หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : การพัฒนาสังคม(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
   Bachelor of Arts Prpgram in Social Development

  ชื่อปริญญา

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
   B.A. (Social Development)
   ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
   B.A. (Social Development)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   07 ต.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   12 ธ.ค. 2548
  วันที่ สภาอนุมัติ
   12 ธ.ค. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สังคมสงเคราะห์
  สาขาวิชา
    การพัฒนาสังคม
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  140 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เกิน 10 หน่วยกิต
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 20,300    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 60,900    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ

  2.

    นายผดุง ขาวสำอางค์
  3.
    นายสุรพงษ์ ลือทองจักร
  4.
    นายชาญชัย หล้าวงศ์
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)