หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปรับปรุง (พ.ศ.  2549
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : วิชาชีพครู(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) : : วิชาชีพครู(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต) : : วิชาชีพครู(สำหรับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
   Graduate Diploma in Teaching Profession

  ชื่อปริญญา

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
   Graduate Diploma (Teaching Profession)
   ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
   Grad. Dip. (Teaching Profession)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   18 มี.ค. 2550
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   21 ส.ค. 2550
  วันที่ สภาอนุมัติ
   18 มี.ค. 2550
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง
  สาขาวิชา
    วิชาชีพครู
  คณะ
    คณะครุศาสตร์
  ประเภทการเรียน
  โครงการพิเศษ
  (เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  3 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  32 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2550 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  150 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  -
   0 ต่อ ไม่ระบุ
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 0    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 0    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นายสุกิจ สุวรรณชัยรบ

  2.

    นายอำพัน ด้วงแพง
  3.
    นายเดชอนันต์ บุญผัน
  4.
    นายมานิต ปวริญญานนท์
  5.
    นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - ปริญญาตรี
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)