รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา
1
นางสาวอัจฉรา พูลสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
นางสาวนวลจันทร์ สำราญบำรุง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
นางสาวอรุณรัตน์ พลเชียงสา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
นางสาวอมรรัตน์ ตาลเลี่ยม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
นายถาวร พิมผาสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นางสาวชูศิริ เสนจันทร์ฒิไชย ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร บุญมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
นางสาววัชญา อาจมาลา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นายวัชริศ คำสามารถ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาวสุรัสวดี ส่อนราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางสาวนพรดา อุปฮาต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
นางจีรดา บุญสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
นายรนกฤต ภูพรรณา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
นายเจษฎา ศรีสร้างคอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายลำดวน อ่อนละมุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
นางสาวมุธตา นิลคุณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
นายณฤพล จำนงศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสาวอภิญญา หวางอุ้น บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสาวนฤมล ศรีอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายสุรเดช พัฒนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นายอัษฎาวุธ มณีจักร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายพงษ์นรินทร์ เหลืองทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิษุวัติ วณิชวิชากรกิจ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายคมกริช ทองประทับ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นางสาวรัตนา วาจาสัตย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางสาวจิราพัชร วิริยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
ดาบตำรวจสุนทร นันแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นายจุฑาวุฒิ โนนทิง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณยา โพธิพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นางสาวคชานาถ โพธิสาวัง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นางสาวปภัสรา โคตรทา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นางสาวสุทธิดา วงษ์เจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายศตวรรษ ท้าวพา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
นางสาววิระดา ปานะทึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
นางสาวนันทิชา โคตรชุม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
นางสาวกุลวรา แก้วไชย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
นางสาวดลญา สุทธิวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
นายกชภณ เสนาพล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
นางสาวกิจติยาภรณ์ จันทร์ดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นางสาวสมิตานัน หมื่นบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
นายวิษณุ แสนคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
นางสาวปิยะดา ดีเหง้า วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
นางสาวปาริชาติ อรสูญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
นายอมร แผนบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนสุขสิน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
นายกฤษกร ภาดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
นางสาวรัชชาวดี หอมทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
นายวารินทร์ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
นางสาวกาญจนา แดงนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นายพิเชษฐ์ พงษ์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
นายสยุมภู ประคองทรัพย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
นางสาววรรณิภา ประมูลศิลป์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางศิราวัลย์ ชานุชิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นางสาวลลิตา สีหาราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นางสาวรัชชาวดี หอมทอง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นางสาวบุษบา ผ่านสุวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
จ่าอากาศโทธรรมธัช สุทธิสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นายตติพงษ์ เถาวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาวปฐมพร ด้วงรักดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายสะท้าน จันทร์หล่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
นายณภัทร อ้วนวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
นางสาวดวงฤดี ติดชัยภูมิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นายสุจินดา สร้อยสนู บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
นายRAMI BAHGAT MAHMOUD ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
นางสาวธารารัตน์ แก่นขุนทด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
นายณัฐพล ขมิ้นผง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
นางสาวบัณฑิต มหาโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
นางสาวนวพร พรหมพินิจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
นางสาวจุฑารัตน์ สุ่มมาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
นายจีระศักดิ์ ศรีบุรมย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
นางสาวศันสนีย์ เพ็งสว่าง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
นายนพรัตน์ พิมพการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นางสาวปนัดดา จันลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นายภาณุวิทย์ จิตรเกิด วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
จ่าอากาศโทกฤษฎา ชาชิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
นายสัภยา ลักษณิยานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
นายสาธุชน สาระทรัพย์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นางสาวปรียาภา ก่ำจันทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
นายเอกวัฒน์ พาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
นายภัทรพงศ์ สมบัติมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
นางสาวชุลีพร มนต์มี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
นายรัฐการ มุลตรีบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายสุเทพ แสงเรืองเอก ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางเมทินี แก้วไชยะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นายจีระศักดิ์ วงตา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวจิรนารัตน์ คำไร่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายอนุศร ป้องภักดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายทองใส จันทรพรหมเดช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นางสาววาสนา โสภาอุทก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาวปัจพร เยาวนารถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นายกรกฎ อึ้งโพธิ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นางสุพิชญา สุวรรณโสภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวละมัยพร ซ้อนนอก บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นายภารดร ประดับเขต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาววนิดา พันพรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
นายธีระพงศ์ ศรีอุดร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาวมนสิการ หมู่สูงเนิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นายมนตรี วรรณชัย วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นายธีรวัฒน์ ลาวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายกรวุฒิ คันธะบุปผา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
นายวัชระ เก้ากระโทก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
จ่าอากาศโทชัยรัตน์ ทองลึม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
นางสาวกัญญาณี จ้งจันศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวณัฐฑิกา แก้วศรีสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
นางสาวมุขระวี ทองเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
นายนัฐไกร นากลาง ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
นางสาววรัญญา ฦาชา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายสุวิชชา ดวงแสนพุท วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นายสถาปนิก หาระคุณโน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นางสาวกัญญ์พัสวี อุ่นเย็น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นายธนชัย ดวงดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
นางสาววรรณวิไล ชุมอภัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นายวิจิตร อ่อนหวาน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นายกิตติพงศ์ เคนมา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นายถิรวัฒน์ แพงขวา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวจิราภรณ์ ฤาเรืองฤทธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวศิญาลี ประเสริฐสังข์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายภาคภูมิ วอหล้า วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นายพศิน ธรรมขันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายสิทธิโชค สุริยะแสง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นางสาวแคทรียา ไกสอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นางอังคณา เย็นแสงจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายทิชากร ศรีสุนะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวศศิพัชร์ หาญเชิงชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายภิญโญ หมายปูนกลาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
สิบโทฤทธิชัย บุดดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายปรีชาพงษ์ สนิทบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นายปนัดธร ชาติขูลู วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายเกียรติยศ นาคเป้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวนุชจรา บุตรวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวกรกมล จงประสม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นางสาวดารุณยา ไกรยะราช ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวสร้อยสุดา อินทรตา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายจิรายุส ปักเหนือ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวอำพันธ์ สนั่นเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายกิติภพ งามวิลาศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นายวัชรินทร์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวมณฑริกา พานศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวจันทร์กนก โสมปิตะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวขนิษฐา ไชยเบ้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายเขมชาติ บุตรอินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายธนา โสภาคำ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาวหงษ์ทอง ทองชัย ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นายวรุตม์ ชัยสอน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นายดำรงศักดิ์ นาสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายจุฬาวัฒน์ ทาปลัด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒนศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นายวัลลภ รอดพ้นภัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นายอภิชาติ สาระพันธุ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาวอนุสรา ทาสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายฆนาคม บุญพรม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางภัทรนันท์ รอดชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวธมนวรรณ กฤษเพชร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
MR.PHAM ANH TUAN บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายสุริยะ ดังไกล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวโศจิรัตน์ บุนนาค วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวสุพัตรา กาญจน์แก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวเปรมใจ บุระคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายปฏิภาณ จิตรสม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายสุทธิพงษ์ พรมพิมพ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายภูมินทร์ เพชรศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวนันทิชา โคตรชุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวสรินทรา สิทธิชาคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวสายทอง วรสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางเพชรลดา ยามาชิตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางสาววรกมล รอดชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางาสววิลัยพร โคตรสีกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นายปัญญาพงษ์ โพธิ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวอลิศรา ราคาทรัพย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาววรัญชรี ขุนค้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวธัญวลัย ธรรมโส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวพิมพิกา บุตรจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายสุริยันต์ ดีเลิศประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวชนม์สิตา อ่อนคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวอัสนี บุตรแพง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายวีรยุทธ ตรีวรเวทย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายศักดิ์สิทธิ์ พิกุลทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวพรธิดา โยธาศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวเจนจิรา บำรุงเชื้อ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นางสาววราพร เครือเนตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายสุมิตร ชาวยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวจันทร์กนก โสมปิตะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
MR.DANG THAI HOANG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นายศักรินทร์ แก้วใส วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวมัลลิกา ภักดีวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายบุญถนอม สุระพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวชรินภรณ์ เจริญเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายสิริกร สอนนวล ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นายวิทวัส สนอุป บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวช่อทิพย์ แก้วคำสอน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวสกลวรรณ สิงไคต้น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายมาตุภูมิ ราชโคตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายวรนาถ แก้วมณี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
MR.NGUYEN HUY LOC บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นายพิเชษฐ์ ศรีทับ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นายธนวัฒน์ บุญทวี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวนันท์นภัส มหาภิงสนากร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวนฤมล อุตทะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวพรหมพร สาขา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวปุณฑริกา รัตนมาลี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
574400017
นางสาวสุวารี บุตรแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
574401953
นายโยธิน เครือแดง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
574407786
นางสาวพิมพ์พิชชา ลาสา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
574400481
นางสาวสุกัญญา อรัญมะโน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวเมย์ชญา ไตรยะสุทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
574403638
นางสาวทัศนีย์ ไกรพรม ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
574411603
นายประวิทย์ ฉิมมา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
574406524
นางสาวจารุสิริ มีเหง้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
574406437
นางสาวนิภาพร น้อยมนตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
574401630
นายธนัย นาถมทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
574400413
นางสาวทิพารัตน์ ชาวสวน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
574402870
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญครอบ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
574400414
นางสาววิลาสินี บัวเผื่อน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายมงคล จุมพลหล้า วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
574413641
นางสาวเกศรินทร์ ทองล้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
574400611
นางสาวธินาดา เวียงนนท์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
574400604
นางสาวปิระญา สังข์ทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
574412840
นางสาวนาตยา คูณเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาวฐิติพร บุญงาม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวอมินตรา เครือเนตร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
574401314
นางสาวศิริวัล บ่อคำเกิด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
574401156
นางสาวสุดารัตน์ ดรบัญหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
574410540
นางสาวจุฑารัตน์ ปัดคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
574405355
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ แสนสาคร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
574405357
นางสาวณัฐริกา ล้อมน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
574402042
นายธนาธิป สุระเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
574408500
นายฉัตรชัย จันทะสุข วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
574408300
นายฐิติกร สุทธิสาร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
574410407
นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
574402813
นางสาวกมลเกียรติ เหล่าประเสริฺฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายนทเจษฎ์ สวนสีดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวสุพัตรา เสียงล้ำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
574413762
นางสาวปวีณา ไชยแสน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
574402532
นางสาวนิศาชล ผิวสว่าง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
574402466
นางสาวณัฐพร เพ็งสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
574413201
นางสาวสุดาวรรณ ชิยางคะบุตร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
574406370
นางสาวสุภารัตน์ จอมทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
574406371
นางสาวมัทนา แก้ววิเศษ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
574403451
นางสาวธมลวรรณ บุตรโยธี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
574404546
นายเด่นชัย ชอบการ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นายมัลลคชา วิเศษสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวชนานันทน์ จันทาคีรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
574413241
นางสาวศิริลักษณ์ ผ่ามวัน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
574404162
นายนภสินธุ์ กิตติโชติพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
574406111
นางสาวธิติยา แก้วอินทร์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายธีรพงษ์ เขียวคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
574406112
นางสาวศุภลักษณ์ ขวนปาบ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
574405062
นางสาวอัญชลี เทพกรรณ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
574405069
นางสาวน้ำทิพย์ อะนุ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายทรงพล เนตรโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
574408791
นายนรชาติ พาธุระ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
574408426
นายฐานัตถ์ นาถมทอง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
574409372
นายถาวร ศรีรัตนอุดร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายธนากร ไทยธนสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
574410657
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
574409736
นายณัฐพล เครือเนตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
574411379
นางสาวสิริญากรณ์ สุขรัมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
574413501
นางสาวศุภลักษณ์ คงคาไสย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
574412924
นางสาวจิราพร อินทะสร้อย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
574200262
นายวัชระ สีแสนตอ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายดุรากร จิตรดร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายสิทธิชัย มุ่งเกิด ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวปริฉัตร ฐิตะปุระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นางสาวเมรยา หาญณรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางวราพร ผ่องกลาง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวกนกวรรณ ศรีสมพร บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวณัฐธิดา สิงห์โท สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายทัชชานนท์ สารีโท ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายกรินทร์ ลิมมะณีประเสริฐ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายโกสินทร์ พาเทียม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวชื่นกมล นนทะไชย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นายหฤทธิ์ คูณแสง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวคุณัชญา หม่อมกระโทก ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวพรรณนิภา เพียรภายลุน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวอนัดดา กองสู สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นางปัญญาพร ภาสอน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นายกิตติชัย โคงัน ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาววิลัยพร บุตรดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวกมลชนก อุ่นเที่ยว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวศรีสุดา ชาญสุข ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวนิตยา สีหาปัญญา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายวชิระ ศิริภาส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
ร.ต.ต.วรพล นาหนองตูม ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางสาวศุภรัตน์ บุตรดีจีน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายสรยุทธ ศรีไตรเรือง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวเจณิสตา จันทะไทย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นายกิตติศักดิ์ คำพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นายพชรพล คุณุรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางสาวจรรจิรา ใจหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวปิ่นนภา นิลละผาย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์แก้ว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นางสาวอังศุณิฎย์ อัศวราพานิชย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาวธันชนก ชุมปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวธัญชนก ชุมปัญญา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวปิยมาภรณ์ เย็นปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นางวีรวรรณ จุดโต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวอัญชฎาภรณ์ ศิริภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวศิริฤทัย สิมดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางเอมิกา สิมมาโคตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวสุพัฒน์ โสภา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวพิกุล โคตรเพชร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวพัชรี โสภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายสุภจิตร ชัยธงรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายเมธี ศรีนครดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
ร.ต.ท.อัศวิน สีดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นางสาววณิฌา ทูลพุทธา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวเพ็ญนภา งามหนัก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวพิมพ์ใจ ใบมะลิ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายภาณุวัฒน์ จันทา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายอานนท์ โสโท บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นางสาวอภัสนันท์ หนันระหาญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐพร ไชยคำภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
พระวรกาญจน์ คงเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวณัฐพร แก่งมงคล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวสาวิตรี สวัสดิ์รักษา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นายผดุงพล น้อยก่ำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาวรสลิน เกียงขวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นายเอนก ไชยคำหาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวอาริตา แตงดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวพิมพิกา เปลื้อม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาวบุษรา สีษามุข บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นายวิทยา มูลเมือง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นายเจนณรงค์ ทองขาว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นางสาวธันยนันท์ จันทร์งามธนกุล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวณัฐสุดา จัตุรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
MR.NHUYEN PHAN LONG บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นายเสน่ห์ วงศ์บุญชัยเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นางสาวสุวนันท์ สีปัดถา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นายอาทิตย์ แก้วอุ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นางสาวกันตา สกุลทอง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาวกาญจนา คลังทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นายอภิวัฒน์ วงษ์วอ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายเกรียงไกร แก้วมาลุน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวชบาไพร พุ่มโต วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายศุภกร มาศมหันต์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นางสาวเพ็ญจันทร์ ภูดวงจิตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางภัสสรรัตน์ มีบุญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวมาลีทิพย์ อินทรเสนา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายพงศธร คันธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวตรีนภัส นามวงศา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายวิชากร พรหมประโคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวพุทธรักษา ยางศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวเปมิกา เคนรักษา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวชนัดดา ปัทมดิลก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวกรรณิกา กองณรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นายพันธมิตร กุลโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นายภาณุพันธ์์ุ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวจิราภรณ์ สิมสีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวจิรัฐติกาล ตัณฑุละเกษม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวรัทญา ทองถาวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นายพิจิตร พงษ์สิทธิศักดิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางสาวสุกัญญา ไหมแพง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวณัฏฐนิชา พลโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นายเชิดชัย ตาลน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นายคชาทัช รัตนภักดีเดชา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นางสาวสุจิตรา หมื่นท้าว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นายหิรัณยเศรษฐ์ พันลำภักดิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวเอมอร ผมอินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นายณรงค์ สิงห์สุพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวอัญชนา เหล่าแสนคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นายธนากร โกสิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาวนุจรีย์ โสระบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวธนภรณ์ แสงสุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นางสาววิชญาพร พรมสุริย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นายสหภาพ ฝั่งซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายวิทยา หาที วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นายนรวัฒน์ คูณลาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวผกายพร พรหมโส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวชนากาญ เทศประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นายชายสง่า สมบูรณ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวสุภาพร ชนะวงค์ษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
