หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2554
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   Bachelor of Science Program in Electronics Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
   Bachelor of Science (Electronics Technology)
   วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
   ฺB.Sc. (Electronics Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    อิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2554 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  90 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2554 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวรนิตย์ ทองอยู่

  2.

    นายปองพล แสนสอน
  3.
    นางสาวบัววรณ์ ไชยธงรัตน์
  4.
    นายสมชาย สิริพัฒนากุล
  5.
    นางนัฏฐิยา ฐิติเจริญธรรม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทย์- คณิต )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)