หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : สารสนเทศศาสตร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : สารสนเทศศาสตร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : สารสนเทศศาสตร์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
   Bachelor of Arts Program in Information Sciences

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)
   Bachelor of Arts(Information Sciences)
   ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
   B.A.(Information Sciences)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   10 ม.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   14 ธ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   17 ธ.ค. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
  สาขาวิชา
    สารสนเทศศาสตร์
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  134 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางพฤษมงคล จุลพูล

  2.

    นางสาวประภากร แก้ววรรณา
  3.
    นายนาวา วงษ์พรม
  4.
    นางสาว อนัญญา ทิมเกตุ
  5.
    นางสาวอุษณีย์ ศรีสารคาม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)