หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปรับปรุง (พ.ศ.  2554
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การตลาด(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การตลาด(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การตลาด(สหกิจ)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การตลาด(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : การตลาด(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
   Bachelor of Business Administration (Marketing)
   บธ.บ. (การตลาด)
   B.B.A. (Marketing)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การตลาด
  สาขาวิชา
    การตลาด
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2555 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  120 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
   250 ต่อ ปี
  - ค่าออกเอกสาร
   20 ต่อ ฉบับ
  - ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
   50 ต่อ วัน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,268    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 57,070    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวพีระนันท์ คำบอนพิทักษ์

  2.

    นางสาวกมณทิพย์ ชูประทีป
  3.
    นายวัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
  4.
    นางสาวศิศวิมล บัวราษฎร์
  5.
    นายอนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)