รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
นางสาวสุกานดา ดีแสน วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
นางสาวพาริณี โลมาอินทร์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
นายไตรภพ พัฒนชัยวงศ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นางสาวพรพิมล สุ่มมาตย์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
นางสาวนวรัตน์ สุวรรณไตร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี