รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
59540000024
นางสาวเจนจิรา คำภาเคน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
นายวรรณที ศรีโนนยาง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
59540000033
นายไทเกอร์ ชิลลิ่ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
59540000034
นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
59540000031
นางสาววรรณภา ชัยรัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นางสาวพิชญา สิงยะเมือง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางพิมพา อัมเพิลบี้ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
59540000001
นางสาวจิรานันท์ ขันอาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
59540000010
นางสาวอรัญญา วงศ์ตาเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
59540000008
นายธนากรณ์ หลักกอ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
นายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
59540000019
นางสาวสุทธิดา ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
นางวันทิตา โพธิสาร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางเนตรชนก พาคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายปัญญา บุญประคม ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิพัฒน์ วงษ์ชาลี ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายประกาศิต ตั้งสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางนันทะยา ศรีระโท ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
นายปองพล ยุทธรัตน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นายธันย์ แดงสุภา ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นางสาวกรรณิการ์ ฏุณะวงษ์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นายทวีลาภ ธีระธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายนภดล ละมุนเมือง ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายวิชัย เฟื่องทวีโชค ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
59540000025
นางสาววรรณศิริ สนธิระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
59540000026
นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
59540000027
นายจักรกฤษ ลุนบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
59540000028
นายวิทย์ แหวนแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
59540000029
นายโชคชัย กิ่งชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
นายพิจิตร พรหมจารีย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นายคชา โกศิลา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
MissLE SAOLY บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
59540000030
นายวิชิต แก้วสนิท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
59540000035
นายพงศ์พล พุงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
59540000004
นางสาวประภัสสร นารีนุช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
59540000003
นางสาวอุมาพร อโนนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
59540000002
นางสาววิภาณี นามมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
59540000012
นางสาวเบ็ญจมาศ ทรทึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
59540000020
นางสาวพรนภา กลางสุโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
59540000021
นางสาวจารุวรรณ จันทะมาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
59540000022
นางสาวสินจัย หอมจำปา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
59540000011
นางสาวนันทพร เรียงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
59540000018
นายวิทยา กองอุดม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
นางสาวสุมีนา ตั้งโชติสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายปัณณพัฒน์ วราสิรินันท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นายวีรพัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นายธนพัฒน์ ฑีฆธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นางสาวจามจุรี กันคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาววลิศรา พิพัฒนไชยศิริ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายภาณุพันธ์ พิมพ์แพทย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
59440007533
นางสาววาสนา วัฒนวิทโยภาส ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
59540000039
นายพิชัย บุสดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
59540000053
นางสาวกุลณัฐ สิทธิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
59540000052
นางสาวจิตรานุช ไชมะโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
59540000041
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
59540000040
นายปัญญา สันประภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
59540000043
นางสาววาสนา เชิดชู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
59540000046
นางสาวศิรินันท์ นาสิงห์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
59540000045
นางสาวเกตน์สิรี ศรีคุ้ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
59540000044
นางสาวดลยา ภูเทียมศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
59540000047
นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
59540000048
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก่บ้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
59540000055
นางสาวพวงเพชร ฤทธิ์น้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
59540000051
นายสินธุ พนมมาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
59540000056
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
59440003220
นายสุรพงษ์ ยกไว้ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
59540000057
นายสุริยะ กาลสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
59540000060
นายภาณุพันธุ์ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
59540000058
นายศัจธร แสงสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
59540000059
นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
59440005734
นายพิพัฒน์ ระหาร ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
59440005601
นายปารเมศ ชาเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นางสาวลลิตวดี สยมชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวพรพิมล คัณที บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายทศพร ช่างไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นางสาววารุณี แถวพิณี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นายทนงศักดิ์ สีหานู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาววรัชญา มาพงษ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นางสาวธัญญาเรศ คงวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นายพิษณุ รูปิยะเวชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
นายพิเศษสุด คุณโกทา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาวพัชรี สดศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
นางสาวจิราภรณ์ โชคชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาวจินตนา ไชยสีดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นางสาวพิมพ์มาดา บุญมาตุ่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นางสาวสุกัญญา ไชยงาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายมีเดช หาญเชิงชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
59540000101
นางสาวอรดา จันทพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
นายวีรวัฒน์ แรมลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
นางสาวศุภชญา สีสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวอัจฉรา เพชรปราณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
59540000103
นางสาววิชุดา ยุบลไสย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
59540000102
นางสาวพนิดา สอนสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
112
นางสาวยุภาวดี ช่วยศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายกฤษณะ แสนนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นางสาวนงนิตย์ ทองศิริอุบล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นางสาวธุรฎา พลเสนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
นางพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นางสาวภัคภาวัลคุ์ อึ้งสกาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นางสาวรุ่งนภา ไกรวิชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวชนันรัตน์ สนั่นก้อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวปิยนันท์ วิไลวรรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวพรรณพร รังนาแพง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นางสาวสกาวเดือน รอดขันเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวขวัญใจ ประหุศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นางสาวเจนจิรา บุญครอบ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
จ่าอากาศโทคุณากร พลเพ็ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นายธนาศักดิ์ โพธิ์ศรีสม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นายธนนรินทร์ คมน์ธนรัชต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นางสาวสุนันทา คำนวนอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวนฤมล ไตยราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
132
59540000063
นางสาวสายสุดา ทองดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
133
นางสาวเกสินี สมดวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายทรงศักดิ์ งามเถื่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวเสาวภา สวนชำนิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวสุธิดา ศรีแก่นจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาววิกานต์พร บุญพาสมินธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายปริญญา แม้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
139
นายนิรมิต อยานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
สิบโทอนาวิล กลางหมื่นไวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
สิบตรีหญิงสุนิสา พุทธมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
สิบเอกอนุชา สิงห์เสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
สิบโทเกียรติธนพัฒน์ ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
สิบเอกหญิงบุษบง บุตรอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
จ่าสิบเอกไพพระนา ทุ่งหลวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
สิบเอกอนุรักษ์ อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
สิบเอกยุทธพงษ์ บำรุงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
สิบเอกปราโมทย์ ทิพวัจนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
สิบตรีอนุพงษ์ พรมประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
สิบเอกเจษฎา อุดนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
จ่าสิบโทอาคม คำจุลฬา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
สิบโทนิวัฒน์ มะไลไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
สิบโทสราวุธ วรรณศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
สิบโทวิทวัช วิเศษอุดม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
สิบโทอรรถคม ภูพันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
สิบตรีศตวรรษ กันทะเวช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
จ่าสิบโทนิพนธ์ ยาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
สิบโทอธิติ เธอเมืองปักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
สิบโทอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
ร้อยโทไพฑูรย์ พิมพ์รินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
สิบเอกเสกสรร ไชยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
ร้อยเอกยุทธสันต์ โฆสิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวปาณิศา ชุมพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาวปัทวรรณ ธรรมอารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นางสาวกัญญาภัทร มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายปิยะพงษ์ ตั้งสกุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวเกตุวดี ทาพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวสุวนันท์ ดาวสกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายธีระพล สารมะโน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาวกาญจนา วงศ์สิทธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายอนุชา สิงห์ดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวธนกร เดชขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นายณัฐสิทธิ์ รัชธานี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายวีระยุทธ สงไพรสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางวิภาวดี ซิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นายคมสันต์ จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางสาวปนิดา บุญสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวยุพาพร ศิริสม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวจิตภักดี สารโพธิดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวลลิตา ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วประเสริฐ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นายวชิราวุฒิ ไชยคำจันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาวอังคณา โตภูเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นายวุฒิไกร ศรีปัจฉิม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นายอรรถพร ภูขะมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวพวงผกา ศรีคาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นายพัฒนพงษ์ โอดหมั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายอนุชา มะลาลัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายปรีชา ศิริมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
สิบเอกอดิศัย คำทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวนิมมิตา รัตนะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวนภัสรดา ศุภชาติธนโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นายศตคุณ ชูตระกูล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายตะวัน สาระดำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวแว่นทิพย์ กองการ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวอรชิรา อ้วนแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นายพงศ์พัทธ์ ชัยประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวเปรมปรีดิ์ ประทุมแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นางสาวอรณิช จิตงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวชนชยา สนธ์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายเกียรติศักดิ์ ระติเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวพิไลพร ศรีสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวอัมรา ลายแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายนัทธพงศ์ ธงภักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
สิบตำรวจโทพลากร โลกายุทธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นางสาวนุชรินทร์ ชินวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นายศุภกร ศรีสูข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางธณัฐถา ทรงรัตนขจร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางาสวปิยะราช จำมี ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางวิมล สักลอ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวกนกพร วรแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นายณรงค์กร จิตธรรมมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นายอาณัติ เพ็งบ้านซอด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวพัชรี ศิริบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นายณัฐพล นาคอินทร์แจ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาววิภาวรรณ แก้วป่อง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นายท่าศึก ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายนนทวัฒน์ ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาวสุวรรณ วงศ์คำดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
MissLe Thuy Kieu Oanh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวศรีมาลา พวงจันทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายจิรวัฒน์ มุขะกัง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวบุญศิริ ศรีวฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายกษิดิศ พิมพาเกิด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวปฏิมา สีเสสนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวสุภัสสร คำดีละ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาวจิระมาส ไสโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวพัชรา พวงดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาวจิราภรณ์ ชัยศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นายภัทรพันธ์ วงษ์ทรงยศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายเสกสรร ภูสีริด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวพรอุมา ขจรจิตรัศมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นายวราพรรธน์ กิตติวราทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวนันท์นภัส ถานันตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นางสาวปรารถนา ศิริวัฒนชล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
จ่าอากาศโทสิทธิโชค วรวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นายเมธี ประเสริฐสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นายพงศ์ดารา ทาสีดำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวสาธิตา ศรีอุดม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นางสาวจุฑารัตน์ ดานะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายวีระศักดิ์ เกรงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางสาวสุปรียา หนึ่งโชคชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นางสาวภัทราภรณ์ อุตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวทิพธัญญา โคตวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นางสาวดาหวัน เทียมไธสงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวชุคิมา ชาจันโท บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวพัชรี ชาญนรา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวเพียงดาว บูรณถาวร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นายอภิวัฒน์ ศรีนอเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายณัฐพล ศาลางาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวธนัญญา จำปานิล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นานภักดิ์ภูมิ วิชาทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวหฤทัย แสนสุรศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นายพัชรพล ด่านระหาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางสาวแพรผกา จำปาหวาย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวทิพยวัลย์ สิงหาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายเขมวัน คำกันหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาวจุฑารัตน์ นาสมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางปิยะนุช ทองปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นายศรราม จันร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายธเนศ ทรงคาศรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นางสาวเฟื่องฝน นาคี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายบันเทิง ทองอุทัยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นางสาวกัญฐิกา เกศานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายกนตธร คุณมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายจักรพันธ์ พลสีชา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายสมพงษ์ วัฒนพงศ์สิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายวุฒิกรณ์ พันธุวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นายระพีพัฒน์ เครือสุคนธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวศุภัชญา ประสงค์คำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นายสุรชาติ นนทะมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิพนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวธิดารัตน์ สามแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นางสาวสุภาวดี ส่างกานนอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวกมลชนก ศรีเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายอานันท์ ศรีบัวบาล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวกฤติยา เจือจินดา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายชิตพล น้อยมลิวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวจิตรลดา ประเทศสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายกุลชรัช ซื่อรัตนกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายบุญญฤทธิ์ อภิรัตน์วราธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวพรรณนภา จันทนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวประทานพร แก้วส่อน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายจีีรศักดิ์ ตะแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นายจักรี เติมสุธา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นายรุ่งโรจน์ เทพมณี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นายพลวัฒน์ เกษีสงข์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นายกิตติพงษ์ อ่อนคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวจิราภรณ์ อวนอ่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวชไมพร ภูพื้น ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นางสาวนฤทัย วิณโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นายนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายนนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวอรยา ถาวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นายวรุธ สิงห์วงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายภูมิธนัญ มหาธนาคุณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นายณัชพล ถามุลตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายศตภัทร ชัยจันทร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
Mr.Samuel Berman ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นายธนพล สุวะโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
315
นางสาวกุลณัฐ ประสงค์สุข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
316
นางสาวกิติพรรณ ธุระพระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
59540000089
นางสาวพัชรินทร์ธร ไชยพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
318
นายเจษฎา มหาโคตร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นายอุปถัมภ์ ค้ำชู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นายธวัชชัย พันธ์ชัย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
322
นางสาววรรณภา ระบาเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
323
นางสาวนิภาภัทร ยาทองไชย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายทศพร ไปบน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวจิรฐา ศรีโยธี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
326
นายนันทะวัท ดาระวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
327
นางสาวจริยริน ปนิทานัง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายธนพล โคตรชุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวนภสร ลีสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นายกฤษฎา กรุดลอยมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายรังสรรค์ ศรีบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นางสาวปนัดดา เสนางคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
สิบเอกหญิงพรพิศ ชัยเคน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวสิริมมาตุ วงศ์สมศรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นายวชิรพงษ์ วรรณดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวศศินิภา โสเมือง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายคุ้มทอง ศิริภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาวชรีญา แก้วนิมิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นายสหชาติ พิลาแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาวอารยา ธนาวุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นายศุภชัย ทิพย์ขุนทด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
พันจ่าอากาศเอกพิทยา ชาวงศกร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นายธวัชชัย กองเพชร์น้อย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นายศราวุธ โพธิ์ศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวสินจัย คำวันดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวณิชารีย์ ดวงตะวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นายชินพันธ์ สีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
352
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
353
นายจตุรน อุ่นคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
354
นางสาวอรญา พังสาลี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายพัชรพงษ์ ส่งสุข ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นายนรุตม์ชัย กลิ่นจันทร์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายจักรกฤษณ์ ทามาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นายธีรพงษ์ เพลิดพราว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นางสาวสุภัสสร สุขแสวง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายสิทธิพงษ์ หัสดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นายอาทิตย์ โพธิ์สระคู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นายรัฐพล จรัสจินดาเนตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวปภาดา ศรีดาวัตร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวพัชริดา เงินพรัก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายปฐพี เหมุทัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นางสาวปริยากร ซื่อจริง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวศศิธร ทองทัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวชไมพร สว่างไพศาลกุล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวกิรนันต์ จำเริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นายรัฐตภูมิ โคตรภูธร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวสรรสุดา เยื่อใย บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาวธัญญลักษณ์ ประเสริฐ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางสาวทิพย์สุดา มุ่งพิมพ์กลาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นายชินราช บุญชูวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวอนุสรา ซุกปุ๊ก วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายสุรพัฒน์ พลพระจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวพิราพร สังสุทธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวฑัตติญา เพ็งสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นายธีรวัฒน์ พลชารี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาคำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฉัตรธนะเวียงแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวทัศนีย์ ชาวดร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาวสาวิตรี สาลีแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวศรวณี บุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายพุฒพิทักษ์ แซ่ตั้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นางสาวน้ำผึ้ง ศิริวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวเบญจพร ด้วงทอง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นายชัยชรัช ซื่อรัตนกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
59540000086
นายสรชน ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
390
นายชวลิต แก้วเขียว ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นายนิกร ฉายวิไล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายวินัย นนทฤทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
396
นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทรา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวมัณทนา ผาใต้ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางวริทยา เรียนทัพ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวสุวรักษ์ สุวรรณไตร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นายกิตติศักดิ์ ทิพมาลา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นายวีระศักดิ์ โคตจันทร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวนวรัตน์ อยู่คง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นายชิตพงษ์ สมอดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายชัยอนันต์ สิทธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายภูษิต ภูเดชกล้า ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวศิรินันท์ เดชบุญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางคณาพร พิมพ์เทพ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นางราตรี เวียงสิมา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายทินกร อระดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นางสาวน้ำเพชร ทับทิม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายวุฒิพงศ์ อุดชาชน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นางสาวชลิตา สิมมะลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวไอลดา วงศ์ศรีพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวอัญมณี อุปฮาด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นายยง เพ็ดสาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
423
นายบ๊อบบี้ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
424
นายสมไซ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
425
นายพงสี สายยาเย็น บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
426
นายแปง มณีวรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
427
นายทวีศักดิ์ ศรีนาเลิค บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
428
นายฟ้าลิคิด คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
429
นายไข่คำ คำสมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
430
59540000064
นายภานุเดช แสนหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
431
59540000067
นางสาวทัฐต์ศิกา โดนโยธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
432
59540000068
นางสาวปวีณา อุทุมภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
433
59540000069
นางสาวพรนภา แก้วจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
434
นายสิิรบดี หอมรอด บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
พระมหาอุดร สีหามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาวชญานี โนนคู่เขตโขง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวณัฐรดี หว้านเครือ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายรัฐนันท์ สกุลสารทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวสุกัญญา พากเพียร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นายวรชาติ การประดิษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
441
นายบุญเหลือ งามสิทธิ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวกรรณิกา บุญชิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายยุทธนา พากุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นางสาวมณีรัตน์ แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวจุฬารัตน์ อนุสุเรนทร์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาวโยษิตา พลโรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นางสาวพรกนก มงคลอุทก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวรติยา รันรัติยา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
59540000087
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
450
นายรังสฤษดิ์ คำมุงคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
451
นางสาวจิราภรณ์ จิระสถิตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายโกมินทร์ แถลงเอื้อ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
453
59540000073
นายธนกฤต กุลพัชรสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
454
นางสาวนาถยา พรมประศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นางสาวสุธรา รูปสวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
456
59540000088
นายสุรสิทธิ์ คิดคำนวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
457
นางสาวศราวดี สิงห์น้อย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นางสาวกนกอร ดิลกลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นายภัทรกานต์ ตาววัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นางสาวแพรวพราว โนนทิง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางสาวชฎาภรณ์ ทรายคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางวาสนา ลาดล้าย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายมานพ นาชัยโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นายศรัณย์ เวหน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นายพรรษ ชวนะวิรัช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาวรัตติกาล จันทรเสนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นายจุลดิศ โฉมหาญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวสุดารัตน์ ภูวันนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวนิรัชฎา ยศพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาวทิพย์ประกาย จำปานุ้ย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นายจตุพล อุตทควาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวบุษบา ผาสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวอรุโณทัย แก้วหานาม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายสุชาติ สีดาทัน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นางสาวณัฐธิดา ศรีพิมพ์เมือง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นายภูษิต ศรีชุมทาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายปรีชา นิคมภักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นางสาวสุกัญญา ทองวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวปาริยา โนนตานอก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายชนะชัย เกื้อกูลวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวพชรมน มูลสุวรรณ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นายอุดมศักดิ์ ค้ำชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
59540000074
นางสาวศิริพร อุปัชฌาย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
491
นางสาวประภาพร บุสุวะ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวกมลชนก ประสิทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวนงลักษณ์ อาษากิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายกิตติศักดิ์ ตรีพรวสุชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายโฆษิต บุตรอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายเตวิช บัวบล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวปิยะพรรณ วงละคร บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
59540000098
นางสาวอรญา โพธิ์ลอด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
500
นางสาวกาญจนา อินสอาด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวสุพัตรา หอมแพงไว้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวประภาพร ศรีสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นายฉัฐวัสส์ พลแพงขวา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นายศุภสวัสดิ์ ภูมิเพ็ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นายวัชระ สิงหศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวพิมพ์พร ด้วงสระดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวดามณี เหลาฉลาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาววนิดา โคกแหล่ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายอติชาต ชูตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
513
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายชัยณรงค์ ทรงพินิจ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายสัตยา ไชยฮ้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาวอานิสา ช่วยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
518
นางสาวนุชนภา แก้วภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
519
Mr.Bounthieng Chanthavongsa ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นางสาวกนกวรรณ นรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายโชคอนันต์ หงษ์ทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นางสาวเพ็ญศิริ จันสุกใส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาวนภาพร แสนอู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นายพงษ์สหรัตน์ ทองจอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นางสาวนงลักษณ์ ปทุมนันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวพรพิมล วงค์หาริมาตย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวชฎาพร ลุนไชย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นายนัทธพงศ์ จินะตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวปกเกศ วิชาชัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวหญิงฤทัย กิตติการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นายบุรี ประทาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาววัชราภรณ์ ทองชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายฐปกรณ์ สมานิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นายชานนท์ ชาภิรมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นายชัยยา วิสุทธิยา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวอมรรัตน์ บุตรพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นางสาวนฤมล จันเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นางสาวหนึ่งฤทัย ภูโสภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวมนทร์ทิรา วงษ์ภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางสาวพรรณิกา ศรีกระทุม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายสุวรรณ ดวงมาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวภาวิณี ศิริโสม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาวสุพัตรา คำล้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นายนัฐพงษ์ บำรุงเชื้อ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาวดลยา ผาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายภาณุพงศ์ ยศสุนทร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวชไมพร สวนเสน่ห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวมัทนา ศรีลาอำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นายกีรติ โพธิทากูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวชัญญานุช เสนาลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นายสุริยันต์ ผาละนัด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นายธัชพล แดงนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาวจีรภา ดาบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาววรรนภา นาระกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวฐิติมา อานดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นายปิยะศักดิ์ อุราเพ็ญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นางสาวพุทธิดา ผลาชิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายบุญฤทธิ์ กอบางยาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวปิยะธิดา โคตรติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นางศรีสุดา คล๊าก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวนิตยา ชื่นวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นายธีรพงษ์ บุญพา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวอิสรีย์ ศรีระวงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นางสาวชนารดี ศรีหามาตร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายคุณากร เทียนสุวรร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวชนัญชิดา โปรณะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นายกฤษณะ สมฤทธิ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นายพชร รักหน้าที่ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายพงศ์พณิช ตันนารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นายชัยพันธ์ สายทองสุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาวภัทรวิจิตรา วีระศักดิ์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวศิรินาท คำพิพากษ์ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นายภูรินท์ คำลิ้ม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นายอรุณ คำแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายศิริศักดิ์ ศรีชัยมูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
59540000104
นางสาวปริตา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
578
59540000105
นางสาวณิรัญญา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
579
นางสาวจีระนุช แสงเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายรัชชานนท์ อินทรสมบูรณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นายวงศกร ทองเกรียว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวพิมลวรรณ ศรีขัดเค้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นายสุนทร อยู่สุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวสุพรรณี บินรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายกฤษฎา ชาชิโย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวสณัฐฌา ประเสริฐ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายศักดิ์นรินทร์ โตโส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวสุกัญญา จูงพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาวสุรางคณา โสรินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวกัญณรัช ดลธนธัญโชติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายชัยณัฐ รูปสม วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นายปฎิภาณ นามแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาวสุชาดา แก้วงาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นายอัฎฐากริช กงเพชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายรัฐศาสตร์ สีโมสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวเอมอร ยางสำเนียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิรุท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์ยู่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นายอานนท์ วรรคดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางอัจฉรา วรรณขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวศรันย์พัชร จารีตจตุรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นาวสาวดวงดาว ชุมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
607
นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
608
นางสาวนรินทร มีธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
609
นางสาวนาตยา ศรีประสงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
610
นางสาวปันภาศร หล้าซุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
611
59540000071
นางสาวปพิชญา พลรักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
612
59540000072
นางสาวอรัญญา หมื่นรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
613
นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นายธีระวัฒน์ บุญกอง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
59540000079
นางสาวปิยะธิดา กัลยาคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
616
59540000080
นางสาวปรางทิพย์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
617
นางนิตยา ชัชวาลรังสรรค์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นายธัชพล แดงนา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นายกิตติคุณ ด้วงหิรัญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นายนำโชค ไค่นุ่นสิงห์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาววิสัยทัสน์ จำเริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเจริญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวอรัญญา ลุนราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
ส.อ.อาทิตย์ ใจหวาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นายจีรวุฒิ เกตุรุน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวจินดารัตน์ อุปพงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นายพิชานนนท์ เข็มจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวพรพิมล เฉียบแหลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวนพวรรณ เจริญศักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นายจักรพงษ์ เช่นงูเหลือม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นายธนูศิลป์ ศรีมุงคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นางสาวรัตนา ดวงคำ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นายชนกันต์ หมู่หัวนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นางสาวศศิธร โพธิจินดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวปราณี นิบรรพต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายยศกร มะปะเข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นายพนมศักดิ์ โสภาวะนัส วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นางสาวอรญา ศรีภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นายภูวดล แสงคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นายณัฏฐ์ปวินท์ มะลารัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวพรนภา ธุระพระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นายสัมฤทธิ์ มุกดาม่วง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
Miss Jing Wang ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวชลธิกา ชาวดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
สิบตรีสุริยัน เขตจัตุรัส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นางสาวภัทริกา จันทิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นายธนันชัย จุลลาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นางสาวชนินาถ เย็นใจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นายบัญชา กันหาชิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
59540000077
นางสาวธัญจิรา อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
658
59540000083
นายนิโรธ สัจจัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
659
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นางสาวชณิดา ทัศนิยม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
662
นางสาวอิษฐิยา สอนโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
663
นางอรพรรณ ศรีกุลคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
664
นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางสาวกาญจนา มะโรงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นายอธิบดี คุณพระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
667
นางสาวนาถองนค์ วันธงไชย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาววรรณภา นะดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นายนิตินัย คนเพียร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นางสาวจุฑารัตน์ ภูนาโคก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวชุลีกร พินิจมนตรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นายพีรพงศ์ คำสุนันท์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นางสาวดวงใจ วิชัยวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นายอัชยะ ฝ่ายพุฒ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
ส.ต.อ.วัชระ ชัยสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
679
นางสาวเพ็ญรัตน์ นามหนอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นายณัฐพงษ์ สมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายสมฤกษ์ บุนนาค วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นายศาสตรา ผาจันดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวจิรัชยา ธีระพาพงษื ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นางสาวธัญสุดา สุขหุ้ม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นางสาวสุรัตน์ สีระคุณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นายประณต มุกดาม่วง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาววนิดา เงาะเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวนัฐยา สักคือพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาววิมลทิพย์ ผันผ่อน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นายพงศธร นามสุโพธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายธาวิน บุตรดีวงค์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นายอิศราวุธ เวียงสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
694
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นางสาววิภาดา แทนสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นางสาวณัฐวุฒิ พิมพันธ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
59540000066
นางสาวสุนิสา หารินทะชาติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
698
นางสาวกัญญาภัค ชามนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นายอรรถพล ศรีนนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายพงษ์ศิริ ศรีหล่มสัก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวกาญจนา ดวงสาพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาวพัชรินทร์ โนนสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวภัทรา ชาญหัตถกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นายนพรัตน์ หวันเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวอุษาณยพัฒน์ ทองหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวพัชริตา อบเชย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นางสาวนิตยา ศรีบรรพต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวจิราภรณ์ ผลาผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวพัชรินทร์ นายกชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นายณัฐชนน พันธ์ประสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นางสาวเพชรรัตน์ สุทวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นางสาวศศิธร เสนสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นางสาวฐิติมา ชาภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายณัฐภณ หมอผึ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายธนภูมิ อยู่สา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นายสุขสันต์ ทองปาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นายเพ็ญเพชร ยางขัน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
59540000100
นางสาวพรเพ็ญ พลาลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
720
นางสาวญาดา วาระภิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นางสาวนิชามาศ สารีบุตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางสาวธนัชพร ณ สงขลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นายชาญณรงค์ ฉิมมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวสายฝน เสนิทัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นายหฤทธิ์ ใบธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
จ.ท.อภิชัย ไชยวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นายอภิวัฒน์ หมื่นหน้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวนิศารัตน์ ศิริสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางธนัชชา ภิวัฒนศิริ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวอริษา บุญเหลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวสุภลักษณ์ ทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวอ้อมดาว ปราบมนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวรัตน์ชนก อ้อมนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นายวิทย์ชวัล สกุลภัณฑารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายสุทธิพงษ์ อุทัยแพน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวนิภาพร ใจดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นายโยธิน ชมภูวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวอรอุมา สายเสมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวภัทร์ธินี แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาวชุดากร แสงจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาววิภา เขตรเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวสุวนันท์ อินทะวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางสาวณิชกานต์ กองพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวรัชนก ศรีนานวล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
748
59540000076
นางสาวอรวรรณ โคตรศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
749
นางสายฝน ภูสีเขียว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
59540000090
นางสาวปวีณ์นุช ศิริวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
751
นายสุรเดช ศรีไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
752
นายแทนรัฐ ผิวนวล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นายสฤษดิ์ แสงรัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายอนุวัตร พนารัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวธัญลักษณ์ ทุมมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวอธิกา คำแดง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นายบุญฤทธิ์ กอบางยางง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวจิราภรณ์ โสภาที ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายเจษฎากร โทแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นางสาวมณีวรรณ โคตรโสภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาวศุภลักษณ์ คลังกลาง ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวปรียานุช ยศปัญญา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวสุวรรณภา นาสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นายวรพงศ์ จตุเทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นายประชาชาติ แสนแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นายประพนธ์ ฐิติกานต์สกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวอภิญญา สมศรี บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาวทิตติยา ศรีศิลป บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นายยศวัจน์ ศรีชินวินิจ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาววิรัญญา เฮ้าภา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาววิภาดา คำผาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวภาวิณี สีดาสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
776
59540000085
นางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
777
Miss Nguyen Thanh Thuy บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
Mr.Nguyen Ky Quan บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
Mr.Nguyen Van Khao บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
Mr.Nguyen Doan Hau บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
Mr.Le Bieh Thuy บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
Miss Tran Thi Thu Ha ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
Miss Nguyen Thi Ha Uyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
Miss Tran Phuong Quynh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวทิพรัตน์ อุลมาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวบงกช ไชยยงค์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวกนกรดา หลายวัชระกุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
59540000078
นางสาวพัชรี บ่อแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
789
นายภานุพงศ์ พัดเพ็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นายธัชกร พ่าค้าไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวนริศรา อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวดวงจันทร์ ส่อนชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวสุนิษา พัฒนสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวชื่นนภา หนันแดง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวอันธิกา นาคนิศร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางทัศนีย์ พงษ์สุพรรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวกรรณิการ์ พวงทรัพย์มงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นายภัสดา จันทร์นาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นางสาวเจนจิรา รักศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวศิรินภา อินทวาระ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ สิงห์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์โล้น บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวกัญชพร ลาพิมล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นายยุทธนา สลับศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาวณัฏฐนันท์ บุณาพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวปณิตา ธาตุวิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวศิวัชญา ทองวัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นางสาวรัตนากร อุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวกาญจนา กาล้อม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นายราชันย์ อายุวัฒน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นายแชมป์ แซ่ตัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
สิบตำรวจตรีนัฐพล พะขุนทศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวกนกพร นาคะสุวรรณ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวพณิตดา ริยะวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นายตุลชัย ศิริบุตรวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวเจนจิรา บุญยะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวจิตรลดา พลโลหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นางสาวชนกนาถ สีหอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นายศรัณย์ ยวงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นายวิทวัส จิตติพิมพ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นางสาวสายรุ้ง สีงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นางสาววารุณี เมืองทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นายมานพ พลศรีลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายศราวุธ แก้วศิลา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวนีราพรรณ พงศยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นางสาวนัฐยา สมสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาวดวงฤมล ปาทาพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นางสาวชนิษฎา สุริยะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสาวอารยา อนุสนธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นายอนันต์ ปัญญาพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นายจิระภัทร มูลสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวขวัญฤทัย สุวรไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวปภาดา อินทรสำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นายกานต์ชนน์ ทองทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวเกษร โคตาอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายวัชรพล บึงราษฎร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
844
59540000084
นางสาวจิดาภา วรชินา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
845
นายชัชวาลย์ คำภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
846
59540000091
นายพงษ์พัฒน์ สาบ้านบัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
847
นายสถิรมาศ การคนซื่อ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวชฎาภรณ์ มินระวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นางสาวบุษบง กาบิล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางชนิดาภา ขอสุข ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวศิรินญา เหง้าสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นายศักดิธัช ปัจฉิมบุตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาวมนัสนันท์ จันทะเมธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวทิพวรรณ พันธ์วงศา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นายนิติพล วิศวกรภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
59540000092
นายศตวรรษ ศิริกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
857
ร.ต.ต.กรกฤช จันศรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
Mr.Khankab Phongoudom ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
59540000093
นางสาวสุพรรษา ชมภูแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
860
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวกาญจนา ผาระนัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางสาวเจนจิรา จันทโคต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นายชาญชัย พิริโยดม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นายรัชมนตร์ เมฆเวียน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นายปิยะมินทร์ เชิดพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
Mr.Hoang Khang Duong ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
Miss Nguyen Thi Kieu Duyen ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
Miss Tran Nhat Linh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายวสันต์ ภูเงิน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นายเจนณรงค์ วงษ์เที่ยง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นายดิสพงษ์ อัมภาผล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นายสุพล ราศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นายวิศุทธิ์ ชฏาวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
จ่าอากาศตรีวุฒิภัทร นันธี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสกุลภรณ์ นาสุริวงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นายฉัตรชัย ตั้งทรัพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นางสาวกษิรา นพดลธิยากูล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายศิริศักดิ์ อ่านพาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวมณีรัตน์ โชติชารี ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางพัฒศพร ชิญแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
887
นายจักรกฤษ วงษ์ชาลี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นายอาทิตย์ ยิ่งยืน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
889
นายอนุชา ภูศรีไม้ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวสุดารัตน์ พลแสนจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวกรรณิกา มีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวสุภารักข์ แข็งเขา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวขนิษฐา ยาวะระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นายฉัตรดนัย บุญจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวสุนัน ชัยโชคดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางสาวอรอุมา สีมืด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นายอธิป มาลีรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นายกฤตภาส ธรรมาวิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นายตะวัน ศรีลุนใด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางสาวภัทรภร จันทกรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นายภัทรพงศ์ จานลาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
สิบตำรวจตรีอรรถชัย ศรีหาวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นางสาววารุณี ปติโยพัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นายชนะชัย ใสสัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางสาววชิราภรณ์ พุทดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นายพงศกร บุญสอน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายวรรณชนะ ศิริสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวพิมพ์วิภา ภูวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นายอนุวัฒน์ ซาไซ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวจินตนา เรี่ยวแรงไกรศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายอัศษชา บุญชูยะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวกัญฑิมา ภูมิดินดิบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นางสาวปิยพร โนนหิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายธวัตน์ชัย แก้วประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นายเถกิงศักดิ์ ด่านกำมา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นางสาวอรทัย เศวตวงษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายชัยวัฒน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางสาวสุขุมาล โสพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นายพงษ์เทพ จันทร์ใบ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวพิกุลทอง ฤทธิ์มนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวกมลวรรณ พวงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวชุติมา เมาะราษี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นางสาวจุฑารัตน์ ธนศรีพนิชชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นางสาวลดาวัลย์ ลิขกิจจาทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวจินตนา เพียงชัยสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสาวปุณยนุช โพธิสมัคร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวจิตรดา แสงนาค บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายธนวัฏ แสงแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายธนาศักดิ์ ภูครองทุ่ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวปรียาพร สนมศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวจรินทร จุลพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวแพรวพลอย สมภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายสรวิศ ธีระเดชธำรง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวดาว ชะนะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นายจตุรพิชญ์ อรรคคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
จ่าสิบเอกสรายุธ หาทนต์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวพนิดา ทบวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวสิริลักษณ์ กลางยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายจิตรสุดา สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางอภัสสร เกตุพิมล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นายจตุพล จั่นกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวอุรัสยา อุไร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสาวเทพธิดา ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวศิหรรษา สุภักดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นายธวัชชัย โตนสันเทียะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวสุพัตรา แสงแก้ว ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวเอมวิกา พลรักษา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาวสุพิชญากร จารุพงษ์ทวิช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นางสาววิลัยวรรณ คำหิลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
955
นางสาวสุภาพร มาตรวังแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
956
นายขจรเกียรติ กันธรส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นางสาวดวงดาว นันทะสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวปิ่นสุชา ศรีสังคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายรัฐพงศ์ คุณาคม วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นายทีปกร นิลเกตุ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายสุริยา ดาบสีพาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาววาสนา มีมาตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นายชิติพัทธ์ น้อยนรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นางสาวรุ่งนภา ตานา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวสุดารัตน์ ลาวพนม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวกัลยา ลามี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาววารุณี บัวชา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวศิริพร ดวงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นายอานนท์ สงศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นายศุภณัฐ นันสถิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายวัชรพล อ่อนบัวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นายจักรกฤษณ์ คำหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นายฤทธิไกร เภาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นายศรายุทธ โสภิณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นายเกียรติศักดิ์ บุญเลิศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางไพลิน ประเสริฐศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวจุรีพร กุลแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวกัลยา ดีบุดสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นางสาวศุภธิดา สุรินทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นายวงศกร สัจจะมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นายปรัชญา สุระอุดร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายจีราวัฒน์ ปราชญ์ศิลป์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
สิบตำรวจตรียุทธวัตร ผาภู น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายเรืองศักดิ์ สัพโส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นายสุภกิณห์ จันทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวอรอุมา บุญจริง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวศุภัษร ทองใบ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวสุรินทิพย์ ประทุมรัตน์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวนันท์นิชา สิทธิขวา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายปราโมทย์ กลุ้มศิลป์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาววิราพรรณ สุโพธิ์คำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
สิบตรีเฉลิมชัย ทองสวาท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นายอนุวัฒน์ มิ่งสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
สิบเอกจิตรกร วรรณสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
สิบเอกพีระพงค์ กาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
สิบโทฤชัย สาศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
สิบตรีอภิสิทธิ์ ศรีพุฒธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
พลอาสาสมัครกิตติศักดิ์ ศรีนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
จ่าสิบตรีกิตติชัย ผิวพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
สิบเอกอนุชา นาชัยเงิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
สิบเอกคงเพชร เพ็งสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
สิบเอกสัญญา ประสพสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
สิบเอกกัมปนาท แวงชัยภูมิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
สิบเอกอนุโลม อุปจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
สิบโทอภิชาติ บุญงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
สิบโทปฐวี ไชยโสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
สิบโทอรรถพล สุวรไตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
สิบตรีคมกริช เผือกนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
สิบตรีอาทิตย์ โคตรสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
สิบตรีจักรกฤษ อรุณเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
สิบโทเอกภูมินทร์ ทิพวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
สิบโทศราวุฒิ ประสมทรัพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
สิบโทองอาจ มาตรนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
สิบโทสุริยา แพงพง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
สิบโทบุญถม เทียบบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
สิบตรีจิรพงษ์ จงกล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
สิบเอกชัยมงคล พลขันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
สิบเอกธงชัย ทองกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
สิบเอกสุริโย กองพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
สิบเอกโชคปรีดา คงสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
สิบโทอนุกูล แสวงผล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
สิบเอกเอกชัย นันพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
ร้อยเอกศิรศักดิ์ หินอำคา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นางสาวดารารัตน์ วังโน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นางสาวปิยนุช คำเหลา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายชัชวาลย์ ไชยเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1038
นางสาวภัทริกา อาจจุลฬา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายปีใหม่ ผันทะยศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1040
59540000095
นางสาวจุฑามาศ บรรจง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1041
นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาววีนัทยา ซิ้มประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาวนุสรา บุญโสดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวนุชนารถ โพธิ์ใบงาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวพรศิริ คำเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาววนิดา โสมศรีแพง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นางสาวสุดารัตน์ พัดมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นายศราวุธ โลหิตดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางสาวนงนุช ช่างปรุง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1050
นายหฤทธิ์ คูรแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวปัญจมา แสงสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวนริศรา ศรีบุดดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวเพ็ญนภา บุญมาตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวมันทนา ตั้งใจเพียรเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวภัทรภร ทองทิพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นายเอกรัตน์ พิลาชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวสุภิญญา วงษ์ชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นายภูธิป แก้วเกิดเคน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวชนิตา คำสว่าง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นายอัษฎา ศรีสร้างคอม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวนฤมล กังแฮ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวศันตวา ฤกษ์บุรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาวกนกพร จันทะพงษ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายจักราวุฒิ จันพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวศศิมา วัดเวยงคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาววาสนา คำดีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวตรีลักษณ์ โคตทจักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
ว่าที่ร.ต.สายยนต์ กลางนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นายปณชัย มูลสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาววรรณิศา เศวตวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นายธีระพล สารมะโน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายสมพร เขียววารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นางสาวศิริภัทร ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาวสุทธิดา ขุรีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นางสาวรัชนีพร แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวระพีพรรณ บุญราศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นายณัฐพล โภคาพานิช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์ศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นางสาวยุวดี อุปการ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาวนันฐกานต์ ปันวร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นายชิตณรงค์ จันทะเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวพัชรินทร์ แสนชัยยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นายบัญชายุทธ ธนะเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นางสาวอัญชริกา แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1088
นางสาวกวินทิพย์ ศรีสรรค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นายภัทร จันทร์ขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นายศุภวิชญ์ ศรีตาแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นางสาวผกามาศ ชาติแพงตา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวเจนจิรา จันทรดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวเกตน์สิรี ตะราษี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายสุริยา ศรีมุกข์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นายสหชาติ ไชยทองพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวธมนวรรณ กฤษเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายธราพงษ์ สุเพ็งคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
สิบโทจีรวัฒน์ น้อยจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวสุดธิชา พรมภักดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายชัยยา ศิริสาย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
สิบโทสง่า เนินสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวปิญาดา สงสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นายก้องปราบ ศรีสังข์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายชลาสินทร์ โตพังเทียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นายศิริพงษ์ แสนพล ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นางสาวธานิกา บุญยะบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
สิบตำรวจตรีธวัชชัย มงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวเนรัญชลา เจริญสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวปรัชญา พันนา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวน้ำเพชร แสงสิมมา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นายทวิภาค นามสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวลภัษ ภูธิมงคลกุล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นายภานุวัฒน์ วรโชติธิติรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นายปฏิพัฒน์ ดิษนิล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวสิริกร วิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นายศิวนันท์ สุกทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวศิริพร จันทร์ดาหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายจิรพันธุ์ ทองทา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวสุนันทา เพ็ชรแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1127
นายปิยะ สีโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1128
นายอุทิศ สมศรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นายวิทยา โล้นพรม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นายนพพร ภูทัศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1131
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นางสาวชลธิชา คำกัลยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาววณัฐสนันท์ เทียมจรรยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นายวสัญ อินทะวงศา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางรุ่งนภา เพียสังกะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นายติณณภพ ไหทองธิคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นายณัฐพงษ์ บัวสูง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายสิวะ พูนทำนอง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวมณีรัตน์ วีระพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาววิชญา จันทเมธิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นายเศรษฐา บุญญาลงกรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวกาญจนา สมนึก ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวปวีณา ชาปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นายพนมเดช นพอาจ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาวณัฐฐิญา ทองศิริอุบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวอาคาเน นิชิซาวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางสาวศิริพร ทองอ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นางสาวชาลินี สุขประเสริฐ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวรุ่งอรุณ ซุมซ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางสาวนัฐณิชา หาได้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นายสิทธิพล งิ้วลาย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1156
59540000099
นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์โพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1157
นายธีรโชติ จันทร์แดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวณริศรา เสริมศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวศรัญญา วงศ์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวพรพิมล อัคนิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นายอัยการ บุญอาจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาววิมลจิตร ศรีอัชชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสาวภคพร จิตจักร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายดำรงค์ พรมลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1166
นายภาณุพงศ์ ศรีมานอก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นางสาวสวรรญา คัฒทะจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นางสาวเจนกฤตชญา ท้วมเพิ่มทรัพย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นายอนุพงษ์ ภูเต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
จ่าสิบตรีสามารถ มิตรภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
จ่าสิบตรีอภิชาติ สารวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
สิบเอกสรายุทธ เกชิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
สิบเอกธีรพงษ์ เรืองเวหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
สิบโทจิตรกร แถลงจิตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
สิบโทสุทธิภัทร สมศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
สิบโทชัชวาล แสนเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
สิบตรีไพรวัลย์ ยอดทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
สิบตรีอรรถวุฒิ มูลมารถ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
สิบตรีสุพงษ์ เสางาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
สิบโทรุจิสรรค์ รอดขันเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
จ่าสิบตรีณรงค์ ทรงศิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ นาสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
สิบโทสาทร ทิพย์เสีย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
สิบตรีอภิชาต บุญเจิม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
สิบโทศิวพงษ์ สินโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
สิบโทศักดิ์นรินทร์ โตโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายพงษ์เทพ แสงอรุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นายเดชา โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวณรินี ชัยภูมิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
Mr.Phouthasinh Phanouvong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายนิชากร วัฒนะชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวศิริขวัญ โนสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นายธราเทพ ศรีเสมอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายอัษฎา จันทมอน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นายอนิวรรต เผยศิริ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
สิบตำรวจตรีเจษฎา ชัยคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่วงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นายอนุวัฒน์ ทิพย์สุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นายภานุษิณย์ ราชาฐา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวชมพูนุช คำประคอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายอิทธิกร โลมินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นางสาวดิศราพร บุญเฮ้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวสุมลตรา ชาจันโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายเอกราช เพชรเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวชนิดา คำภาตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายอรรคพล ผลาหงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นายวรวุฒิ บุดดีทน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาวรวีวรรณ รวีพัฒน์พานิชย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1210
นายอนุชา พุทธเสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นายพัลลภ ประเสิฐสังข์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายพัทธพล คำมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางสาวThanh Hoa Ta Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นางสาวเพชรรดา จันโทศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวชุฏิภา ใจใหญ่ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวอาซีย๊ะห์ ไชยยงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางวาสนา รุ่งอนุรักษ์ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
Mr.Quyen Vu Trong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางธัมมพร คำสูงเนิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาววนิชญา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1222
59540000096
นางสาวนันทิยา ประเคนคะชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1223
นางสาวรัฐชฎาพร มากมูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวเกษร แฝงจันดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นายจีระพงษ์ ศรีเสมอ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวรวินท์นิภา ฉัตรเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายสิทธิชัย ชินวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นายณัฐพงศ์ วงโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาววรรณิศา สีดามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นางสาวเยาวรัตน์ นิคมเขตต์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นางยุภาพร พรหมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นางสาวรัตนา กองศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นายวันชนะ นันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวเมียวดี บัวงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นายสัตยา ศรีสมบัติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวศรัญญภัทร ศรีพรมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นายปิติพันธ์ จันทดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นายศุภกานต์ หาญธงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวรังสิยา คำคูณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นางสาวปัทมา วรรณศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นายพิษณุวัฒน์ พิลาพรม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นายคทาปก คลังภูเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาวสุธิดา เอี่ยมชูเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาวเจนจิรา ประกอบสรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวอลิสิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายศรัญญู ทองห่อ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวชนากานต์ ศรีหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นายรัฐพล สหายแก่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายวัชรินทร์ พลลาภ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี