หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิทยาศาสตร์(เคมี)(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) : : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) : : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) : : วิทยาศาสตร์(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   Bachelor of Education Program in Science

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
   Bachelor of Education (Science)
   ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
   B.Ed. (Science)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   25 พ.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   11 เม.ย. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   19 ส.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง
  สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  145 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 70,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายยอดยิ่ง ชาวพงษ์

  2.

    นายสุริยา ธรรมมา
  3.
    นายเริ่มพงษ์ ทวระ
  4.
    นาย จิตรกร ตั้งเกษมสุข
  5.
    นายทองจันทร์ ศรีพันธะบุตร

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทย์- คณิต )
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สายวิทยาศาสตร์ )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)