รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
59540000024
นางสาวเจนจิรา คำภาเคน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
นายวรรณที ศรีโนนยาง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
59540000033
นายไทเกอร์ ชิลลิ่ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
59540000034
นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
59540000031
นางสาววรรณภา ชัยรัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นางสาวพิชญา สิงยะเมือง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางพิมพา อัมเพิลบี้ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
59540000001
นางสาวจิรานันท์ ขันอาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
59540000010
นางสาวอรัญญา วงศ์ตาเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
59540000008
นายธนากรณ์ หลักกอ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
นายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
59540000019
นางสาวสุทธิดา ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
นางวันทิตา โพธิสาร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางเนตรชนก พาคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายปัญญา บุญประคม ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิพัฒน์ วงษ์ชาลี ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายประกาศิต ตั้งสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางนันทะยา ศรีระโท ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
นายปองพล ยุทธรัตน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นายธันย์ แดงสุภา ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นางสาวกรรณิการ์ ฏุณะวงษ์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นายทวีลาภ ธีระธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายนภดล ละมุนเมือง ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายวิชัย เฟื่องทวีโชค ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
59540000025
นางสาววรรณศิริ สนธิระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
59540000026
นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
59540000027
นายจักรกฤษ ลุนบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
59540000028
นายวิทย์ แหวนแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
59540000029
นายโชคชัย กิ่งชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
นายพิจิตร พรหมจารีย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นายคชา โกศิลา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
MissLE SAOLY บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
59540000030
นายวิชิต แก้วสนิท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
59540000035
นายพงศ์พล พุงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
59540000004
นางสาวประภัสสร นารีนุช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
59540000003
นางสาวอุมาพร อโนนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
59540000002
นางสาววิภาณี นามมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
59540000012
นางสาวเบ็ญจมาศ ทรทึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
59540000020
นางสาวพรนภา กลางสุโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
59540000021
นางสาวจารุวรรณ จันทะมาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
59540000022
นางสาวสินจัย หอมจำปา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
59540000011
นางสาวนันทพร เรียงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
59540000018
นายวิทยา กองอุดม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
นางสาวสุมีนา ตั้งโชติสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายปัณณพัฒน์ วราสิรินันท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นายวีรพัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นายธนพัฒน์ ฑีฆธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นางสาวจามจุรี กันคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาววลิศรา พิพัฒนไชยศิริ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายภาณุพันธ์ พิมพ์แพทย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
59440007533
นางสาววาสนา วัฒนวิทโยภาส ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
59540000039
นายพิชัย บุสดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
59540000053
นางสาวกุลณัฐ สิทธิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
59540000052
นางสาวจิตรานุช ไชมะโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
59540000041
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
59540000040
นายปัญญา สันประภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
59540000043
นางสาววาสนา เชิดชู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
59540000046
นางสาวศิรินันท์ นาสิงห์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
59540000045
นางสาวเกตน์สิรี ศรีคุ้ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
59540000044
นางสาวดลยา ภูเทียมศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
59540000047
นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
59540000048
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก่บ้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
59540000055
นางสาวพวงเพชร ฤทธิ์น้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
59540000051
นายสินธุ พนมมาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
59540000056
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
59540000057
นายสุริยะ กาลสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
81
59540000060
นายภาณุพันธุ์ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
59540000058
นายศัจธร แสงสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
59540000059
นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
59540000063
นางสาวสายสุดา ทองดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
นางสาวกุลณัฐ ประสงค์สุข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
86
59540000089
นางสาวพัชรินทร์ธร ไชยพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
87
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
88
นางสาววรรณภา ระบาเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
89
นางสาวเจนนิกา ดอนเกิด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
59540000086
นายสรชน ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
91
นางสาวสุนิสา ศรีลานนท์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายยง เพ็ดสาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
93
นายบ๊อบบี้ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
94
นายสมไซ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
95
นายพงสี สายยาเย็น บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
96
นายแปง มณีวรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
นายทวีศักดิ์ ศรีนาเลิค บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
98
นายฟ้าลิคิด คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
นายไข่คำ คำสมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
59540000064
นายภานุเดช แสนหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
59540000067
นางสาวทัฐต์ศิกา โดนโยธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
102
59540000068
นางสาวปวีณา อุทุมภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
103
59540000069
นางสาวพรนภา แก้วจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
104
นายวรชาติ การประดิษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
59540000087
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
106
นายรังสฤษดิ์ คำมุงคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
59540000073
นายธนกฤต กุลพัชรสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
108
นางสาวนาถยา พรมประศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวสุธรา รูปสวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
110
59540000088
นายสุรสิทธิ์ คิดคำนวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
นายธาดา อินยานวล วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
59540000074
นางสาวศิริพร อุปัชฌาย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
113
59540000071
นางสาวปพิชญา พลรักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
114
59540000072
นางสาวอรัญญา หมื่นรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
59540000079
นางสาวปิยะธิดา กัลยาคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
116
59540000080
นางสาวปรางทิพย์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
117
59540000077
นางสาวธัญจิรา อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
118
59540000083
นายนิโรธ สัจจัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
119
นางสาวเจนจิรา โพธิรักษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวชนิดา ทัสนิยม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
122
นางสาวอิษฐิยา สอนโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
123
นางอรพรรณ ศรีกุลคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
124
นางสาวกาญจนา มะโรงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายอธิบดี คุณพระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
126
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
59540000066
นางสาวสุนิสา หารินทะชาติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
128
นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
129
59540000076
นางสาวอรวรรณ โคตรศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
130
59540000090
นางสาวปวีณ์นุช ศิริวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
131
นายสุรเดช ศรีไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
132
นางสาวภาวิณี สีดาสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
133
59540000085
นางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
134
59540000078
นางสาวพัชรี บ่อแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
135
นายวัชรพล บึงราษฎร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
136
59540000084
นางสาวจิดาภา วรชินา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
137
นายชัชวาลย์ คำภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
138
59540000091
นายพงษ์พัฒน์ สาบ้านบัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
139
59540000092
นายศตวรรษ ศิริกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
140
59540000093
นางสาวสุพรรษา ชมภูแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
141
นางพัฒศพร ชิญแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
142
นายอาทิตย์ ยิ่งยืน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
143
นางสาวสุนัน ชัยโชคดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นายชัชวาลย์ ไชยเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
145
นายปีใหม่ ผันทะยศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
146
นางสาววนิชญา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