หลักสูตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ปรับปรุง (พ.ศ.  2550
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ(สำหรับ ประกาศนียบัตร) : : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ(สำหรับ ประกาศนียบัตร) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   Diploma in Thai for Foreigners

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตร (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
   Diploma (Thai for Foreigners)
   ป. (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
   Dip. (Thai for Foreigners)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
  ความเป็นสากล
    หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ภาษาศาสตร์
  สาขาวิชา
    ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
  คณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  30 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2550 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางเตือนใจ พิทักษานุรัตน์

  2.

    นางสาวกมลมาลย์ คำแสน
  3.
    นางสาวนุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
  4.
    นางสาวสุภัทร แก้วพัตร
  5.
    นายทรงกต ปานเชียงวงศ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)