หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ธุรกิจการเกษตร(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
   Bachelor of Science Program in Agribusiness

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
   Bachelor of Science (Agribusiness)
   วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)
   B.Sc. (Agribusiness)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   10 เม.ย. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 ส.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   10 มิ.ย. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ผลผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร
  สาขาวิชา
    ธุรกิจการเกษตร
  คณะ
    คณะเทคโนโลยี
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  139 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เกิน 10 หน่วยกิต
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวีระพันธ์ แสงศิริไพศาล

  2.

    นางสุวิมล พิสัยสวัสดิ์
  3.
    นางเบญจมาส ลักษณิยานนท์
  4.
    นางสาว นุชจรี เจริญพงษ์
  5.
    นายอนันต์ เพชรล้ำ

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)