รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
60540000004
นางสาวกัญญา โยธะกาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
60540000003
นางสาวสุกัญญา ชารี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
60540000002
นางสาวพิศมัย พื้นชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
60540000005
นางสาวภัทรา พระภูมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
5
60540000001
นางสาวจิราวรรณ โตมาชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
60540000011
นายทักษิณ โฮมภิรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
60540000010
นางสาวน.ส.ศิริลักษณ์ สุภาปุ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
60540000009
นางสาวนันทิดา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
60540000008
นางสาวเพชรวิลัย ทิพเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
10
60540000007
นางสาวสุพรรณี เถาว์เบา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
11
60540000006
นายศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นจะโป๊ะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
12
60540000019
นางสาวฐานิดา คณะวาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
13
60540000018
นางสาวนพมาศ โพธิ์ขาว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
60540000017
นางสาวเกศินี ติยะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
60540000016
นางสาวภัชชนก ดาววี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
60540000015
นางสาวญาตาวี มะณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
17
60540000014
นางสาวอริสรา พระสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
60540000013
นางสาวชนพัฒน์ รัฐธทานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
19
60540000012
นางสาวนันฐิตา โคตรตาแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
20
60540000032
นางสาวสุภาภรณ์ ไขแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
21
60540000031
นางสาวปัฐมาพร จู่มา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
22
60540000036
นายวิธวัต คตภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
23
60540000030
นางสาวรัตน์ติมา ผ่านสำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
24
60540000029
นายวุฒิชัย ถานผดุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
25
60540000028
นางสาวอรอุมา พุดธาอามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
26
60540000027
นางสาวแขนภา เห็มลม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
27
60540000026
นายจิรานุวัฒน์ ปิยะราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
28
60540000025
นางสาวภิญญดา สาสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
29
60540000024
นายวิศรุต ทีสุกะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
30
60540000023
นางสาววชิราพร หัตถกอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
31
60540000022
นางสาวสาวิกร เนาวนิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
32
60540000021
นายสัจธรรม ผ่านชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
33
60540000020
นายวัชรากรวัชรากร โพธิ์สาราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
60540000033
นางสาวอภิญญา หอมหวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
35
60540000052
นางสาวอาทิตยา จำเริญใจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
36
60540000038
นายธนาวุฒิ เวชสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
60540000037
นางสาวศิรินทร รวมธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
60540000039
นางสาวปาริฉัตร์ จันทะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
60540000040
นางสาวสกุลกาญจน์ สาวะริพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
60540000053
นางสาวมณฑกานต์ สิงห์สำราญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
60540000041
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสฉิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
42
60540000042
นายสิปปวุฒิ ฮวดคันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
43
60540000056
นางสาวมณฑิณี วอล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
44
60540000055
นางสาวฐิตาพร แก้วชิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
60540000061
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสุทอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
60540000060
นางสาวธัญญารัตน์ แสงใส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
60540000059
นางสาวญาณิศา คำสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
60540000058
นางสาวจิราวรรณ จันทร์แดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
60540000057
นางสาวมินตรา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
60540000062
นายเทิดทรัพย์ อนุสุริยา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
60540000066
นางสาวภัสสร อุปพงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
60540000067
นางสาวกรกพร ศิริโยธา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
60540000065
นางสาวระพีพรรณ สมหวัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
60540000049
นางสาวธิดารัตน์ แพนสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
60540000048
นางสาวรัชดาพร แพนสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
56
60540000054
นางสาวศุภมาศ ช่อขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
57
นางสาวมินตรา พุทธิชัยพาณิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
58
60540000074
นางสาวปวีณา นามดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
59
60540000073
นางสาวเพ็ญนภา สมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
60540000047
นางสาวชัชวาลย์ คำตา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
60540000076
นางสาวพัชรินทร์ สานิพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
60540000077
นายอิสระพงษ์ เรียมแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
63
60540000075
นายศุภฤกษ์ วิณโรจน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
64
60540000046
นางสาวอรประภา โพธิ์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
65
60540000071
นายภัทรกร ขวาอุ่นหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
60540000072
นายนิรุตต์ ขาวนอก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
60540000050
นายธีรวัฒน์ บุญรักษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
60540000068
นางสาวอรรณพร ชัยทาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
60540000069
นางสาวอาทิตยา อุนาสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
60540000070
นายพงศธร คงแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
60440002254
นายวีรยุทธ วรรณพราหมณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
60440004573
นายเจมศักดิ์ มาดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
60440002224
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
60440002225
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
60440008167
นางสาวศิวพร มีเพียร วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
60440006597
นางสาวศศิพร หาญธงชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นางสาวรัตนงค์ ดาสุโพธิ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
60440000084
นายจตุรภุช ด่านพงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
60440000215
นายนิธิพงษ์ บัวจำนงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
60440006669
นางสาวสิริญญา เชิดรัมย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
60440008996
นางสาวอริศรา ดีระสา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
60440000240
นางสาวธนัชญา เขตวิจารย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
60440003539
นางสาวนัฐกานต์ โคตรทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
60440001738
นางสาววีรดา ว่องไว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
60440005657
นายวรวิทย์ รัตโนวาทสถิตย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
60440003943
นางสาวอรวรรณ ธัญญเจริญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
60440003942
นางสาวอรวี ธัญญเจริญ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
60440006427
นางสาวมณีรัตน์ หินกอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
60440004606
นางสาวสุวนันท์ อักคัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
