รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
58440006671
นางสาวยุวกาญจน์ สุริบุตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440000711
นางสาวยูมินา คำใสสุข ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440002159
นายนทีชา โพธิ์แข็ง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440002137
นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440015841
นางสาวอรอนงค์ สร้อยณรงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440004778
นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440007603
นางสาวกิติยา นันทขันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440000656
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลัยลัก วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440007606
นางสาวณิชา ธีระสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440001071
นายชัชวาลย์ แสนบุดดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
นายศักดา พิมคีรี วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440007604
นายเอกราช คนกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440002444
นายเจษฏา ตาสุติน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440002190
นางสาวผ่องใส ศรีพิทักษ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสาวศิริรัตน์ หมีกุละ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000641
นางสาววรนันท์ ศรีรัตนนาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
58440006078
นางสาววรัญญา จันทะโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440004398
นางสาวสุขศรีพร ลีงอย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440003743
นางสาวณัฐกาน วรรณพราหมณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นายสิรภพ พรหมโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440002565
นายพีระพล สังข์ไชย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440001276
นางสาวภรทิพย์ ฤทธิ์ชัย วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58540000004
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
58440005402
นางสาวเฟื่องฟ้า สายที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440003342
นายนัฐวุฒิ มูลแอด วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440008915
นางสาวอตินุช สารีบุตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440001753
นายณัฐพล ทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58440002398
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยศปัญญา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
58440003618
นายภานุวัฒน์ กันยะพิลา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440001795
นางสาวอภิญญา วรรณพฤกษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440002608
นางสาวสุกัญญา อุปโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440002106
นางสาวนิตยา เจริญผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440002087
นางสาวชุติมา คำภูมี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440002088
นายทวีศักดิ์ เฮียงราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58540000061
นางสาวณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
58440004292
นางสาวภาวิณี สามิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440002710
นางสาวปุณณ์ภัสสร บุญโชติ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
นายสนั่น ศรีโพธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440006642
นางสาวสุพัตรา แสงสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440003894
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58540000006
นางสาวอริสา คำพิพากษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
58540000005
นายเจษฎา รสชุ่ม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
58440006368
นางสาวพิมลพรรณ พันลำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440003455
นางสาวศิญาณี เบ้าคำ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
58440003452
นางสาววนิดา โสมศรีแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440003591
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
58540000013
นางสาวหัสนี รอบรู้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
58
58440005948
นางสาวธณันญา บุตโคต วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
58540000067
นางสาวเพชรทิพย์ จันมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
58440008610
นายอติชาติ ขุนปากดี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
58440011556
นายอริย์ธัช บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
58440006852
นางสาวจริยา มูลเสนา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440007350
นางสาวกาญจนา พยุงดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58440004033
นายภูมิศักดิ์ อินทร์สะอาด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
58440004495
นายราชันย์ มนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
58420000096
นายทรงศักดิ์ คะดาจิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58540000007
นายพุธพงษ์ ดอกไม้ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
58440004299
นายศิริพงษ์ ยนต์ลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440006853
นายปฏิภาณ พื้นพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440008037
นายจักรกฤษณ์ บูญศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440007305
นางสาวอนุตรา เศษจำปา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440006828
นางสาวอภิญญา อินลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
58440007196
นายธีรภัทร ทิพเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58440007298
นางสาวฐิตาภา ฐานะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
58440008050
นางสาวปณิตา โพนกลางสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
58440014679
นางสาวเสาวภาคย์ มาลิจันทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
Mr.Amphayvanh Oudomdeth วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
58440013350
นายธนกร เดชขันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440006572
นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นายณัฐพล ชุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440006330
นางสาวดารารัตน์ ประเสริฐสัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440006357
นางสาวศิริพร ก้อนทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440006358
นางสาวเกศกานดา สารีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440006356
นางสาวธนพร ศรีคราม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
58440007152
นายธนเสฎฐ์ ต้นธีรพัฒน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58540000010
นางสาวเบญจมาศ มิระสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
88
58540000009
นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
89
58440008149
นางสาวพรพิมล ราชบัณฑิต วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
58440008454
นางสาวรัชนีกร จันทมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
58440013803
นายธีรพงศ์ หอระตะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
58540000011
นางสาววิระดา ทองอุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
93
58440008447
นางสาวนิภาพร ศรีระวงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440008664
นางสาวธิดารัตน์ ฐานะ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58420000151
นายนัฐพงษ์ รังษีสม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58440010199
นางสาวชนิภา พัฒนสามารถ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
58440009956
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
58440012885
นางสาวสุวิตา ศรีจันทรา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
58440011742
นางสาวสิริลักษณ์ ราชวงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
58440010904
นางสาวสุพรรษา แสนตะรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58540000095
นางสาวอุไลรักษ์ สุริวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
102
58440013846
นางสาวกัญญารัตน์ พันสอน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
58440015047
นางสาวรัตติกาล ผิวอ่อน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58440010053
นายนฤพนธ์ วงค์กวานกรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
58440010054
นางสาวนุชนาฏ ชัยจันทา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440010955
นางสาวทัศนีย์ เมืองขวา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
นางสาวณัฐริกา ปาเป้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58540000071
นายอภิชาติ เหล่าแสลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
109
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58540000042
นางสาวสุนิสา ยืนนาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
นางสาววิสาขา คันทะมาตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
นางสาวกัลยรัตน์ ลำทอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นายสนธยา ฉายาภักดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นางสาวอัมภาภัทร ปังคะบุตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
นายโกศล เพราะภูมิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440011939
นางสาวรัชนีกร อุรามา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
นายชยิน อรุณธิพัฒเดชากร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวมัญธิญา เดชแพง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางสาววิมล ศรีขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นางสาวรมยกร โสสิงห์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวกนกอร จำใบ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายVangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
MissNouthao Xengnhiachongkhue บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวจิราภรณ์ เตนาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวนัฐาภรณ์ โสภี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายอิสระ หวังดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นายกฤษฎา บัวระพา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายภานุสิทธิ์ ศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
58540000017
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
134
นางสาวสาวิตรี โรจนปาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวอภิญญา ผิงเหลือง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายสุวิทย์ ชาวสวน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาววิภารัตน์ แก้วภูบาล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวปิยพร โสใหญ่ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายสุรเดช ถนอม ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวพิมพ์ชนก สงฆ์มา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นางสาวจารุรัตนา ถาวงษ์กลาง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นางสาวภาวิดา ขวาของ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายศุภสิน วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาววิไลพร คำมุกชิก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวลลิดา พิกุลศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นายชีวะ คูณทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นางสาวกัลยา ไชยเพ็งจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นางสาวชื่นนภา วณิชปัญจพล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นายธวัชชัย ประเทศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวชญาดา สุนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นางสาวสุนิสา มูลทะศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
58440011940
นายรณชัย อินทะนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
58540000030
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
161
58540000085
นางสาวเบญจวรรณ ลีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
162
58540000083
นางสาววิไลลักษ์ ทันวงษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
163
58440012247
นางสาวภาวินี คคนะกันต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
58540000062
นายเกียรติพงษ์ วิยะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
165
58540000063
นางสาวกาญจนา ภูวังมน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
166
58540000066
นายปฏิภาณ ร่องนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
167
58540000064
นายขัตติยะ ลอยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
168
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวนารินทร์ มีแสนสัตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางพราวนภา ชาติภูธร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นางสาวกาญจนา ศรีษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
MissDonekeo Manivong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาววันวิสา สงครินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายเจริญพงศ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นายอดิศร ดอนพล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวอัญธิกา มั่นเพียรจิตต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายคัมภีร์ อุปแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นายชัยภิเษก ดอกพุฒ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นายเมฆอานนท์ แพงด่าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวจุฑามาศ คำดีบุญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นายอภิสิทธิ์ มีพรหม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
58440012873
