หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   Bachelor of Science Program in Environmental Science

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   Bachelor of Science (Environmental Science)
   วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   B.Sc. (Environmental Science)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ธ.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   18 ม.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   04 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง,ไม่รวมวิทยาศาสตร์คลินิกและสัตวแพทย์
  สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  130 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นาง ช่วยชูศรี ศรีภูมั่น

  2.

    นายจำเนียร ธนสีลังกูร
  3.
    นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
  4.
    นายกฤษฎา นามบุญเรือง
  5.
    นายธีร์ธวัช สิงหศิริ

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทย์- คณิต )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)