60440006670
นางสาวรุ่งนภา บุญเทพงษ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
60440002540
นายนนธวัช พลศรีดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
60440002863
นายธนพนธ์ คำเหลือง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
60440002750
นางสาวชฎาวรรณ แก้วมงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
60440001107
นางสาวอรณัส สุขผดุง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
60440004374
นางสาวชลธิชา จันทธรรม วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
60440005446
นางสาวมัณฑนา วรยศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
60440004216
นายวิษณุ สวดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
60440001536
นายศิริพิพัฒน์ โพธิพรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
60440003166
นายพรมพัฒน์ อาจหาญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
60440003335
นายศาสตรา เกิดบ้านเป้า วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
60440003814
นางสาวชนิสรา ไตรยางค์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
60440005368
นายจักรพรรณ์ จังพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
60440003181
นางสาวรัชสุดา ศรีเมือง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
60440005867
นางสาวจุฑานันท์ โคตรชมภู ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
60440006003
นางสาวจีรภัทร ลัดทิพย์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
60440006493
นางสาวรุจีรัตน์ รัตนมงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
60440009808
นายนัทธพงศ์ นาพรม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
60440007339
นางสาวรุจิรา หงษ์ทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
60440008104
นางสาวฐิติชญา จันที วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
60440007860
นางสาววรณันท์ เสมอวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
นางสาวเนตรชนก เรียงวัน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
นายธนวัฒน์ ดงทอง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายนิติรัฐ พรหมทะสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นายวิศรุต เคหาใส วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นายปารเมต ทองคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นางสาวชนันท์ญา สังขฤกษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
นายเสนาะ สาลีกงชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นายอริธัช วัดเวียงคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นางสาวพรสุดา แสนสุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวนิสาชล เอ้มะราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวอุไรพร ทุยไธสง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวณัฐนิชา จำเริญพักตร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นางสาวศุภรัตน์ สิงห์ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นายชัยอนันต์ สมจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายศตวรรษ อินทรเกษม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายธนภัทร บัวคอม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นายธณาวินทร์ จันทร์เพ็ญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นายถิรายุ อาจนวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวศินีนาถ กองสะดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวมนธิชา เหง้าพรหมมินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายอภิสิทธิ์ จันทร์เกตุ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายวรัญญู พรมเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นางสาวรจนา พรมหมอก ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ศรีชา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวนันทิดา เชือกทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวปรางปรียา ดรไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายนัฐวุฒิ โห้เฉี่อย ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายธีรวัฒน์ วิเศษสุนทร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวอารีญา กาชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายพรเพชร กุลสงคราม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นายมิตรแมน ดาสีวังปา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายอภิสิทธิ์ มีธรรม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวเอมวิภา กัญรัตน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นายฐิติวุฒิ ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายณัฐจักร์ ฐิรศิริชวเลิศ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นายเจษฎา คำแสนกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวธิติสุดา กรมน้อย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นายธีรศักดิ์ เสมอบุญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นายสิทธิชัย แสงพา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นายจักรกฤษณ์ ฟุ้งกลิ่น ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นางสาวพิมพ์กานต์ คงแสงชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายยุทธนา ราชแดง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาวสรวงสุดา หลักคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นายดลภพ อุดมกุล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายณัฐวัฒน์ ศรีโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นายระพีพัฒน์ พรหมบุตร วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นายรัฐศาสตร์ พานนนท์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นางสาวโสมประภา คำสีสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นายคุณวุฒิ คชสาร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายวรายุส มูลคำสุข วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นายวิศุทธิ์ ชฎาวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวณัฐฐา จันทร์เทียน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาวเยาวรัตน์ ปานแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายทศพล ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวปรารถนา ศรีวัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวธนิตรา ไตรมาศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวกมลรัตน์ พันธุ์จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาววรัสยา พรมจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวปรางทิพย์ คันธชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาววิไลลักษณ์ ประเสริฐแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายธีรวัฒน์ ป้านภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นายธีรวุฒิ กลางแสง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางสาววราภรณ์ เขจรวงษ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวชลธิชา ทับทิมดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวนันทนา ชายทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวกนกวรรณ เคหะนันท์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวอรวรรณ สมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นายพิทักษ์เขต ภูมิ่งศรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นายภัทรพงศ์ นุ่นจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวพรพิมล เชื่อชน วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวมัทนา ประทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวเจนจิรา ละศรีจันทร์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวอรญา กองวงศ์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายเสฏฐวุฒิ สุดสอาด วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายกิตติภัฎ ธรรมวรรณ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายศตวรรษ วารี ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวสุธิตา ไพชยนต์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวรัชนีกร คำศรีพล วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นายณัฐพงษ์ ห้าวหาญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายสถาปัตย์ วรวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายอภิวัฒน์ อินทิสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นายรังสรรค์ บุญคาร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวพิมพ์ชนก แก่นท้าว วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวปิยาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายนิธิ อ่อนศรีชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวพันธุ์นิกา สีกวนชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายเปรมศักดิ์ ศรีลือ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
Miss Pham Thi Thuy ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวพรญาดา ขันทะชา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวณัฐสุรางค์ ชาภักดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายธีรภัทร จันทรเสนา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายชัชวาลย์ บุดดีคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นายอัมรินทร์ บุญเพชร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวศิรินาท สวนเถื่อน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นายคมกริช ฉายาอนุกูลวัฒน์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวชลธิชา ศรีคุณลา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวแพรพลอย เบญจจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นายธิติวัฒน์ ลินกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวจิราพร ขันชาลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายธนายุต กุลถวายพร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวดวงกมล สมบัติกำไร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวศรันญา เลิศวิเศษธีรกุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายพงษ์ชัย ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวกัญญาณัฐ เพียรไทยสงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นายศิริศักดิ์ วงศ์สายเชื้อ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นางสาวกาญจนา จันดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นายอติเทพ เพ็งสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นางสาวศิริวรรณ อ่อนละมูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นายกาญจนชัย พรหมโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายชัยวัฒน์ น้ำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวณัฐธิดา เศรษฐ์วงค์แสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวจุฑาวรรณ ลี้สมบัติวัฒนะ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายคุณากร น้อยแสงสี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวจิราพร ชาวกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาววิลาวรรณ กาลวิบูลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาววรรวิภา จิตต์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นายชินกร สิงหาพรม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายศตวรรษ สุริยะ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวสิรินาถ แสนสกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นางสาวนรีรัตน์ รัตนมงคล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวทิพย์ประภา เสน่ห์ดี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาวณัฐสุดา เอื้อมอุ่น ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบกราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นงาสวพัชรียา น้อยหว้า น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นางสาวรัฏ์ชฎาภรณ์ ภูตาเพลิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาววรามาศ สร้อยเพ็ชร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวณัฐชา ศรีชัยยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวเบญญาภา ไร่ไสว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวชนาธิป สอนบุญมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นายศิวภพ สุวรรณทรรภ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นางสาวสโรชา ใหทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายอักฎา ราชิวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายอธิบดี คำสิงห์บับภา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายจักรพงษ์ ป้องคำไหล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทอง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายธนาวัฒน์ แก่นดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวพีชเลขา เหง้าวิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวเกศสุดาภรณ์ เถาว์ชาลี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นางสาววราภรณ์ กุศลยัง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวธีร์จุฑา สิทธิวงษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นายพศวีร์ ตรุษกุล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายอโณทัย วรรณกุล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นายคมสันต์ เทียบแสน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวนิศาชล ทีภักดิ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวจุฑาลักษณ์ ดวนลี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายอิศราวุธ สรัลชนา ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นายพิรัชต์ ปิยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางสาวพชรพร ไลเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นายจุติโชค ยอดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นางสาววรรณวิภา หอมละออ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายภูริภัทร เพียรเสถียรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายชยางกูร หอมรอด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นายจิรายุทธ เสวตวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาววิราภรณ์ หาทนต์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายพงษ์ดรินทร์ อุสุภราช ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายศาสตรกาญจน์ สินทร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายนฤชัย หาทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวนัฐกานต์ นินระผาย ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาววิภาวี มินตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์มหัทธนาธร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
1นางสาวรุ่งฤดี ไกรลาสบวร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายรรงค์ฤทธิ์ นาพา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายณรงค์ฤทธิ์ นาพา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นายทักษิณ ศักดิ์ภู่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นายภูวรินทร์ มินชัยวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวอลิษา จันทร์ชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นายกิตติพงศ์ บุญธุโสภณ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายทศพร สีอุปลัด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นางพิชญาภรณ์ บัวสระ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวมณีรัตน์ โชติชารี ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวศิรินา วาจาสัตย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาววัชราภรณ์ กุลวงศ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นายพูลศักดิ์ จันดาศักดิ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวจุฑารัตน์ วิวิจไชย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
Mrs.Bounmy Thepphavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
Mr.Phouthasone Vongmonty ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวภคพร ไชยา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวประภาพร กันเจ็ด ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวประไพศรี อินทรขีนี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
Mr.Sengdao Wayakone ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
Mr.Laddavanh Knatavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายฐาห์ปกรณ์ รัตนวรนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางดวงดาว บุตรโยธี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายเสถียร ผาณิบุศย์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นายมงคล แก้วรอด ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางรมิดา ใจปานแก่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวสุทิศา ชื่นเขียว สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
Mr.Kansam Latthanhot ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวรัตนกานต์ นิ่มทวัฒน์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางสาวรัตนลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
Mr.Amphayvanh Oudomdeth ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นางจินตนา กำแพงศิริชัย ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
Mrs.Siamphone Xayasone ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาววิภาวดี ฉัตรทอง ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นายลำดวน อ่อนละมุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี