หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ปรับปรุง (พ.ศ.  2548
)


|| โครงสร้างหลักสูตร ||
||   แผนการศึกษา     || : นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)(สำหรับ ปริญญาตรี) : : นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)(สำหรับ ปริญญาตรี 4 ปี) : : นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)(สำหรับ ปริญญาตรี 2 ปี) :

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตร

   นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

  ชื่อปริญญา

   นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
   Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
   นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
   B.Com.Arts (Communication Arts)
  วันที่ปรับปรุง
  (ล่าสุด)
   23 ม.ค. 2548
  วันที่ กพ.รับรอง
  (ครั้งแรก)
   17 ธ.ค. 2548
  วันที่ สภาอนุมัติ
   17 ธ.ค. 2548
  ภาษาที่ใช้สอน
   ภาษาไทย
  เกรดต่ำสุด
   2.00
  ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  ความเป็นสากล
    ไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นสากล
  กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)
    วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
  สาขาวิชา
    นิเทศศาสตร์
  คณะ
    คณะวิทยาการจัดการ
  ประเภทการเรียน
  โครงการปกติ
  (วันธรรมดา (เช้า))
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  136 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  80 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
   5,000 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,000 ต่อ ภาคเรียน
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 14,000    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 56,000    
   บาท
  โครงการพิเศษ
  (วันธรรมดา (ค่ำ)-เสาร์-อาทิตย์)
   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
   จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา  2 ภาคเรียน
   จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)  136 หน่วยกิต
   ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)  1/2549 
   จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)  40 คน

   ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   2,500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าธรรมเนียมทั่วไป
   500 ต่อ ภาคเรียน
  - ค่าลงทะเบียน (บรรยาย)
   300 ต่อ หน่วยกิต
  - ค่าลงทะเบียน (ปฏิบัติ)
   350 ต่อ หน่วยกิต
   
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 17,050    
   บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 68,200    
   บาท
   

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1.
    นางสาววนิต มาลาศรี

  2.

    นางสาววัชพร มานะจิตร
  3.
    นายบดินทร์ โพธิ์เจริญ
  4.
    นางสุวัฒนา ดีวงษ์
  5.
    นางสาวนวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์

 3. คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
  - อนุปริญญา
   ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )

 4. เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา
  - เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
  - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

พิมพ์หลักสูตร || ปิดหน้าต่างนี้

ระบบการบริหารข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CopyRight © 2008 All rights reserved (Oracle)