หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   Bachelor of Science Program in Computer Science

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   Bachelor of Science (Computer Science)
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   B.Sc. (Computer Science)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   16 ธ.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 พ.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   11 ก.พ. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชา
    วิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  131 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  120 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  131 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 16,644    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 66,575    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายปัจจัย พวงสุวรรณ

  2.

    นายกริช สมกันธา
  3.
    นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน
  4.
    นางสาวตรีรัตน์ เสริมทรัพย์
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทยาศาสตร์ )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)