หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุง (พ.ศ.  2554
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   Bachelor of Science Program in Information Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   Bachelor of Science (Information Technology)
   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   B.Sc. (Information Technoloty)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  134 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2555 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  120 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับแรก
   200 ต่อ ฉบับ
  - ค่าสมัครคัดเลือก อันดับสอง
   100 ต่อ ฉบับ
  - ค่าออกเอกสาร
   20 ต่อ ฉบับ
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,080    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,320    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางเรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

  2.

    นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา
  3.
    นางสาววิไลพร กุลตังวัฒนา
  4.
    นายปิยวัจน์ ค้าสบาย
  5.
    นายขวัญชัย สุขแสน

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)