หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีก่อสร้าง(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีก่อสร้าง(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีก่อสร้าง(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีก่อสร้าง(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
   Bachelor of Science Program in Construction Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
   Bachelor of Science (Construction Technology)
   วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
   B.Sc. (Construction Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ก.พ. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   18 พ.ย. 2549
  วันที่ สภาอนุมัติ
   08 เม.ย. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีก่อสร้าง
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  138 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  138 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 17,213    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 68,850    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวัชรพงศ์ ดีวงษ์

  2.

    นายอนันต์ นิ่มทวัฒน์
  3.
    นายประดิษฐ์ เกษมสินธุ์
  4.
    นายประกาศิต จันโทริ
  5.
    นายเสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทย์- คณิต )
  - อนุปริญญา
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)