นางสาวจุฑารัตน์ รอดรักษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวปิ่นเพชร บุตรเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
184
58540000070
นางสาวนภวรรณ แท่นทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
185
58540000060
นางสาวประภัสสร พลดงนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
186
58440012828
นายธานี พันทอง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
58440012829
นายคมกริช ด่วนชล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
58440015820
นายฤทธิพงษ์ นารินรักษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางฐานิตา ภูมิเทศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
Mrs.EMALYN CHAIVIRATHPONG ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
58540000028
นางสาวปาณิสรา สุวรรณสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
194
58540000029
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
195
58540000023
นายพัฒนพงษ์ สุพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
196
58540000025
นางสาวสุจิตรา คำอ้อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
197
58540000050
นางสาวนุชจรี ศรีพันดอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
198
58540000081
นางสาวกมลพรรณ พันธ์ณวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
199
58540000087
นางสาวอุทุมพร พวงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
200
58440015831
นายพัฒน์สิน บัวจำนงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
58540000053
นางสาวช่อผกา ศรีจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
202
58540000056
นางสาวเอมอัชณา หงษ์คำเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
203
58540000072
นางสาวณัฐมล ไกรศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
204
58540000073
นายณัฐศักดิ์ ชัยสุบรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
205
นายจุฑาธวัช แสงวิจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
Mr.Elton John Pi-ig ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาวสุนิสา คำไพเราะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายณพวัฒน์ สกุลสุขวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวศศิธร เมืองคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
58440012656
นางสาววรรณวิภา ชินบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวญาติมา ปัญญาธร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
58440013061
นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
58540000019
นางสาวรุ้งฟาง พินัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
215
58540000020
นางสาวนิพาพร ลมวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
216
58540000039
นายอภินันท์ หอมสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
217
58540000041
นางสาวสุมาลี ไทยแสนทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
218
58540000037
นายวิธวัต คตภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
219
58540000036
นายอนุวัต สุดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
220
58540000024
นางสาวสุปาณี พรมคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
221
นางสาวรัตนาวลี ถียัง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
58540000089
นายธัญธร ภูชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
223
นางสาวศศิธร คุณพาที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
58440015836
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
58440015837
นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นายศุภชัย พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นายพีรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
229
58440012838
นางสาวสุพัตรา ศรีหะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
58440012872
นายพงศภัค ลาหมัน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
58440012212
นายสรายุทธ โลหะเวช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายสหวัชร์ สายสมอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาววิภาวรรณ์ ถาบุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายชัยวัตร ชัยจำรัส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
58540000069
นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรณยงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
236
58540000047
นางสาวจริยา ชนะมัจฉา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
237
58440015821
นางสาวเบญจมาศ หน่อสุริวงศ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
58540000049
นางสาวสุกัญญา ชาวัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
239
58540000093
นางสาววราภรณ์ สารีโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
240
58540000094
นางสาววิมล เสตพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
241
นางสาวดวงใจ วรรณกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวเสาวภา ใจแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
243
58540000059
นางสาวนุชสรา สุขวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
244
58540000043
นางสาวสะรุตา สุบิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
245
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
58540000026
นางสาวสุนิตา บุบผาพอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
247
นางสุพัตรา พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นายยุทธนา สอนสาระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
MissLyra Bello ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
58540000021
นางสาวมณีชญา ชัชวาลย์ปรีชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
251
นายชัชวาลย์ จันทราช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวประพาฬภรณ์ เอ้งฉ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นายอานันท์ ไวยวรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
254
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นายสิทธิชัย สุนทรวิสัย วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวพลอยไพลิน พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
58440015833
นางสาวณัฐมล แก่นแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาววนัชพร ไชยปาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
58440015834
นางสาวขวัญดาว จันทาสี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางสาวหัสญา สิงห์เสนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นางสุรีรัตน์ เพชรฤาชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
Mr.Vangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวอาภิญญา น้อยแสงศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายโชติชนิต คำมุง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายณัฐพล เหงียนวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางสาวชุดาภา ปรีชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
พระเกษชฎา อำภวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาวอัจฉรา ทองโพช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายภาคภูมิ จันทาพูน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายกฤษฎา พรมสีหา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวรัศมี อะภัยโส บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวศรีสุดา โสภา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวนันท์ภัสร พรมสุทธิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
58540000052
นายวันเฉลิม แก้วศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
278
58440015816
นางสาวปัทมาวรรณ พรมแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
58540000079
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
280
58540000080
นางสาวสุพิตรา มุ่งงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
281
58540000084
นางสาวประภัสสรา จันทร์อ้วน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
282
58440015835
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพรม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายศิวรักษ์ ผ่องโชค บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายสุประวิชย์ ปัดจังหรีด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายชิงชัย ศิริวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
58440015845
นางสาวสฤทัย สวัสดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
58440015847
นางสาวอารียา หนูพิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายธีระพล วงษาบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
290
นายธีระพงษ์ สินธุเทา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวนิศาชล มูลมาตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พบวันดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ สีหานาท น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
สิบตำรวจตรีชาญยุทธ จันทร์เหนือ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
สิบตำรวจตรีรุ่งสุริยา สีนาทนาวา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
สิบตำรวจตรีวรนัญ วรวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
สิบตำรวจตรีสุริยา โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
สิบตำรวจตรีวีรพล มูลกัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
สิบตำรวจตรีเบิร์ด ศรีวิบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
สิบตำรวจตรีสิริวัฒน์ โพธิ์จันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
สิบตำรวจตรีทนงศักดิ์ เหมือนแสงศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
สิบตำรวจตรีประภัสร์ สรรเกียรติกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นายณภคดล สดกลาง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
58540000076
นางสาวลลิตา ผากาเกต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
305
58540000077
นายประชา พลบุบผา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
306
58540000078
นายนายศุภชาติ แสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
307
58440015818
นางสาวชนานันทน์ สร้างเบญจพล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
58540000086
นางสาวศิริพร ปริตแจ่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
309
นางสาวชานดา จิตต์อำมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
58540000091
นางสาวเสาวณีย์ ภาคพรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
311
58540000092
นางสาวสุนิสา บุญชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
312
58440015838
นายฐานันดร มนุษย์สม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
58440015839
นางสาวกนกพร สิงหาศิลป์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
58540000075
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
315
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวจิระภา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
317
นายกิตติภัค เรืองเดช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายวันเฉลิม พงษ์พัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นายอภินัน อุไร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นายชลัมพล ธูปกระแจะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
Mr.NGUYEN THANH CONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวกรรณิกา โคตะมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายธีรพงศ์ พลศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาวอัญชนา ภูริศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
58440015817
นางสาววาสนา จันทะศิริศักดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
58440015829
นายอัษฎา เดือนกอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวผกามาศ กองกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นายภัสธิยะ ลีบาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
58440015848
นางสาวกนกวรรณ อุปศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาววรรษมน สิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
58540000051
นางสาววิภารักษ์ ฤทธิธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
336
58540000065
นายนันทวัฒน์ กิ่งชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
337
นายภูวนิช คงเจริญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาวนริศรา โอชารส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวเนียรนภา เวียงสมุทร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นายพชร รอดสว่าง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
Mr.Phougern Khoonpasirt บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวอาภาพร โคตรหานาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
345
นางสาวปรารถนา ยกเทพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นายณัฐพล สวยวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นายจักรพล กาฬสินธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวพรทิพา ปัดชาชม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
349
สิบตำรวจตรีเทพพิมาน เมืองพร้อม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
สิบตำรวจตรีเฉลิม เพชรบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
สิบตำรวจตรีวิทวัส แก้วประภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ ทองสม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
สิบตำรวจตรีอานนท์ หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
สิบตำรวจตรีนภดล เพ็งทัพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
สิบตำรวจตรีศักดิ์ชัย พิมพ์เหมือน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
สิบตำรวจตรีสุรเดช อินทนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
สิบตำรวจตรีคชพล พิลาวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
สิบตำรวจตรีอภินันท์ พลดงนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
สิบตำรวจตรีธีระวัฒน์ มูลเพีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
สิบตำรวจตรีอาณาจักร ศิริศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
สิบตำรวจตรีฐิติพลธ์ พลายระหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
สิบตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ ไวยวรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
สิบตำรวจตรีพัทธพล แซ่ตั้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
สิบตำรวจตรีอนุพงษ์ เจริญภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
สิบตำรวจตรีธวัชชัย สุกสด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
สิบตำรวจตรีวีระชาติ ทิพย์โชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
สิบตำรวจตรีธนากร น้อยหมอ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ มะรังศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
สิบตำรวจตรีนพรัตน์ อิสระบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
สิบตำรวจตรีจิรเมธ อายุยืน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
สิบตำรวจตรีเบญพล ดวงพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
สิบตำรวจตรีกิตติพล คนมาก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
สิบตำรวจตรีจตุภูมิ ภุมรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
สิบตำรวจตรีเจษฎา ไชยวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
สิบตำรวจตรีปวนัฐ มาเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
สิบตำรวจตรีศาสตรา หนูกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
สิบตำรวจตรีลือชัย ปินะถา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
สิบตำรวจตรีเจษฎา มาตย์วิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
สิบตำรวจตรีชลาวุฒิ กาทองทุ่ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
สิบตำรวจตรีพฤตพงศ์ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
สิบตำรวจตรีศุภชัย ประทุมอรุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
สิบตำรวจตรีอัชมี หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
สิบตำรวจตรีจิตรเทพ สุวรรณเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
สิบตำรวจตรีอธิบดี คณพระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
สิบตำรวจตรีพิชญ ปัญญาสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
สิบตำรวจตรีธีรนนท์ นามอุตวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นายภัทรพงษ์ ดาราเพ็ญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวธีราภรณ์ สิทธิศักดิ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวอริญา โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาวพันธ์ทิพย์ วงค์วิลาศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวจิดาภา บุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวนุสรา ทุมรินทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายพงษ์ทวี เงินพัก วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นายสิทธิพล ชินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
397
นายศาสตรา มาทะยัพ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวจริยา ดวงหาโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวอรญา โหมดม่วง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวจิติมา แซ่ลิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวพิมพิกา อายุวัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวจินตปาตี สินลม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวภัทรพร ศรีสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นายประชา พลบุบผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
406
นางสาวลลิล สืบสิงห์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายเศรษฐวัฒน์ บุญไตรย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นายปฐมพร ทองคำ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวรัชดาภรณ์ คำมี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นายศิริโชติ พจนสุนทร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นางมุทิตา แสนบัว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวพวงพร จันทรเสนา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาววรรธนีย์ ศิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวกรวิภา ทองสุขดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายพัชรพล โพกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
416
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวรัตน์ชนก ผาสุข บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวภาวิณี โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวสุพัฒตา โคตรสะขึง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
421
นายวธัญญู มั่นบำรุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
422
นายวารวัต ชมภูจันทร์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นางสาวจิรัธยา แก้วภิรมย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นางสาวรัชนก ผาคำ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวอรทัย มะโนระกร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวยุพาพันธ์ สาขา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวนุจรี วงศ์ตาพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวกรานต์ศิริ บริบูรณ์มังสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายพฤกษชัย ตระกูลแสงอุษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นายอนุชิต แก้วจำรอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นายพงศธร โมรา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายธีระยุทธ คานทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นายศุภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวสุวนันท์ ธุระพระ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
58440015850
นางสาวยุพิน แก้วสุพรรณ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
58440015851
นายพฤหัส เขียงรื่นรมย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
58440015852
นางสาวศศิประภา แก้วเชื่อม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางจิรารัตน์ สมชาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายบุญเรียบ สีลาแดง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วีระนูวานิชย์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นางสาวหทัยทิพย์ กตสิริย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
446
นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นายธวัชชัย สุวรรณราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวมลดา เมืองสีมาตย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายฆนภัส สิงห์สาร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นางสาวฐิติพร วังวงค์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวเจนภา ดาทอง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
58440015825
นางสาววิภาวี ดาวเชิญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นายศุภชัย ปัดภัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
58440015853
นายจีรพัฒน์ สท้านพบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นางสาวหัสญา แสงโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
456
นางสาวอริศรา อรกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายศิวราม นรินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
58540000099
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพสุภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
459
นายสุรพล รัศมี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
สิบตำรวจตรีมานะศักดิ์ อิ่มยิ้ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
สิบตำรวจตรีพิเชษฐ์ หลวงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ โตเร็ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
สิบตำรวจตรีรุจธร ดานนธิสรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
สิบตำรวจตรีพิษณุ รูปปิยะเวชน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
สิบตำรวจตรีพีระเชษฐ์ สุทธิชาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
สิบตำรวจตรีพิเนตร อาบูวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
สิบตำรวจตรีสิทธิโชค ยิ้มขลิบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
สิบตำรวจตรีอรรถชานนท์ สิกขา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
สิบตำรวจตรีอุกฤษฎ์ เซ่งเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
สิบตำรวจตรีอลงกรณ์ หงโสดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
สิบตำรวจตรีสมพงศ์ ดอนตาเหล็ก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
ดาบตำรวจวัชรธร ด้วงคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
ร้อยตำรวจตรีจีระศักดิ์ คำวะเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
สิบตำรวจตรีปรวัฒน์ สวนยศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ รักษ์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
สิบตำรวจตรีสุพพิต นันทชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
สิบตำรวจตรีวิทยา ฤทธาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
สิบตำรวจตรีเสรี ศรีอุบล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวธิดารัตน์ สังศินะ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายสุรินทร ศาลางาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
58540000027
นางสาวศิริลักษณ์ ประจงบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
482
58540000038
นางสาวชิดชนก สาระวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
483
58540000040
นางสาวศิริขวัญ จันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
484
58440015819
นางสาววิจิตรา นาหัวนิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวกาญจนา อุประถา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
MrFrancesco Ekachai Ferri ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวณัฏฐา ศรีบุญนาค สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวพิชญาภา กายะชาติ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นางรจนา สุโพธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นายธนภัท กันต์พิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวภัชราภรณ์ สุปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นายอภิสิทธิ์ นันบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวสัญระญา จำปานิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายเจษฎา ภูทองตา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายอภิวิชญ์ สร้องโสม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายยุทธศักดิ์ ทานอุทิศ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นายปิยพัทธ์ ชมพุฒ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายฤทธิรงค์ ชาวเกวียน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาววิชชุดา จันทะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นายณัฐพล สิรโชติจิราเจต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นางสาวจริยา กองคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวสุมนา เอาโอษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นายหนึ่งอาทิตย์ ปานสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นายอภิชาติ ขุนปากี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
MissHua Thi Mai Hung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
Mr.Nguyen Thanh Cong บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
Mr.Phan Thanh Vinh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
MissVo Ha Khanh Linh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
Mr.Hoang Khanh Doung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นางสาวแพพร แสงฤทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายปฏิภาณ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายอภิเชษฐ แพงคำฮัก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาวรุ่งนภา ช้างน้ำ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นายจตุพล สีดาโชติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นายโชคชัย โชตะสี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นายวรวิช ศรีปัดษา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายอภิชิต บุญสีทานี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายกนกพล ชัยมัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาวกรณิศ คมเกษมกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาววราภรณ์ มีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นายพงศกร คันธะชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
58540000097
นางสาวสุพัตตรา หนองคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
529
นายมงคล อินทร์ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางกรองแก้ว พาพินิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นางสาวนันทพร ปัตถาวะโร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวปาริฉัตร กัปโก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นางสาวธันยานี เว็งอาจ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นายธนา โคตรสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวประภัสรา ขันธีวิทย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นางแสงเทียน ลอร์ด ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นายชัยรบ ไชยวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
539
นายชัยวิชิต ทุมหนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางสาวอรสา ราชาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายวัชรา ศรีมุงคุณ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นายชัยณรงค์ บุญยุทธ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นายวรวุฒิ ศรีกงพาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายปิยะณัฐ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นายวุฒิกร โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายธนากร ทองนาค วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นายประเจตน์ มีเดช วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวจันทร์ประภา ชัยหงษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นายวิมล พลทะอินทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
Mr.Chu Ngoc Duc บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
Mr.Nguyen Quang Tung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
MissTran Huong Quynh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
Mr.Len Am Binh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
Mr.Nguyen Van Dat บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
MissNguyen Thi My Phoung บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
MissTran Thi Thu Ha บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
MissNguyen Thi Suan บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
MissLe Thi Hai Van บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
Mr.Nguyen Ngoc Anh Khoa บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
Mr.Pham Dinh Sang บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
Mr.Nguyen Van Hao บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นางกชพร เบิกบานดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวพีรดา บุญเชิด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นายไพรัช จันทร์แสง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
Mrs.Phouvieng Khounpaseuth ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
Mr.Hung Mai Xuan ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
Mr.Thanongsong Morakoth บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายสิทธิเดช ผันผ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวเกษรา พิมพา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นางสาวจุฬารัตน์ เปาริสาร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
58440004720
นางสาวสุพัฒตรา อุปติ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
58440003954
นายนิรุช คำแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นางสาวลลัลลลิล อันธิรส บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายวัจนนท์ จันสด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
581
นายเชาวนันต์ ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางสาววราลักษณ์ คัดวงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวยอดหญิง ทองสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางกนกวรรณ ประกอบศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายสิรดนัย ดำรงฉายายน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายชาตรี ชมภูนิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายทศพร ลาวัณย์พร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นายศราวุธ ยั่งยืน ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
58540000090
นายณัชพงศ์ บังฒะฮาด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
591
58440015832
นางสาวพนิดา พรหมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
MissLe Thuy Kieu Anh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
Mr.Vo Chi Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
Mr.Nguyen Mai Hanh Nguyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
Mr.Ta Phi Duy วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
Mr.Nguyen Van Phuoc วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
Mr.Nguyen Van Thanh วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
Mr.Nguyen Xuan Phu ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
MissDoung Thi Hoai Thuy วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายรุจ พิมพิสณฑ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาววินประภา พลปากดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นายราชภูมิ ชุมพล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
58440015842
นางสาวณัฏฐณิชา แก่นศรียา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นายอนุชิต คุณะรังษี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวกมลรัตน์ สหัสกรรจ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวนฤมล กังแฮ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นายเกียรติศักดิ์ ชาวดร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายพิทักษ์ จันทร์แสนเสือ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นางสาวปานตะวัน ทองแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายปัญญาพร แก้วพิภพ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นางสาวจิรัฐติกาล ทองขาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวรัชฎาพร มูลวันดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
58540000096
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
615
นายอรรถพล ศรีนนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นายศุภกฤต สุวรรณโน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
ร้อยตำรวจตรีกุศล ดวงดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวณัฐธิดา สิงห์โท สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางวราพร ผ่องกลาง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวอนัดดา กองสู สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นายวัชรินทร์ วรรณา สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสุมาลี แสงชมพู สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
นางสาวนิตยา ศิริรัตน์ไพบูลย์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวรัตติยากร ขันแก้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวศุภกานต์ มะลิลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
628
นางสาวรัชนีกร บุญทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
629
นางสาวแพรวพรรณ นันทะมาตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
630
นายภัทรพล ยัติสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
631
นายศรัณย์ ชุมโคตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นายธีรศักดิ์ พิมโชติ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นายจักรพนธ์ จันทร์สว่าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ปึง บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นายเมธัส สิทธิอุเป วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาววิรินยา จันทรสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นายพีรพงศ์ ชัยชนะสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นายปรัชญา วงจันทรา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
639
นายสุริยา เถาว์ชาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
640
นางสาววรรณิภา เพชรรักษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี