หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management

  ชื่อปริญญา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
   Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)
   บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
   B.B.A. (Hotel and Tourism Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   23 พ.ย. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   24 พ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   14 ม.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การเดินทางและการท่องเที่ยว
  สาขาวิชา
    การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  142 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  142 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางภาพร ขันธะหัตถ์

  2.

    นางพิมพ์สิริ ชูศรีโฉม
  3.
    นางกรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์
  4.
    นางสาว เสาวณีย์ วัฒนาโยธิน
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)