รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
60540000004
นางสาวกัญญา โยธะกาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
60540000003
นางสาวสุกัญญา ชารี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
60540000002
นางสาวพิศมัย พื้นชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
60540000005
นางสาวภัทรา พระภูมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
5
60540000001
นางสาวจิราวรรณ โตมาชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
60540000011
นายทักษิณ โฮมภิรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
60540000010
นางสาวน.ส.ศิริลักษณ์ สุภาปุ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
60540000009
นางสาวนันทิดา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
60540000008
นางสาวเพชรวิลัย ทิพเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
10
60540000007
นางสาวสุพรรณี เถาว์เบา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
11
60540000006
นายศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นจะโป๊ะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
12
60540000019
นางสาวฐานิดา คณะวาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
13
60540000018
นางสาวนพมาศ โพธิ์ขาว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
60540000017
นางสาวเกศินี ติยะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
60540000016
นางสาวภัชชนก ดาววี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
60540000015
นางสาวญาตาวี มะณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
17
60540000014
นางสาวอริสรา พระสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
60540000013
นางสาวชนพัฒน์ รัฐธทานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
19
60540000012
นางสาวนันฐิตา โคตรตาแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
20
60540000032
นางสาวสุภาภรณ์ ไขแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
21
60540000031
นางสาวปัฐมาพร จู่มา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
22
60540000036
นายวิธวัต คตภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
23
60540000030
นางสาวรัตน์ติมา ผ่านสำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
24
60540000029
นายวุฒิชัย ถานผดุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
25
60540000028
นางสาวอรอุมา พุดธาอามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
26
60540000027
นางสาวแขนภา เห็มลม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
27
60540000026
นายจิรานุวัฒน์ ปิยะราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
28
60540000025
นางสาวภิญญดา สาสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
29
60540000024
นายวิศรุต ทีสุกะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
30
60540000023
นางสาววชิราพร หัตถกอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
31
60540000022
นางสาวสาวิกร เนาวนิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
32
60540000021
นายสัจธรรม ผ่านชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
33
60540000020
นายวัชรากรวัชรากร โพธิ์สาราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
60540000033
นางสาวอภิญญา หอมหวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
35
60540000038
นายธนาวุฒิ เวชสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
36
60540000037
นางสาวศิรินทร รวมธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
60540000039
นางสาวปาริฉัตร์ จันทะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
60540000040
นางสาวสกุลกาญจน์ สาวะริพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
60540000041
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสฉิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
60440003593
นางสาวณัฐญาดา โกสิลา วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
60440000071
นายศุภวิชญ์ ประวัตรวโรดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
60440007124
นางสาววันวิสาข์ ศิริมา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
60440005758
นางสาวอริศรา สีทน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
60440001878
นายฐิติพงศ์ อุภัยพรม วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
60440005874
นางสาวจิดาภา ต่ำต้อ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
60440009751
นางสาวสุนิตา นาสาลี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
60440000715
นางสาวจันทร์ธิดา พงษ์คำผาย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
60440007897
นายนัฐวัฒน์ หารฟ้า น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
60440001995
นางสาวพนิดา ลาแพงศรี วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
60440001458
นางสาวนันทวรรณ มาตย์สุริย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
นางสาวทิพวรรณ บรรดาศักดิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
นางสาวณภัทร อาสาสิงห์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นายปฏิวัติ อินทวงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
60440009874
นางสาวเอมอร ทองทัน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
60440009975
นางสาวกัญญาณัฐ ดุงศรีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางสาวพรกมล พูดเพราะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
60440003695
นายทวีศักดิ์ โคสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นางสาวประภาพร คำพิมพ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นางสาวศิรินญา ขุนหาญ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นางสาววิชุดา แข็งแรงดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นางสาวจุฑมาศ สีดาพรม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นายศตวรรษ ศรีสุนทร ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบกราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายอิทธิฤทธิ์ แสงกล้า วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
60440009971
นางสาวณัฐนันท์ญา พุทธเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
60440008015
นางสาวพรชิตา รัตนเดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
นายศิริพงษ์ วงค์ชารี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
นางสาวอิสรีย์ วาสินสุทธิชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
นายธนพล สุพร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
นายอภินัทธ์ อภิรักษ์กานต์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
นายเอนก ชมชัยรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
นายวิศิษฎา วงษ์ดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
นายปรเมนทร์ ภักดิ์ศรสิทธิ์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
นางสาวอัญชลียา เสนาพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
นางสาวขนิษฐา เคนดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
นางสาวสุดารัตน์ แคนมา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นายนพนัย ทบบุญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
นางสาวอนุธิดา เลียงล้ำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
นายนฤพนธ์ ขาเมระนิยะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
60440009959
นายไวทยา รัตนวงษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
นางสาวลักษณาพร โสภณนี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
นางสาวสุภาวดี มะโนศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
นายเสกข์ ศรีทะวงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
นางสาวจิราภรณ์ สุกาวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
นางงสาวอมรรัตน์ นามราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
นายธนเกียรติ ชัยมงคล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นางสาวสุพรรษา กุลพรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีโยธี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางสาวอินทิรา พ่อไชยราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นางสาวธัญญารัตน์ ปุริวัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นายณัฐวัตร ดีวัฒนพงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นางสาวดวงมณี คำทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นางสาววิราภรณ์ พินิจมนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นางสาวกาญจนา วงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาวกุลปริยา วิประทุม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
นางสาวอภิรดี มุ่งงาม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
นายจิรภัทร ปุนนา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวปรมาภรณ์ อ่วมน้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นางสาวอรอนงค์ สลับแก้ว วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
นางสาวปนัดดา เหลาลาภะ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
นายรวิพล มะโนนึก ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
นางสาวรัตนาวดี พุทธิมา บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาววริศรา วงค์วรรณดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นายธนโชติ ธิสานนท์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นายทักษิณ ทุมวัน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายวิสัยทัศน์ ดวงก้อม วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
นายเนตรวุฒิ เตียงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
นางสาวศศิประภา ขัดแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
60440009964
นางสาวชัญญานุช อาจอำนวย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
นางสาวพัชรพร มงคลไทย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
นางสาวกมลวรรณ รักประทุม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
นายอดิศักดิ์ ทองสา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
นางสาวเพ็ญประภา สังสีมา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
นางสาวกัญญาภัค สุวรรณ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
นายจิรศักดิ์ เพ็งวงษา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
60440009963
นางสาวณัฐวรรณ แดงลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
60440009960
นางสาวสุธิดา ลือชัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
60440009961
นางสาวทิพยาภรณ์ พรมวัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
60440009962
นางสาวนิตยา แก้วอุดร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
นางสาวนวัตมน คำแดงไสย์ ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบกราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นายศุภชีพ คำระหงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวอรพรรณ เลืองเทศ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นายพัสกร หล้ากันยา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นางสาวพนัดดา ตามสีรัมย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวพชรพร ไลเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายปริญญา ศาลาแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายอณุศักดิ์ วันโย วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นางสาวมิรันตี จันโท บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาววิวาภรณ์ แก้วเนตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางสาวกชกร ไชยยะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นางสาวจารุดาภรณ์ พัฒนะแสง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวณัฐธิดา แสนอุบล บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายณัฐวัฒน์ ธรรมจิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายณัฐวัฒน์ ธรรมจิตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นางสาวอรวรรณ จันทนาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นายวทัญญู ปัสสา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
60440009973
นางสาวพัชรินทร์ สีทายาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
60440009974
นางสาวอนงลักษณ์ วงศ์เชียงขวาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายกิตติภูมิ วัชเรนทร์สุนทร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
60440009969
นางสาวชลดา โคตรชมภู บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
60440009968
นางสาวอมรรัตน์ พ่อค้าไทย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายทักษิณ ศักดิ์ภู่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นายเทวกุล ระวิโรจน์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายยรรยง วงษ์เชียงยืน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางพิชญาภรณ์ บัวสระ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาวณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นางสาวมณีรัตน์ โชติชารี ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวศิรินา วาจาสัตย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาววัชราภรณ์ กุลวงศ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นายพูลศักดิ์ จันดาศักดิ์ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวจุฑารัตน์ วิวิจไชย วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
Mrs.Bounmy Thepphavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
Mr.Phouthasone Vongmonty ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นางสาวภคพร ไชยา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวประภาพร กันเจ็ด ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นางสาวประไพศรี อินทรขีนี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
Mr.Sengdao Wayakone ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
Mr.Laddavanh Knatavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นายฐาห์ปกรณ์ รัตนวรนันท์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางดวงดาว บุตรโยธี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายเสถียร ผาณิบุศย์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นายมงคล แก้วรอด ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางรมิดา ใจปานแก่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นางสาวสุทิศา ชื่นเขียว สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
Mr.Kansam Latthanhot ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวรัตนกานต์ นิ่มทวัฒน์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวรัตนลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
Mr.Amphayvanh Oudomdeth ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นางจินตนา กำแพงศิริชัย ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
Mrs.Siamphone Xayasone ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาววิภาวดี ฉัตรทอง ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นายลำดวน อ่อนละมุล ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี