หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปรับปรุง (พ.ศ.  2556
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
   Graduate Diploma in Teaching Profession

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
   Graduate Diploma (Teaching Profession)
   ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
   Grad. Dip. (Teaching Profession)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   
  วันที่ สภาอนุมัติ
   
  ภาษาที่ใช้สอน
   
  เกรดต่ำสุด
   
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การศึกษา
  สาขาวิชา
    การศึกษา
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)   หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2556 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  180 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาวกฤตวรรณ คำสม

  2.

    นายอำพัน ด้วงแพง
  3.
    นายธีระพล เพ็งจันทร์
  4.
    นางสาวศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
  5.
    นางสาวพวงทอง เพชรโทน

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  -
   ( )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  -

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)