รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นางสาวณัฐธิดา ครองยุติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นางสาวอรณิชา นนตะแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
นางสาวณัฐสิมา กางนอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
นายธีรพัฒน์ ภักดีวุธ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
นางสาวอัจจิมา หล่อนจำปา วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
นายศักดิ์นรินทร์ ภานุรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นายเอลักษณ์ อุคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
นายวีระพงษ์ ศรีโบราณ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
นางสาวสุพรรษา อามาตย์สมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นายประสิทธิ์ รียะวงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นายภาณุพงศ์ วงศ์บุดศรี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางสาวกนกพร ศรีมงคล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
นายปิยราช คำหยาด วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นางสาวสุกานดา ดีแสน วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
นางสาวพาริณี โลมาอินทร์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
นายไตรภพ พัฒนชัยวงศ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสาวพรพิมล สุ่มมาตย์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นางสาวนวรัตน์ สุวรรณไตร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี