หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ปรับปรุง (พ.ศ.  2556
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การจัดการการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
   Bachelor of Business Administration (Tourism Managerment)
   บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
   B.B.A. (Tourism Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   01 มิ.ย. 2556
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   01 มิ.ย. 2556
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การจัดการ
  สาขาวิชา
    การจัดการการท่องเที่ยว
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  147 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/57 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  120 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
   250 ต่อ ปี
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับแรก
   200 ต่อ ฉบับ
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับสอง
   100 ต่อ ฉบับ
  - ค่าออกเอกสาร
   20 ต่อ ฉบับ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,330    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 57,320    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์

  2.

    นายศราวุธ ผิวแดง
  3.
    นายนรเพชร ฟองอ่อน
  4.
    นางสาวจิรพร จันลา
  5.
    นางพิมพ์สิริ ชูศรีโฉม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)