หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2557
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : โยธาสถาปัตยกรรม(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
   Bachelor of Science in Civil Architecture

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (โยธาสถาปัตยกรรม)
   Bachelor of Science (Civil Architecture)
   วท.บ. (โยธาสถาปัตยกรรม)
   B.Sc. (Civil and Architecture)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สถาปัตยกรรมและผังเมือง
  สาขาวิชา
    โยธา
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  136 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2558 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายอิทธิพล สิงห์คำ

  2.

    นายอนันต์ นิ่มทวัฒน์
  3.
    นายอภิรักษ์ ลอยแก้ว
  4.
    นายชลธี คำเกษ
  5.
    นางสาวชมพูนุท คีรีวงก์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)