รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา
1
นางสาวอัจฉรา พูลสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
นางสาวนวลจันทร์ สำราญบำรุง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
นางสาวอรุณรัตน์ พลเชียงสา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
นางสาวอมรรัตน์ ตาลเลี่ยม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
นายถาวร พิมผาสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นางสาวชูศิริ เสนจันทร์ฒิไชย ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร บุญมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
นางสาววัชญา อาจมาลา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นายวัชริศ คำสามารถ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาวสุรัสวดี ส่อนราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางสาวนพรดา อุปฮาต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
นางจีรดา บุญสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
นายรนกฤต ภูพรรณา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
นายเจษฎา ศรีสร้างคอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายลำดวน อ่อนละมุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
นางสาวมุธตา นิลคุณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
นายณฤพล จำนงศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสาวอภิญญา หวางอุ้น บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสาวนฤมล ศรีอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายสุรเดช พัฒนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นายอัษฎาวุธ มณีจักร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายพงษ์นรินทร์ เหลืองทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิษุวัติ วณิชวิชากรกิจ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายคมกริช ทองประทับ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นางสาวรัตนา วาจาสัตย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางสาวจิราพัชร วิริยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
ดาบตำรวจสุนทร นันแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นายจุฑาวุฒิ โนนทิง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณยา โพธิพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นางสาวคชานาถ โพธิสาวัง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นางสาวปภัสรา โคตรทา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นางสาวสุทธิดา วงษ์เจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายศตวรรษ ท้าวพา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
นางสาววิระดา ปานะทึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
นางสาวนันทิชา โคตรชุม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
นางสาวกุลวรา แก้วไชย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
นางสาวดลญา สุทธิวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
นายกชภณ เสนาพล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
นางสาวกิจติยาภรณ์ จันทร์ดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นางสาวสมิตานัน หมื่นบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
นายวิษณุ แสนคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
นางสาวปิยะดา ดีเหง้า วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
นางสาวปาริชาติ อรสูญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
นายอมร แผนบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนสุขสิน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
นายกฤษกร ภาดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
นางสาวรัชชาวดี หอมทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
นายวารินทร์ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
นางสาวกาญจนา แดงนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นายพิเชษฐ์ พงษ์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
นายสยุมภู ประคองทรัพย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
นางสาววรรณิภา ประมูลศิลป์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางศิราวัลย์ ชานุชิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นางสาวลลิตา สีหาราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นางสาวรัชชาวดี หอมทอง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นางสาวบุษบา ผ่านสุวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
จ่าอากาศโทธรรมธัช สุทธิสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นายตติพงษ์ เถาวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาวปฐมพร ด้วงรักดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายสะท้าน จันทร์หล่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
นายณภัทร อ้วนวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
นางสาวดวงฤดี ติดชัยภูมิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นายสุจินดา สร้อยสนู บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
นายRAMI BAHGAT MAHMOUD ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
นางสาวธารารัตน์ แก่นขุนทด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
นายณัฐพล ขมิ้นผง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
นางสาวบัณฑิต มหาโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
นางสาวนวพร พรหมพินิจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
นางสาวจุฑารัตน์ สุ่มมาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
นายจีระศักดิ์ ศรีบุรมย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
นางสาวศันสนีย์ เพ็งสว่าง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
นายนพรัตน์ พิมพการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นางสาวปนัดดา จันลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นายภาณุวิทย์ จิตรเกิด วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
จ่าอากาศโทกฤษฎา ชาชิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
นายสัภยา ลักษณิยานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
นายสาธุชน สาระทรัพย์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นางสาวปรียาภา ก่ำจันทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
นายเอกวัฒน์ พาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
นายภัทรพงศ์ สมบัติมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
นางสาวชุลีพร มนต์มี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
นายรัฐการ มุลตรีบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายสุเทพ แสงเรืองเอก ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางเมทินี แก้วไชยะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นายจีระศักดิ์ วงตา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวจิรนารัตน์ คำไร่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายอนุศร ป้องภักดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายทองใส จันทรพรหมเดช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นางสาววาสนา โสภาอุทก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาวปัจพร เยาวนารถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นายกรกฎ อึ้งโพธิ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นางสุพิชญา สุวรรณโสภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวละมัยพร ซ้อนนอก บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นายภารดร ประดับเขต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาววนิดา พันพรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
นายธีระพงศ์ ศรีอุดร ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาวมนสิการ หมู่สูงเนิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นายมนตรี วรรณชัย วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นายธีรวัฒน์ ลาวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายกรวุฒิ คันธะบุปผา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
นายวัชระ เก้ากระโทก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
จ่าอากาศโทชัยรัตน์ ทองลึม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
นางสาวกัญญาณี จ้งจันศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวณัฐฑิกา แก้วศรีสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
นางสาวมุขระวี ทองเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
นายนัฐไกร นากลาง ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
นางสาววรัญญา ฦาชา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายสุวิชชา ดวงแสนพุท วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นายสถาปนิก หาระคุณโน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นางสาวกัญญ์พัสวี อุ่นเย็น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นายธนชัย ดวงดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
นางสาววรรณวิไล ชุมอภัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นายวิจิตร อ่อนหวาน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นายกิตติพงศ์ เคนมา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นายถิรวัฒน์ แพงขวา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวจิราภรณ์ ฤาเรืองฤทธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวศิญาลี ประเสริฐสังข์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายภาคภูมิ วอหล้า วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นายพศิน ธรรมขันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายสิทธิโชค สุริยะแสง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นางสาวแคทรียา ไกสอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นางอังคณา เย็นแสงจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายทิชากร ศรีสุนะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวศศิพัชร์ หาญเชิงชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายภิญโญ หมายปูนกลาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
สิบโทฤทธิชัย บุดดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายปรีชาพงษ์ สนิทบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นายปนัดธร ชาติขูลู วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายเกียรติยศ นาคเป้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวนุชจรา บุตรวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวกรกมล จงประสม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นางสาวดารุณยา ไกรยะราช ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวสร้อยสุดา อินทรตา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายจิรายุส ปักเหนือ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวอำพันธ์ สนั่นเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายกิติภพ งามวิลาศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นายวัชรินทร์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวมณฑริกา พานศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวจันทร์กนก โสมปิตะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวขนิษฐา ไชยเบ้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายเขมชาติ บุตรอินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายธนา โสภาคำ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาวหงษ์ทอง ทองชัย ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นายวรุตม์ ชัยสอน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นายดำรงศักดิ์ นาสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายจุฬาวัฒน์ ทาปลัด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒนศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นายวัลลภ รอดพ้นภัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นายอภิชาติ สาระพันธุ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาวอนุสรา ทาสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายฆนาคม บุญพรม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางภัทรนันท์ รอดชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวธมนวรรณ กฤษเพชร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
MR.PHAM ANH TUAN บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายสุริยะ ดังไกล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวโศจิรัตน์ บุนนาค วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวสุพัตรา กาญจน์แก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวเปรมใจ บุระคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายปฏิภาณ จิตรสม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายสุทธิพงษ์ พรมพิมพ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายภูมินทร์ เพชรศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวนันทิชา โคตรชุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวสรินทรา สิทธิชาคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวสายทอง วรสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางเพชรลดา ยามาชิตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางสาววรกมล รอดชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางาสววิลัยพร โคตรสีกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นายปัญญาพงษ์ โพธิ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวอลิศรา ราคาทรัพย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาววรัญชรี ขุนค้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวธัญวลัย ธรรมโส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวพิมพิกา บุตรจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายสุริยันต์ ดีเลิศประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวชนม์สิตา อ่อนคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวอัสนี บุตรแพง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายวีรยุทธ ตรีวรเวทย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายศักดิ์สิทธิ์ พิกุลทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวพรธิดา โยธาศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวเจนจิรา บำรุงเชื้อ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นางสาววราพร เครือเนตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายสุมิตร ชาวยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวจันทร์กนก โสมปิตะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
