รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นายธนวัฒน์ วิรัตติยา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440006671
นางสาวยุวกาญจน์ สุริบุตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440000020
นายทนงกุล คำมุกชิก ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440011860
นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440000711
นางสาวยูมินา คำใสสุข ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440002159
นายนทีชา โพธิ์แข็ง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440002137
นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440015841
นางสาวอรอนงค์ สร้อยณรงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440004778
นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440007603
นางสาวกิติยา นันทขันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440000656
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลัยลัก วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
58440007606
นางสาวณิชา ธีระสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440001071
นายชัชวาลย์ แสนบุดดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายศักดา พิมคีรี วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440007604
นายเอกราช คนกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440002444
นายเจษฏา ตาสุติน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440002190
นางสาวผ่องใส ศรีพิทักษ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางสาวศิริรัตน์ หมีกุละ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440000641
นางสาววรนันท์ ศรีรัตนนาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440002703
นางสาวขวัญชนก หวาวันจารย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440006078
นางสาววรัญญา จันทะโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440000823
นายธนกร เล้งสมบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
58440004398
นางสาวสุขศรีพร ลีงอย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440003743
นางสาวณัฐกาน วรรณพราหมณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายสิรภพ พรหมโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440002565
นายพีระพล สังข์ไชย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440001276
นางสาวภรทิพย์ ฤทธิ์ชัย วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58540000004
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
58440005402
นางสาวเฟื่องฟ้า สายที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440003342
นายนัฐวุฒิ มูลแอด วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440008915
นางสาวอตินุช สารีบุตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440001974
นางสาวจริญญา ชาญบุพ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440001753
นายณัฐพล ทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440002398
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยศปัญญา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58440003618
นายภานุวัฒน์ กันยะพิลา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
58440001795
นางสาวอภิญญา วรรณพฤกษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440002608
นางสาวสุกัญญา อุปโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
58440002106
นางสาวนิตยา เจริญผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440002087
นางสาวชุติมา คำภูมี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440002088
นายทวีศักดิ์ เฮียงราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58440002704
นางสาวศศินา เหมือยพรหม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
58540000061
นางสาวณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
58440004292
นางสาวภาวิณี สามิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440002715
นายณัฐวุฒิ อุ่นคำ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
58440002710
นางสาวปุณณ์ภัสสร บุญโชติ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440005756
นางสาวอรชา ทาแหยม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายสนั่น ศรีโพธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
58440006642
นางสาวสุพัตรา แสงสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
58440003894
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
58540000006
นางสาวอริสา คำพิพากษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
58540000005
นายเจษฎา รสชุ่ม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
58440006368
นางสาวพิมลพรรณ พันลำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440003455
นางสาวศิญาณี เบ้าคำ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58440003452
นางสาววนิดา โสมศรีแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
58440003591
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
58540000013
นางสาวหัสนี รอบรู้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
58440005948
นางสาวธณันญา บุตโคต วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58540000067
นางสาวเพชรทิพย์ จันมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
58440010635
นายวุฒิไกร สีชัยกร ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440008610
นายอติชาติ ขุนปากดี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440011556
นายอริย์ธัช บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440006852
นางสาวจริยา มูลเสนา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440007350
นางสาวกาญจนา พยุงดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
58440004033
นายภูมิศักดิ์ อินทร์สะอาด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58440004495
นายราชันย์ มนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
58420000096
นายทรงศักดิ์ คะดาจิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
58540000007
นายพุธพงษ์ ดอกไม้ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
79
58440004299
นายศิริพงษ์ ยนต์ลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440006853
นายปฏิภาณ พื้นพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
58440008037
นายจักรกฤษณ์ บูญศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440007305
นางสาวอนุตรา เศษจำปา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440006828
นางสาวอภิญญา อินลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440007196
นายธีรภัทร ทิพเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440007298
นางสาวฐิตาภา ฐานะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
58440008050
นางสาวปณิตา โพนกลางสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58440014679
นางสาวเสาวภาคย์ มาลิจันทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
Mr.Amphayvanh Oudomdeth วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
58440013350
นายธนกร เดชขันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
58440006572
นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายณัฐพล ชุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายชนกชนม์ ศรีบูจันดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
58440006330
นางสาวดารารัตน์ ประเสริฐสัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440006357
นางสาวศิริพร ก้อนทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58440006358
นางสาวเกศกานดา สารีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58440006356
นางสาวธนพร ศรีคราม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
58440007152
นายธนเสฎฐ์ ต้นธีรพัฒน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
58540000010
นางสาวเบญจมาศ มิระสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
58540000009
นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
58440007167
นางสาวศุทธินี จันทรเสนา วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58440008149
นางสาวพรพิมล ราชบัณฑิต วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
58440008454
นางสาวรัชนีกร จันทมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
58440013803
นายธีรพงศ์ หอระตะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58540000011
นางสาววิระดา ทองอุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
58440008447
นางสาวนิภาพร ศรีระวงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440008664
นางสาวธิดารัตน์ ฐานะ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
58420000151
นายนัฐพงษ์ รังษีสม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58440010199
นางสาวชนิภา พัฒนสามารถ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
58440009956
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58440008611
นางสาวดารารัศมี ดีมิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
58440012885
นางสาวสุวิตา ศรีจันทรา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
58440011742
นางสาวสิริลักษณ์ ราชวงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
58440010904
นางสาวสุพรรษา แสนตะรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
58540000095
นางสาวอุไลรักษ์ สุริวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
58440013846
นางสาวกัญญารัตน์ พันสอน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
58440015047
นางสาวรัตติกาล ผิวอ่อน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440010053
นายนฤพนธ์ วงค์กวานกรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
58440010054
นางสาวนุชนาฏ ชัยจันทา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
58440010955
นางสาวทัศนีย์ เมืองขวา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวสุพรรณี นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นายอัษฎาวุธ ขันแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายภาสุ อามาตย์มนตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นายเนติพงษ์ โยคันชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายนภวิชญ์ ภูมูลนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นางสาวอภิญญา ชาญฉลาด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นางกาญจนา โคตรโยธา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นายปราโมทย์ มังควัฒน์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวสายธาร คำมุงคุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นายวันวิสุทธิ์ แก้วมุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายเสถียร ทะส่วย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นางสาวจุฬารัตน์ เคธรรมมะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายอิสระพงศ์ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวจิราภรณ์ ภูนาแวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
137
สิบเอกศิลป์ชัย แสนศิริ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายพงศกร เขียวคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายภูมินทร์ สีพิมสอ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายนิรพล พิลาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวชนาภา โคตะมะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายจารุวิชญ์ ประภูชะเนย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวอุไรวรรณ คำขวา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นายกิดาการ สามา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายศราวุธ ดวงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวชฎารัตน์ แสงวรรณา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวธิมาพร มาลาศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นายณัฐพล เริ่มศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นายชำนาญ เชิงกาญจน์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นายพีระพงค์ เคนอุทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
152
นายธนเนตร โพธิสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
153
นายกฤษฎา แก้วท่าไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
154
นางสาวณัฐริกา ปาเป้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นายจักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นางบุญญาพร บุสดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นางสาวอรอนงค์ พุธชัยสงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นางสาวอภิญญา คุณความเชื่อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาวนัฐธิยา พูลอินทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นางสาวยุวรี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นายชัชวาลย์ แขครรไล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวรุ่งฤดี ศรีสมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
166
นางสาวสุพัฒตรา มาทาจันทึก วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นางสาวแก้วตา บุญรักษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายสมรัก แสงรักษา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวชลธิชา ชื่นชม วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นายรักพงษ์ ชัยพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายพัฒนพงษ์ อุตะมะยาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
172
นางสาวปสุดา พลทะจักร ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายสัตยา บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายชาติเชื้อ พื้นสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเสริฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายวุฒิชัย ศรีบุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวจุฑามาศ นาเมืองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางสาวน้ำทิพย์ เชี่ยวชาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายภาณุวัฒน์ พุทธเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวอรกมล บุดดีคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวดารุณี สุโอษฐ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นายปิยะณัฐ ตราชู ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวอุมาพร น้อยมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวฉัตรนภา สงวนวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาววาสนา ยานสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นายประเสริฐ สียางนอก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวบังอร สุครีพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสายฝน วิจิตรจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวอภิสุนันท์ ตวงจงราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวพรรณปพร รังนาแพง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวสุภาพร สุขราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวจิราภรณ์ วิณะโรจน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
195
นางสาวฉัตรชุดา ไชยรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นางสาววันวิสา จันทวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวจตุพร อุประโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวเบญยาภรณ์ นามวงค์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวลลิตา คำอุ่น บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาววรินทร์ เพียจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายจักรพล อินทร์จงล้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายนริศ ไกรกลิ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นายอนุลักษณ์ เปลือยหนองแข้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาววรรณา เลิศมีนัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวธนิตา ฤาชากุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาวนริสา อินทะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายวรนนท์ ผิวดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวจริยา กองตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวศศิมาภรณ์ อ้อนนวล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวพรวิมล วงค์เพ็ญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางกิตติยา ผาเงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายกฤษฎา ชาวดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นายประจักร ดอนพล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายกิจจา เหาะเหิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
220
นางสาวปรียานุช พันธัง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นายสัตยา อินทร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นางสาวพรพิมล กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
Mr.LE QUANG LONG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นายพลภัทร์ แพะขุนทด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวภาชิตา สงไชย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
Mr.Benoit Grenoilleau ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายอนุชิต พรหมประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
230
นางสาวชุลีพร หมู่บ้านม่วง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวฐิติพร ตามบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายอานนท์ ขจรฤดีกรกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นายศรันย์ ศรีทุมสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายเนรมิต นาคเป้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวยุพวรรณ บุญซ้อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายจักษพันธ์ ขุริดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวนันทิยา พลบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นายพิชิตชัย พันธ์หลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวเมทินี รอดพ้นภัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายวีระพล รัตนอุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายคมกฤช บัวลอย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นายสุริยา แสงมุกดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวฐาณัชชา กฤตบวรวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวอาทิตยา ลาภากิจ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวสาริตา ฮังกาสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายสุรชาติ ประสมศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นางสาวรัตติยากร วังภูมิใหญ่ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นายทรงวุธ จันทมูล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
58540000071
นายอภิชาติ เหล่าแสลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
252
นายศิวะ มาศแสนสุข วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวพิศมัย แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายนรากร วิชัยวงษ์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นายบันเทิง ทองอุทััยศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางอัฐกร คะประสงค์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายตันติกร ศรีสมศักดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวสุนิษา ปาประเส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวรัชฎากรณ์ วรขัตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวเพ็ญศิิริ จันสุกใส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นางสาวนภาพร สาริสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์สินธุ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวสายนที คัดตะโล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายทศพร ภูชัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายวุฒิชัย ราชไมตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นางสาวจิตรานุช อินทรสูต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
58540000042
นางสาวสุนิสา ยืนนาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
270
นางสาววิสาขา คันทะมาตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นางสาวกัลยรัตน์ ลำทอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นางสาวหัยทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นายสนธยา ฉายาภักดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวอัมภาภัทร ปังคะบุตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายโกศล เพราะภูมิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวศิริวรรณ ถีระสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายวุฒิชัย จันทะแจ้ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นายศรัญยู แก้วศรัทธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นายธงชัย พุทธาผา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวนงนุช วงษ์สิงห์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นางสาวนันทนัช จิมขนทด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายจีระศักดิ์ คลังบรบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายอิสรพงษ์ กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวนัยนา วรรณดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาววธัญญา ศรีหริ่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
58440011939
นางสาวรัชนีกร อุรามา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
58440011954
นางสาวสุภานิตย์ สาริโก วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายชยิน อรุณธิพัฒเดชากร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวมัญธิญา เดชแพง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาววิมล ศรีขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวรมยกร โสสิงห์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวกนกอร จำใบ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นายVangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
MissNouthao Xengnhiachongkhue บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวจิราภรณ์ เตนาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวนัฐาภรณ์ โสภี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายอิสระ หวังดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นายกฤษฎา บัวระพา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายภานุสิทธิ์ ศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
จ.ส.ต.อภิชาติ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
จ.ส.ต.ประชา วัจนามัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
58540000017
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
310
นางสาวสาวิตรี โรจนปาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวอภิญญา ผิงเหลือง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายสุวิทย์ ชาวสวน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นางสาววิภารัตน์ แก้วภูบาล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาวปิยพร โสใหญ่ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นายสุรเดช ถนอม ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวพิมพ์ชนก สงฆ์มา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวจารุรัตนา ถาวงษ์กลาง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นางสาวภาวิดา ขวาของ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวนงคราญ คำเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นายศุภสิน วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาววิไลพร คำมุกชิก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาววันวิสา นันทไสย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวปวีณา เประกันยา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาวลลิดา พิกุลศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นายชีวะ คูณทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวกัลยา ไชยเพ็งจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นางสาวชื่นนภา วณิชปัญจพล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นายธวัชชัย ประเทศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางสาวชญาดา สุนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวพรนิภา ไชยสงโท บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวสุนิสา มูลทะศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
58440011940
นายรณชัย อินทะนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
58540000030
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
342
58540000085
นางสาวเบญจวรรณ ลีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
343
58540000083
นางสาววิไลลักษ์ ทันวงษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
344
58440012247
นางสาวภาวินี คคนะกันต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
58540000062
นายเกียรติพงษ์ วิยะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
346
58540000063
นางสาวกาญจนา ภูวังมน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
347
58540000066
นายปฏิภาณ ร่องนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
348
58540000064
นายขัตติยะ ลอยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
349
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวนารินทร์ มีแสนสัตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นางพราวนภา ชาติภูธร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวกาญจนา ศรีษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
MissDonekeo Manivong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นางสาวมัลลิกา จ่าไธสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาววันวิสา สงครินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นายเจริญพงศ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายอดิศร ดอนพล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวอัญธิกา มั่นเพียรจิตต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายคัมภีร์ อุปแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายชัยภิเษก ดอกพุฒ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นายเมฆอานนท์ แพงด่าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นายอุเซคิ โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายชุน โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวจุฑามาศ คำดีบุญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายอภิสิทธิ์ มีพรหม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
58440012873
นางสาวจุฑารัตน์ รอดรักษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวปิ่นเพชร บุตรเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
368
58540000070
นางสาวนภวรรณ แท่นทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
369
58540000060
นางสาวประภัสสร พลดงนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
370
58440012828
นายธานี พันทอง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
58440012829
นายคมกริช ด่วนชล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
58440015820
นายฤทธิพงษ์ นารินรักษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางฐานิตา ภูมิเทศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายสิทธิเดช โตสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าอินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
Mrs.EMALYN CHAIVIRATHPONG ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
58540000028
นางสาวปาณิสรา สุวรรณสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
380
58540000029
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
381
58540000023
นายพัฒนพงษ์ สุพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
382
58540000025
นางสาวสุจิตรา คำอ้อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
383
58540000050
นางสาวนุชจรี ศรีพันดอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
384
58540000081
นางสาวกมลพรรณ พันธ์ณวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
385
58540000087
นางสาวอุทุมพร พวงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
386
58440015831
นายพัฒน์สิน บัวจำนงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
58540000053
นางสาวช่อผกา ศรีจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
388
58540000056
นางสาวเอมอัชณา หงษ์คำเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
389
58540000072
นางสาวณัฐมล ไกรศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
390
58540000073
นายณัฐศักดิ์ ชัยสุบรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
391
นายจุฑาธวัช แสงวิจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
Mr.Elton John Pi-ig ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวสุนิสา คำไพเราะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นายณพวัฒน์ สกุลสุขวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นางสาวศศิธร เมืองคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
58440012656
นางสาววรรณวิภา ชินบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวญาติมา ปัญญาธร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
58440013061
นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
58540000019
นางสาวรุ้งฟาง พินัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
401
58540000020
นางสาวนิพาพร ลมวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
402
58540000039
นายอภินันท์ หอมสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
403
58540000041
นางสาวสุมาลี ไทยแสนทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
404
58540000037
นายวิธวัต คตภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
405
58540000036
นายอนุวัต สุดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
406
58540000024
นางสาวสุปาณี พรมคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
407
นางสาวรัตนาวลี ถียัง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
58540000089
นายธัญธร ภูชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
409
นางสาวศศิธร คุณพาที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
58440015836
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
58440015837
นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายศุภชัย พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายพีรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
415
58440012838
นางสาวสุพัตรา ศรีหะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
58440012872
นายพงศภัค ลาหมัน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
58440012212
นายสรายุทธ โลหะเวช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายสหวัชร์ สายสมอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาววิภาวรรณ์ ถาบุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นายชัยวัตร ชัยจำรัส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
58540000069
นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรณยงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
422
58540000047
นางสาวจริยา ชนะมัจฉา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
423
58440015821
นางสาวเบญจมาศ หน่อสุริวงศ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
58540000049
นางสาวสุกัญญา ชาวัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
425
58540000093
นางสาววราภรณ์ สารีโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
426
58540000094
นางสาววิมล เสตพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
427
นางสาวดวงใจ วรรณกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์มหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวเสาวภา ใจแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
430
นายเฉลิมหล้า วัฒนวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวอนงค์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายจิระ ชนาสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวสุวินญา จรโคกกรวด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวสุรีวัลย์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นางสาวขวัญชนก จันทร์ชนะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นายจัตุมงคล แพงสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นายชาญชัย พิริโยดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นายชูเกียรติ ขวัญสุวรรณ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
58540000059
นางสาวนุชสรา สุขวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
441
58540000043
นางสาวสะรุตา สุบิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
442
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายวรรธนัย แสนโยธา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายสืบพงศ์ พูลศิริวิไล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวปิยธิดา สัพโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
58540000026
นางสาวสุนิตา บุบผาพอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
447
นางสุพัตรา พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นายยุทธนา สอนสาระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
MissLyra Bello ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
58540000021
นางสาวมณีชญา ชัชวาลย์ปรีชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
451
นายชัชวาลย์ จันทราช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นางสาวประพาฬภรณ์ เอ้งฉ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นางสาวธิตินันท์ กัญญานาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นางสาวนุชิดา สาระดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นายอานันท์ ไวยวรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
456
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายสิทธิชัย สุนทรวิสัย วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาวพลอยไพลิน พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
58440015833
นางสาวณัฐมล แก่นแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นางสาววนัชพร ไชยปาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
58440015834
นางสาวขวัญดาว จันทาสี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางสาวหัสญา สิงห์เสนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสุรีรัตน์ เพชรฤาชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
Mr.Vangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นางสาวอาภิญญา น้อยแสงศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นายโชติชนิต คำมุง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นายณัฐพล เหงียนวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวชุดาภา ปรีชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นายกานต์ หมวดใหม่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาววาสิฏฐี ภูแช่มโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
472
พระเกษชฎา อำภวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวอัจฉรา ทองโพช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นายภาคภูมิ จันทาพูน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นายกรกฎ เพ็ญภักดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นายกฤษฎา พรมสีหา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวรัศมี อะภัยโส บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นางสาวศรีสุดา โสภา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นางสาวนันท์ภัสร พรมสุทธิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
58540000052
นายวันเฉลิม แก้วศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
483
58440015816
นางสาวปัทมาวรรณ พรมแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
58540000079
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
485
58540000080
นางสาวสุพิตรา มุ่งงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
486
58540000084
นางสาวประภัสสรา จันทร์อ้วน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
487
58440015835
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพรม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นายศิวรักษ์ ผ่องโชค บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายสุประวิชย์ ปัดจังหรีด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นายชิงชัย ศิริวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
58440015845
นางสาวสฤทัย สวัสดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
58440015847
นางสาวอารียา หนูพิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นายธีระพล วงษาบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
495
นายธีระพงษ์ สินธุเทา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวนิศาชล มูลมาตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พบวันดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ สีหานาท น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
สิบตำรวจตรีชาญยุทธ จันทร์เหนือ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
สิบตำรวจตรีรุ่งสุริยา สีนาทนาวา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
สิบตำรวจตรีวรนัญ วรวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
สิบตำรวจตรีสุริยา โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
สิบตำรวจตรีวีรพล มูลกัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
สิบตำรวจตรีเบิร์ด ศรีวิบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
สิบตำรวจตรีสิริวัฒน์ โพธิ์จันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
สิบตำรวจตรีทนงศักดิ์ เหมือนแสงศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
สิบตำรวจตรีประภัสร์ สรรเกียรติกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายณภคดล สดกลาง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวจิรารัตน์ พันศรีเลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวศิริพร ชาภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาวเปรมกมล สงเสด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายภีรวุฒิ มณีทร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาววราภรณ์ สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสาวเมธาวดี สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายสมพงษ์ สารีโท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นายบุญญฤทธิ์ อุดมบัว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นายนิพิชิต สิทธิศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวปัทมาพร เฉียบแหลม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวยุพาพักตร์ บุตตะโยธี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายธรรมรัตน์ ขินาวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายสุรไกร แก้วแสนเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
58540000076
นางสาวลลิตา ผากาเกต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
523
58540000077
นายประชา พลบุบผา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
524
58540000078
นายนายศุภชาติ แสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
525
58440015818
นางสาวชนานันทน์ สร้างเบญจพล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
58540000086
นางสาวศิริพร ปริตแจ่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
527
นางสาวชานดา จิตต์อำมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
58540000091
นางสาวเสาวณีย์ ภาคพรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
529
58540000092
นางสาวสุนิสา บุญชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
530
58440015838
นายฐานันดร มนุษย์สม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
58440015839
นางสาวกนกพร สิงหาศิลป์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาววนิดา อุตรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายรัชพล ลอยบัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวรวิพันธุ์ รัตนชาติวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นายธนะพล หอนงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นายกิตติพัฒน์ สุทัศน์ ณอยุธยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นางสาวปิยะนันต์ อิ่มเรือง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นายมนัส มั่นแถม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นายยุทธชัย บุตรอินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางอภิญญา ดวงเงิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นางจินตหรา สุมะลัด ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวรุ่งนภา อ่างมัจฉา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายธนะชัย สุวรรณรงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นางสาวภวจันทร์ เจือจันอัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวสุนทรีพร นิโม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวอุไรพร หินอ่อน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นายอุทิศ ไกรยะแจ่ม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสรัลชนา บุญเลิศ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวพรรณงา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นายปัญญา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
58540000075
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
554
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวจิระภา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
556
นายกิตติภัค เรืองเดช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายวันเฉลิม พงษ์พัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายอภินัน อุไร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายชลัมพล ธูปกระแจะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวนันธิดา ขันเดช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นายขจรเกียรติ วันสืบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
Mr.NGUYEN THANH CONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นางสาวกรรณิกา โคตะมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นายธีรพงศ์ พลศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวกิติยา กล้าหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวกนกวรรณ ทุมจันทึก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวอัญชนา ภูริศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
58440015817
นางสาววาสนา จันทะศิริศักดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวสุรีพร สุขเจริญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
58440015829
นายอัษฎา เดือนกอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวผกามาศ กองกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายภัสธิยะ ลีบาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
58440015848
นางสาวกนกวรรณ อุปศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นางสาววรรษมน สิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
58540000051
นางสาววิภารักษ์ ฤทธิธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
581
58540000065
นายนันทวัฒน์ กิ่งชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
582
นายภูวนิช คงเจริญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวนริศรา โอชารส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางสาวเนียรนภา เวียงสมุทร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายพชร รอดสว่าง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
Mr.Phougern Khoonpasirt บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวอาภาพร โคตรหานาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
590
นางสาวปรารถนา ยกเทพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นายณัฐพล สวยวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายจักรพล กาฬสินธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางสาวพรทิพา ปัดชาชม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
594
สิบตำรวจตรีเทพพิมาน เมืองพร้อม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
สิบตำรวจตรีเฉลิม เพชรบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
สิบตำรวจตรีวิทวัส แก้วประภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ ทองสม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
สิบตำรวจตรีอานนท์ หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
สิบตำรวจตรีนภดล เพ็งทัพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
สิบตำรวจตรีศักดิ์ชัย พิมพ์เหมือน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
สิบตำรวจตรีสุรเดช อินทนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
สิบตำรวจตรีคชพล พิลาวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
สิบตำรวจตรีอภินันท์ พลดงนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
สิบตำรวจตรีธีระวัฒน์ มูลเพีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
สิบตำรวจตรีอาณาจักร ศิริศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
สิบตำรวจตรีฐิติพลธ์ พลายระหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
สิบตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ ไวยวรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
สิบตำรวจตรีพัทธพล แซ่ตั้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
สิบตำรวจตรีอนุพงษ์ เจริญภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
สิบตำรวจตรีธวัชชัย สุกสด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
สิบตำรวจตรีวีระชาติ ทิพย์โชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
สิบตำรวจตรีธนากร น้อยหมอ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ มะรังศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
สิบตำรวจตรีนพรัตน์ อิสระบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
สิบตำรวจตรีจิรเมธ อายุยืน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
สิบตำรวจตรีเบญพล ดวงพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
สิบตำรวจตรีกิตติพล คนมาก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
สิบตำรวจตรีจตุภูมิ ภุมรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
สิบตำรวจตรีเจษฎา ไชยวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
สิบตำรวจตรีปวนัฐ มาเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
สิบตำรวจตรีศาสตรา หนูกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
สิบตำรวจตรีลือชัย ปินะถา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
สิบตำรวจตรีเจษฎา มาตย์วิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
สิบตำรวจตรีชลาวุฒิ กาทองทุ่ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
สิบตำรวจตรีพฤฒพงศ์ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
สิบตำรวจตรีศุภชัย ประทุมอรุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
สิบตำรวจตรีอัชมี หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
สิบตำรวจตรีจิตรเทพ สุวรรณเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
สิบตำรวจตรีอธิบดี คณพระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
สิบตำรวจตรีพิชญ ปัญญาสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
สิบตำรวจตรีธีรนนท์ นามอุตวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นายภัทรพงษ์ ดาราเพ็ญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาวธีราภรณ์ สิทธิศักดิ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นางสาวอริญา โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวพันธ์ทิพย์ วงค์วิลาศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นางสาวจิดาภา บุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นางสาวนุสรา ทุมรินทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นายพงษ์ทวี เงินพัก วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นายสิทธิพล ชินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
642
นางสาวนุชนาถ ศิมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นายศาสตรา มาทะยัพ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวจริยา ดวงหาโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นางสาวอรญา โหมดม่วง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางสาวจิติมา แซ่ลิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวพิมพิกา อายุวัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวจินตปาตี สินลม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวภัทรพร ศรีสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นายสถาปนิก วิไลกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นางสาวปิยฉัตร ไทธานี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นายนิธิกร พรหมเจริญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวศริญญา ชมซา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวจิราพร โสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางสาวศุภธิดา ศรีอำไพวราภรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นายเจษฎา สิงหศิริ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นายอภิรักษ์ เกิดสวัสดิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นายปริญญา เข็มรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นางสาวขวัญเรือน ชินบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นางสาวอมรรัตน์ พรมประเสริฐ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวกัลยา เอียสกุล1439900225885 บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางสาวน้ำฝน จันทะเหล็ก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นายเชาวรักษ์ ชัยชนะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
667
นายชัยพงษ์ ภูด่านวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
668
นางสาวสายรุ้ง ฤาชัย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวพัชรินทร์ พาลาศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นางสาวสะกาวเดือน แก้วเชียงหวาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดแก่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นายกษมา ไพสิฐชูวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นายประชา พลบุบผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
674
นางสาวลลิล สืบสิงห์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นายเศรษฐวัฒน์ บุญไตรย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นายปฐมพร ทองคำ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวรัชดาภรณ์ คำมี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นายศิริโชติ พจนสุนทร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นางมุทิตา แสนบัว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางสาวพวงพร จันทรเสนา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นางสาวณภัสชล บุญลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นายศิลป์ชัย พระภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวสุมิตรา บาบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นางสาวชบาไพร ธีระพาพงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นางสาวชฎาพร โสภาคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นางสาววรรษิษฐา รักธง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นายจตุรงค์ อุดชาชน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวเกศินี โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นายชิตพล วิไลงาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาววงษ์วรรณ นาคพรม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาววรรธนีย์ ศิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางสาวกรวิภา ทองสุขดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวสุรีย์พร ชาววัง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นางสาวบุณยนุช อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายพัชรพล โพกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
697
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวรัตน์ชนก ผาสุข บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นางสาวภาวิณี โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวสุพัฒตา โคตรสะขึง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
702
นายวธัญญู มั่นบำรุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
703
นายวารวัต ชมภูจันทร์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวจิรัธยา แก้วภิรมย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวรัชนก ผาคำ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวอรทัย มะโนระกร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นางสาวยุพาพันธ์ สาขา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นางสาวนุจรี วงศ์ตาพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวกรานต์ศิริ บริบูรณ์มังสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นายพฤกษชัย ตระกูลแสงอุษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นายอนุชิต แก้วจำรอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายพงศธร โมรา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายธีระยุทธ คานทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวอรญา แสนสุโพธิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวปารณีย์ สีพฤติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวจีรพร วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวศรีสุดา ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายภากรณ์ ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นายเสกสรร เรืองประทีป วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวศุภเจต ศรีพาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวศิริฝัน แก้วมูลตรี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นางสาวเบญจมาศ ศรีบุญเรือง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวศิรินทรา พาเฮือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นายศุภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวสุวนันท์ ธุระพระ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวอนัญญา คำสิงห์ศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นายเขตต์ตวัน อันบุรี ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวเพชร์วรินทร์ เรืองแสน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวนิสาชล ราชบรรเทา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นายธรณินทร์ เหง้าน้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายปรมินทร์ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นายณัฐพล ชิยางคะบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวกาญจนา นรากร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นายประวิทย์ สีสวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นายทวีป แก้วไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวสิโรธร จันทร์เรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นายรัฐพันธ์ วงศ์สุรีย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นายศรายุทธ จันทาทอง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นายฉัตรชัย สกุลคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
58440015850
นางสาวยุพิน แก้วสุพรรณ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
58440015851
นายพฤหัส เขียงรื่นรมย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
58440015852
นางสาวศศิประภา แก้วเชื่อม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางจิรารัตน์ สมชาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นายบุญเรียบ สีลาแดง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วีระนูวานิชย์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวหทัยทิพย์ กตสิริย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
754
นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายธวัชชัย สุวรรณราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวมลดา เมืองสีมาตย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นายฆนภัส สิงห์สาร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นางสาวฐิติพร วังวงค์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวเจนภา ดาทอง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นางสาวสุนิดา คำประเทือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
58440015825
นางสาววิภาวี ดาวเชิญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นายศุภชัย ปัดภัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
58440015853
นายจีรพัฒน์ สท้านพบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวหัสญา แสงโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
765
นางสาวอริศรา อรกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นายศิวราม นรินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
58540000099
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพสุภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
768
นายสุรพล รัศมี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นางสาวสิริกมล สีหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นายสุขสันต์ สิงห์ทองชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นายวชิรวิชญ์ ผาดำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวพิรัญญา พันธุศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวเมวิกา ศรีสง่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นายพีรเดช มีเพ็ชร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
สิบตำรวจตรีมานะศักดิ์ อิ่มยิ้ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
สิบตำรวจตรีพิเชษฐ์ หลวงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ โตเร็ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
สิบตำรวจตรีรุจธร ดานนธิสรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
สิบตำรวจตรีพิษณุ รูปปิยะเวชน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
สิบตำรวจตรีพีระเชษฐ์ สุทธิชาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
สิบตำรวจตรีพิเนตร อาบูวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
สิบตำรวจตรีสิทธิโชค ยิ้มขลิบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
สิบตำรวจตรีอรรถชานนท์ สิกขา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
สิบตำรวจตรีอุกฤษฎ์ เซ่งเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
สิบตำรวจตรีอลงกรณ์ หงโสดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
สิบตำรวจตรีสมพงศ์ ดอนตาเหล็ก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
ดาบตำรวจวัชรธร ด้วงคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
ร้อยตำรวจตรีจีระศักดิ์ คำวะเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
สิบตำรวจตรีปรวัฒน์ สวนยศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ รักษ์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
สิบตำรวจตรีสุพพิต นันทชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
สิบตำรวจตรีวิทยา ฤทธาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
สิบตำรวจตรีเสรี ศรีอุบล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นางสาวธิดารัตน์ สังศินะ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นายสุรินทร ศาลางาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาววนิดา ม่วงท่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวปัญญ์ชลี ถิตย์ฉาย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวกรรวี อ่อนสีทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
799
นายณัฐวุฒิ เขตบุรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
800
นายจารุวัฒน์ พรมหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
801
นายกัมพล พันธ์ละออ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
802
นางสาวพรพิมล จำปาหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
803
นางสาวกฤษณา คะณานันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
804
นายชัยรัตน์ เชษฐสุราษฎ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
805
นายรพีพัฒน์ อินทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางสาวรภีพร ละออจิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายนิคม ช่องบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาววนิดา มีศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวหยกทอง กองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นายอัฐพล วงษ์ปัดตา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาวลินดา เหมือดอดทน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวพรนิภา สุริยะขันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นายธีระรัตน์ วัชรพงษ์เทวัญ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายวชิรศักดิ์ สาสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นายอรรถพล ทิพย์โสติ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวมุทิตา วรนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นายชนาธิป ศรีทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวจิราพร พิมพ์ศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวสิริพร แสงตา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวรัชนีกร ชัยมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นายชนุดม หามวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายปรัชญา ภู่ชาวนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
จ่าอากาศเอกนันทชัย จุลเนียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
สิบเอกนันทวุฒิ เหล่าผักสาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายนิติรัฐ ศรีสุเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นางสาวพิตติยานัน จิราณิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นางสาวชณิกา เสนายอด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาวกานต์ธิดา ภูมิวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายนิติพัฒน์ พจนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
สิบตำรวจตรีภูวดล เสนารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นายนพรัฐ พาที รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ขาลมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นางสาวบุษบา สารพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
58540000027
นางสาวศิริลักษณ์ ประจงบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
838
58540000038
นางสาวชิดชนก สาระวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
839
58540000040
นางสาวศิริขวัญ จันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
840
58440015819
นางสาววิจิตรา นาหัวนิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวกาญจนา อุประถา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายจักรวาล วงษ์คาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
MrFrancesco Ekachai Ferri ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นางสาวณัฏฐา ศรีบุญนาค สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวพิชญาภา กายะชาติ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางรจนา สุโพธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นายธนภัท กันต์พิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นางสาวภัชราภรณ์ สุปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นายอภิสิทธิ์ นันบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวสุขณิษา ระวิชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาวสุภัสสร ตุงกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
853
นางสาวรัชฎากร พงษ์ฤทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นายศุภการ สารกอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางรุจิรา โพธิ์ไพร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นายอดุลย์ ร่มศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นางสาวมินตรา พิริยชนานันท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวณัฐภัสสร ศรีสร้างคอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นายอภินันท์ หิรัญวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
862
นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
863
นางสาวเสาวลักษณ์ องอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
864
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
865
นางสาวศุภลักษณ์ เหล่าเขตกิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวนริศรา สิทธิมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวลักษณาวดี โสภาพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายอธิพัทธิ์ ไตรยวงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นางสาวสุภาวดี พรหมศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นางสาวฤทัยรัตน์ พิศเพ่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายเอกพงษ์ คนแรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวนุจรีย์ ป้านภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นายศรลิขิต แห้วโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นายพีระพล คำมงคล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นางสาวระพีพรรณ แสงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นายเทิดพงษ์ พิมยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
Mr.Sayouty Somsuliwong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวประภาพร ดีเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวสุนิษา แก้วพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวนิศานาถ ชาวกะมุด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวกุลธิณี ลุคเซซี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวสัญระญา จำปานิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นายเจษฎา ภูทองตา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายอภิวิชญ์ สร้องโสม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นายอุษณากร อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวรัตนาภรณ์ นาเวียง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นายวุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นายชาญชัย ฝ้ายสีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวพรชนก คำศักดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นายสิทธิโชค วงศ์สามาถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นายสุเทพ พิทักษ์กุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวทัศนีย์ ชาตรีเจริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวจิตรทิวา ลอนยุด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาววรรฤดี ลาวัลย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวดรุณี เวฬุวนาธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นายดนัย สัจจานนท์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาวสุภาภรณ์ สุตะนนท์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาวอภิญญา ด้วงโคตะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวสาวิกา ภูริศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นายนนท์ ทิพย์เสถียร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นายยุทธศักดิ์ ทานอุทิศ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นายปิยพัทธ์ ชมพุฒ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นายฤทธิรงค์ ชาวเกวียน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางสาววิชชุดา จันทะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นายณัฐพล สิรโชติจิราเจต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปฟา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวจริยา กองคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวปานระวี บุญนันตศาสตร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวสุมนา เอาโอษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางสาวจุฑามาศ ตาดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวนิโลบล มุนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นายรัชนัย ดงแสนสุข วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายหนึ่งอาทิตย์ ปานสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายอภิชาติ ขุนปากี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
MissHua Thi Mai Hung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
Mr.Nguyen Thanh Cong บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
Mr.Phan Thanh Vinh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
MissVo Ha Khanh Linh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
Mr.Hoang Khanh Doung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นายธนาธิป พรพันธ์นุกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวพีชญาดา อภิเษกมงคล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นายวีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายพรชัย นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายประมวล บุญพา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวนภาพร วงศ์เอาะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นางสาวหัทยา หาญธงไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ้ยแป ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นางสาวอลิษา สีไชย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นางสาวกรวิภา สีหาพันธ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวรัชนีพร ดวงพิมพ์หาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวทาริกา หนาแน่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นางสาวลัดดาวัลย์ ละอองเดช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นางสาวอารียา นนท์ปัญญา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวจินตนา โพธิ์แก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวศยามล ทาแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวศศิธร มธุวร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นายประวิทย์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นายปัฐม์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาววาสนา บัวสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นางสาวมนธนา คำชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นายจิรายุ พลพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาวพิชฌ์ภางค์ สมบูรณ์พร้อม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวแพพร แสงฤทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นายนราธิป ครองยุติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสาวอัจฉรา กองมณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวสุจิตรา หิรัญมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาวณฤมล สีส่อง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวสุพัตรา ศิริเกตุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวภรณ์ผกา โฮคาริ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นายเชิดศักดิ์ ปักสังขาเนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นายอนุวัฒน์ โสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาวนัตยา เข็มปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นางสาวกานต์ จิตรประสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายพิเชษฐ์ แสนงาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นายสัญญา น้อยทองสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสาวศุทธินี ศรีภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาวสุพัตรา พีชานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายเสรี ศรีภูธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นายปฏิภาณ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นายอภิเชษฐ แพงคำฮัก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาวรุ่งนภา ช้างน้ำ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายจตุพล สีดาโชติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายโชคชัย โชตะสี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นายวรวิช ศรีปัดษา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นายอภิชิต บุญสีทานี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นายกนกพล ชัยมัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวกรณิศ คมเกษมกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาววราภรณ์ มีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายพงศกร คันธะชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
58540000097
นางสาวสุพัตตรา หนองคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
978
นายมงคล อินทร์ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางกรองแก้ว พาพินิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุวงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นายวีระศักดิ์ ลักขษร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวชญานิศ ภูมิ่งศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นางสาวศิริพร ภาชนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นายสันติ ปู่ทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นายศรุต พิลาวัลย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นายชูชาติ เป็นมงคล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวทิพาวรรณ ศรีชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายอนิวัฒน์ โคกเสนา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นายศราวุธ คำแสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นางสาวฉันทนา ไวยะราบุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวปรารถนา พรมศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายจตุพล ยะเพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวกัญฐิกา เกษานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวลลนา มะหัตกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
Mr.Anongsone Phommachanh ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวสุดารักษ์ กุลวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
999
นางสาวชมพูนุช เรืองสุที ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1000
นางสาววิภาดา มุทาพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1001
นายสุเมธี โคตรแสนลี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวธัญรัตน์ จันโทพลัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวพรธิดา สารโยธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวสุภานัน จันทร์ดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวศกลวรรณ อินทร์เสมียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวสุขาดา แก้วงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นางสาวอัญญาดา ทันปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นางสาววัตนา สีดามาตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์แสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวเทวินทร์ตา พลสิมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวกชพรรณ โคตรปะโค วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นายเรศวร หล้าสุพรหม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวโชติกา สังโวลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
สิบเอกรุ่งไพรวัลย์ ไชยโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวนิภาภรณ์ บุราชกัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวปวีณา รัตนคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวอรทัย อ่อนดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นางสาวปิยนาถ ทับทิมแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวศิริวรรณ สารราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นายศตคุณ ชูตระกูล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวลักขณิชย์ บุญกว้าง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นายชัยยง พลเยี่ยม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นางสาวธาริณี จันทะนา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นางสาวรัตนาทิพย์ บัณฑิตพุฒิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นายไตรภพ ยอโง้ง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวสุกันยา บุญชาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1029
นางสาวจิรานันท์ อ่อนสีดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1030
นางสาวสุพัตรา ทองอิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาวทิพวรรณ ทองสุโข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางสาววิริยา สุภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางอมรรัตน์ มีมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายพลวัฒน์ ปัสสาพันธ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายเจนภพ มณีกานนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นายขวัญ สืบสวน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายชณธิป พังพี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายธีระพงษ์ น้ำทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวสุพินญา ศรีดารักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวพรทิพย์ สิงห์สัตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาวละอองรุ่ง บุญเกิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวพนิดา สารผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวศิริสุข หนูช้างเผือก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นางสาวนัฐสุดา เพ็ชรคง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางสาวสุกัญญา โชติประชุมทรัพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นางสาวกุลจิรา บรรณาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นายกชกร ประฏิสุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวติยาภรณ์ แสงบุดดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวธนาพร สำเภา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ธรรมวงศ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวอริศรา เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นางสาวนันทพร ปัตถาวะโร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวเมธิณี คำแพงศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นายไคลด์ แซ่ตั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวพรทิวา ชาติวงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวธันย์พิชา กมลสุริยะศิริ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นายยุทธนา บัวจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวนัตธชา หมีกุล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาวสายฝน พรหมจักร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายชันวัตร พันธนา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวอรยา บุตรีวงษ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวมนต์จันทร์ จิตจักร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวกนกรัตน์ แสนสีลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวกรวิภา บูรณสรรค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาววรรณศิริ พุทธมา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาวอารีรัตน์ แสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาววิจิตรา แซ่โง้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวชลิตา หาญวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นางสาวชนิดา อินหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นางสาวรัชนีกร พุฒซ้าย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นายอมรพล พลอยอำศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวปาริฉัตร กัปโก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวธันยานี เว็งอาจ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นายธนา โคตรสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวประภัสรา ขันธีวิทย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นางแสงเทียน ลอร์ด ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นายชัยรบ ไชยวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1084
นายชัยวิชิต ทุมหนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวอรสา ราชาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายวัชรา ศรีมุงคุณ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นายชัยณรงค์ บุญยุทธ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นายวรวุฒิ ศรีกงพาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นายปิยะณัฐ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายวุฒิกร โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นายธนากร ทองนาค วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นายประเจตน์ มีเดช วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางสาวจันทร์ประภา ชัยหงษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายวิมล พลทะอินทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายอานนท์ พรมแพง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นางสาวสุพัตรา แก้วคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวช่อผกา ไฮงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวณัฏฐ์นรี นันไชย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสุภาภร์ นิลคูหา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายลิขสิทธิ์ ชมภูทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นายณรงค์ศักดิ์ เขียวชะอุ่ม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวดฤพร ริยะบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางสาวชนิตา โคตรปัญญา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวประภาพร สีปราบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นางสาวจิราภรณ์ ไชยไข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นางสาวริศรา ธงภักดิ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวยุวดี ใจบุญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวณัฐกานต์ ลายทิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นายอนุชัช ตุยรัมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
Mr.Chu Ngoc Duc บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
Mr.Nguyen Quang Tung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
MissTran Huong Quynh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
Mr.Len Am Binh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
Mr.Nguyen Van Dat บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
MissNguyen Thi My Phoung บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
MissTran Thi Thu Ha บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
MissNguyen Thi Suan บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
MissLe Thi Hai Van บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
Mr.Nguyen Ngoc Anh Khoa บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
Mr.Pham Dinh Sang บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
Mr.Nguyen Van Hao ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นายวงศกร สีลาวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวจันทร์ฉาย ทองยา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวชฎาพร หาบุญมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาวทิชา อินทร์อำคา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวปาริกา ดวนดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นายจิรวัฒน์ ระหาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวจิลลาภัทร ภูมิสัตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวอาทิตติยา ดังกิจเจริญ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาวกรวิกา ชิ้นสุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นายนพเดช บัวพิษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวนภาพร สกุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวทิพยรัตน์ โฮมซ้าย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวสุพัตรา อุดทะบุตร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวกัญชบา ศรีโบราณ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายอภิวัฒน์ พลชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นางสาวภคพร ชาวสุรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาวอรพินท์ สาเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางวรรณา พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายธีรภัทร์ โคตรประทุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายจรัสเชาว์ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวรำไพ วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายเจตวัน อินทสร้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นายรักอนันต์ สมคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางไพรินทร์ สร้อยวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวจิราพร ดวงอ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นายกฤษฎา วิเศษ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวตุลลดา เหง้าพรหมมินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวเรวดี ศรีพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางกชพร เบิกบานดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวพีรดา บุญเชิด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นายไพรัช จันทร์แสง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
Mrs.Phouvieng Khounpaseuth ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
Mr.Hung Mai Xuan ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
Mr.Thanongsong Morakoth บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นายสิทธิเดช ผันผ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวมะลิวัลย์ สว่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวสุภาพร สอนสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวปานทิพย์ ดานจง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวเกษรา พิมพา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นายเรวัตร ปานช้าง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวขวัญแก้ว ชัยมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นางสาวจุฬารัตน์ เปาริสาร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นางสาวณัฐวรรณ มันปาฏิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางสาวอรนภา สารีโท ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นางชุรีพร โอชาลด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นางสาวสุพัตรา ตันเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาวธัญญาภรณ์ นราพล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวมยุรี ศรีเมือง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นายโชติวัชร หล้ามาชน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายสุริยง น้อยกัลยา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นายเทอญชัย โพธิ์พระ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นายมหาราช คำมันตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นายจีรพันธุ์ สงวนศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นายฤทธิเกียรติ ฉันท์มิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นางสาวกัญญาณัฐ ลุนบับภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวโชติมา ณิยกูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายพรมทนนชัย ศรีน้ำอ้อม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวรวีวรรณ ไสบาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวธันยพร จิตตฤทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นายปวิชชาติ ปราชกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวจันทร์นิภา ดาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นายศุภสิน วิเศษแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายบดินทร์ นามโส ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายปัญจพล ไพรหลวง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นายมนตรี โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายกิตติ ตึกสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวอารยา ตุ้มมี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายฉัตรชัย ดอนโคตรจันทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวนฎาประไพ ภานุรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาวสุภาวดี เคนวงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวขนิษฐา บุญคาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายอัษฎาวุธ ลักษณะสกุลชัย ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาวจิรัชญา เงินขวด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นายญาณวรุตม์ ปุริมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
58440004720
นางสาวสุพัฒตรา อุปติ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
58440003954
นายนิรุช คำแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวลลัลลลิล อันธิรส บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นายวัจนนท์ จันสด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1220
นางสาวนิศาชล ไชสุรีย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นายชัชวานนท์ ยะวงษ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวเจมิกา ขันลุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์เดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวพฤกษา สิงห์ทองชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางสาวกนกรัตน์ อรัญมาลา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวปวีณา ขาวสอาด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสาวกัญชพร คำหล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายพชร คงทัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นายสงคราม วงษ์ไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาวทิพรดา ชูลูเปียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นายสถาปนิก หาระคุณโน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายสุรชาติ สาชิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นายโกสินทร์ โชติพินิจ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นายกัมปนาท โสมสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นายอนุพงษ์ ทองเหลือง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นายพัฒนศักดิ์ บุระวัด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวสุรีย์ฉาย จันทึก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวเจนจิตร สายเย็น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นายพงษ์นิกร เทวภูมิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวอารยา ศรีวัฒนา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นายธีระวัฒน์ วระรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาววัชรินทร์ พรมสาร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวกรชวัล มาตะยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายกิตติภัค อินทะกนก วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
Miss La Huynh Phuong Uyen บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นายสุทธิพงษ์ ยศสา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายการกฤศ นราธิปชยาภร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายเชาวนันต์ ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นางสาววราลักษณ์ คัดวงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นางสาวยอดหญิง ทองสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางกนกวรรณ ประกอบศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นายสิรดนัย ดำรงฉายายน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นายชาตรี ชมภูนิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายทศพร ลาวัณย์พร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นางสาวณัชชา นวลลม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายรัตน์ พันธษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายศราวุธ ยั่งยืน ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวนฤมล แข็งแรง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวอรัญญา นามวงษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นายณัฐสิทธิ์ เวียงนนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นายอริยะ โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นายปฐมพงษ์ วิรุณพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวลัลน์ณภัทร โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาววิไลวรรณ นามโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวมณีนุช บุญชูวิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นางสาวจิราพร ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาวณัฐพร พลชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นายเศารยะ กังแฮ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1275
นางสาวพภัสสรณ์ วรานพจิรานนท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1276
นายสุวัฒน์ ใจอ่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1277
นายศัตวรรษ วิเศษสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1278
นายภานุวัฒน์ พรมมาหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1279
นางสาวณพีชญ์ ปอศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1280
นายอำนาจ คำมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1281
นายมนตรี ศรีอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1282
นายชัยวัฒน์ กุดสระน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1283
นายทองจันทร์ ศิริแก้วเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายกิตติภูมิ แม้นศิริ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นางสาวพรทิพย์ จึงศักดิ์สิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นางสาวขนิษฐา เรืองสา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาวจันจิรา เกษางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวสุชานันท์ ศรทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายศุภชัย แฝงสมศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวกาญจนา สูรย์ศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นางสาวศิริพร ศรีวาโย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นายวิทวัส ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นางสาวธิดาพร คงมั่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
สามเณรจักรพันธ์ คำใสแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นายณัฐวุฒิ สินทรโก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาวพรพรรณ จันทะพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวชนันญา พิมพ์วัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายอานนท์ กอแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายอิทธิโชติ จันทร์ดาเบ้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายธนวรรธน์ โล่งจิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นายฉัตรชัย รอบคอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวชุติมา แก้วอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
58540000090
นายณัชพงศ์ บังฒะฮาด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1307
58440015832
นางสาวพนิดา พรหมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
MissLe Thuy Kieu Anh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
Mr.Vo Chi Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
Mr.Nguyen Mai Hanh Nguyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
Mr.Ta Phi Duy วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
Mr.Nguyen Van Phuoc วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
Mr.Nguyen Van Thanh วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
Mr.Nguyen Xuan Phu ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
MissDoung Thi Hoai Thuy วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นายรุจ พิมพิสณฑ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นายประวิทย์ ทุมลา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวณัฐริญา อาจสุวรรณ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นายจารุกิตต์ เสาสมพบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายคมกฤษณ์ บุตรมาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวปุณณมี มีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาววารุณี สีค้อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นางสาวแคทรียา ไกสอน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นางสาวธีรารัตน์ บุญกอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นายพัฒนสิทธิ์ อุ่นเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1328
นางสาวอิฏฐจริณ ชินรัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นายมงคล ไชยคำหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาววลัยกร กองแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาวจารุวรรณ คุยบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นายวุฒิพงษ์ พรอภัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายธวัชชัย เติมประชุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1334
ร.ต.ต.สุทธิพงษ์ ประเสริฐทรง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1335
นายพุพุ กุลรัตถ์นาม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวอัญชณา วิภาทิน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวกรนันท์ จิตติพิมพ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นายจีระยุทธ บุริภา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวหนึ่งณัฐฐา อิ่มภักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นายอรรณพ เฮ้ารัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวนภาพร สุทธวงค์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวปริดา เวยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาวปรียานุช ม่วงกลาง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางสาวศศิมาพร ครองยุทธ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางสาวสายธาร พรมวัง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายกิตติภร นามวงศา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางสาวยุรดา พรมมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นายเกษฎา สงสาร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายชินกร เรณะสุระ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาวมัทนา สุสมบูรณ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นางสาวจิรวดี สีสุนาม วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาวธัญชนก โกติยะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นายพงศธร ปานเปล่ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นางสาวสุปราณี รักษ์ธรณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นางสาวปานชีวา สุวรรณหงษ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นางสาวรวิสรา สาไพรวัน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นายอรรฆพร คึ้มยะราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นายศรายุธ ซีกว้าง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายอำนวยพร หล่อยดา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นางสาวกมลวรรณ คนงาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นางสาวอุไรวรรณ แสงโทโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นางสาวรักชนก แสงวงศ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวศุภรัตน์ ดอกไม้พวง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นายอภิศักดิ์ เพ็งสว่าง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นางสาวธัญญารัตน์ ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นางสาวเจนจิรา สุมงคล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวเบญจวรรณ เจริญรมย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นายธมกานต์ ยอดไพสง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวพรนภา ขำสุทัศน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางลลิตา หาริกัน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวปวีณา สมัครการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวกัลชนา ดั่นเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายเกียรติคุณ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาวปรีรานุช พ่อนามแดง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาววิภารัตน์ โพธิ์รัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวแพงพรรณ สีโพธิ์ลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางยุพา ภูมิพาณิชย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาวพนิดา เดชป้องหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาววายุรี สิทธิคุณ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวประภัสสร ยางทรัพย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นางสาวดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นายวีรศักดิ์ โยธาศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวเบญจพร ดวงภักดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวรุจณีย์ ประเสริฐพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
จ่าอากาศเอกสหรัฐ ลีเฮียง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาววราทิพย์ มีแก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นางบัวไหล ประสานศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวพรสวัสดิ์ ห่อศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวอภัสรา โพธิสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นายคีรี โสภาเวทย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นายอภินันท์ หาญกุล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาวรุ่งทิพย์ เสมอใจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นางสาวกาญจนา กาล้อม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นางสาวชฎารัตน์ เหล่าพิมพ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นางสาววิไลพร ใจบุญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาวเมฐิตา วงษ์คลองเขื่อน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาววิภาวดี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นายพีรศาสตร์ เหมือนทองจีน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นางสาวปนัดดา เจ๊ะสา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวสุดารัตน์ ชาวพร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายปณิพล แวงแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นายอนุกร คำพระบาง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นางสาวเกษแก้ว โสภาพ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาวพิมพ์นิภา จันทร์เขียว ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นายธนพล พวงสุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นางสาวศุภลักษณ์ คงคาไสย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นางสาวจิราภรณ์ หลวงเพียชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1412
นายวสัตน์ โคตะโย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นายปะริวัฒน์ โชติพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1414
นายสุริยันต์ สุริยะจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1415
นางสาวศุภลักษณ์ ฝ่ายชาวนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นายณัฐพล บำรุงกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวทัศดาพร พิมมะทา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี </