หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาเอก) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

  ชื่อปริญญา

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   Doctor of Philosophy in Educational Administration
   ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
   Ph.D. (Ed. Admin.)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   16 ม.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 พ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   14 ม.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
  สาขาวิชา
    การบริหารการศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  57 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   125,000 ต่อ ปี
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 125,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 375,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมคิด สร้อยน้ำ

  2.

    นายสุกิจ สุวรรณชัยรบ
  3.
    นายอุดม จำรัสพันธุ์
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาโท
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
  - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ(qualifying exam)
  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
  - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)