MR.DANG THAI HOANG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นายศักรินทร์ แก้วใส วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวมัลลิกา ภักดีวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายบุญถนอม สุระพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวชรินภรณ์ เจริญเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายสิริกร สอนนวล ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นายวิทวัส สนอุป บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวช่อทิพย์ แก้วคำสอน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวสกลวรรณ สิงไคต้น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายมาตุภูมิ ราชโคตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายวรนาถ แก้วมณี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
MR.NGUYEN HUY LOC บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นายพิเชษฐ์ ศรีทับ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นายธนวัฒน์ บุญทวี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวนันท์นภัส มหาภิงสนากร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวนฤมล อุตทะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวพรหมพร สาขา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวปุณฑริกา รัตนมาลี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อม รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
574400017
นางสาวสุวารี บุตรแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
574401953
นายโยธิน เครือแดง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
574407786
นางสาวพิมพ์พิชชา ลาสา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
574400481
นางสาวสุกัญญา อรัญมะโน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวเมย์ชญา ไตรยะสุทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
574403638
นางสาวทัศนีย์ ไกรพรม ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
574411603
นายประวิทย์ ฉิมมา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
574406524
นางสาวจารุสิริ มีเหง้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
574406437
นางสาวนิภาพร น้อยมนตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
574401630
นายธนัย นาถมทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
574400413
นางสาวทิพารัตน์ ชาวสวน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
574402870
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญครอบ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
574400414
นางสาววิลาสินี บัวเผื่อน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นายมงคล จุมพลหล้า วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
574413641
นางสาวเกศรินทร์ ทองล้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
574400611
นางสาวธินาดา เวียงนนท์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
574400604
นางสาวปิระญา สังข์ทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
574412840
นางสาวนาตยา คูณเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวฐิติพร บุญงาม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นางสาวอมินตรา เครือเนตร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
574401314
นางสาวศิริวัล บ่อคำเกิด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
574401156
นางสาวสุดารัตน์ ดรบัญหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
574410540
นางสาวจุฑารัตน์ ปัดคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
574405355
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ แสนสาคร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
574405357
นางสาวณัฐริกา ล้อมน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
574402042
นายธนาธิป สุระเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
574408500
นายฉัตรชัย จันทะสุข วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
574408300
นายฐิติกร สุทธิสาร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
574410407
นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
574402813
นางสาวกมลเกียรติ เหล่าประเสริฺฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายนทเจษฎ์ สวนสีดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางสาวสุพัตรา เสียงล้ำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
574413762
นางสาวปวีณา ไชยแสน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
574402532
นางสาวนิศาชล ผิวสว่าง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
574402466
นางสาวณัฐพร เพ็งสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
574413201
นางสาวสุดาวรรณ ชิยางคะบุตร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
574406370
นางสาวสุภารัตน์ จอมทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
574406371
นางสาวมัทนา แก้ววิเศษ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
574403451
นางสาวธมลวรรณ บุตรโยธี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
574404546
นายเด่นชัย ชอบการ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายมัลลคชา วิเศษสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวชนานันทน์ จันทาคีรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
574413241
นางสาวศิริลักษณ์ ผ่ามวัน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
574404162
นายนภสินธุ์ กิตติโชติพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
574406111
นางสาวธิติยา แก้วอินทร์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นายธีรพงษ์ เขียวคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
574406112
นางสาวศุภลักษณ์ ขวนปาบ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
574405062
นางสาวอัญชลี เทพกรรณ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
574405069
นางสาวน้ำทิพย์ อะนุ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายทรงพล เนตรโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
574408791
นายนรชาติ พาธุระ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
574408426
นายฐานัตถ์ นาถมทอง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
574409372
นายถาวร ศรีรัตนอุดร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายธนากร ไทยธนสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
574410657
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
574409736
นายณัฐพล เครือเนตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
574411379
นางสาวสิริญากรณ์ สุขรัมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
574413501
นางสาวศุภลักษณ์ คงคาไสย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
574412924
นางสาวจิราพร อินทะสร้อย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
574200262
นายวัชระ สีแสนตอ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายดุรากร จิตรดร สม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายสิทธิชัย มุ่งเกิด ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นางสาวปริฉัตร ฐิตะปุระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวเมรยา หาญณรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางวราพร ผ่องกลาง สม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวกนกวรรณ ศรีสมพร บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวณัฐธิดา สิงห์โท สม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายทัชชานนท์ สารีโท ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายกรินทร์ ลิมมะณีประเสริฐ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายโกสินทร์ พาเทียม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวชื่นกมล นนทะไชย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายหฤทธิ์ คูณแสง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวคุณัชญา หม่อมกระโทก ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวพรรณนิภา เพียรภายลุน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นางสาวอนัดดา กองสู สม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางปัญญาพร ภาสอน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นายกิตติชัย โคงัน ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาววิลัยพร บุตรดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวกมลชนก อุ่นเที่ยว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวศรีสุดา ชาญสุข ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวนิตยา สีหาปัญญา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นายวชิระ ศิริภาส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
ร.ต.ต.วรพล นาหนองตูม ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางสาวศุภรัตน์ บุตรดีจีน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นายสรยุทธ ศรีไตรเรือง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาวเจณิสตา จันทะไทย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นายกิตติศักดิ์ คำพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายพชรพล คุณุรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวจรรจิรา ใจหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นางสาวปิ่นนภา นิลละผาย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์แก้ว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาวอังศุณิฎย์ อัศวราพานิชย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวธันชนก ชุมปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวธัญชนก ชุมปัญญา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวปิยมาภรณ์ เย็นปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางวีรวรรณ จุดโต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวอัญชฎาภรณ์ ศิริภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวศิริฤทัย สิมดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางเอมิกา สิมมาโคตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวสุพัฒน์ โสภา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวพิกุล โคตรเพชร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวพัชรี โสภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายสุภจิตร ชัยธงรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นายเมธี ศรีนครดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
ร.ต.ท.อัศวิน สีดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาววณิฌา ทูลพุทธา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวเพ็ญนภา งามหนัก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นางสาวพิมพ์ใจ ใบมะลิ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายภาณุวัฒน์ จันทา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นายอานนท์ โสโท บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวอภัสนันท์ หนันระหาญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐพร ไชยคำภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
พระวรกาญจน์ คงเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวณัฐพร แก่งมงคล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวสาวิตรี สวัสดิ์รักษา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายผดุงพล น้อยก่ำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาวรสลิน เกียงขวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นายเอนก ไชยคำหาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวอาริตา แตงดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาวพิมพิกา เปลื้อม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวบุษรา สีษามุข บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นายวิทยา มูลเมือง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นายเจนณรงค์ ทองขาว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวธันยนันท์ จันทร์งามธนกุล บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวณัฐสุดา จัตุรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
MR.NHUYEN PHAN LONG บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายเสน่ห์ วงศ์บุญชัยเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวสุวนันท์ สีปัดถา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายอาทิตย์ แก้วอุ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาวกันตา สกุลทอง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวกาญจนา คลังทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายอภิวัฒน์ วงษ์วอ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นายเกรียงไกร แก้วมาลุน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นางสาวชบาไพร พุ่มโต วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายศุภกร มาศมหันต์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางสาวเพ็ญจันทร์ ภูดวงจิตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางภัสสรรัตน์ มีบุญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวมาลีทิพย์ อินทรเสนา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นายพงศธร คันธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาวตรีนภัส นามวงศา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายวิชากร พรหมประโคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวพุทธรักษา ยางศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวเปมิกา เคนรักษา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวชนัดดา ปัทมดิลก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวกรรณิกา กองณรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นายพันธมิตร กุลโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นายภาณุพันธ์์ุ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวจิราภรณ์ สิมสีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวจิรัฐติกาล ตัณฑุละเกษม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวรัทญา ทองถาวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นายพิจิตร พงษ์สิทธิศักดิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวสุกัญญา ไหมแพง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาวณัฏฐนิชา พลโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นายเชิดชัย ตาลน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายคชาทัช รัตนภักดีเดชา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นางสาวสุจิตรา หมื่นท้าว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นายหิรัณยเศรษฐ์ พันลำภักดิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวเอมอร ผมอินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นายณรงค์ สิงห์สุพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวอัญชนา เหล่าแสนคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายธนากร โกสิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวนุจรีย์ โสระบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวธนภรณ์ แสงสุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นางสาววิชญาพร พรมสุริย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายสหภาพ ฝั่งซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นายวิทยา หาที วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นายนรวัฒน์ คูณลาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวผกายพร พรหมโส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวชนากาญ เทศประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นายชายสง่า สมบูรณ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวสุภาพร ชนะวงค์ษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
574415186
นางสาวลลิดา จดจำ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายอนุชิต ศรีสาวะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายมานะ อดทน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาววิลาวรรณ ใจแน่น วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางสาวหทัย นนทะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายวีรพล เมืองเมา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นายชนสรณ์ แก้วบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางวีรียา มาตะรักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายวงศกร สีลาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายเดชณรงค์ ซองทุมมินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นายอรรคพล วรางกูร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวกมลชนก สุขมานพ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวบุษยา คำลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางสาวธิดาวรรณ สิงห์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางสาวปนิดา สุวรรณศิลป์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสาวกาญจนา เนตรฐา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางจิราภรณ์ เสียงใส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวประภาภรณ์ แสงสวาท บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นายสิทธิศักดิ์ โกวัจฒะนาถาวรกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวพลอยวาลินทร์ ตั้งบุญอนันตกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นายศักดิ์นริน ไชยสินธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวสุไลรัตน์ จิตรราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นางสาวพวงเพชร ธนะคำดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวยุวันดา ภูมิไชยโชติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางบังอร ภักดีสมัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายวสุพล สุทธิพันธ์ตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นายชัยณรงค์ แพงแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวสรรณนิภา สีหลักแป้น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวเจนจิรา ทุนสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเชียงหวาง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นายจตุรพร คำเทพ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวกมเรศ กุลตังวัฒนา ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นางสาวสุจิตรา ผดุงกิจนิรันดร์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นางสาวณัฐธิดา อาจปรุ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวจิตตราภรณ์ หวานนอก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาวนุจชรินทร์ อักษรพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นางสาวจุฑามาศ สมอุดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวลัดดาวัลย์ กันยาชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายพรชัย พรมนาเสียว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวณัฐกฤตา ยะไวย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นางสาววราลักษณ์ ทุยหล้า บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นายชินดนัย นิลเกตุ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นางสาววิกานดา วิลาจันทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายรัฐธีร์ ภูพาดนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นายปิยะณัฐ หล้าสวย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นางสาวอภิรดี พรมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นายธวัชชัย จิกจักร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นายตะวัน สหายแก่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นายสถิต แก้วปัญญา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นางสาววันวิสาข์ นามพิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นายวีระพงษ์ กุลพลเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวมัลลิกา อุลานันท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายเฉลิมชัย ประวันเนาว์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นายณัฐพงษ์ วรวิทย์ศรางกูร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวธัชนัน ปริเยศสกุลวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาวดารณี พิทักษ์วาปี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวกุหลาบ ปัดชา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวดาราพร นาริโพธิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวปาริชาต พนาลิกุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นาบขัตติยะ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวนูรฮัน เจะสนิ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
574415174
นางสาวเพ็ญภักดิ์ พวงมาลา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางสาวทิพย์วดี ช่างทองคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นายสมชาย เสมอสมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวโสภา บูรณะพล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายกัมปนาท ชฎาวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นายนครินทร์ สุทธิสวัสดิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นายทชากร สีหาบัณฑิต บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาวรำไพ สุดสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาววรรณภา แก้วประเสริฐ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นางสาวชลธิชา ทิพย์โชติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นายศุภกานต์ สุประกำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาวปาจรีย์ สร่างนิทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นายวีรพล กองสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นายคามิน คำบึงกลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายจักรพงษ์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวพานุกา มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวนิตยพร ต้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวเดือนฉาย รัตนโชติ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นางสาวพิมพิไล เคณาภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวฐนิชา เขตสมุทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายกีรติ สุขเชย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวศิรธิดา พุทธิรักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายนวธนพล ตรีทิพย์สถิตย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายยุทธนา สุสาระโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวนารีรัตน์ อินทิฤทธิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาววชิราภรณ์ สาสาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นางสาวสุนิษา โพธิ์ศรีดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นายศักดิ์ชัย ธุระพระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวประภัสสร ศรียะนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นางสาวอุไรวรรณ ประทุมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นางยุวรีย์ นุ่มพรม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นายศุภณัฐ พะชะ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวนันทพร ไม่แพ้ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นายพงศกร บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาววราพร โขงแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายจิรายุ อุภัยพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นางสาวเดือนฉาย ไชยราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นายรณชิต ปัดชาวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาววิราวรรณ วงษ์ไพร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาววันวิสา กิจรักษา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวนิตยา พันแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายเชาวลิต น่าน้ำเที่ยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายณัฐวัฒน์ ทุมผารักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายอดิศร เทพแพง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
574415184
นางสาวขนิษฐา ไชยกันหา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นายพลวัฒน์ รามศูนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นายธีระพงษ์ อณารัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวกรีตาพันธ์ ลั่นทมเหลือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวอารียา อสุรินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวรัชนีกร เทพเลียน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวทัศนีย์ พันธนะบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นางสาวโสภิดา พรหมดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นายคงฤทธิ์ นาคคง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายธนพล สร้อยสระคู วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นายพรพล อ้นเวียง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นายเอื้ออังกูร ชัยภูริโภควินท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
574415167
นายบรรทัด รักบรรพตคีรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายภูมินทร์ คันธบุปผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นายวรัญญู ขาวสอาด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวเพ็ญนภา เทพงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายวริศ โพธิดอกไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายชนากร เบ้าประทุม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายสิทธิพล นะวะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นายพิทยา พวงผกา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาววิมลมาศ พานิชเกียรติ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายนฤเดช ขาวประภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นางสาวศิริกุล จอมคำสิงห์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายวชิราวิชญ์ จิราธิวัฒนสกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวสุภาวดี เหล่าฝ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวประวีณา รวมธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวประนัดดา อุปมานะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวเบญจวรรณ บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวสุวรรณณีย์ เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาวภัณฑิลา เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวลักษมี ไชยมงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวมัชฌิกา หลวงอินทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นายธานี พันทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายธวัชชัย บุญคง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายอำนาจ อัสภัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายกริชเพชร ประสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายจตุรนต์ นครพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นายณัฐพงษ์ วรรณรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นางสาวพักตร์วิภา ทับศรีรักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายสุรชัย บุญสุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวศศิธร บุญชัยดุ้ง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวณัฐวรรณ ทะแพงพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวสุภัสสร พลดาหาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายพงษ์พัฒน์ สุวรรณรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวกฤษณา อินถาเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นายวิทยา คำเทพ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายจักรกฤษณ์ พูนสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นายสุระศักดิ์ เตือนจันทึก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวอาจารี ศรีหมื่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นางสาวพัชราภา อาญารักษ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายTHAI CHINH LE บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นายปรีชา ศิริมณี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นางสาวชลดา พิมพ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายนัฐพล โองทกาศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นางสาวอิสยาภรณ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นายณรงค์ โคตรบุดดา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางสาวจุฬา นาคเสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นายวีระยุทธ์ ศรีสุนาครัว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
574415162
นางสาววิภารรณ ดำเวียงคำ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวนฤมล หีบแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายธนาสิทธิ์ ดวงบุผา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายอรรถชัย ปานสว่าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวพรทิพา เพิ่มดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นายนครินทร์ โพธิ์สว่าง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวสุนิตรา พิมสะกะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นายมัณฑนากร เทพปรีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาวทักษิณา พรมท้าว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
574415176
