รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
59540000024
นางสาวเจนจิรา คำภาเคน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
นายวรรณที ศรีโนนยาง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
59540000033
นายไทเกอร์ ชิลลิ่ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
59540000034
นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
59540000031
นางสาววรรณภา ชัยรัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นางสาวพิชญา สิงยะเมือง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางพิมพา อัมเพิลบี้ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
59540000001
นางสาวจิรานันท์ ขันอาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
59540000010
นางสาวอรัญญา วงศ์ตาเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
59540000008
นายธนากรณ์ หลักกอ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
นายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
59540000019
นางสาวสุทธิดา ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
นางวันทิตา โพธิสาร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางเนตรชนก พาคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายปัญญา บุญประคม ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิพัฒน์ วงษ์ชาลี ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายประกาศิต ตั้งสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางนันทะยา ศรีระโท ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
นายปองพล ยุทธรัตน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นายธันย์ แดงสุภา ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นางสาวกรรณิการ์ ฏุณะวงษ์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นายทวีลาภ ธีระธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายนภดล ละมุนเมือง ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายวิชัย เฟื่องทวีโชค ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
59540000025
นางสาววรรณศิริ สนธิระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
59540000026
นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
59540000027
นายจักรกฤษ ลุนบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
59540000028
นายวิทย์ แหวนแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
59540000029
นายโชคชัย กิ่งชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
นายพิจิตร พรหมจารีย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นายคชา โกศิลา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
MissLE SAOLY บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
59540000030
นายวิชิต แก้วสนิท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
59540000035
นายพงศ์พล พุงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
59540000004
นางสาวประภัสสร นารีนุช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
59540000003
นางสาวอุมาพร อโนนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
59540000002
นางสาววิภาณี นามมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
59540000012
นางสาวเบ็ญจมาศ ทรทึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
59540000020
นางสาวพรนภา กลางสุโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
59540000021
นางสาวจารุวรรณ จันทะมาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
59540000022
นางสาวสินจัย หอมจำปา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
59540000011
นางสาวนันทพร เรียงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
59540000018
นายวิทยา กองอุดม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
นางสาวสุมีนา ตั้งโชติสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายปัณณพัฒน์ วราสิรินันท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นายวีรพัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นายธนพัฒน์ ฑีฆธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นางสาวจามจุรี กันคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาววลิศรา พิพัฒนไชยศิริ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายภาณุพันธ์ พิมพ์แพทย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
59440007533
นางสาววาสนา วัฒนวิทโยภาส ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
59540000039
นายพิชัย บุสดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
59540000053
นางสาวกุลณัฐ สิทธิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
59540000052
นางสาวจิตรานุช ไชมะโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
59540000041
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
59540000040
นายปัญญา สันประภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
59540000043
นางสาววาสนา เชิดชู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
59540000046
นางสาวศิรินันท์ นาสิงห์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
59540000045
นางสาวเกตน์สิรี ศรีคุ้ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
59540000044
นางสาวดลยา ภูเทียมศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
59540000047
นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
59540000048
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก่บ้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
59540000055
นางสาวพวงเพชร ฤทธิ์น้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
59540000051
นายสินธุ พนมมาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
59540000056
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
59440003220
นายสุรพงษ์ ยกไว้ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
59540000057
นายสุริยะ กาลสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
59540000060
นายภาณุพันธุ์ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
59540000058
นายศัจธร แสงสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
59540000059
นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
59440005734
นายพิพัฒน์ ระหาร ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
59440005601
นายปารเมศ ชาเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นางสาวลลิตวดี สยมชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวพรพิมล คัณที บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายทศพร ช่างไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นางสาววารุณี แถวพิณี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นายทนงศักดิ์ สีหานู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาววรัชญา มาพงษ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นางสาวธัญญาเรศ คงวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นายพิษณุ รูปิยะเวชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
นายพิเศษสุด คุณโกทา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาวพัชรี สดศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
นางสาวจิราภรณ์ โชคชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาวจินตนา ไชยสีดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นางสาวพิมพ์มาดา บุญมาตุ่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นางสาวสุกัญญา ไชยงาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายมีเดช หาญเชิงชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
59540000101
นางสาวอรดา จันทพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
นายวีรวัฒน์ แรมลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
นางสาวศุภชญา สีสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวอัจฉรา เพชรปราณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
59540000103
นางสาววิชุดา ยุบลไสย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
59540000102
นางสาวพนิดา สอนสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
112
นางสาวยุภาวดี ช่วยศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายกฤษณะ แสนนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นางสาวนงนิตย์ ทองศิริอุบล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นางสาวธุรฎา พลเสนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
นางพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นางสาวภัคภาวัลคุ์ อึ้งสกาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นางสาวรุ่งนภา ไกรวิชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวชนันรัตน์ สนั่นก้อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวปิยนันท์ วิไลวรรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาวพรรณพร รังนาแพง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นางสาวสกาวเดือน รอดขันเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวขวัญใจ ประหุศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นางสาวเจนจิรา บุญครอบ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
จ่าอากาศโทคุณากร พลเพ็ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นายธนาศักดิ์ โพธิ์ศรีสม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นายธนนรินทร์ คมน์ธนรัชต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นางสาวสุนันทา คำนวนอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวนฤมล ไตยราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
132
นางสาววรุฬยุภา สอนสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
59540000063
นางสาวสายสุดา ทองดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
134
นางสาวเกสินี สมดวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นายทรงศักดิ์ งามเถื่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวเสาวภา สวนชำนิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวสุธิดา ศรีแก่นจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาววิกานต์พร บุญพาสมินธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายปริญญา แม้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
140
นายนิรมิต อยานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
สิบโทอนาวิล กลางหมื่นไวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
สิบตรีหญิงสุนิสา พุทธมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
สิบเอกอนุชา สิงห์เสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
สิบโทเกียรติธนพัฒน์ ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
สิบเอกหญิงบุษบง บุตรอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
จ่าสิบเอกไพพระนา ทุ่งหลวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
สิบเอกอนุรักษ์ อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
สิบเอกยุทธพงษ์ บำรุงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
สิบเอกปราโมทย์ ทิพวัจนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
สิบตรีอนุพงษ์ พรมประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
สิบเอกเจษฎา อุดนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
จ่าสิบโทอาคม คำจุลฬา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
สิบโทนิวัฒน์ มะไลไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
สิบโทสราวุธ วรรณศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
สิบโทวิทวัช วิเศษอุดม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
สิบโทอรรถคม ภูพันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
สิบตรีศตวรรษ กันทะเวช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
จ่าสิบโทนิพนธ์ ยาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
สิบโทอธิติ เธอเมืองปักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
สิบโทอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
ร้อยโทไพฑูรย์ พิมพ์รินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
สิบเอกเสกสรร ไชยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
ร้อยเอกยุทธสันต์ โฆสิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาวปาณิศา ชุมพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นางสาวปัทวรรณ ธรรมอารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวกัญญาภัทร มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นายปิยะพงษ์ ตั้งสกุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวเกตุวดี ทาพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นางสาวสุวนันท์ ดาวสกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายธีระพล สารมะโน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวกาญจนา วงศ์สิทธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายอนุชา สิงห์ดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวธนกร เดชขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายณัฐสิทธิ์ รัชธานี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายวีระยุทธ สงไพรสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางวิภาวดี ซิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายคมสันต์ จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวปนิดา บุญสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวยุพาพร ศิริสม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวจิตภักดี สารโพธิดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวลลิตา ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วประเสริฐ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นายวชิราวุฒิ ไชยคำจันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวอังคณา โตภูเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นายวุฒิไกร ศรีปัจฉิม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายอรรถพร ภูขะมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวพวงผกา ศรีคาม ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายพัฒนพงษ์ โอดหมั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายอนุชา มะลาลัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายปรีชา ศิริมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
สิบเอกอดิศัย คำทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวนิมมิตา รัตนะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นางสาวนภัสรดา ศุภชาติธนโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายศตคุณ ชูตระกูล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายตะวัน สาระดำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวแว่นทิพย์ กองการ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวอรชิรา อ้วนแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นายพงศ์พัทธ์ ชัยประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นางสาวเปรมปรีดิ์ ประทุมแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวอรณิช จิตงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นางสาวชนชยา สนธ์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นายเกียรติศักดิ์ ระติเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวพิไลพร ศรีสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวอัมรา ลายแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายนัทธพงศ์ ธงภักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
สิบตำรวจโทพลากร โลกายุทธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวนุชรินทร์ ชินวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นายศุภกร ศรีสูข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางธณัฐถา ทรงรัตนขจร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางาสวปิยะราช จำมี ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางวิมล สักลอ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวกนกพร วรแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นายณรงค์กร จิตธรรมมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายอาณัติ เพ็งบ้านซอด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวพัชรี ศิริบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นายณัฐพล นาคอินทร์แจ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาววิภาวรรณ แก้วป่อง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายท่าศึก ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นายนนทวัฒน์ ชนะสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นางสาวสุวรรณ วงศ์คำดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
MissLe Thuy Kieu Oanh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาวศรีมาลา พวงจันทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นายจิรวัฒน์ มุขะกัง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวบุญศิริ ศรีวฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นายกษิดิศ พิมพาเกิด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวปฏิมา สีเสสนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาวสุภัสสร คำดีละ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวจิระมาส ไสโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาวพัชรา พวงดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวจิราภรณ์ ชัยศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายภัทรพันธ์ วงษ์ทรงยศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวนิตยาพร สว่างวงค์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นายเสกสรร ภูสีริด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวพรอุมา ขจรจิตรัศมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายวราพรรธน์ กิตติวราทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาวนันท์นภัส ถานันตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวปรารถนา ศิริวัฒนชล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
จ่าอากาศโทสิทธิโชค วรวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นายเมธี ประเสริฐสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายพงศ์ดารา ทาสีดำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวสาธิตา ศรีอุดม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางสาวจุฑารัตน์ ดานะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายวีระศักดิ์ เกรงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวสุปรียา หนึ่งโชคชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นางสาวภัทราภรณ์ อุตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวทิพธัญญา โคตวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวดาหวัน เทียมไธสงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นางสาวชุคิมา ชาจันโท บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวพัชรี ชาญนรา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวเพียงดาว บูรณถาวร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นายอภิวัฒน์ ศรีนอเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นายณัฐพล ศาลางาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวธนัญญา จำปานิล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นานภักดิ์ภูมิ วิชาทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวหฤทัย แสนสุรศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นายนพเดช อาษาภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายภูษิต ภูกิจนาเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายภาณุวัฒน์ นนทะนี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายพัชรพล ด่านระหาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นางสาวแพรผกา จำปาหวาย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาวทิพยวัลย์ สิงหาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายเขมวัน คำกันหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นางสาวจุฑารัตน์ นาสมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นางปิยะนุช ทองปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายศรราม จันร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นายธเนศ ทรงคาศรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวเฟื่องฝน นาคี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายธนาคาร ธรรมศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นางสาวชลิดา ชมภูนาวัฒน์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายนวรัตน์ ทะแพงพันธ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายบันเทิง ทองอุทัยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวกัญฐิกา เกศานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวชุติมา อินทรพาณิช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวสิรินญา ทิพย์วราสิริ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
MissLe Hoang Tuong Quyen ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
MissLe Thi Bich Ngoc ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวธมลวรรณ อ้อสถิตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายจิรวัฒน์ ปราดเปรื่อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นายธีระวุฒ โยธาคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นายกนตธร คุณมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายจักรพันธ์ พลสีชา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายสมพงษ์ วัฒนพงศ์สิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายวุฒิกรณ์ พันธุวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นายระพีพัฒน์ เครือสุคนธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวศุภัชญา ประสงค์คำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายสุรชาติ นนทะมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิพนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวธิดารัตน์ สามแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวสุภาวดี ส่างกานนอก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวกมลชนก ศรีเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นายอานันท์ ศรีบัวบาล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวกฤติยา เจือจินดา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นายชิตพล น้อยมลิวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นางสาวจิตรลดา ประเทศสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นายกุลชรัช ซื่อรัตนกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นายบุญญฤทธิ์ อภิรัตน์วราธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาวพรรณนภา จันทนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวประทานพร แก้วส่อน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายจีีรศักดิ์ ตะแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นายจักรี เติมสุธา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายรุ่งโรจน์ เทพมณี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายพลวัฒน์ เกษีสงข์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นายกิตติพงษ์ อ่อนคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวจิราภรณ์ อวนอ่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางพิชญาภรณ์ บัวสระ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวชไมพร ภูพื้น ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวนฤทัย วิณโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นายนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นายนนิพิฐพนธ์ หมายมั่น วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวอรยา ถาวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นายวรุธ สิงห์วงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายภูมิธนัญ มหาธนาคุณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาววรรณชนก โพธิ์สม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายณัชพล ถามุลตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นายศตภัทร ชัยจันทร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
Mr.Samuel Berman ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายธนพล สุวะโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
333
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวอรณิชา สนสายสิงห์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นายพุฒิพงษ์ วดีศิริศักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
336
นางสาวกุลณัฐ ประสงค์สุข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
337
นางสาวกิติพรรณ ธุระพระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
59540000089
นางสาวพัชรินทร์ธร ไชยพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
339
นายเจษฎา มหาโคตร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นายอุปถัมภ์ ค้ำชู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นายธวัชชัย พันธ์ชัย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
343
นางสาววรรณภา ระบาเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
344
นางสาวนิภาภัทร ยาทองไชย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นายทศพร ไปบน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวจิรฐา ศรีโยธี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
347
นายนันทะวัท ดาระวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
348
นางสาวจริยริน ปนิทานัง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นายธนพล โคตรชุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวนภสร ลีสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายกฤษฎา กรุดลอยมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นายรังสรรค์ ศรีบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางสาวปนัดดา เสนางคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
สิบเอกหญิงพรพิศ ชัยเคน ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาวสิริมมาตุ วงศ์สมศรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นายวชิรพงษ์ วรรณดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นางสาวศศินิภา โสเมือง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายคุ้มทอง ศิริภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางสาวชรีญา แก้วนิมิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายสหชาติ พิลาแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวอารยา ธนาวุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายศุภชัย ทิพย์ขุนทด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
พันจ่าอากาศเอกพิทยา ชาวงศกร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นายธวัชชัย กองเพชร์น้อย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นายศราวุธ โพธิ์ศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวสินจัย คำวันดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวณิชารีย์ ดวงตะวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นายชินพันธ์ สีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
373
นายเอกลาภ มาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
374
นายจตุรน อุ่นคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
375
นางสาวอรญา พังสาลี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายพัชรพงษ์ ส่งสุข ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นายนรุตม์ชัย กลิ่นจันทร์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นายจักรกฤษณ์ ทามาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นายธีรพงษ์ เพลิดพราว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นางสาวสุภัสสร สุขแสวง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นายสิทธิพงษ์ หัสดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นายอาทิตย์ โพธิ์สระคู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นายรัฐพล จรัสจินดาเนตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวปภาดา ศรีดาวัตร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นางสาวพัชริดา เงินพรัก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นายปฐพี เหมุทัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวปริยากร ซื่อจริง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวศศิธร ทองทัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวชไมพร สว่างไพศาลกุล ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวกิรนันต์ จำเริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายรัฐตภูมิ โคตรภูธร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวสรรสุดา เยื่อใย บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวธัญญลักษณ์ ประเสริฐ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวทิพย์สุดา มุ่งพิมพ์กลาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายชินราช บุญชูวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นางสาวอนุสรา ซุกปุ๊ก วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายสุรพัฒน์ พลพระจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวพิราพร สังสุทธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวฑัตติญา เพ็งสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นายธีรวัฒน์ พลชารี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นายกรกฎ ป้านภูมิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาคำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฉัตรธนะเวียงแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวทัศนีย์ ชาวดร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวสาวิตรี สาลีแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นางสาวศรวณี บุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายพุฒพิทักษ์ แซ่ตั้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวน้ำผึ้ง ศิริวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวเบญจพร ด้วงทอง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นายชัยชรัช ซื่อรัตนกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
59540000086
นายสรชน ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
412
นายชวลิต แก้วเขียว ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาวปภัสรา ราชบุญเรือง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายนิกร ฉายวิไล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นางสาววิรุณรัตน์ ทิอุทิศ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นายวินัย นนทฤทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
420
นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทรา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางสาวมัณทนา ผาใต้ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางวริทยา เรียนทัพ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวปรารถนา จันทร์ชมภู ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวสุวรักษ์ สุวรรณไตร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นายกิตติศักดิ์ ทิพมาลา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นายวีระศักดิ์ โคตจันทร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวนวรัตน์ อยู่คง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นายชิตพงษ์ สมอดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นายชัยอนันต์ สิทธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายภูษิต ภูเดชกล้า ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวศิรินันท์ เดชบุญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นางคณาพร พิมพ์เทพ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางราตรี เวียงสิมา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายทินกร อระดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นางสาวน้ำเพชร ทับทิม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นายวุฒิพงศ์ อุดชาชน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นางสาวชลิตา สิมมะลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นางสาวไอลดา วงศ์ศรีพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวอัญมณี อุปฮาด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นายยง เพ็ดสาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
448
นายบ๊อบบี้ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
449
นายสมไซ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
450
นายพงสี สายยาเย็น บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
451
นายแปง มณีวรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
452
นายทวีศักดิ์ ศรีนาเลิค บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
453
นายฟ้าลิคิด คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
454
นายไข่คำ คำสมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
455
59540000064
นายภานุเดช แสนหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
456
59540000067
นางสาวทัฐต์ศิกา โดนโยธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
457
59540000068
นางสาวปวีณา อุทุมภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
458
59540000069
นางสาวพรนภา แก้วจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
459
นายสิิรบดี หอมรอด บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
พระมหาอุดร สีหามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นางสาวชญานี โนนคู่เขตโขง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางสาวณัฐรดี หว้านเครือ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นายรัฐนันท์ สกุลสารทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวสุกัญญา พากเพียร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายวรชาติ การประดิษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
466
นายบุญเหลือ งามสิทธิ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวกรรณิกา บุญชิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นายยุทธนา พากุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวมณีรัตน์ แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวจุฬารัตน์ อนุสุเรนทร์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวโยษิตา พลโรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นางสาวพรกนก มงคลอุทก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวรติยา รันรัติยา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
59540000087
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
475
นายรังสฤษดิ์ คำมุงคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
476
นางสาวจิราภรณ์ จิระสถิตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นายโกมินทร์ แถลงเอื้อ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
478
59540000073
นายธนกฤต กุลพัชรสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
479
นางสาวนาถยา พรมประศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นางสาวสุธรา รูปสวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
481
59540000088
นายสุรสิทธิ์ คิดคำนวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
482
นางสาวศราวดี สิงห์น้อย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวกนกอร ดิลกลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายภัทรกานต์ ตาววัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวแพรวพราว โนนทิง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาวชฎาภรณ์ ทรายคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางวาสนา ลาดล้าย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายมานพ นาชัยโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นายศรัณย์ เวหน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นายพรรษ ชวนะวิรัช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวรัตติกาล จันทรเสนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นายจุลดิศ โฉมหาญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นางสาวสุดารัตน์ ภูวันนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวนิรัชฎา ยศพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นางสาวทิพย์ประกาย จำปานุ้ย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายจตุพล อุตทควาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวบุษบา ผาสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวอรุโณทัย แก้วหานาม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นายสุชาติ สีดาทัน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาวณัฐธิดา ศรีพิมพ์เมือง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นายภูษิต ศรีชุมทาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายปรีชา นิคมภักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวสุกัญญา ทองวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาวปาริยา โนนตานอก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายชนะชัย เกื้อกูลวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาวพชรมน มูลสุวรรณ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายอุดมศักดิ์ ค้ำชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
59540000074
นางสาวศิริพร อุปัชฌาย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
516
นางสาวประภาพร บุสุวะ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาวกมลชนก ประสิทธิ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวนงลักษณ์ อาษากิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายกิตติศักดิ์ ตรีพรวสุชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายโฆษิต บุตรอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายเตวิช บัวบล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาวปิยะพรรณ วงละคร บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
59540000098
นางสาวอรญา โพธิ์ลอด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
525
นางสาวกาญจนา อินสอาด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวสุพัตรา หอมแพงไว้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวประภาพร ศรีสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นายฉัฐวัสส์ พลแพงขวา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นายศุภสวัสดิ์ ภูมิเพ็ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นายวัชระ สิงหศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวพิมพ์พร ด้วงสระดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวดามณี เหลาฉลาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาววนิดา โคกแหล่ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายอติชาต ชูตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
538
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นายชัยณรงค์ ทรงพินิจ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายสัตยา ไชยฮ้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นางสาวอานิสา ช่วยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
