รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นายธนวัฒน์ วิรัตติยา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440006671
นางสาวยุวกาญจน์ สุริบุตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440000020
นายทนงกุล คำมุกชิก ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440011860
นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440000711
นางสาวยูมินา คำใสสุข ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440002159
นายนทีชา โพธิ์แข็ง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440002137
นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440015841
นางสาวอรอนงค์ สร้อยณรงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440004778
นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440007603
นางสาวกิติยา นันทขันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440000656
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลัยลัก วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
58440007606
นางสาวณิชา ธีระสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440001071
นายชัชวาลย์ แสนบุดดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายศักดา พิมคีรี วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440007604
นายเอกราช คนกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440002444
นายเจษฏา ตาสุติน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440002190
นางสาวผ่องใส ศรีพิทักษ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางสาวศิริรัตน์ หมีกุละ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440000641
นางสาววรนันท์ ศรีรัตนนาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440002703
นางสาวขวัญชนก หวาวันจารย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440006078
นางสาววรัญญา จันทะโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440000823
นายธนกร เล้งสมบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
58440004398
นางสาวสุขศรีพร ลีงอย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440003743
นางสาวณัฐกาน วรรณพราหมณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายสิรภพ พรหมโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440002565
นายพีระพล สังข์ไชย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440001276
นางสาวภรทิพย์ ฤทธิ์ชัย วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58540000004
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
58440005402
นางสาวเฟื่องฟ้า สายที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440003342
นายนัฐวุฒิ มูลแอด วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440008915
นางสาวอตินุช สารีบุตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440001974
นางสาวจริญญา ชาญบุพ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440001753
นายณัฐพล ทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440002398
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยศปัญญา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58440003618
นายภานุวัฒน์ กันยะพิลา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
58440001795
นางสาวอภิญญา วรรณพฤกษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440002608
นางสาวสุกัญญา อุปโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
58440002106
นางสาวนิตยา เจริญผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440002087
นางสาวชุติมา คำภูมี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440002088
นายทวีศักดิ์ เฮียงราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58440002704
นางสาวศศินา เหมือยพรหม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
58540000061
นางสาวณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
58440004292
นางสาวภาวิณี สามิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440002715
นายณัฐวุฒิ อุ่นคำ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
58440002710
นางสาวปุณณ์ภัสสร บุญโชติ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440005756
นางสาวอรชา ทาแหยม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายสนั่น ศรีโพธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
58440006642
นางสาวสุพัตรา แสงสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
58440003894
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
58540000006
นางสาวอริสา คำพิพากษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
58540000005
นายเจษฎา รสชุ่ม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
58440006368
นางสาวพิมลพรรณ พันลำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440003455
นางสาวศิญาณี เบ้าคำ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58440003452
นางสาววนิดา โสมศรีแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
58440003591
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
58540000013
นางสาวหัสนี รอบรู้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
58440005948
นางสาวธณันญา บุตโคต วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58540000067
นางสาวเพชรทิพย์ จันมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
58440010635
นายวุฒิไกร สีชัยกร ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440008610
นายอติชาติ ขุนปากดี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440011556
นายอริย์ธัช บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440006852
นางสาวจริยา มูลเสนา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440007350
นางสาวกาญจนา พยุงดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
58440004033
นายภูมิศักดิ์ อินทร์สะอาด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58440004495
นายราชันย์ มนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
58420000096
นายทรงศักดิ์ คะดาจิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
58540000007
นายพุธพงษ์ ดอกไม้ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
79
58440004299
นายศิริพงษ์ ยนต์ลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440006853
นายปฏิภาณ พื้นพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
58440008037
นายจักรกฤษณ์ บูญศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440007305
นางสาวอนุตรา เศษจำปา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440006828
นางสาวอภิญญา อินลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440007196
นายธีรภัทร ทิพเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440007298
นางสาวฐิตาภา ฐานะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
58440008050
นางสาวปณิตา โพนกลางสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58440014679
นางสาวเสาวภาคย์ มาลิจันทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
Mr.Amphayvanh Oudomdeth วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
58440013350
นายธนกร เดชขันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
58440006572
นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายณัฐพล ชุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายชนกชนม์ ศรีบูจันดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
58440006330
นางสาวดารารัตน์ ประเสริฐสัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440006357
นางสาวศิริพร ก้อนทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58440006358
นางสาวเกศกานดา สารีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58440006356
นางสาวธนพร ศรีคราม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
58440007152
นายธนเสฎฐ์ ต้นธีรพัฒน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
58540000010
นางสาวเบญจมาศ มิระสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
58540000009
นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
58440007167
นางสาวศุทธินี จันทรเสนา วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58440008149
นางสาวพรพิมล ราชบัณฑิต วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
58440008454
นางสาวรัชนีกร จันทมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
58440013803
นายธีรพงศ์ หอระตะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58540000011
นางสาววิระดา ทองอุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
58440008447
นางสาวนิภาพร ศรีระวงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440008664
นางสาวธิดารัตน์ ฐานะ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
58420000151
นายนัฐพงษ์ รังษีสม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58440010199
นางสาวชนิภา พัฒนสามารถ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
58440009956
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58440008611
นางสาวดารารัศมี ดีมิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
58440012885
นางสาวสุวิตา ศรีจันทรา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
58440011742
นางสาวสิริลักษณ์ ราชวงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
58440010904
นางสาวสุพรรษา แสนตะรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
58540000095
นางสาวอุไลรักษ์ สุริวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
58440013846
นางสาวกัญญารัตน์ พันสอน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
58440015047
นางสาวรัตติกาล ผิวอ่อน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440010053
นายนฤพนธ์ วงค์กวานกรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
58440010054
นางสาวนุชนาฏ ชัยจันทา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
58440010955
นางสาวทัศนีย์ เมืองขวา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวปรียาพร อินทนาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวสุพรรณี นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางประภาภัทร เทพดุลยพัฒน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายอัษฎาวุธ ขันแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายภาสุ อามาตย์มนตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายเนติพงษ์ โยคันชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นายนภวิชญ์ ภูมูลนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวอภิญญา ชาญฉลาด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางกาญจนา โคตรโยธา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายปราโมทย์ มังควัฒน์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวสายธาร คำมุงคุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายวันวิสุทธิ์ แก้วมุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายเสถียร ทะส่วย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวจุฬารัตน์ เคธรรมมะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายอิสระพงศ์ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวจิราภรณ์ ภูนาแวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
139
สิบเอกศิลป์ชัย แสนศิริ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นายพงศกร เขียวคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายภูมินทร์ สีพิมสอ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายนิรพล พิลาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวชนาภา โคตะมะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นายจารุวิชญ์ ประภูชะเนย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นางสาวอุไรวรรณ คำขวา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวเนตรนภา รัตนเพิ่มพูนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นายศิริพัฒน์ สุทธาศวิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวจุฬา นาคเสน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวสุธิดา เขียวใบไม้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นายอัครินทร์ แสงสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายธนาคาร โสดา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายวชิรัตน์ เรืองสิทธิ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวอภิญญา คันธารส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายภัสภูมิ กองตัน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นายศุภกร ศรีหริ่ง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายกสิณ ศรีอุดม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
Miss Nguyen Thi Kieu Duyen ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
Miss Nguyen Thi Anh Minh ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
