หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2555
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาเอก) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   Doctor of Philosophy Program in Eductation Administration

  ชื่อปริญญา

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   Doctor of Philosophy (Education Administration)
   ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
   Ph.D. (Education Administration)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การบริหารการศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  60 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2555 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  15 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
   30,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 60,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 120,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมคิด สร้อยน้ำ

  2.

    นายเปรื่อง จันดา
  3.
    นายพนายุทธ เชยบาล
  4.
    นายพงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ
  5.
    นางสาวกัลยมน อินทุสุต

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาโท
   ( มีประสบการณ์ในการสอนในไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี )
  - ปริญญาโท
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)