543
นางสาวนุชนภา แก้วภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
544
Mr.Bounthieng Chanthavongsa ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาวกนกวรรณ นรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายโชคอนันต์ หงษ์ทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวเพ็ญศิริ จันสุกใส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวนภาพร แสนอู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นายพงษ์สหรัตน์ ทองจอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวนงลักษณ์ ปทุมนันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวพรพิมล วงค์หาริมาตย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวชฎาพร ลุนไชย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นายนัทธพงศ์ จินะตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวปกเกศ วิชาชัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวหญิงฤทัย กิตติการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นายบุรี ประทาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นางสาววัชราภรณ์ ทองชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายฐปกรณ์ สมานิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายชานนท์ ชาภิรมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายชัยยา วิสุทธิยา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวอมรรัตน์ บุตรพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวนฤมล จันเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวหนึ่งฤทัย ภูโสภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นางสาวมนทร์ทิรา วงษ์ภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นางสาวพรรณิกา ศรีกระทุม บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นายสุวรรณ ดวงมาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวน้ำฝน มงคลล้อม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวภาวิณี ศิริโสม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นางสาวสุพัตรา คำล้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นายนัฐพงษ์ บำรุงเชื้อ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาวดลยา ผาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายภาณุพงศ์ ยศสุนทร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวชไมพร สวนเสน่ห์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวมัทนา ศรีลาอำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายกีรติ โพธิทากูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นางสาวชัญญานุช เสนาลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นายสุริยันต์ ผาละนัด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นายธัชพล แดงนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นางสาวจีรภา ดาบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นางสาววรรนภา นาระกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางสาวฐิติมา อานดี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นายปิยะศักดิ์ อุราเพ็ญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวพุทธิดา ผลาชิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นายบุญฤทธิ์ กอบางยาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวปิยะธิดา โคตรติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางศรีสุดา คล๊าก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวนิตยา ชื่นวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายธีรพงษ์ บุญพา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวอิสรีย์ ศรีระวงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาวชนารดี ศรีหามาตร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นายคุณากร เทียนสุวรร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นางสาวชนัญชิดา โปรณะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นายกฤษณะ สมฤทธิ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นายพชร รักหน้าที่ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นายพงศ์พณิช ตันนารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นายชัยพันธ์ สายทองสุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นางสาวภัทรวิจิตรา วีระศักดิ์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวศิรินาท คำพิพากษ์ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นายภูรินท์ คำลิ้ม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายอรุณ คำแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นายศิริศักดิ์ ศรีชัยมูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
59540000104
นางสาวปริตา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
604
59540000105
นางสาวณิรัญญา มูลศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
605
นางสาวอรนิชา คะอังกุ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวสุนิภา ยวนจิตต์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวจีระนุช แสงเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นายรัชชานนท์ อินทรสมบูรณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายวงศกร ทองเกรียว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นางสาวพิมลวรรณ ศรีขัดเค้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายสุนทร อยู่สุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวสุพรรณี บินรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นายกฤษฎา ชาชิโย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวสณัฐฌา ประเสริฐ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นายศักดิ์นรินทร์ โตโส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาวสุกัญญา จูงพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวสุรางคณา โสรินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวกัญณรัช ดลธนธัญโชติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นายชัยณัฐ รูปสม วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายปฎิภาณ นามแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวสุชาดา แก้วงาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นายอัฎฐากริช กงเพชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นายรัฐศาสตร์ สีโมสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวเอมอร ยางสำเนียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิรุท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์ยู่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นายอานนท์ วรรคดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นางอัจฉรา วรรณขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นางสาวศรันย์พัชร จารีตจตุรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นาวสาวดวงดาว ชุมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
635
นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
636
นางสาวนรินทร มีธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
637
นางสาวนาตยา ศรีประสงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
638
นางสาวปันภาศร หล้าซุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
639
59540000071
นางสาวปพิชญา พลรักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
640
59540000072
นางสาวอรัญญา หมื่นรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
641
นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นายธีระวัฒน์ บุญกอง ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
59540000079
นางสาวปิยะธิดา กัลยาคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
644
59540000080
นางสาวปรางทิพย์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
645
นางนิตยา ชัชวาลรังสรรค์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นายธัชพล แดงนา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นายกิตติคุณ ด้วงหิรัญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นายนำโชค ไค่นุ่นสิงห์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นางสาววิสัยทัสน์ จำเริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเจริญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวอรัญญา ลุนราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
ส.อ.อาทิตย์ ใจหวาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นายจีรวุฒิ เกตุรุน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นางสาวจินดารัตน์ อุปพงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นายพิชานนนท์ เข็มจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวพรพิมล เฉียบแหลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวนพวรรณ เจริญศักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นายจักรพงษ์ เช่นงูเหลือม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นายธนูศิลป์ ศรีมุงคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นางสาวรัตนา ดวงคำ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นายชนกันต์ หมู่หัวนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นางสาวศศิธร โพธิจินดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวปราณี นิบรรพต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นายยศกร มะปะเข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นายพนมศักดิ์ โสภาวะนัส วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นางเสาวนีย์ ปะตังเวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาวอรญา ศรีภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นายภูวดล แสงคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นายณัฏฐ์ปวินท์ มะลารัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นางสาวพรนภา ธุระพระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นายสัมฤทธิ์ มุกดาม่วง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
Miss Jing Wang ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นางสาวชลธิกา ชาวดร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
สิบตรีสุริยัน เขตจัตุรัส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางสาวภัทริกา จันทิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายธนันชัย จุลลาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวชนินาถ เย็นใจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นายบัญชา กันหาชิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
59540000077
นางสาวธัญจิรา อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
687
59540000083
นายนิโรธ สัจจัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
688
นางสาวช่อผกา อินทรักษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวสมฤทัย เรืองประทีป ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวชณิดา ทัศนิยม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
693
นางสาวอิษฐิยา สอนโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
694
นางอรพรรณ ศรีกุลคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
695
นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นางสาวกาญจนา มะโรงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นายอธิบดี คุณพระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
698
นางสาวนาถองนค์ วันธงไชย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาววรรณภา นะดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายนิตินัย คนเพียร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวจุฑารัตน์ ภูนาโคก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาวชุลีกร พินิจมนตรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นายพีรพงศ์ คำสุนันท์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวดวงใจ วิชัยวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นายอัชยะ ฝ่ายพุฒ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นายอนุชา เพ็งแก่นท้าว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
ส.ต.อ.วัชระ ชัยสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
710
นางสาวเพ็ญรัตน์ นามหนอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นายณัฐพงษ์ สมชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นายสมฤกษ์ บุนนาค วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นายศาสตรา ผาจันดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นางสาวจิรัชยา ธีระพาพงษื ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นางสาวธัญสุดา สุขหุ้ม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวสุรัตน์ สีระคุณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นายประณต มุกดาม่วง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาววนิดา เงาะเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวนัฐยา สักคือพิมพ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นางสาววิมลทิพย์ ผันผ่อน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นายพงศธร นามสุโพธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นายธาวิน บุตรดีวงค์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นายอิศราวุธ เวียงสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
725
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นางสาววิภาดา แทนสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นางสาวณัฐวุฒิ พิมพันธ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
59540000066
นางสาวสุนิสา หารินทะชาติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
729
นางสาวกัญญาภัค ชามนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นายอรรถพล ศรีนนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นายพงษ์ศิริ ศรีหล่มสัก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวธนวัน ทองผิว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวกาญจนา ดวงสาพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวพัชรินทร์ โนนสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวภัทรา ชาญหัตถกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายนพรัตน์ หวันเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวอุษาณยพัฒน์ ทองหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวพัชริตา อบเชย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวนิตยา ศรีบรรพต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวจิราภรณ์ ผลาผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวพัชรินทร์ นายกชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นายณัฐชนน พันธ์ประสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาวเพชรรัตน์ สุทวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางสาวศศิธร เสนสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวฐิติมา ชาภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นายณัฐภณ หมอผึ้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นายธนภูมิ อยู่สา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นายสุขสันต์ ทองปาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นายเพ็ญเพชร ยางขัน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
59540000100
นางสาวพรเพ็ญ พลาลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
752
นางสาวญาดา วาระภิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวนิชามาศ สารีบุตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวธนัชพร ณ สงขลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายชาญณรงค์ ฉิมมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวสายฝน เสนิทัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นายหฤทธิ์ ใบธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
จ.ท.อภิชัย ไชยวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นายอภิวัฒน์ หมื่นหน้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นางสาวณัฐนันท์ ศรีอนงค์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นางสาวนิศารัตน์ ศิริสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางธนัชชา ภิวัฒนศิริ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวอริษา บุญเหลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวสุภลักษณ์ ทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวอ้อมดาว ปราบมนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวรัตน์ชนก อ้อมนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นายวิทย์ชวัล สกุลภัณฑารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายสุทธิพงษ์ อุทัยแพน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวนิภาพร ใจดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นายโยธิน ชมภูวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวอรอุมา สายเสมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาวภัทร์ธินี แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวชุดากร แสงจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาววิภา เขตรเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นางสาวสุวนันท์ อินทะวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นางสาวณิชกานต์ กองพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นางสาวรัชนก ศรีนานวล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
781
59540000076
นางสาวอรวรรณ โคตรศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
782
นางสายฝน ภูสีเขียว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
59540000090
นางสาวปวีณ์นุช ศิริวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
784
นายสุรเดช ศรีไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
785
นายแทนรัฐ ผิวนวล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นายสฤษดิ์ แสงรัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายอนุวัตร พนารัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวธัญลักษณ์ ทุมมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวฐานิตา อึ้งตระกูล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวอธิกา คำแดง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นายบุญฤทธิ์ กอบางยางง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวจิราภรณ์ โสภาที ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นายเจษฎากร โทแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวมณีวรรณ โคตรโสภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวศุภลักษณ์ คลังกลาง ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวปรียานุช ยศปัญญา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวสุวรรณภา นาสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นายวรพงศ์ จตุเทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นายประชาชาติ แสนแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายประพนธ์ ฐิติกานต์สกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวอภิญญา สมศรี บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวกนกรัตน์ ศรีคำหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางสาวทิตติยา ศรีศิลป บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายยศวัจน์ ศรีชินวินิจ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาววิรัญญา เฮ้าภา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาววิภาดา คำผาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวภาวิณี สีดาสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
811
59540000085
นางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
812
Miss Nguyen Thanh Thuy บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
Mr.Nguyen Ky Quan บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
Mr.Nguyen Van Khao บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
Mr.Nguyen Doan Hau บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
Mr.Le Bieh Thuy บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
Miss Tran Thi Thu Ha ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
Miss Nguyen Thi Ha Uyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
Miss Tran Phuong Quynh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นางสาวทิพรัตน์ อุลมาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวบงกช ไชยยงค์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวกนกรดา หลายวัชระกุล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวเพ็ญศิริ จันสุกใส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นายภาณุพงษ์ ป้านภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก 1 วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
59540000078
นางสาวพัชรี บ่อแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
827
นายภานุพงศ์ พัดเพ็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นายธัชกร พ่าค้าไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นางสาวนริศรา อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวดวงจันทร์ ส่อนชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นางสาวสุนิษา พัฒนสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาววราภรณ์ ชำนิงาน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นางสาวชื่นนภา หนันแดง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสาวอันธิกา นาคนิศร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางทัศนีย์ พงษ์สุพรรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวกรรณิการ์ พวงทรัพย์มงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นายภัสดา จันทร์นาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวเจนจิรา รักศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวศิรินภา อินทวาระ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ สิงห์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์โล้น บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
นางสาวกัญชพร ลาพิมล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นายยุทธนา สลับศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวณัฏฐนันท์ บุณาพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวปณิตา ธาตุวิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาวศิวัชญา ทองวัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาวรัตนากร อุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวกาญจนา กาล้อม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นายราชันย์ อายุวัฒน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นายแชมป์ แซ่ตัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
สิบตำรวจตรีนัฐพล พะขุนทศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางสาวกนกพร นาคะสุวรรณ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นางสาวพณิตดา ริยะวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นายตุลชัย ศิริบุตรวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวณัฏฐ์สิตา ไชยธีรัตต์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางสาวเจนจิรา บุญยะบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวจิตรลดา พลโลหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวกนกลักษณ์ เนตรจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
865
นางสาวอภิญญา คันธารส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวปริญญา เจริญชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวอนุสรา ทิพย์มณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายวัฒนชัย นระทัด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นายบูรณิน วงศ์กระโทก วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นางสาวชนกนาถ สีหอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายศรัณย์ ยวงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นายวิทวัส จิตติพิมพ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นางสาวสายรุ้ง สีงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาววารุณี เมืองทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นายมานพ พลศรีลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นายศราวุธ แก้วศิลา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวนีราพรรณ พงศยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวนัฐยา สมสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวดวงฤมล ปาทาพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวชนิษฎา สุริยะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวอารยา อนุสนธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นายอนันต์ ปัญญาพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายจิระภัทร มูลสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวขวัญฤทัย สุวรไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวปภาดา อินทรสำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นายกานต์ชนน์ ทองทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นางสาวเกษร โคตาอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นายวัชรพล บึงราษฎร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
890
59540000084
นางสาวจิดาภา วรชินา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
891
นายชัชวาลย์ คำภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
892
59540000091
นายพงษ์พัฒน์ สาบ้านบัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
893
นายสถิรมาศ การคนซื่อ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวชฎาภรณ์ มินระวงศ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวบุษบง กาบิล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางชนิดาภา ขอสุข ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาวศิรินญา เหง้าสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นายศักดิธัช ปัจฉิมบุตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวมนัสนันท์ จันทะเมธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางสาวทิพวรรณ พันธ์วงศา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นายนิติพล วิศวกรภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
59540000092
นายศตวรรษ ศิริกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
903
ร.ต.ต.กรกฤช จันศรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
Mr.Khankab Phongoudom ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
59540000093
นางสาวสุพรรษา ชมภูแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
906
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นางสาวกาญจนา ผาระนัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวเจนจิรา จันทโคต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นายชาญชัย พิริโยดม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นายรัชมนตร์ เมฆเวียน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นายปิยะมินทร์ เชิดพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
Mr.Hoang Khang Duong ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
Miss Nguyen Thi Kieu Duyen ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
Miss Tran Nhat Linh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายวสันต์ ภูเงิน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นายเจนณรงค์ วงษ์เที่ยง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นายดิสพงษ์ อัมภาผล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นายสุพล ราศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายวิศุทธิ์ ชฏาวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
จ่าอากาศตรีวุฒิภัทร นันธี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสกุลภรณ์ นาสุริวงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นายฉัตรชัย ตั้งทรัพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวกษิรา นพดลธิยากูล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายศิริศักดิ์ อ่านพาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นางสาวมณีรัตน์ โชติชารี ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางพัฒศพร ชิญแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
933
นายจักรกฤษ วงษ์ชาลี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นายอาทิตย์ ยิ่งยืน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
935
นายอนุชา ภูศรีไม้ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวสุดารัตน์ พลแสนจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวกรรณิกา มีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวสุภารักข์ แข็งเขา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวชมพูนุท ร่มวาปี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวขนิษฐา ยาวะระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นายฉัตรดนัย บุญจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายธนาวุฒิ อุไลโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางสาวมิ่งขวัญ ลิเขาสูง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาวเยาวภา วงศ์ชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวชนนิกานต์ พิมพ์คำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นายทวิช สมวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสาวสุนัน ชัยโชคดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวอรอุมา สีมืด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นายอธิป มาลีรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นายกฤตภาส ธรรมาวิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นายตะวัน ศรีลุนใด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวภัทรภร จันทกรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นายภัทรพงศ์ จานลาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
สิบตำรวจตรีอรรถชัย ศรีหาวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาววารุณี ปติโยพัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นายชนะชัย ใสสัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นางสาววชิราภรณ์ พุทดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นายพงศกร บุญสอน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายวรรณชนะ ศิริสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาวพิมพ์วิภา ภูวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายอนุวัฒน์ ซาไซ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาวจินตนา เรี่ยวแรงไกรศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นายอัศษชา บุญชูยะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวกัญฑิมา ภูมิดินดิบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นางสาวปิยพร โนนหิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายธวัตน์ชัย แก้วประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นายเถกิงศักดิ์ ด่านกำมา วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวอรทัย เศวตวงษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นายชัยวัฒน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวสุขุมาล โสพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นายพงษ์เทพ จันทร์ใบ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นายชนะพล คงศิลป์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นางสาวพิกุลทอง ฤทธิ์มนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาวกมลวรรณ พวงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวชุติมา เมาะราษี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นางสาวจุฑารัตน์ ธนศรีพนิชชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวลดาวัลย์ ลิขกิจจาทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวจินตนา เพียงชัยสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสาวปุณยนุช โพธิสมัคร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวจิตรดา แสงนาค บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นายธนวัฏ แสงแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายธนาศักดิ์ ภูครองทุ่ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวปรียาพร สนมศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวจรินทร จุลพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวแพรวพลอย สมภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นายกรกฎ ลิ่มทองน้อย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายณัฐพล อินทรักษา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นายสรวิศ ธีระเดชธำรง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวดาว ชะนะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายจตุรพิชญ์ อรรคคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
จ่าสิบเอกสรายุธ หาทนต์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวพนิดา ทบวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวสิริลักษณ์ กลางยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นายจิตรสุดา สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางอภัสสร เกตุพิมล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายจตุพล จั่นกัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวอุรัสยา อุไร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาวเทพธิดา ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวศิหรรษา สุภักดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นายธวัชชัย โตนสันเทียะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นายอดิสรณ์ จันทร์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวสุพัตรา แสงแก้ว ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวเอมวิกา พลรักษา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นางสาวสุพิชญากร จารุพงษ์ทวิช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นางสาววิลัยวรรณ คำหิลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1009
นางสาวสุภาพร มาตรวังแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1010
นายขจรเกียรติ กันธรส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวดวงดาว นันทะสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวปิ่นสุชา ศรีสังคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นายรัฐพงศ์ คุณาคม วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นายทีปกร นิลเกตุ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นายสุริยา ดาบสีพาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาววาสนา มีมาตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นายชิติพัทธ์ น้อยนรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวรุ่งนภา ตานา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวสุดารัตน์ ลาวพนม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวกัลยา ลามี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นางสาววารุณี บัวชา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นางสาวศิริพร ดวงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นายอานนท์ สงศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นายศุภณัฐ นันสถิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นายวัชรพล อ่อนบัวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายจักรกฤษณ์ คำหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นายฤทธิไกร เภาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นายศรายุทธ โสภิณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายเกียรติศักดิ์ บุญเลิศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นางไพลิน ประเสริฐศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวจุรีพร กุลแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวกัลยา ดีบุดสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวศุภธิดา สุรินทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นายวงศกร สัจจะมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นายปรัชญา สุระอุดร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นายจีราวัฒน์ ปราชญ์ศิลป์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
สิบตำรวจตรียุทธวัตร ผาภู น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายเรืองศักดิ์ สัพโส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นายสุภกิณห์ จันทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางสาวอรอุมา บุญจริง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นางสาวศุภัษร ทองใบ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวสุรินทิพย์ ประทุมรัตน์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวนันท์นิชา สิทธิขวา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นายปราโมทย์ กลุ้มศิลป์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาววิราพรรณ สุโพธิ์คำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
สิบตรีเฉลิมชัย ทองสวาท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นายอนุวัฒน์ มิ่งสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
สิบเอกจิตรกร วรรณสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
สิบเอกพีระพงค์ กาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
สิบโทฤชัย สาศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
สิบตรีอภิสิทธิ์ ศรีพุฒธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
พลอาสาสมัครกิตติศักดิ์ ศรีนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
จ่าสิบตรีกิตติชัย ผิวพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
สิบเอกอนุชา นาชัยเงิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
สิบเอกคงเพชร เพ็งสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
สิบเอกสัญญา ประสพสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
สิบเอกกัมปนาท แวงชัยภูมิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
สิบเอกอนุโลม อุปจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
สิบโทอภิชาติ บุญงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
สิบโทปฐวี ไชยโสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
สิบโทอรรถพล สุวรไตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
สิบตรีคมกริช เผือกนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
สิบตรีอาทิตย์ โคตรสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
สิบตรีจักรกฤษ อรุณเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
สิบโทเอกภูมินทร์ ทิพวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
สิบโทศราวุฒิ ประสมทรัพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
สิบโทองอาจ มาตรนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
สิบโทสุริยา แพงพง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
สิบโทบุญถม เทียบบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
สิบตรีจิรพงษ์ จงกล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
สิบเอกชัยมงคล พลขันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
สิบเอกธงชัย ทองกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
สิบเอกสุริโย กองพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
สิบเอกโชคปรีดา คงสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
สิบโทอนุกูล แสวงผล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
สิบเอกเอกชัย นันพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
ร้อยเอกศิรศักดิ์ หินอำคา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวดารารัตน์ วังโน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวปิยนุช คำเหลา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายชัชวาลย์ ไชยเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1092
นางสาวภัทริกา อาจจุลฬา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นายปีใหม่ ผันทะยศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1094
59540000095
นางสาวจุฑามาศ บรรจง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1095
นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาววีนัทยา ซิ้มประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวนุสรา บุญโสดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นางสาวนุชนารถ โพธิ์ใบงาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นางสาวพรศิริ คำเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นางสาววนิดา โสมศรีแพง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวสุดารัตน์ พัดมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นายศราวุธ โลหิตดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวนงนุช ช่างปรุง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1104
นายหฤทธิ์ คูรแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวปัญจมา แสงสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวนริศรา ศรีบุดดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวเพ็ญนภา บุญมาตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางสาวมันทนา ตั้งใจเพียรเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นางสาวภัทรภร ทองทิพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นายเอกรัตน์ พิลาชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นางสาวสุภิญญา วงษ์ชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายภูธิป แก้วเกิดเคน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวชนิตา คำสว่าง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นายอัษฎา ศรีสร้างคอม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางสาวนฤมล กังแฮ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวศันตวา ฤกษ์บุรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวกนกพร จันทะพงษ์ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นายจักราวุฒิ จันพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวศศิมา วัดเวยงคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาววาสนา คำดีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวตรีลักษณ์ โคตทจักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
ว่าที่ร.ต.สายยนต์ กลางนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นายปณชัย มูลสุวรรณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นางสาววรรณิศา เศวตวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นายธีระพล สารมะโน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นายสมพร เขียววารี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวศิริภัทร ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวสุทธิดา ขุรีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นายรัฐศรุต เกตุพัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางจรัญญา สาระทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นายวิทวัฒน์ คำเกาะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นายอภิสิทธิ์ พินิจมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวรัชนีพร แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางสาวระพีพรรณ บุญราศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นายวัชรพงศ์ สิทธิมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นายณัฐพล โภคาพานิช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์ศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวยุวดี อุปการ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวนันฐกานต์ ปันวร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นายชิตณรงค์ จันทะเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวพัชรินทร์ แสนชัยยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นายบัญชายุทธ ธนะเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวอัญชริกา แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1146
นางสาวกวินทิพย์ ศรีสรรค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายภัทร จันทร์ขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายศุภวิชญ์ ศรีตาแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นางสาวผกามาศ ชาติแพงตา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวเจนจิรา จันทรดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางสาวเกตน์สิรี ตะราษี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นายสุริยา ศรีมุกข์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายสหชาติ ไชยทองพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวธมนวรรณ กฤษเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นายธราพงษ์ สุเพ็งคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นายอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
สิบโทจีรวัฒน์ น้อยจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวสุดธิชา พรมภักดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นายชัยยา ศิริสาย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
สิบโทสง่า เนินสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นางสาวปิญาดา สงสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายก้องปราบ ศรีสังข์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายชลาสินทร์ โตพังเทียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายศิริพงษ์ แสนพล ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวธานิกา บุญยะบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
สิบตำรวจตรีธวัชชัย มงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวเนรัญชลา เจริญสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวปรัชญา พันนา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวน้ำเพชร แสงสิมมา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นายทวิภาค นามสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวลภัษ ภูธิมงคลกุล บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายภานุวัฒน์ วรโชติธิติรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายปฏิพัฒน์ ดิษนิล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางสาวสิริกร วิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นายศิวนันท์ สุกทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นางสาวศิริพร จันทร์ดาหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นายจิรพันธุ์ ทองทา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวสุนันทา เพ็ชรแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1185
นายปิยะ สีโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1186
นายอุทิศ สมศรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นายวิทยา โล้นพรม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นายนพพร ภูทัศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1189
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวชลธิชา คำกัลยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาววณัฐสนันท์ เทียมจรรยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายวสัญ อินทะวงศา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางรุ่งนภา เพียสังกะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นายติณณภพ ไหทองธิคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายณัฐพงษ์ บัวสูง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นายสิวะ พูนทำนอง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวมณีรัตน์ วีระพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาววิชญา จันทเมธิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นายเศรษฐา บุญญาลงกรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวกาญจนา สมนึก ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นางสาวปวีณา ชาปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายพนมเดช นพอาจ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวณัฐฐิญา ทองศิริอุบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวอาคาเน นิชิซาวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาวศิริพร ทองอ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวชาลินี สุขประเสริฐ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวรุ่งอรุณ ซุมซ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นางสาวนัฐณิชา หาได้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นายสิทธิพล งิ้วลาย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1214
59540000099
นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์โพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1215
นายธีรโชติ จันทร์แดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวณริศรา เสริมศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวศรัญญา วงศ์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวพรพิมล อัคนิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นายอัยการ บุญอาจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาววิมลจิตร ศรีอัชชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวสุรีย์ฉาย ซำบุญมี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นางสาวภคพร จิตจักร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นายดำรงค์ พรมลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1225
นายภาณุพงศ์ ศรีมานอก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวสวรรญา คัฒทะจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสาวเจนกฤตชญา ท้วมเพิ่มทรัพย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายอนุพงษ์ ภูเต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
จ่าสิบตรีสามารถ มิตรภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
จ่าสิบตรีอภิชาติ สารวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
สิบเอกสรายุทธ เกชิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
สิบเอกธีรพงษ์ เรืองเวหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
สิบโทจิตรกร แถลงจิตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
สิบโทสุทธิภัทร สมศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
สิบโทชัชวาล แสนเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
สิบตรีไพรวัลย์ ยอดทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
สิบตรีอรรถวุฒิ มูลมารถ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
สิบตรีสุพงษ์ เสางาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
สิบโทรุจิสรรค์ รอดขันเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
จ่าสิบตรีณรงค์ ทรงศิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ นาสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
สิบโทสาทร ทิพย์เสีย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
สิบตรีอภิชาต บุญเจิม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
สิบโทศิวพงษ์ สินโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
สิบโทศักดิ์นรินทร์ โตโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นายพงษ์เทพ แสงอรุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นายเดชา โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวณรินี ชัยภูมิ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
Mr.Phouthasinh Phanouvong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายนิชากร วัฒนะชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นางสาวศิริขวัญ โนสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายธราเทพ ศรีเสมอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นายอัษฎา จันทมอน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นายอนิวรรต เผยศิริ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
สิบตำรวจตรีเจษฎา ชัยคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่วงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายอนุวัฒน์ ทิพย์สุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นายภานุษิณย์ ราชาฐา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นางสาวชมพูนุช คำประคอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นายอิทธิกร โลมินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นางสาวดิศราพร บุญเฮ้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวสุมลตรา ชาจันโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นายเอกราช เพชรเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวชนิดา คำภาตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นายอรรคพล ผลาหงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นายวรวุฒิ บุดดีทน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวรวีวรรณ รวีพัฒน์พานิชย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1269
นายอนุชา พุทธเสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นายพัลลภ ประเสิฐสังข์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายพัทธพล คำมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวThanh Hoa Ta Thi ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวเพชรรดา จันโทศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาวชุฏิภา ใจใหญ่ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาวอาซีย๊ะห์ ไชยยงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางวาสนา รุ่งอนุรักษ์ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
Mr.Quyen Vu Trong บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางธัมมพร คำสูงเนิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาววนิชญา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1281
59540000096
นางสาวนันทิยา ประเคนคะชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1282
นางสาวรัฐชฎาพร มากมูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นางสาวเกษร แฝงจันดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นายจีระพงษ์ ศรีเสมอ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นางสาวรวินท์นิภา ฉัตรเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายสิทธิชัย ชินวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นางสาววราพร อ่อนละมุล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นายณัฐพงศ์ วงโยธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นายสิรวิชญ์ สอาดพงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นางสาววรรณิศา สีดามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวเยาวรัตน์ นิคมเขตต์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นางยุภาพร พรหมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นางสาวรัตนา กองศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นายวันชนะ นันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางสาวเมียวดี บัวงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นายสัตยา ศรีสมบัติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นางสาวศรัญญภัทร ศรีพรมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นายปิติพันธ์ จันทดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายศุภกานต์ หาญธงชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นางสาวรังสิยา คำคูณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นางสาวปัทมา วรรณศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นายพิษณุวัฒน์ พิลาพรม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายคทาปก คลังภูเขียว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวสุธิดา เอี่ยมชูเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นางสาวเจนจิรา ประกอบสรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นางสาวอลิสิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายศรัญญู ทองห่อ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวชนากานต์ ศรีหะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นายรัฐพล สหายแก่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นายวัชรินทร์ พลลาภ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นางสาวประภัสสร ศรีต้นวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นางสาวเปมิกา โชคเพชรพลอย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นายปิยะพงษ์ คำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นายนัฐวุฒิ หงส์วงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวขวัญธิดา คุรุบาศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นายรัฐวัติ หนูเทศ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาวพรณรา รัตนมูลตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นางสาววราภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นายกฤษดา แสงโยธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นางสาววรรณภา ดีมั่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวสุนันทา สิงหะมาตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวลลนา แคนติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายจักรพันธ์ บุญตาระวะ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายจิราธิวัฒน์ รอบรู้ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นางสาวพรศิริ ศิริภักดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวอังคณา เขียวน้ำชุ่ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวอรทัย วิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นายสุจินดา พยัคฆศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นายเมธา ปลัดกอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นางกันต์กมล ไชยราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นายจักรวาล โชติกวโรดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นายบัญชา สองศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นายรัฐนันท์ เทศศรีเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวยุภาพร สาครเจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นายศูภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นายไพรัตน์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
MissHoang Thi Khanh Van ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวอัญธิกา มะเดื่อ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาวเกษศิรินทร์ ลานนท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นายสัณห์พิชญ์ วิเศษนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวภวิษยา ศรีสองเมือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางสาวมัลลิกา อุลานันท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นางสาวสุพัตรา ศิริเกตุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นายวิทวัส ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวสาริตา ฮังกาสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายพีรพล ชวดเปีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นายนครินทร์ สุทธิสวัสดิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายภูมินทร์ คันธบุปผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาวจุฑามาศ วิกล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นายกิตติศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายตุลา ใจเที่ยง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นางสาวพรนัฏฐา สายจันยูร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นายภาณุเดช ชุ่มแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นายปณัฐ สินทร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นางสาวจิรัชญา อักษร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายณัฐสิทธิ์ ที่ภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นายชวรินทร์ ปรีเรือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายทวีวุธ ชมพัด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นายปฏิภาณ ชินทะนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวนันทิมา เพชรน้อย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวอังคณา เขียวน้ำชุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นางสาวอรทัย วิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายโอภาส นิติธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1368
นางสาวกรนิภา คำแท่ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นายกฤษณะ หงษาคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นายปฎิวัติ พรหมมา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวพิชยา วรรณพราหมณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวภวรัญชน์ นันทะราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาววรัญญา ฦาชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายธนายุทธ บุญเพ็ง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางปนัดดา จงมีธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1376
นางสาวสุภัตรา เสียงเพราะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1377
นางสาวอภิญญา คุณความเชื่อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวดวงฤมล ปาทาพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นายอภิวัฒน์ คุณวิชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นายเทพมงคล ราชอุ่น บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
MR.HUI-AN YU ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นายปรัชญา สุระอุดร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นายศรัณยู บัวซุย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวพรปวีณ์ ปุริธรรมเม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นายทรงพล วงษ์นนท์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นายชูชาติ วัชสิริกร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นายพีระวัฒน์ คำทุย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายธีรพล เลขะสุวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวธัญญารัตน์ กัปโก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวสุทธิดา บุตรวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวเพชราภรณ์ เพชรนาค บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นายยงยุทธ พุทธระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาวศรัณย์พร แซ่ลิ้ม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นายชาญศิลป์ ปลัดพรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1396
นางสาวนัทยา ติดมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1397
นางสาวสุดารันต์ ศิริขันแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1398
นางสาวหทัยชนก สรีภูมั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวพรณัฏฐา สายจันยูร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นางสาวจินดารัตน์ พรหมสุขันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวอโนชา ณรงค์ภนันท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายจักรกริช หล้าสวย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวบุฑริกา ภูตาโดน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นางสาวจิราภรณ์ สมบัติกำไร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาวณัฐมล ศรีสุระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายมนัส ว่องวิการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นายวรวุฒิ บุญเกิด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นางสาวธนัชชา จันทะเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นางสาวรัตนากร มูลอุดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นายนันทวัฒน์ ใจเที่ยง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายฐตพงศ์ มหาเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นางสาวจุรีรัตน์ ดวงแพงมาต น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวอัมรา ดอกรักกลาง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นายศุภกิตติ์ สีพูแพน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
59540000107
นางสาวอารีย์ นิงคะดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1416
นายพนมเดช เลิศปัญญา ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวกนกพร ศิริเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสา่ววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นางสาววนิดา นันทะศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นางสาวบุษกร ตันสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
59540000106
นางสาวสุพัตรา ศรีทะนีทอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1422
นายวิภพ กัณณารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
นายปวริศ อาจอำนวยการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
นายถิรวุฒิ วรรณพฤกษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
นายรัชชานนท์ พูนศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี