หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2560
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(1) ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   Master of Science Program in Agricultural Resource and Environmental Management

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
   Master of Science (Agricultural Resource and Environmental Management)
   วท.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
   M.Sc. (Agricultural Resource and Environmental Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   22 ก.ค. 2560
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   22 ก.ค. 2560
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชา
    Agricultural Resources and Environment Management
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  48 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2560 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายวิบูล เป็นสุข

  2.

    นางสาวอรรจนา ด้วงแพง
  3.
    นางสาวอัจฉราพร สมภาร
  4.
    นายฤทธิชัย พิลาไชย
  5.
    นายสรฉัตร เทียมดาว

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)