574415186
นางสาวลลิดา จดจำ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นายอนุชิต ศรีสาวะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายมานะ อดทน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาววิลาวรรณ ใจแน่น วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวหทัย นนทะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นายวีรพล เมืองเมา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายชนสรณ์ แก้วบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางวีรียา มาตะรักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายวงศกร สีลาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายเดชณรงค์ ซองทุมมินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายอรรคพล วรางกูร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นางสาวกมลชนก สุขมานพ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวบุษยา คำลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวธิดาวรรณ สิงห์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางสาวปนิดา สุวรรณศิลป์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางสาวกาญจนา เนตรฐา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางจิราภรณ์ เสียงใส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวประภาภรณ์ แสงสวาท บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นายสิทธิศักดิ์ โกวัจฒะนาถาวรกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวพลอยวาลินทร์ ตั้งบุญอนันตกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นายศักดิ์นริน ไชยสินธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวสุไลรัตน์ จิตรราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวพวงเพชร ธนะคำดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นางสาวยุวันดา ภูมิไชยโชติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางบังอร ภักดีสมัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นายวสุพล สุทธิพันธ์ตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายชัยณรงค์ แพงแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาวสรรณนิภา สีหลักแป้น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นางสาวเจนจิรา ทุนสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเชียงหวาง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นายจตุรพร คำเทพ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางสาวกมเรศ กุลตังวัฒนา ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวสุจิตรา ผดุงกิจนิรันดร์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นางสาวณัฐธิดา อาจปรุ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นางสาวจิตตราภรณ์ หวานนอก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวนุจชรินทร์ อักษรพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาวจุฑามาศ สมอุดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นางสาวลัดดาวัลย์ กันยาชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นายพรชัย พรมนาเสียว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นางสาวณัฐกฤตา ยะไวย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาววราลักษณ์ ทุยหล้า บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายชินดนัย นิลเกตุ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นางสาววิกานดา วิลาจันทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นายรัฐธีร์ ภูพาดนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายปิยะณัฐ หล้าสวย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นางสาวอภิรดี พรมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายธวัชชัย จิกจักร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นายตะวัน สหายแก่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นายสถิต แก้วปัญญา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นางสาววันวิสาข์ นามพิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นายวีระพงษ์ กุลพลเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสาวมัลลิกา อุลานันท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นายเฉลิมชัย ประวันเนาว์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายณัฐพงษ์ วรวิทย์ศรางกูร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นางสาวธัชนัน ปริเยศสกุลวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวดารณี พิทักษ์วาปี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาวกุหลาบ ปัดชา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวดาราพร นาริโพธิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวปาริชาต พนาลิกุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นาบขัตติยะ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นางสาวนูรฮัน เจะสนิ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
574415174
นางสาวเพ็ญภักดิ์ พวงมาลา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาวทิพย์วดี ช่างทองคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นายสมชาย เสมอสมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวโสภา บูรณะพล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นายกัมปนาท ชฎาวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายนครินทร์ สุทธิสวัสดิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นายทชากร สีหาบัณฑิต บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาวรำไพ สุดสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาววรรณภา แก้วประเสริฐ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวชลธิชา ทิพย์โชติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายศุภกานต์ สุประกำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวปาจรีย์ สร่างนิทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายวีรพล กองสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นายคามิน คำบึงกลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นายจักรพงษ์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวพานุกา มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวนิตยพร ต้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวเดือนฉาย รัตนโชติ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวพิมพิไล เคณาภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นางสาวฐนิชา เขตสมุทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายกีรติ สุขเชย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นางสาวศิรธิดา พุทธิรักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นายนวธนพล ตรีทิพย์สถิตย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายยุทธนา สุสาระโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นางสาวนารีรัตน์ อินทิฤทธิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาววชิราภรณ์ สาสาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวสุนิษา โพธิ์ศรีดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นายศักดิ์ชัย ธุระพระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวประภัสสร ศรียะนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาวอุไรวรรณ ประทุมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นางยุวรีย์ นุ่มพรม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายศุภณัฐ พะชะ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวนันทพร ไม่แพ้ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นายพงศกร บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นางสาววราพร โขงแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นายจิรายุ อุภัยพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสาวเดือนฉาย ไชยราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายรณชิต ปัดชาวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาววิราวรรณ วงษ์ไพร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาววันวิสา กิจรักษา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวนิตยา พันแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นายเชาวลิต น่าน้ำเที่ยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายณัฐวัฒน์ ทุมผารักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายอดิศร เทพแพง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
574415184
นางสาวขนิษฐา ไชยกันหา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นายพลวัฒน์ รามศูนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นายธีระพงษ์ อณารัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นางสาวกรีตาพันธ์ ลั่นทมเหลือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวอารียา อสุรินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวรัชนีกร เทพเลียน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวทัศนีย์ พันธนะบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวโสภิดา พรหมดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นายคงฤทธิ์ นาคคง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นายธนพล สร้อยสระคู วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายพรพล อ้นเวียง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นายเอื้ออังกูร ชัยภูริโภควินท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
574415167
นายบรรทัด รักบรรพตคีรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นายภูมินทร์ คันธบุปผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายวรัญญู ขาวสอาด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นางสาวเพ็ญนภา เทพงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นายวริศ โพธิดอกไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายชนากร เบ้าประทุม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายสิทธิพล นะวะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายพิทยา พวงผกา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาววิมลมาศ พานิชเกียรติ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นายนฤเดช ขาวประภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาวศิริกุล จอมคำสิงห์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายวชิราวิชญ์ จิราธิวัฒนสกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวสุภาวดี เหล่าฝ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวประวีณา รวมธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวประนัดดา อุปมานะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวเบญจวรรณ บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวสุวรรณณีย์ เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวภัณฑิลา เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาวลักษมี ไชยมงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวมัชฌิกา หลวงอินทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นายธานี พันทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายธวัชชัย บุญคง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายอำนาจ อัสภัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายกริชเพชร ประสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายจตุรนต์ นครพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายณัฐพงษ์ วรรณรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวพักตร์วิภา ทับศรีรักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายสุรชัย บุญสุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นางสาวศศิธร บุญชัยดุ้ง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวณัฐวรรณ ทะแพงพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวสุภัสสร พลดาหาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นายพงษ์พัฒน์ สุวรรณรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นางสาวกฤษณา อินถาเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นายวิทยา คำเทพ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นายจักรกฤษณ์ พูนสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายสุระศักดิ์ เตือนจันทึก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวอาจารี ศรีหมื่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวพัชราภา อาญารักษ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายTHAI CHINH LE บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายปรีชา ศิริมณี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวชลดา พิมพ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นายนัฐพล โองทกาศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นางสาวอิสยาภรณ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายณรงค์ โคตรบุดดา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางสาวจุฬา นาคเสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นายวีระยุทธ์ ศรีสุนาครัว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
574415162
นางสาววิภารรณ ดำเวียงคำ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวนฤมล หีบแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายธนาสิทธิ์ ดวงบุผา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายอรรถชัย ปานสว่าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นางสาวพรทิพา เพิ่มดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นายนครินทร์ โพธิ์สว่าง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาวสุนิตรา พิมสะกะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นายมัณฑนากร เทพปรีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นางสาวทักษิณา พรมท้าว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
574415176
นายสุรศักดิ์ จงประสม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นายภาณุวัฒน์ คำภาโคก ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นางสาวจารุณี ปากดีหวาน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวสุทธิดา สุวรรณไตรย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นายกริช เบ้าหัวดง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายจักรพงศ์ แสงอินทร์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นายพีรพล ชวดเปีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นายฉัตรมงคล พิทักษ์วาปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นายเทพพิทักษ์ เสียวสุข บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาวฐิติมา แสงดา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวธัญลักษณ์ จ้ำกระโทก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นายนัตชรินทร์ เทวิญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นายปริญญา ภูคัสมาส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นางสาวธัญญาณี นาแข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นางสาวมนัสนันท์ รุ่งโรจน์เดชากุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายธนากร ตราชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายอังศุธร สิทธิวุฒิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวโชติมา จันทา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาวรพีพรรณ วรดิษฐวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นายพงษ์ศิริ เพื่อนสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาวจินตนา ลาฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวเยาวลักษณ์ อัครวิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวรัชนี เริงรื่น บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวอัมพันธ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นายนัฐพงษ์ แสงเลข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาวลลิดา นวลบุญมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นายจิรวัฒน์ พลทะศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นางสาวดวงฤดี คงมงคล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นางสาวชลิตตา ชื่นใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางรุ่งศิริ แก้ววิเชียร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวกานต์รวี อาภาขจร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นายพีระพงษ์ ภูศรี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวเกษร เขตขันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นางสาววรรักษ์ ภูกาบ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นางสาวหทัยภัทร ทองใบ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางสาวกัญจน์ชญา แสนศาลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นางสาวสุวรรณี บัวคำโคตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาวสุกัญญา พลเมือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นายภานุมาศ พละสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นายวงศกร บุตรวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นางสาวกมลชนก เวียงยิ่ง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
574415151
นางสาวนริศรา ไชยวารี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นายไพศาล ทองประไพ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นายธินกร วานิช วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นางสาวจิราภรณ์ โยคันชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาววิชชุดา คามะเชียงพิณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นายอนุพงษ์ ศิลปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวอารียา พินจอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นายโชคชัย ทินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางอุลัย สุโข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสุภาพันธ์ ภูผายาง เบย์เลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวจามจุรี บ้งโนนงิ้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นายสัณห์พิชญ์ ทองคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวศิริรัตน์ ฝ้ายป่าน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวจริยา อังคะมาตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นางสาวอรทัย เอกระวี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นางสาวเกษร เหล่าบุรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นายณภัทรพงศ์ กันธิยะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นางสาวภัทราวดี เถาวัลย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวยลดา แก้วกันยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวสุนิศา บูรณสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางสาวสุวนันท์ หวังดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิมพ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นายปราการ พึ่งกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นางสาวระพีพร เมืองนาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นางสาวทิพย์วรรณ บุญอาจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นางสาวพลอยไพลิน หอมเนตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวทัศนีย์ เหมือดอดทน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
สิบตำรวจตรีหญิงจุฑารัตน์ อุดมบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นายไตรรงค์ สีมืด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นางสาวสรินธร หงษ์งาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาวกมลทิพย์ จันทรเสรีรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นายTRAN QUANG THANH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นายPHAM THIEN BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวจินตนา กุลศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นายกรกฎ ลิ่มทองน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นายอภิสันต์ พงษ์ธนานันทน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นางสาวอินทิรา บัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นางสาวกล้วยไม้ สุปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นายกฤษนนท์ ธีรนิธิมงคลกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวนียเนตร อิ่มเจริญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางเยาวนาฏ เริ่มศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางสาวมินตรา ใจกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายเกียรติศักดิ์ เทพพิทักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นางสาวชุติกาญจน์ เศรษฐา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาววิมนตรา จันทะพานิช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
MR.MAN JAE KIM ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณมล วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายสุบิน แพงเภาว์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นายกัณฑโชต พระสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นายชัยพร ทาสีดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นายสหชาติ ยอดจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวศิริยากร ดอนหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นายเฉลิมชัย ลายวิศรุต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายศุภวัฒน์ รินทร์น้อย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวทิวาพร อาวรคุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นายสุพัฒน์ ทานผล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายปรัชญา สีสุมัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายปริญญา จำปาลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นางสาวปาริชาต ตระวงศ์บุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นางสาววัชรีพร บุญศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวชยานันท์ ลือเลื่่อง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นางสาวกุลรภัส บุตรดาเลิศ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวมาติกา ศรีสุจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นายไชยวัฒน์ สิงกันยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวยุวธิดา วงทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
574415163
นางสาวศรสวรรค์ บุตรทศ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นายพงษ์พนิช ศรีชัยลา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายสุรศักดิ์ แก้วมณี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวศิริพร หงษาบาล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวจิราภรณ์ มีมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
574415159
นางสาวพัชราพร ใจซื่อ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นายปริวัตร เพียงงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวฐานิสา สอนสอบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
574415164
นางสาวฐิภวรรณ นาไชย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นางสาวลลิตา อินทรักษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายพันธมิตร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายเกริกเกียรติ หลวงพล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวกรรณิการ์ ชุมดาวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวทวินัน ปราบพาล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวเกศมณี สายเสมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
0ศรัญญา ธระเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายณัฐพล นิลศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นายอรรถกร พรมมุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวบุษบา จารยุ้ย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวอรพรรณ ลีพฤติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นายสมพจน์ ตั้งสุวรรณชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายวีระพล เมฆศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นายมารุต พลละเอียด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวพาลาภ เรืองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาวมัญธิชา ราชารี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นายวสันต์ ทาสีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวจีรนันท์ วิบูลย์กุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาววิภาวี สาอะ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวกังสดาล ทองแสง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวกานดารา ตานันวิจิตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
MISSCHAU THUY DUNG บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นายกำพล กุลโนน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นายธัญณัฐ ปุราโส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวชิชรัตน์ ทิพย์โชติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวกาญจนา จันทอินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวสลิญา ศรีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาววิภาดา ถิ่นละออ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นายชยุต อุดชุมพิสัยปภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางอภิศรา สรรพโส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางสาววรมันตา เรืองโหน่ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวศิรินภา แก้วกันหา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาวจิราวรรณ ใจดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
574415178
นางสาวอภิชญานันท์ สุภภูมิ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางสาวภัทรานิษฐ์ ประสงค์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นายพิพัฒน์พล อ้นเวียง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นายกฤษปุณญะ คำแหงไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นางสาวดลฤดี นามบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นายชนะชัย อุตราชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายลิปปนนท์ อติวิชญ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวอุไรวรรณ โชติช่วง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นายรัฐศาสตร์ เกษแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นางสาวสุกัญญา ฤทธิแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวบัณฑิตา มหาโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายวรวุธ บุญอาจ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
MR.DUY TRAN HA บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นายณัฏฐ์ลัตตัล หอนงาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวปาริศา ภูมิศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรหาญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวกมลทิพย์ งาสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวภัสสร์อร วงค์จันทร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวภัทรวดี อินทรมะณี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายธนัท พักพิง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวสุวนันท์ เหล่าเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
สิบเอกสมบุญ สีหะวงษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวสุปวีณา พรรณนพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาวธัญวรรณ มาเบ้า ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางนฤมล ตรึกตรอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวพัชรี สงสาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายเสฎฐวุฒิ นูเพ็งฐ์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นางสาวสุดารัตน์ สุริอาจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นางสาววรางคณา ไชยเมือง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นายวิทวัน แสงอรุณ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
ร้อยตำรวจเอกรัช เบ้าสวัสติไชย ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
ร้อยตำรวจตรีคณิตศิลป์ พลบูรณ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นางสาวณัฏฐนันท์ ราชเข่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวธิติมา ไชยหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวตติยา โภคาพานิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นายปรีชา กันทรส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นางสาวยุวดี ทุมมนตรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวนันทนา คำษาวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวรติ มังคละแสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวรักนิตย์ เชิญชม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวทัศนีย์ภรณ์ เพ็งสมนึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวชัันยารัตน์ รามฤทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นายวีรภัทร บุญกอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวยุภารัตน์ เชื่อมแก้ว บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวดวงสมร ดิ่งแก้ว บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวณัฐธิชา ศรีจันทะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายฉัตรชัย จันทะมาตย์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวปัทมา นาสพัส บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวชนาภา บุญมานุช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวศรัญญา สุขสวัสดิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางจันทิมา กาลวิบูลย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นางสาวปาณิสรา มาตราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางนิตยา อภิรัตน์วรากุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นายทักษ์ดนัย ไชยนามน วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวภวิษยา ศรีรองเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นายชิตณรงค์ แก้วนารี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวบุษบา คงนุรัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาววราภรณ๋์ อินทร์อุดม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายอภิวัฒน์ ศรีชัยมูล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวสุทิตา ชุมคำไฮ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวละลิดา วีระบุศย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวละออ ดาขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายพงษ์ศิริ ประทุมวรรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวกาญจนา แก่นท้าว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางมาลัย น้อยมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นายสหสวรรณวัฒน์ ชินสงคราม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวอภิชญา สีบัวอ่อน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวพิมพ์แพรลดา มั่งมีศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายอรรถพงษ์ พิลาแดง วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นายสหกรณ์ เจริญใจ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นายศุภชัย คามะเชียงพิณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นางสาววรรษชล แซมมณี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นายเสกสรร พรหนอง วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นายทศพล มูลเพ็ญ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาววรวีร์ ตันแก้ว ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นางสาวภัทรวดี ศรีชุมพล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นายทวีศักดิ์ แซ่โล้ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นายณัฐพงษ์ แซ่โล้ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นายวิชิต ไชยเวศ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสุภาพ รัตนชัย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นางสาวเดือนฉาย ผ่องใส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวนภาลัย เย็นขุนทด ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวสุดารัตน์ ผ่านแสนเสาร์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นายธันชลัส แซ่อึ๊ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นางสาวเกวลิน มาสม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นางสาวธนาพร ปล้องอ้วน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นายณัฐกูล ทูลพิรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวอภิญญา บุญเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางสาวทิพารัตน์ ชวนสวน วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวลลิตา เหล่าจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นายอลงกรณ์ ทองน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวธนพร นาคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวพวงเพชร นิสังกาศ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นายรัชตะ ทองทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาวขนิษฐา จันทวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวนารีรัตน์ อินทฤทธิ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวอำพิกา แสบงบาล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวนุศรา ปากอุตสาห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางวาสนา ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นายเกร์สันติ์ ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นางสาวปิยนุช ตู้หม่อง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวรุ่งอรุณ ไตรบุรำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางภัทรลดา วงษ์โยธา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นายเศราฐา เรืองไชย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวศิริพร คำบัว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นายวิเศษ บุญสนอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวพีรยา ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางกมลพร จารุไชยกุล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
MR.HOANG DANG QUANG วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
MR.LUONG MANH TRUNG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
MR.NGUYEN VAN DAT บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
MISS.NGUYEN THI MY PHUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
MR.NGUYEN CANH DINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
MR.NGUYEN HOANG LONG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
MR.NGUYEN QUANG BAO บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
MR.PHAN DON HAU บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
MISS.TRAN DIEM HUYEN บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
MISS.TRAN THI THOUNG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
MISS.BUI THI LE QUYNH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
MISS.TRAN THI HOAI NHI บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
MR.LE THAI CHINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
MR.LEN AM BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นางจิตตาภัทร์ ซื่อไกรกุลธวัช ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นายสมประสงค์ ภาคกุหลาบ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวสุทิสา เทพบล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นางสาวขวัญหล้า คูณทวีลาภผล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นายกรกนก โสมมีชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นายปิติพงศ์ แก้วมณี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวสุธิษา ประโพธิ์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวอัจจิมาพร แก้วสว่าง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวธัญญารัตน์ อ่ำทิม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวกชพร ชลธาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวปิยนัท สารโภคา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นายเกียรติยศ โตวัน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาวพนิดา เทศนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นายยุรนันท์ เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางสาวจีรภา เลิศลักษมีพร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นางสาวเสาวรส เกตุสิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
574415175
นางสาวอรวรรณ เหลาแก้ว ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นายศุภวัฒน์ จันทะจร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางคันธมาทน์ พรหมดวงดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางสาวพรทิพา บุตรศรีสุทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นายเกรียงเดช วชิระวาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายอัษฎาวุธ แก้ววิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
574415180
นางสาววรรณิภา โสพรม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวจันทิพร พิญโญยงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวกุลนันท์ แดนประเทือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายราชันย์ ธะศรีโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวรสสุคนธ์ จันทรวิรุจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นายวัชรากร โบราณกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายพีรดนย์ พรหมพิทักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นางสาวอำไพ จิตวิขาม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นายชาญยุทธ วงศานนท์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายชาญณรงค์ บุญหลักคำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นางกรกฎ สุพรรณทัสน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางสาวสุปรีญา ศรีพุทธา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาวจันทร์นภา ธาตุทาสี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นางสาวพรกนก คำศรี วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวบัวเงิน โคตรชมภู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
MR.JYXIONG JUEVAXAIKI ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายอัครพงษ์ พวงพิลา วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวจันจิรา อนุรักษ์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสาวปิยาภรณ์ เกิดวาจา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นายสุรศักดิ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นางศิริลักษณ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายอัฐพล ขันแข็ง วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นายสัมฤทธิ์ มนต์อินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวสุจิตรา ศรีสัมฤทธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวสุภาวดี คำศรีสุข วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายธีรยุทธ มณีรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นายอภิวัฒน์ โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวพจณี กุลชาติ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวนุสรา ทองขันธ์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นายชัชพงศ์ ไพยเสน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวสุดารัตน์ คันธี ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายคมกฤษ แก้วละมุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นายสุวพงษ์ วงศ์อิสระชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาวณัฐนันท์ สิงห์วิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นายปริวัตร บุญปัทม์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสุวรรณภรณ์ คณานันท์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นายจิระวัฒน์ อำมุกคะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวปรียาพร อินทนาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
MR.SOMCHANH OUPAXAY ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นางสาวณัฐิกา ธนูทอง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวนุชจิรา ขันวิสิทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวทองม้วน โยธชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
MR.PHAM DINH SANG บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
MISS.PHAN THI QUY HIEN ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
MISS.TRAN HUYEN TRANG ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นายธฤตฑัฐ หนูเขียว รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นางสาวอรุณี บุดดานาง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสุจิตรา ไชยธงรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายเทียนชัย สร้อยคำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นายอนุชา สุดาชม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวอรอุมา กุลาศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวภัทรวรรณ พิมพา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นายนิวัฒน์ คำปัญโน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายมัททวะ สุรนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวสายสุดา อนุสุเรนทร์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาววรรณิกา เตียงกูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวน้ำฝน ฤทธิ์อ้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพัง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวกนกอร ไชยกว้าง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาววรวรรณษา นครชัย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาวจิรภา วงษ์สมบัติ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นายชัยคุปต์ ชัยชนะสุวัฒน์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
MR.PHETMANY KHEMMANA วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวสุธิตา สีหาดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวศิริยากรณ์ ยาวะระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นายฐิติมา วิชาสาร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นางสาวขนิษฐา บุญคาน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวแก้วมณี สูญราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นายกสิณ ศรีอุดม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวปาริชาติ ภักดีพันดอน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นายณัฐธนา นารีรักษ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายสรกร อังชวาลา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
MR.VISIENE LOUANGSISOMBATH บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวปิยะวรรณ คำอ้อ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นางสาวนฤมล นามนนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวทิราภรณ์ เสนาวงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นางสาวศรีประภา แก้วเหล่ายูง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวจิรายุ บัวสระ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นายอภิชาติ มาตรสีกลาง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ ประชุมสาย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายภมร สมศรี รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นายรัฐภูมิ ภู่ทวี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายคมศักดิ์ นามณี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นายอภิรัฐ พละขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวพิริยา ตาทิพย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นายสุวิชาญ เหมัง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวกชพร ขำสมบัติ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวพัชรวนันท์ พรหมเทศน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นายชำนาญ อยู่แพ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
MR.THINNAKONE THONGKHAM ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นายเศวต งันลาโสม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นายเชษฐา สุขประเสริฐ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาววชิรนันท์ พานคำ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นายกฤษณะพล ชุมพล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นายสุดตา แก้วสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวพิกุลแก้ว บุตรโคตร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวสุกัญญา เครือชาลี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นายคมน์วุฒิ สิงห์สาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายเดชา สีนาพันธ์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวเสาวนีย์ บรรพต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวธิติมา ศิริขันธ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวอนุทิน มาชะนา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นางสาวธิดารัตน์ โฆษิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางสาวธนพรรณ เที่ยงธรรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวขวัญแก้ว ภาโนมัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นางชลธิชา ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวนิภาภรณ์ ทิพอุเทน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางมณี พรมแสง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางสาวพัชรี ศิริบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายปริวัฒน์ ถึงใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายพรชัย คุยลำเจียม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายเสกสรร ขันแก้ว บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นางสาววราพร ยศทะแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวธมลวรรณ อ้อสถิตย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวลักษณาวดี ดงใหญ่ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นายอภิชาติ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาวสุวนันท์ เมืองผา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวสุภาพร ทอนเสา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นายศักดิ์นรินทร์ นริทร์รักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นายสุรักษ์ แสงศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นางสาวสุนารี มั่งคั่งดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาวอนุธิดา ประวัตตะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นายณภัทร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นายสุทัด สบายใจ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวชดาภรณ์ ใจทน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาววนิดา ทองทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวชณากาญณ์ วงษ์ราศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นายไกรราช จันทะลุน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
574415157
นางสาวอรุณี สิมทอง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นางสาวอรุณี สิมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวธนาพร อุส่าห์ดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นายพิเชษฐ์ ไชยบุบผา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวลัดดาวัลย์ ชาญณรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นายธนกร ไชยเชษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นายธนากร บุลสถาพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นางสาวรีน่า บุปผาวัลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นายฉลอง หลงสวนจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นายศรัณย์ พรมสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวสาวิตรี เพ็งแก่นท้าว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวภาวิณี จันทรเสนา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวอัญชุลี วรุยาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นายเดชชนะ นาคเสน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวเสมอแข จันทะไทย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวทัศนียา แจ่มแจ้ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายรณชัย คงเติม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นางสาวประภัสสร ผมประทุม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางอนุรักษ์ นาเมืองรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นางสาวปวีณา สุนทรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวจุฑามาศ ธุระพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวณัฏฐมณฑ์ ขันติกลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวเมฆขลา ภูพันนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวภิญญดา พิมมาศ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นายสิริวุฒิ ปะภะวา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นายอลวกรณ์ กองผ้าขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาวศศิธร ศรีสำราญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นางนิทราดา อนุเคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวพิชญา ชาญณรงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาววนิดา พาไทสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นางสาวพรทิพย์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวนฤมล สุวรรณเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นายศักดา จันทร์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นายต่อสกุล เทศประสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นางสาววนิดา ทองทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวกรุณา สำหรับสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวภัทรวดี พิมานเมฆินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางสาววัชรี บุญกลุ่ม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นางสาวนาถยา บุญธนะสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นายปิยะ โคตรุด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวทนตวรรณ จรัสจินดาเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายมงคล เกราะชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายชลพรรษ ลาภอุดมศักดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายธีรยุทธ รัตนทิพย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวศรีสมร สวยรูป ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวยุพาภรณ์ หมีกุละ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวรัตนาภรณ์ อุปะมานะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นางสาวเมวิกา วะจีประศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวหวานใจ กัปโก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวชลัชวรรณ เดชไกร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางบุศราคัม แฮนสัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นายธีระวัฒน์ สารีวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นายทศพร ศรฤทธิ์ชิงชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายสิบตำรวจตรีพงศะร อาษานาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายชัยรัตน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวอรวรรณ บุญชาลี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวอังศุมาลย์ พันชะโก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวภาวดี วิชากุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวธีมาพร นันเชียงเครือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวสินีวาส กิตติบริสุทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวนิตยา ยศเฮือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวชมพู่ มีทา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวดาหวัน ภูมีศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นายพิสิษฐ์ พรหมสาส์น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นายวชิรพงษ์ คำปทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นางสาววราภรณ์ หน่ายโสก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นายเฉลียว พินิจมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวปรารถนา โอนทอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวพรรณิภา เลพล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
574415187
นางสาวกาญจนา แพงวาปี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวนริศรา ใจดำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
574415156
นางสาวอลิสรา วรรณวงษา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นางสาววิรันดร์ คนเพียร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวพนิดา พลเยี่ยม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางสาววิสุดา วงค์กระโซ่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวอนุสร สอนนุชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นายศักดา กวนเชียงเหนือ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาวอัญชลีรัตน์ ธรรมมาวรกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวกีฬาพร อุ่นสงคราม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นายศิริพงษ์ ถาบุตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นายอนิรุทต์ พงศธรรัตนกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นายพรชัย จันทะนพ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นายอมรเทพ คำแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นายปริญญา ปัญญาใส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวมาริษา คุณล้าน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายชินวัตร เจริญวงศ์สกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายสุรชาติ บุญบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาวพนิดา พิมายสิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นายปรเมศวร์ อึ้งอารุณยะวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายวัชรานันท์ สุวรรณแสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นางสาวนัทรียา วัฒนจิตต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวยุภา วงษาวัตร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางสาววรรณี จันทร์ดก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวนันท์ชญาน์ วงษ์รัตนะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางสาวกัลยาณี ปิยสวัสดิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวอรเนตร ภักดีศรี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นายดนัย ศรีมงคล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวมนทกานติ์ ศรีตระกูล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวสุนิสา สมหงอก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางสาวดารนี สบายสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวณัฏฐนันท์ ผาจวง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นางสาวชุตินันท์ พิพัฒน์สกุลภาคย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายปกรณ์ เรื่องคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายอนุชา โมนา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายธวัชชัย เซ็นนอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นายสมศักดิ์ เหล็กเพ็ชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวพิชามญชุ์ แสงศิลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นายอิสรภาพ ถียัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นายสุเมธี จันทร์สองดวง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายธราวุธ สัมพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นายธวัชชัย ทุมสะกะ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายประพนธ์ ฐิติกสนต์สกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายชนาเทพ เนตรภักดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางลินดา หลักทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นายวรากรณ์ วรบุตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นางสาวธัญญา ขุนใหญ่ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นายอัครเดช ชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นายรัชชวินทร์ ปัทนาถา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นายทองดำ ดีวัฒนพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวกนกวรรณ สีปานแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวเทพิน บ่อสารคาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นางสาวพัชรินทร์ ริโยธา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวมนัญชยา ไชยมิ่ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวสาวิตรี บุราณเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาววิสาขา คันทะมาตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาวปฏิมา ศรีกวนชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นางสาวนิสารัตน์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวกรวีกานต์ ชวนลคร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวปิยรัชนี บุญแต่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นางนันท์นภัส มหาภิงสนากร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวทิพย์นภา มูลตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวกรวรรณ นวลศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นางสาวอังคณา เพียรสมภาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาวกุสุมา ชาวกล้า ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวธิดาภรณ์ ชุมดาวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางนริศรา ไชยรถ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายมงคล ศรีบุตรตา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นางสาวนิสากร สุวรรณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นายอาทิตย์ อรน้อม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นางสาวปาริชาติ แก้วแสนทิพย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวพรพิมล เศษสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายธนากร สุวรรณเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นายพิสิฐ ขันตีพันธุวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
574415183
นางสาวกาญจนา ช่างเหล็ก ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายทรงพล ธนศิริสารสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นายอาทิตย์พงษ์ เคนวัน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางสาววันเพ็ญ กงสะเด็น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายวีรภัทร แซ่ลี้ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นายนัทสิทธิ์ บุตรธนู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นายภาณุมาศ มูลป้อม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวอรัญญา สิมสีพิมพ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวดวงจันทร์ โภพนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวจิรารัตน์ พรหมประเสริฐ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นายกฤษณะ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นายปรมินทร์ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นางสาวพรหมพร นามราช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางนันทิยา จันทะสงเคราะห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นายสายชล บุดดา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นายปรเมศวร์ ดาวังปา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นางสาวรัชนี โคตรทะแก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นายอนุชา ห้าวหาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาวโชติกา เชี่ยวรุ่งโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นางสาวอรนิช แสนโพธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายอัครเดช โสมะคุณานนท์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
ส.อ.รชฏ ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นางสาวนภสกร สมพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวนฤเนตร นันทะศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางสาวธารทิพย์ ศรีวิรัญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวกรชนก วะสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวพรธิพา วงศาอ้วน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายกฤศ จันดาเบ้า วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวกาญจนา โสมค้ำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
สิบโทกษิดิส จรูญเพ็ญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นายธนวิทย์ วงศ์ศิริยานนท์ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาววรัชชา ปัญหาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวน้ำทิพย์ ทำนุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวกรรณิกา พูลศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวณัชกฤตตรา พรมบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นายธนพล วงศ์วรพล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายจิรวัฒน์ กาฬสินธุ์ระน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายTA TIEN TOAN บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นายศิรวัชร์ เพียรอดวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นางสาวสรารัศมิ์ วชิรธีรรัฐกิจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวภัศรา อ้วนเจริญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นายธนทัต เนียมสุระ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นายทศพร อินทเกษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายปรมัตถ์ สุทธิแสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายอภิชาติ ประสุ่มพั้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาวฟาริดาร์ พรหมจารีย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายศรรักษ์ โอ้น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวกุลธรัตน์ กัณหาสินธุ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวนัฐกานต์ กัณหาสินธุ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวชนม์สิตา อ่อนคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาวดาวนภา บุตรน้อย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวปิยธิดา กัลยา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาววราภรณ์ กุมรัมย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาวรัศมี หิรัญอร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวนัฐติกา อังคนาวิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายอภิชัย ชัยสุรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
MR.DO VAN DUC ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวสุพัตร ศรีพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นายมงคล ปัทมดิลก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นายอภิสิทธิ์ ศรีจำปา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นายธรรมนูญ คานบัวลม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นายสวธา เดชทะศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นางพิสมร ราชจำปี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางสาวกนกวรรณ ศรีพุทธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางณัชนก ไชยมาท ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นายพลกฤต วงค์กวานกรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นายมานิตย์ หลำพงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นางสาวสุนิพิมพ์ คำทวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวณัฐธิดา กู่แก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นายอนิวัฒน์ จุปะมัดถา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายปรัชญา ธารานภาไพศาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นายนรภัทร ศิลารักษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
574415158
นางสาวอุไรวรรณ ศรีไทย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาวบังอร ฮ้อยปัด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นายวิรัตน์ สิทธิสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายวีรยุทธ ประสาร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นายวัชรพล ทองวงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นางสาวธัญลักษณ์ สุทธิวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นายศุภมาศ โสมประยูร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นางสาวนิศานาถ ด่านระหาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางสาวศิราพร นาเพีีย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาวศิริรัตน์ แปะทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาวอลิสา พุทธโคตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางอานันทนา ปังประเสริฐ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายวิทยา โพธิ์สว่าง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นางสาววรรณภา ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายสุรเดช ธรรมประโชติ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวยุภาพร ศรีวิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายวัฒนชัย พิมพ์ศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นายวิษณุ แก้วอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นายคาเชนทร์ คำเพชร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นางสาวนิตยา บาตรเต็มดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นางสาวจารุวรรณ ชัยปัญหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวสุรัชชฎา เถื่อนแอ้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาวเพียงฟ้า วรศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นายวรวัฒน์ ไชยโยธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
574415173
นางศิริภรณ์ สีเขียว ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นางสาวโสภิดา ขุลีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นายกฤศ จันดาเบ้า บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นางสาวลักขณา วรวลัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวนริศรา ดวงดารา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวพิมลพร เย็นเหลือ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นางสาวพัชราภรณ์ บุบผาสังข์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นายศุภณัฐ วงค์อนุศร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายปรัชญา ชื่นบุญเพิ่ม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวเบญจภรณ์ แสงศรีพล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นายขจรศักดิ์ จันทรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายราวิน อภัยโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายณรงค์ฤทธิ์ บรรหาร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นางสาวปุริมปริชญ์ สาระทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายจตุพล สุริสา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวมิ่งขวัญ มิสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติมา ไชยมหา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาวกฤติยา อุทัยกัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวภัททิยา บัวระภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายวีระศักดิ์ มีมาตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นางสาวนุศรา หกขุนทด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นายพิทักษ์ บุญมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวชฎาภรณ์ ผันผ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวชนนิกานต์ อินทรประพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นางสาวพงษ์นภา ศรีโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวจุฬารัตน์ โลศิริ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาวสุกานดา นาเพีย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
ส.ต.ต.นาวิน ร่มวาปี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวมัลลิกา วรรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นายปฏิพัทธ์ เกษรัตน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางสาวณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางธารวดี ทักขนนท์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางชนิดาภา ยอดภักดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นายอรรถพล ฉิมแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวสิรินทรา ทิพวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นางสาวปริวรรณ บุญสอด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายภานุวัฒน์ โพธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาวพร้อมฝน เทพวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางกัลยา เหล่าจก บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายศุภวัฒน์ ทองสมุทร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นางสาวปฏิมา วงค์ประสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นางสาวพันพิไล ทองโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวสุภารัตน์ จันทะแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นายสิทธิเบศร์ บัวพุทธา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายพรภิรมย์ ไผ่ป้อง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นางสาวอรอนงค์ เที่ยงแท่้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายเกรียงไกร จ่างโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นางสาวอลัันญา พหลทัพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวจิตินันท์ เหล่าจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นายชโนดม นนตานอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายศักดิ์สิทธิ์ ขนันไทย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นางสาวพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวปิยธิดา กัลยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาวกานดา ศาลาจันทร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวสุภาพร แก้วแก่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวชุติมณฑน์ เหตราด ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นายสุรินทร์ แสงจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นายสิทธิโชค แก่นท้าว ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นางสาววารุจี โนนสะอาด วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นายรัชชานนท์ ทับทิม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาวปรางค์วลัย พรหมจอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นายสาธิต ไชยเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาวสุภาวดี คงมี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวปิยนันท์ วรรณพฤกษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวปิ่นมณ๊ ภูจอมนิน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นายธีรรัตน์ วีระวัฒน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นางสาวอรวรรณ พรมโพธิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นายสุรวุฒิ นครังสุ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวสุดาทิพย์ ถวิลไพร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวจิราภรณ์ อ่ำพุธ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นางสาวสุภัทรา ทุ่งมล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นายAnongsak Phachomphonh ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายสุรศักดิ์ แก้วกัณหา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวจันทร์นภา ศิลาทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวณัฐธิดา ภิญโญศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวกนกอร สุระดะนัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวสุนิตา เพชรสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นายสุรชัย เสนานิมิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นายกิิตติพงษ์ บุตรดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นายเอกราช ประกายพฤกษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นางสาวปิยะพร วิชาทน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาววิจิตรา มีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวโชติกา กินันติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวปณิตา อุดมลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นางสาวจิตรวรรณ วรสิงห์ชัยทัศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นายวิกรานต์ กรมนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายศตวรรษ สุกทน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางาสาวแอนนา วงษ์ชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายพรมงคล เรียมแสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาวชยาภรณ์ ไม้สน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นางสาววันวิสา คุณพรม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นายสุรศักดิ์ แก้วกันหา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นางสาวสุพัตรา สีดาดำ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายณัฐพล มัังคะโชติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นางสาวอุมาพร ใจสามารถ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวขจิตธรรม อินทร์งาม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นางสาววลิดา บัวระภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นางสาวรัตนา รักสุทธี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นางสาวเจนจิรา ศรีพุทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวลลิตา วิชากุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาวฤดีมาศ บุญเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นางสาวประกายดาว ภาโนมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นายวัชรพงษ์ มีนา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
นางสาวอารยา หาญมุนี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
นางสาวจุฑารัตน์ จ่ากลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
นางสาวมุกรวี รัตนเสียร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
นายกิตติชัย สำแดงชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1426
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1427
นางสาวรัชดาพร จันทสาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1428
นายฐิติวัฒน์ ด้วงสะดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1429
นางสาวรชยา ตางจงราช นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1430
นางสาวนิยมพันธ์ แก้วอุดม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1431
นายวันชาติ คินาพิทย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1432
นายกฤษณ์ วงษ์ชมภู ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1433
MR.LE VU HOANG THANG วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1434
MR.PHAM DINH SANG ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1435
นางสาวอรธิชา โสวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1436
นางสาวศศิธร ประกอบแนน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1437
นางสาวสุดารัตน์ จงสูงเนิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1438
574415152
นางสาวนัฏติยา ผดุงเวียง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1439
นางสาวธิดาวัลย์ มะแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1440
นางสาวขวัญกมล พลภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1441
นางสาวจุฬามณี จันทนิตย์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1442
นางสาวสุวนันท์ จันทร์โย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1443
574415165
นางสาวสุทธิดา อาจปาสา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1444
นายธนศักดิ์ แจ่มเพ็ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1445
นางสาวธัญพิชชา เวียงพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1446
นายภูมินทร์ ประเมธิ์ศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1447
นางสาวสุทธิพร เพ็งแก่นท้าว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1448
นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1449
นางสาวหนึ่งฤทัย สายคำทอน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1450
นางสาวอรัญญา สุวรรณศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1451
นางสาวเอื้อพรรณ สุนนท์ชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1452
นายธนารักษ์ วัฒนศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1453
นางสาววงศ์สุภา อรทัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1454
นายจิรวัฒน์ โภคาพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1455
นางสาวศศิธร ชารีวาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1456
นางสาวภัทรียา เรืองศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1457
นายพงษกร ชมภูแสน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1458
นางสาวอัญชลี แสบงบาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1459
นางสาวสาริณี พรมต้อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1460
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1461
นายนคเรศ ไชยปากดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1462
นางสาววิไลวรรณ หนันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1463
นายชิตพล แข็งขัน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1464
นางสาวเรณู กล้าหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1465
นายอภิสิทธิ์ พรหมพินิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1466
นางสาวประภัสสร พิลาแดง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1467
นางสาวจีรศรี พรหมแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1468
นางสาวเพ็ญลดา โสมนาวัตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1469
นายวงศกร ศรีลาวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1470
นายอภิเชษฐ์ แผ่นผา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1471
นางสาวสุพัตรา สุรัตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1472
นายกิตติชัย จันทะไพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1473
นางสาวกนกวรรณ ผิวเหลือง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1474
นางสาวลัดดาพร ราชนา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1475
นายNGUYEN PHUOC TRUNG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1476
นางสาวเกศยาภรณ์ แก้วกาสี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1477
นายนิธิพงษ์ เกลื่อนสันเทียะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1478
นางสาวจันทร์นภา ศิลาทิพย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1479
นางสาวอัจฉราลักษณ์ ศรีหริ่ง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1480
นายวุฒิพงศ์ น้อยสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1481
นางสาวธนพรรณ พิเดช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1482
นายวันเฉลิม สีแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1483
นางสาวพิมลรัตน์ หีบแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1484
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1485
นางสาวเฉลิมพร สุทธิสาร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1486
นางสาวสุพรรษา เพียหอม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1487
นางสาวสภารัตน์ อาจกล้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1488
นางวิจิตรา พรหมโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1489
นางสาวกิ่งแก้ว ยุระพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1490
นายชัชนันท์ มิตา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1491
นายบรรชา องอาจ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1492
นางสาวปานหทัย กลางโยธี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1493
นางสาวกนกภรณ์ แก้วอุดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1494
นางสาวกรวิกา นาสอ้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1495
นายเทพบดินทร์ ปราบมนตรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1496
นางสาวปิยรัตน์ ภูกิ่งนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1497
นางสาวสุกันยา บุญชาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1498
นายอำนาจ น้อยภูธร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1499
นายสุจินดา สอนชัยมูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1500
นางสาวอัญชสา นิลนามะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1501
นางสาวชนัญชิดา เพชรหนู บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1502
นายชุติพนธ์ ผาลัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1503
นายนภัทร กนกพินิต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1504
นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1505
นายกฤษฎา ชัยนาม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1506
นางสาวณัฐชยา โพธิราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1507
นางสาววริยา บุตรเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1508
นายวรวัฒร์ ดวงะณ๊ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1509
นางสาวทองอยู่ ชาวสวน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1510
นางสาวอรุณรัตน์ โบว์แดง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1511
นางสาวกัญญาพร มาตราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1512
นางสาวภารดี กลางโยธี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1513
นางสาวนัทธมน บุดดีคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1514
นายสดายุ สุขเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1515
นายถาวร เสนาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1516
ร้อยตำรวจโทหญิงกิรณา โพธิญาณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1517
นายศราวุธ สมศิลป์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1518
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คำพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1519
นายณัฐวุฒิ คล่องแคล่ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1520
นางสาวประภัสสร พลดงนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1521
นายธีรวัฒน์ บุญอภัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1522
นางสาวคีตาญชลี ลภัสเลิศพิสิฐกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1523
นางสาวอรุโณทัย สมประสงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1524
นางสาวอัจฉรา นิลพัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1525
574415166
นางสาวจิราภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1526
574415171
นางสาวบุศรากร กุณโฮง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1527
574415182
นางสาวรัชนีกร ม่วงศรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1528
นางสาวเปรมวดี คงหนองลาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1529
นางสาวสุภาภรณ์ รัตโน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1530
นายพีระพล ตรีกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1531
574415179
นายประดิษฐ์ ดาสมกุล ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1532
นายศุภชัย แก้วขุมเหล็ก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1533
นางสาวชนัญชิดา มือมิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1534
นางนุชจริยา ปุณริบูรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1535
นางสาวอนุธิดา พันธุ์สุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1536
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1537
นายมนัสพงศ์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1538
นายธนศักดิ์ เงินอยู่ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1539
นางสาวอรุณรัตน์ เนืองแก้ว ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1540
นางสาวจริยา แสงตัน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1541
นางสาวมลฤดี โยธะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1542
นางสาวนุชปรีญา สุเสนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1543
นายณัฐวุฒิ จิวศิริวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1544
นายจีระยุทธ บุริภา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1545
นางสาวจุฬารัตน์ หอมคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1546
พันจ่าเอกศิวนัท แก้ววันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1547
นางสาวสุวัสสา สิทธิมาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1548
นางสาวนัฐริกา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1549
นายอนุชา สีอ่อนแสง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1550
นางสาวศิริพร รูปสม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1551
นางสาวกมลรัตน์ เดชน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1552
นายภานุวัฒน์ จำปาชนม์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1553
นางสาวดาริน บัวขาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1554
นางศิริกัลยา แก่นนาคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1555
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1556
นายวรภต ภูมิสุราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1557
นายพงษ์พล ศิริแข็ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1558
นางสาววรนัฏ เจียมสายวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1559
นายณัฐพล แก้วเกิดมี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1560
นางสาวฉวีวรรณ อัครวงษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1561
นางสาวเนตรนภา พงษ์สิงห์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1562
นายคมสันต์ สิ่วไธสง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1563
นายภีรพรรณ์ คนขยัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1564
นายวุฒิชัย โยงไทยสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1565
นายสุขสันต์ จันทะนุ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1566
นางสาวพัชรี ณะดร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1567
นายธีรศักดิ์ สารีวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1568
นางสาวสุพัตรา พิมมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1569
นางสาวฐณิชา น้อยธรรมราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1570
นายปรเมศ หน่วยแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1571
นางสาวกมลชนก ศรีโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1572
นายพิษณุ ทินา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1573
นางสาวอาริตา ดวงดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1574
นางสาวรัตนาภา ผการัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1575
นางสาวชลธิชา มั่งมีศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1576
นางสาวเบญจรัตน์ คณะจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1577
นางสาวสรวงสุดา ยางนอก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1578
นางสาวสุรัญญา ม่วงแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1579
นายอรรถพล แสงหมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1580
จ่าอากาศโทประธาน สุทธิคีรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1581
นางสาวพัชริดา ศิริบุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1582
นายสุทรรศน์ พรชัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1583
นางสาววิภาวรรณ พักพิง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1584
นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1585
นางสาวนัฐชา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1586
นายอนุชา เพ่ิมชีลอง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1587
นายภัทรพงษ์ สุวรรณไกรษร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1588
นางสาวกรวิภา อุดชาชน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1589
นางปิยะนุช พันกาฬสินธุ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1590
574415189
นางสาววนัชพร ธุระตา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1591
นายนิรุตติ์ คำยา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1592
นายพลากร จันทเมธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1593
นายธีระพงษ์ มณีศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1594
นายพีระพงศ์ กลิ่นแก้วณรงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1595
นางสาวณภัทร ชำนาญนฤมาณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1596
นายอานนท์ ไพรวรรณ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1597