Miss Pan Ei Phyu ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นายกิดาการ สามา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายศราวุธ ดวงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางสาวชฎารัตน์ แสงวรรณา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวธิมาพร มาลาศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นายณัฐพล เริ่มศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายชำนาญ เชิงกาญจน์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายพีระพงค์ เคนอุทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
169
นายธนเนตร โพธิสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
170
นายกฤษฎา แก้วท่าไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
171
นายธวัชชัย แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
172
นายณฐพล ละเลย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายเหมันต์ ถิ่นไกล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวกานต์พิชชา อาทิตย์ตั้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายก้าเหม่ง หว่อง ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นายอธิวัฒน์ หาศรีสุข วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
Mr.Goodman Stewart John ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
180
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
181
นายวรรณที ศรีโนนยาง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวณัฐริกา ปาเป้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นายจักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางบุญญาพร บุสดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวสุปราณี โจมแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นางสาวอรอนงค์ พุธชัยสงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นางสาวอภิญญา คุณความเชื่อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวนัฐธิยา พูลอินทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวยุวรี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นายชัชวาลย์ แขครรไล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นางสาวรุ่งฤดี ศรีสมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
195
นางสาวสุพัฒตรา มาทาจันทึก วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นางสาวแก้วตา บุญรักษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายสมรัก แสงรักษา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นางสาวชลธิชา ชื่นชม วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นายรักพงษ์ ชัยพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นายพัฒนพงษ์ อุตะมะยาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
201
นางสาวปสุดา พลทะจักร ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นายสัตยา บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายชาติเชื้อ พื้นสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเสริฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นายวุฒิชัย ศรีบุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวเพียงฟ้า วรศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายธีรพงศ์ ธีระแนว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายกรีต้า อาจวิชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นายอนนท์ ชัยจันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวกิตติมา จำปาหอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นายภาณุวัฒน์ นนทะนี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางจิรัชญา โภคา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายธีรพล ไกลจัตุรัส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวสิริพร ศรีแนน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวจุฑามาศ นาเมืองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวน้ำทิพย์ เชี่ยวชาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นายภาณุวัฒน์ พุทธเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวอรกมล บุดดีคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาวดารุณี สุโอษฐ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นายปิยะณัฐ ตราชู ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวอุมาพร น้อยมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นางสาวฉัตรนภา สงวนวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาววาสนา ยานสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นายประเสริฐ สียางนอก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวบังอร สุครีพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสายฝน วิจิตรจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาวอภิสุนันท์ ตวงจงราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นางสาวพรรณปพร รังนาแพง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวสุภาพร สุขราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาวจิราภรณ์ วิณะโรจน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
233
นางสาวฉัตรชุดา ไชยรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาววันวิสา จันทวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวจตุพร อุประโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นางสาวเบญยาภรณ์ นามวงค์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวลลิตา คำอุ่น บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาววรินทร์ เพียจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นายจักรพล อินทร์จงล้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายนริศ ไกรกลิ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นายอนุลักษณ์ เปลือยหนองแข้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาววรรณา เลิศมีนัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวธนิตา ฤาชากุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวนริสา อินทะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายวรนนท์ ผิวดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวณัฐรมณ ภาโสภะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางสาวจริยา กองตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นางสาวศศิมาภรณ์ อ้อนนวล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวพรวิมล วงค์เพ็ญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
254
นางกิตติยา ผาเงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นายกฤษฎา ชาวดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายประจักร ดอนพล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นายกิจจา เหาะเหิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
260
นางสาวปรียานุช พันธัง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายสัตยา อินทร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวพรพิมล กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
Mr.LE QUANG LONG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายพลภัทร์ แพะขุนทด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นางสาวภาชิตา สงไชย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
Mr.Benoit Grenoilleau ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายอนุชิต พรหมประสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
270
นางสาวพรเพ็ญ อุทธบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นางสาวจามจุรี จันทจร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายวัชรพงศ์ จตุรพรภัทรา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายวีระพงษ์ ศิริเชษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวช่อผกา อารีวรพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นายเฉลียว พินิจมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นางสาวชุลีพร หมู่บ้านม่วง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นางสาวฐิติพร ตามบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายอานนท์ ขจรฤดีกรกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายศรันย์ ศรีทุมสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นายเนรมิต นาคเป้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวยุพวรรณ บุญซ้อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นายจักษพันธ์ ขุริดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวนันทิยา พลบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายพิชิตชัย พันธ์หลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นางสาวเมทินี รอดพ้นภัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายวีระพล รัตนอุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นายคมกฤช บัวลอย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นายสุริยา แสงมุกดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวฐาณัชชา กฤตบวรวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นางสาวอาทิตยา ลาภากิจ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นางสาวสาริตา ฮังกาสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นายสุรชาติ ประสมศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวรัตติยากร วังภูมิใหญ่ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายทรงวุธ จันทมูล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นายปัญจพร จิตรตั้ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวนัฏฐาพร สายจันยูร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
58540000071
นายอภิชาติ เหล่าแสลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
300
นายศิวะ มาศแสนสุข วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวพิศมัย แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายนรากร วิชัยวงษ์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นายบันเทิง ทองอุทััยศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นางอัฐกร คะประสงค์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นายตันติกร ศรีสมศักดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางสาวสุนิษา ปาประเส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวรัชฎากรณ์ วรขัตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาวเพ็ญศิิริ จันสุกใส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวนภาพร สาริสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์สินธุ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นางสาวสายนที คัดตะโล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายทศพร ภูชัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นายวุฒิชัย ราชไมตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นางสาวจิตรานุช อินทรสูต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
58540000042
นางสาวสุนิสา ยืนนาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
318
นางสาววิสาขา คันทะมาตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวกัลยรัตน์ ลำทอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวหัยทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวภัทราพร สีน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นายอาทิตย์ ชุมโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายสนธยา ฉายาภักดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาวอัมภาภัทร ปังคะบุตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายโกศล เพราะภูมิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวศิริวรรณ ถีระสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นายวุฒิชัย จันทะแจ้ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายศรัญยู แก้วศรัทธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายธงชัย พุทธาผา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวนงนุช วงษ์สิงห์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวนันทนัช จิมขนทด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นายจีระศักดิ์ คลังบรบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นายอิสรพงษ์ กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาวนัยนา วรรณดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาววธัญญา ศรีหริ่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
58440011939
นางสาวรัชนีกร อุรามา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
58440011954
นางสาวสุภานิตย์ สาริโก วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นายชยิน อรุณธิพัฒเดชากร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวมัญธิญา เดชแพง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นางสาววิมล ศรีขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวรมยกร โสสิงห์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวกนกอร จำใบ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายVangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
MissNouthao Xengnhiachongkhue บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางสาวจิราภรณ์ เตนาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นางสาวนัฐาภรณ์ โสภี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายอิสระ หวังดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นายกฤษฎา บัวระพา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายภานุสิทธิ์ ศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
