หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพาณิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเครือข่ายฯ)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพาณิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพานิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเครือข่าย)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพาณิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพาณิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเครือข่าย)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(การจัดการเครือข่ายฯ)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบอินเทอร์เนตและการพาณิชย์)(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   Bachelor of Science Program in Information Technology

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   Bachelor of Science (Information Technology)
   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   B.Sc. (Information Technology)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ม.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   18 ม.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   04 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  สาขาวิชา
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  127 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  200 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  127 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  160 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 16,319    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 65,275    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางเรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

  2.

    นางวันทนี รัฐสมุทร
  3.
    นางสาววิไลพร กุลตังวัฒนา
  4.
    นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง
  5.
    นายขวัญชัย สุขแสน

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)