หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปรับปรุง (พ.ศ.  2552
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
   Bachelor of Business Administration(Tourism Management)
   บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องแที่ยว)
   B.B.A.(Hotel and Tourism Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 พ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   14 ม.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การจัดการ
  สาขาวิชา
    การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  142 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2552 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  90 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  142 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2552 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  90 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 17,538    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 70,150    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางภาพร ขันธะหัตถ์

  2.

    นางพิมพ์สิริ ชูศรีโฉม
  3.
    นางกรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์
  4.
    นางปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์
  5.
    นายศราวุธ ผิวแดง

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)