หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตร์การกีฬา(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์การกีฬา(สำหรับ ปริญญาตรี) : : วิทยาศาสตร์การกีฬา(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   Bachelor of Science Program in Sports Science

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
   Bachelor of Science (Sports Science)
   วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
   B.Sc. (Sports Science)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ธ.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   18 ม.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   04 มี.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง,ไม่รวมวิทยาศาสตร์คลินิกและสัตวแพทย์
  สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์การกีฬา
  คณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  142 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2548 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  50 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,500 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 18,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 72,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นาย ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

  2.

    นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล
  3.
    นายภูษณพาส สมนิล
  4.
    นาง บงกช วุฒิเวชช์
  5.
    นางสาวสุภาวดี กสิกรรม

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)