หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2559
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   Bachelor of Science Program in Electronics and Computer Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
   Bachelor of Science (Electronics and Computer Technology)
   วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
   B.Sc.(Electronics and Computer Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   10 พ.ค. 2559
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    อิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  130 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2561 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวรนิตย์ ทองอยู่

  2.

    นางสาวบัววรณ์ ไชยธงรัตน์
  3.
    นายปองพล แสนสอน
  4.
    นางนัฏฐิยา ฐิติเจริญธรรม
  5.
    นายสมชาย สิริพัฒนากุล

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)