นายสุรศักดิ์ จงประสม ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายภาณุวัฒน์ คำภาโคก ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวจารุณี ปากดีหวาน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นางสาวสุทธิดา สุวรรณไตรย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายกริช เบ้าหัวดง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นายจักรพงศ์ แสงอินทร์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นายพีรพล ชวดเปีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นายฉัตรมงคล พิทักษ์วาปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นายเทพพิทักษ์ เสียวสุข บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวฐิติมา แสงดา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวธัญลักษณ์ จ้ำกระโทก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นายนัตชรินทร์ เทวิญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นายปริญญา ภูคัสมาส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นางสาวธัญญาณี นาแข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นางสาวมนัสนันท์ รุ่งโรจน์เดชากุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายธนากร ตราชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายอังศุธร สิทธิวุฒิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาวโชติมา จันทา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวรพีพรรณ วรดิษฐวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นายพงษ์ศิริ เพื่อนสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวจินตนา ลาฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวเยาวลักษณ์ อัครวิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวรัชนี เริงรื่น บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวอัมพันธ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายนัฐพงษ์ แสงเลข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวลลิดา นวลบุญมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นายจิรวัฒน์ พลทะศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นางสาวดวงฤดี คงมงคล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวชลิตตา ชื่นใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางรุ่งศิริ แก้ววิเชียร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวกานต์รวี อาภาขจร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นายพีระพงษ์ ภูศรี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นางสาวเกษร เขตขันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นางสาววรรักษ์ ภูกาบ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางสาวหทัยภัทร ทองใบ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นางสาวกัญจน์ชญา แสนศาลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาวสุวรรณี บัวคำโคตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นางสาวสุกัญญา พลเมือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นายภานุมาศ พละสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายวงศกร บุตรวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นางสาวกมลชนก เวียงยิ่ง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
574415151
นางสาวนริศรา ไชยวารี ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นายไพศาล ทองประไพ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นายธินกร วานิช วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาวจิราภรณ์ โยคันชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นางสาววิชชุดา คามะเชียงพิณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นายอนุพงษ์ ศิลปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นางสาวอารียา พินจอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นายโชคชัย ทินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางอุลัย สุโข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสุภาพันธ์ ภูผายาง เบย์เลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นางสาวจามจุรี บ้งโนนงิ้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นายสัณห์พิชญ์ ทองคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวศิริรัตน์ ฝ้ายป่าน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นางสาวจริยา อังคะมาตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นางสาวอรทัย เอกระวี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นางสาวเกษร เหล่าบุรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นายณภัทรพงศ์ กันธิยะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวภัทราวดี เถาวัลย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวยลดา แก้วกันยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางสาวสุนิศา บูรณสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นางสาวสุวนันท์ หวังดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิมพ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นายปราการ พึ่งกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นางสาวระพีพร เมืองนาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นางสาวทิพย์วรรณ บุญอาจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวพลอยไพลิน หอมเนตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางสาวทัศนีย์ เหมือดอดทน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
สิบตำรวจตรีหญิงจุฑารัตน์ อุดมบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นายไตรรงค์ สีมืด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาวสรินธร หงษ์งาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวกมลทิพย์ จันทรเสรีรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นายTRAN QUANG THANH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นายPHAM THIEN BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นางสาวจินตนา กุลศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นายกรกฎ ลิ่มทองน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นายอภิสันต์ พงษ์ธนานันทน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นางสาวอินทิรา บัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นางสาวกล้วยไม้ สุปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นายกฤษนนท์ ธีรนิธิมงคลกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางสาวนียเนตร อิ่มเจริญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นางเยาวนาฏ เริ่มศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นางสาวมินตรา ใจกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นายเกียรติศักดิ์ เทพพิทักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวชุติกาญจน์ เศรษฐา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นางสาววิมนตรา จันทะพานิช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
MR.MAN JAE KIM ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณมล วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นายสุบิน แพงเภาว์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นายกัณฑโชต พระสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นายชัยพร ทาสีดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นายสหชาติ ยอดจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวศิริยากร ดอนหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายเฉลิมชัย ลายวิศรุต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นายศุภวัฒน์ รินทร์น้อย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวทิวาพร อาวรคุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายสุพัฒน์ ทานผล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายปรัชญา สีสุมัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นายปริญญา จำปาลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นางสาวปาริชาต ตระวงศ์บุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาววัชรีพร บุญศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นางสาวชยานันท์ ลือเลื่่อง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวกุลรภัส บุตรดาเลิศ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาวมาติกา ศรีสุจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นายไชยวัฒน์ สิงกันยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวยุวธิดา วงทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
574415163
นางสาวศรสวรรค์ บุตรทศ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายพงษ์พนิช ศรีชัยลา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นายสุรศักดิ์ แก้วมณี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวศิริพร หงษาบาล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นางสาวจิราภรณ์ มีมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
574415159
นางสาวพัชราพร ใจซื่อ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นายปริวัตร เพียงงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นางสาวฐานิสา สอนสอบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
574415164
นางสาวฐิภวรรณ นาไชย ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นางสาวลลิตา อินทรักษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายพันธมิตร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นายเกริกเกียรติ หลวงพล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวกรรณิการ์ ชุมดาวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวทวินัน ปราบพาล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวเกศมณี สายเสมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
0ศรัญญา ธระเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นายณัฐพล นิลศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นายอรรถกร พรมมุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวบุษบา จารยุ้ย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวอรพรรณ ลีพฤติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายสมพจน์ ตั้งสุวรรณชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นายวีระพล เมฆศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นายมารุต พลละเอียด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาวพาลาภ เรืองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวมัญธิชา ราชารี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นายวสันต์ ทาสีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวจีรนันท์ วิบูลย์กุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาววิภาวี สาอะ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวกังสดาล ทองแสง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นางสาวกานดารา ตานันวิจิตร บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
MISSCHAU THUY DUNG บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นายกำพล กุลโนน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นายธัญณัฐ ปุราโส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวชิชรัตน์ ทิพย์โชติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวกาญจนา จันทอินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาวสลิญา ศรีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาววิภาดา ถิ่นละออ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นายชยุต อุดชุมพิสัยปภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางอภิศรา สรรพโส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาววรมันตา เรืองโหน่ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาวศิรินภา แก้วกันหา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นางสาวจิราวรรณ ใจดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
574415178
นางสาวอภิชญานันท์ สุภภูมิ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวภัทรานิษฐ์ ประสงค์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นายพิพัฒน์พล อ้นเวียง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นายกฤษปุณญะ คำแหงไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวดลฤดี นามบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายชนะชัย อุตราชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นายลิปปนนท์ อติวิชญ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวอุไรวรรณ โชติช่วง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นายรัฐศาสตร์ เกษแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวสุกัญญา ฤทธิแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นางสาวบัณฑิตา มหาโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นายวรวุธ บุญอาจ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
MR.DUY TRAN HA บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นายณัฏฐ์ลัตตัล หอนงาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวปาริศา ภูมิศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรหาญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวกมลทิพย์ งาสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวภัสสร์อร วงค์จันทร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นางสาวภัทรวดี อินทรมะณี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นายธนัท พักพิง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาวสุวนันท์ เหล่าเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
สิบเอกสมบุญ สีหะวงษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวสุปวีณา พรรณนพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวธัญวรรณ มาเบ้า ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางนฤมล ตรึกตรอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นางสาวพัชรี สงสาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นายเสฎฐวุฒิ นูเพ็งฐ์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นางสาวสุดารัตน์ สุริอาจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นางสาววรางคณา ไชยเมือง บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นายวิทวัน แสงอรุณ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
ร้อยตำรวจเอกรัช เบ้าสวัสติไชย ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
ร้อยตำรวจตรีคณิตศิลป์ พลบูรณ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวณัฏฐนันท์ ราชเข่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวธิติมา ไชยหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวตติยา โภคาพานิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายปรีชา กันทรส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวยุวดี ทุมมนตรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวนันทนา คำษาวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวรติ มังคละแสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวรักนิตย์ เชิญชม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวทัศนีย์ภรณ์ เพ็งสมนึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวชัันยารัตน์ รามฤทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นายวีรภัทร บุญกอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวยุภารัตน์ เชื่อมแก้ว บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวดวงสมร ดิ่งแก้ว บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางสาวณัฐธิชา ศรีจันทะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นายฉัตรชัย จันทะมาตย์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวปัทมา นาสพัส บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวชนาภา บุญมานุช บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางสาวศรัญญา สุขสวัสดิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นางจันทิมา กาลวิบูลย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาวปาณิสรา มาตราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางนิตยา อภิรัตน์วรากุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นายทักษ์ดนัย ไชยนามน วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาวภวิษยา ศรีรองเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นายชิตณรงค์ แก้วนารี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวบุษบา คงนุรัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นางสาววราภรณ๋์ อินทร์อุดม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นายอภิวัฒน์ ศรีชัยมูล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวสุทิตา ชุมคำไฮ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวละลิดา วีระบุศย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นางสาวละออ ดาขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นายพงษ์ศิริ ประทุมวรรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวกาญจนา แก่นท้าว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางมาลัย น้อยมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นายสหสวรรณวัฒน์ ชินสงคราม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวอภิชญา สีบัวอ่อน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นางสาวพิมพ์แพรลดา มั่งมีศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นายอรรถพงษ์ พิลาแดง วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นายสหกรณ์ เจริญใจ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายศุภชัย คามะเชียงพิณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นางสาววรรษชล แซมมณี บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นายเสกสรร พรหนอง วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นายทศพล มูลเพ็ญ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นางสาววรวีร์ ตันแก้ว ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวภัทรวดี ศรีชุมพล บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นายทวีศักดิ์ แซ่โล้ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นายณัฐพงษ์ แซ่โล้ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นายวิชิต ไชยเวศ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นางสุภาพ รัตนชัย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวเดือนฉาย ผ่องใส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวนภาลัย เย็นขุนทด ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวสุดารัตน์ ผ่านแสนเสาร์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายธันชลัส แซ่อึ๊ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นางสาวเกวลิน มาสม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นางสาวธนาพร ปล้องอ้วน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นายณัฐกูล ทูลพิรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางสาวอภิญญา บุญเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวทิพารัตน์ ชวนสวน วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นางสาวลลิตา เหล่าจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นายอลงกรณ์ ทองน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวธนพร นาคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาวพวงเพชร นิสังกาศ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นายรัชตะ ทองทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวขนิษฐา จันทวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวนารีรัตน์ อินทฤทธิ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวอำพิกา แสบงบาล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวนุศรา ปากอุตสาห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางวาสนา ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นายเกร์สันติ์ ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวปิยนุช ตู้หม่อง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวรุ่งอรุณ ไตรบุรำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางภัทรลดา วงษ์โยธา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นายเศราฐา เรืองไชย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวศิริพร คำบัว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นายวิเศษ บุญสนอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวพีรยา ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นางกมลพร จารุไชยกุล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
MR.HOANG DANG QUANG วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
MR.LUONG MANH TRUNG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
MR.NGUYEN VAN DAT บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
MISS.NGUYEN THI MY PHUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
MR.NGUYEN CANH DINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
MR.NGUYEN HOANG LONG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
MR.NGUYEN QUANG BAO บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
MR.PHAN DON HAU บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
MISS.TRAN DIEM HUYEN บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
MISS.TRAN THI THOUNG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
MISS.BUI THI LE QUYNH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
MISS.TRAN THI HOAI NHI บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
MR.LE THAI CHINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
MR.LEN AM BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางจิตตาภัทร์ ซื่อไกรกุลธวัช ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นายสมประสงค์ ภาคกุหลาบ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นางสาวสุทิสา เทพบล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวขวัญหล้า คูณทวีลาภผล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นายกรกนก โสมมีชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นายปิติพงศ์ แก้วมณี บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวสุธิษา ประโพธิ์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวอัจจิมาพร แก้วสว่าง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวธัญญารัตน์ อ่ำทิม บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวกชพร ชลธาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางสาวปิยนัท สารโภคา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นายเกียรติยศ โตวัน บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาวพนิดา เทศนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นายยุรนันท์ เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นางสาวจีรภา เลิศลักษมีพร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นางสาวเสาวรส เกตุสิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
574415175
นางสาวอรวรรณ เหลาแก้ว ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นายศุภวัฒน์ จันทะจร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางคันธมาทน์ พรหมดวงดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นางสาวพรทิพา บุตรศรีสุทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายเกรียงเดช วชิระวาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นายอัษฎาวุธ แก้ววิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
574415180
นางสาววรรณิภา โสพรม ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวจันทิพร พิญโญยงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางสาวกุลนันท์ แดนประเทือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นายราชันย์ ธะศรีโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาวรสสุคนธ์ จันทรวิรุจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายวัชรากร โบราณกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายพีรดนย์ พรหมพิทักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นางสาวอำไพ จิตวิขาม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายชาญยุทธ วงศานนท์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายชาญณรงค์ บุญหลักคำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางกรกฎ สุพรรณทัสน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาวสุปรีญา ศรีพุทธา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นางสาวจันทร์นภา ธาตุทาสี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวพรกนก คำศรี วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวบัวเงิน โคตรชมภู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
MR.JYXIONG JUEVAXAIKI ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายอัครพงษ์ พวงพิลา วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสาวจันจิรา อนุรักษ์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวปิยาภรณ์ เกิดวาจา บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายสุรศักดิ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นางศิริลักษณ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นายอัฐพล ขันแข็ง วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นายสัมฤทธิ์ มนต์อินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวสุจิตรา ศรีสัมฤทธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นางสาวสุภาวดี คำศรีสุข วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นายธีรยุทธ มณีรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นายอภิวัฒน์ โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวพจณี กุลชาติ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวนุสรา ทองขันธ์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นายชัชพงศ์ ไพยเสน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นางสาวสุดารัตน์ คันธี ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นายคมกฤษ แก้วละมุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นายสุวพงษ์ วงศ์อิสระชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวณัฐนันท์ สิงห์วิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นายปริวัตร บุญปัทม์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสุวรรณภรณ์ คณานันท์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นายจิระวัฒน์ อำมุกคะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาวปรียาพร อินทนาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
MR.SOMCHANH OUPAXAY ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวณัฐิกา ธนูทอง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวนุชจิรา ขันวิสิทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาวทองม้วน โยธชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
MR.PHAM DINH SANG บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
MISS.PHAN THI QUY HIEN ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
MISS.TRAN HUYEN TRANG ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายธฤตฑัฐ หนูเขียว รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวอรุณี บุดดานาง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสุจิตรา ไชยธงรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นายเทียนชัย สร้อยคำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นายอนุชา สุดาชม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวอรอุมา กุลาศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาวภัทรวรรณ พิมพา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายนิวัฒน์ คำปัญโน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายมัททวะ สุรนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวสายสุดา อนุสุเรนทร์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาววรรณิกา เตียงกูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวน้ำฝน ฤทธิ์อ้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพัง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวกนกอร ไชยกว้าง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาววรวรรณษา นครชัย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวจิรภา วงษ์สมบัติ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นายชัยคุปต์ ชัยชนะสุวัฒน์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
MR.PHETMANY KHEMMANA วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวสุธิตา สีหาดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสาวศิริยากรณ์ ยาวะระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นายฐิติมา วิชาสาร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวขนิษฐา บุญคาน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวแก้วมณี สูญราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นายกสิณ ศรีอุดม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวปาริชาติ ภักดีพันดอน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายณัฐธนา นารีรักษ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นายสรกร อังชวาลา บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
MR.VISIENE LOUANGSISOMBATH บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นางสาวปิยะวรรณ คำอ้อ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวนฤมล นามนนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นางสาวทิราภรณ์ เสนาวงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวศรีประภา แก้วเหล่ายูง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวจิรายุ บัวสระ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นายอภิชาติ มาตรสีกลาง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ ประชุมสาย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นายภมร สมศรี รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายรัฐภูมิ ภู่ทวี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นายคมศักดิ์ นามณี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นายอภิรัฐ พละขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวพิริยา ตาทิพย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นายสุวิชาญ เหมัง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวกชพร ขำสมบัติ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวพัชรวนันท์ พรหมเทศน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายชำนาญ อยู่แพ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
MR.THINNAKONE THONGKHAM ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นายเศวต งันลาโสม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นายเชษฐา สุขประเสริฐ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาววชิรนันท์ พานคำ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นายกฤษณะพล ชุมพล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นายสุดตา แก้วสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวพิกุลแก้ว บุตรโคตร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวสุกัญญา เครือชาลี บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายคมน์วุฒิ สิงห์สาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นายเดชา สีนาพันธ์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวเสาวนีย์ บรรพต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวธิติมา ศิริขันธ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นางสาวอนุทิน มาชะนา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางสาวธิดารัตน์ โฆษิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวธนพรรณ เที่ยงธรรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวขวัญแก้ว ภาโนมัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางชลธิชา ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาวนิภาภรณ์ ทิพอุเทน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางมณี พรมแสง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นางสาวพัชรี ศิริบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายปริวัฒน์ ถึงใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นายพรชัย คุยลำเจียม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายเสกสรร ขันแก้ว บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นางสาววราพร ยศทะแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวธมลวรรณ อ้อสถิตย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวลักษณาวดี ดงใหญ่ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นายอภิชาติ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวสุวนันท์ เมืองผา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวสุภาพร ทอนเสา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นายศักดิ์นรินทร์ นริทร์รักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายสุรักษ์ แสงศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาวสุนารี มั่งคั่งดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางสาวอนุธิดา ประวัตตะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นายณภัทร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นายสุทัด สบายใจ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวชดาภรณ์ ใจทน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาววนิดา ทองทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวชณากาญณ์ วงษ์ราศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นายไกรราช จันทะลุน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
574415157
นางสาวอรุณี สิมทอง ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวอรุณี สิมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวธนาพร อุส่าห์ดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นายพิเชษฐ์ ไชยบุบผา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวลัดดาวัลย์ ชาญณรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นายธนกร ไชยเชษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายธนากร บุลสถาพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวรีน่า บุปผาวัลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นายฉลอง หลงสวนจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นายศรัณย์ พรมสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวสาวิตรี เพ็งแก่นท้าว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวภาวิณี จันทรเสนา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาวอัญชุลี วรุยาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นายเดชชนะ นาคเสน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวเสมอแข จันทะไทย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นางสาวทัศนียา แจ่มแจ้ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายรณชัย คงเติม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาวประภัสสร ผมประทุม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นางอนุรักษ์ นาเมืองรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวปวีณา สุนทรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวจุฑามาศ ธุระพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวณัฏฐมณฑ์ ขันติกลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวเมฆขลา ภูพันนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวภิญญดา พิมมาศ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นายสิริวุฒิ ปะภะวา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นายอลวกรณ์ กองผ้าขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นางสาวศศิธร ศรีสำราญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางนิทราดา อนุเคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาวพิชญา ชาญณรงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นางสาววนิดา พาไทสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวพรทิพย์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวนฤมล สุวรรณเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นายศักดา จันทร์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายต่อสกุล เทศประสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาววนิดา ทองทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวกรุณา สำหรับสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางสาวภัทรวดี พิมานเมฆินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นางสาววัชรี บุญกลุ่ม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาวนาถยา บุญธนะสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นายปิยะ โคตรุด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นางสาวทนตวรรณ จรัสจินดาเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายมงคล เกราะชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายชลพรรษ ลาภอุดมศักดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นายธีรยุทธ รัตนทิพย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวศรีสมร สวยรูป ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวยุพาภรณ์ หมีกุละ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นางสาวรัตนาภรณ์ อุปะมานะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวเมวิกา วะจีประศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวหวานใจ กัปโก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวชลัชวรรณ เดชไกร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางบุศราคัม แฮนสัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายธีระวัฒน์ สารีวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายทศพร ศรฤทธิ์ชิงชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายสิบตำรวจตรีพงศะร อาษานาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นายชัยรัตน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวอรวรรณ บุญชาลี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวอังศุมาลย์ พันชะโก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวภาวดี วิชากุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวธีมาพร นันเชียงเครือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวสินีวาส กิตติบริสุทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวนิตยา ยศเฮือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวชมพู่ มีทา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นางสาวดาหวัน ภูมีศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นายพิสิษฐ์ พรหมสาส์น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นายวชิรพงษ์ คำปทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นางสาววราภรณ์ หน่ายโสก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นายเฉลียว พินิจมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวปรารถนา โอนทอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวพรรณิภา เลพล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
574415187
นางสาวกาญจนา แพงวาปี ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวนริศรา ใจดำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
574415156
นางสาวอลิสรา วรรณวงษา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาววิรันดร์ คนเพียร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางสาวพนิดา พลเยี่ยม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาววิสุดา วงค์กระโซ่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวอนุสร สอนนุชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายศักดา กวนเชียงเหนือ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวอัญชลีรัตน์ ธรรมมาวรกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวกีฬาพร อุ่นสงคราม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นายศิริพงษ์ ถาบุตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นายอนิรุทต์ พงศธรรัตนกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นายพรชัย จันทะนพ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นายอมรเทพ คำแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นายปริญญา ปัญญาใส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวมาริษา คุณล้าน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายชินวัตร เจริญวงศ์สกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายสุรชาติ บุญบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวพนิดา พิมายสิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายปรเมศวร์ อึ้งอารุณยะวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายวัชรานันท์ สุวรรณแสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวนัทรียา วัฒนจิตต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางสาวยุภา วงษาวัตร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาววรรณี จันทร์ดก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางสาวนันท์ชญาน์ วงษ์รัตนะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวกัลยาณี ปิยสวัสดิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวอรเนตร ภักดีศรี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นายดนัย ศรีมงคล บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวมนทกานติ์ ศรีตระกูล บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวสุนิสา สมหงอก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวดารนี สบายสุข ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสาวณัฏฐนันท์ ผาจวง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นางสาวชุตินันท์ พิพัฒน์สกุลภาคย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายปกรณ์ เรื่องคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายอนุชา โมนา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นายธวัชชัย เซ็นนอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ดา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นายสมศักดิ์ เหล็กเพ็ชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวพิชามญชุ์ แสงศิลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นายอิสรภาพ ถียัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายสุเมธี จันทร์สองดวง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นายธราวุธ สัมพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายธวัชชัย ทุมสะกะ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายประพนธ์ ฐิติกสนต์สกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นายชนาเทพ เนตรภักดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นางลินดา หลักทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นายวรากรณ์ วรบุตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวธัญญา ขุนใหญ่ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นายอัครเดช ชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นายรัชชวินทร์ ปัทนาถา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นายทองดำ ดีวัฒนพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวกนกวรรณ สีปานแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นางสาวเทพิน บ่อสารคาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวพัชรินทร์ ริโยธา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวมนัญชยา ไชยมิ่ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวสาวิตรี บุราณเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาววิสาขา คันทะมาตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นางสาวปฏิมา ศรีกวนชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวนิสารัตน์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวกรวีกานต์ ชวนลคร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นางสาวปิยรัชนี บุญแต่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางนันท์นภัส มหาภิงสนากร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวทิพย์นภา มูลตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นางสาวกรวรรณ นวลศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาวอังคณา เพียรสมภาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวกุสุมา ชาวกล้า ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวธิดาภรณ์ ชุมดาวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นางนริศรา ไชยรถ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายมงคล ศรีบุตรตา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวนิสากร สุวรรณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายอาทิตย์ อรน้อม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวปาริชาติ แก้วแสนทิพย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวพรพิมล เศษสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นายธนากร สุวรรณเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นายพิสิฐ ขันตีพันธุวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
574415183
นางสาวกาญจนา ช่างเหล็ก ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นายทรงพล ธนศิริสารสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นายอาทิตย์พงษ์ เคนวัน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นางสาววันเพ็ญ กงสะเด็น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นายวีรภัทร แซ่ลี้ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นายนัทสิทธิ์ บุตรธนู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นายภาณุมาศ มูลป้อม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวอรัญญา สิมสีพิมพ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวดวงจันทร์ โภพนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาวจิรารัตน์ พรหมประเสริฐ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นายกฤษณะ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายปรมินทร์ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวพรหมพร นามราช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางนันทิยา จันทะสงเคราะห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นายสายชล บุดดา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายปรเมศวร์ ดาวังปา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาวรัชนี โคตรทะแก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นายอนุชา ห้าวหาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นางสาวโชติกา เชี่ยวรุ่งโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นางสาวอรนิช แสนโพธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นายอัครเดช โสมะคุณานนท์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
ส.อ.รชฏ ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวนภสกร สมพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวนฤเนตร นันทะศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวธารทิพย์ ศรีวิรัญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวกรชนก วะสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นางสาวพรธิพา วงศาอ้วน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นายกฤศ จันดาเบ้า วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นางสาวกาญจนา โสมค้ำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
สิบโทกษิดิส จรูญเพ็ญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นายธนวิทย์ วงศ์ศิริยานนท์ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาววรัชชา ปัญหาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวน้ำทิพย์ ทำนุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวกรรณิกา พูลศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวณัชกฤตตรา พรมบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายธนพล วงศ์วรพล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายจิรวัฒน์ กาฬสินธุ์ระน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นายTA TIEN TOAN บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายศิรวัชร์ เพียรอดวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวสรารัศมิ์ วชิรธีรรัฐกิจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางสาวภัศรา อ้วนเจริญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นายธนทัต เนียมสุระ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายทศพร อินทเกษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นายปรมัตถ์ สุทธิแสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นายอภิชาติ ประสุ่มพั้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นางสาวฟาริดาร์ พรหมจารีย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นายศรรักษ์ โอ้น ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวกุลธรัตน์ กัณหาสินธุ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวนัฐกานต์ กัณหาสินธุ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาวชนม์สิตา อ่อนคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวดาวนภา บุตรน้อย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวปิยธิดา กัลยา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาววราภรณ์ กุมรัมย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวรัศมี หิรัญอร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นางสาวนัฐติกา อังคนาวิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นายอภิชัย ชัยสุรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
MR.DO VAN DUC ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวสุพัตร ศรีพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นายมงคล ปัทมดิลก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นายอภิสิทธิ์ ศรีจำปา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นายธรรมนูญ คานบัวลม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นายสวธา เดชทะศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางพิสมร ราชจำปี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวกนกวรรณ ศรีพุทธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางณัชนก ไชยมาท ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นายพลกฤต วงค์กวานกรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นายมานิตย์ หลำพงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวสุนิพิมพ์ คำทวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นางสาวณัฐธิดา กู่แก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายอนิวัฒน์ จุปะมัดถา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นายปรัชญา ธารานภาไพศาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายนรภัทร ศิลารักษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
574415158
นางสาวอุไรวรรณ ศรีไทย ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวบังอร ฮ้อยปัด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายวิรัตน์ สิทธิสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นายวีรยุทธ ประสาร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นายวัชรพล ทองวงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นางสาวธัญลักษณ์ สุทธิวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นายศุภมาศ โสมประยูร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางสาวนิศานาถ ด่านระหาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาวศิราพร นาเพีีย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาวศิริรัตน์ แปะทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวอลิสา พุทธโคตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นางอานันทนา ปังประเสริฐ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายวิทยา โพธิ์สว่าง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นางสาววรรณภา ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นายสุรเดช ธรรมประโชติ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นางสาวยุภาพร ศรีวิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นายวัฒนชัย พิมพ์ศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นายวิษณุ แก้วอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นายคาเชนทร์ คำเพชร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นางสาวนิตยา บาตรเต็มดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวจารุวรรณ ชัยปัญหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาวสุรัชชฎา เถื่อนแอ้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นางสาวเพียงฟ้า วรศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นายวรวัฒน์ ไชยโยธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
574415173
นางศิริภรณ์ สีเขียว ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นางสาวโสภิดา ขุลีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นายกฤศ จันดาเบ้า บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวลักขณา วรวลัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวนริศรา ดวงดารา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาวพิมลพร เย็นเหลือ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวพัชราภรณ์ บุบผาสังข์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายศุภณัฐ วงค์อนุศร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นายปรัชญา ชื่นบุญเพิ่ม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวเบญจภรณ์ แสงศรีพล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายขจรศักดิ์ จันทรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายราวิน อภัยโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นายณรงค์ฤทธิ์ บรรหาร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นางสาวปุริมปริชญ์ สาระทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นายจตุพล สุริสา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวมิ่งขวัญ มิสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติมา ไชยมหา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวกฤติยา อุทัยกัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นางสาวภัททิยา บัวระภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นายวีระศักดิ์ มีมาตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางสาวนุศรา หกขุนทด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นายพิทักษ์ บุญมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวชฎาภรณ์ ผันผ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นางสาวชนนิกานต์ อินทรประพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวพงษ์นภา ศรีโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาวจุฬารัตน์ โลศิริ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวสุกานดา นาเพีย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
ส.ต.ต.นาวิน ร่มวาปี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาวมัลลิกา วรรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นายปฏิพัทธ์ เกษรัตน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางธารวดี ทักขนนท์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นางชนิดาภา ยอดภักดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นายอรรถพล ฉิมแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นางสาวสิรินทรา ทิพวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาวปริวรรณ บุญสอด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นายภานุวัฒน์ โพธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางสาวพร้อมฝน เทพวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นางกัลยา เหล่าจก บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นายศุภวัฒน์ ทองสมุทร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นางสาวปฏิมา วงค์ประสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวพันพิไล ทองโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นางสาวสุภารัตน์ จันทะแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายสิทธิเบศร์ บัวพุทธา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นายพรภิรมย์ ไผ่ป้อง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นางสาวอรอนงค์ เที่ยงแท่้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นายเกรียงไกร จ่างโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวอลัันญา พหลทัพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวจิตินันท์ เหล่าจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายชโนดม นนตานอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายศักดิ์สิทธิ์ ขนันไทย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาวปิยธิดา กัลยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวกานดา ศาลาจันทร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวสุภาพร แก้วแก่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวชุติมณฑน์ เหตราด ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นายสุรินทร์ แสงจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายสิทธิโชค แก่นท้าว ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาววารุจี โนนสะอาด วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นายรัชชานนท์ ทับทิม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวปรางค์วลัย พรหมจอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นายสาธิต ไชยเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวสุภาวดี คงมี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวปิยนันท์ วรรณพฤกษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาวปิ่นมณ๊ ภูจอมนิน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นายธีรรัตน์ วีระวัฒน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาวอรวรรณ พรมโพธิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นายสุรวุฒิ นครังสุ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวสุดาทิพย์ ถวิลไพร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นางสาวจิราภรณ์ อ่ำพุธ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวสุภัทรา ทุ่งมล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายAnongsak Phachomphonh ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นายสุรศักดิ์ แก้วกัณหา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวจันทร์นภา ศิลาทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวณัฐธิดา ภิญโญศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวกนกอร สุระดะนัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาวสุนิตา เพชรสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นายสุรชัย เสนานิมิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นายกิิตติพงษ์ บุตรดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นายเอกราช ประกายพฤกษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาวปิยะพร วิชาทน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาววิจิตรา มีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวโชติกา กินันติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวปณิตา อุดมลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวจิตรวรรณ วรสิงห์ชัยทัศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายวิกรานต์ กรมนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นายศตวรรษ สุกทน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นางาสาวแอนนา วงษ์ชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นายพรมงคล เรียมแสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นางสาวชยาภรณ์ ไม้สน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นางสาววันวิสา คุณพรม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นายสุรศักดิ์ แก้วกันหา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นางสาวสุพัตรา สีดาดำ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นายณัฐพล มัังคะโชติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวอุมาพร ใจสามารถ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นางสาวขจิตธรรม อินทร์งาม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นางสาววลิดา บัวระภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นางสาวรัตนา รักสุทธี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวเจนจิรา ศรีพุทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาวลลิตา วิชากุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นางสาวฤดีมาศ บุญเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นางสาวประกายดาว ภาโนมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
นายวัชรพงษ์ มีนา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
นางสาวอารยา หาญมุนี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
นางสาวจุฑารัตน์ จ่ากลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
นางสาวมุกรวี รัตนเสียร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1426
นายกิตติชัย สำแดงชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1427
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1428
นางสาวรัชดาพร จันทสาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1429
นายฐิติวัฒน์ ด้วงสะดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1430
นางสาวรชยา ตางจงราช นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1431
นางสาวนิยมพันธ์ แก้วอุดม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1432
นายวันชาติ คินาพิทย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1433
นายกฤษณ์ วงษ์ชมภู ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1434
MR.LE VU HOANG THANG วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1435
MR.PHAM DINH SANG ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1436
นางสาวอรธิชา โสวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1437
นางสาวศศิธร ประกอบแนน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1438
นางสาวสุดารัตน์ จงสูงเนิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1439
574415152
นางสาวนัฏติยา ผดุงเวียง ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1440
นางสาวธิดาวัลย์ มะแสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1441
นางสาวขวัญกมล พลภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1442
นางสาวจุฬามณี จันทนิตย์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1443
นางสาวสุวนันท์ จันทร์โย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1444
574415165
นางสาวสุทธิดา อาจปาสา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1445
นายธนศักดิ์ แจ่มเพ็ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1446
นางสาวธัญพิชชา เวียงพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1447
นายภูมินทร์ ประเมธิ์ศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1448
นางสาวสุทธิพร เพ็งแก่นท้าว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1449
นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1450
นางสาวหนึ่งฤทัย สายคำทอน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1451
นางสาวอรัญญา สุวรรณศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1452
นางสาวเอื้อพรรณ สุนนท์ชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1453
นายธนารักษ์ วัฒนศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1454
นางสาววงศ์สุภา อรทัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1455
นายจิรวัฒน์ โภคาพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1456
นางสาวศศิธร ชารีวาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1457
นางสาวภัทรียา เรืองศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1458
นายพงษกร ชมภูแสน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1459
นางสาวอัญชลี แสบงบาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1460
นางสาวสาริณี พรมต้อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1461
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1462
นายนคเรศ ไชยปากดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1463
นางสาววิไลวรรณ หนันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1464
นายชิตพล แข็งขัน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1465
นางสาวเรณู กล้าหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1466
นายอภิสิทธิ์ พรหมพินิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1467
นางสาวประภัสสร พิลาแดง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1468
นางสาวจีรศรี พรหมแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1469
นางสาวเพ็ญลดา โสมนาวัตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1470
นายวงศกร ศรีลาวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1471
นายอภิเชษฐ์ แผ่นผา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1472
นางสาวสุพัตรา สุรัตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1473
นายกิตติชัย จันทะไพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1474
นางสาวกนกวรรณ ผิวเหลือง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1475
นางสาวลัดดาพร ราชนา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1476
นายNGUYEN PHUOC TRUNG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1477
นางสาวเกศยาภรณ์ แก้วกาสี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1478
นายนิธิพงษ์ เกลื่อนสันเทียะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1479
นางสาวจันทร์นภา ศิลาทิพย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1480
นางสาวอัจฉราลักษณ์ ศรีหริ่ง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1481
นายวุฒิพงศ์ น้อยสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1482
นางสาวธนพรรณ พิเดช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1483
นายวันเฉลิม สีแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1484
นางสาวพิมลรัตน์ หีบแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1485
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1486
นางสาวเฉลิมพร สุทธิสาร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1487
นางสาวสุพรรษา เพียหอม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1488
นางสาวสภารัตน์ อาจกล้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1489
นางวิจิตรา พรหมโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1490
นางสาวกิ่งแก้ว ยุระพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1491
นายชัชนันท์ มิตา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1492
นายบรรชา องอาจ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1493
นางสาวปานหทัย กลางโยธี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1494
นางสาวกนกภรณ์ แก้วอุดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1495
นางสาวกรวิกา นาสอ้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1496
นายเทพบดินทร์ ปราบมนตรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1497
นางสาวปิยรัตน์ ภูกิ่งนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1498
นางสาวสุกันยา บุญชาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1499
นายอำนาจ น้อยภูธร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1500
นายสุจินดา สอนชัยมูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1501
นางสาวอัญชสา นิลนามะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1502
นางสาวชนัญชิดา เพชรหนู บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1503
นายชุติพนธ์ ผาลัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1504
นายนภัทร กนกพินิต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1505
นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1506
นายกฤษฎา ชัยนาม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1507
นางสาวณัฐชยา โพธิราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1508
นางสาววริยา บุตรเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1509
นายวรวัฒร์ ดวงะณ๊ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1510
นางสาวทองอยู่ ชาวสวน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1511
นางสาวอรุณรัตน์ โบว์แดง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1512
นางสาวกัญญาพร มาตราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1513
นางสาวภารดี กลางโยธี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1514
นางสาวนัทธมน บุดดีคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1515
นายสดายุ สุขเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1516
นายถาวร เสนาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1517
ร้อยตำรวจโทหญิงกิรณา โพธิญาณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1518
นายศราวุธ สมศิลป์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1519
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คำพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1520
นายณัฐวุฒิ คล่องแคล่ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1521
นางสาวประภัสสร พลดงนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1522
นายธีรวัฒน์ บุญอภัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1523
นางสาวคีตาญชลี ลภัสเลิศพิสิฐกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1524
นางสาวอรุโณทัย สมประสงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1525
นางสาวอัจฉรา นิลพัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1526
574415166
นางสาวจิราภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1527
574415171
นางสาวบุศรากร กุณโฮง ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1528
574415182
นางสาวรัชนีกร ม่วงศรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1529
นางสาวเปรมวดี คงหนองลาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1530
นางสาวสุภาภรณ์ รัตโน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1531
นายพีระพล ตรีกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1532
574415179
นายประดิษฐ์ ดาสมกุล ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1533
นายศุภชัย แก้วขุมเหล็ก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1534
นางสาวชนัญชิดา มือมิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1535
นางนุชจริยา ปุณริบูรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1536
นางสาวอนุธิดา พันธุ์สุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1537
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1538
นายมนัสพงศ์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1539
นายธนศักดิ์ เงินอยู่ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1540
นางสาวอรุณรัตน์ เนืองแก้ว ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1541
นางสาวจริยา แสงตัน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1542
นางสาวมลฤดี โยธะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1543
นางสาวนุชปรีญา สุเสนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1544
นายณัฐวุฒิ จิวศิริวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1545
นายจีระยุทธ บุริภา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1546
นางสาวจุฬารัตน์ หอมคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1547
พันจ่าเอกศิวนัท แก้ววันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1548
นางสาวสุวัสสา สิทธิมาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1549
นางสาวนัฐริกา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1550
นายอนุชา สีอ่อนแสง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1551
นางสาวศิริพร รูปสม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1552
นางสาวกมลรัตน์ เดชน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1553
นายภานุวัฒน์ จำปาชนม์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1554
นางสาวดาริน บัวขาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1555
นางศิริกัลยา แก่นนาคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1556
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1557
นายวรภต ภูมิสุราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1558
นายพงษ์พล ศิริแข็ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1559
นางสาววรนัฏ เจียมสายวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1560
นายณัฐพล แก้วเกิดมี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1561
นางสาวฉวีวรรณ อัครวงษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1562
นางสาวเนตรนภา พงษ์สิงห์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1563
นายคมสันต์ สิ่วไธสง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1564
นายภีรพรรณ์ คนขยัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1565
นายวุฒิชัย โยงไทยสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1566
นายสุขสันต์ จันทะนุ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1567
นางสาวพัชรี ณะดร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1568
นายธีรศักดิ์ สารีวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1569
นางสาวสุพัตรา พิมมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1570
นางสาวฐณิชา น้อยธรรมราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1571
นายปรเมศ หน่วยแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1572
นางสาวกมลชนก ศรีโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1573
นายพิษณุ ทินา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1574
นางสาวอาริตา ดวงดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1575
นางสาวรัตนาภา ผการัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1576
นางสาวชลธิชา มั่งมีศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1577
นางสาวเบญจรัตน์ คณะจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1578
นางสาวสรวงสุดา ยางนอก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1579
นางสาวสุรัญญา ม่วงแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1580
นายอรรถพล แสงหมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1581
จ่าอากาศโทประธาน สุทธิคีรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1582
นางสาวพัชริดา ศิริบุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1583
นายสุทรรศน์ พรชัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1584
นางสาววิภาวรรณ พักพิง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1585
นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1586
นางสาวนัฐชา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1587
นายอนุชา เพ่ิมชีลอง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1588
นายภัทรพงษ์ สุวรรณไกรษร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1589
นางสาวกรวิภา อุดชาชน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1590
นางปิยะนุช พันกาฬสินธุ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1591
574415189
นางสาววนัชพร ธุระตา ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1592
นายนิรุตติ์ คำยา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1593
นายพลากร จันทเมธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1594
นายธีระพงษ์ มณีศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1595
นายพีระพงศ์ กลิ่นแก้วณรงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1596
นางสาวณภัทร ชำนาญนฤมาณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1597