จ.ส.ต.อภิชาติ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
จ.ส.ต.ประชา วัจนามัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
58540000017
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
361
นางสาวสาวิตรี โรจนปาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวอภิญญา ผิงเหลือง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นายสุวิทย์ ชาวสวน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาววิภารัตน์ แก้วภูบาล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาวปิยพร โสใหญ่ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายสุรเดช ถนอม ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวพิมพ์ชนก สงฆ์มา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นางสาวจารุรัตนา ถาวงษ์กลาง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวภาวิดา ขวาของ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวนงคราญ คำเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นายศุภสิน วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางสาววิไลพร คำมุกชิก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาววันวิสา นันทไสย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวปวีณา เประกันยา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวลลิดา พิกุลศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นายชีวะ คูณทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางสาวกัลยา ไชยเพ็งจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวชื่นนภา วณิชปัญจพล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายธวัชชัย ประเทศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นางสาวชญาดา สุนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวพรนิภา ไชยสงโท บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวสุนิสา มูลทะศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
58440011940
นายรณชัย อินทะนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
58540000030
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
393
58540000085
นางสาวเบญจวรรณ ลีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
394
58540000083
นางสาววิไลลักษ์ ทันวงษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
395
58440012247
นางสาวภาวินี คคนะกันต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
58540000062
นายเกียรติพงษ์ วิยะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
397
58540000063
นางสาวกาญจนา ภูวังมน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
398
58540000066
นายปฏิภาณ ร่องนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
399
58540000064
นายขัตติยะ ลอยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
400
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวนารินทร์ มีแสนสัตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางพราวนภา ชาติภูธร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวกาญจนา ศรีษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
MissDonekeo Manivong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวมัลลิกา จ่าไธสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นางสาววันวิสา สงครินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นายเจริญพงศ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นายอดิศร ดอนพล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาวอัญธิกา มั่นเพียรจิตต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นายคัมภีร์ อุปแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายชัยภิเษก ดอกพุฒ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นายเมฆอานนท์ แพงด่าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นายอุเซคิ โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นายชุน โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นางสาวจุฑามาศ คำดีบุญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายอภิสิทธิ์ มีพรหม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
58440012873
นางสาวจุฑารัตน์ รอดรักษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นางสาวปิ่นเพชร บุตรเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
419
58540000070
นางสาวนภวรรณ แท่นทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
420
58540000060
นางสาวประภัสสร พลดงนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
421
58440012828
นายธานี พันทอง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
58440012829
นายคมกริช ด่วนชล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
58440015820
นายฤทธิพงษ์ นารินรักษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางฐานิตา ภูมิเทศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นายสิทธิเดช โตสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าอินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
Mrs.EMALYN CHAIVIRATHPONG ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
58540000028
นางสาวปาณิสรา สุวรรณสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
431
58540000029
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
432
58540000023
นายพัฒนพงษ์ สุพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
433
58540000025
นางสาวสุจิตรา คำอ้อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
434
58540000050
นางสาวนุชจรี ศรีพันดอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
435
58540000081
นางสาวกมลพรรณ พันธ์ณวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
436
58540000087
นางสาวอุทุมพร พวงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
437
58440015831
นายพัฒน์สิน บัวจำนงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
58540000053
นางสาวช่อผกา ศรีจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
439
58540000056
นางสาวเอมอัชณา หงษ์คำเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
440
58540000072
นางสาวณัฐมล ไกรศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
441
58540000073
นายณัฐศักดิ์ ชัยสุบรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
442
นายจุฑาธวัช แสงวิจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
Mr.Elton John Pi-ig ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นางสาวสุนิสา คำไพเราะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นายณพวัฒน์ สกุลสุขวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นางสาวศศิธร เมืองคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
58440012656
นางสาววรรณวิภา ชินบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นางสาวญาติมา ปัญญาธร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
58440013061
นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
58540000019
นางสาวรุ้งฟาง พินัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
452
58540000020
นางสาวนิพาพร ลมวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
453
58540000039
นายอภินันท์ หอมสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
454
58540000041
นางสาวสุมาลี ไทยแสนทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
455
58540000037
นายวิธวัต คตภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
456
58540000036
นายอนุวัต สุดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
457
58540000024
นางสาวสุปาณี พรมคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
458
นางสาวรัตนาวลี ถียัง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
58540000089
นายธัญธร ภูชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
460
นางสาวศศิธร คุณพาที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
58440015836
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
58440015837
นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นายศุภชัย พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายพีรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
466
58440012838
นางสาวสุพัตรา ศรีหะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
58440012872
นายพงศภัค ลาหมัน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
58440012212
นายสรายุทธ โลหะเวช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นายสหวัชร์ สายสมอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาววิภาวรรณ์ ถาบุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นายชัยวัตร ชัยจำรัส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
58540000069
นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรณยงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
473
58540000047
นางสาวจริยา ชนะมัจฉา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
474
58440015821
นางสาวเบญจมาศ หน่อสุริวงศ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
58540000049
นางสาวสุกัญญา ชาวัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
476
58540000093
นางสาววราภรณ์ สารีโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
477
58540000094
นางสาววิมล เสตพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
478
นางสาวดวงใจ วรรณกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์มหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นางสาวเสาวภา ใจแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
481
นายเฉลิมหล้า วัฒนวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาวอนงค์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายจิระ ชนาสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวสุวินญา จรโคกกรวด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นางสาวสุรีวัลย์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวขวัญชนก จันทร์ชนะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายจัตุมงคล แพงสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นายชาญชัย พิริโยดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายชูเกียรติ ขวัญสุวรรณ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
58540000059
นางสาวนุชสรา สุขวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
492
58540000043
นางสาวสะรุตา สุบิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
493
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นายวรรธนัย แสนโยธา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายสืบพงศ์ พูลศิริวิไล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นางสาวปิยธิดา สัพโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
58540000026
นางสาวสุนิตา บุบผาพอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
498
นางสุพัตรา พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายยุทธนา สอนสาระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
MissLyra Bello ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
58540000021
นางสาวมณีชญา ชัชวาลย์ปรีชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
502
นายชัชวาลย์ จันทราช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นางสาวประพาฬภรณ์ เอ้งฉ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวธิตินันท์ กัญญานาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวนุชิดา สาระดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นายอานันท์ ไวยวรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
507
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายสิทธิชัย สุนทรวิสัย วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นางสาวพลอยไพลิน พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
58440015833
นางสาวณัฐมล แก่นแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาววนัชพร ไชยปาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
58440015834
นางสาวขวัญดาว จันทาสี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นางสาวหัสญา สิงห์เสนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสุรีรัตน์ เพชรฤาชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
Mr.Vangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาวอาภิญญา น้อยแสงศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นายโชติชนิต คำมุง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นายณัฐพล เหงียนวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นางสาวชุดาภา ปรีชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายกานต์ หมวดใหม่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นางสาววาสิฏฐี ภูแช่มโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
523
พระเกษชฎา อำภวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาวอัจฉรา ทองโพช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นายภาคภูมิ จันทาพูน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นายกรกฎ เพ็ญภักดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นายกฤษฎา พรมสีหา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นางสาวรัศมี อะภัยโส บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นางสาวศรีสุดา โสภา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวนันท์ภัสร พรมสุทธิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
58540000052
นายวันเฉลิม แก้วศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
534
58440015816
นางสาวปัทมาวรรณ พรมแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
58540000079
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
536
58540000080
นางสาวสุพิตรา มุ่งงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
537
58540000084
นางสาวประภัสสรา จันทร์อ้วน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
538
58440015835
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพรม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นายศิวรักษ์ ผ่องโชค บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายสุประวิชย์ ปัดจังหรีด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายชิงชัย ศิริวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
58440015845
นางสาวสฤทัย สวัสดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
58440015847
นางสาวอารียา หนูพิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นายธีระพล วงษาบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
546
นายธีระพงษ์ สินธุเทา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นางสาวนิศาชล มูลมาตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พบวันดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ สีหานาท น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
สิบตำรวจตรีชาญยุทธ จันทร์เหนือ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
สิบตำรวจตรีรุ่งสุริยา สีนาทนาวา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
สิบตำรวจตรีวรนัญ วรวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
สิบตำรวจตรีสุริยา โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
สิบตำรวจตรีวีรพล มูลกัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
สิบตำรวจตรีเบิร์ด ศรีวิบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
สิบตำรวจตรีสิริวัฒน์ โพธิ์จันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
สิบตำรวจตรีทนงศักดิ์ เหมือนแสงศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
สิบตำรวจตรีประภัสร์ สรรเกียรติกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายณภคดล สดกลาง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นางสาวจิรารัตน์ พันศรีเลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นางสาวศิริพร ชาภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวเปรมกมล สงเสด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นางสาววารุณี คำโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายภีรวุฒิ มณีทร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นางสาววราภรณ์ สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นางสาวเมธาวดี สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นายสมพงษ์ สารีโท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นายบุญญฤทธิ์ อุดมบัว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นายนิพิชิต สิทธิศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวปัทมาพร เฉียบแหลม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาวยุพาพักตร์ บุตตะโยธี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายธรรมรัตน์ ขินาวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นายสุรไกร แก้วแสนเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
58540000076
นางสาวลลิตา ผากาเกต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
575
58540000077
นายประชา พลบุบผา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
576
58540000078
นายนายศุภชาติ แสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
577
58440015818
นางสาวชนานันทน์ สร้างเบญจพล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
58540000086
นางสาวศิริพร ปริตแจ่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
579
นางสาวชานดา จิตต์อำมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
58540000091
นางสาวเสาวณีย์ ภาคพรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
581
58540000092
นางสาวสุนิสา บุญชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
582
58440015838
นายฐานันดร มนุษย์สม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
58440015839
นางสาวกนกพร สิงหาศิลป์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาววนิดา อุตรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นายรัชพล ลอยบัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางสาวรวิพันธุ์ รัตนชาติวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นายธนะพล หอนงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายกิตติพัฒน์ สุทัศน์ ณอยุธยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวปิยะนันต์ อิ่มเรือง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นายมนัส มั่นแถม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นายยุทธชัย บุตรอินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นางอภิญญา ดวงเงิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางจินตหรา สุมะลัด ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นางสาวรุ่งนภา อ่างมัจฉา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายธนะชัย สุวรรณรงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นางสาวภวจันทร์ เจือจันอัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นางสาวสุนทรีพร นิโม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นางสาวอุไรพร หินอ่อน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นายอุทิศ ไกรยะแจ่ม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสรัลชนา บุญเลิศ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางสาวพรรณงา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นายปัญญา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
58540000075
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
606
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นางสาวจิระภา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
608
นายกิตติภัค เรืองเดช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นายวันเฉลิม พงษ์พัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายอภินัน อุไร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายชลัมพล ธูปกระแจะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาวนันธิดา ขันเดช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นายขจรเกียรติ วันสืบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวผรุสดี ดาโสภา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
Mr.NGUYEN THANH CONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวกรรณิกา โคตะมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นายธีรพงศ์ พลศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวสุนิษา กองทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวกิติยา กล้าหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาวกนกวรรณ ทุมจันทึก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
58540000033
นายชัยวัฒน์ เนินทราย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
625
นางสาวอัญชนา ภูริศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
58440015817
นางสาววาสนา จันทะศิริศักดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวสุรีพร สุขเจริญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
58440015829
นายอัษฎา เดือนกอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวผกามาศ กองกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นายภัสธิยะ ลีบาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
58440015848
นางสาวกนกวรรณ อุปศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นางสาววรรษมน สิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
58540000051
นางสาววิภารักษ์ ฤทธิธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
636
58540000065
นายนันทวัฒน์ กิ่งชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
637
นายภูวนิช คงเจริญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวนริศรา โอชารส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นางสาวเนียรนภา เวียงสมุทร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นายพชร รอดสว่าง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
Mr.Phougern Khoonpasirt บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางสาวอาภาพร โคตรหานาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
645
นางสาวปรารถนา ยกเทพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นายณัฐพล สวยวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นายจักรพล กาฬสินธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวพรทิพา ปัดชาชม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
649
สิบตำรวจตรีเทพพิมาน เมืองพร้อม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
สิบตำรวจตรีเฉลิม เพชรบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
สิบตำรวจตรีวิทวัส แก้วประภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ ทองสม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
สิบตำรวจตรีอานนท์ หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
สิบตำรวจตรีนภดล เพ็งทัพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
สิบตำรวจตรีศักดิ์ชัย พิมพ์เหมือน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
สิบตำรวจตรีสุรเดช อินทนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
สิบตำรวจตรีคชพล พิลาวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
สิบตำรวจตรีอภินันท์ พลดงนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
สิบตำรวจตรีธีระวัฒน์ มูลเพีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
สิบตำรวจตรีอาณาจักร ศิริศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
สิบตำรวจตรีฐิติพลธ์ พลายระหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
สิบตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ ไวยวรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
สิบตำรวจตรีพัทธพล แซ่ตั้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
สิบตำรวจตรีอนุพงษ์ เจริญภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
สิบตำรวจตรีธวัชชัย สุกสด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
สิบตำรวจตรีวีระชาติ ทิพย์โชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
สิบตำรวจตรีธนากร น้อยหมอ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ มะรังศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
สิบตำรวจตรีนพรัตน์ อิสระบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
สิบตำรวจตรีจิรเมธ อายุยืน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
สิบตำรวจตรีเบญพล ดวงพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
สิบตำรวจตรีกิตติพล คนมาก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
สิบตำรวจตรีจตุภูมิ ภุมรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
สิบตำรวจตรีเจษฎา ไชยวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
สิบตำรวจตรีปวนัฐ มาเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
สิบตำรวจตรีศาสตรา หนูกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
สิบตำรวจตรีลือชัย ปินะถา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
สิบตำรวจตรีเจษฎา มาตย์วิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
สิบตำรวจตรีชลาวุฒิ กาทองทุ่ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
สิบตำรวจตรีพฤฒพงศ์ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
สิบตำรวจตรีศุภชัย ประทุมอรุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
สิบตำรวจตรีอัชมี หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
สิบตำรวจตรีจิตรเทพ สุวรรณเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
สิบตำรวจตรีอธิบดี คณพระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
สิบตำรวจตรีพิชญ ปัญญาสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
สิบตำรวจตรีธีรนนท์ นามอุตวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นายภัทรพงษ์ ดาราเพ็ญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวธีราภรณ์ สิทธิศักดิ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวอริญา โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวพันธ์ทิพย์ วงค์วิลาศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวจิดาภา บุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวนุสรา ทุมรินทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายพงษ์ทวี เงินพัก วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นายสิทธิพล ชินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
697
นางสาวนุชนาถ ศิมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นายศาสตรา มาทะยัพ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวจริยา ดวงหาโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นางสาวอรญา โหมดม่วง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวจิติมา แซ่ลิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นางสาวพิมพิกา อายุวัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวจินตปาตี สินลม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวภัทรพร ศรีสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายสถาปนิก วิไลกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวปิยฉัตร ไทธานี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นายนิธิกร พรหมเจริญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นางสาวศริญญา ชมซา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวจิราพร โสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นางสาวศุภธิดา ศรีอำไพวราภรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นายเจษฎา สิงหศิริ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายอภิรักษ์ เกิดสวัสดิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายปริญญา เข็มรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นางสาวขวัญเรือน ชินบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นางสาวอมรรัตน์ พรมประเสริฐ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวกัลยา เอียสกุล1439900225885 บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวน้ำฝน จันทะเหล็ก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายเชาวรักษ์ ชัยชนะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
722
นายชัยพงษ์ ภูด่านวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
723
นางสาวสายรุ้ง ฤาชัย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวพัชรินทร์ พาลาศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวสะกาวเดือน แก้วเชียงหวาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดแก่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นายกษมา ไพสิฐชูวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นายประชา พลบุบผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
729
นางสาวลลิล สืบสิงห์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นายเศรษฐวัฒน์ บุญไตรย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นายปฐมพร ทองคำ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวรัชดาภรณ์ คำมี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นายศิริโชติ พจนสุนทร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางมุทิตา แสนบัว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวพวงพร จันทรเสนา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวณภัสชล บุญลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นายศิลป์ชัย พระภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวสุมิตรา บาบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นางสาวชบาไพร ธีระพาพงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นางสาวชฎาพร โสภาคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาววรรษิษฐา รักธง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นายจตุรงค์ อุดชาชน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวเกศินี โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นายชิตพล วิไลงาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาววงษ์วรรณ นาคพรม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาววรรธนีย์ ศิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นางสาวกรวิภา ทองสุขดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวสุรีย์พร ชาววัง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นางสาวบุณยนุช อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นายพัชรพล โพกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
753
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นางสาวรัตน์ชนก ผาสุข บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวภาวิณี โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวสุพัฒตา โคตรสะขึง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
758
นายวธัญญู มั่นบำรุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
759
นายวารวัต ชมภูจันทร์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นางสาวจิรัธยา แก้วภิรมย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวรัชนก ผาคำ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวอรทัย มะโนระกร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวยุพาพันธ์ สาขา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวนุจรี วงศ์ตาพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวกรานต์ศิริ บริบูรณ์มังสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายพฤกษชัย ตระกูลแสงอุษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นายอนุชิต แก้วจำรอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นายพงศธร โมรา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นายธีระยุทธ คานทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวอรญา แสนสุโพธิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาวปารณีย์ สีพฤติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวจีรพร วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นางสาวศรีสุดา ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายภากรณ์ ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นายเสกสรร เรืองประทีป วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นางสาวศุภเจต ศรีพาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นางสาวศิริฝัน แก้วมูลตรี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นางสาวเบญจมาศ ศรีบุญเรือง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นางสาวศิรินทรา พาเฮือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นายศุภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวสุวนันท์ ธุระพระ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวอนัญญา คำสิงห์ศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายเขตต์ตวัน อันบุรี ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวเพชร์วรินทร์ เรืองแสน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
Mr.Thaviseuth Sirisuck ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นางสาวนิสาชล ราชบรรเทา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นายธรณินทร์ เหง้าน้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นายปรมินทร์ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นายณัฐพล ชิยางคะบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นางสาวกาญจนา นรากร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นายประวิทย์ สีสวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นายทวีป แก้วไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวสิโรธร จันทร์เรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นายรัฐพันธ์ วงศ์สุรีย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นายศรายุทธ จันทาทอง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นายฉัตรชัย สกุลคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
58440015850
นางสาวยุพิน แก้วสุพรรณ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
58440015851
นายพฤหัส เขียงรื่นรมย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
58440015852
นางสาวศศิประภา แก้วเชื่อม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นางจิรารัตน์ สมชาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นายบุญเรียบ สีลาแดง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วีระนูวานิชย์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวหทัยทิพย์ กตสิริย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
811
นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นายธวัชชัย สุวรรณราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวมลดา เมืองสีมาตย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายฆนภัส สิงห์สาร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นางสาวฐิติพร วังวงค์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวเจนภา ดาทอง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวสุนิดา คำประเทือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
58440015825
นางสาววิภาวี ดาวเชิญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นายศุภชัย ปัดภัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
58440015853
นายจีรพัฒน์ สท้านพบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาวหัสญา แสงโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
822
นางสาวอริศรา อรกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นายศิวราม นรินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
58540000099
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพสุภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
825
นายสุรพล รัศมี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นางสาวสิริกมล สีหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นายสุขสันต์ สิงห์ทองชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นายวชิรวิชญ์ ผาดำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นางสาวพิรัญญา พันธุศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาวเมวิกา ศรีสง่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายพีรเดช มีเพ็ชร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
สิบตำรวจตรีมานะศักดิ์ อิ่มยิ้ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
สิบตำรวจตรีพิเชษฐ์ หลวงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ โตเร็ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
สิบตำรวจตรีรุจธร ดานนธิสรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
สิบตำรวจตรีพิษณุ รูปปิยะเวชน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
สิบตำรวจตรีพีระเชษฐ์ สุทธิชาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
สิบตำรวจตรีพิเนตร อาบูวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
สิบตำรวจตรีสิทธิโชค ยิ้มขลิบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
สิบตำรวจตรีอรรถชานนท์ สิกขา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
สิบตำรวจตรีอุกฤษฎ์ เซ่งเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
สิบตำรวจตรีอลงกรณ์ หงโสดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
สิบตำรวจตรีสมพงศ์ ดอนตาเหล็ก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
ดาบตำรวจวัชรธร ด้วงคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
ร้อยตำรวจตรีจีระศักดิ์ คำวะเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
สิบตำรวจตรีปรวัฒน์ สวนยศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ รักษ์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
สิบตำรวจตรีสุพพิต นันทชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
สิบตำรวจตรีวิทยา ฤทธาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
สิบตำรวจตรีเสรี ศรีอุบล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นางสาวธิดารัตน์ สังศินะ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นายสุรินทร ศาลางาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาววนิดา ม่วงท่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวปัญญ์ชลี ถิตย์ฉาย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวกรรวี อ่อนสีทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
856
นายณัฐวุฒิ เขตบุรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
857
นายจารุวัฒน์ พรมหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
858
นายกัมพล พันธ์ละออ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
859
นางสาวพรพิมล จำปาหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
860
นางสาวกฤษณา คะณานันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
861
นายชัยรัตน์ เชษฐสุราษฎ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
862
