รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา
1
นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
นางสาวอมรรัตน์ ตาลเลี่ยม บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
นางสาวชูศิริ เสนจันทร์ฒิไชย ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร บุญมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
นางสาววัชญา อาจมาลา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
นายวัชริศ คำสามารถ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
นางสาวสุรัสวดี ส่อนราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
นายรนกฤต ภูพรรณา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
นายเจษฎา ศรีสร้างคอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นายลำดวน อ่อนละมุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาวมุธตา นิลคุณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นายณฤพล จำนงศาสตร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
นางสาวนฤมล ศรีอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
นายสุรเดช พัฒนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
นายอัษฎาวุธ มณีจักร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายพงษ์นรินทร์ เหลืองทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
นายวิษุวัติ วณิชวิชากรกิจ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
นายคมกริช ทองประทับ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสาวรัตนา วาจาสัตย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสาวจิราพัชร วิริยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
ดาบตำรวจสุนทร นันแก้ว น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายจุฑาวุฒิ โนนทิง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณยา โพธิพันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นางสาวคชานาถ โพธิสาวัง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นางสาวปภัสรา โคตรทา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางสาวสุทธิดา วงษ์เจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
นายศตวรรษ ท้าวพา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นางสาววิระดา ปานะทึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นางสาวนันทิชา โคตรชุม บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
นางสาวกุลวรา แก้วไชย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นางสาวดลญา สุทธิวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นายกชภณ เสนาพล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นางสาวสมิตานัน หมื่นบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายวิษณุ แสนคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
นางสาวปิยะดา ดีเหง้า วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
นายอมร แผนบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนสุขสิน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
นายกฤษกร ภาดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
นายวารินทร์ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
นางสาวกาญจนา แดงนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นายพิเชษฐ์ พงษ์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
นายสยุมภู ประคองทรัพย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
นางสาววรรณิภา ประมูลศิลป์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
นางศิราวัลย์ ชานุชิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
นางสาวลลิตา สีหาราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
นางสาวรัชชาวดี หอมทอง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
นางสาวบุษบา ผ่านสุวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
จ่าอากาศโทธรรมธัช สุทธิสังข์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
นายตติพงษ์ เถาวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
นางสาวปฐมพร ด้วงรักดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
นายสะท้าน จันทร์หล่ม น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นายณภัทร อ้วนวงษ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
นางสาวดวงฤดี ติดชัยภูมิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
นายสุจินดา สร้อยสนู บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นายRAMI BAHGAT MAHMOUD ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นางสาวธารารัตน์ แก่นขุนทด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นายณัฐพล ขมิ้นผง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นางสาวบัณฑิต มหาโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นางสาวนวพร พรหมพินิจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นายจีระศักดิ์ ศรีบุรมย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาวศันสนีย์ เพ็งสว่าง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นางสาวปนัดดา จันลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
นายภาณุวิทย์ จิตรเกิด วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
จ่าอากาศโทกฤษฎา ชาชิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นายสัภยา ลักษณิยานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
นายสาธุชน สาระทรัพย์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
นางสาวปรียาภา ก่ำจันทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
นายเอกวัฒน์ พาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
นายภัทรพงศ์ สมบัติมี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
นางสาวชุลีพร มนต์มี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
นายรัฐการ มุลตรีบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
นายสุเทพ แสงเรืองเอก ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
นางเมทินี แก้วไชยะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นายจีระศักดิ์ วงตา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นางสาวจิรนารัตน์ คำไร่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
นายอนุศร ป้องภักดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
นายทองใส จันทรพรหมเดช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
นางสาววาสนา โสภาอุทก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นางสาวปัจพร เยาวนารถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
นายกรกฎ อึ้งโพธิ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
นางสุพิชญา สุวรรณโสภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
นายภารดร ประดับเขต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นายมนตรี วรรณชัย วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายกรวุฒิ คันธะบุปผา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นายวัชระ เก้ากระโทก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
จ่าอากาศโทชัยรัตน์ ทองลึม น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวกัญญาณี จ้งจันศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นางสาวณัฐฑิกา แก้วศรีสุข บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นางสาวมุขระวี ทองเข็ม น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นายนัฐไกร นากลาง ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาววรัญญา ฦาชา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นายสุวิชชา ดวงแสนพุท วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นายสถาปนิก หาระคุณโน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวกัญญ์พัสวี อุ่นเย็น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นางสาววรรณวิไล ชุมอภัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นายกิตติพงศ์ เคนมา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
นายพศิน ธรรมขันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
นางสาวแคทรียา ไกสอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางอังคณา เย็นแสงจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นายทิชากร ศรีสุนะ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นางสาวอาภัสสร เวียงสิมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
นางสาวมณฑริกา พานศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
นางสาวขนิษฐา ไชยเบ้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นายธนา โสภาคำ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
นางสาวหงษ์ทอง ทองชัย ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
574400017
นางสาวสุวารี บุตรแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
574401953
นายโยธิน เครือแดง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
574407786
นางสาวพิมพ์พิชชา ลาสา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
574400481
นางสาวสุกัญญา อรัญมะโน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
574403638
นางสาวทัศนีย์ ไกรพรม ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
574411603
นายประวิทย์ ฉิมมา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
574406524
นางสาวจารุสิริ มีเหง้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
574406437
นางสาวนิภาพร น้อยมนตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
574401630
นายธนัย นาถมทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
574400413
นางสาวทิพารัตน์ ชาวสวน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
574402870
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญครอบ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
574400414
นางสาววิลาสินี บัวเผื่อน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
574413641
นางสาวเกศรินทร์ ทองล้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
574400611
นางสาวธินาดา เวียงนนท์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
574400604
นางสาวปิระญา สังข์ทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
574412840
นางสาวนาตยา คูณเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวฐิติพร บุญงาม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวอมินตรา เครือเนตร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
574401314
นางสาวศิริวัล บ่อคำเกิด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
574401156
นางสาวสุดารัตน์ ดรบัญหา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
574410540
นางสาวจุฑารัตน์ ปัดคำ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
574405355
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ แสนสาคร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
574405357
นางสาวณัฐริกา ล้อมน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
574408500
นายฉัตรชัย จันทะสุข วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
574408300
นายฐิติกร สุทธิสาร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
574410407
นางสาวเจนจิรา แก่งสันเทียะ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
574402813
นางสาวกมลเกียรติ เหล่าประเสริฺฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
574413762
นางสาวปวีณา ไชยแสน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
574402532
นางสาวนิศาชล ผิวสว่าง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
574402466
นางสาวณัฐพร เพ็งสวัสดิ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
574413201
นางสาวสุดาวรรณ ชิยางคะบุตร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
574406370
นางสาวสุภารัตน์ จอมทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
574406371
นางสาวมัทนา แก้ววิเศษ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
574403451
นางสาวธมลวรรณ บุตรโยธี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
574404546
นายเด่นชัย ชอบการ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
574413241
นางสาวศิริลักษณ์ ผ่ามวัน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
574404162
นายนภสินธุ์ กิตติโชติพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
574406111
นางสาวธิติยา แก้วอินทร์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
574406112
นางสาวศุภลักษณ์ ขวนปาบ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
574405062
นางสาวอัญชลี เทพกรรณ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
574405069
นางสาวน้ำทิพย์ อะนุ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
574408791
นายนรชาติ พาธุระ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
574408426
นายฐานัตถ์ นาถมทอง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
574409372
นายถาวร ศรีรัตนอุดร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
574410657
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
574409736
นายณัฐพล เครือเนตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
574411379
นางสาวสิริญากรณ์ สุขรัมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
574413501
นางสาวศุภลักษณ์ คงคาไสย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
574412924
นางสาวจิราพร อินทะสร้อย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
574200262
นายวัชระ สีแสนตอ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นายสิทธิชัย มุ่งเกิด ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางสาวกนกวรรณ ศรีสมพร บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นายทัชชานนท์ สารีโท ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นายกรินทร์ ลิมมะณีประเสริฐ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นางสาวชื่นกมล นนทะไชย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวคุณัชญา หม่อมกระโทก ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางปัญญาพร ภาสอน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายกิตติชัย โคงัน ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาววิลัยพร บุตรดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวกมลชนก อุ่นเที่ยว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวอภิสรา ประเคนคะชา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวศรีสุดา ชาญสุข ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
ร.ต.ต.วรพล นาหนองตูม ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวศุภรัตน์ บุตรดีจีน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นายสรยุทธ ศรีไตรเรือง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวเจณิสตา จันทะไทย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นายกิตติศักดิ์ คำพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นายพชรพล คุณุรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาวจรรจิรา ใจหาญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นางสาวปิ่นนภา นิลละผาย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์แก้ว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวอังศุณิฎย์ อัศวราพานิชย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวธันชนก ชุมปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวธัญชนก ชุมปัญญา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวปิยมาภรณ์ เย็นปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางวีรวรรณ จุดโต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวอัญชฎาภรณ์ ศิริภา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นางสาวศิริฤทัย สิมดี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นางเอมิกา สิมมาโคตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาวสุพัฒน์ โสภา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวพิกุล โคตรเพชร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวพัชรี โสภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นายสุภจิตร ชัยธงรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นายเมธี ศรีนครดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
ร.ต.ท.อัศวิน สีดา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นางสาววณิฌา ทูลพุทธา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวเพ็ญนภา งามหนัก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวพิมพ์ใจ ใบมะลิ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายภาณุวัฒน์ จันทา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายอานนท์ โสโท บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นางสาวอภัสนันท์ หนันระหาญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐพร ไชยคำภา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
พระวรกาญจน์ คงเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวณัฐพร แก่งมงคล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวสาวิตรี สวัสดิ์รักษา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายผดุงพล น้อยก่ำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวรสลิน เกียงขวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นายเอนก ไชยคำหาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวอาริตา แตงดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวพิมพิกา เปลื้อม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวบุษรา สีษามุข บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายวิทยา มูลเมือง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นายเจนณรงค์ ทองขาว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นางสาวธันยนันท์ จันทร์งามธนกุล บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาวณัฐสุดา จัตุรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
MR.NHUYEN PHAN LONG บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นายเสน่ห์ วงศ์บุญชัยเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาวสุวนันท์ สีปัดถา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นายอาทิตย์ แก้วอุ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นางสาวกันตา สกุลทอง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวกาญจนา คลังทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นายอภิวัฒน์ วงษ์วอ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายเกรียงไกร แก้วมาลุน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวชบาไพร พุ่มโต วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายศุภกร มาศมหันต์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวเพ็ญจันทร์ ภูดวงจิตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นางภัสสรรัตน์ มีบุญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวมาลีทิพย์ อินทรเสนา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นายพงศธร คันธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวตรีนภัส นามวงศา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายวิชากร พรหมประโคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวพุทธรักษา ยางศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวเปมิกา เคนรักษา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวชนัดดา ปัทมดิลก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวกรรณิกา กองณรงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นางสาวสุภาพ ดอนซุยแป ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายพันธมิตร กุลโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายภาณุพันธ์์ุ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นางสาวจิราภรณ์ สิมสีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นางสาวจิรัฐติกาล ตัณฑุละเกษม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวรัทญา ทองถาวร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวพรนภา จันทะโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นางสาวจารุวรรณ ศรฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นายพิจิตร พงษ์สิทธิศักดิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวสุกัญญา ไหมแพง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวณัฏฐนิชา พลโต ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นายเชิดชัย ตาลน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นายคชาทัช รัตนภักดีเดชา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวสุจิตรา หมื่นท้าว บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายหิรัณยเศรษฐ์ พันลำภักดิ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวเอมอร ผมอินทร์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นายณรงค์ สิงห์สุพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวอัญชนา เหล่าแสนคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายธนากร โกสิลา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาวนุจรีย์ โสระบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางสาวธนภรณ์ แสงสุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นายกิตติพงษ์ ภูบังไม้ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นางสาววิชญาพร พรมสุริย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายสหภาพ ฝั่งซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายวิทยา หาที วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายนรวัฒน์ คูณลาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวผกายพร พรหมโส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวชนากาญ เทศประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายชายสง่า สมบูรณ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวสุภาพร ชนะวงค์ษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
574415186
นางสาวลลิดา จดจำ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นายอนุชิต ศรีสาวะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นายมานะ อดทน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาววิลาวรรณ ใจแน่น วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวหทัย นนทะบุตร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายวีรพล เมืองเมา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายชนสรณ์ แก้วบุตร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางวีรียา มาตะรักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายวงศกร สีลาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นายเดชณรงค์ ซองทุมมินทร์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายอรรคพล วรางกูร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นางสาวกมลชนก สุขมานพ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางพรทิพย์ โพชฌงค์ขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวบุษยา คำลา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวธิดาวรรณ สิงห์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวปนิดา สุวรรณศิลป์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวกาญจนา เนตรฐา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางจิราภรณ์ เสียงใส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวประภาภรณ์ แสงสวาท บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายสิทธิศักดิ์ โกวัจฒะนาถาวรกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวพลอยวาลินทร์ ตั้งบุญอนันตกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายศักดิ์นริน ไชยสินธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางสาวสุไลรัตน์ จิตรราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางสาวพวงเพชร ธนะคำดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวยุวันดา ภูมิไชยโชติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางบังอร ภักดีสมัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นายวสุพล สุทธิพันธ์ตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายชัยณรงค์ แพงแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวสรรณนิภา สีหลักแป้น บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายจรูญ ฤาโชชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นางสาวเจนจิรา ทุนสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาวสุดารัตน์ แก้วเชียงหวาง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นายจตุรพร คำเทพ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวกมเรศ กุลตังวัฒนา ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวสุจิตรา ผดุงกิจนิรันดร์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นางสาวณัฐธิดา อาจปรุ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวจิตตราภรณ์ หวานนอก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวนุจชรินทร์ อักษรพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวจุฑามาศ สมอุดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวลัดดาวัลย์ กันยาชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นายพรชัย พรมนาเสียว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวณัฐกฤตา ยะไวย์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาววราลักษณ์ ทุยหล้า บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นายชินดนัย นิลเกตุ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นางสาววิกานดา วิลาจันทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นายรัฐธีร์ ภูพาดนา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นายปิยะณัฐ หล้าสวย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นางสาวอภิรดี พรมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายธวัชชัย จิกจักร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นายตะวัน สหายแก่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นายสถิต แก้วปัญญา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางสาววันวิสาข์ นามพิสัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นายวีระพงษ์ กุลพลเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวมัลลิกา อุลานันท์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายเฉลิมชัย ประวันเนาว์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นายณัฐพงษ์ วรวิทย์ศรางกูร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวธัชนัน ปริเยศสกุลวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวดารณี พิทักษ์วาปี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาวกุหลาบ ปัดชา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวดาราพร นาริโพธิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวปาริชาต พนาลิกุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นาบขัตติยะ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
574415174
นางสาวเพ็ญภักดิ์ พวงมาลา ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวทิพย์วดี ช่างทองคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวอรชุน มงคลกุล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายสมชาย เสมอสมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวโสภา บูรณะพล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นายกัมปนาท ชฎาวงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายนครินทร์ สุทธิสวัสดิ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายทชากร สีหาบัณฑิต บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวรำไพ สุดสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นางสาววรรณภา แก้วประเสริฐ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวชลธิชา ทิพย์โชติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายศุภกานต์ สุประกำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นางสาวปาจรีย์ สร่างนิทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นายวีรพล กองสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นายคามิน คำบึงกลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายจักรพงษ์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวเกษสุดา เนื่องทะบาล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาวพานุกา มหาเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นางสาวนิตยพร ต้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวเดือนฉาย รัตนโชติ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวพิมพิไล เคณาภูมิ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวฐนิชา เขตสมุทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นายกีรติ สุขเชย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวศิรธิดา พุทธิรักษ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นายนวธนพล ตรีทิพย์สถิตย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นายยุทธนา สุสาระโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวนารีรัตน์ อินทิฤทธิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาววชิราภรณ์ สาสาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวสุนิษา โพธิ์ศรีดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นายศักดิ์ชัย ธุระพระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวประภัสสร ศรียะนัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวณัฐภรณ์ คนซื่อ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นางสาวอุไรวรรณ ประทุมมา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางยุวรีย์ นุ่มพรม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นายศุภณัฐ พะชะ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาวนันทพร ไม่แพ้ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นายพงศกร บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นางสาววราพร โขงแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นายจิรายุ อุภัยพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวเดือนฉาย ไชยราช บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นายรณชิต ปัดชาวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาววิราวรรณ วงษ์ไพร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาววันวิสา กิจรักษา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวนิตยา พันแสน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นายเชาวลิต น่าน้ำเที่ยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นายณัฐวัฒน์ ทุมผารักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายอดิศร เทพแพง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
574415184
นางสาวขนิษฐา ไชยกันหา ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายพลวัฒน์ รามศูนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นายธีระพงษ์ อณารัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวกรีตาพันธ์ ลั่นทมเหลือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวอารียา อสุรินทร์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวรัชนีกร เทพเลียน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวทัศนีย์ พันธนะบูรณ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวโสภิดา พรหมดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นายคงฤทธิ์ นาคคง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายธนพล สร้อยสระคู วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายพรพล อ้นเวียง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นายเอื้ออังกูร ชัยภูริโภควินท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
574415167
นายบรรทัด รักบรรพตคีรี ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นายภูมินทร์ คันธบุปผา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายวรัญญู ขาวสอาด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวเพ็ญนภา เทพงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายวริศ โพธิดอกไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายชนากร เบ้าประทุม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายสิทธิพล นะวะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายพิทยา พวงผกา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นางสาววิมลมาศ พานิชเกียรติ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายนฤเดช ขาวประภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวศิริกุล จอมคำสิงห์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นายวชิราวิชญ์ จิราธิวัฒนสกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวสุภาวดี เหล่าฝ้าย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางสาวประวีณา รวมธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางสาวประนัดดา อุปมานะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสาวเบญจวรรณ บุตรแสนลี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวสุวรรณณีย์ เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวภัณฑิลา เจียรธนากุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นางสาวลักษมี ไชยมงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวมัชฌิกา หลวงอินทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นายธานี พันทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นายธวัชชัย บุญคง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายอำนาจ อัสภัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นายกริชเพชร ประสิทธิ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นายจตุรนต์ นครพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายณัฐพงษ์ วรรณรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาวขวัญจันทร์ วัยกิจ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวพักตร์วิภา ทับศรีรักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายสุรชัย บุญสุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นางสาวศศิธร บุญชัยดุ้ง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
นางสาวณัฐวรรณ ทะแพงพันธ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางสาวสุภัสสร พลดาหาญ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นายพงษ์พัฒน์ สุวรรณรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นางสาวกฤษณา อินถาเขียว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายวิทยา คำเทพ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นายจักรกฤษณ์ พูนสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นายสุระศักดิ์ เตือนจันทึก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นางสาวอาจารี ศรีหมื่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวพัชราภา อาญารักษ์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายTHAI CHINH LE บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นายปรีชา ศิริมณี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวชลดา พิมพ์ศรี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายนัฐพล โองทกาศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นางสาวอิสยาภรณ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นายณรงค์ โคตรบุดดา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นางสาวจุฬา นาคเสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นายวีระยุทธ์ ศรีสุนาครัว น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
574415162
นางสาววิภารรณ ดำเวียงคำ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาวนฤมล หีบแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นายธนาสิทธิ์ ดวงบุผา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นายอรรถชัย ปานสว่าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นางสาวพรทิพา เพิ่มดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นายนครินทร์ โพธิ์สว่าง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวสุนิตรา พิมสะกะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นายพีรณัฐ อุนาพรม วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นายมัณฑนากร เทพปรีดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาวทักษิณา พรมท้าว บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
574415176
นายสุรศักดิ์ จงประสม ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นายภาณุวัฒน์ คำภาโคก ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวจารุณี ปากดีหวาน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นางสาวสุทธิดา สุวรรณไตรย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นายกริช เบ้าหัวดง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นายจักรพงศ์ แสงอินทร์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นายพีรพล ชวดเปีย น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นายฉัตรมงคล พิทักษ์วาปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นายเทพพิทักษ์ เสียวสุข บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวฐิติมา แสงดา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวธัญลักษณ์ จ้ำกระโทก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายนัตชรินทร์ เทวิญ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นายปริญญา ภูคัสมาส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาวธัญญาณี นาแข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาวมนัสนันท์ รุ่งโรจน์เดชากุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นายธนากร ตราชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายอังศุธร สิทธิวุฒิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาวโชติมา จันทา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวรพีพรรณ วรดิษฐวงษ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวจุฑามาศ คำวันดี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายพงษ์ศิริ เพื่อนสงคราม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวจินตนา ลาฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวเยาวลักษณ์ อัครวิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวรัชนี เริงรื่น บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวอัมพันธ์ ร่มโพธิ์ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายนัฐพงษ์ แสงเลข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวลลิดา นวลบุญมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายจิรวัฒน์ พลทะศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวดวงฤดี คงมงคล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นางสาวชลิตตา ชื่นใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นางรุ่งศิริ แก้ววิเชียร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวกานต์รวี อาภาขจร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นายพีระพงษ์ ภูศรี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นางสาวเกษร เขตขันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาววรรักษ์ ภูกาบ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวหทัยภัทร ทองใบ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นางสาวกัญจน์ชญา แสนศาลา น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นางสาวสุวรรณี บัวคำโคตร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นางสาวสุกัญญา พลเมือง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นายภานุมาศ พละสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นายวงศกร บุตรวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาวกมลชนก เวียงยิ่ง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
574415151
นางสาวนริศรา ไชยวารี ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นายไพศาล ทองประไพ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายธินกร วานิช วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นางสาวจิราภรณ์ โยคันชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาววิชชุดา คามะเชียงพิณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นายอนุพงษ์ ศิลปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวอารียา พินจอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นายโชคชัย ทินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นางอุลัย สุโข บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นางสุภาพันธ์ ภูผายาง เบย์เลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นางสาวจามจุรี บ้งโนนงิ้ว บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นายสัณห์พิชญ์ ทองคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาวศิริรัตน์ ฝ้ายป่าน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นางสาวจริยา อังคะมาตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวอรทัย เอกระวี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวเกษร เหล่าบุรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นายณภัทรพงศ์ กันธิยะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวยลดา แก้วกันยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวสุนิศา บูรณสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นางสาวสุวนันท์ หวังดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิมพ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายปราการ พึ่งกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวระพีพร เมืองนาง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวทิพย์วรรณ บุญอาจ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวพลอยไพลิน หอมเนตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นางสาวทัศนีย์ เหมือดอดทน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
สิบตำรวจตรีหญิงจุฑารัตน์ อุดมบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นายไตรรงค์ สีมืด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางสาวสรินธร หงษ์งาม บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นางสาวกมลทิพย์ จันทรเสรีรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายTRAN QUANG THANH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นายPHAM THIEN BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาวจินตนา กุลศรี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายกรกฎ ลิ่มทองน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายอภิสันต์ พงษ์ธนานันทน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวอินทิรา บัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวกล้วยไม้ สุปัญญา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นายกฤษนนท์ ธีรนิธิมงคลกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวนียเนตร อิ่มเจริญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางเยาวนาฏ เริ่มศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาวมินตรา ใจกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นายเกียรติศักดิ์ เทพพิทักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางสาวชุติกาญจน์ เศรษฐา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นางสาววิมนตรา จันทะพานิช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
MR.MAN JAE KIM ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณมล วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายสุบิน แพงเภาว์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายกัณฑโชต พระสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายชัยพร ทาสีดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นายสหชาติ ยอดจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาวศิริยากร ดอนหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายเฉลิมชัย ลายวิศรุต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายศุภวัฒน์ รินทร์น้อย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวทิวาพร อาวรคุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นายสุพัฒน์ ทานผล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นายปรัชญา สีสุมัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายปริญญา จำปาลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวปาริชาต ตระวงศ์บุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาววัชรีพร บุญศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวชยานันท์ ลือเลื่่อง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวกุลรภัส บุตรดาเลิศ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวมาติกา ศรีสุจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายไชยวัฒน์ สิงกันยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวยุวธิดา วงทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
574415163
นางสาวศรสวรรค์ บุตรทศ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายพงษ์พนิช ศรีชัยลา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายสุรศักดิ์ แก้วมณี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางสาวศิริพร หงษาบาล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางสาวจิราภรณ์ มีมูล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
574415159
นางสาวพัชราพร ใจซื่อ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นายปริวัตร เพียงงาม บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวฐานิสา สอนสอบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
574415164
นางสาวฐิภวรรณ นาไชย ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวลลิตา อินทรักษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายพันธมิตร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นายเกริกเกียรติ หลวงพล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสาวกรรณิการ์ ชุมดาวงศ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวทวินัน ปราบพาล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นางสาวเกศมณี สายเสมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
0ศรัญญา ธระเสนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นายณัฐพล นิลศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นายอรรถกร พรมมุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นางสาวบุษบา จารยุ้ย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นางสาวอรพรรณ ลีพฤติ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นายสมพจน์ ตั้งสุวรรณชัย น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นายวีระพล เมฆศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายมารุต พลละเอียด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวพาลาภ เรืองสุข บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาวมัญธิชา ราชารี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางสาวศิริพรรณ มุ่งหมาย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นายวสันต์ ทาสีลา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นางสาวจีรนันท์ วิบูลย์กุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวกังสดาล ทองแสง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวกานดารา ตานันวิจิตร บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
MISSCHAU THUY DUNG บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายกำพล กุลโนน วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายธัญณัฐ ปุราโส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นางสาวชิชรัตน์ ทิพย์โชติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นางสาวกาญจนา จันทอินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวสลิญา ศรีหานาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นางสาววิภาดา ถิ่นละออ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นายชยุต อุดชุมพิสัยปภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นางอภิศรา สรรพโส บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาววรมันตา เรืองโหน่ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวศิรินภา แก้วกันหา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวจิราวรรณ ใจดี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
574415178
นางสาวอภิชญานันท์ สุภภูมิ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวภัทรานิษฐ์ ประสงค์สุข น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายพิพัฒน์พล อ้นเวียง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นายกฤษปุณญะ คำแหงไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นางสาวดลฤดี นามบุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นายชนะชัย อุตราชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นายลิปปนนท์ อติวิชญ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวอุไรวรรณ โชติช่วง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นายรัฐศาสตร์ เกษแก้ว น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นางสาวสุกัญญา ฤทธิแสง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นางสาวบัณฑิตา มหาโคตร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นายวรวุธ บุญอาจ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
MR.DUY TRAN HA บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นายณัฏฐ์ลัตตัล หอนงาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นางสาวปาริศา ภูมิศรีแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรหาญ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นางสาวกมลทิพย์ งาสิทธิ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นางสาวภัสสร์อร วงค์จันทร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวภัทรวดี อินทรมะณี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นายธนัท พักพิง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาวสุวนันท์ เหล่าเจริญ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
สิบเอกสมบุญ สีหะวงษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวสุปวีณา พรรณนพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางสาวธัญวรรณ มาเบ้า ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางนฤมล ตรึกตรอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวพัชรี สงสาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
นายเสฎฐวุฒิ นูเพ็งฐ์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวสุดารัตน์ สุริอาจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาววรางคณา ไชยเมือง บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นายวิทวัน แสงอรุณ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
ร้อยตำรวจเอกรัช เบ้าสวัสติไชย ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
ร้อยตำรวจตรีคณิตศิลป์ พลบูรณ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นางสาวณัฏฐนันท์ ราชเข่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวธิติมา ไชยหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นางสาวตติยา โภคาพานิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
นายปรีชา กันทรส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นางสาวยุวดี ทุมมนตรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
นางสาวนันทนา คำษาวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นายปิยะพงษ์ พลบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นางสาวรติ มังคละแสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาวรักนิตย์ เชิญชม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางสาวทัศนีย์ภรณ์ เพ็งสมนึก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นางสาวชัันยารัตน์ รามฤทธิ์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นายวีรภัทร บุญกอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นางสาวยุภารัตน์ เชื่อมแก้ว บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวดวงสมร ดิ่งแก้ว บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นางสาวณัฐธิชา ศรีจันทะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นางสาวมนัสนันท์ ธีสุระ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นายฉัตรชัย จันทะมาตย์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นางสาวปัทมา นาสพัส บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นางสาวชนาภา บุญมานุช บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวศรัญญา สุขสวัสดิ์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางจันทิมา กาลวิบูลย์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นางสาวปาณิสรา มาตราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางนิตยา อภิรัตน์วรากุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นายทักษ์ดนัย ไชยนามน วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นางสาวภวิษยา ศรีรองเมือง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นายชิตณรงค์ แก้วนารี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นางสาวบุษบา คงนุรัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นางสาววราภรณ๋์ อินทร์อุดม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายอภิวัฒน์ ศรีชัยมูล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นางสาวสุทิตา ชุมคำไฮ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวละลิดา วีระบุศย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวละออ ดาขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นายพงษ์ศิริ ประทุมวรรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวกาญจนา แก่นท้าว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางมาลัย น้อยมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นายสหสวรรณวัฒน์ ชินสงคราม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวอภิชญา สีบัวอ่อน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นางสาวพิมพ์แพรลดา มั่งมีศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายอรรถพงษ์ พิลาแดง วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นายสหกรณ์ เจริญใจ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นายศุภชัย คามะเชียงพิณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาววรรษชล แซมมณี บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายเสกสรร พรหนอง วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นายทศพล มูลเพ็ญ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาววรวีร์ ตันแก้ว ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวภัทรวดี ศรีชุมพล บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นายทวีศักดิ์ แซ่โล้ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นายณัฐพงษ์ แซ่โล้ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายวิชิต ไชยเวศ วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสุภาพ รัตนชัย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวเดือนฉาย ผ่องใส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นางสาวนภาลัย เย็นขุนทด ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวนิรัญญา ดวงแสนจันทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นางสาวสุดารัตน์ ผ่านแสนเสาร์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นายธันชลัส แซ่อึ๊ง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นางสาวเกวลิน มาสม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นางสาวธนาพร ปล้องอ้วน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นายณัฐกูล ทูลพิรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวอภิญญา บุญเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวทิพารัตน์ ชวนสวน วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวลลิตา เหล่าจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายอลงกรณ์ ทองน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางสาวธนพร นาคำ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวพวงเพชร นิสังกาศ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นายรัชตะ ทองทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวขนิษฐา จันทวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นางสาวนารีรัตน์ อินทฤทธิ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นางสาวอำพิกา แสบงบาล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวนุศรา ปากอุตสาห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางวาสนา ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นายเกร์สันติ์ ชัยธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวปิยนุช ตู้หม่อง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวรุ่งอรุณ ไตรบุรำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางภัทรลดา วงษ์โยธา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นายเศราฐา เรืองไชย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวศิริพร คำบัว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายวิเศษ บุญสนอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวพีรยา ทองทิพย์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางกมลพร จารุไชยกุล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
MR.HOANG DANG QUANG วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
MR.LUONG MANH TRUNG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
MR.TA VAN CUONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
MR.NGUYEN VAN DAT บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
MISS.NGUYEN THIM PHOUNG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
MR.NGUYEN CANH DINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
MR.NGUYEN HOANG LONG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
MR.NGUYEN QUANG BAO บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
MR.PHAN DON HAU บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
MISS.TRAN DIEM HUYEN บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
MISS.TRAN THI THOUNG บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
MISS.BUI THI LE QUYNH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
MISS.TRAN THI HOAI NHI บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
MR.LE THAI CHINH บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
MR.LEN AM BINH บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางจิตตาภัทร์ ซื่อไกรกุลธวัช ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นางสาวสุทิสา เทพบล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวขวัญหล้า คูณทวีลาภผล ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายกรกนก โสมมีชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นายปิติพงศ์ แก้วมณี บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาวสุธิษา ประโพธิ์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวอัจจิมาพร แก้วสว่าง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวธัญญารัตน์ อ่ำทิม บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวกชพร ชลธาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวปิยนัท สารโภคา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นายเกียรติยศ โตวัน บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวพนิดา เทศนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายยุรนันท์ เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาวจีรภา เลิศลักษมีพร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวเสาวรส เกตุสิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
574415175
นางสาวอรวรรณ เหลาแก้ว ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นายศุภวัฒน์ จันทะจร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางคันธมาทน์ พรหมดวงดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวพรทิพา บุตรศรีสุทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายเกรียงเดช วชิระวาณิชย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นายอัษฎาวุธ แก้ววิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
574415180
นางสาววรรณิภา โสพรม ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นางสาวจันทิพร พิญโญยงค์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นางสาวกุลนันท์ แดนประเทือง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นายราชันย์ ธะศรีโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นางสาวรสสุคนธ์ จันทรวิรุจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นายวัชรากร โบราณกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นายพีรดนย์ พรหมพิทักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวอำไพ จิตวิขาม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นายชาญยุทธ วงศานนท์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายชาญณรงค์ บุญหลักคำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางกรกฎ สุพรรณทัสน์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวสุปรีญา ศรีพุทธา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวจันทร์นภา ธาตุทาสี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวพรกนก คำศรี วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางสาวบัวเงิน โคตรชมภู ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
MR.JYXIONG JUEVAXAIKI ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นายอัครพงษ์ พวงพิลา วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวจันจิรา อนุรักษ์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวปิยาภรณ์ เกิดวาจา บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นายสุรศักดิ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางศิริลักษณ์ พรมช่วย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายอัฐพล ขันแข็ง วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นายสัมฤทธิ์ มนต์อินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวสุจิตรา ศรีสัมฤทธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวสุภาวดี คำศรีสุข วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายธีรยุทธ มณีรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายอภิวัฒน์ โพธิ์ศรี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาวพจณี กุลชาติ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวนุสรา ทองขันธ์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นายชัชพงศ์ ไพยเสน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นางสาวสุภาพร โยธากุล ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นางสาวสุดารัตน์ คันธี ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นายคมกฤษ แก้วละมุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายสุวพงษ์ วงศ์อิสระชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวณัฐนันท์ สิงห์วิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นายปริวัตร บุญปัทม์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสุวรรณภรณ์ คณานันท์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายจิระวัฒน์ อำมุกคะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวปรียาพร อินทนาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
MR.SOMCHANH OUPAXAY ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวณัฐิกา ธนูทอง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวนุชจิรา ขันวิสิทธิ์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นางสาวทองม้วน โยธชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
MR.PHAM DINH SANG บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
MISS.PHAN THI QUY HIEN ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
MISS.TRAN HUYEN TRANG ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายธฤตฑัฐ หนูเขียว รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นางสาวอรุณี บุดดานาง ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นางสุจิตรา ไชยธงรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นายเทียนชัย สร้อยคำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นายอนุชา สุดาชม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาวอรอุมา กุลาศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นางสาวภัทรวรรณ พิมพา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นายนิวัฒน์ คำปัญโน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นายมัททวะ สุรนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวสายสุดา อนุสุเรนทร์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาววรรณิกา เตียงกูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาวน้ำฝน ฤทธิ์อ้น วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพัง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวกนกอร ไชยกว้าง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นางสาววรวรรณษา นครชัย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวจิรภา วงษ์สมบัติ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นายชัยคุปต์ ชัยชนะสุวัฒน์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
MR.PHETMANY KHEMMANA วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
นางสาวสุธิตา สีหาดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวศิริยากรณ์ ยาวะระ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นายฐิติมา วิชาสาร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวขนิษฐา บุญคาน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวแก้วมณี สูญราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นายกสิณ ศรีอุดม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวปาริชาติ ภักดีพันดอน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นายณัฐธนา นารีรักษ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นายสรกร อังชวาลา บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
MR.VISIENE LOUANGSISOMBATH บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวปิยะวรรณ คำอ้อ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางสาวนฤมล นามนนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวทิราภรณ์ เสนาวงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวจิรายุ บัวสระ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นายอภิชาติ มาตรสีกลาง ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ ประชุมสาย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายภมร สมศรี รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นายรัฐภูมิ ภู่ทวี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นายคมศักดิ์ นามณี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายอภิรัฐ พละขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวพิริยา ตาทิพย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นายสุวิชาญ เหมัง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวกชพร ขำสมบัติ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นางสาวพัชรวนันท์ พรหมเทศน์ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นายชำนาญ อยู่แพ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
MR.THINNAKONE THONGKHAM ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นายเศวต งันลาโสม ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นายเชษฐา สุขประเสริฐ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาววชิรนันท์ พานคำ บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวรวิพร พิมพ์สา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นายกฤษณะพล ชุมพล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายสุดตา แก้วสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวพิกุลแก้ว บุตรโคตร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวสุกัญญา เครือชาลี บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นายคมน์วุฒิ สิงห์สาย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นายเดชา สีนาพันธ์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวเสาวนีย์ บรรพต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวธิติมา ศิริขันธ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวอนุทิน มาชะนา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ รป.ม. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวธิดารัตน์ โฆษิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางสาวขวัญแก้ว ภาโนมัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางชลธิชา ประเสริฐ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวนิภาภรณ์ ทิพอุเทน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นางมณี พรมแสง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นางสาวพัชรี ศิริบุตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นายปริวัฒน์ ถึงใจ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นายพรชัย คุยลำเจียม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นายเสกสรร ขันแก้ว บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นางสาววราพร ยศทะแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวธมลวรรณ อ้อสถิตย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวลักษณาวดี ดงใหญ่ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายอภิชาติ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวสุวนันท์ เมืองผา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาวสุภาพร ทอนเสา ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายศักดิ์นรินทร์ นริทร์รักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายสุรักษ์ แสงศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นางสาวสุนารี มั่งคั่งดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นางสาวอนุธิดา ประวัตตะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายณภัทร บุญรอดพานิช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางสาวชดาภรณ์ ใจทน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาววนิดา ทองทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นางสาวชณากาญณ์ วงษ์ราศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นายไกรราช จันทะลุน น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
574415157
นางสาวอรุณี สิมทอง ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นางสาวอรุณี สิมทอง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวธนาพร อุส่าห์ดี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นายพิเชษฐ์ ไชยบุบผา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวลัดดาวัลย์ ชาญณรงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายธนกร ไชยเชษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายธนากร บุลสถาพร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวรีน่า บุปผาวัลย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นายฉลอง หลงสวนจิตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นายศรัณย์ พรมสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายเดชชนะ นาคเสน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวทัศนียา แจ่มแจ้ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางอนุรักษ์ นาเมืองรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวปวีณา สุนทรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวจุฑามาศ ธุระพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวณัฏฐมณฑ์ ขันติกลม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวเมฆขลา ภูพันนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายอลวกรณ์ กองผ้าขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางนิทราดา อนุเคน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาววนิดา พาไทสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวพรทิพย์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวนฤมล สุวรรณเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นายศักดา จันทร์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นายต่อสกุล เทศประสิทธิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาววนิดา ทองทิพย์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นางสาวกรุณา สำหรับสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวภัทรวดี พิมานเมฆินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาววัชรี บุญกลุ่ม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาวนาถยา บุญธนะสาร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นายปิยะ โคตรุด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาวทนตวรรณ จรัสจินดาเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นายชลพรรษ ลาภอุดมศักดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายธีรยุทธ รัตนทิพย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นางสาวศรีสมร สวยรูป ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสาวเมวิกา วะจีประศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาวหวานใจ กัปโก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นางสาวชลัชวรรณ เดชไกร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางบุศราคัม แฮนสัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นายธีระวัฒน์ สารีวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นายทศพร ศรฤทธิ์ชิงชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นายสิบตำรวจตรีพงศะร อาษานาม น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายชัยรัตน์ นามวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวอรวรรณ บุญชาลี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวภาวดี วิชากุล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวธีมาพร นันเชียงเครือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวนิตยา ยศเฮือง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวชมพู่ มีทา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นายวชิรพงษ์ คำปทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาววราภรณ์ หน่ายโสก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นายเฉลียว พินิจมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวปรารถนา โอนทอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
574415187
นางสาวกาญจนา แพงวาปี ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
574415156
นางสาวอลิสรา วรรณวงษา ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาววิรันดร์ คนเพียร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาววิสุดา วงค์กระโซ่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นางสาวอนุสร สอนนุชาติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นายศักดา กวนเชียงเหนือ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นายอนิรุทต์ พงศธรรัตนกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นายพรชัย จันทะนพ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นายอมรเทพ คำแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายปริญญา ปัญญาใส น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวมาริษา คุณล้าน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นายชินวัตร เจริญวงศ์สกุล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายสุรชาติ บุญบำรุง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวพนิดา พิมายสิน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นายปรเมศวร์ อึ้งอารุณยะวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวนัทรียา วัฒนจิตต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาววรรณี จันทร์ดก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวอรเนตร ภักดีศรี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นายดนัย ศรีมงคล บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวมนทกานติ์ ศรีตระกูล บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวสุนิสา สมหงอก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นายอนุชา โมนา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นายธวัชชัย เซ็นนอก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นายสมศักดิ์ เหล็กเพ็ชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวพิชามญชุ์ แสงศิลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นายอิสรภาพ ถียัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นายสุเมธี จันทร์สองดวง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นายธราวุธ สัมพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นายธวัชชัย ทุมสะกะ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นายประพนธ์ ฐิติกสนต์สกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นายชนาเทพ เนตรภักดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางลินดา หลักทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นางสาวธัญญา ขุนใหญ่ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นายอัครเดช ชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นายรัชชวินทร์ ปัทนาถา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นายทองดำ ดีวัฒนพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวกนกวรรณ สีปานแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวเทพิน บ่อสารคาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวพัชรินทร์ ริโยธา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นางสาวมนัญชยา ไชยมิ่ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวสาวิตรี บุราณเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาววิสาขา คันทะมาตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวปฏิมา ศรีกวนชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวนิสารัตน์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นางสาวกรวีกานต์ ชวนลคร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นางสาวปิยรัชนี บุญแต่ง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางนันท์นภัส มหาภิงสนากร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวทิพย์นภา มูลตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวกรวรรณ นวลศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นางสาวอังคณา เพียรสมภาร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวกุสุมา ชาวกล้า ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาวธิดาภรณ์ ชุมดาวงษ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นายอาทิตย์ อรน้อม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางสาวพรพิมล เศษสมบูรณ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายพิสิฐ ขันตีพันธุวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
574415183
นางสาวกาญจนา ช่างเหล็ก ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นางสาวกฤติกา กุลน้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายบรรพต หน่อแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายทรงพล ธนศิริสารสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายอาทิตย์พงษ์ เคนวัน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นายวีรภัทร แซ่ลี้ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นายนัทสิทธิ์ บุตรธนู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นายภาณุมาศ มูลป้อม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นางสาวอรัญญา สิมสีพิมพ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวดวงจันทร์ โภพนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวจิรารัตน์ พรหมประเสริฐ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นายกฤษณะ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายปรมินทร์ แสนนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาวพรหมพร นามราช น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางนันทิยา จันทะสงเคราะห์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นายสายชล บุดดา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นายปรเมศวร์ ดาวังปา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวรัชนี โคตรทะแก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นายอนุชา ห้าวหาญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวโชติกา เชี่ยวรุ่งโรจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นางสาวอรนิช แสนโพธิ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นายอัครเดช โสมะคุณานนท์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
ส.อ.รชฏ ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวนภสกร สมพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวนฤเนตร นันทะศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวนงลักษณ์ ไชยที วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาวธารทิพย์ ศรีวิรัญ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นางสาวกรชนก วะสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวพรธิพา วงศาอ้วน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นายกฤศ จันดาเบ้า วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวกาญจนา โสมค้ำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
สิบโทกษิดิส จรูญเพ็ญ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นายธนวิทย์ วงศ์ศิริยานนท์ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาววรัชชา ปัญหาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวน้ำทิพย์ ทำนุ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวกรรณิกา พูลศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นางสาวณัชกฤตตรา พรมบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายธนพล วงศ์วรพล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นายจิรวัฒน์ กาฬสินธุ์ระน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นายTA TIEN TOAN บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นายศิรวัชร์ เพียรอดวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวสรารัศมิ์ วชิรธีรรัฐกิจ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวภัศรา อ้วนเจริญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นายธนทัต เนียมสุระ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นายทศพร อินทเกษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นายปรมัตถ์ สุทธิแสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวสุพัตร ศรีพิลา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นายมงคล ปัทมดิลก น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายอภิสิทธิ์ ศรีจำปา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นายธรรมนูญ คานบัวลม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นายสวธา เดชทะศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวกนกวรรณ ศรีพุทธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายพลกฤต วงค์กวานกรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นายมานิตย์ หลำพงษ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวสุนิพิมพ์ คำทวี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางสาวณัฐธิดา กู่แก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายนรภัทร ศิลารักษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
574415158
นางสาวอุไรวรรณ ศรีไทย ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นางสาวบังอร ฮ้อยปัด บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายวิรัตน์ สิทธิสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นางสาวธัญลักษณ์ สุทธิวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายศุภมาศ โสมประยูร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวนิศานาถ ด่านระหาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวศิราพร นาเพีีย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวศิริรัตน์ แปะทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายวิทยา โพธิ์สว่าง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาววรรณภา ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวยุภาพร ศรีวิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นายวัฒนชัย พิมพ์ศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นายวิษณุ แก้วอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายคาเชนทร์ คำเพชร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวนิตยา บาตรเต็มดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นางสาวจารุวรรณ ชัยปัญหา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นางสาวสุรัชชฎา เถื่อนแอ้น น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวเพียงฟ้า วรศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นายวรวัฒน์ ไชยโยธา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
574415173
นางศิริภรณ์ สีเขียว ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวโสภิดา ขุลีดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นายกฤศ จันดาเบ้า บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวนริศรา ดวงดารา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวหัทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวพัชราภรณ์ บุบผาสังข์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นายศุภณัฐ วงค์อนุศร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นายปรัชญา ชื่นบุญเพิ่ม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวเบญจภรณ์ แสงศรีพล บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นายขจรศักดิ์ จันทรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายวีระศักดิ์ มีมาตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวนุศรา หกขุนทด บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นายพิทักษ์ บุญมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวชฎาภรณ์ ผันผ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวชนนิกานต์ อินทรประพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวพงษ์นภา ศรีโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวจุฬารัตน์ โลศิริ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
ส.ต.ต.นาวิน ร่มวาปี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางชนิดาภา ยอดภักดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นายอรรถพล ฉิมแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวสิรินทรา ทิพวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวปริวรรณ บุญสอด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นายภานุวัฒน์ โพธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวพร้อมฝน เทพวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางกัลยา เหล่าจก บธ.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นายศุภวัฒน์ ทองสมุทร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวปฏิมา วงค์ประสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวพันพิไล ทองโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาวสุภารัตน์ จันทะแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นายสิทธิเบศร์ บัวพุทธา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นายพรภิรมย์ ไผ่ป้อง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นางสาวอรอนงค์ เที่ยงแท่้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายเกรียงไกร จ่างโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นางสาวอลัันญา พหลทัพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางสาวจิตินันท์ เหล่าจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายชโนดม นนตานอก บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นายศักดิ์สิทธิ์ ขนันไทย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางสาวพรปวีณ์ บุญมาก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวปิยธิดา กัลยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางสาวกานดา ศาลาจันทร์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวสุภาพร แก้วแก่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวชุติมณฑน์ เหตราด ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นายสุรินทร์ แสงจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นายสิทธิโชค แก่นท้าว ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาววารุจี โนนสะอาด วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นายรัชชานนท์ ทับทิม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวปรางค์วลัย พรหมจอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายสาธิต ไชยเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นางสาวสุภาวดี คงมี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นางสาวปิยนันท์ วรรณพฤกษ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นางสาวอรวรรณ พรมโพธิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวกนกอร สุระดะนัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวสุนิตา เพชรสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นายสุรชัย เสนานิมิตร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาววิจิตรา มีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวโชติกา กินันติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นางสาวปณิตา อุดมลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวจิตรวรรณ วรสิงห์ชัยทัศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นายวิกรานต์ กรมนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายศตวรรษ สุกทน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางาสาวแอนนา วงษ์ชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นายพรมงคล เรียมแสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นายสุรศักดิ์ แก้วกันหา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวสุพัตรา สีดาดำ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นายณัฐพล มัังคะโชติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวขจิตธรรม อินทร์งาม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาววลิดา บัวระภา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวรัตนา รักสุทธี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นางสาวเจนจิรา ศรีพุทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวลลิตา วิชากุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวฤดีมาศ บุญเลิศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวประกายดาว ภาโนมัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาวอารยา หาญมุนี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นางสาวปิยพร ภูสมยา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวจุฑารัตน์ จ่ากลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวมุกรวี รัตนเสียร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นางสาวชิดชนก ตั้งสุวรรณโสภิณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวรัชดาพร จันทสาร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นายฐิติวัฒน์ ด้วงสะดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นางสาวรชยา ตางจงราช นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
574415152
นางสาวนัฏติยา ผดุงเวียง ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวธิดาวัลย์ มะแสน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวขวัญกมล พลภักดี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นางสาวจุฬามณี จันทนิตย์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นางสาวสุวนันท์ จันทร์โย น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
574415165
นางสาวสุทธิดา อาจปาสา ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายธนศักดิ์ แจ่มเพ็ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวธัญพิชชา เวียงพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวสุทธิพร เพ็งแก่นท้าว น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวเอื้อพรรณ สุนนท์ชัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาววงศ์สุภา อรทัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นายจิรวัฒน์ โภคาพานิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายนคเรศ ไชยปากดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาววิไลวรรณ หนันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นายชิตพล แข็งขัน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายอภิสิทธิ์ พรหมพินิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวจีรศรี พรหมแสง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวเพ็ญลดา โสมนาวัตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นายวงศกร ศรีลาวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวสุพัตรา สุรัตนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นายกิตติชัย จันทะไพร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาวกนกวรรณ ผิวเหลือง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวลัดดาพร ราชนา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายNGUYEN PHUOC TRUNG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวเกศยาภรณ์ แก้วกาสี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นายนิธิพงษ์ เกลื่อนสันเทียะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวจันทร์นภา ศิลาทิพย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสาวอัจฉราลักษณ์ ศรีหริ่ง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายวุฒิพงศ์ น้อยสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาวสุพรรษา เพียหอม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นางสาวสภารัตน์ อาจกล้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นางวิจิตรา พรหมโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นางสาวกิ่งแก้ว ยุระพันธ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นายชัชนันท์ มิตา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นายบรรชา องอาจ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวปานหทัย กลางโยธี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวกนกภรณ์ แก้วอุดร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวกรวิกา นาสอ้าน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นายเทพบดินทร์ ปราบมนตรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวปิยรัตน์ ภูกิ่งนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวสุกันยา บุญชาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายอำนาจ น้อยภูธร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นายสุจินดา สอนชัยมูล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นางสาวอัญชสา นิลนามะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาวชนัญชิดา เพชรหนู บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นายชุติพนธ์ ผาลัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นายนภัทร กนกพินิต บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวพิมพ์ชนก ประชาชู ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นายกฤษฎา ชัยนาม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวณัฐชยา โพธิราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นางสาววริยา บุตรเพ็ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายวรวัฒร์ ดวงะณ๊ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นางสาวทองอยู่ ชาวสวน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นางสาวอรุณรัตน์ โบว์แดง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวกัญญาพร มาตราช บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวภารดี กลางโยธี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางสาวนัทธมน บุดดีคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นายสดายุ สุขเสน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นายถาวร เสนาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
ร้อยตำรวจโทหญิงกิรณา โพธิญาณ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นายศราวุธ สมศิลป์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คำพระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายณัฐวุฒิ คล่องแคล่ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวประภัสสร พลดงนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นายธีรวัฒน์ บุญอภัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวคีตาญชลี ลภัสเลิศพิสิฐกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาวอรุโณทัย สมประสงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวอัจฉรา นิลพัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
574415166
นางสาวจิราภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
574415171
นางสาวบุศรากร กุณโฮง ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
574415182
นางสาวรัชนีกร ม่วงศรี ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายพีระพล ตรีกุล น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
574415179
นายประดิษฐ์ ดาสมกุล ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นายศุภชัย แก้วขุมเหล็ก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวชนัญชิดา มือมิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางนุชจริยา ปุณริบูรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาวอนุธิดา พันธุ์สุวรรณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นายมนัสพงศ์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นายธนศักดิ์ เงินอยู่ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวอรุณรัตน์ เนืองแก้ว ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางสาวจริยา แสงตัน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นางสาวมลฤดี โยธะชัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นางสาวนุชปรีญา สุเสนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นายณัฐวุฒิ จิวศิริวงษ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นายจีระยุทธ บุริภา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นางสาวจุฬารัตน์ หอมคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
พันจ่าเอกศิวนัท แก้ววันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นางสาวสุวัสสา สิทธิมาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาวนัฐริกา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นายอนุชา สีอ่อนแสง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นางสาวศิริพร รูปสม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวกมลรัตน์ เดชน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นายภานุวัฒน์ จำปาชนม์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นางสาวดาริน บัวขาว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นางศิริกัลยา แก่นนาคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นายวรภต ภูมิสุราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นายพงษ์พล ศิริแข็ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาววรนัฏ เจียมสายวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายณัฐพล แก้วเกิดมี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายคมสันต์ สิ่วไธสง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายภีรพรรณ์ คนขยัน น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวพัชรี ณะดร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายธีรศักดิ์ สารีวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวสุพัตรา พิมมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นายปรเมศ หน่วยแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นางสาวกมลชนก ศรีโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายพิษณุ ทินา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวอาริตา ดวงดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาวรัตนาภา ผการัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นางสาวชลธิชา มั่งมีศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นางสาวเบญจรัตน์ คณะจันทร์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นางสาวสรวงสุดา ยางนอก บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นางสาวสุรัญญา ม่วงแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นายอรรถพล แสงหมี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
จ่าอากาศโทประธาน สุทธิคีรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวพัชริดา ศิริบุตรวงศ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นายสุทรรศน์ พรชัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาววิภาวรรณ พักพิง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวนัฐชา พิมานเมฆินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายอนุชา เพ่ิมชีลอง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นายภัทรพงษ์ สุวรรณไกรษร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
574415189
นางสาววนัชพร ธุระตา ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายนิรุตติ์ คำยา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายพลากร จันทเมธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นายธีระพงษ์ มณีศรี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายพีระพงศ์ กลิ่นแก้วณรงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวณภัทร ชำนาญนฤมาณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นายอานนท์ ไพรวรรณ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
574415155
นางสาวธัญชนก ภูมิอาจวิชย์ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นายมัฆวาล รักษามารถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายพงศธัช บุญทวี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นายธนพัฒน์ ลำพันบอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นายณัฐพล สาระทนงค์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นายทวีศักดิ์ ศรีแก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวอุษณีย์ ศรีวีระกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นายตุลธร พรมแดน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นายหิรัญ กมลน้อย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาวชนิดา อินหา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นายมานพ เทียนใส วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวบุญทริกา เสียงล้ำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นายศุภวิช จำปากุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นายชนาธิป อำนาจเจริญ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นายรัชชานนท์ ทับทิม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
574415168
นางสาววิมลประภา พรมรินทร์ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายจิราวุฒิ แก้วมงคล วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางสาวจินตนันท์ จันทสม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวณฐมน พาพานทาง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายอภิเดช ชัยมณี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาววนัสนันต์ พรมนอก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นายสมประสงค์ ภาคกุหลาบ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาวณัฐธยาน์ มาฤทธิ์เจริญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางสาววันทนา นุ่มนวล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นางสาวนิภาพร คามจังหาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นางสาวณิชาภัทร ปราบมนตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นายอาทิตย์ โสชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวสุภาพรรณ สมรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นายปรัชญา ซายวด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นางสาวชนิดา อามาตร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นางสาวสาธิตา หาแก้ว บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายบดินทร์ จำปาบุรี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นางสาวกนกชฎา ไพบูลย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นายธันวา ผาพิมพ์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวลินดา หลวงพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นางสาวบัวทอง สิงหาคม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นางสาวรัฐสุดา ทองพัฒนากุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นายปัญญา วงษ์พรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาวธาดา พากุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นายธีธัช คชเถื่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
574415181
นางสาวกรกนก ภูยอดนิล ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นายธงชัย การะเกตุ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวอมรรัตน์ เจียรวาปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายเกรียงไกร จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาวมิรันตี อยู่เย็น น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาวศิริลักษณ์ อุตคะวาปี น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวนุชนารถ วุ่นชีลอง น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวสุทธิดา อาจปาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาวธัญญารัตน์ มีภูคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวจินตนา เพ็งคำปั้ง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
สิบโทศิริศักดิ์ นามราช ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาวนฤมล เรืองฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นางสาวรัตนพร ดวงประทุม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาววราภรณ์ บรรเทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวชนัญชิดา เอกพิทักษ์พงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นายปราโมทย์ จูหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นายสุทธิศักดิ์ คาวากุจิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวนิตยา เจียมสมัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นางสาวจุฑาธิป แทนสมบัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวฟ้าบันดาล พรมคำบุตร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวพิศรารักษ์ เมิงไชยสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวเจนจิรา กุลยะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวจารวี ไชยมาสุข บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาววารุณี ชาเวินไชย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นายกรรชัย แซ่ก้วย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นายชวกรณ์ จันทะนุเคราะห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นางสาวศิลาภักฏ์ แก้วก่า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาววชิราพร เดชเดิม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวจันทินี จันทร์ศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นายทรงวุธ จันทมูล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวอรทัย เศวตวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายภูวนันท์ ยางขันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวลำไพ นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นางสาวปวีณา สุนทรชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นายธีระศักดิ์ ละเหลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายชาตินักรบ ศิริบุตร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาวณัฐธยาน์ เมฆสุวรรณธานี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นางสาวอรปรียา มูลเอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นางสาวอารียา ศรีคัดทะมาต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นายอภิวัฒน์ สิงห์พันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นายภัคภมร เกียรติผดุงพงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นายพร้อมพันธุ์ อุลุชาฏะ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวสุทธิกา ติโนชัง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นางสาวพรรณวิภา โพธิราช ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
นายเอกพันธ์ ไฝทาคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นายอดิศักดิ์ คำตา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นางสาวพิมพ์สร วาธิภักดี บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นายชัยวัตร สีสมน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นายทรงพล วงษ์นนท์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นางสาวศิริลักษณ์ คำวัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
นายวาทิศ โชติพินิจ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
นายอนุรักษ์ คันธา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
นายวชิระวัฒน์ แสนโคก วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
นางสาวจุฑามาศ วิกล น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
นาสาวนุสรา นารถมชมสา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1426
นายจันทวาศ ตุ้มจงกล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1427
นายพิสิิฏฐ์ศักดิ์ สุริอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1428
นางสาวรสริน หัตถสงเคราะห์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1429
นางสาวเจนจิรา พุทธศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1430
นางสาววราภรณ์ วิลัยมาตย์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1431
นางจีรดา บุญสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1432
นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณชาติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1433
นางสาวสุชารัตน์ ผิวแดง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1434
นายปณัฐพงศ์ ชิณแสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1435
นางสาวณัฎฐนิชา แหล้ป้อง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1436
นายอนุวัติน์ ชุ่มชื่นสระน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1437
นายณรงค์เดช โสแสนน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1438
นายวสันต์ มาลาศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1439
นายวิทวัส เนียมสมบุญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1440
นายรัชตะ ทองทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1441
นางสาวสุรีพร กิติราช ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1442
นางสาวมลิวัลย์ เนาวเพชร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1443
นายทิวัตถ์ สมวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1444
นางสาวปนัดดา เรืองเดช ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1445
นางสาวจิราลักษณ์ สร้อยสังวาลย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1446
นางสาวธนภรณ์ พรมบุตร บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1447
574415169
นางสาวสุวนันท์ แดงจำแล ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1448
นางสาวอุ่นเรือน สีอุดทา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1449
นางสาวสุรีพร ตรีรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1450
นายสุขสันต์ ฐานะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1451
นางสาวกุสุมา จันทร์พิมพ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1452
นางสาวทีปกา แสนจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1453
นางสาวอรมรัตน์ อภัยโส บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1454
นางสาวสุพัตรา พรมจารย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1455
นางสาวสงวน โหรานิคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1456
นางสาวตรีชวา กระมุงคุณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1457
นางสาวอุไรพร ผสมทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1458
นางสาวประคอง เมล็ดกุล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1459
สิบตรีเฉลิมชัย แพทนาดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1460
นางสาววยุลี แสนธรรมพล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1461
นางสาวสาวิตรี สีแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1462
นางสาวสุพรรษา ทับศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1463
นางสาวจิตติภรณ์ พันธุ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1464
นางสาวพรธิดา โยธาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1465
นางสาวตรีทิพยนิภา คำภูษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1466
นางสาววิจิตรา สรรพสมบัติ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1467
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีอาษา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1468
นางสาวประภัสสร ภูแข่งหมอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1469
นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1470
นายพฤหัส จันทะชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1471
นางสาวพรรนิดา ศิลาเดช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1472
นายจักรกฤษณ์ พันธ์ฆ้อง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1473
นายสุรพงศ์ แสนเหวิม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1474
นางสาวขวัญสุดา สุจริต บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1475
นางสาวโกมลชนก ขจรมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1476
นางสาวภัทรพร พงษ์สุพรรณศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1477
นางสาวสุณิสา วันทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1478
นายอภิรักษ์ เทศนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1479
นางสาวปราณี เสกขา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1480
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริเดช ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1481
นายฤทธิ์ตะวัน สุภักดี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1482
นางสาวน้ำฝน เถาหมอ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1483
นางสาวเดือนเต็ม ลุนอุบล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1484
นางสาวจารุวรรณ ชาตินิล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1485
นางสาวภาวินี จงเจริญชัยกุล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1486
นางสาวจารุวรรณ รอตสุวรรณ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1487
นายวิรัตน์ แก้วบุญตา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1488
นายศุภชัย ชนะไพฑูรย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1489
นายภักดิ์พงศ์ พรมภักดิ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1490
นายอินทัช ศรีทศักดิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1491
นายอิสรภาพ ธันยาชลิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1492
นายศฤงคาร ศรีภิรมย์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1493
574415161
นางสาวอังสุมาลิน ไทยอ่อน ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1494
นางสาวพุทธิชา มะลีจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1495
นายศุภชัย บุญชู บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1496
นางสาวณิชาภา จันทรัตนา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1497
นายปรมินทร์ ตั้งวิชิต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1498
นางสาวนิตยา บุญเกิด บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1499
นางสาวนันท์นภัส ถาวงศ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1500
นายภคพล ซุยใจทัศน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1501
จ่าอากาศเอกพิษณุ ศรีดาหลง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1502
นางสาวรัชนก ศรีพรหม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1503
จ่าอากาศโทภานุพงศ์ ปัดทุม น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1504
นายณัฐกานต์ พิลาอุ่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1505
นางสาววรรณิกา เตียงกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1506
นางสาวอังสนา ไพรตื่น ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1507
นางสาวชุติมา นันทยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1508
นางสาวอรษา แหล้จันทร์คำ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1509
นายพงศกร นาคสี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1510
นางสาวณิชากร สอนใส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1511
นางสาวฤทัยชนก พิมพ์บุตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1512
นางสาวศิรินภา สอนไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1513
นางสาวศิริรัตน์ สาคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1514
นายสุรเชษฐ์ สมคิด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1515
นางสาวธนาพร ราชหุ่น บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1516
574415170
นางสาวนิศาชล โคตะสะ ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1517
นายรณชัย ชานันโท บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1518
นายสุวิทย์ ไพรเขต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1519
นางสาวฐิติกานต์ ผิวเงิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1520
นายอภิชิต ภาบุตระ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1521
นายธนะรัตน์ ทุมแสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1522
นางสาวผกามาศ นัทธี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1523
นายกษมา ไพสิฐชูวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1524
MR.NGUYEN TRUONG THI บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1525
MISS.TRAN THI KHANH HOA บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1526
นายศิริชัย ลาเทิง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1527
นายปรัตถกร สอนเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1528
นายนวพล นามโยธา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1529
นางสาวกัลยาณี บริกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1530
นางสาวอนุสรา วงศ์จันทร์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1531
นางสาวกรรณิิการ์ วงศ์คำศักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1532
นางสาวศศิประภา ชัยโชคดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1533
จ่าอากาศโทหญิงวาสนา ศรีไสว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1534
นายนิติภูมิ ป้องคำไหล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1535
นายภูมิศาสตร์ สร้อยคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1536
นายอริญชัย สุขกระจ่าง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1537
นางสาวสายฝน เสนิทัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1538
นายอภิเดช ธรรมสอน น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1539
นางสาวพรทิพย์ พาสีราช ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1540
นางสาวมัณฑนี ผิวดำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1541
นายสุทธิเกียรติ คิดชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1542
นายโกมิน ศุภกิจเรืองโรจน์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1543
นายบรรดาศักดิ์ คำภาคย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1544
นางสาวลลิตา พลศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1545
นางสาวกุลยา ทรัพย์สกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1546
นางอภิญญา สาระปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1547
นางสาวชลธิชา สุริยันต์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1548
574415160
นางสาวกัลยา เสนสาย ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1549
นายยศพร เอื้อลลิตชูวงศ์ บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1550
นายก่อเกียรติ รัตนะ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1551
นายสรายุทธ สารีบุตร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1552
นายธวัชชัย อันอามาตย์ น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1553
574415172
นางสาวธิติยา พลพะนาม ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1554
นางสาววรัญญา อินทรีจ่าง บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1555
นายสันติภาพ เหลาทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(พัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1556
นายบูลณ์พิภพ อัครนันทศักดิ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1557
นางสาววรรณนิภา ธิมาชัย บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1558
574415150
นางสาวณัชฎาภรณ์ ภูริศรี ส.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1559
นางสาวปิยนัท สารโคา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1560
นางสาวสมฤทัย ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1561
นางเกษร บุญหนุน บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1562
นายธนากร ลีบ่อน้อย วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1563
นายธนกฤต ปัญญาใส น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1564
นางสาวปิยธิดา ซ้ายศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1565
นางสาวกมลชนก ศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1566
นางสาวปริฉัตร ฐิตะปุระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1567
นางสาวอรุณี โคตรชาลี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1568
นางสาวชารีริน พลทะจักร น.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1569
นายรุ่งโรจน์ ผิวดำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1570
นางสาวนภาพร ชาดวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1571
นายทนง บึงราษฎร์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1572
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิชัย ศิริแวว วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1573
นายพิเชษฐพงษ์ จันคำ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1574
นางสาววิภาดา ทองวงษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1575
นางสาวนิตยา ต้นกันยา บช.บ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1576
นายมงคล ไชยเกล้า บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1577
นางสาวมาลี ทองน้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1578
นายรชต ไชยราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1579
นางสาวปิญาดา สงสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1580
นางสาววิราภรณ์ อินทิรักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1581
นางสาวภาวิตา แซ่โง้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี