หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   Bachelor of Science Program in Electronics Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
   Bachelor of Science (Electronics Technology)
   วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
   B.Sc.(Electronics Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   19 ม.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   12 ก.ย. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   26 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    อิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ

  2.

    นายบรรณญัติ บริบูรณ์
  3.
    นางสาวจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
  4.
    นายสมชาย สิริพัฒนากุล
  5.
    นายอลงกรณ์ พรมที

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ( สายวิทย์- คณิต )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)