รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
59540000024
นางสาวเจนจิรา คำภาเคน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
59540000015
นางสาวปิยาอร จันทะวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
59540000014
นายทีปกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
นายวรรณที ศรีโนนยาง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
59540000023
นางสาวเจนจิรา นันทะราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
59540000033
นายไทเกอร์ ชิลลิ่ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
59540000034
นางสาวสิรินทรา เลาสูงเนิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
59540000031
นางสาววรรณภา ชัยรัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
นางสาวสาวิตรี ภูงามเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
นางสาวพิชญา สิงยะเมือง ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
นางพิมพา อัมเพิลบี้ ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
59540000001
นางสาวจิรานันท์ ขันอาสา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
59540000010
นางสาวอรัญญา วงศ์ตาเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
59540000008
นายธนากรณ์ หลักกอ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
นายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
59540000019
นางสาวสุทธิดา ผาสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
นางวันทิตา โพธิสาร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
นางสุนันทา ด่านวิบูลย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
นายปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางเนตรชนก พาคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
นายปัญญา บุญประคม ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
นายวิพัฒน์ วงษ์ชาลี ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
นายประกาศิต ตั้งสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
นางนันทะยา ศรีระโท ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
นายปองพล ยุทธรัตน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
นายธันย์ แดงสุภา ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
นางสาวกรรณิการ์ ฏุณะวงษ์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
นายทวีลาภ ธีระธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายนภดล ละมุนเมือง ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
นายวิชัย เฟื่องทวีโชค ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
59540000025
นางสาววรรณศิริ สนธิระ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
59540000026
นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
59540000027
นายจักรกฤษ ลุนบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
59540000028
นายวิทย์ แหวนแก้ว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
59540000029
นายโชคชัย กิ่งชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
นายพิจิตร พรหมจารีย์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
นายคชา โกศิลา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
MissLE SAOLY บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
59540000030
นายวิชิต แก้วสนิท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
59540000035
นายพงศ์พล พุงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
59540000004
นางสาวประภัสสร นารีนุช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
59540000003
นางสาวอุมาพร อโนนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
59540000002
นางสาววิภาณี นามมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
59540000012
นางสาวเบ็ญจมาศ ทรทึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
59540000020
นางสาวพรนภา กลางสุโพธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
59540000021
นางสาวจารุวรรณ จันทะมาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
59540000022
นางสาวสินจัย หอมจำปา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
59540000011
นางสาวนันทพร เรียงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
59540000018
นายวิทยา กองอุดม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
นางสาวสุมีนา ตั้งโชติสกุล ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายปัณณพัฒน์ วราสิรินันท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
นายวีรพัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
นายธนพัฒน์ ฑีฆธนานนท์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
นายวริทธิ์ มิ่งรัชตะ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
นางสาวจามจุรี กันคำ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
นางสาววลิศรา พิพัฒนไชยศิริ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
นายภาณุพันธ์ พิมพ์แพทย์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
59440007533
นางสาววาสนา วัฒนวิทโยภาส ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
59540000039
นายพิชัย บุสดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
59540000053
นางสาวกุลณัฐ สิทธิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
59540000052
นางสาวจิตรานุช ไชมะโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
59540000041
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
59540000040
นายปัญญา สันประภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
59540000043
นางสาววาสนา เชิดชู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
59540000046
นางสาวศิรินันท์ นาสิงห์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
59540000045
นางสาวเกตน์สิรี ศรีคุ้ม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
59540000044
นางสาวดลยา ภูเทียมศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
59540000047
นางสาวพิมพา สีสมพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
59540000048
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก่บ้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
59540000055
นางสาวพวงเพชร ฤทธิ์น้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
59540000051
นายสินธุ พนมมาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ ศศ.ม. การประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
59540000056
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
59440003220
นายสุรพงษ์ ยกไว้ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
59540000057
นายสุริยะ กาลสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
59540000060
นายภาณุพันธุ์ โสภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
59540000058
นายศัจธร แสงสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
59540000059
นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
นางสาวลลิตวดี สยมชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
นางสาวพรพิมล คัณที บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
นายทศพร ช่างไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
นางสาววารุณี แถวพิณี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
นายทนงศักดิ์ สีหานู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
นางสาวธัญญาเรศ คงวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายพิษณุ รูปิยะเวชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
92
นายพิเศษสุด คุณโกทา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
นายธีรวุฒิ ลาภทวี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
นางสาวพัชรี สดศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
95
นางสาวจิราภรณ์ โชคชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
96
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
นางสาวจินตนา ไชยสีดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
นางสาวพิมพ์มาดา บุญมาตุ่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
59540000063
นางสาวสายสุดา ทองดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
นางสาวเกสินี สมดวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
นายทรงศักดิ์ งามเถื่อน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
นางสาวเสาวภา สวนชำนิ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
นางสาวสุธิดา ศรีแก่นจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
นางสาววิกานต์พร บุญพาสมินธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
นายปริญญา แม้นศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
106
นายนิรมิต อยานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
สิบโทอนาวิล กลางหมื่นไวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
สิบตรีหญิงสุนิสา พุทธมนตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
สิบเอกอนุชา สิงห์เสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
สิบโทเกียรติธนพัฒน์ ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
สิบเอกหญิงบุษบง บุตรอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
จ่าสิบเอกไพพระนา ทุ่งหลวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
สิบเอกอนุรักษ์ อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
สิบเอกยุทธพงษ์ บำรุงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
สิบเอกปราโมทย์ ทิพวัจนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
สิบตรีอนุพงษ์ พรมประดิษฐ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
สิบเอกเจษฎา อุดนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
สิบโทอดิศักดิ์ สุทธาอามาตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
จ่าสิบโทอาคม คำจุลฬา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
สิบโทนิวัฒน์ มะไลไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
สิบโทสราวุธ วรรณศิลป์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
สิบโทวิทวัช วิเศษอุดม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
สิบโทอรรถคม ภูพันนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
สิบตรีศตวรรษ กันทะเวช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
จ่าสิบโทนิพนธ์ ยาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
สิบโทอธิติ เธอเมืองปักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
สิบโทอธิวัฒน์ อามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
ร้อยโทไพฑูรย์ พิมพ์รินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
สิบเอกเสกสรร ไชยสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
ร้อยเอกยุทธสันต์ โฆสิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นายพัฒนพงษ์ โอดหมั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายอนุชา มะลาลัย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์(ประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายปรีชา ศิริมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
สิบเอกอดิศัย คำทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นางสาวนิมมิตา รัตนะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวนภัสรดา ศุภชาติธนโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นายศตคุณ ชูตระกูล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
นายตะวัน สาระดำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นางสาวแว่นทิพย์ กองการ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นางสาวอรชิรา อ้วนแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นายพงศ์พัทธ์ ชัยประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นางสาวเปรมปรีดิ์ ประทุมแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวอรณิช จิตงาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นางสาวชนชยา สนธ์น้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นายเกียรติศักดิ์ ระติเดช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวพิไลพร ศรีสวัสดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นางสาวอัมรา ลายแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวนันท์นภัส ถานันตะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
จ่าอากาศโทสิทธิโชค วรวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นายจักรพันธ์ พลสีชา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายสมพงษ์ วัฒนพงศ์สิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายวุฒิกรณ์ พันธุวร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นายระพีพัฒน์ เครือสุคนธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวศุภัชญา ประสงค์คำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายสุรชาติ นนทะมาตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิพนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นางสาวกุลณัฐ ประสงค์สุข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
159
59540000089
นางสาวพัชรินทร์ธร ไชยพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
160
นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิปัญญา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
161
นางสาววรรณภา ระบาเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
162
นายธวัชชัย กองเพชร์น้อย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายศราวุธ โพธิ์ศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
นางสาวสินจัย คำวันดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นางสาวณิชารีย์ ดวงตะวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
59540000086
นายสรชน ศรีสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
167
นายณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายวินัย นนทฤทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
169
นายกิตติศักดิ์ ทิพมาลา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวนวรัตน์ อยู่คง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นายชิตพงษ์ สมอดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายชัยอนันต์ สิทธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวชลิตา สิมมะลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวไอลดา วงศ์ศรีพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นายจิรวัฒน์ ประวันเณย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นายยง เพ็ดสาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
177
นายบ๊อบบี้ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
178
นายสมไซ คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
179
นายพงสี สายยาเย็น บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
180
นายแปง มณีวรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
181
