หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2559
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาเอก) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

  ชื่อปริญญา

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   Doctor of Philosophy (Educational Administration)
   ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
   Ph.D. (Educational Administration)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 มี.ค. 2559
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   19 มี.ค. 2559
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    บริหารการศึกษา
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  60 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2559 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  15 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมคิด สร้อยน้ำ

  2.

    นายพงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ
  3.
    นางสาวประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
  4.
    นายพนายุทธ เชยบาล
  5.
    นายนวัตกร หอมสิน

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาโท
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - สอบผ่านประมวลความรู้

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)