รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
59540000024
นางสาวเจนจิรา คำภาเคน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
5
59540000033
นายไทเกอร์ ชิลลิ่ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
59540000034
นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
59540000031
นางสาววรรณภา ชัยรัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
59540000001
นางสาวจิรานันท์ ขันอาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
59540000010
นางสาวอรัญญา วงศ์ตาเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
10
59540000008
นายธนากรณ์ หลักกอ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
11
59540000019
นางสาวสุทธิดา ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
12
59540000025
นางสาววรรณศิริ สนธิระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
13
59540000026
นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
59540000027
นายจักรกฤษ ลุนบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
59540000028
นายวิทย์ แหวนแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
59540000029
นายโชคชัย กิ่งชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
17
59540000030
นายวิชิต แก้วสนิท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
59540000035
นายพงศ์พล พุงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
19
59540000004
นางสาวประภัสสร นารีนุช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
20
59540000003
นางสาวอุมาพร อโนนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
21
59540000002
นางสาววิภาณี นามมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
22
59540000012
นางสาวเบ็ญจมาศ ทรทึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
23
59540000020
นางสาวพรนภา กลางสุโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
24
59540000021
นางสาวจารุวรรณ จันทะมาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
25
59540000022
นางสาวสินจัย หอมจำปา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
26
59540000011
นางสาวนันทพร เรียงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
27
59540000018
นายวิทยา กองอุดม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
28
59440007533
นางสาววาสนา วัฒนวิทโยภาส ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
59540000039
นายพิชัย บุสดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
30
59540000053
นางสาวกุลณัฐ สิทธิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
31
59540000052
นางสาวจิตรานุช ไชมะโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
32
59540000041
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
33
59540000040
นายปัญญา สันประภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
59540000043
นางสาววาสนา เชิดชู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
35
59540000046
นางสาวศิรินันท์ นาสิงห์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
36
59540000045
นางสาวเกตน์สิรี ศรีคุ้ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
59540000044
นางสาวดลยา ภูเทียมศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
59540000047
นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
59540000048
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก่บ้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
59540000055
นางสาวพวงเพชร ฤทธิ์น้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
59540000051
นายสินธุ พนมมาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
42
59540000056
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
43
59440003220
นายสุรพงษ์ ยกไว้ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
59540000057
นายสุริยะ กาลสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
59540000060
นายภาณุพันธุ์ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
59540000058
นายศัจธร แสงสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
59540000059
นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
59440005734
นายพิพัฒน์ ระหาร ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
59440005601
นายปารเมศ ชาเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
นางสาวลลิตวดี สยมชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นางสาวพรพิมล คัณที บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
นายทศพร ช่างไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
นางสาววารุณี แถวพิณี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นายทนงศักดิ์ สีหานู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นางสาววรัชญา มาพงษ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นางสาวธัญญาเรศ คงวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นายพิษณุ รูปิยะเวชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
นายพิเศษสุด คุณโกทา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาวพัชรี สดศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
63
นางสาวจิราภรณ์ โชคชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
64
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
นางสาวจินตนา ไชยสีดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นางสาวพิมพ์มาดา บุญมาตุ่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
นางสาวสุกัญญา ไชยงาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
นายมีเดช หาญเชิงชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
59540000101
นางสาวอรดา จันทพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
นายวีรวัฒน์ แรมลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
นางสาวศุภชญา สีสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
นางสาวอัจฉรา เพชรปราณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
59540000103
นางสาววิชุดา ยุบลไสย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
59540000102
นางสาวพนิดา สอนสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
นางสาวยุภาวดี ช่วยศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นายกฤษณะ แสนนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นางสาวนงนิตย์ ทองศิริอุบล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
นางสาวธุรฎา พลเสนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
นางพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นางสาวภัคภาวัลคุ์ อึ้งสกาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
นางสาวรุ่งนภา ไกรวิชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
นางสาวชนันรัตน์ สนั่นก้อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
นางสาวปิยนันท์ วิไลวรรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
นางสาวพรรณพร รังนาแพง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นางสาวสกาวเดือน รอดขันเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นางสาวขวัญใจ ประหุศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางสาวเจนจิรา บุญครอบ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
จ่าอากาศโทคุณากร พลเพ็ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายธนาศักดิ์ โพธิ์ศรีสม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายธนนรินทร์ คมน์ธนรัชต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นางสาวสุนันทา คำนวนอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาวนฤมล ไตยราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
95
นางสาววิภาพักตร์ อินทรักษา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นางสาวสุปรียาดา แก่นพุฒ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวเนตรนภา ภูชอบชม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นางสาววรุฬยุภา สอนสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาวสุภาวดี กุนะ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
59540000063
นางสาวสายสุดา ทองดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
นางสาวเกสินี สมดวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นายทรงศักดิ์ งามเถื่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นางสาวเสาวภา สวนชำนิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นางสาวสุธิดา ศรีแก่นจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นางสาววิกานต์พร บุญพาสมินธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
นายปริญญา แม้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
นายนิรมิต อยานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
สิบโทอนาวิล กลางหมื่นไวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
สิบตรีหญิงสุนิสา พุทธมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
สิบเอกอนุชา สิงห์เสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
สิบโทเกียรติธนพัฒน์ ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
สิบเอกหญิงบุษบง บุตรอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
จ่าสิบเอกไพพระนา ทุ่งหลวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
สิบเอกอนุรักษ์ อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
สิบเอกยุทธพงษ์ บำรุงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
สิบเอกปราโมทย์ ทิพวัจนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
สิบตรีอนุพงษ์ พรมประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
สิบเอกเจษฎา อุดนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
จ่าสิบโทอาคม คำจุลฬา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
สิบโทนิวัฒน์ มะไลไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
สิบโทสราวุธ วรรณศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
สิบโทวิทวัช วิเศษอุดม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
สิบโทอรรถคม ภูพันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
สิบตรีศตวรรษ กันทะเวช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
จ่าสิบโทนิพนธ์ ยาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
สิบโทอธิติ เธอเมืองปักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
สิบโทอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
ร้อยโทไพฑูรย์ พิมพ์รินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
สิบเอกเสกสรร ไชยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
ร้อยเอกยุทธสันต์ โฆสิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นางสาวปาณิศา ชุมพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นางสาวปัทวรรณ ธรรมอารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวกัญญาภัทร มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายปิยะพงษ์ ตั้งสกุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวเกตุวดี ทาพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวสุวนันท์ ดาวสกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายธีระพล สารมะโน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวกาญจนา วงศ์สิทธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายอนุชา สิงห์ดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวธนกร เดชขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายณัฐสิทธิ์ รัชธานี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นายวีระยุทธ สงไพรสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางวิภาวดี ซิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายคมสันต์ จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวปนิดา บุญสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวยุพาพร ศิริสม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวจิตภักดี สารโพธิดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวลลิตา ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วประเสริฐ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายวชิราวุฒิ ไชยคำจันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นางสาวอังคณา โตภูเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นายวุฒิไกร ศรีปัจฉิม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นายอรรถพร ภูขะมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นางสาวพวงผกา ศรีคาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นายพัฒนพงษ์ โอดหมั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายอนุชา มะลาลัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นายปรีชา ศิริมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