นายทวีศักดิ์ ศรีนาเลิค บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
182
นายฟ้าลิคิด คำบุญเฮือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
183
นายไข่คำ คำสมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
184
59540000064
นายภานุเดช แสนหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
185
59540000067
นางสาวทัฐต์ศิกา โดนโยธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
186
59540000068
นางสาวปวีณา อุทุมภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
187
59540000069
นางสาวพรนภา แก้วจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
188
นางสาวสุกัญญา พากเพียร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นายวรชาติ การประดิษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
190
นายยุทธนา พากุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นางสาวมณีรัตน์ แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวโยษิตา พลโรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวพรกนก มงคลอุทก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
59540000087
นายเกียรติศักดิ์ สอนจิตต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
195
นายรังสฤษดิ์ คำมุงคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
196
นางสาวจิราภรณ์ จิระสถิตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายโกมินทร์ แถลงเอื้อ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
198
59540000073
นายธนกฤต กุลพัชรสกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
199
นางสาวนาถยา พรมประศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวสุธรา รูปสวย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
201
59540000088
นายสุรสิทธิ์ คิดคำนวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
202
นางสาวกนกอร ดิลกลาภ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายภัทรกานต์ ตาววัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวแพรวพราว โนนทิง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวชฎาภรณ์ ทรายคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายมานพ นาชัยโย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นายศรัณย์ เวหน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นายพรรษ ชวนะวิรัช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวรัตติกาล จันทรเสนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นายจุลดิศ โฉมหาญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาวสุดารัตน์ ภูวันนา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางสาวนิรัชฎา ยศพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวทิพย์ประกาย จำปานุ้ย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นายจตุพล อุตทควาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวบุษบา ผาสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นายภูษิต ศรีชุมทาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นายปรีชา นิคมภักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวสุกัญญา ทองวิเศษ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นายชนะชัย เกื้อกูลวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นายอุดมศักดิ์ ค้ำชู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
59540000074
นางสาวศิริพร อุปัชฌาย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
224
นางสาวนงลักษณ์ อาษากิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นายโฆษิต บุตรอินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายเตวิช บัวบล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
59540000098
นางสาวอรญา โพธิ์ลอด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
228
นางสาวกาญจนา อินสอาด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นางสาวสุพัตรา หอมแพงไว้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นางสาวประภาพร ศรีสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นายฉัฐวัสส์ พลแพงขวา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายศุภสวัสดิ์ ภูมิเพ็ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นายวัชระ สิงหศิริ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวพิมพ์พร ด้วงสระดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาวดามณี เหลาฉลาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นายอติชาต ชูตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
240
นายชัยณรงค์ ทรงพินิจ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นางสาวมนทร์ทิรา วงษ์ภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวภาวิณี ศิริโสม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวสุพัตรา คำล้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นายนัฐพงษ์ บำรุงเชื้อ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวดลยา ผาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายภาณุพงศ์ ยศสุนทร วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายบุญฤทธิ์ กอบางยาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางสาวจีระนุช แสงเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายรัชชานนท์ อินทรสมบูรณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นายวงศกร ทองเกรียว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวพิมลวรรณ ศรีขัดเค้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวสุพรรณี บินรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายรัฐศาสตร์ สีโมสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวเอมอร ยางสำเนียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิรุท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์ยู่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นายอานนท์ วรรคดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นางอัจฉรา วรรณขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
59540000071
นางสาวปพิชญา พลรักษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
262
59540000072
นางสาวอรัญญา หมื่นรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
263
59540000079
นางสาวปิยะธิดา กัลยาคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
264
59540000080
นางสาวปรางทิพย์ พิกุลทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
265
นายนพรัตน์ โคตรพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายธนันชัย จุลลาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นางสาวชนินาถ เย็นใจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายบัญชา กันหาชิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
59540000077
นางสาวธัญจิรา อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
271
59540000083
นายนิโรธ สัจจัง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
272
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวชนิดา ทัสนิยม ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวนรินรัตน์ นะโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
275
นางสาวอิษฐิยา สอนโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
276
นางอรพรรณ ศรีกุลคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
277
นางสาวกาญจนา มะโรงศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นายอธิบดี คุณพระ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
279
