หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2561
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาตรี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Bachelor of Science Program in Environmental and Natural Resource Management

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
   Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource Management)
   วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
   B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   24 ก.พ. 2561
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   24 ก.พ. 2561
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชา
    การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  127 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2561 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายกฤษฎา นามบุญเรือง

  2.

    นายชาคริต วังคะออม
  3.
    นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
  4.
    นางสาวขวัญทิพา ปานเดชา
  5.
    นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)