สิบเอกอดิศัย คำทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นางสาวนิมมิตา รัตนะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาวนภัสรดา ศุภชาติธนโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายศตคุณ ชูตระกูล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นายตะวัน สาระดำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวแว่นทิพย์ กองการ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาวอรชิรา อ้วนแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายพงศ์พัทธ์ ชัยประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวเปรมปรีดิ์ ประทุมแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวอรณิช จิตงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวชนชยา สนธ์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายเกียรติศักดิ์ ระติเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาวพิไลพร ศรีสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวอัมรา ลายแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายวิทวัตร หลักคำพันธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางคณิตา พันธ์ทรัพย์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวหทัยรัตน์ เวียนชาลี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวเบญจวรรณ รัตนวงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นายอนุชา ตาปะสี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายนัทธพงศ์ ธงภักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
สิบตำรวจโทพลากร โลกายุทธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวนุชรินทร์ ชินวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นายศุภกร ศรีสูข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางธณัฐถา ทรงรัตนขจร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางาสวปิยะราช จำมี ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางวิมล สักลอ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวกนกพร วรแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นายณรงค์กร จิตธรรมมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายอาณัติ เพ็งบ้านซอด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวพัชรี ศิริบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายณัฐพล นาคอินทร์แจ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาววิภาวรรณ แก้วป่อง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นายท่าศึก ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นายนนทวัฒน์ ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นางสาวสุวรรณ วงศ์คำดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
MissLe Thuy Kieu Oanh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวศรีมาลา พวงจันทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นายจิรวัฒน์ มุขะกัง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวบุญศิริ ศรีวฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นายกษิดิศ พิมพาเกิด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นางสาวปฏิมา สีเสสนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวสุภัสสร คำดีละ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวจิระมาส ไสโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวพัชรา พวงดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาวจิราภรณ์ ชัยศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายภัทรพันธ์ วงษ์ทรงยศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวนิตยาพร สว่างวงค์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นายเสกสรร ภูสีริด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวพรอุมา ขจรจิตรัศมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นายวราพรรธน์ กิตติวราทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวอัญพัชย์ นพพรรณสิทธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวนันท์นภัส ถานันตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวปรารถนา ศิริวัฒนชล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
จ่าอากาศโทสิทธิโชค วรวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นายเมธี ประเสริฐสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายพงศ์ดารา ทาสีดำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวสาธิตา ศรีอุดม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวจุฑารัตน์ ดานะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายวีระศักดิ์ เกรงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาวสุปรียา หนึ่งโชคชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นางสาวภัทราภรณ์ อุตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวทิพธัญญา โคตวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาวดาหวัน เทียมไธสงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวชุคิมา ชาจันโท บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวพัชรี ชาญนรา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวเพียงดาว บูรณถาวร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นายอภิวัฒน์ ศรีนอเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายณัฐพล ศาลางาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวธนัญญา จำปานิล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นานภักดิ์ภูมิ วิชาทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวหฤทัย แสนสุรศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวอัญชลี ดรุณพันธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาวกมลพรรณ วันลีลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นายนพเดช อาษาภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายภูษิต ภูกิจนาเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายภาณุวัฒน์ นนทะนี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นายพัชรพล ด่านระหาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวแพรผกา จำปาหวาย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวทิพยวัลย์ สิงหาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นายเขมวัน คำกันหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นางสาวจุฑารัตน์ นาสมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางปิยะนุช ทองปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายศรราม จันร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายธเนศ ทรงคาศรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวเฟื่องฝน นาคี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายธนาคาร ธรรมศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวชลิดา ชมภูนาวัฒน์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นายนวรัตน์ ทะแพงพันธ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายบันเทิง ทองอุทัยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวกัญฐิกา เกศานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวศุภัสษร ผิวดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวอุมารินทร์ ราชไมตรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นายเพทาย โซ่เงิน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายธีระพงษ์ เรพล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวสิรินญา ทิพย์วราสิริ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
MissLe Hoang Tuong Quyen ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
MissLe Thi Bich Ngoc ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นางสาวธมลวรรณ อ้อสถิตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางมาลาตรี อันเพ็ชรดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายจิรวัฒน์ ปราดเปรื่อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นางสาวปริญดา ปากแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายธีระวุฒ โยธาคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายกนตธร คุณมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายจักรพันธ์ พลสีชา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายสมพงษ์ วัฒนพงศ์สิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นายวุฒิกรณ์ พันธุวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นายระพีพัฒน์ เครือสุคนธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวศุภัชญา ประสงค์คำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายสุรชาติ นนทะมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิพนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นางสาวธิดารัตน์ สามแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวสุภาวดี ส่างกานนอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวกมลชนก ศรีเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นายอานันท์ ศรีบัวบาล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวกฤติยา เจือจินดา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายชิตพล น้อยมลิวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นางสาวจิตรลดา ประเทศสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายกุลชรัช ซื่อรัตนกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นายบุญญฤทธิ์ อภิรัตน์วราธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวพรรณนภา จันทนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวประทานพร แก้วส่อน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายจีีรศักดิ์ ตะแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายจักรี เติมสุธา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายรุ่งโรจน์ เทพมณี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นายพลวัฒน์ เกษีสงข์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นายกิตติพงษ์ อ่อนคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวจิราภรณ์ อวนอ่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางพิชญาภรณ์ บัวสระ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวชไมพร ภูพื้น ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวนฤทัย วิณโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นายนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายนนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวอรยา ถาวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายวรุธ สิงห์วงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายภูมิธนัญ มหาธนาคุณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาววรรณชนก โพธิ์สม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นายณัชพล ถามุลตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นายศตภัทร ชัยจันทร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
Mr.Samuel Berman ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายธนพล สุวะโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
314
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวผ่องสุภา ไทยหอม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวอรณิชา สนสายสิงห์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายพุฒิพงษ์ วดีศิริศักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
319
นางสาวกุลณัฐ ประสงค์สุข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
320
นางสาวกิติพรรณ ธุระพระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
59540000089
นางสาวพัชรินทร์ธร ไชยพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
322
นายเจษฎา มหาโคตร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นายอุปถัมภ์ ค้ำชู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายธวัชชัย พันธ์ชัย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
326
นางสาววรรณภา ระบาเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
327
นางสาวนิภาภัทร ยาทองไชย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายทศพร ไปบน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวจิรฐา ศรีโยธี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
330
นายนันทะวัท ดาระวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
331
นางสาวจริยริน ปนิทานัง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายธนพล โคตรชุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นางสาวนภสร ลีสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นายกฤษฎา กรุดลอยมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นายรังสรรค์ ศรีบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวปนัดดา เสนางคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
สิบเอกหญิงพรพิศ ชัยเคน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวสิริมมาตุ วงศ์สมศรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายวชิรพงษ์ วรรณดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวศศินิภา โสเมือง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นายคุ้มทอง ศิริภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวชรีญา แก้วนิมิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นายสหชาติ พิลาแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นางสาวอารยา ธนาวุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นายศุภชัย ทิพย์ขุนทด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
พันจ่าอากาศเอกพิทยา ชาวงศกร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นายธวัชชัย กองเพชร์น้อย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายศราวุธ โพธิ์ศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวสินจัย คำวันดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางสาวณิชารีย์ ดวงตะวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายชินพันธ์ สีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
356
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
357
นายจตุรน อุ่นคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
358
นางสาวอรญา พังสาลี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายพัชรพงษ์ ส่งสุข ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายนรุตม์ชัย กลิ่นจันทร์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นายจักรกฤษณ์ ทามาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นายธีรพงษ์ เพลิดพราว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวสุภัสสร สุขแสวง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นายสิทธิพงษ์ หัสดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายอาทิตย์ โพธิ์สระคู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายรัฐพล จรัสจินดาเนตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวปภาดา ศรีดาวัตร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวพัชริดา เงินพรัก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นายปฐพี เหมุทัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวปริยากร ซื่อจริง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวศศิธร ทองทัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาววิมลสิริ แสนธิ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางสาวชไมพร สว่างไพศาลกุล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวกิรนันต์ จำเริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวณัฐวิภา ผันผ่อน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายรัฐตภูมิ โคตรภูธร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวสรรสุดา เยื่อใย บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวธัญญลักษณ์ ประเสริฐ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวทิพย์สุดา มุ่งพิมพ์กลาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นายชินราช บุญชูวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางสาวอนุสรา ซุกปุ๊ก วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นายสุรพัฒน์ พลพระจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาวพิราพร สังสุทธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวฑัตติญา เพ็งสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายธีรวัฒน์ พลชารี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นายกรกฎ ป้านภูมิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาคำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฉัตรธนะเวียงแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวทัศนีย์ ชาวดร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวสาวิตรี สาลีแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาวศรวณี บุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นายพุฒพิทักษ์ แซ่ตั้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวน้ำผึ้ง ศิริวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวเบญจพร ด้วงทอง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายชัยชรัช ซื่อรัตนกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
59540000086
นายสรชน ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
397
นายชวลิต แก้วเขียว ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวปภัสรา ราชบุญเรือง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นายณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นายธนากร ผาทุม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาววิชญาพร งามจิตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นายนิกร ฉายวิไล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาววิรุณรัตน์ ทิอุทิศ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายวินัย นนทฤทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
407
นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทรา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวมัณทนา ผาใต้ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นางวริทยา เรียนทัพ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาวสุวรักษ์ สุวรรณไตร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายกิตติศักดิ์ ทิพมาลา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายวีระศักดิ์ โคตจันทร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นางสาวนวรัตน์ อยู่คง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นายชิตพงษ์ สมอดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายชัยอนันต์ สิทธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นายภูษิต ภูเดชกล้า ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวศิรินันท์ เดชบุญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางคณาพร พิมพ์เทพ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางราตรี เวียงสิมา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นายทินกร อระดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นางสาวน้ำเพชร ทับทิม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นายวุฒิพงศ์ อุดชาชน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวชลิตา สิมมะลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวไอลดา วงศ์ศรีพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นางสาวอัญมณี อุปฮาด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นายยง เพ็ดสาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
435
นายบ๊อบบี้ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
436
นายสมไซ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
437
นายพงสี สายยาเย็น บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
438
นายแปง มณีวรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
439
นายทวีศักดิ์ ศรีนาเลิค บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
440
นายฟ้าลิคิด คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
441
นายไข่คำ คำสมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
442
59540000064
นายภานุเดช แสนหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
443
59540000067
นางสาวทัฐต์ศิกา โดนโยธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
444
59540000068
นางสาวปวีณา อุทุมภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
445
59540000069
นางสาวพรนภา แก้วจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
446
นายสิิรบดี หอมรอด บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
พระมหาอุดร สีหามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวชญานี โนนคู่เขตโขง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นางสาวณัฐรดี หว้านเครือ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นายรัฐนันท์ สกุลสารทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวสุกัญญา พากเพียร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายวรชาติ การประดิษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
453
นายบุญเหลือ งามสิทธิ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นางสาวกรรณิกา บุญชิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายยุทธนา พากุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นางสาวมณีรัตน์ แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นางสาวจุฬารัตน์ อนุสุเรนทร์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาวโยษิตา พลโรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นางสาวพรกนก มงคลอุทก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นางสาวรติยา รันรัติยา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
59540000087
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
462
นายรังสฤษดิ์ คำมุงคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
463
นางสาวจิราภรณ์ จิระสถิตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นายโกมินทร์ แถลงเอื้อ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
465
59540000073
นายธนกฤต กุลพัชรสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
466
นางสาวนาถยา พรมประศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวสุธรา รูปสวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
468
59540000088
นายสุรสิทธิ์ คิดคำนวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
469
นางสาวศราวดี สิงห์น้อย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวกนกอร ดิลกลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นายภัทรกานต์ ตาววัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวแพรวพราว โนนทิง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาวชฎาภรณ์ ทรายคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางวาสนา ลาดล้าย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นายมานพ นาชัยโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นายศรัณย์ เวหน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นายพรรษ ชวนะวิรัช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นางสาวรัตติกาล จันทรเสนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นายจุลดิศ โฉมหาญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาวสุดารัตน์ ภูวันนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นางสาวนิรัชฎา ยศพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวทิพย์ประกาย จำปานุ้ย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายจตุพล อุตทควาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวบุษบา ผาสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวอรุโณทัย แก้วหานาม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นายสุชาติ สีดาทัน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวณัฐธิดา ศรีพิมพ์เมือง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นายภูษิต ศรีชุมทาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายปรีชา นิคมภักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นางสาวสุกัญญา ทองวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวปาริยา โนนตานอก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายชนะชัย เกื้อกูลวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นางสาวพชรมน มูลสุวรรณ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นายอุดมศักดิ์ ค้ำชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
59540000074
นางสาวศิริพร อุปัชฌาย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
503
นางสาวประภาพร บุสุวะ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวกมลชนก ประสิทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวนงลักษณ์ อาษากิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นายกิตติศักดิ์ ตรีพรวสุชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายโฆษิต บุตรอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นายเตวิช บัวบล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวปิยะพรรณ วงละคร บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
59540000098
นางสาวอรญา โพธิ์ลอด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
512
นางสาวกาญจนา อินสอาด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาวสุพัตรา หอมแพงไว้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสาวประภาพร ศรีสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายฉัฐวัสส์ พลแพงขวา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นายศุภสวัสดิ์ ภูมิเพ็ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นายวัชระ สิงหศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นางสาวพิมพ์พร ด้วงสระดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นางสาวดามณี เหลาฉลาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาววนิดา โคกแหล่ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นายอติชาต ชูตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
525
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นายชัยณรงค์ ทรงพินิจ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นายสัตยา ไชยฮ้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวอานิสา ช่วยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
530
นางสาวนุชนภา แก้วภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
531
Mr.Bounthieng Chanthavongsa ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวกนกวรรณ นรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายโชคอนันต์ หงษ์ทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวเพ็ญศิริ จันสุกใส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวนภาพร แสนอู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นายพงษ์สหรัตน์ ทองจอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นางสาวนงลักษณ์ ปทุมนันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นางสาวพรพิมล วงค์หาริมาตย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวชฎาพร ลุนไชย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายนัทธพงศ์ จินะตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นางสาวปกเกศ วิชาชัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวหญิงฤทัย กิตติการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นายบุรี ประทาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาววัชราภรณ์ ทองชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายฐปกรณ์ สมานิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายชานนท์ ชาภิรมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายชัยยา วิสุทธิยา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวอมรรัตน์ บุตรพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวนฤมล จันเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวหนึ่งฤทัย ภูโสภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวมนทร์ทิรา วงษ์ภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวพรรณิกา ศรีกระทุม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นายสุวรรณ ดวงมาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวน้ำฝน มงคลล้อม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวภาวิณี ศิริโสม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นางสาวสุพัตรา คำล้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายนัฐพงษ์ บำรุงเชื้อ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นางสาวดลยา ผาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายภาณุพงศ์ ยศสุนทร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นางสาวชไมพร สวนเสน่ห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวมัทนา ศรีลาอำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นายกีรติ โพธิทากูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวชัญญานุช เสนาลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายสุริยันต์ ผาละนัด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายธัชพล แดงนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวจีรภา ดาบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาววรรนภา นาระกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวฐิติมา อานดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายปิยะศักดิ์ อุราเพ็ญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวพุทธิดา ผลาชิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นายบุญฤทธิ์ กอบางยาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวปิยะธิดา โคตรติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางศรีสุดา คล๊าก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวนิตยา ชื่นวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายธีรพงษ์ บุญพา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นางสาวอิสรีย์ ศรีระวงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวชนารดี ศรีหามาตร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นายคุณากร เทียนสุวรร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นางสาวชนัญชิดา โปรณะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายกฤษณะ สมฤทธิ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นายพชร รักหน้าที่ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นายพงศ์พณิช ตันนารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นายชัยพันธ์ สายทองสุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวภัทรวิจิตรา วีระศักดิ์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวศิรินาท คำพิพากษ์ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายภูรินท์ คำลิ้ม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายอรุณ คำแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายศิริศักดิ์ ศรีชัยมูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
59540000104
นางสาวปริตา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
591
59540000105
นางสาวณิรัญญา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
592
นางสาวอรนิชา คะอังกุ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางสาวสุนิภา ยวนจิตต์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นางสาวจีระนุช แสงเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นายรัชชานนท์ อินทรสมบูรณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นายวงศกร ทองเกรียว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวพิมลวรรณ ศรีขัดเค้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นายสุนทร อยู่สุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นางสาวสุพรรณี บินรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นายกฤษฎา ชาชิโย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาวสณัฐฌา ประเสริฐ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นายศักดิ์นรินทร์ โตโส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาวสุกัญญา จูงพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวสุรางคณา โสรินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวกัญณรัช ดลธนธัญโชติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นายชัยณัฐ รูปสม วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายปฎิภาณ นามแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นางสาวสุชาดา แก้วงาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายอัฎฐากริช กงเพชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายรัฐศาสตร์ สีโมสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวเอมอร ยางสำเนียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิรุท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์ยู่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นายอานนท์ วรรคดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางอัจฉรา วรรณขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวสบาไพร มีนะสิงห์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวอรนิชา อินทะวงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายสมชาย ยิ่งคงดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวศรันย์พัชร จารีตจตุรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นางสาวฉัตรธิดา ธารเลิศ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นาวสาวดวงดาว ชุมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
626
นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
627
นางสาวนรินทร มีธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
628
นางสาวนาตยา ศรีประสงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
629
นางสาวปันภาศร หล้าซุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
630
59540000071
นางสาวปพิชญา พลรักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
631
59540000072
นางสาวอรัญญา หมื่นรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
632
นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นายธีระวัฒน์ บุญกอง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
59540000079
นางสาวปิยะธิดา กัลยาคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
635
59540000080
นางสาวปรางทิพย์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
636
นางนิตยา ชัชวาลรังสรรค์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายธัชพล แดงนา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นายกิตติคุณ ด้วงหิรัญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นายนำโชค ไค่นุ่นสิงห์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาววิสัยทัสน์ จำเริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเจริญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาวอรัญญา ลุนราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
ส.อ.อาทิตย์ ใจหวาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นายจีรวุฒิ เกตุรุน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นางสาวจินดารัตน์ อุปพงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นายพิชานนนท์ เข็มจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวพรพิมล เฉียบแหลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวนพวรรณ เจริญศักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นายจักรพงษ์ เช่นงูเหลือม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นายธนูศิลป์ ศรีมุงคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นางสาวรัตนา ดวงคำ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นายชนกันต์ หมู่หัวนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นางสาวศศิธร โพธิจินดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นางสาวปราณี นิบรรพต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นายยศกร มะปะเข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นายพนมศักดิ์ โสภาวะนัส วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางเสาวนีย์ ปะตังเวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นางสาวอรญา ศรีภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นายภูวดล แสงคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นายณัฏฐ์ปวินท์ มะลารัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวพิชชาภรณ์ กฤตธนาปภากร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางยุภา เกตบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นางสาวขนิษฐา ช่วยกายตูม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นางสาวอารีรัตน์ อรรถพร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาวณัทญา ทวีทรัพย์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวพรนภา ธุระพระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นายพงษ์พัฒน์ ธัญเฉลิม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นายสัมฤทธิ์ มุกดาม่วง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
Miss Jing Wang ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นางสาวชลธิกา ชาวดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
สิบตรีสุริยัน เขตจัตุรัส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นางสาวภัทริกา จันทิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นายวีรพงศ์ เสียงเย็น ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นายธนันชัย จุลลาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นางสาวชนินาถ เย็นใจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นายบัญชา กันหาชิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
59540000077
นางสาวธัญจิรา อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
686
59540000083
นายนิโรธ สัจจัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
687
นางสาวช่อผกา อินทรักษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวสมฤทัย เรืองประทีป ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวเจนจิรา เสนาภักดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นายธีรวัฒน์ ด้วงกรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางสาวจุฑามาศ พรพงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นายกิตติคุณ แสงคำไพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวชณิดา ทัศนิยม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
696
นางสาวอิษฐิยา สอนโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
697
นางอรพรรณ ศรีกุลคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
698
นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวกาญจนา มะโรงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายอธิบดี คุณพระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
701
นางสาวนาถองนค์ วันธงไชย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาววรรณภา นะดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นายนิตินัย คนเพียร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวจุฑารัตน์ ภูนาโคก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวชุลีกร พินิจมนตรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายพีรพงศ์ คำสุนันท์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวดวงใจ วิชัยวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นายอัชยะ ฝ่ายพุฒ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
ส.ต.อ.วัชระ ชัยสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
713
นางสาวเพ็ญรัตน์ นามหนอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นายณัฐพงษ์ สมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายสมฤกษ์ บุนนาค วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายศาสตรา ผาจันดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวจิรัชยา ธีระพาพงษื ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวธัญสุดา สุขหุ้ม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวสุรัตน์ สีระคุณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายประณต มุกดาม่วง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางสาววนิดา เงาะเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวนัฐยา สักคือพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาววิมลทิพย์ ผันผ่อน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นายพงศธร นามสุโพธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายธาวิน บุตรดีวงค์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นายอิศราวุธ เวียงสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
728
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาววิภาดา แทนสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวณัฐวุฒิ พิมพันธ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
59540000066
นางสาวสุนิสา หารินทะชาติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
732
นายมงคล ถิ่นคำบง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวกัญญาภัค ชามนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นายอรรถพล ศรีนนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นายสุทธิชัย สร้อยสุข ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายเชิดตระกูล หนููปาน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นายพลวัตร วรรณพัยธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวนริศรา สัจจเขต ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวพวงพันธ์ โสมณวัตร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นายศตวรรษ มณีรุ่งรัตน์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นายพงษ์ศิริ ศรีหล่มสัก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นายปฏิวัติ ลาภาอุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาวสุขสวัสดิ์ คูณเศษ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวธนวัน ทองผิว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางสาวกาญจนา ดวงสาพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวพัชรินทร์ โนนสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาวภัทรา ชาญหัตถกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นายนพรัตน์ หวันเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางสาวอุษาณยพัฒน์ ทองหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวพัชริตา อบเชย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นางสาวนิตยา ศรีบรรพต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นางสาวจิราภรณ์ ผลาผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวพัชรินทร์ นายกชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นายณัฐชนน พันธ์ประสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นางสาวเพชรรัตน์ สุทวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวศศิธร เสนสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นางสาวฐิติมา ชาภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นายณัฐภณ หมอผึ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายธนภูมิ อยู่สา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นายสุขสันต์ ทองปาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นายเพ็ญเพชร ยางขัน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
59540000100
นางสาวพรเพ็ญ พลาลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
764
นางสาวญาดา วาระภิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวนิชามาศ สารีบุตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวธนัชพร ณ สงขลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นายชาญณรงค์ ฉิมมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวสายฝน เสนิทัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายหฤทธิ์ ใบธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
จ.ท.อภิชัย ไชยวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นายอภิวัฒน์ หมื่นหน้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาววิชชุดา พลเสนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวณัฐนันท์ ศรีอนงค์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาวนุชรินทร์ มะณีวรรณ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นายพิชญุตม์ อ่านพาณิชย์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวจริยา สุระอุดร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นางสาวจิรภา วิลาชัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นางสาวนิศารัตน์ ศิริสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นางธนัชชา ภิวัฒนศิริ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นางสาวอริษา บุญเหลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นางสาวสุภลักษณ์ ทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นางสาวอ้อมดาว ปราบมนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นางสาวรัตน์ชนก อ้อมนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นายวิทย์ชวัล สกุลภัณฑารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นายสุทธิพงษ์ อุทัยแพน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวนิภาพร ใจดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นายโยธิน ชมภูวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวอรอุมา สายเสมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวภัทร์ธินี แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวชุดากร แสงจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาววิภา เขตรเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวสุวนันท์ อินทะวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวณิชกานต์ กองพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวรัชนก ศรีนานวล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
798
59540000076
นางสาวอรวรรณ โคตรศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
799
นางสายฝน ภูสีเขียว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
59540000090
นางสาวปวีณ์นุช ศิริวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
801
นายสุรเดช ศรีไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
802
นายแทนรัฐ ผิวนวล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นายสฤษดิ์ แสงรัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นายอนุวัตร พนารัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางสาวธัญลักษณ์ ทุมมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นางสาวฐานิตา อึ้งตระกูล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาวอธิกา คำแดง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นายบุญฤทธิ์ กอบางยางง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวจิราภรณ์ โสภาที ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นายเจษฎากร โทแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวมณีวรรณ โคตรโสภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวศุภลักษณ์ คลังกลาง ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวปรียานุช ยศปัญญา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวสุวรรณภา นาสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นายวรพงศ์ จตุเทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายประชาชาติ แสนแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นายประพนธ์ ฐิติกานต์สกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวอภิญญา สมศรี บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวกนกรัตน์ ศรีคำหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวทิตติยา ศรีศิลป บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายยศวัจน์ ศรีชินวินิจ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นางสาววิรัญญา เฮ้าภา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นางสาววิภาดา คำผาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นางสาวภาวิณี สีดาสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
828
59540000085
นางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
829
Miss Nguyen Thanh Thuy บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
Mr.Nguyen Ky Quan บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
Mr.Nguyen Van Khao บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
Mr.Nguyen Doan Hau บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
Mr.Le Bieh Thuy บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
Miss Tran Thi Thu Ha ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
Miss Nguyen Thi Ha Uyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
Miss Tran Phuong Quynh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นางลลิตา ชาวพรอน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวทิพรัตน์ อุลมาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวบงกช ไชยยงค์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวกนกรดา หลายวัชระกุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวเพ็ญศิริ จันสุกใส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นายภาณุพงษ์ ป้านภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายโกวิท จันทะปาละ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก 1 วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
59540000078
นางสาวพัชรี บ่อแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
846
นายภานุพงศ์ พัดเพ็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นายธัชกร พ่าค้าไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวนริศรา อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวดวงจันทร์ ส่อนชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาวสุนิษา พัฒนสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาววราภรณ์ ชำนิงาน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวชื่นนภา หนันแดง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวอันธิกา นาคนิศร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางทัศนีย์ พงษ์สุพรรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางสาวกรรณิการ์ พวงทรัพย์มงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นายภัสดา จันทร์นาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวเจนจิรา รักศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวศิรินภา อินทวาระ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ สิงห์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์โล้น บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวกัญชพร ลาพิมล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายยุทธนา สลับศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นางสาวณัฏฐนันท์ บุณาพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นางสาวปณิตา ธาตุวิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นางสาวศิวัชญา ทองวัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวรัตนากร อุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นางสาวกาญจนา กาล้อม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นายราชันย์ อายุวัฒน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นายแชมป์ แซ่ตัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
สิบตำรวจตรีนัฐพล พะขุนทศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวกนกพร นาคะสุวรรณ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวพณิตดา ริยะวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นายตุลชัย ศิริบุตรวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวณัฏฐ์สิตา ไชยธีรัตต์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวเจนจิรา บุญยะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวจิตรลดา พลโลหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นายณัฐพงศ์ มงคล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นางสาวศิริญญา ทินนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางขนิษฐา วรวัตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวเบญจรงค์ ชะยุมาตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวกนกลักษณ์ เนตรจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