นางสาววรรณภา นะดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
59540000066
นางสาวสุนิสา หารินทะชาติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
282
นางสาวกาญจนา ดวงสาพล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวพัชรินทร์ โนนสว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวภัทรา ชาญหัตถกิจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายนพรัตน์ หวันเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวอุษาณยพัฒน์ ทองหา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวพัชริตา อบเชย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวนิตยา ศรีบรรพต บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวจิราภรณ์ ผลาผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวพัชรินทร์ นายกชน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายณัฐชนน พันธ์ประสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นางสาวเพชรรัตน์ สุทวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายชิน ธรรมสกุลรังสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวศศิธร เสนสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวนิศารัตน์ ศิริสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวสุภลักษณ์ ทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นายสุขสวัสดิ์ ศรีชมภู บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวอ้อมดาว ปราบมนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวรัตน์ชนก อ้อมนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นายวิทย์ชวัล สกุลภัณฑารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นายสุทธิพงษ์ อุทัยแพน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นางสาวนิภาพร ใจดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายโยธิน ชมภูวิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
นางสาวอรอุมา สายเสมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางสาวภัทร์ธินี แก้วชิน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวชุดากร แสงจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาววิภา เขตรเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวสุวนันท์ อินทะวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางสาวณิชกานต์ กองพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวรัชนก ศรีนานวล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
313
59540000076
นางสาวอรวรรณ โคตรศรีเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
314
59540000090
นางสาวปวีณ์นุช ศิริวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
315
นายสุรเดช ศรีไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
316
นางสาวภาวิณี สีดาสอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
317
59540000085
นางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
318
59540000078
นางสาวพัชรี บ่อแก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
319
นายภานุพงศ์ พัดเพ็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นายธัชกร พ่าค้าไทย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวนริศรา อินธิราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวดวงจันทร์ ส่อนชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวอันธิกา นาคนิศร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาวกรรณิการ์ พวงทรัพย์มงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายภัสดา จันทร์นาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นางสาวเจนจิรา รักศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวศิรินภา อินทวาระ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นางสาวชนกนาถ สีหอม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายศรัณย์ ยวงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นายวิทวัส จิตติพิมพ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวสายรุ้ง สีงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางสาววารุณี เมืองทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นายมานพ พลศรีลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวนีราพรรณ พงศยา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาวนัฐยา สมสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นางสาวดวงฤมล ปาทาพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวชนิษฎา สุริยะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวอารยา อนุสนธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นายอนันต์ ปัญญาพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นายจิระภัทร มูลสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวขวัญฤทัย สุวรไตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวปภาดา อินทรสำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นายกานต์ชนน์ ทองทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวเกษร โคตาอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นายวัชรพล บึงราษฎร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
350
59540000084
นางสาวจิดาภา วรชินา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
351
นายชัชวาลย์ คำภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
352
59540000091
นายพงษ์พัฒน์ สาบ้านบัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
353
นางสาวศิรินญา เหง้าสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายศักดิธัช ปัจฉิมบุตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาวมนัสนันท์ จันทะเมธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวทิพวรรณ พันธ์วงศา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นายนิติพล วิศวกรภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
59540000092
นายศตวรรษ ศิริกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
359
59540000093
นางสาวสุพรรษา ชมภูแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
360
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางสาวกาญจนา ผาระนัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาวเจนจิรา จันทโคต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวนาถระฎา อามาตสมบัติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายวิศุทธิ์ ชฏาวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
จ่าอากาศตรีวุฒิภัทร นันธี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางพัฒศพร ชิญแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
368
นายอาทิตย์ ยิ่งยืน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
369
นางสาวสุดารัตน์ พลแสนจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวสุภารักข์ แข็งเขา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาวขนิษฐา ยาวะระ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นายฉัตรดนัย บุญจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางสาวสุนัน ชัยโชคดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวอรอุมา สีมืด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นายอธิป มาลีรัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นายกฤตภาส ธรรมาวิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นายตะวัน ศรีลุนใด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวภัทรภร จันทกรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นายภัทรพงศ์ จานลาน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
สิบตำรวจตรีอรรถชัย ศรีหาวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นางสาววารุณี ปติโยพัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นายชนะชัย ใสสัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นางสาววชิราภรณ์ พุทดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นายวรรณชนะ ศิริสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นางสาวพิมพ์วิภา ภูวัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นายอนุวัฒน์ ซาไซ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นางสาวจินตนา เรี่ยวแรงไกรศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นายอัศษชา บุญชูยะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวกัญฑิมา ภูมิดินดิบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางสาวปิยพร โนนหิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายสรวิศ ธีระเดชธำรง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นางสาวดาว ชะนะชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นายจตุรพิชญ์ อรรคคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
จ่าสิบเอกสรายุธ หาทนต์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
สิบเอกอภิสิทธิ์ ชินกร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นางสาวพนิดา ทบวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นางสาวสิริลักษณ์ กลางยศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นายจิตรสุดา สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นางสาวอุรัสยา อุไร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาวศุภมาส โกศลยืน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นางสาวเทพธิดา ภูกองชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวศิหรรษา สุภักดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นายธวัชชัย โตนสันเทียะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาววิลัยวรรณ คำหิลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
405
นางสาวสุภาพร มาตรวังแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
406
นายขจรเกียรติ กันธรส วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นางสาวดวงดาว นันทะสาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นายสุริยา ดาบสีพาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นางสาววาสนา มีมาตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางสาวเอื้อมพร บัวพัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นายชิติพัทธ์ น้อยนรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางสาวรุ่งนภา ตานา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวสุดารัตน์ ลาวพนม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายอานนท์ สงศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นายศุภณัฐ นันสถิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นายวัชรพล อ่อนบัวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายจักรกฤษณ์ คำหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นายฤทธิไกร เภาศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นายศรายุทธ โสภิณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์ทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นายเกียรติศักดิ์ บุญเลิศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นางสาวปาริฉัตร พลชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นายปรีดา บุตรโพธิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวจุรีพร กุลแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นางสาวกัลยา ดีบุดสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นางสาวศุภธิดา สุรินทร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นายวงศกร สัจจะมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นายปรัชญา สุระอุดร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นายจีราวัฒน์ ปราชญ์ศิลป์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
สิบตำรวจตรียุทธวัตร ผาภู น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นายปราโมทย์ กลุ้มศิลป์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาววิราพรรณ สุโพธิ์คำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
สิบตรีเฉลิมชัย ทองสวาท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นายอนุวัฒน์ มิ่งสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
สิบเอกจิตรกร วรรณสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
สิบเอกพีระพงค์ กาวไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
สิบโทฤชัย สาศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
สิบตรีอภิสิทธิ์ ศรีพุฒธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
พลอาสาสมัครกิตติศักดิ์ ศรีนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
จ่าสิบตรีกิตติชัย ผิวพรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
สิบเอกอนุชา นาชัยเงิน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
สิบเอกคงเพชร เพ็งสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
สิบเอกสัญญา ประสพสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
สิบเอกกัมปนาท แวงชัยภูมิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
สิบเอกอนุโลม อุปจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
สิบโทอภิชาติ บุญเจิม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
สิบโทปฐวี ไชยโสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
สิบโทอรรถพล สุวรไตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
สิบตรีคมกริช เผือกนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
สิบตรีอาทิตย์ โคตรสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
สิบตรีจักรกฤษ อรุณเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
สิบโทเอกภูมินทร์ ทิพวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
สิบโทศราวุฒิ ประสมทรัพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
สิบโทองอาจ มาตรนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
สิบโทสุริยา แพงพง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
สิบโทบุญถม เทียบบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
สิบตรีจิรพงษ์ จงกล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
สิบเอกชัยมงคล พลขันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
สิบเอกธงชัย ทองกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
สิบเอกสุริโย กองพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
สิบเอกโชคปรีดา คงสวัสดิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
สิบโทอนุกูล แสวงผล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
สิบเอกเอกชัย นันพิลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
ร้อยเอกศิรศักดิ์ หินอำคา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นายชัชวาลย์ ไชยเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
471
นายปีใหม่ ผันทะยศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
472
59540000095
นางสาวจุฑามาศ บรรจง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
473
