หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2558
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
   Bachelor of Arts Program in Geo-Informatics for Development

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)
   Bachelor of Arts (Geo-Informatics for Development)
   ศศ.บ. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)
   B.A. (Geo-Informatics for Development)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 ธ.ค. 2558
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   19 ธ.ค. 2558
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภูมิศาสตร์แผนที่
  สาขาวิชา
    ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  1 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  127 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2559 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  60 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นาย

  2.

    นายชฎล นาคใหม่
  3.
    นายวิชญ์ จอมวิญญาณ์
  4.
    นางอรุณศรี อื้อศรีวงศ์
  5.
    นายฐากูร สรวงศ์สิริ

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)