หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปรับปรุง (พ.ศ.  2557
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการธุรกิจค้าปลีก(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   Business Administration Program in Retail Business Management

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
   Business Administration (Retail Business Management)
   บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
   B.B.A. (Retail Business Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 มี.ค. 2557
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   22 มี.ค. 2557
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การขายปลีก
  สาขาวิชา
    การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  2557 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  100 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายทศพร วรวงศ์เทพ

  2.

    นางสาวณัฐศิริ พงศาวลี
  3.
    นางสาวอนาทินี จาปุรี
  4.
    จ.ส.ต.ณัฐ อมรภิญโญ
  5.
    นายณพล ธนาวัชรากุล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)