หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   Master of Science Program in Agricultural Resource and Environmental Management

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
   Master of Science (Agricultural Resource and Environmental Management)
   วท.ม.(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
   M.Sc(Agricultural Resource and Environmental Management)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   10 ม.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   04 เม.ย. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   17 ม.ค. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา
    การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  38 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   22,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 44,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 132,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์

  2.

    นายสุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
  3.
    นายวิบูล เป็นสุข
  4.
    นางสาวอรรจนา ด้วงแพง
  5.
    นางแพงคูณ ผิวดำ

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
  - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
  - สอบผ่านประมวลความรู้
  - สอบผ่านภาคนิพนธ์และส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)