หลักสูตร ประกาศนียบัตรภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ
ปรับปรุง (พ.ศ.  2551
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ(สำหรับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง) : : ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ(สำหรับ ประกาศนียบัตร) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ
   Diploma in Advance Thai for Foreigners

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ)
   Diploma (Advance Thai for Foreigners)
   ป. (ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับชาวต่างประเทศ)
   Dip.(ATF)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ความเป็นสากล
    หลักสูตรนานาชาติ
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาศาสตร์
  สาขาวิชา
    ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  36 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2551 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางเตือนใจ พิทักษานุรัตน์

  2.

    นางจินตนา ด้วงแพง
  3.
    นางสาวกมลมาลย์ คำแสน
  4.
    นางสาวนุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
  5.
    นางสาวสุภัทร แก้วพัตร

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)