หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ปรับปรุง (พ.ศ.  2546
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   Graduate Diploma (Eduational Administration)

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   Graduate Diploma (Eduational Administration)
   ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   Grad. Dip. (Eduational Administration)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   28 ต.ค. 2545
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   28 พ.ค. 2546
  วันที่ สภาอนุมัติ
   28 ต.ค. 2545
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การบริหารการศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  27 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2546 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  242 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายอุดม จำรัสพันธุ์

  2.

    นายสุกิจ สุวรรณชัยรบ
  3.
    นายอำพัน ด้วงแพง
  4.
    นายชาตรี นาคะกุล
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)