หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2551
)


|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2) ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตร์ศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) :
|| โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตร์ศึกษา(สำหรับ ปริญญาโท) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
   Master of Science Program in Science Education

  ชื่อปริญญา

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   Master of Science (Science Education)
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   M.Sc.(Science Education)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   13 ก.พ. 2551
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   08 ก.ค. 2551
  วันที่ สภาอนุมัติ
   05 เม.ย. 2551
  ภาษาที่ใช้สอน
   ไทย
  เกรดต่ำสุด
   3.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์ศึกษา
  คณะ
    บัณฑิตวิทยาลัย
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  38 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2551 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  20 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสุวิทย์ นามมหาจักร

  2.

   
  3.
    นายเพียร สิงห์จานุสงค์
  4.
   
  5.
   

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)