หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : คอมพิวเตอร์ศึกษา(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) : : คอมพิวเตอร์ศึกษา(สำหรับ ปริญญาตรี 5 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   Bachelor of Education Program in Computer Education

  ชื่อปริญญา

   ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
   Bachelor of Education (Computer Education)
   ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
   ฺB.Ed. (Computer Education)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   25 พ.ค. 2549
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   11 มี.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   19 ส.ค. 2549
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง
  สาขาวิชา
    คอมพิวเตอร์ศึกษา
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  167 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 70,000    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสมพงษ์ วงศ์ชัยประทุม

  2.

    นายนิพล สังสุทธิ
  3.
    นายไพศาล ดาแร่
  4.
    นายวรพงศ์ มาลัยวงษ์
  5.
    นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)