หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ
   Bachelor of Economics Program in Business Economics

  ชื่อปริญญา

   เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
   Bachelor of Economics (Business Economics)
   ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
   B.Econ. (Business Economics)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    เศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชา
    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวพัชรี ผาสุข

  2.

    นางสาวพัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
  3.
    นายปราการ พิพัฒน์สูงเนิน
  4.
    นายศักรินทร์ วังคะฮาต
  5.
    นายศุภกฤต ปิติพัฒน์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)