หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ฟิสิกส์ประยุกต์(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
   Bachelor of Science Program in AppliedPhysics

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
   Bachelor of Science (AppliedPhysics)
   วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
   B.Sc. (AppliedPhysics)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   18 พ.ย. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   18 พ.ย. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ฟิสิกส์
  สาขาวิชา
    ฟิสิกส์ประยุกต์
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  132 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายศิริ ดวงพร

  2.

    นายสิทธิ์ชัย หันประทับ
  3.
    นายปริญญา พันธุ์พรหม
  4.
    นายสมชาย ชุมพลกุลวงศ์
  5.
    Mr.Brian Francis Usher

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)