นางสาววีนัทยา ซิ้มประเสริฐ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาวนุสรา บุญโสดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางสาวนุชนารถ โพธิ์ใบงาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นางสาวพรศิริ คำเพชร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาววนิดา โสมศรีแพง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นางสาวสุดารัตน์ พัดมี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นายศราวุธ โลหิตดี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นายเอกรัตน์ พิลาชัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นางสาวสุภิญญา วงษ์ชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นายภูธิป แก้วเกิดเคน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาวชนิตา คำสว่าง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวรัชนีพร แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายณัฐพล โภคาพานิช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์ศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวยุวดี อุปการ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาวนันฐกานต์ ปันวร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นายชิตณรงค์ จันทะเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวพัชรินทร์ แสนชัยยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นายบัญชายุทธ ธนะเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวอัญชริกา แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
494
นางสาวกวินทิพย์ ศรีสรรค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายภัทร จันทร์ขาว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายศุภวิชญ์ ศรีตาแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายทวิภาค นามสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นายภานุวัฒน์ วรโชติธิติรัตน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นายปฏิพัฒน์ ดิษนิล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นางสาวสิริกร วิเศษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นายศิวนันท์ สุกทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวศิริพร จันทร์ดาหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวสุนันทา เพ็ชรแสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
505
นายปิยะ สีโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
506
นายอุทิศ สมศรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นายวิทยา โล้นพรม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นายนพพร ภูทัศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
509
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาวชลธิชา คำกัลยา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นางสาววณัฐสนันท์ เทียมจรรยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายวสัญ อินทะวงศา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นายติณณภพ ไหทองธิคะบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายณัฐพงษ์ บัวสูง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นางสาวมณีรัตน์ วีระพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาววิชญา จันทเมธิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นายเศรษฐา บุญญาลงกรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวปวีณา ชาปัญญา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายพนมเดช นพอาจ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาวณัฐฐิญา ทองศิริอุบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นางสาวอาคาเน นิชิซาวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวศิริพร ทองอ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวชาลินี สุขประเสริฐ ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวรุ่งอรุณ ซุมซ้าย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นางสาวนัฐณิชา หาได้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นายสิทธิพล งิ้วลาย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
531
นายธีรโชติ จันทร์แดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวณริศรา เสริมศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นางสาวศรัญญา วงศ์เสนา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นายอัยการ บุญอาจ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาววิมลจิตร ศรีอัชชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวภคพร จิตจักร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายดำรงค์ พรมลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
538
นายภาณุพงศ์ ศรีมานอก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวสวรรญา คัฒทะจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางสาวเจนกฤตชญา ท้วมเพิ่มทรัพย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายอนุพงษ์ ภูเต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
จ่าสิบตรีสามารถ มิตรภาพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
จ่าสิบตรีอภิชาติ สารวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
สิบเอกสรายุทธ เกชิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
สิบเอกธีรพงษ์ เรืองเวหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
สิบโทจิตรกร แถลงจิตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
สิบโทสุทธิภัทร สมศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
สิบโทชัชวาล แสนเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
สิบตรีไพรวัลย์ ยอดทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
สิบตรีอรรถวุฒิ มูลมารถ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
สิบตรีสุพงษ์ เสางาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
สิบโทรุจิสรรค์ รอดขันเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
จ่าสิบตรีณรงค์ ทรงศิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ นาสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
สิบโทสาทร ทิพย์เสีย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
สิบตรีอภิชาต บุญเจิม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
สิบโทศิวพงษ์ สินโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
สิบโทศักดิ์นรินทร์ โตโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นายพงษ์เทพ แสงอรุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายเดชา โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายนิชากร วัฒนะชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวศิริขวัญ โนสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นายธราเทพ ศรีเสมอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นายอัษฎา จันทมอน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายอนิวรรต เผยศิริ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
สิบตำรวจตรีเจษฎา ชัยคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่วงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาววนิชญา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
569
59540000096
นางสาวนันทิยา ประเคนคะชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
570
นางสาวรัฐชฎาพร มากมูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาวเกษร แฝงจันดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นายจีระพงษ์ ศรีเสมอ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวรวินท์นิภา ฉัตรเกษ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นายสิทธิชัย ชินวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี