หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคนิคการสัตวแพทย์(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
   Bachelor of Science Program in Veterinary Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
   Bachelor of Science (Veterinary Technology)
   วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
   B.Sc. (Veterinary Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   20 ก.พ. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 ก.ค. 2549
  วันที่ สภาอนุมัติ
   08 ก.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    สัตวบาล
  สาขาวิชา
    เทคนิคการสัตวแพทย์
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  133 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายฤทธิชัย พิลาไชย

  2.

    นายชลวิชชุ์ ยุวชิต
  3.
    นางสาว ขวัญณัฐพร ชินพรเจริญพงศ์
  4.
    นางสาวจุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์
  5.
    นางสาว ดาราพร ปรึ่มพรชัย

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทย์- คณิต )
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)