นายรพีพัฒน์ อินทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นางสาวรภีพร ละออจิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นายนิคม ช่องบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาววนิดา มีศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวหยกทอง กองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นายอัฐพล วงษ์ปัดตา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นางสาวลินดา เหมือดอดทน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นางสาวพรนิภา สุริยะขันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นายธีระรัตน์ วัชรพงษ์เทวัญ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายวชิรศักดิ์ สาสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นายอรรถพล ทิพย์โสติ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวมุทิตา วรนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นายชนาธิป ศรีทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวจิราพร พิมพ์ศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวสิริพร แสงตา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวรัชนีกร ชัยมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นายชนุดม หามวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นายปรัชญา ภู่ชาวนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
จ่าอากาศเอกนันทชัย จุลเนียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
สิบเอกนันทวุฒิ เหล่าผักสาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายนิติรัฐ ศรีสุเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวพิตติยานัน จิราณิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวชณิกา เสนายอด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวกานต์ธิดา ภูมิวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นายนิติพัฒน์ พจนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
สิบตำรวจตรีภูวดล เสนารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นายนพรัฐ พาที รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ขาลมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวบุษบา สารพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
58540000027
นางสาวศิริลักษณ์ ประจงบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
895
58540000038
นางสาวชิดชนก สาระวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
896
58540000040
นางสาวศิริขวัญ จันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
897
58440015819
นางสาววิจิตรา นาหัวนิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวกาญจนา อุประถา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นายจักรวาล วงษ์คาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
MrFrancesco Ekachai Ferri ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นางสาวณัฏฐา ศรีบุญนาค สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นางสาวพิชญาภา กายะชาติ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางรจนา สุโพธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นายธนภัท กันต์พิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นางสาวภัชราภรณ์ สุปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายอภิสิทธิ์ นันบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวสุขณิษา ระวิชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
นางสาวสุภัสสร ตุงกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
910
นางสาวรัชฎากร พงษ์ฤทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายศุภการ สารกอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางรุจิรา โพธิ์ไพร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายอดุลย์ ร่มศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นางสาวมินตรา พิริยชนานันท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นางสาวณัฐภัสสร ศรีสร้างคอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายอภินันท์ หิรัญวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
919
นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
920
นางสาวเสาวลักษณ์ องอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
921
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
922
นางสาวศุภลักษณ์ เหล่าเขตกิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวนริศรา สิทธิมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวลักษณาวดี โสภาพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นายอธิพัทธิ์ ไตรยวงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นางสาวสุภาวดี พรหมศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางสาวฤทัยรัตน์ พิศเพ่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นายเอกพงษ์ คนแรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวนุจรีย์ ป้านภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นายศรลิขิต แห้วโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายพีระพล คำมงคล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวระพีพรรณ แสงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นายเทิดพงษ์ พิมยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
Mr.Sayouty Somsuliwong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นางสาวประภาพร ดีเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวสุนิษา แก้วพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวนิศานาถ ชาวกะมุด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวกุลธิณี ลุคเซซี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวสัญระญา จำปานิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นายเจษฎา ภูทองตา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นายอภิวิชญ์ สร้องโสม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายอุษณากร อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางสาวรัตนาภรณ์ นาเวียง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นายวุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นายชาญชัย ฝ้ายสีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวพรชนก คำศักดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นายสิทธิโชค วงศ์สามาถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นายสุเทพ พิทักษ์กุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาวทัศนีย์ ชาตรีเจริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นางสาวจิตรทิวา ลอนยุด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาววรรฤดี ลาวัลย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวดรุณี เวฬุวนาธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นายดนัย สัจจานนท์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นางสาวสุภาภรณ์ สุตะนนท์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาวอภิญญา ด้วงโคตะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นางสาวสาวิกา ภูริศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายนนท์ ทิพย์เสถียร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นายยุทธศักดิ์ ทานอุทิศ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายปิยพัทธ์ ชมพุฒ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นายฤทธิรงค์ ชาวเกวียน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางสาววิชชุดา จันทะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นายณัฐพล สิรโชติจิราเจต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปฟา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาวจริยา กองคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นางสาวปานระวี บุญนันตศาสตร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวสุมนา เอาโอษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวจุฑามาศ ตาดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวนิโลบล มุนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นายรัชนัย ดงแสนสุข วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นายหนึ่งอาทิตย์ ปานสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นายอภิชาติ ขุนปากี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
MissHua Thi Mai Hung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
Mr.Nguyen Thanh Cong บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
Mr.Phan Thanh Vinh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
MissVo Ha Khanh Linh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
Mr.Hoang Khanh Doung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นายธนาธิป พรพันธ์นุกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวพีชญาดา อภิเษกมงคล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นายวีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวชมพูนุท อมรรัตนพงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นายพรชัย นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นายประมวล บุญพา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวนภาพร วงศ์เอาะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาวหัทยา หาญธงไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ้ยแป ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นางสาวอลิษา สีไชย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวกรวิภา สีหาพันธ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวรัชนีพร ดวงพิมพ์หาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นางสาวทาริกา หนาแน่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวลัดดาวัลย์ ละอองเดช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นางสาวอารียา นนท์ปัญญา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวจินตนา โพธิ์แก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวศยามล ทาแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวศศิธร มธุวร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นายประวิทย์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายปัฐม์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาววาสนา บัวสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นางสาวมนธนา คำชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นายจิรายุ พลพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวพิชฌ์ภางค์ สมบูรณ์พร้อม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวแพพร แสงฤทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นายนราธิป ครองยุติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวอัจฉรา กองมณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวสุจิตรา หิรัญมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นางสาวณฤมล สีส่อง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นางสาวสุพัตรา ศิริเกตุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวภรณ์ผกา โฮคาริ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นายเชิดศักดิ์ ปักสังขาเนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นายอนุวัฒน์ โสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นางสาวนัตยา เข็มปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวกานต์ จิตรประสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นายพิเชษฐ์ แสนงาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นายสัญญา น้อยทองสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวศุทธินี ศรีภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวสุพัตรา พีชานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายเสรี ศรีภูธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นายปฏิภาณ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นายอภิเชษฐ แพงคำฮัก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวรุ่งนภา ช้างน้ำ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายจตุพล สีดาโชติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นายโชคชัย โชตะสี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นายวรวิช ศรีปัดษา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นายอภิชิต บุญสีทานี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายกนกพล ชัยมัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวกรณิศ คมเกษมกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาววราภรณ์ มีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นายพงศกร คันธะชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
58540000097
นางสาวสุพัตตรา หนองคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1036
นายมงคล อินทร์ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นางกรองแก้ว พาพินิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุวงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นางสาวรัตน์ฌากานต์ บรรณาลักษณ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นายวีระศักดิ์ ลักขษร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวชญานิศ ภูมิ่งศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวศิริพร ภาชนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นายสันติ ปู่ทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นายศรุต พิลาวัลย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นายชูชาติ เป็นมงคล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาวทิพาวรรณ ศรีชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายอนิวัฒน์ โคกเสนา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นายศราวุธ คำแสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นางสาวฉันทนา ไวยะราบุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นางสาวปรารถนา พรมศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นายจตุพล ยะเพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวกัญฐิกา เกษานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวลลนา มะหัตกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
Mr.Anongsone Phommachanh ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวสุดารักษ์ กุลวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1058
นายกรกฤต นนทะรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวขนิษฐา บุญคาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นายสิงหนาท เชื้อมณฑา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวปณิดา เชิดทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวพิสมัย พิมพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นายณัฐวุฒิ ขิระทาน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นายอุทัย พรหมสุรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวพนิดา ทบวัน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวณัฏฐ์ชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวปิยาภรณ์ ยศสงคราม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นายพงศธร นามสุโพธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาวมัลลิกา ภักดีวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวอังคณา เขียวน้ำชุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวอลิศรา วงค์กันยา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นางสาวชมพูนุช เรืองสุที ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1074
นางสาววิภาดา มุทาพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1075
นายสุเมธี โคตรแสนลี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นางสาวธัญรัตน์ จันโทพลัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวพรธิดา สารโยธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวสุภานัน จันทร์ดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวศกลวรรณ อินทร์เสมียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวสุขาดา แก้วงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นางสาวอัญญาดา ทันปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาววัตนา สีดามาตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์แสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวเทวินทร์ตา พลสิมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาวกชพรรณ โคตรปะโค วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายเรศวร หล้าสุพรหม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวโชติกา สังโวลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
สิบเอกรุ่งไพรวัลย์ ไชยโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวนิภาภรณ์ บุราชกัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นางสาวปวีณา รัตนคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวอรทัย อ่อนดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาวปิยนาถ ทับทิมแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางสาวศิริวรรณ สารราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายศตคุณ ชูตระกูล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นางสาวลักขณิชย์ บุญกว้าง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นายชัยยง พลเยี่ยม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นางสาวธาริณี จันทะนา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นางสาวรัตนาทิพย์ บัณฑิตพุฒิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายไตรภพ ยอโง้ง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวสุกันยา บุญชาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1103
นางสาวจิรานันท์ อ่อนสีดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1104
นางสาวสุพัตรา ทองอิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวทิพวรรณ ทองสุโข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาววิริยา สุภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางอมรรัตน์ มีมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นายพลวัฒน์ ปัสสาพันธ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายเจนภพ มณีกานนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นายขวัญ สืบสวน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายชณธิป พังพี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายธีระพงษ์ น้ำทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวสุพินญา ศรีดารักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวพรทิพย์ สิงห์สัตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวละอองรุ่ง บุญเกิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวพนิดา สารผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวศิริสุข หนูช้างเผือก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวนัฐสุดา เพ็ชรคง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวสุกัญญา โชติประชุมทรัพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นางสาวกุลจิรา บรรณาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายกชกร ประฏิสุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวติยาภรณ์ แสงบุดดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวธนาพร สำเภา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ธรรมวงศ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวอริศรา เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวนันทพร ปัตถาวะโร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวเมธิณี คำแพงศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นายไคลด์ แซ่ตั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาวพรทิวา ชาติวงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวธันย์พิชา กมลสุริยะศิริ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นายยุทธนา บัวจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวนัตธชา หมีกุล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นางสาวสายฝน พรหมจักร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายชันวัตร พันธนา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวอรยา บุตรีวงษ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นางสาวมนต์จันทร์ จิตจักร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวกนกรัตน์ แสนสีลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวกรวิภา บูรณสรรค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาววรรณศิริ พุทธมา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวอารีรัตน์ แสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นางสาววิจิตรา แซ่โง้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวชลิตา หาญวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวชนิดา อินหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นางสาวรัชนีกร พุฒซ้าย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นายอมรพล พลอยอำศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางสาวปาริฉัตร กัปโก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นางสาวธันยานี เว็งอาจ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นายธนา โคตรสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวประภัสรา ขันธีวิทย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางแสงเทียน ลอร์ด ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นายชัยรบ ไชยวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1158
นายชัยวิชิต ทุมหนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวอรสา ราชาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นายวัชรา ศรีมุงคุณ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นายชัยณรงค์ บุญยุทธ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นายวรวุฒิ ศรีกงพาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นายปิยะณัฐ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายวุฒิกร โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายธนากร ทองนาค วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายประเจตน์ มีเดช วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นางสาวจันทร์ประภา ชัยหงษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นายวิมล พลทะอินทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นายอานนท์ พรมแพง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นางสาวสุพัตรา แก้วคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นางสาวช่อผกา ไฮงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวณัฏฐ์นรี นันไชย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นางสุภาภร์ นิลคูหา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายลิขสิทธิ์ ชมภูทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นายสราวุธ โภคชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นายณรงค์ศักดิ์ เขียวชะอุ่ม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวดฤพร ริยะบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาวชนิตา โคตรปัญญา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวประภาพร สีปราบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาวจิราภรณ์ ไชยไข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นางสาวริศรา ธงภักดิ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นางสาวยุวดี ใจบุญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นางสาวณัฐกานต์ ลายทิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นายอนุชัช ตุยรัมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
Mr.Chu Ngoc Duc บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
Mr.Nguyen Quang Tung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
MissTran Huong Quynh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
Mr.Len Am Binh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
Mr.Nguyen Van Dat บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
MissNguyen Thi My Phoung บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
MissTran Thi Thu Ha บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
MissNguyen Thi Suan บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
MissLe Thi Hai Van บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
Mr.Nguyen Ngoc Anh Khoa บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
Mr.Pham Dinh Sang บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
Mr.Nguyen Van Hao ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวพันธกานต์ นันทะผา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายวงศกร สีลาวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นางสาวจันทร์ฉาย ทองยา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวชฎาพร หาบุญมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาวทิชา อินทร์อำคา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวปาริกา ดวนดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นายจิรวัฒน์ ระหาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นางสาวจิลลาภัทร ภูมิสัตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาวอาทิตติยา ดังกิจเจริญ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางสาวกรวิกา ชิ้นสุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายนพเดช บัวพิษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวนภาพร สกุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวทิพยรัตน์ โฮมซ้าย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวสุพัตรา อุดทะบุตร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นางสาวกัญชบา ศรีโบราณ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นายอภิวัฒน์ พลชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวภคพร ชาวสุรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางสาวอรพินท์ สาเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางวรรณา พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายธีรภัทร์ โคตรประทุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายจรัสเชาว์ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาวรำไพ วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นายเจตวัน อินทสร้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นายรักอนันต์ สมคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นางไพรินทร์ สร้อยวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นางสาวจิราพร ดวงอ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นายกฤษฎา วิเศษ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวตุลลดา เหง้าพรหมมินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวเรวดี ศรีพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางกชพร เบิกบานดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวพีรดา บุญเชิด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นายไพรัช จันทร์แสง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
Mrs.Phouvieng Khounpaseuth ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
Mr.Hung Mai Xuan ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
Mr.Thanongsong Morakoth บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นายสิทธิเดช ผันผ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวมะลิวัลย์ สว่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวสุภาพร สอนสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวปานทิพย์ ดานจง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวเกษรา พิมพา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายเรวัตร ปานช้าง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นางสาวขวัญแก้ว ชัยมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นางสาวจุฬารัตน์ เปาริสาร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นางสาวณัฐวรรณ มันปาฏิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวอรนภา สารีโท ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางชุรีพร โอชาลด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นางสาวสุพัตรา ตันเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นางสาวธัญญาภรณ์ นราพล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นางสาวมยุรี ศรีเมือง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นายโชติวัชร หล้ามาชน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นายสุริยง น้อยกัลยา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นายเทอญชัย โพธิ์พระ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นายมหาราช คำมันตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นายจีรพันธุ์ สงวนศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นายฤทธิเกียรติ ฉันท์มิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวกัญญาณัฐ ลุนบับภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นางสาวโชติมา ณิยกูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวอังคณา โตภูเขียว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นางสาวกันทิมา ธนะบริหาร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
Miss Nguyen Thanh Thuy ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นายพรมทนนชัย ศรีน้ำอ้อม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาวรวีวรรณ ไสบาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางสาวธันยพร จิตตฤทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นายปวิชชาติ ปราชกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางสาวอุษญาณีย์ วงศ์ใหญ่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางสาวจันทร์นิภา ดาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นายศุภสิน วิเศษแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นายบดินทร์ นามโส ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นายปัญจพล ไพรหลวง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นายมนตรี โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายกิตติ ตึกสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นางสาวอารยา ตุ้มมี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายฉัตรชัย ดอนโคตรจันทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาวนฎาประไพ ภานุรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวสุภาวดี เคนวงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวขนิษฐา บุญคาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นายอัษฎาวุธ ลักษณะสกุลชัย ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นางสาวจิรัชญา เงินขวด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นายญาณวรุตม์ ปุริมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
Mr.Tomasz Klaudiusz Kamienik ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
Mr.Nguyen Ky Quan ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นายพิเชษฐ์ ศรีทับ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวจิราภรณ์ พิลาวัลย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายปิยะพงษ์ คำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นางสาวทิพย์สุดา สมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวอุมาพร รัตนะชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นางสาวนลิษา ชาลีกุล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นายบูลณ์พิภพ อัครนันทศักดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นางสาวศิรินภา ชัยสาลี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นางสาวปรียาพร ภูกองไชย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายอภิสิทธิ์ สร้อยสวัสดิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวพิชญา สิงยะเมือง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นางพิมพา อัมเพิลบี้ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
58440004720
นางสาวสุพัฒตรา อุปติ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
58440003954
นายนิรุช คำแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นางสาวลลัลลลิล อันธิรส บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นายวัจนนท์ จันสด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1317
นางสาวนิศาชล ไชสุรีย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นายชัชวานนท์ ยะวงษ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นางสาวเจมิกา ขันลุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์เดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวพฤกษา สิงห์ทองชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นางสาวกนกรัตน์ อรัญมาลา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวปวีณา ขาวสอาด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวกัญชพร คำหล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นายพชร คงทัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายสงคราม วงษ์ไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นางสาวทิพรดา ชูลูเปียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายสถาปนิก หาระคุณโน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นายสุรชาติ สาชิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นายโกสินทร์ โชติพินิจ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นายกัมปนาท โสมสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นายอนุพงษ์ ทองเหลือง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายพัฒนศักดิ์ บุระวัด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นางสาวสุรีย์ฉาย จันทึก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวเจนจิตร สายเย็น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นายพงษ์นิกร เทวภูมิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาวอารยา ศรีวัฒนา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นายธีระวัฒน์ วระรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาววัชรินทร์ พรมสาร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาวกรชวัล มาตะยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นายกิตติภัค อินทะกนก วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
Miss La Huynh Phuong Uyen บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นายสุทธิพงษ์ ยศสา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายการกฤศ นราธิปชยาภร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นางสาวนวพร แสงมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1349
นางสาวสมลักษณ์ ภูผิวเงิน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายเชาวนันต์ ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาววราลักษณ์ คัดวงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นางสาวยอดหญิง ทองสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นางอรอุมา จันทร์ศรีระมี ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นางกนกวรรณ ประกอบศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นายสิรดนัย ดำรงฉายายน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นายชาตรี ชมภูนิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นายทศพร ลาวัณย์พร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นางสาวณัชชา นวลลม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายรัตน์ พันธษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายศราวุธ ยั่งยืน ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นางสาวนฤมล แข็งแรง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวอรัญญา นามวงษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นายณัฐสิทธิ์ เวียงนนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายอริยะ โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายปฐมพงษ์ วิรุณพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวลัลน์ณภัทร โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาววิไลวรรณ นามโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวมณีนุช บุญชูวิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวจิราพร ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวณัฐพร พลชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นายเศารยะ กังแฮ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1375
นางสาวพภัสสรณ์ วรานพจิรานนท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1376
นายสุวัฒน์ ใจอ่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1377
นายศัตวรรษ วิเศษสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1378
นายภานุวัฒน์ พรมมาหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1379
นางสาวณพีชญ์ ปอศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1380
นายอำนาจ คำมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1381
นายมนตรี ศรีอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1382
นายชัยวัฒน์ กุดสระน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1383
นายทองจันทร์ ศิริแก้วเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นายกิตติภูมิ แม้นศิริ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นางสาวพรทิพย์ จึงศักดิ์สิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวขนิษฐา เรืองสา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นางสาวจันจิรา เกษางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางสาวสุชานันท์ ศรทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นายศุภชัย แฝงสมศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวกาญจนา สูรย์ศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวศิริพร ศรีวาโย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นายวิทวัส ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นางสาวธิดาพร คงมั่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
สามเณรจักรพันธ์ คำใสแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นายณัฐวุฒิ สินทรโก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาวพรพรรณ จันทะพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวชนันญา พิมพ์วัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นายอานนท์ กอแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นายอิทธิโชติ จันทร์ดาเบ้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายธนวรรธน์ โล่งจิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นายฉัตรชัย รอบคอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาวชุติมา แก้วอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
58540000090
นายณัชพงศ์ บังฒะฮาด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1407
58440015832
นางสาวพนิดา พรหมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
MissLe Thuy Kieu Anh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
Mr.Vo Chi Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
Mr.Nguyen Mai Hanh Nguyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
Mr.Ta Phi Duy วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
Mr.Nguyen Van Phuoc วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
Mr.Nguyen Van Thanh วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
Mr.Nguyen Xuan Phu ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
MissDoung Thi Hoai Thuy วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นายรุจ พิมพิสณฑ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นายประวิทย์ ทุมลา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาวณัฐริญา อาจสุวรรณ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นายจารุกิตต์ เสาสมพบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นายคมกฤษณ์ บุตรมาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี