รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นายธนวัฒน์ วิรัตติยา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440006671
นางสาวยุวกาญจน์ สุริบุตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440000020
นายทนงกุล คำมุกชิก ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440011860
นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440000711
นางสาวยูมินา คำใสสุข ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440002159
นายนทีชา โพธิ์แข็ง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440002137
นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440015841
นางสาวอรอนงค์ สร้อยณรงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440004778
นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440007603
นางสาวกิติยา นันทขันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440000656
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลัยลัก วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
58440007606
นางสาวณิชา ธีระสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440001071
นายชัชวาลย์ แสนบุดดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายศักดา พิมคีรี วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440007604
นายเอกราช คนกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440002444
นายเจษฏา ตาสุติน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440002190
นางสาวผ่องใส ศรีพิทักษ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางสาวศิริรัตน์ หมีกุละ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440000641
นางสาววรนันท์ ศรีรัตนนาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440002703
นางสาวขวัญชนก หวาวันจารย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440006078
นางสาววรัญญา จันทะโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440000823
นายธนกร เล้งสมบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
58440004398
นางสาวสุขศรีพร ลีงอย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440003743
นางสาวณัฐกาน วรรณพราหมณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายสิรภพ พรหมโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440002565
นายพีระพล สังข์ไชย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440001276
นางสาวภรทิพย์ ฤทธิ์ชัย วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58540000004
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
58440005402
นางสาวเฟื่องฟ้า สายที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440003342
นายนัฐวุฒิ มูลแอด วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440008915
นางสาวอตินุช สารีบุตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440001753
นายณัฐพล ทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440002398
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยศปัญญา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440003618
นายภานุวัฒน์ กันยะพิลา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58440001795
นางสาวอภิญญา วรรณพฤกษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
58440002608
นางสาวสุกัญญา อุปโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440002106
นางสาวนิตยา เจริญผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
58440002087
นางสาวชุติมา คำภูมี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440002088
นายทวีศักดิ์ เฮียงราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440002704
นางสาวศศินา เหมือยพรหม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58540000061
นางสาวณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
58440004292
นางสาวภาวิณี สามิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
58440002710
นางสาวปุณณ์ภัสสร บุญโชติ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440005756
นางสาวอรชา ทาแหยม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
นายสนั่น ศรีโพธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440006642
นางสาวสุพัตรา แสงสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
58440003894
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
58540000006
นางสาวอริสา คำพิพากษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
59
58540000005
นายเจษฎา รสชุ่ม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
58440006368
นางสาวพิมลพรรณ พันลำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
58440003455
นางสาวศิญาณี เบ้าคำ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
58440003452
นางสาววนิดา โสมศรีแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440003591
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58540000013
นางสาวหัสนี รอบรู้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
65
58440005948
นางสาวธณันญา บุตโคต วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
58540000067
นางสาวเพชรทิพย์ จันมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
58440010635
นายวุฒิไกร สีชัยกร ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58440008610
นายอติชาติ ขุนปากดี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
58440011556
นายอริย์ธัช บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440006852
นางสาวจริยา มูลเสนา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440007350
นางสาวกาญจนา พยุงดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440004033
นายภูมิศักดิ์ อินทร์สะอาด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440004495
นายราชันย์ มนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58420000096
นายทรงศักดิ์ คะดาจิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
58540000007
นายพุธพงษ์ ดอกไม้ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
58440004299
นายศิริพงษ์ ยนต์ลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
58440006853
นายปฏิภาณ พื้นพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
58440008037
นายจักรกฤษณ์ บูญศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440007305
นางสาวอนุตรา เศษจำปา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
58440006828
นางสาวอภิญญา อินลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440007196
นายธีรภัทร ทิพเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440007298
นางสาวฐิตาภา ฐานะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440008050
นางสาวปณิตา โพนกลางสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440014679
นางสาวเสาวภาคย์ มาลิจันทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
Mr.Amphayvanh Oudomdeth วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58440013350
นายธนกร เดชขันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
58440006572
นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นายณัฐพล ชุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นายชนกชนม์ ศรีบูจันดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
58440006330
นางสาวดารารัตน์ ประเสริฐสัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
58440006357
นางสาวศิริพร ก้อนทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
58440006358
นางสาวเกศกานดา สารีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440006356
นางสาวธนพร ศรีคราม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58440007152
นายธนเสฎฐ์ ต้นธีรพัฒน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58540000010
นางสาวเบญจมาศ มิระสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
58540000009
นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
98
58440007167
นางสาวศุทธินี จันทรเสนา วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
58440008149
นางสาวพรพิมล ราชบัณฑิต วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
58440008454
นางสาวรัชนีกร จันทมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58440013803
นายธีรพงศ์ หอระตะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
58540000011
นางสาววิระดา ทองอุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
103
58440008447
นางสาวนิภาพร ศรีระวงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58440008664
นางสาวธิดารัตน์ ฐานะ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
58420000151
นายนัฐพงษ์ รังษีสม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440010199
นางสาวชนิภา พัฒนสามารถ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
58440009956
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58440008611
นางสาวดารารัศมี ดีมิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
58440012885
นางสาวสุวิตา ศรีจันทรา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58440011742
นางสาวสิริลักษณ์ ราชวงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
58440010904
นางสาวสุพรรษา แสนตะรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
58540000095
นางสาวอุไลรักษ์ สุริวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
113
58440013846
นางสาวกัญญารัตน์ พันสอน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
58440015047
นางสาวรัตติกาล ผิวอ่อน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
58440010053
นายนฤพนธ์ วงค์กวานกรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
58440010054
นางสาวนุชนาฏ ชัยจันทา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440010955
นางสาวทัศนีย์ เมืองขวา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นางสาวสุพรรณี นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นายอัษฎาวุธ ขันแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นายภาสุ อามาตย์มนตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นายเนติพงษ์ โยคันชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายนภวิชญ์ ภูมูลนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวอภิญญา ชาญฉลาด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายปราโมทย์ มังควัฒน์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นางสาวสายธาร คำมุงคุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นายวันวิสุทธิ์ แก้วมุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นายเสถียร ทะส่วย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นางสาวจุฬารัตน์ เคธรรมมะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นายอิสระพงศ์ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายกิดาการ สามา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายศราวุธ ดวงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวชฎารัตน์ แสงวรรณา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวธิมาพร มาลาศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวณัฐริกา ปาเป้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวอรอนงค์ พุธชัยสงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นางสาวอภิญญา คุณความเชื่อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวนัฐธิยา พูลอินทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นางสาวยุวรี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวจุฑามาศ นาเมืองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาวน้ำทิพย์ เชี่ยวชาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายภาณุวัฒน์ พุทธเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวอรกมล บุดดีคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวดารุณี สุโอษฐ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวอุมาพร น้อยมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวฉัตรนภา สงวนวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นางสาววาสนา ยานสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายประเสริฐ สียางนอก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นางสาวบังอร สุครีพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสายฝน วิจิตรจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวอภิสุนันท์ ตวงจงราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นางสาวพรรณปพร รังนาแพง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นางสาวสุภาพร สุขราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นางสาวจิราภรณ์ วิณะโรจน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
161
นางสาวฉัตรชุดา ไชยรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาววันวิสา จันทวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นางสาวจตุพร อุประโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางสาวเบญยาภรณ์ นามวงค์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวลลิตา คำอุ่น บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาววรินทร์ เพียจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายจักรพล อินทร์จงล้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นายนริศ ไกรกลิ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นายอนุลักษณ์ เปลือยหนองแข้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นางสาววรรณา เลิศมีนัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาวนริสา อินทะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายวรนนท์ ผิวดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวจริยา กองตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวศศิมาภรณ์ อ้อนนวล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวพรวิมล วงค์เพ็ญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางกิตติยา ผาเงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นายกฤษฎา ชาวดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นายประจักร ดอนพล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวชุลีพร หมู่บ้านม่วง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวฐิติพร ตามบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นายอานนท์ ขจรฤดีกรกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นายศรันย์ ศรีทุมสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นายเนรมิต นาคเป้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวยุพวรรณ บุญซ้อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายจักษพันธ์ ขุริดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวนันทิยา พลบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายพิชิตชัย พันธ์หลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวเมทินี รอดพ้นภัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายวีระพล รัตนอุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นายคมกฤช บัวลอย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นายสุริยา แสงมุกดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นางสาวฐาณัชชา กฤตบวรวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวอาทิตยา ลาภากิจ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวสาริตา ฮังกาสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
58540000071
นายอภิชาติ เหล่าแสลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
201
นายศิวะ มาศแสนสุข วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวพิศมัย แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายนรากร วิชัยวงษ์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นายบันเทิง ทองอุทััยศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางอัฐกร คะประสงค์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายตันติกร ศรีสมศักดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาวสุนิษา ปาประเส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นางสาวรัชฎากรณ์ วรขัตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวเพ็ญศิิริ จันสุกใส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวนภาพร สาริสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวสายนที คัดตะโล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายทศพร ภูชัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นายวุฒิชัย ราชไมตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
58540000042
นางสาวสุนิสา ยืนนาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
217
นางสาววิสาขา คันทะมาตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวกัลยรัตน์ ลำทอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายสนธยา ฉายาภักดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวอัมภาภัทร ปังคะบุตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายโกศล เพราะภูมิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาวศิริวรรณ ถีระสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นายวุฒิชัย จันทะแจ้ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นายศรัญยู แก้วศรัทธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายธงชัย พุทธาผา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวนงนุช วงษ์สิงห์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายจีระศักดิ์ คลังบรบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นายอิสรพงษ์ กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวนัยนา วรรณดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาววธัญญา ศรีหริ่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
58440011939
นางสาวรัชนีกร อุรามา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายชยิน อรุณธิพัฒเดชากร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวมัญธิญา เดชแพง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาววิมล ศรีขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวรมยกร โสสิงห์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นางสาวกนกอร จำใบ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นายVangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
MissNouthao Xengnhiachongkhue บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวจิราภรณ์ เตนาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวนัฐาภรณ์ โสภี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายอิสระ หวังดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายกฤษฎา บัวระพา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายภานุสิทธิ์ ศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
จ.ส.ต.อภิชาติ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
จ.ส.ต.ประชา วัจนามัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
58540000017
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
252
นางสาวสาวิตรี โรจนปาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวอภิญญา ผิงเหลือง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายสุวิทย์ ชาวสวน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาววิภารัตน์ แก้วภูบาล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวปิยพร โสใหญ่ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายสุรเดช ถนอม ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวพิมพ์ชนก สงฆ์มา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวจารุรัตนา ถาวงษ์กลาง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวภาวิดา ขวาของ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายศุภสิน วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางสาววิไลพร คำมุกชิก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นางสาวลลิดา พิกุลศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นายชีวะ คูณทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาวกัลยา ไชยเพ็งจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นางสาวชื่นนภา วณิชปัญจพล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายธวัชชัย ประเทศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวชญาดา สุนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวสุนิสา มูลทะศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
58440011940
นายรณชัย อินทะนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
58540000030
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
279
58540000085
นางสาวเบญจวรรณ ลีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
280
58540000083
นางสาววิไลลักษ์ ทันวงษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
281
58440012247
นางสาวภาวินี คคนะกันต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
58540000062
นายเกียรติพงษ์ วิยะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
283
58540000063
นางสาวกาญจนา ภูวังมน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
284
58540000066
นายปฏิภาณ ร่องนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
285
58540000064
นายขัตติยะ ลอยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
286
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวนารินทร์ มีแสนสัตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางพราวนภา ชาติภูธร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวกาญจนา ศรีษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
MissDonekeo Manivong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาววันวิสา สงครินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายเจริญพงศ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายอดิศร ดอนพล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวอัญธิกา มั่นเพียรจิตต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นายคัมภีร์ อุปแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายชัยภิเษก ดอกพุฒ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นายเมฆอานนท์ แพงด่าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวจุฑามาศ คำดีบุญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นายอภิสิทธิ์ มีพรหม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
58440012873
นางสาวจุฑารัตน์ รอดรักษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวปิ่นเพชร บุตรเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
302
58540000070
นางสาวนภวรรณ แท่นทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
303
58540000060
นางสาวประภัสสร พลดงนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
304
58440012828
นายธานี พันทอง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
58440012829
นายคมกริช ด่วนชล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
58440015820
นายฤทธิพงษ์ นารินรักษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางฐานิตา ภูมิเทศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
Mrs.EMALYN CHAIVIRATHPONG ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
58540000028
นางสาวปาณิสรา สุวรรณสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
312
58540000029
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
313
58540000023
นายพัฒนพงษ์ สุพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
314
58540000025
นางสาวสุจิตรา คำอ้อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
315
58540000050
นางสาวนุชจรี ศรีพันดอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
316
58540000081
นางสาวกมลพรรณ พันธ์ณวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
317
58540000087
นางสาวอุทุมพร พวงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
318
58440015831
นายพัฒน์สิน บัวจำนงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
58540000053
นางสาวช่อผกา ศรีจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
320
58540000056
นางสาวเอมอัชณา หงษ์คำเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
321
58540000072
นางสาวณัฐมล ไกรศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
322
58540000073
นายณัฐศักดิ์ ชัยสุบรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
323
นายจุฑาธวัช แสงวิจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
Mr.Elton John Pi-ig ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวสุนิสา คำไพเราะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายณพวัฒน์ สกุลสุขวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาวศศิธร เมืองคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
58440012656
นางสาววรรณวิภา ชินบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวญาติมา ปัญญาธร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
58440013061
นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
58540000019
นางสาวรุ้งฟาง พินัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
333
58540000020
นางสาวนิพาพร ลมวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
334
58540000039
นายอภินันท์ หอมสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
335
58540000041
นางสาวสุมาลี ไทยแสนทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
336
58540000037
นายวิธวัต คตภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
337
58540000036
นายอนุวัต สุดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
338
58540000024
นางสาวสุปาณี พรมคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
339
นางสาวรัตนาวลี ถียัง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
58540000089
นายธัญธร ภูชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
341
นางสาวศศิธร คุณพาที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
58440015836
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
58440015837
นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นายศุภชัย พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นายพีรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
347
58440012838
นางสาวสุพัตรา ศรีหะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
58440012872
นายพงศภัค ลาหมัน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
58440012212
นายสรายุทธ โลหะเวช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นายสหวัชร์ สายสมอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นางสาววิภาวรรณ์ ถาบุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นายชัยวัตร ชัยจำรัส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
58540000069
นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรณยงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
354
58540000047
นางสาวจริยา ชนะมัจฉา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
355
58440015821
นางสาวเบญจมาศ หน่อสุริวงศ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
58540000049
นางสาวสุกัญญา ชาวัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
357
58540000093
นางสาววราภรณ์ สารีโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
358
58540000094
นางสาววิมล เสตพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
359
นางสาวดวงใจ วรรณกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นางสาวเสาวภา ใจแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
361
นายเฉลิมหล้า วัฒนวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวอนงค์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายจิระ ชนาสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวสุวินญา จรโคกกรวด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาวสุรีวัลย์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นางสาวขวัญชนก จันทร์ชนะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นายจัตุมงคล แพงสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นายชาญชัย พิริโยดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นายชูเกียรติ ขวัญสุวรรณ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
58540000059
นางสาวนุชสรา สุขวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
372
58540000043
นางสาวสะรุตา สุบิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
373
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
58540000026
นางสาวสุนิตา บุบผาพอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
375
นางสุพัตรา พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายยุทธนา สอนสาระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
MissLyra Bello ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
58540000021
นางสาวมณีชญา ชัชวาลย์ปรีชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
379
นายชัชวาลย์ จันทราช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นางสาวประพาฬภรณ์ เอ้งฉ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นายอานันท์ ไวยวรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
382
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นายสิทธิชัย สุนทรวิสัย วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวพลอยไพลิน พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
58440015833
นางสาวณัฐมล แก่นแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นางสาววนัชพร ไชยปาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
58440015834
นางสาวขวัญดาว จันทาสี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวหัสญา สิงห์เสนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสุรีรัตน์ เพชรฤาชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
Mr.Vangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวอาภิญญา น้อยแสงศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นายโชติชนิต คำมุง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นายณัฐพล เหงียนวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นางสาวชุดาภา ปรีชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นางสาววาสิฏฐี ภูแช่มโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
397
พระเกษชฎา อำภวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวอัจฉรา ทองโพช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นายภาคภูมิ จันทาพูน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นายกฤษฎา พรมสีหา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวรัศมี อะภัยโส บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวศรีสุดา โสภา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวนันท์ภัสร พรมสุทธิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
58540000052
นายวันเฉลิม แก้วศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
407
58440015816
นางสาวปัทมาวรรณ พรมแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
58540000079
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
409
58540000080
นางสาวสุพิตรา มุ่งงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
410
58540000084
นางสาวประภัสสรา จันทร์อ้วน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
411
58440015835
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพรม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายศิวรักษ์ ผ่องโชค บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายสุประวิชย์ ปัดจังหรีด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายชิงชัย ศิริวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
58440015845
นางสาวสฤทัย สวัสดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
58440015847
นางสาวอารียา หนูพิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายธีระพล วงษาบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
419
นายธีระพงษ์ สินธุเทา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวนิศาชล มูลมาตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พบวันดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ สีหานาท น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
สิบตำรวจตรีชาญยุทธ จันทร์เหนือ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
สิบตำรวจตรีรุ่งสุริยา สีนาทนาวา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
สิบตำรวจตรีวรนัญ วรวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
สิบตำรวจตรีสุริยา โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
สิบตำรวจตรีวีรพล มูลกัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
สิบตำรวจตรีเบิร์ด ศรีวิบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
สิบตำรวจตรีสิริวัฒน์ โพธิ์จันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
สิบตำรวจตรีทนงศักดิ์ เหมือนแสงศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
สิบตำรวจตรีประภัสร์ สรรเกียรติกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายณภคดล สดกลาง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวจิรารัตน์ พันศรีเลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวศิริพร ชาภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายภีรวุฒิ มณีทร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาววราภรณ์ สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวเมธาวดี สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายสมพงษ์ สารีโท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นายบุญญฤทธิ์ อุดมบัว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นายนิพิชิต สิทธิศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางสาวปัทมาพร เฉียบแหลม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวยุพาพักตร์ บุตตะโยธี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายธรรมรัตน์ ขินาวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายสุรไกร แก้วแสนเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
58540000076
นางสาวลลิตา ผากาเกต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
446
58540000077
นายประชา พลบุบผา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
447
58540000078
นายนายศุภชาติ แสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
448
58440015818
นางสาวชนานันทน์ สร้างเบญจพล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
58540000086
นางสาวศิริพร ปริตแจ่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
450
นางสาวชานดา จิตต์อำมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
58540000091
นางสาวเสาวณีย์ ภาคพรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
452
58540000092
นางสาวสุนิสา บุญชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
453
58440015838
นายฐานันดร มนุษย์สม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
58440015839
นางสาวกนกพร สิงหาศิลป์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายรัชพล ลอยบัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นางสาวรวิพันธุ์ รัตนชาติวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายธนะพล หอนงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นายกิตติพัฒน์ สุทัศน์ ณอยุธยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นางสาวปิยะนันต์ อิ่มเรือง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นายมนัส มั่นแถม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นายยุทธชัย บุตรอินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางอภิญญา ดวงเงิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวภวจันทร์ เจือจันอัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นางสาวสุนทรีพร นิโม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นางสาวอุไรพร หินอ่อน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
58540000075
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
468
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวจิระภา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
470
นายกิตติภัค เรืองเดช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นายวันเฉลิม พงษ์พัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นายอภินัน อุไร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นายชลัมพล ธูปกระแจะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
Mr.NGUYEN THANH CONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวกรรณิกา โคตะมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นายธีรพงศ์ พลศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวอัญชนา ภูริศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
58440015817
นางสาววาสนา จันทะศิริศักดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
58440015829
นายอัษฎา เดือนกอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาวผกามาศ กองกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายภัสธิยะ ลีบาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
58440015848
นางสาวกนกวรรณ อุปศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาววรรษมน สิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
58540000051
นางสาววิภารักษ์ ฤทธิธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
489
58540000065
นายนันทวัฒน์ กิ่งชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
490
นายภูวนิช คงเจริญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวนริศรา โอชารส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวเนียรนภา เวียงสมุทร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายพชร รอดสว่าง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
Mr.Phougern Khoonpasirt บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นางสาวอาภาพร โคตรหานาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
498
นางสาวปรารถนา ยกเทพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายณัฐพล สวยวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายจักรพล กาฬสินธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวพรทิพา ปัดชาชม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
502
สิบตำรวจตรีเทพพิมาน เมืองพร้อม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
สิบตำรวจตรีเฉลิม เพชรบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
สิบตำรวจตรีวิทวัส แก้วประภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ ทองสม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
สิบตำรวจตรีอานนท์ หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
สิบตำรวจตรีนภดล เพ็งทัพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
สิบตำรวจตรีศักดิ์ชัย พิมพ์เหมือน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
สิบตำรวจตรีสุรเดช อินทนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
สิบตำรวจตรีคชพล พิลาวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
สิบตำรวจตรีอภินันท์ พลดงนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
สิบตำรวจตรีธีระวัฒน์ มูลเพีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
สิบตำรวจตรีอาณาจักร ศิริศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
สิบตำรวจตรีฐิติพลธ์ พลายระหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
สิบตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ ไวยวรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
สิบตำรวจตรีพัทธพล แซ่ตั้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
สิบตำรวจตรีอนุพงษ์ เจริญภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
สิบตำรวจตรีธวัชชัย สุกสด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
สิบตำรวจตรีวีระชาติ ทิพย์โชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
สิบตำรวจตรีธนากร น้อยหมอ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ มะรังศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
สิบตำรวจตรีนพรัตน์ อิสระบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
สิบตำรวจตรีจิรเมธ อายุยืน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
สิบตำรวจตรีเบญพล ดวงพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
สิบตำรวจตรีกิตติพล คนมาก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
สิบตำรวจตรีจตุภูมิ ภุมรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
สิบตำรวจตรีเจษฎา ไชยวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
สิบตำรวจตรีปวนัฐ มาเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
สิบตำรวจตรีศาสตรา หนูกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
สิบตำรวจตรีลือชัย ปินะถา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
สิบตำรวจตรีเจษฎา มาตย์วิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
สิบตำรวจตรีชลาวุฒิ กาทองทุ่ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
สิบตำรวจตรีพฤฒพงศ์ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
สิบตำรวจตรีศุภชัย ประทุมอรุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
สิบตำรวจตรีอัชมี หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
สิบตำรวจตรีจิตรเทพ สุวรรณเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
สิบตำรวจตรีอธิบดี คณพระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
สิบตำรวจตรีพิชญ ปัญญาสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
สิบตำรวจตรีธีรนนท์ นามอุตวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายภัทรพงษ์ ดาราเพ็ญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวธีราภรณ์ สิทธิศักดิ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาวอริญา โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาวพันธ์ทิพย์ วงค์วิลาศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นางสาวจิดาภา บุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวนุสรา ทุมรินทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นายพงษ์ทวี เงินพัก วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นายสิทธิพล ชินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
550
นางสาวนุชนาถ ศิมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นายศาสตรา มาทะยัพ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวจริยา ดวงหาโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาวอรญา โหมดม่วง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวจิติมา แซ่ลิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวพิมพิกา อายุวัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นางสาวจินตปาตี สินลม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นางสาวภัทรพร ศรีสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวปิยฉัตร ไทธานี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นางสาวศริญญา ชมซา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวจิราพร โสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวศุภธิดา ศรีอำไพวราภรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นายเจษฎา สิงหศิริ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายอภิรักษ์ เกิดสวัสดิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายปริญญา เข็มรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวขวัญเรือน ชินบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวกัลยา เอียสกุล1439900225885 บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวน้ำฝน จันทะเหล็ก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายเชาวรักษ์ ชัยชนะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
570
นายชัยพงษ์ ภูด่านวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
571
นางสาวสายรุ้ง ฤาชัย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวพัชรินทร์ พาลาศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวสะกาวเดือน แก้วเชียงหวาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดแก่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายกษมา ไพสิฐชูวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายประชา พลบุบผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
577
นางสาวลลิล สืบสิงห์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นายเศรษฐวัฒน์ บุญไตรย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายปฐมพร ทองคำ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นางสาวรัชดาภรณ์ คำมี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นายศิริโชติ พจนสุนทร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางมุทิตา แสนบัว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวพวงพร จันทรเสนา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวณภัสชล บุญลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นายศิลป์ชัย พระภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางสาวสุมิตรา บาบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวชบาไพร ธีระพาพงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายจตุรงค์ อุดชาชน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวเกศินี โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาววงษ์วรรณ นาคพรม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาววรรธนีย์ ศิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นางสาวกรวิภา ทองสุขดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นายพัชรพล โพกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
594
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นางสาวรัตน์ชนก ผาสุข บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นางสาวภาวิณี โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวสุพัฒตา โคตรสะขึง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
599
นายวธัญญู มั่นบำรุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
600
นายวารวัต ชมภูจันทร์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวจิรัธยา แก้วภิรมย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวรัชนก ผาคำ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวอรทัย มะโนระกร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวยุพาพันธ์ สาขา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นางสาวนุจรี วงศ์ตาพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นางสาวกรานต์ศิริ บริบูรณ์มังสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายพฤกษชัย ตระกูลแสงอุษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายอนุชิต แก้วจำรอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายพงศธร โมรา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นายธีระยุทธ คานทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาวอรญา แสนสุโพธิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวปารณีย์ สีพฤติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นายเสกสรร เรืองประทีป วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาวศุภเจต ศรีพาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวศิริฝัน แก้วมูลตรี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นายศุภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวสุวนันท์ ธุระพระ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายเขตต์ตวัน อันบุรี ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวเพชร์วรินทร์ เรืองแสน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นายปรมินทร์ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นายณัฐพล ชิยางคะบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวกาญจนา นรากร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นายประวิทย์ สีสวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นายทวีป แก้วไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวสิโรธร จันทร์เรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นายรัฐพันธ์ วงศ์สุรีย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นายศรายุทธ จันทาทอง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นายฉัตรชัย สกุลคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
58440015850
นางสาวยุพิน แก้วสุพรรณ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
58440015851
นายพฤหัส เขียงรื่นรมย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
58440015852
นางสาวศศิประภา แก้วเชื่อม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นางจิรารัตน์ สมชาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นายบุญเรียบ สีลาแดง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วีระนูวานิชย์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นางสาวหทัยทิพย์ กตสิริย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
642
นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นายธวัชชัย สุวรรณราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวมลดา เมืองสีมาตย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นายฆนภัส สิงห์สาร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางสาวฐิติพร วังวงค์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวเจนภา ดาทอง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
58440015825
นางสาววิภาวี ดาวเชิญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นายศุภชัย ปัดภัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
58440015853
นายจีรพัฒน์ สท้านพบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวหัสญา แสงโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
652
นางสาวอริศรา อรกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นายศิวราม นรินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
58540000099
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพสุภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
655
นายสุรพล รัศมี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นายพีรเดช มีเพ็ชร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
สิบตำรวจตรีมานะศักดิ์ อิ่มยิ้ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
สิบตำรวจตรีพิเชษฐ์ หลวงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ โตเร็ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
สิบตำรวจตรีรุจธร ดานนธิสรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
สิบตำรวจตรีพิษณุ รูปปิยะเวชน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
สิบตำรวจตรีพีระเชษฐ์ สุทธิชาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
สิบตำรวจตรีพิเนตร อาบูวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
สิบตำรวจตรีสิทธิโชค ยิ้มขลิบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
สิบตำรวจตรีอรรถชานนท์ สิกขา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
สิบตำรวจตรีอุกฤษฎ์ เซ่งเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
สิบตำรวจตรีอลงกรณ์ หงโสดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
สิบตำรวจตรีสมพงศ์ ดอนตาเหล็ก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
ดาบตำรวจวัชรธร ด้วงคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
ร้อยตำรวจตรีจีระศักดิ์ คำวะเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
สิบตำรวจตรีปรวัฒน์ สวนยศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ รักษ์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
สิบตำรวจตรีสุพพิต นันทชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
สิบตำรวจตรีวิทยา ฤทธาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
สิบตำรวจตรีเสรี ศรีอุบล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นางสาวธิดารัตน์ สังศินะ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นายสุรินทร ศาลางาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางสาวกรรวี อ่อนสีทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
679
นายณัฐวุฒิ เขตบุรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
680
นายจารุวัฒน์ พรมหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
681
นายกัมพล พันธ์ละออ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
682
นางสาวพรพิมล จำปาหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
683
นางสาวกฤษณา คะณานันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
684
นายชัยรัตน์ เชษฐสุราษฎ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
685
นายนิคม ช่องบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นางสาววนิดา มีศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นางสาวหยกทอง กองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นายอัฐพล วงษ์ปัดตา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวพรนิภา สุริยะขันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นายธีระรัตน์ วัชรพงษ์เทวัญ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นายวชิรศักดิ์ สาสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายอรรถพล ทิพย์โสติ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวมุทิตา วรนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายชนาธิป ศรีทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นางสาวจิราพร พิมพ์ศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นางสาวสิริพร แสงตา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นางสาวรัชนีกร ชัยมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นายชนุดม หามวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายปรัชญา ภู่ชาวนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
จ่าอากาศเอกนันทชัย จุลเนียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
สิบเอกนันทวุฒิ เหล่าผักสาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นายนิติรัฐ ศรีสุเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวพิตติยานัน จิราณิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวชณิกา เสนายอด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวกานต์ธิดา ภูมิวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายนิติพัฒน์ พจนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
สิบตำรวจตรีภูวดล เสนารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นายนพรัฐ พาที รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ขาลมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นางสาวบุษบา สารพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
58540000027
นางสาวศิริลักษณ์ ประจงบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
714
58540000038
นางสาวชิดชนก สาระวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
715
58540000040
นางสาวศิริขวัญ จันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
716
58440015819
นางสาววิจิตรา นาหัวนิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวกาญจนา อุประถา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
MrFrancesco Ekachai Ferri ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวณัฏฐา ศรีบุญนาค สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นางสาวพิชญาภา กายะชาติ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางรจนา สุโพธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นายธนภัท กันต์พิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวภัชราภรณ์ สุปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นายอภิสิทธิ์ นันบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นางสาวสุภัสสร ตุงกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
727
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางรุจิรา โพธิ์ไพร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวมินตรา พิริยชนานันท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวณัฐภัสสร ศรีสร้างคอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นายอภินันท์ หิรัญวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
733
นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
734
นางสาวเสาวลักษณ์ องอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
735
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
736
นางสาวศุภลักษณ์ เหล่าเขตกิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวนริศรา สิทธิมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวลักษณาวดี โสภาพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นายอธิพัทธิ์ ไตรยวงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวสุภาวดี พรหมศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวฤทัยรัตน์ พิศเพ่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นายเอกพงษ์ คนแรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาวนุจรีย์ ป้านภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นายศรลิขิต แห้วโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นายพีระพล คำมงคล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวระพีพรรณ แสงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นายเทิดพงษ์ พิมยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
Mr.Sayouty Somsuliwong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางสาวประภาพร ดีเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวสุนิษา แก้วพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นางสาวนิศานาถ ชาวกะมุด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นางสาวกุลธิณี ลุคเซซี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวสัญระญา จำปานิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นายเจษฎา ภูทองตา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายอภิวิชญ์ สร้องโสม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นายชาญชัย ฝ้ายสีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวพรชนก คำศักดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นายสิทธิโชค วงศ์สามาถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นายสุเทพ พิทักษ์กุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นางสาวทัศนีย์ ชาตรีเจริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นางสาวจิตรทิวา ลอนยุด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาววรรฤดี ลาวัลย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวดรุณี เวฬุวนาธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นายดนัย สัจจานนท์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวสุภาภรณ์ สุตะนนท์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวอภิญญา ด้วงโคตะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวสาวิกา ภูริศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นายนนท์ ทิพย์เสถียร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายยุทธศักดิ์ ทานอุทิศ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นายปิยพัทธ์ ชมพุฒ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นายฤทธิรงค์ ชาวเกวียน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาววิชชุดา จันทะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นายณัฐพล สิรโชติจิราเจต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวสุมนา เอาโอษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวนิโลบล มุนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายรัชนัย ดงแสนสุข วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นายหนึ่งอาทิตย์ ปานสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นายอภิชาติ ขุนปากี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
MissHua Thi Mai Hung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
Mr.Nguyen Thanh Cong บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
Mr.Phan Thanh Vinh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
MissVo Ha Khanh Linh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
Mr.Hoang Khanh Doung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นายธนาธิป พรพันธ์นุกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวพีชญาดา อภิเษกมงคล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นายวีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นายพรชัย นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นายประมวล บุญพา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวนภาพร วงศ์เอาะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวหัทยา หาญธงไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ้ยแป ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวอลิษา สีไชย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวกรวิภา สีหาพันธ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์(ประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวรัชนีพร ดวงพิมพ์หาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวทาริกา หนาแน่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวลัดดาวัลย์ ละอองเดช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวอารียา นนท์ปัญญา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวจินตนา โพธิ์แก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางสาวศยามล ทาแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายประวิทย์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นายปัฐม์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาววาสนา บัวสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวมนธนา คำชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายจิรายุ พลพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นางสาวแพพร แสงฤทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นายนราธิป ครองยุติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวณฤมล สีส่อง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาวสุพัตรา ศิริเกตุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวภรณ์ผกา โฮคาริ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นายเชิดศักดิ์ ปักสังขาเนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายอนุวัฒน์ โสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวนัตยา เข็มปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวกานต์ จิตรประสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นายพิเชษฐ์ แสนงาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายสัญญา น้อยทองสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวศุทธินี ศรีภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวสุพัตรา พีชานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นายเสรี ศรีภูธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นายปฏิภาณ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายอภิเชษฐ แพงคำฮัก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นางสาวรุ่งนภา ช้างน้ำ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นายจตุพล สีดาโชติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายโชคชัย โชตะสี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นายวรวิช ศรีปัดษา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นายอภิชิต บุญสีทานี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายกนกพล ชัยมัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวกรณิศ คมเกษมกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นางสาววราภรณ์ มีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นายพงศกร คันธะชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
58540000097
นางสาวสุพัตตรา หนองคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
838
นายมงคล อินทร์ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางกรองแก้ว พาพินิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวศิริพร ภาชนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นายสันติ ปู่ทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นายอนิวัฒน์ โคกเสนา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นายศราวุธ คำแสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นางสาวฉันทนา ไวยะราบุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวปรารถนา พรมศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นายจตุพล ยะเพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นางสาวลลนา มะหัตกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวชมพูนุช เรืองสุที ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
851
นางสาววิภาดา มุทาพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
852
นายสุเมธี โคตรแสนลี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาวธัญรัตน์ จันโทพลัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวพรธิดา สารโยธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวสุภานัน จันทร์ดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวศกลวรรณ อินทร์เสมียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวสุขาดา แก้วงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางสาวอัญญาดา ทันปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์แสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวเทวินทร์ตา พลสิมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวกชพรรณ โคตรปะโค วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
สิบเอกรุ่งไพรวัลย์ ไชยโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวนิภาภรณ์ บุราชกัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวปวีณา รัตนคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวอรทัย อ่อนดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวปิยนาถ ทับทิมแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวศิริวรรณ สารราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายศตคุณ ชูตระกูล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นางสาวลักขณิชย์ บุญกว้าง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นางสาวพรทิพย์ สิงห์สัตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวละอองรุ่ง บุญเกิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นางสาวพนิดา สารผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวศิริสุข หนูช้างเผือก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นางสาวนัฐสุดา เพ็ชรคง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวสุกัญญา โชติประชุมทรัพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวกุลจิรา บรรณาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นายกชกร ประฏิสุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวติยาภรณ์ แสงบุดดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ธรรมวงศ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นายสัตยา อินทร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นางสาวอริศรา เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นางสาวนันทพร ปัตถาวะโร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวพรทิวา ชาติวงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวธันย์พิชา กมลสุริยะศิริ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นายยุทธนา บัวจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นางสาวนัตธชา หมีกุล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวสายฝน พรหมจักร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นายชันวัตร พันธนา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวอรยา บุตรีวงษ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวมนต์จันทร์ จิตจักร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวกนกรัตน์ แสนสีลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวกรวิภา บูรณสรรค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาววรรณศิริ พุทธมา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางสาวอารีรัตน์ แสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาววิจิตรา แซ่โง้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาวชลิตา หาญวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวชนิดา อินหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางสาวรัชนีกร พุฒซ้าย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นายอมรพล พลอยอำศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นางสาวปาริฉัตร กัปโก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางสาวธันยานี เว็งอาจ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นายธนา โคตรสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นางสาวประภัสรา ขันธีวิทย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางแสงเทียน ลอร์ด ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นายชัยรบ ไชยวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
910
นายชัยวิชิต ทุมหนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางสาวอรสา ราชาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นายวัชรา ศรีมุงคุณ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายชัยณรงค์ บุญยุทธ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายวรวุฒิ ศรีกงพาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นายปิยะณัฐ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายวุฒิกร โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายธนากร ทองนาค วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นายประเจตน์ มีเดช วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาวจันทร์ประภา ชัยหงษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นายวิมล พลทะอินทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นายอานนท์ พรมแพง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นางสาวสุพัตรา แก้วคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นางสาวช่อผกา ไฮงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวณัฏฐ์นรี นันไชย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสุภาภร์ นิลคูหา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายณรงค์ศักดิ์ เขียวชะอุ่ม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นางสาวดฤพร ริยะบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวประภาพร สีปราบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวจิราภรณ์ ไชยไข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวยุวดี ใจบุญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวณัฐกานต์ ลายทิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นายอนุชัช ตุยรัมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
Mr.Chu Ngoc Duc บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
Mr.Nguyen Quang Tung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
MissTran Huong Quynh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
Mr.Len Am Binh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
Mr.Nguyen Van Dat บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
MissNguyen Thi My Phoung บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
MissTran Thi Thu Ha บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
MissNguyen Thi Suan บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
MissLe Thi Hai Van บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
Mr.Nguyen Ngoc Anh Khoa บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
Mr.Pham Dinh Sang บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
Mr.Nguyen Van Hao บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นายวงศกร สีลาวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวจันทร์ฉาย ทองยา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาวชฎาพร หาบุญมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาวทิชา อินทร์อำคา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นางสาวปาริกา ดวนดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายจิรวัฒน์ ระหาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวจิลลาภัทร ภูมิสัตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสาวกรวิกา ชิ้นสุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นายนพเดช บัวพิษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาวนภาพร สกุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวทิพยรัตน์ โฮมซ้าย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาวสุพัตรา อุดทะบุตร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายอภิวัฒน์ พลชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวภคพร ชาวสุรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวอรพินท์ สาเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางวรรณา พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นายธีรภัทร์ โคตรประทุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นายจรัสเชาว์ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางไพรินทร์ สร้อยวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวจิราพร ดวงอ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายกฤษฎา วิเศษ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวเรวดี ศรีพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นางกชพร เบิกบานดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวพีรดา บุญเชิด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นายไพรัช จันทร์แสง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
Mrs.Phouvieng Khounpaseuth ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
Mr.Hung Mai Xuan ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
Mr.Thanongsong Morakoth บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นายสิทธิเดช ผันผ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวเกษรา พิมพา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวจุฬารัตน์ เปาริสาร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวธัญญาภรณ์ นราพล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวมยุรี ศรีเมือง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายโชติวัชร หล้ามาชน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายสุริยง น้อยกัลยา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นายเทอญชัย โพธิ์พระ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นายมหาราช คำมันตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นายจีรพันธุ์ สงวนศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นายฤทธิเกียรติ ฉันท์มิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นายพรมทนนชัย ศรีน้ำอ้อม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นางสาวธันยพร จิตตฤทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นายปวิชชาติ ปราชกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวจันทร์นิภา ดาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นายศุภสิน วิเศษแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นายบดินทร์ นามโส ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นายมนตรี โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายกิตติ ตึกสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
58440004720
นางสาวสุพัฒตรา อุปติ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
58440003954
นายนิรุช คำแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวลลัลลลิล อันธิรส บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นายวัจนนท์ จันสด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1013
นายชัชวานนท์ ยะวงษ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวเจมิกา ขันลุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์เดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวพฤกษา สิงห์ทองชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวปวีณา ขาวสอาด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวกัญชพร คำหล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายพชร คงทัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นายสงคราม วงษ์ไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวทิพรดา ชูลูเปียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นายสถาปนิก หาระคุณโน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นายสุรชาติ สาชิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายโกสินทร์ โชติพินิจ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นายกัมปนาท โสมสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นายอนุพงษ์ ทองเหลือง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นายพัฒนศักดิ์ บุระวัด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวสุรีย์ฉาย จันทึก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายเชาวนันต์ ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาววราลักษณ์ คัดวงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาวยอดหญิง ทองสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางกนกวรรณ ประกอบศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายสิรดนัย ดำรงฉายายน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายชาตรี ชมภูนิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นายทศพร ลาวัณย์พร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายศราวุธ ยั่งยืน ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายณัฐสิทธิ์ เวียงนนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายอริยะ โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นายปฐมพงษ์ วิรุณพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวลัลน์ณภัทร โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาววิไลวรรณ นามโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาวมณีนุช บุญชูวิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวจิราพร ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวณัฐพร พลชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นายเศารยะ กังแฮ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1048
นางสาวพภัสสรณ์ วรานพจิรานนท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1049
นายสุวัฒน์ ใจอ่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1050
นายศัตวรรษ วิเศษสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1051
นายภานุวัฒน์ พรมมาหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1052
นางสาวณพีชญ์ ปอศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1053
นายอำนาจ คำมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1054
นายมนตรี ศรีอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1055
นายชัยวัฒน์ กุดสระน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1056
นายทองจันทร์ ศิริแก้วเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นายกิตติภูมิ แม้นศิริ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวพรทิพย์ จึงศักดิ์สิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวขนิษฐา เรืองสา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวจันจิรา เกษางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาวสุชานันท์ ศรทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายศุภชัย แฝงสมศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวกาญจนา สูรย์ศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวศิริพร ศรีวาโย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นายวิทวัส ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวธิดาพร คงมั่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
สามเณรจักรพันธ์ คำใสแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นายณัฐวุฒิ สินทรโก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวพรพรรณ จันทะพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวชนันญา พิมพ์วัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายอานนท์ กอแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายอิทธิโชติ จันทร์ดาเบ้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นายธนวรรธน์ โล่งจิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นายฉัตรชัย รอบคอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวชุติมา แก้วอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
58540000090
นายณัชพงศ์ บังฒะฮาด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1080
58440015832
นางสาวพนิดา พรหมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
MissLe Thuy Kieu Anh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
Mr.Vo Chi Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
Mr.Nguyen Mai Hanh Nguyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
Mr.Ta Phi Duy วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
Mr.Nguyen Van Phuoc วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
Mr.Nguyen Van Thanh วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
Mr.Nguyen Xuan Phu ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
MissDoung Thi Hoai Thuy วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นายรุจ พิมพิสณฑ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นายประวิทย์ ทุมลา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นางสาวณัฐริญา อาจสุวรรณ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นายจารุกิตต์ เสาสมพบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นายคมกฤษณ์ บุตรมาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาวปุณณมี มีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาววารุณี สีค้อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นางสาวธีรารัตน์ บุญกอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายพัฒนสิทธิ์ อุ่นเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1100
นางสาวอิฏฐจริณ ชินรัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นายมงคล ไชยคำหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาววลัยกร กองแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวจารุวรรณ คุยบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายวุฒิพงษ์ พรอภัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นายธวัชชัย เติมประชุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1106
ร.ต.ต.สุทธิพงษ์ ประเสริฐทรง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1107
นายพุพุ กุลรัตถ์นาม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางสาวกรนันท์ จิตติพิมพ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายจีระยุทธ บุริภา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวหนึ่งณัฐฐา อิ่มภักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายอรรณพ เฮ้ารัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นางสาวนภาพร สุทธวงค์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวปริดา เวยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวปรียานุช ม่วงกลาง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวศศิมาพร ครองยุทธ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวสายธาร พรมวัง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นายกิตติภร นามวงศา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวยุรดา พรมมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นายเกษฎา สงสาร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นายชินกร เรณะสุระ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์(ประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นางสาวมัทนา สุสมบูรณ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวจิรวดี สีสุนาม วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นางสาวธัญชนก โกติยะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายพงศธร ปานเปล่ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวสุปราณี รักษ์ธรณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวปานชีวา สุวรรณหงษ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวรวิสรา สาไพรวัน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นายศรายุธ ซีกว้าง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นายอำนวยพร หล่อยดา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวกมลวรรณ คนงาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นางสาวอุไรวรรณ แสงโทโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาวศุภรัตน์ ดอกไม้พวง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นายอภิศักดิ์ เพ็งสว่าง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางสาวธัญญารัตน์ ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวเจนจิรา สุมงคล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวเบญจวรรณ เจริญรมย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายธมกานต์ ยอดไพสง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวพรนภา ขำสุทัศน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวกัลชนา ดั่นเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นายเกียรติคุณ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวปรีรานุช พ่อนามแดง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวพนิดา เดชป้องหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวประภัสสร ยางทรัพย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวเบญจพร ดวงภักดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวรุจณีย์ ประเสริฐพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
จ่าอากาศเอกสหรัฐ ลีเฮียง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาววราทิพย์ มีแก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางบัวไหล ประสานศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางสาวพรสวัสดิ์ ห่อศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นางสาวอภัสรา โพธิสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นายคีรี โสภาเวทย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายอภินันท์ หาญกุล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวรุ่งทิพย์ เสมอใจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางสาวกาญจนา กาล้อม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวชฎารัตน์ เหล่าพิมพ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาววิไลพร ใจบุญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาววิภาวดี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นายพีรศาสตร์ เหมือนทองจีน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางสาวปนัดดา เจ๊ะสา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวสุดารัตน์ ชาวพร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นายปณิพล แวงแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายอนุกร คำพระบาง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นางสาวเกษแก้ว โสภาพ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายธนพล พวงสุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นางสาวศุภลักษณ์ คงคาไสย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวจิราภรณ์ หลวงเพียชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1171
นายวสัตน์ โคตะโย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นายปะริวัฒน์ โชติพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1173
นายสุริยันต์ สุริยะจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1174
นางสาวศุภลักษณ์ ฝ่ายชาวนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายณัฐพล บำรุงกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวจุฑามาศ สว่างกาญจนไพลิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายนฤพล ธาตุบุรมย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายอดิศร จันทหงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นายเรืองศักดิ์ สัพโส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นางสาวระวีพิศ งามสง่า ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นายทวีพงษ์ เป้าสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวสุพัตรา ธีระวิทยากุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาวธีมาพร นันเชียงเครือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นายสุริยา ไชยสีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวรจนา นามวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางดวงเดือน เลิศเศียร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายราชภูมิ ชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นายกฤษฎา ศรีบุญรอด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวสุชานันท์ นาคำมิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
พระศราวุธ สุขสวัสดิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาวชนิกานต์ ผาสุข บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายอนุวัฒน์ จิตสันเทียะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1193
นายมนตรี ธุหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1194
นางสาวกวินตรา วันชูพริ้ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1195
นางสาวรจรินทร์ วงษาเภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1196
นางสาวอมิตา บุญวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1197
นายณัฐกิจ ติดมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1198
นางสาวอาทิตยา ลาภากิจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1199
นางสาวรัตติยา สงวนศิลป์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นายศรราม ขันทองชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวอมรรัตน์ ปัญญาไสย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายธีระภัทร สิงห์ขร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายศุภกิตติ์ บรรเทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวพรทิพา บุตตะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายธีระยุทธ พะวังสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นายศุภวัฒก ขจีจิตร์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายนภัสรพี ผิวผาง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวสุชาดา คำศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
จ่าสิบเอกวรวุฒิ พิมจ่อง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวสุทธิดา บุตรวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวตวิษา ภูทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายภาวิตา แซ่โง้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นายวิทวัส หมีกุล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางอัญชุมาลย์ บุญประคม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นางสาวจิตติมา เสี้ยวทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวพิชญาภา ศรีบุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นายสหภาพ ละพาสกุล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤทธิล้น ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวมณฑิรา อาคะปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นายณัฐพงศ์ ภักดิ์วาปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาวกัณจารี รวมจิตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
58440015842
นางสาวณัฏฐณิชา แก่นศรียา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายอนุชิต คุณะรังษี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวกมลรัตน์ สหัสฉกรรจ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางสาวนฤมล กังแฮ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นายณัฐพงศ์ ศรีสุโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายอิสรภาพ ถียัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายกฤษฎา พลนามอินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นายวิรัตน์ สิทธิสมบัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาวสลิลา สาขามุละ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นายกฤษฎา ศรีประจง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายศุภเสกข์ ศรีหอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นายปภังกร ไชยวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นางสาวกาญจนา เมืองขันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวสุกัญญา อิ่่มสำอางค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นายณัฐวุฒิ อินทรักษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
พันตำรวจเอกรัชพล เสริมศรัณย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
ร้อยตำรวจเอกหญิงนัทธีรา เสริมศรัณย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวสุดารัตน์ ทองลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวคนึงนิจ เสาร์สิม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายณภัทร์ โสรมรรค ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวนิฤมล นุชมิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นายสดายุ สุขเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาววิธัญญา ดวงบุ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาวอรุโณทัย สมประสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นายวิชิดชัย พัฒนาสูน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายวีระชัย ผลชอบ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวพรพรรษา หนองผือ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นายฤทธิชัย จันสุขไสย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1250
นางสาวสายฝน พาสุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1251
นางสาวอารีรัตน์ สาริยา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1252
นางสาวน้ำฝน หล่มภูเขียว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นางวราภรณ์ โคตรสุโน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวเพ็ญรัตน์ นามหนอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นายคุณากร เทียนสุวรรณ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางสาวธิดารัตน์ นิำาพฤกษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นายวราพรรธน์ กิตติวราทรัพย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายภูมิธนัญ มหาธนาคุณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นายเกียรติศักดิ์ ภูนาวา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายศิวนาถ นอสูงเนิน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นายชนวันท์ พงษ์ประเทศ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์(ประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายสรวิศ ขาวขำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวชญานิส เนาว์โนนทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวศศิธร พันธุ์งาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นายอัครพนธ์ ไชยสิงห์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาววัลภา คำเบาะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวอณิชนันท์ เพชรนาดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวยามีละฮ์ ม่วงเกษม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาวทิราลักษณ์ พลเสนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวสาลินี พลศิลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายพงศ์พิสิฐ แสงจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาววรณัน แสงจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวขวัญแก้ว รอดอนันต์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวพิมพา อภัยภักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาวอธิกา คำแดง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นายณัฐพล นามลัง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นายชูชาติ วัชสิริกร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นางสาวอารีญา ฐานสินเพิ่ม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นายนภัสกรณ์ บุญรวม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวสุดารัตน์ เครือทองศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางสาววลาสินี โพสาวัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นางสาวธัญญาเรศ คงวิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นายจาตุรงค์ อุ่นเสือ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวจิราภรณ์ ทองเหล็ก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นายเกียรติศักดิ์ ชาวดร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายอธิป ยอดนิล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นางสาวจิตติมาภรณ์ เพชรสังคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายณัฐวุฒิ เข็มทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาววิชุดา ลุนไชยภา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวปิยะพัฒน์ เส้นเกตุ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายธฤต ปะจิตตังโข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวจันจิรา มานะดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นางสาววิชุดา หอมวงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นายธวัชชัย สารทอง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นางสาวณิชากร สอนใส บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นายคุณากร เทียนสุวรรณ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาวพัชรินทร์ พิมพาไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาววิภาดา โพธิ์พระ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวปฐมาวดี พันธ์พิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายสุริเดช สุคุณพันธ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายเดชา วันทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นางสาววรกาญจน์ ละครพล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวผุสดี แสนโบราณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวแก่ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสร้อยพร้าว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นางสาวนริศรา นรินทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นายบุรี ประทาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายจิรวัฒน์ ถาหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
สิบโทธีระพงษ์ มณีศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาวแก้วกัลญา สาระจันทร์ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นายมงคล อธิราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นายสธน ตระกูลสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นายณัฐภูมิ ไชยมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1314
นางสาวเอมิกา ยางธิสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1315
นางสาวกัญญาณัฐ โทวันนัง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวพัชราวัลย์ พันธุ์แก้ว วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นายจิรวัฒน์ ดวงจันทร์ดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นายธีรวิทย์ ฉิมนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นายนพเดช อาษาภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายวัฒนพัชร์ วัฒนะพระยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวอัมพร ชาวไทย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นางสาววชิรปาณี สมชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ ทองหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวชไมพักตร์ อันโน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นางสาวพัชริน โคธิเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นางสาวปัทมา ทุมไมล์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นายเอกภพ หนองหิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายตอตระกูล คันธี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวเยาวภา นะมนตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นายณัฐวุฒิ วงษ์ธร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาวดวงดาว ศรีกงพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวปิยนัท สารโภคา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นางสาวศิริพร วุฒิอุทัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นายอาทิตย์ แวงวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางสาววนิดา พุทธา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวอรวี ศรีเมืองแพน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นายปรีชา ธะนะเฮีอง วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นางสาวธนภรณ์ ผิวฝ้าย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นายอนุชา สมบัติมี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นายอภิสิทธิ์ ศรีโอษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวนิชนันท์ สระคำจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นายสุทธิพงษ์ พิมพ์สมุทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นายปิติณัช ทองวิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางพรทนา หนูอ่วม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวสาวิณี สิริแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นายบุญเกิด วงศพรม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายอธิศักดิ หูตาชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นายสุรศักดิ์ พันธแสง ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวสุพัตรา มะลาหอม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1350
สิบเอกวรุฒ ตันนารัตน์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นายปฏิพัทธ์ คำทุย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายกรุงไทย บุญตาระวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นายสุทธินันท์ สุพรรณคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
ร.ต.ท.นิคสันต์ ดียา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1355
นางสาวจิราภรณ์ หลวงเพียชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1356
นางสาวศิรดา ศรีสงคราม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นายพงศธร เที่ยงภักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นางสาวนิลาวัลย์ วังมนต์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายทรงพล น้ำจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นายกวีพจณ์ เรียนรุ่งวิสัย ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายรวิพล สินทรโก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นางสาวศิรินภา ศิริสมบูรณ์พัฒนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวโชติมา จันทา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวนภาลัย ดอนสอนเกต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายภาณุพงศ์ หริ่งแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายพีรมินทร์ กำเนิดสิงห์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
สิบตำรวจตรีอดิศร หีบทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นายจักริน ตระกูลวงศ์ชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นายพิทักษ์ จันทร์แสนเสือ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวปานตะวัน ทองแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นายปัญญาพร แก้วพิภพ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวจิรัฐติกาล ทองขาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายกรพจน์ แสงทองส่งสกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาวธิดาวัลย์ มะแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นายวิชากร พรหมประโคน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวปรียานุช ยศปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นายสิรภพ สุรียธนาภาส นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวศิริวรรณ วงศ์วาส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวศิริวรรณ วงศ์วาส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาวสุทิชา เพชรดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นางสาวนิมนวล พิมพ์สมาน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาวไพรมณีรัตน์ ศรีสุธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวสกาวเดือน ไชยทองศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1386
นายคมสัน รุ่งเรือง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นางสาวอัญธิกา ศรีสุข วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวณชิตา ศิลปะรายะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายวรุจน์ จันทร์ศรีชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นายภูธิป แก้วเกิดเคน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวรัชฎาพร มูลวันดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นายศราวุธ ศรีพรหม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวสุพัตรา มูลตะกรณ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาวกชกร กัณฑะวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นางสาวจินตนา ศรีสุนทร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นางสาวจิระภัทร คำสิทธิบรรณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นางสาวรัชฎากร สมสล้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาวกาญจนา ใจซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวอรพินท์ นิลเกษ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวสุธิตา สังขวงศ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวสุพรรณี เพียคำเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
สิบตำรวจตรีเกษฎาวุธ วิเศษศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวมุขดา สุพร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายกฤษฎา ป้องคำไหล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นายธนพล พัฒนสาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายธนกร ทองทาบ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นายสุทธิพงษ์ น้อยมนตรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นายจักราวุฒิ บรรยง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นายสุวิทย์ ทองปั้น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นางสาวธวัลพร พันธุลาวัณย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายคิรากร ไชยเดช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นายสหภาพ รัตนรองใต้ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวศิริพร ตระการจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นายมงคล กงช่าง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นางสิริพร วันทา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นายยุทธนา โสมาศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวศศิประภา วรรณพันธ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นายธนาวุฒิ เทียงบุญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นางสาวทิพวรรณ ยศม้าว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นางสาวบุชชาวดี อุดชาชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
นางสาวเบญจมาศ อุดชาชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
นางสาวนุชรา รูปสม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423