หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2543
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) : : การบริหารการศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   Master of Education Program in Educational Administration

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   Master of Education (Educational Administration)
   ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
   M.Ed. (Educational Administration)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   29 พ.ย. 2543
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   09 ก.ย. 2544
  วันที่ สภาอนุมัติ
   29 พ.ย. 2543
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การบริหารการศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  5 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  45 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2543 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  59 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 2,500    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 5,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายอุดม จำรัสพันธุ์

  2.

    นายสุกิจ สุวรรณชัยรบ
  3.
    นายอำพัน ด้วงแพง
  4.
    นาง ธัญญา คำโตนด
  5.
    นายชาตรี นาคะกุล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - สอบผ่านภาคนิพนธ์และส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)