รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
60540000004
นางสาวกัญญา โยธะกาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
60540000003
นางสาวสุกัญญา ชารี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
60540000002
นางสาวพิศมัย พื้นชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
60540000005
นางสาวภัทรา พระภูมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
5
60540000001
นางสาวจิราวรรณ โตมาชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
60540000011
นายทักษิณ โฮมภิรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
60540000010
นางสาวน.ส.ศิริลักษณ์ สุภาปุ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
60540000009
นางสาวนันทิดา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
60540000008
นางสาวเพชรวิลัย ทิพเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
10
60540000007
นางสาวสุพรรณี เถาว์เบา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
11
60540000006
นายศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นจะโป๊ะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
12
60540000019
นางสาวฐานิดา คณะวาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
13
60540000018
นางสาวนพมาศ โพธิ์ขาว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
60540000017
นางสาวเกศินี ติยะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
60540000016
นางสาวภัชชนก ดาววี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
60540000015
นางสาวญาตาวี มะณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
17
60540000014
นางสาวอริสรา พระสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
60540000013
นางสาวชนพัฒน์ รัฐธทานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
19
60540000012
นางสาวนันฐิตา โคตรตาแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
20
60540000032
นางสาวสุภาภรณ์ ไขแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
21
60540000031
นางสาวปัฐมาพร จู่มา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
22
60540000036
นายวิธวัต คตภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
23
60540000030
นางสาวรัตน์ติมา ผ่านสำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
24
60540000028
นางสาวอรอุมา พุดธาอามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
25
60540000029
นายวุฒิชัย ถานผดุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
26
60540000027
นางสาวแขนภา เห็มลม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
27
60540000026
นายจิรานุวัฒน์ ปิยะราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
28
60540000025
นางสาวภิญญดา สาสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
29
60540000024
นายวิศรุต ทีสุกะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
30
60540000023
นางสาววชิราพร หัตถกอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
31
60540000022
นางสาวสาวิกร เนาวนิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
32
60540000021
นายสัจธรรม ผ่านชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
33
60540000020
นายวัชรากรวัชรากร โพธิ์สาราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
60540000033
นางสาวอภิญญา หอมหวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
35
60540000052
นางสาวอาทิตยา จำเริญใจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
36
60540000038
นายธนาวุฒิ เวชสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
60540000051
นางสาวนัยปริญญา เรืองธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
60540000037
นางสาวศิรินทร รวมธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
60540000039
นางสาวปาริฉัตร์ จันทะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
60540000040
นางสาวสกุลกาญจน์ สาวะริพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
60540000053
นางสาวมณฑกานต์ สิงห์สำราญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
42
60540000041
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสฉิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
43
60540000042
นายสิปปวุฒิ ฮวดคันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
44
60540000056
นางสาวมณฑิณี วอล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
60540000055
นางสาวฐิตาพร แก้วชิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
60540000061
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสุทอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
60540000060
นางสาวธัญญารัตน์ แสงใส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
60540000059
นางสาวญาณิศา คำสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
60540000058
นางสาวจิราวรรณ จันทร์แดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
60540000057
นางสาวมินตรา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
60540000062
นายเทิดทรัพย์ อนุสุริยา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
60540000066
นางสาวภัสสร อุปพงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
60540000067
นางสาวกรกพร ศิริโยธา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
60540000065
นางสาวระพีพรรณ สมหวัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
60540000049
นางสาวธิดารัตน์ แพนสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
56
60540000054
นางสาวศุภมาศ ช่อขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
57
นายชัยรัตน์ เชษฐสุราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
58
นางสาวเอมิกา ยางธิสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
59
นางสาวสายฝน ประกำแหง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
นางสาวมินตรา พุทธิชัยพาณิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
60540000074
นางสาวปวีณา นามดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
60540000073
นางสาวเพ็ญนภา สมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
63
นางสาวอนุสรา ดีท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
64
นางสาวลลิตวดี เพ็ชรหงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
65
60540000095
นางสาวอารีย์ นิงคะดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
60540000086
นายชาคริต หมอผึ้ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
นายนนทนันต์ บุญมานาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
นายวิทยา อินทิวงศา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
นางสาวอรอุมา ไชยเดช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
นางสาวประภัสรา วุฒิอุดมพงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
นางสาวนิตยา อินทร์สด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
นางสาวจิราวรรณ มะลิงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
นางสาวกนกวรรณ มะโนเกลือ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
นางสาวนฤภร ปัญญาคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์บึงกาฬ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
นางสาวสิริวิภา ชารินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวภัทรวดี ช่างทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
79
60540000080
นางสาวสิรินยา มิ่งแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
60540000083
นางสาวพัชรพร อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
81
นายศราวุธ ผดาเวช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
นางสาวนลินี ทองจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
นายพรทวี ชุยเสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
60540000094
นายศราวุฒิ บุญประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
60540000047
นางสาวชัชวาลย์ คำตา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
86
นายบุญชนะ สอนสกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
87
นายอภิวัฒน์ วารีย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
88
60540000076
นางสาวพัชรินทร์ สานิพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
89
60540000077
นายอิสระพงษ์ เรียมแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
90
60540000081
นายจิระ ศรีโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
91
60540000092
นายสิทธิชัย ขานทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
92
นางสาวรจนา จินดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
93
ส.ต.ต.ศุภฤกษ์ พลมั่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
94
60540000089
นางสาวศุภาระดา มาละ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
95
นายวสัน คำผาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
96
นางสาวปิยะนุช บุญเกณฑ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
60540000085
นางสาวสิริอาภา ติดงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
98
60540000075
นายศุภฤกษ์ วิณโรจน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
60540000087
พัชรพร อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
นางสาวเกศินี วุฒิทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
นางสาวธนาพร นามวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
102
นายพงษ์ประพันธ์ แสงชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
103
60540000082
นายธนาดร แข็งขัน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
104
นายระวิน สินธพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
นายชาญวิทย์ สุระพันธุ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
106
นางสาวปวีณา วงศ์ทองดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
60540000088
นางสาวอมิตา บุญวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
108
นางสาวพรพิมล พิมพ์โพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
109
60540000046
นางสาวอรประภา โพธิ์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
110
60540000071
นายภัทรกร ขวาอุ่นหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
60540000072
นายนิรุตต์ ขาวนอก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
112
60540000050
นายธีรวัฒน์ บุญรักษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
113
นางสาวศิริตา อุตมะยาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
114
นายญาณวุฒิ คุณธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
นายสุริยา วรรณพฤกษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
116
นายอธิป จำปาแดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
117
นายจิตรเทพ สุวรรณเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
118
นายชัชวาลย์ แก้วนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
119
นายศุภชัย แก้วขุมเหล็ก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
120
นายพงศ์พันธุ์ ่วงเผือก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
121
นายฉัตรชัย สายสี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
122
นางสาวณัฐณิชา ศรีจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
123
60540000068
นางสาวอรรณพร ชัยทาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
124
60540000069
นางสาวอาทิตยา อุนาสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
125
60540000070
นายพงศธร คงแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
126
นายจีระศักดิ์ บุญมีบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
127
นางสาวประกายดาว ไชยทองศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
128
นางสาวมะลิวัลย์ มะละเขต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
129
นางสาวจิตลดา สำอางเนตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
130
นางสาววาสนา ทัพแสนลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
131
60540000090
นางสาวอังคณา กานุสนธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
132
60540000091
นายจิระศักดิ์ สะดวก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
133
นางสาวจินตนา ศรีสมโภชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
134
60540000096
นางสาวนิภาพร สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
135
นายพงษ์พัฒน์ โสตาวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
136
นายพฤติชล พรมร้อยโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
137
60540000100
นางสาวพรเพ็ญ พลาลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
138
60440002254
นายวีรยุทธ วรรณพราหมณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
60440004573
นายเจมศักดิ์ มาดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
60440002224
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
60440002225
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
60440008167
นางสาวศิวพร มีเพียร วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
60440006597
นางสาวศศิพร หาญธงชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวรัตนงค์ ดาสุโพธิ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
60440000084
นายจตุรภุช ด่านพงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
60440000215
นายนิธิพงษ์ บัวจำนงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
60440006669
นางสาวสิริญญา เชิดรัมย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
60440008996
นางสาวอริศรา ดีระสา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
60440000240
นางสาวธนัชญา เขตวิจารย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
60440003539
นางสาวนัฐกานต์ โคตรทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
60440001738
นางสาววีรดา ว่องไว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
60440005657
นายวรวิทย์ รัตโนวาทสถิตย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
60440003943
นางสาวอรวรรณ ธัญญเจริญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
60440003942
นางสาวอรวี ธัญญเจริญ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
60440006427
นางสาวมณีรัตน์ หินกอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
60440004938
นางสาวภัทรวดี บรรเทา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
60440004606
นางสาวสุวนันท์ อักคัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
60440006670
นางสาวรุ่งนภา บุญเทพงษ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
60440002540
นายนนธวัช พลศรีดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
60440002863
นายธนพนธ์ คำเหลือง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
60440002750
นางสาวชฎาวรรณ แก้วมงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
60440001107
นางสาวอรณัส สุขผดุง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
60440004374
นางสาวชลธิชา จันทธรรม วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
60440005446
นางสาวมัณฑนา วรยศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
60440004216
นายวิษณุ สวดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
60440001536
นายศิริพิพัฒน์ โพธิพรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
60440003166
นายพรมพัฒน์ อาจหาญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
60440003335
นายศาสตรา เกิดบ้านเป้า วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
60440003814
นางสาวชนิสรา ไตรยางค์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
60440005368
นายจักรพรรณ์ จังพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
60440003181
นางสาวรัชสุดา ศรีเมือง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาววรัชยา งามศักดิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
60440005867
นางสาวจุฑานันท์ โคตรชมภู ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
60440006003
นางสาวจีรภัทร ลัดทิพย์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นายชัยชรัช ซื่อรัตนกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายเสรี รองสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายธรณินทร์ มีพลงาม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางสาวรักษ์สุดา ไชยราชา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายชัยกิจ วัชระเอนกกูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นายชาคริต มีรัตน์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
60440006493
นางสาวรุจีรัตน์ รัตนมงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวชลลดา อิ่มทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวรัตติยา สนทาธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวกัลยรัตน์ สารีโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาวจุติมา ติใจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวจุฑมาศ สีดาพรม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวโสภาพรรณ แสนปอพาน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุรา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
60440009808
นายนัทธพงศ์ นาพรม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวจุพารัตน์ หารจำปา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
60440007339
นางสาวรุจิรา หงษ์ทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวบุศราคัม แฮนสัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นายสุวสันต์ ทองสืบ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวจุฑามาศ ไชยศรีฮาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
60440008104
นางสาวฐิติชญา จันที วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
60420000162
นายธนวัฒน์ สะสิกุล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายนนทวรรษ ดวงมาลัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวชูติมา เวียงพัฒน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
60440007860
นางสาววรณันท์ เสมอวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นายชาตรี จิณารักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายนวคม เสมา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวชลธิชา บุญดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นางสาวลักษิกา ศรีวรขันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
Mr.Robert Klukken ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นายนันทวัฒน์ ชาวพ่อค้า วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายนพรัตน์ พันทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาววารุณี กิมเจริญรุ่งเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายมารวย คุณล้าน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรหาญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวนิภาพร สีแจ่ม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวCao La Quynh Anh บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวHoang Thi Khanh Van บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายHan Ky Dinh ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวดวงพร วรรณอุดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวบุษญาพร แดงซิว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายอัครพล ชาไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นายTran Quoc Thai วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวศิรินันท์ โชตะศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาวประภัสสร แสงศีลา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวพัทธ์ธีรา ทุมพุทธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวจุราวัลย์ อินทศิลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายชนาธิป ฮวดเส็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางนพรัตน์ มุงคุณแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นางสาวมนทกานติ สิมมาคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายสาธิต สีสันต์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวรัตนพร อ่อนบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นายภาคิน หงษ์ทอง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นางสาวนุชธิดา คุณพระเมือง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวอาทิตยา ถาอุปชิต บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางเย็นจิตร ทาแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาวปิยพร แก้วอินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นายการัณย์ มานะโส วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายประสิทธิ์ชัย ด้วงสีทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวศิรินทิพย์ พานิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายอานนท์ แก้วอุดมผล ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นายคมกฤษ บัวลอย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาวพัชรีรัตน์ สุวรดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นายศุภชัย โพธิราชา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายอิสระพงศ์ ชินวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาวจีรพร นันทราช วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นายรัฐนิติ แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวไอริณ อุดมสินธุวัฒน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นายธนกร ปัดถาวะโร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวสุดารัตน์ ภูวันนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายภาณุเดช ชุ่มแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวเนตรชนก เรียงวัน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายธนวัฒน์ ดงทอง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายนิติรัฐ พรหมทะสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นายวิศรุต เคหาใส วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายปารเมต ทองคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวชนันท์ญา สังขฤกษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นายเสนาะ สาลีกงชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายอริธัช วัดเวียงคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวพรสุดา แสนสุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวนิสาชล เอ้มะราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวอุไรพร ทุยไธสง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวณัฐนิชา จำเริญพักตร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นายชิตวัน คำดวง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวศุภรัตน์ สิงห์ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นางมนัสวินี ณรงค์ชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวสุภาภรณ์ พิลาแก้ว ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางวรัชญา มีนา ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวรัมณีย์ ศรีราช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นางสาวสุวรรณรัตน์ ทันธรรม วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาวสุวนัน อุ่นผาง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายพลสินธุ์ ศรีนาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นางสาวอารยา อัมภวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายวีรภัทร บุญแสนแผน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายอุมทรัพย์ บัณฑิต บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายนพจร เจริญศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสืบสาย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายกัลป์ชนะ สิงห์สัตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นายอธิบดี ภู่เกลี้ยง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นายอักษร อยู่อ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายชัยอนันต์ สมจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายศตวรรษ อินทรเกษม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายธนภัทร บัวคอม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายธณาวินทร์ จันทร์เพ็ญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวนัทรียาพร ห่วงเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นายวชิรวิทย์ สงค์จันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นายทักษิณ ทองสีเหลือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวปุณฑริก บุตรโคตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายดำรงเกียรติ พิมเภา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายนนทวัฒน์ ประกอบสี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายสรายุทธ พาโนมัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวสุดารักษ์ วิเศษเพ็ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวสายสุนีย์ แรกเลียง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นายจักรพงษ์ แก้วประเสริฐ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายณัฐดนัย ฮามคำไพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นางสาวยุรีภรณ์ สกุนี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายอัยการ บุญอาจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวสกาวเดือน หาญธงชัย ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นายสุพัฒน์ คงประกอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายอมรเทพ เรืองศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นายพลวัต พ่อค้าช้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวเบญจวรรณ โพธิสาราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นายณพสิทธิ์ อาชวเมธีกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นายภีรพัทร ส่องแสง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวนัฏฐาพร สายจันยูร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวภัทราวดี เดชบดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวสายธาร ปัญจพันดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายกฤษณุพงษ์ ทบสมัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางสาวปัญญาพร หาระพัด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายบุญญพัฒน์ แสนแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวภัทรากุล ลุนสะแกวงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นายบุรี ประทาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
Mr.Truong Minh Toan ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายภราดร นาคนาคา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นายถิรายุ อาจนวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นางสาวศินีนาถ กองสะดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นายวิภูษิต อาจพรหม ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวมนธิชา เหง้าพรหมมินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นายอภิสิทธิ์ จันทร์เกตุ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวกัญญาภัทร กองสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายวรัญญู พรมเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวณิชากร ขันอาษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวรจนา พรมหมอก ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวเจนจิรา ศรีวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวประภาวรินทร์ ภาคะ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวเจนจิรา สกุลโรจน์วิกรัย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายกิตติพศ วงศ์ทองเหลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวชนิดาภา บัวทองคงภัค ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายชัยวัฒน์ ไกรษร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
Mr.Akkaphon Vangvilachit ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นางสาวอัญชลี ยิ้มเสงี่ยม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวนิภาพร เนื่องสมศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
Mr.Nguyen Van Truong บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นางสาวเบญจพร สุวรรณเลิศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายพิภพ วงษ์ปัตตา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นางสาวเมธิกา ลำพองพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
Mr.Nguyen Truong Thi ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางกิริตา สาสีมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นายนพรัตน์ เพ็งวงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวเกตน์นิภา สำราญจิตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นายฤทธิเกียรติ จำนงค์นิจ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายนัธทวัฒน์ บุตรดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นายศุภกิจ ดีเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวเจนจิรา สมตา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวประภาสิริ พงษ์สาโรจน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาววารุณี โฮมชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวกฤติกา เขื่อนพิมพ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ศรีชา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวนันทิดา เชือกทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวปรางปรียา ดรไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นายนัฐวุฒิ โห้เฉี่อย ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายธีรวัฒน์ วิเศษสุนทร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวอารีญา กาชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นายพรเพชร กุลสงคราม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายมิตรแมน ดาสีวังปา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายอภิสิทธิ์ มีธรรม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวเอมวิภา กัญรัตน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายฐิติวุฒิ ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นายณัฐจักร์ ฐิรศิริชวเลิศ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายภิเษก จันทร์หยวก ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นางสาวมยุรี ศรีเมือง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางสาวพนิตพิชา ศิริมงคล บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวจารุพร เชื้อกลางใหญ่ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวกนกวรรณ นรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นายกฤตวิทย์ เสนาวัง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาววนิดา ไชยะวงษ์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายสัตยา สังมอ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีประภา ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวชลาธาร ฤทธิ์มหา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวอภิญญา จตุเทน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวเจนจิรา นามมาลา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวนันทิตา แคนติ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาวกรกนก พุดน้อย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวพัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวศรัญญา ชูศรีโสม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวอารีรัตน์ ชนะโยธา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวกชพร ชลธาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางแววตา นาคประสิทธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นายนพพร ลิ้มตระกูล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นายพิริยะ ดวงจันทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวเจนจิรา โชคโปรด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาวประกายฟ้า แก้วมาลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวรัตนบุตร อองกุลนะ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายเวสารัช ล้ำลอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
Mr.Ho Manh Huy วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
Mr.To Bach Khoa บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นายจิตรเทพ จันทร์ศรีนวล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวชาลินี กอผจญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวสุธิมา วงศ์คำพระ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายชัยวัฒน์ ชาดวง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นายอชิระ คุนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
Mr.Andrew Maxwell Padwick ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นายอนุชา สุครีพ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายนิพิฐพนธ์ ศิริบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
Mr.Yu-Chung Yin ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายกิตติชัย ประสมศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวพรชนัน อธิชาพิพัฒน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวณิชารี อนันต์สิริภิญโญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวศิริพร กุพันลำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวจรินทร จุลพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวฐิติรัตน์ พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นายธีรพงษ์ เพลิดพราว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวเพียงดาว บูรณถาวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวทิพย์เทวี ภูมิเวท บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายอรรณพ แพงไทสง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายมลฑล ปู่บุตรชา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวอารวี เทียนอ่อน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นายเจษฎา คำแสนกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางสาวธิติสุดา กรมน้อย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายธีรศักดิ์ เสมอบุญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นายสิทธิชัย แสงพา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายจักรกฤษณ์ ฟุ้งกลิ่น ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวพิมพ์กานต์ คงแสงชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายยุทธนา ราชแดง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายพิชัยรักษ์ พิมลมาส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นายวิญญู อุดมเด่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายธวัชชัย แผลงฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวศรสรรค์ น้อยนิล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวพนิตตา บรรจงจิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นายอานนท์ พิพัฒนมงคลกิจ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นายณัฐดนัย สกุลหรัง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นายเจษฎา พันธุ์วงษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสาวปัชชากร ศักดิ์วงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นายปริวรรต วังคำแหง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาววมิลตรา วงษาบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นายชำนาญ กองคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวพิมพ์นารา พันธุ์คำภูแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวธัญวลัย คณายงพิบูลย์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวธัญชนก พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวสุนันทา โพธิ์ขาว ศล.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายนรวีร์ ดีทรวง ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวธารทิพย์ ราชชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวรุ่งฤดี แก้ไข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายศราวุธ ร่มวาปี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาวจุฑามาศ เชื้อบุญมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กูล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายธนดล หนองนงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวกาญจนา นวนศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางสาวกันติมา วิริยะ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวสรวงสุดา หลักคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายดลภพ อุดมกุล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายณัฐวัฒน์ ศรีโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวประไพรพร โคตพิมพ์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นายระพีพัฒน์ พรหมบุตร วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายประเสริฐ คุณโดน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นายรัฐศาสตร์ พานนนท์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวโสมประภา คำสีสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายคุณวุฒิ คชสาร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นายวรายุส มูลคำสุข วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายสถาปัตย์ ประพรหมมา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นายวิศุทธิ์ ชฎาวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นางสาวพรรทิพย์ ทั่วสูงเนิน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาวปิยะพจน์ แรมจบก ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นางสาวณัฐฐา จันทร์เทียน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นางสาวปฐมา ศิลาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางสาวศศิวิมล บุญมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสาวยุภาพร มหานาม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวหทัยรัตน์ บรรณบดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
จ่าอากาศเอกธีรวัฒน์ แก้วกู่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวชลธิลดา โพธิ์กด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
Miss Nguyen Thi Anh Minh ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นายเรืองฤทธิ์ กองสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวสุนิชา นามศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวจิราภรณ์ มีมูล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นายชนกริช ผลเดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นายอมรรัตน์ ขจรจิตร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาววชิราภรณ์ พุทดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นายอัฎฐากริช กงเพชร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นายธนกฤต วิทยารัตน์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวโสภาวดี ทองอุ่น ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวสุวรรณา ทับจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
Mrs.Amphaphone Vongmomtuy ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
Mr.Geoffrey Wood ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นายสันติ ป้อมสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายชัยวีร์ เมืองผาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นายสถาพร บัวชม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายกิตติพล ศรีสมบูรณ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวชลธิชา เพียเทพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายสุวรรณ ดวงมาลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นายปิยะพงษ์ โสนะโชติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวชลทิพย์ เชิดทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นางสาวพันธิตรา เชียงน้อย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นายสุวิทย์ โคตรล่ามแขก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นสางสาวจิราภรณ์ สีทน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวธิดา ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวดวงใจ เวียงนนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายภัควัต แสงศรีภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวกัลยา จันทร์ศรีเสาร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายภาคภูมิ แซ่จึง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นายทวีศักดิ์ ปัญญาคุณ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายธนกร ไชยเชษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายนนทนันท์ พลนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวศันสนีย์ จิตธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวอารยา จันทร์สุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นายนนท์นรัฐ เพ็ชรภูมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นายวัฒนพงษ์ มีธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวประภัสสร กรณวงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาววิไลวรรณ อักคังนาราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นางสาวธริศรา วงศ์ฟ้อ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายวัชรกรณ์ ทองก้านเหลือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวอาภาศิริ ชินวัฒนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นายเอกลักษณ์ วงศ์ดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
จ่าอากาศโทจักรกฤษณ์ ทามาศ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายเอกวัฒน์ แสงทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาวพิชญานิน ตันนารัตน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสาวธดากรณ์ สีหไตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
Mr.Seungmoo Jung ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาวรุจิรา คำสาลี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นายธนากร ลีบ่อน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวรจนา ฝายนายาง วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวโสภิดา ใสสรัทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นางสาวนฤมล คูณศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นางสาวพรพรรษา หนองผือ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายอนุวัฒน์ พานิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นายนันทวัฒน์ ฉันทกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาวเจนจิรา พิมพ์บูลย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นายอนุรักษ์ สมเด็จ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาววัฒนาภรณ์ วัฒพจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวจิราภรณ์ ชาวสวน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวเจนจิรา แสนสีแก้ว วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นายวสันต์ สุขุม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวเจนจิรา แสนแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นางสาวมินิญญา สาระบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวมัณฑนา นารี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นางสาววาทิณี อริยวงศ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวชณิชากร อ่อนบุญมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวชัญญานุช เพชรแท้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวธันย์ชนก ปัญญากุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายธนากร ธิตะปัน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นางสาวเพ็ญวิญา ข้อสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นายก้องเกียรติ แก่นนาคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายคัคนินท์ ทิพชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นายกฤษณะ แสนนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาวจุฑามาศ พลนันท์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นางสาวสิวาภรณ์ มีทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายปัญญา ไชยแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวจิตวรรณ ยางศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นายธนกร ศรีไทย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นายสุจินดา จันนาหว้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรดา ปานสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นายอรรถพล อินทริง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาววิภารัตน์ วัฒนวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นายจรูญวิทย์ ปัดสาร วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นายธนชัย เละสูงเนิน วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายอนันต์ยศ คนยืน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นางสาวสกาวเดือน รอดขันเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวอมรรัตน์ นวะศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นางสาวจาริยา หมื่นรัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายเทพฤทธิ์ แก้วถาวร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวพัชรพร จุระนัน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นายอนุพงษ์ ทิพยวิสุทธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายสันติภาพ บุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นายธนาวุธ โรหิตเสถียร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวรัตนาพร ดอกชะบา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวสุนันพร ผาจวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายธีระเชษฐ์ หอมสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวประมาพร บุตรโยธี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นายทวีพงษ์ จวงสมุทร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวบลสิการ ดอนโสภา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นายปิติพันธ์ หารปรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายปฏิวัติ พิณพงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นางสาวพรวลัย พรมแสงใส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวนริศา นาพูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นางสาวพัชรี สุุภรมย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นางสาวเยาวรัตน์ ปานแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางสาวไปรยา กองสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นายทศพล ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวปรารถนา ศรีวัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวธนิตรา ไตรมาศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นางสาววาสนา ไชยศาสตร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวกมลรัตน์ พันธุ์จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาววรัสยา พรมจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวปรางทิพย์ คันธชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายสุรชัย ผาบุลาน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางสาวอมรลักษณ์ ท้าวสนิท ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
พันจ่าอากาศตรีกฤษณ อรชุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสุปรานี วงศ์ใหญ่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นายตุลชัย ศิริบุตรวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายตะวัน รวมธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางจรินรัตน์ แซ่ตั้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นายวิทยา อรัญสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นางระพีพรรณ ทิพย์บุญชู ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวอภัสนันท์ โนนทะคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาวเดือนเพ็ญ โสระบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางสาวจันทร์จิรา พรหมเมตตา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาววิไลลักษณ์ ประเสริฐแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นายธีรวัฒน์ ป้านภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นายธีรวุฒิ กลางแสง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวอรภิญญ์ญา สัตย์ซื่อ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นายปรีดา บุญจิตร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายจิรพงศ์ ชนะสะแบง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นางสาวณัฐพิชา คเณสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายศักดิ์ชัย ศรีแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายมนตรี ตันอนุกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นายศตคุณ ชูตระกูล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาวศศิธร คำใส ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวณัฐพร นาคสวาท ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นายสมานพล ผลาสิงห์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นายธนาธิป มีสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นายสันติราช ทากุ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวภัสสรา พรอินทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวเบญจวรรณ บุญชื่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณน้อย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาวดวงหทัย นามทองใบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวโชษิตา เตียวตระกูล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นางสาวสุกัญญา ตะนัยศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นายภูม์รินทร์ เอ็งพรมมา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวอรสา โพสาราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวจริยา ดอนนางภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวณัฐพร ชิณภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นายภูเบศก์ นิลเกต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นายระพีพันธ์ สิมสินธุ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางฝัน นาคหฤทัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นางสาววราภรณ์ เขจรวงษ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาวชลธิชา ทับทิมดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวนันทนา ชายทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายเรวุฒิ ศรีโมลี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นายเอกพล จิตตะโส ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวกนกวรรณ เคหะนันท์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นางสุภาพ ศรีหานิล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาวคุณัญญา ชูอิฐ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นางวาสนา จันทร์เพ็ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวปวีณา ยาวาปี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางสาววิภาดา รันระนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวอรวรรณ สมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นายพิทักษ์เขต ภูมิ่งศรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นายภัทรพงศ์ นุ่นจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวพรพิมล เชื่อชน วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวมัทนา ประทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นางสาวเจนจิรา ละศรีจันทร์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นางสาวอรญา กองวงศ์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นายอธิคม เพ็งถาวร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นางสาวจุฑามาศ แสนสกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นายกีรติ การะเกษ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นายวีระพัฒน์ แสงศาลา วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นายวัชระ ศรีสงภา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นางสาวLe Nhat Linh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นางสาวกรองแก้ว แก้วสะอาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นายวรวิทย์ สิทธิ์ทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นายเสฏฐวุฒิ สุดสอาด วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นายกิตติภัฎ ธรรมวรรณ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาววารุณี มีหิม ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นายศตวรรษ วารี ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นางสาวสุธิตา ไพชยนต์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นายจิตรากร ธรรมจินดาศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาววนิดา ชารีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวจินตนา หาญณรงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นางสาวกัญฐิมา ขามก้อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวสุจิตรา อนันเอื้อ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นางสาวไอริส จันทร์เจริญศิริ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นางสาวกนกวรรณ มาตมูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นางสาวกษมน พาณิชกระจ่าง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
จ่าอากาศตรีภูวสิษฐ์ เกริกพงศ์รัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นางสาวกนกอร กาญจนะกัณโห ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวพีรดา ภวภูตานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นายวีระวิทย์ ผาอำนาจ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
พระมหาเกรียงไกร พงษ์ศาสตร์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางสาวรัชนีกร คำศรีพล วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายณัฐพงษ์ ห้าวหาญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นายสถาปัตย์ วรวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวชญานิษฎ์ ชัยเชียงพิณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นายอภิวัฒน์ อินทิสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
Mr.Souksamone Pathammavong ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายชิน ชีพคุณโชติวงศ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นางสาวอัจฉราพรรณ พรหมสิทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวยุพเรศ ชมภูแดง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นายพัชรพงศ์ อุดมกัน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวบงกช โมทะจิตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวงามงอน เมืองซอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายรังสรรค์ บุญคาร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวพิมพ์ชนก แก่นท้าว วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวปิยาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นางณัฐวดี นนทโคตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายนิธิ อ่อนศรีชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นางสาวไพลิน ศรีสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นางสาวนงค์นภา จำปาเรือง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวอนุรักษ์ สุนะเทพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
MrMacro Antonio Sydock ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวชุติมา แสงสอดแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาวกนกวรรณ แสงเพชร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวชไมพร บุตรดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นายปุณกร มีทิพย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
ดาบตำรวจภีรยศ อินทรเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายนวพล ไมยะปัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวพันธุ์นิกา สีกวนชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นายเปรมศักดิ์ ศรีลือ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
Miss Pham Thi Thuy ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นายกฤษดา สุดทวี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
6040000001
MissHuang Hui-Ting ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นายกิตติพงษ์ สุธรรมราช วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นายศรัณย์ จันทรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นางสาววราพร เชื้อคุณมั่น วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นางสาวนลินรัตน์ ทุ่งหลวง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวพรวิภา โพธิวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวน้ำทิพย์ พรมรักษา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นายระพีพัฒน์ สุขมะโน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นายสุขตระกูล กองมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นางสาวพรญาดา ขันทะชา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางสาวจริญญา เดชอาจ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวอุทิศาวดี คำจุมพล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวปาลิดา เนื่องทะบาล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวปริมพิกา ด้วงเฮี้ยม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นางสาวจุฑารัตน์ ทองสีดา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
จ่าสิบเอกหญิงวาทินี แสนแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวบัวหลวง สัจจะ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาวสุพัตรา ผิวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นายธนสาร สว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวรุ่งนภา หาดนิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวศศิธร แสงลี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาววารุวรรณ ภัทรขจี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวลีลาวดี แป้นพยอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวสุภารัตน์ เหลือขัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวณัฐสุรางค์ ชาภักดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวชลิตา บรรเทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นายวงศกร ทองเกรียว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นายวัชรินทร์ แก้วสีโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นายธัญทัต นาฤทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นายพิสรรค์ แก้วมโน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวอรยา ศรีเวียง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นายยุทธศาสตร์ ปักกาโล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นายกานต์ รัตนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาววิภาวดี สระทองชัง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นางสาวจินตนาการ อินทร์สำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นายวันเฉลิม วรรณไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นายกิตติพงษ์ คำยอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นายราชภัฏ จันทรโณทัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นายอิศรา ผาภูธร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นายกฤษฎา ศรีประจง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวศิรินทิพย์ ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายเทพบัญชา โพธิ์แข็ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาววิลาสินี สุขสบาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นายจีรศักดิ์ ตะแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นายอานนท์ บุญยก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวภคกุล เกวียนนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายธีรภัทร จันทรเสนา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นายไชยยศ ข้องชัยภูมิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นายจรัญธร บุญเชิญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นายปวรัญชน์ ทองแท่ง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นายบริวัตร ฤทธิ์เดช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวกมลวรรณ ละลี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นายสุขวิช ทวีกัน วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวจันทณ์ทัปปภา เจริญเจียงชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวพัชรดา เอกศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นางสาวสุชีรา รัตนพงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวแพรวรุ่ง ฤทธิ์สวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นายศตวรรษ กิจขยัน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวชลธิชา สุวรรณทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นายศตคุณ ชูตระกูล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นายยุทธพงษ์ วรกา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นายชิน ธรรมสกุลรังษี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวภัสราพร ศรีหานาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายปิยะพงษ์ คำเพชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นางสาวมนัสพร ทองตาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
Mr.Tran Van Truong ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
Mr.Le Huu Dung ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นางสาวนนท์ธิณี ไชยชมภู บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นางสาวณัฐวรรณ ปัสวาส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นายพิชิตพล ดาวเศรษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นายพชรพล ทวีสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวมณธกานต์ สาธารณะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวกัลยา รัตประทุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นายภูริชญ์ อัคราช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นางสาวจิรประภา ไชยหาญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวตวงรัตน์ จันทร์แก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวเตือนจิต อวนศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นายวริศ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นายพีระยุทธ สุดงาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวเจศิตรา มาลาศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวอัญมณี กิ่งชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาววนิดา ผิวผ่อง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวจิริยา ศรีประสงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวรพีพร พลดงนอก ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวกนิษฐา บุตรลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวทิพย์สุดา วรพิมพ์รัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวเพ็ญพลอย ทัศจันทร์สวัสดิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางสาวยุวดี อุปการ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายภานุวัฒน์ แสนชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวธันย์สิตา สิริเศรษฐชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาววิยะดา สายเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวศศิภรณ์ เชิดทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายพงศธร บรรจบ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายขยัน ไกรศรีพบสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นายวงศธร นาเมืองรักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวศิริลักษณ์ อุตคะวาปี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวศิริพร จันทร์ดาหาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาววรารัตน์ ถาจันสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นายสุริยา สุวรรณวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวนันทิชา พิลาแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายวรวุฒิ สิงห์มี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นายHUNG NGUYEN THE ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นายอธิปพัฒน์ แสงมณี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวสุภัทรา ทองศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นางสาวนิตยา จันทสงเคราะห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวลำเลียง อยู่เย็น ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นายทรงวุฒิ ชูติด ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวยุพิน สังข์ญวน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวปริยา ภูมิเพ็ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นายธนพล บัวบาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายพงษ์ธวัช สิทธิไช วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นางสาวสุชาดา จันทวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นางสาวชนันรัตน์ สนั่นก้อง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายสุรชัย บัวใหญ่รักษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นางสาวนัยนา ต่างโอฐ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นางสาวอารีรัตน์ แสงเพ็ชร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาววณิชญา พรหมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายณัฐธนันท์ มลิวัลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวดวงฤทัย จรรโลงศิลป์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นางสาวจิราเจตน์ ชาวนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาวนัทธรี สุโอษฐ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นายกฤติพงษ์ บุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นายปภังกร แดงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นางสาวจุพารัตน์ ทองสีดา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวเสาวลักษณ์ ญาติกระจาย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นายณัฐพล ชารีนิวัฒน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเหล็ก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวกาญจนา กำสุนทร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวธิชาพร ดาบโสมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายศตวรรษ โคตรธิสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นายณัฐพงษ์ มะโนใหม่ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นางสาวอังสนาภรณ์ ศรีสุธรรม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาววลัยพร นิตลักษณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางสาวภัสชญา ใจน้ำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวสิริกร อนุมาตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวอารยา - ศรีหล่มสัก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นายสัณห์ พงศ์ธำรง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นายไมตรี จันทวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นายอภิสิทธิ์ จ่าทัพ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
Mr.Yonguk Shin ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
Mr.John Robert Lahiff ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวณัฐลดา สระศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางสาวญาสุมินทร์ หนองภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นายพงษ์พีระ สุทธิพันธ์ตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวณภัทร โชตน์โทกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวสิริกุล มีศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางสาวนฤตย์พร สงคำภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นายเนื่องหนึ่ง ทันโหศักดิ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วอุ่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวไอริณ อุดมสินธุวัฒน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นายจักรชัย สิงห์อ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวตฤณระพี วรรณรส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายพงศธร สีนวล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นายชัยวัฒน์ เทียนยศ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นางสาวจุฑารัตน์ ธนศรีพนิชชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายการุณ ศิลชัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นายณัฐพงษ์ นาดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นายอธิวัฒน์ เกียรติสิทธิชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวสวลี ขันทอง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นางสาววนิดา สิทธิพรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นางสาวนิภาพร ประเสริฐสุข บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวอรสา ผาจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นายปฤษดา แสงคำมา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวณิชาภัทร เรืองศิลป์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวศันสนีย์ ก่ำเสริฐ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวนุชพร บัวสอน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวสุภาพร ทักขินัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นางสาวปิ่นอนงค์ แสนธานี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายพสิษฐ์ สิทธิพูนอนุภาพ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นายณัฐสิทธิ์ ที่ภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
Mr.Nguyen Nhu Phap ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวเดือนฉาย ไชยราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นายพงศธร จวนกระโทก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นายณัฐกรณ์ แก้วไชย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวศศิวิมล วรสีหา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวกัลย์สุดา บุตรอุดม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
Mr.Jonas Christopher Schuh ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
Mr.Trung Le Chi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
Mr.Quang Mai Dinh ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
Mr.Nam Chu Thanh ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
Mr.Minh Nguyen Quang ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
Miss Ngan Nguyen Hoang Kim ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
Miss Dung Nguyen Ngoc Bao ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
Miss Ngoc Bich Phan Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
Miss Van Anh Luong Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
Miss Hai Yen Nguyen Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
Miss Kim Ngan Nguyen Hoang ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
Mr.Tung Cam Ba ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
Mr.Noi Vi Van ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
Mr.Tien Hoang Minh ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
Mr.Truong Tran Van ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นางสาวมัญชุภา เครือคุณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวจิรารัตน์ บัวเมืองเพีย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวลภัทรดา ณรงค์วรางค์กูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นายขวัญกล้า อาษาไชย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางสาวขวัญกมล พลภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นายวุฒิชัย ศรีบุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาววนัสนันท์ กอบัว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายปฏิภาน โคตรชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นางสาวปรียาดา อัครวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นางสาววิมลจิตร ศรีอัชชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายประพนธ์ ฐิติกานต์สกุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
Mr.Lawrence Joseph Leiser ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
Miss Jessica Wijaya ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
Miss Tzu-Yuan Kao ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
Miss Hsuan-Ho Weng ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวระรินญา ก้านพิมาย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวกาญจนา จักรพิมพ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวหทัยชนก ตามจนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายธนศักดิ์ แหวนสูงเนิน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายชัชวาลย์ บุดดีคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นายอัมรินทร์ บุญเพชร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสาวอาทิตยา ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวกชามาส สมสนุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายพงศ์พณิช * ตันนารัตน์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายณัฐวุฒิ กองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นายกฤษดา แสงโยธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
Mr.Panyaphone Boualapheth ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
Mr.Phongsathone Southalack ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นางสาวแพรวพรรณ มูลแก้ว ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวศิรินาท สวนเถื่อน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นายคมกริช ฉายาอนุกูลวัฒน์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวรุจิราภรณ์ หาชะนนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางวราภรณ์ ฟานเปลท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวลลิดา ไสยสัตย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวภาวิณี นามทวย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางสาววรุณยุภา หาญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาวพิศมัย ชินบาล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นายธีระพงษ์ พิทักษ์กุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวชมพูนุช ศรีงาม ศล.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสาวนวพร พลเยี่ยม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวธิดารัตน์ ศรีชัยมูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาวพัชราภรณ์ ประวรรณา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นายสมบูรณ์ ศรีพิทักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นายจารุวิทย์ พระเรียง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวชนิกานต์ วงษ์ศิลป์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นายปฏิพัทธ์ ประพฤติชอบ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นางสาวมัสลินภร จู่มา สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นายบุญประกร พันธุ์พูล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นางสาวปิยวรรณ พระภิเภก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายอนุวัฒน์ อินทรักษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวชลธิชา ศรีคุณลา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายอำนาจ ศรีอัมพร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นายบัญชา วงศ์คำภา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นางสาวเพ็ญประภา นาลาด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางรุ่งฤดี นาสมใจ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวอารยา สีเคนา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาววิทัญญา แสงชาติ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นายวุฒิกร บุตรโพธิ์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายกฤษณะ ทุมซ้าย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวจุฑามาศ นาพา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวเบญจพร ผลผดุง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวรจนา โหตาชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิกร พรหมเจตน์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
พันเอกหญิงทรงสุดา ขวัญประชา ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นายธวัชชัย สีลาโส ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
Mr.Phetsamone Souliyaseng ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นางสาวแพรพลอย เบญจจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นายธิติวัฒน์ ลินกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวจิราพร ขันชาลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นายธนายุต กุลถวายพร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวดวงกมล สมบัติกำไร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวศรันญา เลิศวิเศษธีรกุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสุวณี ชะนะไล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวนวรัตน์ สุวรรณไตร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวพิไลวรรณ สีประสม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายจิตรกร จันทร์สุข ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวเจนจิรา คานเพชรทา ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นายณัฐกิจ ศรีสุโคตร ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวหทัยรัตน์ วิโย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวสายไหม พากุล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายณรงฤทธิ์ ณะศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวปัทมานันท์ ปะมะโน ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวกนกพร รักเมือง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นางสาวสาวิตรี ศรีบัวน้อย ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวกีรติกา ขุลีดี ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายพงษ์ชัย ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวกัญญาณัฐ เพียรไทยสงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นายศิริศักดิ์ วงศ์สายเชื้อ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวกาญจนา จันดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวอภิญญา หล้าก่ำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายอติเทพ เพ็งสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวศิริวรรณ อ่อนละมูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาวศศิธร ผาใต้ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นายสัณหวัช วิชิตนนทการ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวณัฐริกา สมกล้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวกิติยา วงษ์คำพร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวอุษณีย์ ศรีอุดร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นายกิตติ ศรีภูมิสุริยกานต์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายกาญจนชัย พรหมโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นายชัยวัฒน์ น้ำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นางสาวณัฐธิดา เศรษฐ์วงค์แสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวจุฑาวรรณ ลี้สมบัติวัฒนะ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวพรพิณ อาทิเวศ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวสุรีทิพย์ อุปพระจันทร์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นางสาวกัญญาณัฐ จันทสอน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวมรินดา ราษฎร์กฐิน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นางสาวศิรภัทรฐิชา บ้านกลาง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวประกายพร แก้วอุดร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นายอธิปกรณ์ วิไลลักษณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางอรพรรณ เจริญสุข ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นางสาวกมลชนก นามมาลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวอัญชลี อินสมบัติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นายจักรกฤษณ์ จันชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
MissJeraissa Olivares ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายสมภพ เพชรวิชิต ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
ว่าที่ร้อยตรีกิจติ ทองมีขวัญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางสาวสุชญา โกมลวานิช ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวปริยพันธ์ สุทธิสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางปุษยา ไชยจักร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายคุณากร น้อยแสงสี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวนาตยา บัวใหญ่รักษา ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
Mr.Panomsone Louangsouvannavong ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางสาวปราณปรียา ขุลีหา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นายภาคภูมิ ปุผมาศ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายเจษฎา พวงชมภู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นางสาวนิรามัย สุตะนนท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายศราวุธ สีคันธรส์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายอิศรางกูล เกษสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายศิริศักดิ์ ทิพรักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวจิราพร ชาวกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาววิลาวรรณ กาลวิบูลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นาม ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาววรรวิภา จิตต์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเถิน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นายฐากูร อาณารัตน์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาวประภารัตน์ โคตรยอด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นางสาววิภาวี ไชยทองศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นายเกียรติศักดิ์ ปรีแม้น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางศศิวิมล ดอนจันทร์โคตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นายยุทธภพ ศรีกงพาน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวสไบพร จำปาพันธ์ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวรัตนาวดี แสนยศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวพรวิลัย วิเชียรเครือ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวเกวลิน บุญคง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวอิศรา ปานิเสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นายชินกร สิงหาพรม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นายศตวรรษ สุริยะ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นางสาวสิรินาถ แสนสกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวนรีรัตน์ รัตนมงคล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวทิพย์ประภา เสน่ห์ดี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวสุพัตรา แจ่มใสดี ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นายสิทธิศักดิ์ โพธิ์เพชรเล็บ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายวิษณุ อินทร์หาญ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวอนงค์นาถ ดวงแสงฤทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวลภัสกร แดงพรวน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวอรวรรณ ผันสนาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวอลิษา คำแพงเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวกัญญาพร ตำตาด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาวสุภาพร กิ้วรัดแยง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวณัฐสุดา เอื้อมอุ่น ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นงาสวพัชรียา น้อยหว้า น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายวรวุธ ภูดวง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายอังคลิตร ภูผิวผัน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาววิไลวรรณ ไชยรา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางทัศนีย์ พงษ์สุวรรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นายอนุวัฒน์ ดีอันกอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นายพงษ์ระวี รีชัยวิจิตรกุล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นายอาทิตย์ บุญเพลิง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวนันท์นลิน น้อยนนท์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นางสาวสุพัตรา จันทะพันธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาวทัศนีย์ วงค์ยา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
ว่าที่ร้อยตรีวิวรณ์ พรมบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาวรัฏ์ชฎาภรณ์ ภูตาเพลิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นางสาววรามาศ สร้อยเพ็ชร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวณัฐชา ศรีชัยยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวจรรยาพร ธานีกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวรักษ์สุดา ชาติมนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายนันทวัฒน์ รังสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวทิพกฤตา คำจันสี วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวดารารัตน์ ไทยะลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นายธีรภัทร์ วิหะกะรัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นางสาวพัชรี กุลดวงจันทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาวนงรัตน์ ประทาสี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวศราลีวัลย์ ศรีชาทุม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายภาณุพงศ์ เผ่าไพศาล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายภัทรวุธ ศรีสวัสดิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นางสาวเบญญาภา ไร่ไสว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นายสิริพงศ์ ศุภรมย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวรัตน์สุดา จันทร์รักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายเริงฤทธิ์ แก้ววงศา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวจินตนาภรณ์ มั่งมูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวจันทร์เพ็ญ ประการแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวมุจลินท์ สิงพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางสาวจิราวรรณ จันทร์เทาว์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นางสิรินทรา ดีมาก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวธิดารัตน์ นิกาพฤกษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายเอกไทย ประเสริฐสังข์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายอดิเทพ ศรีวงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาววิชุดา พาโคกทม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นายวรวุฒิ บุดดีทน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวอำไพ นันทเสนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวชนาธิป สอนบุญมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นายภาณุ บุราณเดช วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวนฤมล บวรศักดิ์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวพิมพ์ประไพ กุดวงค์แก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวพรภิรมย์ แคนติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวยลดา เกตุบุรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นางสาวสุดาวัลย์ ภาวงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวธารีรัตน์ ไตรยราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นางสาวปัณพร บุรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวสุรีรัตน์ พายนรินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวนาตยา บุญสิทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นายมานพ คล้ายแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวรัชฎาพร รัตนพลแสน บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวกนกอร เชื้อเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวชนาภา หมู่สูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นางสาวณัฐวรรณ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาวกชกร ถามูลเลศ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวอ้อมใจ ผิวบาง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นายอนุชา ทรงทิพย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวสาวิตรี บุญตา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวอมรพรรณ์ การค้า ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาววิลัยวรรณ อนันตโสภณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวธัญรดา หล้าบ้านโพน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวประภาพร พรชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวอรอุมา เถาวัลย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวยุธิดา แพงกัญญา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นายทินบัติ ชาวหันคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวนัฏติยาภรณ์ คำใบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวสุนิศา สีแพนบาล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวตรีรนันท์ คุ้มห้างสูง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายจิณณวัตร แก้วมหาวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายณัฐวัฒน์ สีชาทุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาวชนาธิป แสงสอดแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวภัทรพิรุณฬ์ คัทธมารศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายเอนก น้อยพิทักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายวิทวัส แฝงล้อม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวกาญจนี ทองทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางสาวสร้อยเพชร คำดวง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวปวิชญาดา คำมะโนชาติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
สิบตรีอัครากร สังฆะมณี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวสุดารัตน์ วงค์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นายพิทวัส อุไร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวปวีณา แก้วกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นายวงศกร จงพัฒนะสินสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นายสุจินดา พยัคฆศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
MrROEL PELEMAN ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวอารียา อาษาบาล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นายนิรุช คำแก้ว นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นางสาวสุนิดา แดงสีอ่อน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายสิน ศรีสุนาครัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายคัคนันท์ ไชยวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นางสาวประวิตตา สุพรหมจักร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวประภาภรณ์ เกิ้มเหม็นบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวนลินี ทองจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นายจักรพันธุ์ ศรีปราบหล่ม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นายจักรรินทร์ ปังคะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวปัญญ์ชลี ถิตย์ฉาย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
Mr.Phayvanh Pathammavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวณัฐธิดา สมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายวัชริศ คำสามารถ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นางสาวศิริยุภา เหลาฉลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นายอภินันท์ อุดม วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นายTran Dai Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นางสาวพลอยไพลิน กาญจนวงกต ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวณัฏฐริณีย์ พลเชียงดี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาวกนกพร บัวชัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวศิรินันท์ พรมวาส บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวสมหญิง โพธิ์สวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวชนาภา จันทร์หอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายปฐมพร เทพนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวประกายฟ้า รัดถาดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวประกายฟ้า รัตถาดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวลัดดาวัลย์ ธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นายปวรัญชน์ ทองแท่ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นางสาวประทานพร แก้วส่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นายธีรภัทร พลขันธ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวจุฑารัตน์ นาสมชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายสกุลชัย ธาตุวิสัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวสุนิสา ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวศรัณยา ราชาฐา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นางสาวปัทมา พากุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวพรชนก วงษ์วิลาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายกุลชาติ เรืองเศรษฐี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายชัยธวัฒน์ นิธิเจษฎาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวปรางค์ทิพย์ พรหมพินิจ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นางสาวพรพิมล ศรีลุนทอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวธัญลักษณ์ โสภาสร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวเบญจพร โมครัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวชลธิดา เพียอินทร์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นายอาทิวราห์ ไชยศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวประภาพรรณ แสงลี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวเบญจวรรณ เปรมประโยชน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นางสาวอารยา ศรีหล่มสัก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาวจุไรรัตน์ พานิพัฒน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นายจุฑาวุธ สีสวััสดิ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายพสิษฐ์ - สิทธิพูนอนุภาพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
Mr.jeewoong Heo ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวอรุโณทัย ใจชื่น ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวเฟื่องฟ้า สุ้ยสีแดง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นายธนพล โสภณศีล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวชนาธิป แสงสอดแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นายฤทธิเกียรติ *** จำนงค์นิจ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นายธนพล จารุจิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายวัชระ ชมภูธร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นายวรสิทธิ์ เอกตาแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นายจีราภัทร คำวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นายชยุตม์ ฮุมโฮม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสุพรรณี ไรเชล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นางสาวสุภัชชา ศรีวรสาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาวศศิธร โพธิจินดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาวพรญาณี ศรีลารัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นายสมประสงค์ บุญประเสริฐ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายฐตพงศ์ มหาเสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์แก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นายนัฐพล จูมกุมาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวกิ่งกนก เหลืองาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นายวณัฐสนันท์ เทียมจรรยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
MrKa po Wong ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นายนวพล ถาวร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวจุฑามาศ บัวคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นางสาวธิดาทิพย์ นามวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวทิพย์วัลย์ สิงหาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นายปฐมพร ทองคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาวศิริขวัญ นวมขำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวชนะพร บัณฑิตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายสิทธิชัย สิทธิสินทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวพรธิดา ไชยหานิตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวเพียงดารา เวียงโสม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายเกียรติดำรงค์ ฤกษ์งาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นางณัฐกาณต์ หลวงหลาก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
ว่าที่รัอยตรีชาญวุฒิ หาแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายอิทธิกร จันทบุตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นายสังหวุธ อ่อนสา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวสาริณี นาวาสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางสาวชนารดี ศรีหามาตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
ว่าที่ร้อยตรีทินกร ป้องเทพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นางสาวปิยรัชน์ ตราชู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายเฉลิมชัย เสนาสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาวกมลชนก ชินวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายคฑาวุฒิ วงศ์เชียงขวาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวจุฑามณี ดุลยเกษม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นายอาทิตย์ แก้วศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาวณภัทร เดชหามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวจุฑามาศ ฤทธิ์สวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
Mr.Phan Trung Nghia ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
Miss.Hong Man Nguyen Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นายณัฐกุล ขอนพวง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายทิวัตถ์ มั่งมีศรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาวกชพร ประจงสาร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวอารียา อาษาบาล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นายอรรถพล เริญลาด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาววิราพรรณ สุโพธิ์คำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาววรรณภา ดีมั่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางสาวณัฐพร เชื้อตาอ่อน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
Mr.Philip Paxton ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
Mr.Nguyen Minh Tu ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นายณัฐชานนท์ นามมา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางสาวจนิสตา ขาวไชยมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นายบุญหลาย สีย่อ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นายเทพบดินทร์ ปราบมนตรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวจุฑารัตน์ ดานะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นางสาวปุณฑริกา รัตนมาลี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายจิรายุทธ ศรีขัดเค้า บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นายHAU NGUYEN VAN ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายพิมุกต์ ชัยศักดิ์กรีนนท์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นายศิวภพ สุวรรณทรรภ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวนิภาพร บุตระมะ ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
ร้อยเอกหญิงสมศุภางค์ ชัยปริญญา สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวสโรชา ใหทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นายอักฎา ราชิวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นายโกสัย ไชยสิงห์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นายอธิบดี คำสิงห์บับภา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นายนำพล โชคศิริ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาวสุปรียา วงศ์ศรีรักษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาวศุรดา ดีสัตถา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวจิราภรณ์ ชัยศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นางสาวพัชรา พวงดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายทศพล สาลีวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายณัฐวุฒิ วันเทาแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวกษมาพร พิเดช วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นางสาวกนกพร ศิริเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นายจักรพงษ์ ป้องคำไหล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทอง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพิมพรรณ แก้วสุวรรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นางทองมณี ศรีชัยชนะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นายอธิวัฒน์ แฝงเมืองคุก ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาวปรียานุช แร่วงค์คต ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นางจิราภรณ์ เข็มทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นางณัฐรดา เรืองเดช ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นางสาวอุทัยวัน โหม่งพุฒ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นายอภิชาติ มีพรหม ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นางสาวนิสา ภูอืด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวอารญา สุขรมย์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นายศุภนัย ตานุชนม์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นายฐากูร จุลลาบุตรดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นายจิรายุ ไชยคำหาญ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นางสาวภัทร์ธีรา น้อยตำแย ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวสิรินยา สิทธิคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวปัณฑิตา นาคสร้อย ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายธนาวัฒน์ แก่นดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นางสาวพีชเลขา เหง้าวิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นางสาวพัชรินทร์ ดาน้อย ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายภาณุเดช แสนบุญเมือง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวขวัญฤทัย จอมจันทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทอง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาววิไลรัตน์ เพียงพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวกัญญารัตน์ สีเขียว ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายวรวุฒิ ทากุ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
Mr.Phonepanya Sitthinonhthong ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุญยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวเพียงพธู วงเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวกมลฉัตร สุขแสน สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นางสาววรรณพร ผาอำนาจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวกนกวรรณ กลางหล้า ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาววิลาวัณย์ พันชน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวเกศวรินทร์ ราชคำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวเกศสุดาภรณ์ เถาว์ชาลี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาววราภรณ์ กุศลยัง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางสาวจุฑาภรณ์ บัณฑิตร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวเนตรชนก พรมวัง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นายคมสัน แข็งแอ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายพันธกาล ยศอ่อน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางสาวธีร์จุฑา สิทธิวงษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นายพศวีร์ ตรุษกุล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายวีระพงษ์ ศักดาพิทักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางธนพรรณ หีบทอง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายณัฐภูมิ พรูแล่นเร็ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นายวรชัย จำเริญโชค วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางสาวมัลลิกา รัตนวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายอโณทัย วรรณกุล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นายคมสันต์ เทียบแสน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นางสาวนิศาชล ทีภักดิ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวจุฑาลักษณ์ ดวนลี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นายอิศราวุธ สรัลชนา ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นางสาวมานัสนิตย์ มานิสสรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นายพิทยา เรณูศรัณย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายพิชิต เห็นนุช ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นายการุณ รังสร้อย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นายศักดินนท์ อริพงษ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวชฎาพร เคนคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายพิรัชต์ ปิยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นางสาวปวีณา ทองสอนลอน บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวกุณฑลี ศิริธร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นายติณณภพ ชัยขันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวพชรพร ไลเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นายจุติโชค ยอดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นายนิติพงษ์ มณีทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นางสาวภัทรชนกพร เลิศวิเศษธีรกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาวสิราวรรณ สีอ่อน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาวละอองดาว ผลบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวพุ่มพวง ทันทิมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นายชูเกียรติ นันทะกุล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นายจิรายุ สุขอุบล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวอรวรรณ ลุนบุดดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางเย็นฤดี สิมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาวพัชณี โยศรีคุณ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นางสาวนฤมล อุดชุมนารี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาวจิตติญา ไชยสิงห์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นายชัญวัตร ขอดคำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาววรรณวิภา หอมละออ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นายภูริภัทร เพียรเสถียรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวอภิญญา กุลนรัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายชยางกูร หอมรอด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวกัณฐิกา เกตุคำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์นอก ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นายจิรายุทธ เสวตวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาวลลิตา หวังดี ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นางสาววิราภรณ์ หาทนต์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นางสาวโชติรส สุวรรณพรหม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นายเมธาสิทธิ์ บุญยัง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวสุเพ็ญพรรณ น้อยน้ำคำ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นายศตวรรษ โพธิ์สาวัง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวปิยนุช ดีพรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายพงษ์ดรินทร์ อุสุภราช ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นายศาสตรกาญจน์ สินทร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายนฤชัย หาทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาวนัฐกานต์ นินระผาย ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นางสาววิภาวี มินตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์มหัทธนาธร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
1นางสาวรุ่งฤดี ไกรลาสบวร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นายรรงค์ฤทธิ์ นาพา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นายณรงค์ฤทธิ์ นาพา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายกฤษดา โสภา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นางสาวสุกานดา ขานดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นายเฉลิมชัย อินธิจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นางสาวพัชริน วงษ์พุฒ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นางสาววิลาสินี สุขรมย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นายปรียเดช ฮังโยธา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวสาวิตรี ประทาน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาววรินยา วารีย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นายทักษิณ ศักดิ์ภู่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นายภูวรินทร์ มินชัยวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
นางสาวสกุลตลา แพงเพ็ง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู