หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาตรี) : : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   Bachelor of Arts Program in Thai for Communication

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
   Bachelor of Arts (Thai for Communication)
   ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
   B.A.(Thai for Communication)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   07 ต.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   04 พ.ย. 2549
  วันที่ สภาอนุมัติ
   12 พ.ย. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาแม่ ภาษาพื้นเมือง
  สาขาวิชา
    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  130 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  130 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางวรางคณา เทศนา

  2.

    นางสาวสุภัทร แก้วพัตร
  3.
    นางสาวจินตนา สวนจันทร์
  4.
    นางสาวนุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
  5.
    นางเบญจวรรณ เกิดในมงคล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)