888
นางสาวอภิญญา คันธารส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวปริญญา เจริญชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวอนุสรา ทิพย์มณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นายวัฒนชัย นระทัด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นายบูรณิน วงศ์กระโทก วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นายสิทธิชัย ใจมั่น ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวชนกนาถ สีหอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นายศรัณย์ ยวงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นายวิทวัส จิตติพิมพ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาวสายรุ้ง สีงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาววารุณี เมืองทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นายมานพ พลศรีลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นายศราวุธ แก้วศิลา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นางสาวนีราพรรณ พงศยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นางสาวนัฐยา สมสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางสาวดวงฤมล ปาทาพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางสาวชนิษฎา สุริยะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นางสาวอารยา อนุสนธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายอนันต์ ปัญญาพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นายจิระภัทร มูลสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวขวัญฤทัย สุวรไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวปภาดา อินทรสำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายกานต์ชนน์ ทองทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวเกษร โคตาอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นายวัชรพล บึงราษฎร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
914
59540000084
นางสาวจิดาภา วรชินา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
915
นายชัชวาลย์ คำภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
916
59540000091
นายพงษ์พัฒน์ สาบ้านบัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
917
นายสถิรมาศ การคนซื่อ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นางสาวชฎาภรณ์ มินระวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาวบุษบง กาบิล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นางชนิดาภา ขอสุข ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวศิรินญา เหง้าสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นายศักดิธัช ปัจฉิมบุตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวมนัสนันท์ จันทะเมธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นางสาวทิพวรรณ พันธ์วงศา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายนิติพล วิศวกรภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
59540000092
นายศตวรรษ ศิริกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
928
ร.ต.ต.กรกฤช จันศรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
Mr.Khankab Phongoudom ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
59540000093
นางสาวสุพรรษา ชมภูแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
931
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวกาญจนา ผาระนัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวเจนจิรา จันทโคต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายชาญชัย พิริโยดม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวพัทธนันภ์ เมืองโคตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวจิตลดา สีจำปา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นายอนุรักษ์ จิตภาค ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นายรัชมนตร์ เมฆเวียน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นายปิยะมินทร์ เชิดพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
Mr.Hoang Khang Duong ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
Miss Nguyen Thi Kieu Duyen ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
Miss Tran Nhat Linh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นายวสันต์ ภูเงิน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นายเจนณรงค์ วงษ์เที่ยง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นายดิสพงษ์ อัมภาผล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นายสุพล ราศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นายวิศุทธิ์ ชฏาวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
จ่าอากาศตรีวุฒิภัทร นันธี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสกุลภรณ์ นาสุริวงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นายฉัตรชัย ตั้งทรัพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นางสาวกษิรา นพดลธิยากูล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวจุฑามาศ คันธี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายศิริศักดิ์ อ่านพาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาวจินทิมา นาทองบ่อ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายวีรวัฒน์ การเมือง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาวมัณฑนา บัวสาย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวเกษมณี อักขระ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวมณีรัตน์ โชติชารี ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางพัฒศพร ชิญแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
966
นายจักรกฤษ วงษ์ชาลี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายอาทิตย์ ยิ่งยืน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
968
นายอนุชา ภูศรีไม้ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวสุดารัตน์ พลแสนจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวกรรณิกา มีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวสุภารักข์ แข็งเขา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวชมพูนุท ร่มวาปี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวขนิษฐา ยาวะระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายฉัตรดนัย บุญจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาววรัญวิภส เพชรราช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นายธนาวุฒิ อุไลโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นายทิวา รูปโสม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวมิ่งขวัญ ลิเขาสูง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นายยุทธ หนูดา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสาวเจนจิรา ศรีราช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวเยาวภา วงศ์ชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวชนนิกานต์ พิมพ์คำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายทวิช สมวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวสุนัน ชัยโชคดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวอรอุมา สีมืด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นายอธิป มาลีรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นายกฤตภาส ธรรมาวิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายตะวัน ศรีลุนใด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวภัทรภร จันทกรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นายภัทรพงศ์ จานลาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
สิบตำรวจตรีอรรถชัย ศรีหาวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาววารุณี ปติโยพัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายชนะชัย ใสสัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาววชิราภรณ์ พุทดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นายพงศกร บุญสอน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นายวรรณชนะ ศิริสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวพิมพ์วิภา ภูวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายอนุวัฒน์ ซาไซ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวจินตนา เรี่ยวแรงไกรศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายอัศษชา บุญชูยะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาวกัญฑิมา ภูมิดินดิบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวปิยพร โนนหิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นายธวัตน์ชัย แก้วประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นายเถกิงศักดิ์ ด่านกำมา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวอรทัย เศวตวงษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายชัยวัฒน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นางสาวสุขุมาล โสพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นายพงษ์เทพ จันทร์ใบ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวพิกุลทอง ฤทธิ์มนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวกมลวรรณ พวงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นางสาวชุติมา เมาะราษี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวจุฑารัตน์ ธนศรีพนิชชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นางสาวลดาวัลย์ ลิขกิจจาทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวจินตนา เพียงชัยสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวปุณยนุช โพธิสมัคร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวจิตรดา แสงนาค บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายธนวัฏ แสงแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นายธนาศักดิ์ ภูครองทุ่ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวปรียาพร สนมศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวจรินทร จุลพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวแพรวพลอย สมภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายกรกฎ ลิ่มทองน้อย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นายธีรพงศ์ ภูงามดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นายณัฐพล อินทรักษา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นายกฤษฎากร วันทองทักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นายสรวิศ ธีระเดชธำรง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นางสาวดาว ชะนะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นายจตุรพิชญ์ อรรคคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
จ่าสิบเอกสรายุธ หาทนต์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางสาวพนิดา ทบวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นางสาวสิริลักษณ์ กลางยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายจิตรสุดา สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นางอภัสสร เกตุพิมล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายจตุพล จั่นกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นางสาวอุรัสยา อุไร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวเทพธิดา ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวศิหรรษา สุภักดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นายธวัชชัย โตนสันเทียะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวสุพัตรา แสงแก้ว ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวเอมวิกา พลรักษา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาวสุพิชญากร จารุพงษ์ทวิช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นางสาววิลัยวรรณ คำหิลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1048
นางสาวสุภาพร มาตรวังแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1049
นายขจรเกียรติ กันธรส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นางสาวดวงดาว นันทะสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวปิ่นสุชา ศรีสังคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นายรัฐพงศ์ คุณาคม วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นายทีปกร นิลเกตุ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นายสุริยา ดาบสีพาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาววาสนา มีมาตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นายชิติพัทธ์ น้อยนรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวรุ่งนภา ตานา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวสุดารัตน์ ลาวพนม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวกัลยา ลามี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาววารุณี บัวชา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นางสาวศิริพร ดวงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นายอานนท์ สงศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นายศุภณัฐ นันสถิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นายวัชรพล อ่อนบัวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นายจักรกฤษณ์ คำหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นายฤทธิไกร เภาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นายศรายุทธ โสภิณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายเกียรติศักดิ์ บุญเลิศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางไพลิน ประเสริฐศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวจุรีพร กุลแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวกัลยา ดีบุดสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวศุภธิดา สุรินทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นายวงศกร สัจจะมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นายปรัชญา สุระอุดร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นายจีราวัฒน์ ปราชญ์ศิลป์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
สิบตำรวจตรียุทธวัตร ผาภู น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นายเรืองศักดิ์ สัพโส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายสุภกิณห์ จันทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวอรอุมา บุญจริง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวศุภัษร ทองใบ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวรัตนาภรณ์ รูจีพันธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวสุรินทิพย์ ประทุมรัตน์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวนันท์นิชา สิทธิขวา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นายปราโมทย์ กลุ้มศิลป์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นางสาววิราพรรณ สุโพธิ์คำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
สิบตรีเฉลิมชัย ทองสวาท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นายอนุวัฒน์ มิ่งสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
สิบเอกจิตรกร วรรณสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
สิบเอกพีระพงค์ กาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
สิบโทฤชัย สาศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
สิบตรีอภิสิทธิ์ ศรีพุฒธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
พลอาสาสมัครกิตติศักดิ์ ศรีนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
จ่าสิบตรีกิตติชัย ผิวพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
สิบเอกอนุชา นาชัยเงิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
สิบเอกคงเพชร เพ็งสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
สิบเอกสัญญา ประสพสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
สิบเอกกัมปนาท แวงชัยภูมิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
สิบเอกอนุโลม อุปจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
สิบโทอภิชาติ บุญงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
สิบโทปฐวี ไชยโสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
สิบโทอรรถพล สุวรไตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
สิบตรีคมกริช เผือกนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
สิบตรีอาทิตย์ โคตรสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
สิบตรีจักรกฤษ อรุณเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
สิบโทเอกภูมินทร์ ทิพวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
สิบโทศราวุฒิ ประสมทรัพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
สิบโทองอาจ มาตรนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
สิบโทสุริยา แพงพง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
สิบโทบุญถม เทียบบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
สิบตรีจิรพงษ์ จงกล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
สิบเอกชัยมงคล พลขันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
สิบเอกธงชัย ทองกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
สิบเอกสุริโย กองพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
สิบเอกโชคปรีดา คงสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
สิบโทอนุกูล แสวงผล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
สิบเอกเอกชัย นันพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
ร้อยเอกศิรศักดิ์ หินอำคา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวดารารัตน์ วังโน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวปิยนุช คำเหลา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นายชัชวาลย์ ไชยเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1132
นางสาวภัทริกา อาจจุลฬา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นายปีใหม่ ผันทะยศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1134
59540000095
นางสาวจุฑามาศ บรรจง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1135
นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาววีนัทยา ซิ้มประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวนุสรา บุญโสดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาวนุชนารถ โพธิ์ใบงาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวพรศิริ คำเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาววนิดา โสมศรีแพง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวสุดารัตน์ พัดมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นายศราวุธ โลหิตดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวนงนุช ช่างปรุง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1144
นายหฤทธิ์ คูรแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวปัญจมา แสงสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวนริศรา ศรีบุดดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวเพ็ญนภา บุญมาตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นางสาวมันทนา ตั้งใจเพียรเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายวุฒิชัย หงษ์ใหญ่ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวภัทรภร ทองทิพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายนัทธ์รพี มาลาศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายเอกรัตน์ พิลาชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวสุภิญญา วงษ์ชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายภูธิป แก้วเกิดเคน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวชนิตา คำสว่าง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นายอัษฎา ศรีสร้างคอม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวนฤมล กังแฮ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวศันตวา ฤกษ์บุรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวกนกพร จันทะพงษ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นายจักราวุฒิ จันพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวศศิมา วัดเวยงคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางสาววาสนา คำดีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวตรีลักษณ์ โคตทจักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
ว่าที่ร.ต.สายยนต์ กลางนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายปณชัย มูลสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นางสาววรรณิศา เศวตวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายธีระพล สารมะโน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นายสมพร เขียววารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวศิริภัทร ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวสุทธิดา ขุรีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นายรัฐศรุต เกตุพัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางจรัญญา สาระทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นางสาวภคณัชธ์ ธาตุรักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายวิทวัฒน์ คำเกาะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นายอภิสิทธิ์ พินิจมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นางขนิษฐา จันทะมิตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นางสาวช่อผกา อินทรักษา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางสาวรัชนีพร แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นางสาวระพีพรรณ บุญราศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นายณัฐพล โภคาพานิช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์ศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวยุวดี อุปการ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวนันฐกานต์ ปันวร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายชิตณรงค์ จันทะเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวพัชรินทร์ แสนชัยยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นายบัญชายุทธ ธนะเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวอัญชริกา แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1191
นางสาวกวินทิพย์ ศรีสรรค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายภัทร จันทร์ขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นายศุภวิชญ์ ศรีตาแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวผกามาศ ชาติแพงตา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นางสาวเจนจิรา จันทรดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวเกตน์สิรี ตะราษี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นายสุริยา ศรีมุกข์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นายสหชาติ ไชยทองพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวธมนวรรณ กฤษเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายธราพงษ์ สุเพ็งคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
สิบโทจีรวัฒน์ น้อยจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นางสาวสุดธิชา พรมภักดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายชัยยา ศิริสาย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
สิบโทสง่า เนินสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวปิญาดา สงสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นายก้องปราบ ศรีสังข์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายชลาสินทร์ โตพังเทียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นายศิริพงษ์ แสนพล ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางสาวธานิกา บุญยะบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
สิบตำรวจตรีธวัชชัย มงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวเนรัญชลา เจริญสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวชัญลภัสร์ ประทุมเม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวอนงค์ คงกล้า ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวทิพรัตน์ รักษาเมือง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาวกฤษณา พนารัตน์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวไอลดา โสภาลุน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายฉัตรชัย ชามนตรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาววรางคณา อุทธศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางสาวปรัชญา พันนา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวน้ำเพชร แสงสิมมา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายทวิภาค นามสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาวลภัษ ภูธิมงคลกุล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นายภานุวัฒน์ วรโชติธิติรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นายปฏิพัฒน์ ดิษนิล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นางสาวสิริกร วิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นายศิวนันท์ สุกทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นางสาวศิริพร จันทร์ดาหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นายจิรพันธุ์ ทองทา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวสุนันทา เพ็ชรแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1238
นายปิยะ สีโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1239
นายอุทิศ สมศรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นายวิทยา โล้นพรม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายนพพร ภูทัศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1242
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นางสาวชลธิชา คำกัลยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาววณัฐสนันท์ เทียมจรรยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นายวสัญ อินทะวงศา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางรุ่งนภา เพียสังกะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายติณณภพ ไหทองธิคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นายณัฐพงษ์ บัวสูง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นายสิวะ พูนทำนอง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นางสาวมณีรัตน์ วีระพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นางสาววิชญา จันทเมธิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายเศรษฐา บุญญาลงกรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวกาญจนา สมนึก ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวปวีณา ชาปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นายพนมเดช นพอาจ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นางสาวณัฐฐิญา ทองศิริอุบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาวอาคาเน นิชิซาวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นางสาวศิริพร ทองอ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวชาลินี สุขประเสริฐ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวรุ่งอรุณ ซุมซ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวนัฐณิชา หาได้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นายสิทธิพล งิ้วลาย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1267
59540000099
นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์โพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1268
นายธีรโชติ จันทร์แดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาวณริศรา เสริมศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวศรัญญา วงศ์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาวพรพิมล อัคนิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นายอัยการ บุญอาจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาววิมลจิตร ศรีอัชชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาวสุรีย์ฉาย ซำบุญมี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาวภคพร จิตจักร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นายดำรงค์ พรมลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1278
นายภาณุพงศ์ ศรีมานอก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางสาวสวรรญา คัฒทะจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวเจนกฤตชญา ท้วมเพิ่มทรัพย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นายอนุพงษ์ ภูเต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นางสาวฤทัยรัตน์ บุญช่วย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นางสาวอนันตยา รัตนะวงษา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวชนัดดา ไชยโคตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
จ่าสิบตรีสามารถ มิตรภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
จ่าสิบตรีอภิชาติ สารวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
สิบเอกสรายุทธ เกชิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
สิบเอกธีรพงษ์ เรืองเวหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
สิบโทจิตรกร แถลงจิตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
สิบโทสุทธิภัทร สมศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
สิบโทชัชวาล แสนเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
สิบตรีไพรวัลย์ ยอดทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
สิบตรีอรรถวุฒิ มูลมารถ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
สิบตรีสุพงษ์ เสางาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
สิบโทรุจิสรรค์ รอดขันเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
จ่าสิบตรีณรงค์ ทรงศิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ นาสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
สิบโทสาทร ทิพย์เสีย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
สิบตรีอภิชาต บุญเจิม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
สิบโทศิวพงษ์ สินโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
สิบโทศักดิ์นรินทร์ โตโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายพงษ์เทพ แสงอรุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายเดชา โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวณรินี ชัยภูมิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
Mr.Phouthasinh Phanouvong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นายนิชากร วัฒนะชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นางสาวศิริขวัญ โนสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นายธราเทพ ศรีเสมอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นายอัษฎา จันทมอน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นายอนิวรรต เผยศิริ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
สิบตำรวจตรีเจษฎา ชัยคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่วงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นายอนุวัฒน์ ทิพย์สุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นายภานุษิณย์ ราชาฐา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวชมพูนุช คำประคอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นายอิทธิกร โลมินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวดิศราพร บุญเฮ้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาวสุมลตรา ชาจันโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายเอกราช เพชรเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวชนิดา คำภาตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายอรรคพล ผลาหงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นายวรวุฒิ บุดดีทน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวรวีวรรณ รวีพัฒน์พานิชย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1325
นายอนุชา พุทธเสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายพัลลภ ประเสิฐสังข์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นายพัทธพล คำมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวThanh Hoa Ta Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวเพชรรดา จันโทศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาวชุฏิภา ใจใหญ่ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวอาซีย๊ะห์ ไชยยงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นางวาสนา รุ่งอนุรักษ์ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
Mr.Quyen Vu Trong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางธัมมพร คำสูงเนิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาววนิชญา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1337
59540000096
นางสาวนันทิยา ประเคนคะชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1338
นางสาวรัฐชฎาพร มากมูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวเกษร แฝงจันดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นายจีระพงษ์ ศรีเสมอ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวรวินท์นิภา ฉัตรเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นายสิทธิชัย ชินวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาววราพร อ่อนละมุล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นายณัฐพงศ์ วงโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางสาวปนัสยา ไชยป่ายาง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายประทีป นนทลีนนท์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางสาวจรรจิรา ใจหาญ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นายสิรวิชญ์ สอาดพงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาววรรณิศา สีดามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นางสาวเยาวรัตน์ นิคมเขตต์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางยุภาพร พรหมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางสาวรัตนา กองศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายวันชนะ นันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นางสาวเมียวดี บัวงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นายสัตยา ศรีสมบัติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวศรัญญภัทร ศรีพรมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นายปิติพันธ์ จันทดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายศุภกานต์ หาญธงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นางสาวรังสิยา คำคูณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นางสาวปัทมา วรรณศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นายพิษณุวัฒน์ พิลาพรม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นายคทาปก คลังภูเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวสุธิดา เอี่ยมชูเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นางสาวเจนจิรา ประกอบสรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นางสาวอลิสิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นายศรัญญู ทองห่อ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาวชนากานต์ ศรีหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นายรัฐพล สหายแก่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นายวัชรินทร์ พลลาภ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวประภัสสร ศรีต้นวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นางสาวเปมิกา โชคเพชรพลอย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นายปิยะพงษ์ คำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นายนัฐวุฒิ หงส์วงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวขวัญธิดา คุรุบาศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวภัครมัย ดงใจ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาววาลิกา พิลาชาติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นายรัฐวัติ หนูเทศ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวพรณรา รัตนมูลตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาววราภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นายกฤษดา แสงโยธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาววรรณภา ดีมั่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวสุนันทา สิงหะมาตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวลลนา แคนติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นายจักรพันธ์ บุญตาระวะ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นายจิราธิวัฒน์ รอบรู้ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นางสาวพรศิริ ศิริภักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวอังคณา เขียวน้ำชุ่ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวอรทัย วิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นายสุจินดา พยัคฆศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นายเมธา ปลัดกอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นางกันต์กมล ไชยราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นายจักรวาล โชติกวโรดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นายธนันต์ชัย จำปาแดง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นายบัญชา สองศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นายรัฐนันท์ เทศศรีเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวยุภาพร สาครเจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นายศูภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายไพรัตน์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวสุพัตรา ภูหัดสวน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นางสาวณัฐกานต์ แซ่โง้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายพงษ์พันธ์ เชิดทอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
MissHoang Thi Khanh Van ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นางสาวสิริญญา ชัยมณี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นางสาวจิราพร กลิ่นจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นางสาวกนกวรรณ นครธรรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
Mr.Nguyen Truong Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นายTomasz Kamienik ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นายJean-Marc Jilman ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นางสาวอัญธิกา มะเดื่อ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นางสาวเกษศิรินทร์ ลานนท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นายสัณห์พิชญ์ วิเศษนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาวภวิษยา ศรีสองเมือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นางสาวมัลลิกา อุลานันท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420