รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา
1
58440002317
นางสาวธัญญารัตน์ จงพูนกลาง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440000021
นางสาวกาญจนาพร อาจหาญ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440000023
นางสาวรัชนก เนื่องชมภู บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440000028
นางสาวสุพัตรา ศรีขาวผ่อง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440000031
นางสาวศศิธร แซ่ฮึง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440000040
นายพงพนา หงษ์ทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440006669
นายภาณุพงศ์ ประวิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440015807
นายวุฒิไกร สุดาชม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440006336
นางสาวกมลรัตน์ สาวิสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440000193
นางสาวธัญญาทิพย์ ยางขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440000175
นางสาวศิรากร วรศรีหา วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440014017
นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
58440008884
นายพงศธร ปัสเสน วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440004534
นางสาวระพีพรรณ แพงดวงแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440000043
นางสาวศศิธร บุญวิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
58440000044
นายชัยยุทธ อดทน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440004535
นางสาวฐิติภรณ์ บัวยั้ง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440000338
นางสาวจินตนา คำโยค ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
58440000651
นางสาวโชติรส เเวดไทยสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000049
นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440001062
นายภาคภูมิ สุขรมย์ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
58440014014
นายวรชิต งอยแพง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440006676
นางสาวรัตติยากร พิทักษ์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440001325
นางสาวสุภารัตน์ วันที ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440003180
นางสาวณัฐพร บัวขม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440000054
นางสาวพลอยไพลิน สุภาวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440000034
นายเตชินท์ สิงหนาท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440005019
นางสาวศุภนิตรา สารโพคา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
58440000504
นางสาวศุภักษร ศรีชัยมูล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440005763
นางสาวปวีณา แสงกล้า วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440006337
นางสาวสุจิตตรา หาญณรงค์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440000303
นางสาวเจนจิรา ดำดา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58440000092
นายสุระพล แสงศิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
58440000956
นางสาวสุภาวดี ผันผ่อน วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440000503
นางสาวศิริลักษณ์ บรรยงค์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440000301
นางสาวอัญชลี อัดโดดดร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440007584
นายกฤษณะ รองทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58440003554
นายธนายง อารยะสาขา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
58440000024
นางสาวปาริตา กองหล้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440003225
นางสาวศิริพร สีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440005017
นายกรกฤต ปัญญาพวน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440000803
นายชนัชชา ศรีสุธรรม ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440000213
นายสุรศักดิ์ หนักแน่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440000091
นายศราวุธ เหล่าบุรมย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58420000084
นายฐิติคุณ ศรีษะ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
58440009821
นายบรรดาศักดิ์ ชัยนิคม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440004430
นางสาววิลาวรรณ ทุนดี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
58440006857
นายธนวัฒน์ จิระพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440000241
นางสาววิไลลักษณ์ สนองผัน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440005792
นางสาวกัญณิกา บุญชนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58440000001
นางสาวเจนจิรา อันอาจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
58440001326
นางสาวชลธิดา ท้าวกลาง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
58440000983
นางสาวณัฐยา สีสม ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440000251
นายณัฐดนัย คงเพ็ชร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
58440001353
นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440000057
นางสาวธิดารัตน์ งามดี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
58440000281
นางสาวสุจิตรา เศรษฐากา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
58440003179
นายชูชาติ โพนเยี่ยม วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
58440000201
นางสาวสุกัญญา ธรรมธาตุ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
58440000982
นายจัตุภูมิ พื้นแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
58440006630
นางสาวฐานิกา แก้ววิเชียร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
58440000847
นางสาวพาฝัน ชูสังข์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440000087
นายจักรวรรดิ์ สัตถาผล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58440010841
นางสาวณัฐกฤตา สอนสมนึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
58440007819
นางสาวนัทธมน เหมือนสร้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
58440000005
นายคณาทิป หล้าพิมพ์สิงห์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
58440005367
นายธวัชชัย ถำวาปี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58440000030
นางสาวเนตรารินทร์ บุระเนตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
58440005018
นางสาวพรทิพย์ ชาวศรี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440000007
นางสาวชุลีพร สิงห์บัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440000027
นางสาววิภาพร ไชยแสนพา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440003351
นายสิทธิศักดิ์ เรืองศรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440002721
นางสาวจันทร์จิรา ชาวดร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
58440013650
นางสาวจุนลภา ประตังเวสา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58440004618
นางสาวอุไรวรรณ หาป้อง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
58440000032
นางสาวนฤมล ศรีประไพ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
58440007820
นางสาวเข็มพร ละครโท วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
58440006672
นายวุฒิพงศ์ นิกสัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
58440000056
นางสาวพรพิมล สงวนรัตน์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440000746
นางสาวพรทิพย์ สุขเกิด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
58440000008
นางสาวดุษฎีพร ชาตรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440000011
นางสาวคนิตา รสธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440005442
นางสาวสุทธิดา พันละเกตุ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440000046
นางสาวกนกวรรณ พ่วงตระกูล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440000302
นางสาวจิราวรรณ์ ศรีชัยมูล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
58440003224
นางสาวจินรัตน์ดา ศาสนสุพินธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58440004607
นางสาวกาญจนา ภูพาน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
58440007008
นางสาวศิริวรรณ กองกาญจน์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
58440004142
นางสาวศิรินันท์ วันสืบ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
58440008885
นายวุฒิศักดิ์ วิชัยวงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
58440010489
นางสาวสุดาพร พละกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
58440006683
นางสาวพรสุดา โพธิราช วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
58440005550
นายศรัญญู เพียซิน ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440005027
นางสาวอาริษา สุนะ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58440004659
นางสาวชวนากร จันทร์หล่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58440005580
นางสาวจารุวรรณ นนท์มุด ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
58440003601
นางสาวนพวรรณ วัฒน์นครบัญชา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
58440014021
นางสาวจิรารัตน์ ภูแช่มโชติ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
58440000177
นายปพน ปะโพชะนัง ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
58440005448
นางสาวศิริกาญจณ์ ยอดประทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58440000353
นายภัทร์ธนิดา บุตรอุดม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
58440006397
นางสาวสุพรรษา นาคนนท์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
58440009893
นางสาวแพรวพรรณ นักธรรม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58440000259
นางสาวประทัยทิพย์ รักญาติ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
58440006338
นางสาวยุภา โพธิ์พนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440000461
นางสาวพิไลลักษณ์ ล่องบุตรศรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
58440014030
นางสาวสุกัญญารัตน์ ทองขัน วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58440008703
นายรุ่งทวี ชำนิกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
58440000776
นางสาวมัลลิกา บุตรศรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58440005449
นางสาวจิรัฏฐ์ พลบุตร วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
58440000493
นางสาวจารุวรรณ กงพลี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
58440000253
นางสาวปิยะฉัตร ปาณศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
58440004660
นางสาวสุจิตรา กาบบัว ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
58440013035
นางสาวพรนภา คุณาพรม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
58440000063
นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
58440001193
นางสาวยุภาพร เหล็กเพชร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440000065
นางสาวปนัดดา ผันผ่อน วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
58440000067
นายชัยวัฒน์ เนตรภักดี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
58440000068
นางสาวนก หนูทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
58440005289
นางสาวรุ่งตะวัน พรมหา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
58440000286
นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนเหลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
58440000478
นายวธัญญา ศรีหริ่ง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
58440005450
นางสาวมลฤดี ขจีวรกุล ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
58440005385
นางสาวสุทธิมาศ ไชยอาจ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
58440005445
นางสาวจุฑามาส ไกยราช ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
58440006183
นางสาวนัทมล พลดงนอก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
58440000104
นายศิริชัย เลิศสหพันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
58440002251
นางสาวปนิดา เนื่องสุมาน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
58440000129
นางสาวศิรญาดา ชัยวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
58440002408
นางสาวภัทธนันท์ เสริมสิริสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
58440000070
นางสาวเฉลิมขวัญ บุญโชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
58440006687
นางสาวรัชนีกร มาตจุฬา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
58440006690
นางสาวเยาวเรศ วินโรจน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
58440000197
นางสาวนุชจรี โพธิ์ศรี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
58440007010
นางสาวอนุชนา เขตชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
58440004143
นายสมาน ภูเดช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
58440000459
นางสาวอินทุอร ชาวสวน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
58440000195
นางสาวสุภาพร ทุ่งสาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
58440003823
นางสาวสุนิสา ธรรมคุณ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
58440012273
นางสาวชญานิษฐ์ ราภูมี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
58440000398
นางสาวรานี จันทปะโคตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
58440007016
นางสาวมัลลิกา หอมดวง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
58440006688
นางสาวศิรินภา คำโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
58440000348
นางสาวณัฐธิดา ชมจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
58440005387
นางสาวสุภาวดี วรรณพัฒน์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
58440000145
นายชัยวัฒน์ สุวะพงษ์ ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
58440000595
นางสาวจิณาภา มีพรหม ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
58440011760
นางสาววิภาดา สิริสุทธิ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
58440000190
นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วคูณเมือง วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
58440003713
นายอิสระ ธิมานิตย์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
58440000093
นายณรงค์กรณ์ สอนภิรมย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
58440000194
นางสาวพัชรา เมืองศรี วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
58440000496
นางสาวปภัสรา เพ็ญธา วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
58440002406
นางสาวอภิญญา อัสวะภูมิ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
58440003063
นายกิตติศักดิ์ สุทธิชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
58440003635
นายกฤษณกัณฑ์ ศรีโนนยาง ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
58440003481
นางสาวนิตยา สัตรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
58440000339
นางสาวพรพิศ ชมภูทิพย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
58440001141
นายชาญชัย เสริมทรง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
58440002650
นางสาวกรกนก ฤทธิขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
58440005794
นางสาวสุพรรษา สุวอ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
58440006694
นางสาวกัลยา โสภากัน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
58440013653
นางสาวศิริลักษณ์ ลาดบัวขาว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
58440000936
นางสาววิจิตรา สนิท ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
58440000071
นางสาวอทิตยา ปัถะพี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
58440010216
นางสาวบุษรากร จันทะจร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
58440013971
นางสาววิภาวรรณ โยคะวิสัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
58440006859
นางสาวเกวลิน ผันผ่อน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
58440003948
นางสาววรดา หัสดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
58440001581
นางสาวพัชรภรณ์ ดอกดวง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
58440000853
นางสาวชุติญา วรรณสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
58440007586
นางสาววิไลวรรณ ปัดป้อง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
58440000513
นางสาวลำจวน โมฆรัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
58440000593
นางสาวฐานิดา ศิริบูรณ์ ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
58440005831
นางสาวมนัสวี ฤทธิ์เทพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
58440006116
นายธัญญเทพ ธานี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
58440003822
นางสาวนิธิพร สิทธิจันทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
58440001806
นางสาวมัณฑนา แก้วทา บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
58440012275
นางสาวจุฑามาศ จันทพันธ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
58440005446
นางสาวอัจฉรา คัณทะสุวรรณ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
58440012895
นายชินวัตร ศรีดามาตย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
58440000995
นางสาวดาริกา กางบิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
58440011066
นายเมธัช สมรฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
58440005788
นายนันทวัช สุริสาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
58440000522
นางสาวรัฐธพร อินต๊ะสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
58440001230
นายสหรัฐ อัครฮาดศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
58440003341
นางสาวจีราภรณ์ บรรดาศักดิ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
58440003395
นางสาวสุทธิดา ทองคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
58440008506
นางสาวจริยา บุตรธนู วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
58440005796
นางสาวศิรินันท์ กองวงษ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
58440012760
นางสาวปริชาติ สายสินธุ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
58440001635
นางสาววรัญญา อิ่มพูล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
58440002736
นายสุริยา จำปาทอง ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
58440000713
นางสาวปวีณา อิ่มวิจิตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
58440003237
นางสาวสุกัญญา ชัยเพ็ชร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
58440005288
นายนพรัตน์ ธรรมดา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
58440001070
นายวุฒินันท์ ขวัญโพน ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
58440002799
นายรุ่งเพชร ไชยสิทธิ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
58440003110
นางสาวกานดามณี ทิพหา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
58440002220
นายจิตรภาณุ ทองละมัย ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
58440005025
นายธนาชัย เฒ่าอุดม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
58440000525
นายสมัย พัฒนา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
58440005451
นางสาวอภิญญา ภารพันธ์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
58440012278
นางสาวศิราพร แก้วคำมี ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
58440012271
นางสาวพัชรินทร์ สารสอน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
58440008470
นางสาวสาวิตรี ภูธรเลิศ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
58440001636
นางสาวกรรณิกา พงษ์เผ่า บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
58440000494
นางสาวพันธ์เครือ ขอนยาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
58440004076
นางสาวศิริลักษณ์ น้อยหา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
58440000640
นางสาววรรณภรณ์ ศรีรัตนนาม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
58440005334
นางสาวพรทิภา กลางจันทา ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
58440002569
นายจตุรงค์ มายูร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
58440000537
นางสาวเจนจิรา คำหมั่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
58440014020
นางสาวกษมา คงอยู่ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
58440001634
นายราชิต แสนลัง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
58440001057
นางสาวอุทุมพร ประเสริฐสังข์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
58440010510
นางสาวณัฐภัสสร คำยวน วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
58440001458
นางสาวนลินทิพย์ นรินทร์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
58440002557
นางสาวปิยะพร ถิตประภัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
58440001549
นางสาวสุพรรณี คำศรีระภาพ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
58440001359
นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์นอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
58440000258
นางสาวกฤติพร สุมงคล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
58440000480
นางสาวศิริพร บุตรเต วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
58440005026
นายกิตติทัต บุญธรรมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
58440001228
นางสาววรดา ปาดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
58440000981
นายมงคล ฐานวิเศษ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
58440010509
นางสาวชนัญธิดา ชรารัตน์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
58440004619
นางสาววิชุดา ปิตะสุด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
58440000415
นางสาวธารโสภิณ สีกานิน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
58440008590
นายธีรพงษ์ เหลี่ยมดี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
58440000992
นายธงไชย แซ่เต็ง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
58440002797
นางสาวณัฐมล สมใจ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
58440005454
นางสาววิจิตรา พระโพธิ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
58440008347
นางสาวสุธิดา มณีรัตน์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
58440001521
นางสาวจิราภรณ์ อุนาพรม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
58440006860
นางสาวอริสา ชาลิสาร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
58440002278
นายอดิศักดิ์ จันบา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
58440006616
นางสาวพุทชาวรรณ สวนจันทร์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
58440000131
นางสาวพิมพ์ชนก ถมโพธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
58440000138
นายปฏิภาณ ประทุมวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
58440000135
นายกิตติศักดิ์ พ่อครวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
58440010511
นางสาวสุธาสินี วงค์ไชยา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
58440006858
นางสาวจิราพร แสงฉิมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
58440010512
นางสาวธิฌานันท์ จิตตะกูล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
58440000991
นายต้องดี สอนคำหาญ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
58440001214
นางสาวกมลวรรณ ไชยเลิศ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
58440006399
นายธนพล จันผาย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
58440012685
นายณัฐพร มุงคุณ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
58440002118
นางสาวอวยพร อีศาสตร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
58440011862
นางสาวน้ำฝน แดงนา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
58440010282
นางสาวพลอยไพลิน ศรีสุธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
58440003240
นางสาวพัชรินทร์ โคตรชมภู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
58440000252
นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
58440007034
นางสาวภริตา สายศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
58440000333
นางสาวอริสรา นารี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
58440001520
นางสาวนิพาพรรณ แพงวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
58440003392
นายธราเทพ รักประยูร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
58440013670
นางสาวประฐมาวดี หงษา ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
58440000649
นายอัษฎาวุธ โสรส นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
58440006339
นางสาวดารุณี รักเสน่ห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
58440007262
นายเฉลิมพล แก้วลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
58440010834
นางสาวรัตนาพร นาไชย ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
58440001231
นายศรันยู ถานะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
58440010517
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
58440007598
นางสาวชลธิชา แก้วมูลมุก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
58440005040
นายณัฐกิตติ์ บาลจบ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
58440005839
นางสาวอรณิชชา สุริวงศ์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
58440014032
นางสาวญาราภรณ์ งันลาโสม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
58440000527
นายทิวากร วัฒโน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
58440003238
นายณัฐพงษ์ ระเวรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
58440000277
นางสาวภาวินันท์ คำกันหา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
58440000198
นางสาวมะลิวรรณ ดาศรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
58440006306
นางสาวสุพรรษา รุ่งประชาเดช ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
58440000214
นางสาวพัชริดา แห้วโสม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
58440000371
นางสาวคำแสงรุ้ง ทิงิ้วงาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
58440000648
นางสาวจุฑามาศ งอยภูธร วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
58440001100
นางสาวกมลทิพย์ โทสวนจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
58440010812
นางสาวธัญจิตรา คำกันหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
58440000178
นางสาวชลธิชา มั่นคง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
58440004661
นายชลทิตย์ ศรีตะการ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
58440000674
นางสาวเจนจิรา กงไชยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
58440010396
นางสาวภานุชนาถ ก้านจักร ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
58440000676
นางสาวอรทัย แก้วสุวรรณ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
58440000763
นางสาวปัทมา อุทัยเรือง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
58440001078
นางสาวอรสา โพสาราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
58440011864
นางสาวกรรณิกา เพ็ชรนก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
58440003191
นางสาววราภรณ์ ไชยวาน วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
58440001645
นางสาววรารัตน์ งามดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
58440000096
นางสาวนันรดา นาฤาฤทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
58440000101
นางสาวธาริณี ลือชาคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
58440000103
นางสาวฐิติพรรณ จิตรซ้าย ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
58440000106
นางสาวอุษณีย์ พิลาหา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
58440000113
นางสาวประกายดาว ผ่องสิน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
58440000119
นายภาณุพงศ์ ศรีสุโคตร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
58440000694
นางสาววิยะดา อัฐสุวรรณ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
58440004155
นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์พานิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
58440000192
นางสาวสุกัญญา โคตรสีทา บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
58440000320
นางสาวสุภาพร ทรงอาษา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
58440012281
นายนัทธพงษ์ จิตจำปี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
58440014053
นางสาวอรสา วงหาริมาตย์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
58440012880
นางสาวทัศนีย์ ภูคำวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
58440003413
นางสาวอารียา อาษาบาล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
58440000115
นายจักรี ขาวสวนจิก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
58440007825
นางสาวกนกพร พระสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
58440013672
นายประพาศ ประเสริฐไทย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
58440010519
นางสาวนาฏยา อินทะพล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
58440006308
นางสาวละมัย เชื้อพรมมา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
58440000938
นางสาวพรวิภา เสนาภักดิ์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
58440000996
นางสาวศิริพร ฝูงพิลา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
58440006701
นายวีรยุทธ สมสนุก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
58440000099
นางสาวธนัญญา ขวัญเงิน ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
58440000100
นางสาวพรสุดา วงษาชัย ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
58440000102
นายเนติพงศ์ ศรีชาทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
58440000116
นายอดิเทพ อินทสร้อย วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
58440000701
นายทวีชัย กิ่งมิ่งแฮ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
58440012283
นายนนท์ธวัช ไชยพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
58440000095
นางสาวสิริประภาภรณ์ มีชัย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
58440000114
นางสาวอุษณา พิลาหา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
58440005038
นางสาวอรจิรา จิตธรรม ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
58440005835
นางสาวสิริรัตน์ วรรณศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
58440002222
นายปัณณวัฒน์ เทียบมาก ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
58440006699
นายปิยะชัย จะหลาบหลอง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
58440005126
นางสาวจุฑาภรณ์ เติมใจ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
58440013666
นางสาวสุวิมล วิชาราช บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
58440013655
นายวุฒิพงษ์ เขตรสมัคร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
58440006695
นายสุพจน์ คตภูธร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
58440000174
นางสาวบัณฑิตา โพนเพ็ก วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
58440000180
นางสาววริยา ประเสริฐศรี วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
58440013077
นายเอกชัย เสนาวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
58440002990
นางสาวอรอนงค์ โภคาพานิชย์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
58440004209
นายนนทวัฒน์ พรมสุวรรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
58440007507
นายปิยะวัฒน์ ไชยจงมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
58440015785
นางสาวสุกัญญา สุวรรณ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
58440000105
นางสาวชุติมา พันนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
58440000107
นางสาวพัชราภรณ์ แสนบุญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
58440005836
นางสาวสุกัญญา เอกบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
58440001647
นางสาวโสภิดา จันทรเสนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
58440013074
นางสาวอรญา สิงห์คำ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
58440000204
นางสาวรัตนา สินจารุ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
58440001814
นางสาวยุพยง กุมภะวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
58440015511
นางสาวมินตรา ใจหาญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
58440010227
นายปฏิกร สมพรพัฒน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
58440004153
นายอภิสิทธิ์ ขันดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
58440001590
นางสาวกาญจนา ภักตะไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
58440014042
นางสาวนิลาวรรณ เเคชัยภูมิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
58440014043
นายศิริชัย ไชยปัญหา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
58440010285
นางสาวมิรันตี ทองมี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
58440000176
นางสาวจิรวดี บุตรศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
58440003352
นางสาวปนิตา อ่างแก้ว วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
58440013940
นางสาวนิตยา สีทินธ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
58440004151
นางสาวสิริยากร พิมพรภิรมย์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
58440003354
นางสาวอภัสรา สมน้อย วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
58440001810
นายพัชรพล แจนอก ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
58440007032
นางสาวชนิดา วาสิงหล วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
58440004662
นายจิระศักดิ์ ศรีรัตนาม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
58440001146
นางสาวสุภาวดี ลอดบุญมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
58440007597
นางสาวอรนุช พลยศ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
58440011069
นางสาวสุวินันท์ ทองดี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
58440004127
นางสาวเบญจพร อินทรสิทธิ์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
58440002219
นายณัชพล ชมชัยรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
58440010516
นางสาวสิริวิมล สามะหาดไทย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
58440000374
นางสาวสิตา สุวรรณเทน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
58440013671
นายณัฐวัฒน์ โยฆะวัฒน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
58440013673
นางสาววิสุดา ป้านภูมิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
58440001922
นางสาวฐิติพร แก้วพินิจ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
58440001811
นายฉัตรชัย พรหมกุล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
58440013674
นางสาวอรพิณ คำลือชา ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
58440007826
นางสาวกมลวรรณ เหมะธุลิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
58440008790
นางสาวอินนิอร ศรีละโคตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
58440008195
นางสาวอรินญาพร น้อยยะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
58440000357
นายชินวุฒิ ยางขันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
58440005585
นางสาวนัทธมน แพงวงษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
58440004149
นางสาวพิยะดา จันทร์สุข วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
58440000443
นางสาวดวงจันทร์ ปัดตาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
58440004154
นางสาวเบญจมาศ บุญอภัย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
58440000118
นายสุเมธ แสงคาร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
58440006700
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิสว่าง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
58440003497
นายนัสกรานต์ ไชยชาติ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
58440014036
นางสาวขนิษฐา ศิริแสง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
58440003239
นายอมรวัฒน์ สายคำภา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
58440002354
นางสาวชัญญานุช พรมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
58440003415
นางสาวพนิดา วณิชวรนันท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
58440004350
นางสาวจันทร์จิรา คำภาษี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
58440014055
นางสาวสุจินันท์ ศรีนครา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
58440005388
นางสาวสุจิตรา ศรีอุบล วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
58440007326
นายณัฐวุฒิ แสนบุญ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
58440001587
นางสาวดาวประกาย ไกรรัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
58440012769
นางสาวประวิณา ชะโยปัญ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
58440012287
นายสหรัฐ อุคำ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
58440001714
นายธีรพล สายสิงห์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
58440006864
นางสาวสุดารัตน์ มูลสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
58440004779
นางสาวอิศราพร แดนเขต ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
58440000098
นายนพรัตน์ ขันธวิชัย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
58440012765
นางสาวสวามินี แสงพินิจ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
58440001711
นายอนุชา ปานมณี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
58440012928
นางสาวดวงกมล หอมจันดี ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
58440003569
นางสาวมนัสชนก ศรีนาเรียง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
58440001919
นางสาวอรวรรณ ชัยมณี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
58440011866
นายวิทยา แก้วเชื้อ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
58440006028
นายเดชฤทธิ์ สันรัมย์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
58440001099
นางสาววงค์เดือน นามบุตร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
58440003355
นางสาวนิพาดา สร้อยสังวาลย์ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
58440000187
นางสาวชุติมา คำภูมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
58440001613
นายบรรณวิชญ์ สุพลธวณิชย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
58440001713
นายนาวิน ผาลิโน บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
58440000559
นายปฏิภาณ อักขระปรีชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
58440000489
นางสาวสุธาสินี พรมทะลือ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
58440003966
นางสาวชนิภรณ์ พวงธรรม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
58440001001
นางสาวนิตยา ศรีพลลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
58440000220
นายสมชาย มั่งมูล ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
58440006163
นางสาวศิริรัตน์ เภารังค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
58440005050
นายสหรัฐ คุณสมบัติ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
58440012804
นางสาววิจิตรา มีเที่ยง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
58440000235
นางสาวสุกัญญา สร้อยสัวสดิ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
58440004252
นางสาวณัฐภรณ์ ใจสะอาด วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
58440003749
นายชนาธิป แก้วชิงดวง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
58440001834
นางสาวกมลชนก ปัญหาเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
58440000490
นางสาวสาวิตรี ศรีมาตร วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
58440006466
นายอกนิษฐ์ อุตระหงษ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
58440003517
นางสาวหทัยกาญจน์ ดาวังปา วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
58440005460
นางสาววรรทนา อ่วมกลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
58440013685
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์วงษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
58440001382
นางสาวณัฐณิชา เหลาลาภะ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
58440000536
นายธนกฤษต์ ภูเด่นผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
58440002959
นายโสพิษ คุณปัญญา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
58440001680
นายพงศกร ไชยนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
58440005799
นายพีรัชชัย คุณวันดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
58440001761
นางสาวกาญจนา ไชยรบ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
58440006557
นายณัฐนนท์ รักษาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
58440002110
นายองอาจ บุบผาชาติ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
58440000229
นายณัฐวุฒิ มีแจ้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
58440011078
นายอภิพงศ์ ผดุงรัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
58440010387
นายพรเทพ สมในใจ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
58440010775
นางสาวอมาวสุ คณานันท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
58440004784
นายพัฒนา สมวงษ์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
58440005587
นางสาวผกามาศ พันโชติ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
58440000202
นางสาวชัญญา ไชยมาตร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
58440001072
นายโกวิท ไชยธรรม ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
58440004261
นายปิยะ ลำโกน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
58440013681
นางสาวศศิพร จงเสริมกลาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
58440013082
นายเจษฎา แสงใสแก้ว ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
58440004263
นางสาวอารีรัตน์ ครองยุทธ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
58440007832
นางสาวจิดาภา ชัยคำหาญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
58440008351
นางสาวละอองดาว ผิวผ่อง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
58440001828
นางสาวรัตน์ชนก คงปัญญา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
58440001829
นายอภิเสก สีดาบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
58440001830
นางสาววนิดา ทับละคร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
58440001073
นางสาวมณีรัตน์ เติมชาติ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
58440010521
นายสหเทพ แสนกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
58440000155
นางสาวจิราภรณ์ คนคล่อง บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
58440000270
นางสาวศิริประภา มณีสวาท วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
58440007833
นายนรากร พรมยาลี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
58440003022
นางสาวจุฑาทิพย์ ลำพา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
58440013084
นายวิมล สีสมน้อย วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
58440000133
นางสาวนาฎยา พันธุพันดอน วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
58440003332
นายบรรลือศักดิ์ อังกาบ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
58440000558
นางสาวจุติวรรณ จาติเกตุ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
58440010043
นางสาวนริศรา ทองกุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
58440005462
นางสาวสุทธิดา สีกะมุท วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
58440006340
นางสาวอรนุช ทองดี ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
58440001492
นางสาววิภาดา ฤทธิ์นวล ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
58440000162
นางสาวสุดาพร ทองน้อย วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
58440000164
นางสาวจิราภรณ์ แพนสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
58440000492
นางสาวกัญนิกา มณีรัตน์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
58440003943
นางสาวมินตรา กาเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
58440005845
นางสาวจินตปาตี นามีผล วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
58440005846
นางสาวนันทวัน ทองชำนาญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
58440013677
นางสาวรัชดาวรรณ นาเมฆ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
58440000851
นางสาวดวงใจ ไชยศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
58440014065
นายสุรชัย ทาระคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
58440000645
นางสาวสุธิดา เขื่อนพงค์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
58440011045
นายปิยะพงษ์ แก้วโยธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
58440000515
นายอภิชาติ อนุมาตย์ ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
58440001401
นางสาวจรรยา โสมาศรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
58440013686
นางสาวสุนิสา สีนาง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
58440001832
นางสาวรุ่งฤทัย ใสแจ่ม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
58440001544
นางสาวนฤมล เกื้อทาน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
58440004501
นางสาวประภาสิริ แสงมนตรี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
58440001393
นางสาวเอื้อกาญจน์ ภูผาจง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
58440001472
นางสาวปิยะธิดา วะหาโล บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
58440000231
นางสาวสุพัตรา อุตสาหดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
58440007266
นางสาวขวัญนภา แซ่ลี้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
58440000134
นางสาวจิรนันท์ ชูเวียง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
58440000154
นางสาวสุภาพร เหมวัน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
58440000157
นายพิทักษ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
58440001009
นางสาวชนากานต์ แสงวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
58440000729
นางสาวอัจจิมา เมืองรัก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
58440004663
นางสาววาสนา โยธาคุณ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
58440010885
นางสาวศิริกาญจณ์ นาเดื่อ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
58440005842
นางสาวเสาวภัทร วีรวงศ์ไพบูลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
58440005459
นายธนพนธ์ โฉมพูดดี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
58440005461
นางสาวสิริพร สกุลวันธนพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
58440005044
นายอดิศร สุนารักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
58440014069
นางสาวปรียาพร ทันยศ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
58440004262
นางสาวธันวาตรี สำนักบ้านโคก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
58440000646
นางสาวธิดารัตน์ งอยภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
58440007267
นางสาวณัฐกาญจน์ ณ สามพระยา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
58440014068
นางสาวศิรินภา สมวงษา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
58440007037
นางสาวภาณุมาศ จู่มา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
58440013676
นางสาวนัตติยากรณ์ ผาเนตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
58440005841
นางสาวอันธิกา นามบุตร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
58440004664
นายวราวุฒิ ศรพรหม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
58440001133
นางสาวศิรินยากร พลไกร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
58440004264
นางสาวกมลชนก ชาญศึก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
58440000943
นางสาวอารีรักษ์ ลีทอง ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
58440002794
นางสาวอุทุมพร อุทัยสว่าง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
58440007043
นางสาวชุติมา พิมพาด บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
58440002551
นางสาวประภาพร บุตรเพ็ง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
58440000161
นางสาวนนทิยา ต้นพรหม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
58440000163
นางสาวอรุณี บุญมี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
58440013678
นางสาวธนิดา ชุมสงฆ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
58440000171
นางสาวสุรัญชนา วิเศษทอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
58440009943
นางสาวณัฐชฎาภรณ์ จันทยุทธ ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
58440010747
นายสุรเกียรติ สมอุ่มจารย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
58440007834
นายชัยมงคล ลาเสือ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
58440002433
นางสาวรุจิราพร รักษ์คิด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
58440004160
นางสาวนัันทิยา พลศรีษะ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
58440001279
นายชิดณรงค์ ขันทอง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
58440007325
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีอัมพร วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
58440006447
นายกฤตพล เสิกภูเขียว วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
58440005840
นางสาวสิริจันทร์ สีดาพรมมา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
58440001817
นางสาวสุพัตรา พรมแสน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
58440000432
นายทศพร อุตรชีพ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
58440005458
นางสาววริศรา ภูมิพื้น ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
58440007829
นางสาวศิริลักษณ์ บุญวิเศษ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
58440001103
นางสาวกรกนก อุ่นวิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
58440012062
นายอัฐพล วงษ์ปัดตา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
58440004438
นายอภิลักษณ์ มอญวงศ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
58440003178
นางสาวนิตยา ลีทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
58440006618
นายนวฉัตร โพธิ์สมบูรณ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
58440000126
นางสาวแพรพรรณ คูณวัตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
58440009822
นายสินมหัต เข็มเพ็ชร ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
58440006042
นายวัชกร อุ่นคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
58440002835
นายพงศ์ภัค นามโส วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
58440000306
นางสาวเยาวลักษณ์ ใจถวิล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
58440000215
นางสาวสุรัตน์ดา หลักคำ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
58440000304
นางสาวอิ่นอ้อย สร้างการนอก ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
58440000183
นางสาวพิชญาภา บรรดิษฐ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
58440005045
นายอภิสิทธิ์ ไชยยศ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
58440006707
นางสาวปิยะภรณ์ แดงประพันธ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
58440001762
นางสาวสาลินี ยันตะพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
58440007508
นายปพนน์ศรณ์ สิ่วสำแดงเดช วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
58440001004
นางสาวศิวพร ทาริวิก บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
58440006229
นายวสันต์ ภูเงิน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
58440010148
นางสาวรวีวรรณ พรมแสงใส บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
58440011807
นางสาวชุติสรา บุญฤทธิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
58440001529
นางสาวชฎาพร คำย่อย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
58440010522
นายจิรพงศ์ วงษ์ชาลี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
58440007373
นางสาวแพรวนภา แซ่ล้อ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
58440001759
นางสาววราภรณ์ รักษาแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
58440007047
นางสาวนภัสกร เดชโฮม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
58440007048
นางสาวจุฑามณี นันตวงษ์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
58440006045
นางสาวสุมิตรา เนยไชสง ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
58440011808
นางสาวพัชรี สุดชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
58440005470
นางสาวอลิญา ชัยจันทร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
58440004789
นางสาวหทัยวรรณ แสบงบาล ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
58440005593
นางสาวอินทิรา สุโพธิ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
58440005595
นายธนู คำคลี่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
58440002153
นางสาวรุจิรา ศิริแฝง บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
58440001154
นายรัฐวุฒิ ดอนเกิด ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
58440004334
นางสาวพิพรรธนวงษ์ พูสง่า บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
58440005345
นางสาวชุติพร จันตะนี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
58440012693
นางสาวกฤติกา มิกทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
58440000594
นางสาวอภิญญา ทองอินที ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
58440014091
นางสาวปรีณาภา ไชยแสง ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
58440000592
นางสาวดวงฤทัย ขันละ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
58440008516
นายเทวกฤต ธวัชพลังกร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
58440005596
นายสุทธิเกียรติ กันภัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
58440003516
นางสาวกิ่งแก้ว เยือกเย็น วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
58440000583
นายณัฐพงษ์ นามไพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
58440004351
นางสาวศิริดี เจริญราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
58440002236
นางสาวณัฐพร โสศรีภา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
58440003398
นางสาววิมลสิริ เมธาวี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
58440002443
นางสาวภัทรสุดา ปรีมงคล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
58440010913
นายนลธวัช พิบูลย์วัฒนวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
58440005389
นางสาวปวีณา กิตติราช วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
58440004337
นางสาวอธิชา ทองก้าย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
58440008353
นายศุภวัฒฑก์ ดีเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
58440001575
นางสาวประไพรัตน์ ธาตุวิสัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
58440000708
นางสาวพิมพิลา มาลาศรี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
58440012467
นางสาวอาทิตญา บุญเฮี๊ยะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
58440005801
นายกิตติภพ ประสาร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
58440007518
นางสาววรดา สิงห์สถิต น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
58440005852
นางสาวพรนภา ศิลา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
58440014075
นายพงศกร บัวลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
58440001056
นางสาวนิศานาถ คนกลาง วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
58440002786
นางสาวอารียา จันทะโร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
58440005854
นางสาวธิติยา น่าบัณฑิต ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
58440006869
นางสาวปวีณา บุตรินดา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
58440007842
นางสาวจารุวรรณ คล่องการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
58440007610
นางสาวศศินา สมภาร วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
58440002268
นางสาวขวัญฤทัย คิอินธิ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
58440005055
นางสาวจิราภรณ์ เบ้าพงษ์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
58440007608
นางสาวมนัสชนก วรผาบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
58440001682
นางสาวเพ็ญแข ศุภวีระกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
58440007053
นางสาวอรทัย มากเพ็งมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
58440007511
นายภารากร ใจหาญ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
58440007512
นายอรรถการ ลาลี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
58440007514
นายเนติพงศ์ เทพวงษา ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
58440005861
นางสาวนภาภรณ์ เชื้อคุณมั่น บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
58440010524
นายพิสิฐ วอแพง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
58440005133
นางสาวกาญจนวรรณ จันทรเสนา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
58440005051
นายวิสิทธิ์ สุขะ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
58440014080
นางสาวสุเพ็ญณี รถหามแห ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
58440014081
นางสาววรรณสุดา หัสโต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
58440014083
นายบัญญวัต รัตนพรหมรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
58440007513
นายทรรศนะ สีประเสริฐ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
58440014085
นางสาวสุพรรณี มาตา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
58440013697
นางสาวเกษมศรี ชาวัตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
58440007510
นายยืนยง อุดมทอง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
58440000363
นางสาวอุษา ขารพ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
58440007055
นายณัชพงศ์ บังฆะฮาด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
58440007845
นางสาวเจนจิรา ก้อนกลมเปรี้ยว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
58440001390
นายเอกรัตน์ ไพศาล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
58440000228
นางสาวชโลธร สถาพรเพ็ญชาติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
58440000248
นางสาวพิกุล วันทองทักษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
58440000262
นางสาวลัดดาพร เยี่ยมโกศรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
58440000273
นางสาววรรณนิสา เหล่าวอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
58440000272
นางสาวจิรวรรณ สิงห์แม่ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
58440001842
นางสาววิไลวรรณ ผ่านชมภู วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
58440003750
นางสาวธนวรรณ ประฮาดไชย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
58440000761
นางสาวรัตติยากร กวนหลวง ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
58440001838
นางสาวกนกกร แสงเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
58440001839
นางสาวแพรวนภา สอนสกุล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
58440004440
นายวิทวัฒน์ ก่อโพธิ์ศรี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
58440005859
นางสาวอาภากร บุตตะโยธี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
58420000009
นางสาวพรทิพย์ สีอินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
58420000008
นายอนุชา หลักหนองบุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
58440007515
นายกนกพงศ์ ทองใบ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
58440006582
นางสาวพัชราภรณ์ วรรณพัฒน์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
58440003181
นางสาวพรทิพา ชุมพรม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
58440007268
นางสาวจารุณี เขตคีรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
58440012691
นางสาวจุฑามาศ สิทธิยา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
58440000207
นางสาวสุชาดา สุมหา ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
58440010300
นายเทวินทร์ บุญยวด วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
58440013091
นางสาววิชญาพร วงศ์เพม วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
58440005056
นางสาวอมรทิพย์ ภาษาพรม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
58440013695
นางสาวเอมอร เพชรป้อ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
58440014086
นางสาววิลัยพร วังคำ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
58440013696
นางสาวอรษา สารเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
58440000311
นายชิโนรส แสงเจริญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
58440008641
นางสาวเบญจมาศ ชัยชาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
58420000002
นายชิตณรงค์ ป้อมเชียงพิณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
58440000237
นางสาวนิรชา หมาจันทร์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
58440012370
นายเอกพงษ์ สิทธิมงคล วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
58440000225
นางสาวสุดาภรณ์ อัตพฤกษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
58440002527
นางสาวศุภกานต์ เลือดไทย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
58440000282
นางสาวเพชรชฎา ยินดี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
58440010108
นายวทัญญู ธรรมทรัพย์ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
58440001054
นางสาวลักษณา โพธิตะศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
58440002337
นางสาวเพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
58440001436
นายวุฒิไกร งามลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
58440011088
นางสาวเบญจมาพร จันทบุตร ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
58440005052
นางสาวชุลีกร ทะสังขา ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
58440010259
นางสาวมณฑากานต์ ใจหาญ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
58440007374
นายสุรนาท บุญเกตุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
58440012869
นางสาวพลอยไพลิน พิมวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
58440005053
นางสาวลลิตา พลวิเศษ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
58440007839
นางสาวจิราพร รุกขะเชษฐ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
58440007609
นางสาวอัมพร ชนะบุญ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
58440006948
นายชนาธิป มานะงาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
58440007838
นางสาวศิริรัตน์ เหล่าที รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
58440000268
นางสาวธิดารัตน์ สำเภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
58440000950
นายณฐกร เสียงล้ำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
58440011083
นางสาวธัญญาวดี ศิริกุล วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
58440006379
นางสาววนิดา จันทร์ลา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
58440007837
นายกฤษณะ ทองอ่อน บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
58440000622
นายชัยณรงค์ พันธ์ก่ำ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
58440005855
นางสาวอาภัสรา ดวงพิมพ์ ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
58440007805
นายศิริราช สามารถ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
58440000958
นางสาวกุหลาบ ตางจงราช บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
58440002438
นางสาวปิยาพร วิลาศวชิรโสภณ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
58440006663
นางสาวอติภา เข็มขำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
58440000359
นางสาวอารียา พิลาชาติ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
58440004480
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์คำ ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
58440015516
นางสาวศิรินาถ สุคำภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
58440008709
นายนิธิวัฒน์ ศรีแก้วตู้ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
58440000271
นางสาวศิภาพร ภูงามทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
58440010459
นางสาวอริสรา สาทน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
58440005000
นายศราวุธ ชาตรี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
58440000332
นางสาวโชติกา พันธ์โสม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
58440003922
นายพนม ชนะพจน์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
58440000342
นางสาววรรณวิภา วงศ์ไชยยา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
58440004537
นางสาวธัญญาศิริ เที่ยงเอม ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
58440007841
นางสาวสุตาภัทร ป้อมประกาย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
58440000502
นางสาวศิริรัตน์ บรรยงค์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
58440005468
นางสาวสุพรรษา วงศ์พรมบุตร ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
58440000305
นายอธิพงษ์ สินธุรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
58440010113
นางสาวอรดี สมชัย ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
58440005054
นางสาวกนกอร กระบอกโท ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
58440011978
นายกฤษฎินทร์ ชัยรินทร์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
58440001677
นายพงศกร ศรีจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
58440000269
นางสาวตะวัน สันสมบัติ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
58440005371
นางสาวอนุสรา นามโยธา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
58440001038
นางสาวนฤมล กุลวงค์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
58440005465
นางสาวศรุตยา โสมะตนัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
58440008352
นางสาวอมรรัตน์ พลสงคราม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
58440002789
นางสาวกิตติยาภรณ์ พลทะรักษา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
58440011747
นายนันทภพ ดำกาชาลี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
58440000226
นางสาวณัฐริกา วันหอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
58440000244
นางสาวสมปรารถนา ทุมวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
58440002358
นางสาววรรณนิศา ก้อนธิงาม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
58440005472
นางสาวณันธิชา โพนธาตุ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
58440000384
นายพงษ์สิทธิ์ โคตรชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
58440000205
นางสาวเกษร โคตาอินทร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
58440000224
นางสาวสุภาวดี พิมพ์วงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
58440000261
นางสาววนิชา สิริบรรลือศักดิ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
58440000275
นางสาวณัฐริกา หารจะรุญ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
58440000266
นายมิติชัย วงชาเลื่อน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
58440000668
นายสมเจตน์ ดวงจันแดง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
58440010262
นางสาวอภิรดี ชัยทวี ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
58440005369
นางสาวพรรณนิภา ขวาโยธา วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
58440007509
นางสาวรัตติยา ชาชิโย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
58440007846
นางสาวมินตรา แสงลี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
58440002016
นางสาวมนัญชยา บาทบำรุง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
58440000658
นางสาวปพิชญา วรรณดี ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
58440010326
นางสาวณัฐธิดา คำวันดี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
58440007844
นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
58440010260
นางสาวพรนภา ศรีพัดยศ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
58440006230
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
58440011873
นางสาวอรยา สมสาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
58440000582
นางสาวสุภาวดี ศรีแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
58440004787
นางสาวศิริรัตน์ อุ่นแก้ว ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
58440004788
นางสาวอรวรรณ ส่วยสม วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
58440010499
นางสาวสรินยา ปานิเสน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
58440002218
นางสาวกุลธิดา พิมพันธ์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
58440005853
นางสาวเสาวลักษณ์ จารย์โพธิ์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
58440005370
นางสาวนริศรา นามโยธา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
58440010163
นางสาวศรัญดา ชัยพันธ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
58440000579
นางสาวเกสรสวรรค์ โนรี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
58440007847
นางสาวสุทธินันท์ ทวีโชติ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
58440004319
นางสาวณัฐชญา พึ่มกุล ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
58440000216
นางสาวอัจฉราพร พานเยือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
58440010105
นายอภิวัฒน์ เมฆวัน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
58440010164
นางสาวสุภาพร ถาโคตรจันทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
58440000581
นางสาวศุภิกา มาตรวังแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
58440001012
นายชัยวัฒน์ บุตรนาม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
58440005467
นายกิตติพงษ์ เจียระวาปี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
58440000313
นางสาว สุกัญญา คำเเพง วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
58440007848
นายปฏิภาณ กองศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
58440000584
นางสาวศุภัสสร พิมพ์โคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
58440004667
นายอธิชนัน บุญการี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
58440005858
นางสาวฐิติยา เจริญพันธ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
58440007616
นายพัฒนา ศรีวงค์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
58440010702
นายภูชิชย์ นรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
58440003324
นางสาววิราวรรณ์ ผลาฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
58440001452
นางสาวลลิตา สุริยันต์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
58440003574
นางสาวรดาวรรณ เห็มสมัคร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
58440014095
นางสาวนิรชา ผายพันธ์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
58440005391
นางสาวสุภาพร สาเกตุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
58440000477
นางสาวกรรณิกา คูหานา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
58440000437
นางสาวธัญวรัตน์ ซื่อตรง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
58440000451
นายปฎิภาณ ผ่านจังหาร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
58440000524
นางสาวปวีณา เครือเนตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
58440005601
นางสาวกุลนิภา โพธิ์สุดตา ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
58440013707
นางสาวกชกร คำบา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
58440000465
นางสาวสุปราณี แสนหาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
58440003637
นางสาวพรรณวรท ดวงมาลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
58440000521
นางสาวนัณธมล นันตะวงศ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
58440005865
นางสาวศุภรัตน์ จันทะแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
58440004560
นางสาวอารีญาพร สุทธิแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
58440003736
นางสาวลัดดากร นาถาบำรุง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
58440003812
นางสาวศิวภักดิ์ ทวีพงษ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
58440006281
นางสาวสุภาวดี ทองฤทธิ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
58440003945
นางสาวศิริสุข เพชรภูมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
58440002447
นายสุรชัย คันธพรม ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
58440001679
นายศุภวิชญ์ ชุณหบุญญทิพย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
58440008236
นายเจมจิรา ชมโคกกรวด วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
58440000551
นายกิตติภพ กันหาสิน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
58440000540
นายณัชพล เมธเมาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
58440010528
นางสาวอนุชิตา ชัยดำรงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
58440001556
นายลลิดา อรอินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
58440004734
นายธนชัย อินทะสร้อย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
58440000783
นางสาวสตรีรัตน์ พูลสาทรกูล วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
58440000467
นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
58440003525
นายธีร์ธวัช แซ่โง้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
58440003538
นายสุพัฒรพงศ์ เชาว์แล่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
58440001399
นายธนรัฐ ภูมิยิ่ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
58440014110
นางสาวนงนุช งอยภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
58440000925
นางสาวศิรดา พิลาวัลย์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
58440000653
นางสาวปิยะพร กัญญะบุญ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
58440000488
นางสาวธนัญญา จำปาทอง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
58440003638
นางสาวสุวนันท์ จันทะดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
58440001145
นายพาสันต์ เดชราช ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
58440000497
นางสาวอัญธิกา แสงวงษา ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
58440000500
นางสาวขวัญฤทัย ปิดสายะสังข์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
58440000499
นางสาวนันทพร ปราบสงบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
58440003061
นายศุภกร แก้วคำหาญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
58440002020
นายมนัส แซ่ตัน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
58440014106
นางสาวญาณิศา งันลาโสม วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
58440009846
นางสาวอลิศ เมตไตรพันธุ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
58440007862
นางสาวรุ่งทิวา ยาพันธ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
58440010719
นางสาวกรวิกา สุรินราช บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
58440000368
นางสาวพิจิตรา ห้าวหาญ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
58440000533
นางสาวธีรกานต์ พินิจมนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
58440000517
นายอารมณ์ หวางอุ้น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
58440012418
นางสาวนรมน วายุโชติ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
58440007620
นางสาวสุธิดา ทวีพงษ์ ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
58440014108
นางสาวกานต์สิรี สีชาติ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
58440012160
นางสาวสกุลกิจ อุตมา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
58440005604
นายเขตวัน นันทะแสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
58440006387
นางสาวกมลพร สีหานาวี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
58440011109
นายณัฐพล จันทศรี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
58440000470
นางสาวนิจจารีย์ ศิริมณี ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
58440007519
นายฐาปกร ดีแสน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
58440004391
นางสาวดุษฎี วิชัยวงค์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
58440013094
นางสาวชลิตา ญาติดุษดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
58440011876
นายอนุศักดิ์ สาวิสัย วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
58440004561
นางสาวอนงค์ สุวรรณเรือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
58440004797
นายวันชัย พรมชียงคุณ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
58440000539
นายรณชัย คำนวน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
58440011877
นางสาวสุธิรักษ์ ชมภูโคตร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
58440005765
นางสาวกนกกร ศรีบรรพต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
58440001539
นางสาวสุภาวดี เสมามิ่ง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
58440002694
นายอิทธิกร อินทร์อุดม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
58440005394
นางสาววิยะดี นามคำ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
58440000409
นายพัชราภรณ์ ฉะอ้อน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
58440013098
นางสาวปริญดา อรุณไพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
58440001843
นางสาวอรยา บุตตอินทร์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
58440001844
นางสาวนุชนาถ แสงกล้า วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
58440007856
นาย นฤชัย หาทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
58440002329
นางสาวกาญจนาพร ทองทา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
58440005551
นายกฤษณะ เสวะมาตย์ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
58440005137
นางสาวจันจิรา เหมาชัย ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
58440000424
นายอรรถพล แสนอุบล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
58440005602
นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
58440004020
นายยชัตร จันทบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
58440002079
นางสาวธนิตา ประสงค์สุข บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
58440000346
นายสิทธิพงษ์ ระหาญสิม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
58440000361
นายฉัตรชัย เมืองศรี ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
58440000412
นางสาวมัฐญา มิ่งชะนิด ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
58440011875
นางสาวภัณฑิลา จอมทอง วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
58440000556
นายทรงสวัสดิ์ ศรีประทุมวงศ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
58440012243
นายอธิบดี เมืองแก้ว วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
58440007855
นายณัฐวัฒน์ สนสายสิงห์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
58440014098
นางสาวอุทัยวรรณ ถิ่นมีผล วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
58440007618
นางสาวธิดารัตน์ พันท่อน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
58440001019
นายพิสุทธิศักดิ์ อยู่งาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
58440013102
นางสาวศิริญญา ไยขันธ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
58440008357
นายบุญญากร ปงลังกา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
58440008358
นายบุญญากร ปงลังกา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
58440003249
นางสาวขณิษฐา กองศรีเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
58440000310
นายภานุพงษ์ สืบศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
58440004670
นางสาวชนากานต์ นิตยโรจ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
58440000316
นางสาวกุลธิดา จิตรธรรมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
58440000350
นางสาวคัชรินทร์ เผือกมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
58440000366
นายธนกฤต จารุชัย วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
58440003253
นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
58440004540
นางสาวมานิตา เต็มตาวงษ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
58440009864
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วทา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
58440001304
นางสาวสาวิตรี ศรีจันดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
58440000696
นางสาวศินิทรา สุมาลี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
58440005862
นางสาวสุชาวดี ทับศิลา วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
58440000555
นางสาวเฟื่องฟ้า ผ่านแสนเสาร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
58440001653
นางสาวอรุณรัตน์ มืดสม วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
58440001055
นางสาวอรยา พากุล วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
58440000430
นางสาวจิรพรรณ การกระจ่าง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
58440003254
นางสาวนภสรส มหาพรม ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
58440000381
นายอิศฐิพล จะตุเทน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
58420000003
นายเกียรติศักดิ์ ปราบพาล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
58440000421
นางสาวสุภาวดี เจริญไทย วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
58440000425
นางสาวมนิดา วงษ์กัณหา ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
58440000444
นางสาวกนกกร นาคมาก ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
58440000448
นางสาวกฤติกา ดีมาก วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
58440000452
นางสาวเมทณี ศรีจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
58440000458
นางสาวเนตรนภา กำจร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
58440000881
นายณัฐภัทร ผ่องกมล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
58440000406
นางสาวเจนจิรา มหาโยธี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
58440011094
นางสาวจุไรวรรณ อินาวัง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
58440000356
นางสาวดารุณี เชยสำโรง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
58440000392
นางสาวศานตมน รัตนชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
58440000394
นางสาวนิตยา กันหา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
58440000434
นางสาวฝนทิพย์ ภูเต้าน้อย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
58440000442
นางสาวเบญจวรรณ ผ่องแผ้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
58440000336
นางสาววิยะดา วิชัยศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
58440000337
นางสาวณิชาดา กุลกั้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
58440000401
นางสาวจิรายุ นาผล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
58440000405
นายธนวุฒิ พันธ์ณวงค์ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
58440000436
นางสาวสุดารัตน์ ผาลา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
58440000455
นางสาวเจนจิรา นาพังคะบุตร ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
58440000534
นางสาวมณฑิรา เศษถาวงษฺ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
58440007851
นายอานนท์ โนนทนวงษ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
58440000634
นางสาวเกศินี โยธะชัย วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
58440011097
นางสาวณัฐริชา บุรีขันธ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
58440000344
นายสมกียรติ ราศรี วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
58440001202
นางสาวภณิดา ทวิลา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
58440013096
นายปวริศร์ ใต้วารินทร์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
58440003529
นางสาวยุพาพรรณ จันทร์ดาภิรักษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
58440001218
นายเทวิน ไชยโชค วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
58440005478
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
58440003628
นายธราดล พิลาพรม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
58440004125
นางสาวเกตุสุดา บุญลี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
58440003480
นางสาวกชพรรณ ศิริชมภู วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
58440002716
นายกรวิชญ์ สินธุพันธ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
58440008541
นางสาวอัจฉราภรณ์ รอดจุ้ย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
58440000457
นางสาวสุนิศา ทองแถม ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
58440005136
นางสาวเพชรรัตน์ โสภากุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
58440013704
นางสาวศิริพร มูลอามี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
58440007378
นายพิพัฒน์ นวนพา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
58440000692
นายศราวุธ หนุนทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
58440003071
นางสาวอรยา วิงวอน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
58440007615
นายเกรียงไกร สิงห์สมบัติ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
58440008630
นางสาวนนทิชา มณีบู่ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
58440001020
นายกรกช กำเลิศกล้า ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
58440013100
นางสาวจีรวรรณ พรมจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
58440002833
นางสาวชลดา คณาวรรณ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
58440007056
นางสาวสุพรรณษา รักโคตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
58440004669
นางสาวสุนารี สาธุการ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
58440000343
นางสาวพัชริน สมณะ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
58440003251
นางสาวสุกัญญา มะอาจเลิศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
58440003252
นางสาวกาญจนา โยคบุ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
58440000811
นางสาวนงคราญ คำเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
58440001980
นางสาววนิดา มีดี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
58440000481
นายคมกริช จันทะไทย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
58440012805
นางสาวพชรพร คำภูแสน ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
58440008116
นางสาวพัชรธิดา ผาวงษ์ วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
58440007850
นางสาวพรสุดา โตพังเทียม วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
58440000449
นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ศรีชา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
58440000323
นางสาวแพรวนภา สุดสนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
58440000349
นางสาววรัญญา มลจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
58440000395
นายธาดา แก้วศรีนวล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
58440000397
นายมั่นคง ชัยสงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
58440012833
นายกิดาการ สามา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
58440003248
นางสาวเพชรรัตน์ สอนสุภาพ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
58440003250
นางสาววนิดา จันทร์เพ็ง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
58440000419
นางสาวณัฏฐิกา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
58440000324
นางสาวสุวดี ทิพโสต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
58440000365
นายอนิรุทร์ ก้อนนาค ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
58440011994
นางสาวจุฑารัตน์ ลอดบุญมา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
58440000655
นางสาวสุธิศา ใจดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
58440014116
นายสิรวิชญ์ อำท้าว วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
58440003019
นายพงษ์ศิริ เทวะราช วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
58440001024
นางสาวนัทมน บุญเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
58440012046
นางสาวอภิญญา จตุเทน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
58440007074
นางสาวศรีสุดา หลวงเพียชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
58440006848
นายสุพจน์ ยิ้มรัมย์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
58440007625
นางสาวจตุพร สมบัติกำไร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
58440007869
นายวิสุทธิ์ สิทธิเจริญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
58440007159
นายสรัล โคตรปัญญา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
58440001337
นางสาวบุษยมาศ กันหาเรียง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
58440002283
นายธนาวุฒิ มีคะติ วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
58440000693
นางสาวกัลยาณี สลักษร ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
58440007880
นางสาวมลธกาญจน์ คุณาเอก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
58440003403
นางสาวศิรินันท์ สุนสิน วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
58440008248
นางสาวกมลทิพย์ ปาญัติ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
58440007069
นางสาวเจตปรีญา ทรงสังขาร ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
58440007072
นางสาวฟาริดา แก้วล้วน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
58440007875
นางสาวกัญญารัตน์ บุตดีหัต ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
58440007379
นางสาวฐิตาพร พินิจการ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
58440008342
นางสาวศศิฉาย คุโณ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
58440002700
นายชัยวัฒน์ คำมีอ่อน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
58440007063
นางสาวจุฑาพร ชนะดิษฐ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
58440011621
นางสาวชลินดา เคนแผง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
58440005485
นางสาวอนันญา แสงสุวรรดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
58440003017
นายฤทธิพร สาแก่งทราย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
58440006876
นางสาวอภิศญา หาญนาดง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
58440004626
นางสาวศิริลักษณ์ สุขเผือก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
58440005151
นางสาวกฤชบงกช บุษราคัม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
58440005152
นางสาวกฤชกนก บุษราคัม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
58440000765
นายจารุวรรณ สุขเจริญ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
58440004267
นางสาวสุนัชชา ศรีนาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
58440007876
นางสาววิชญาพร วิศิษฎ์ศิลป์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
58440001369
นายกิตติพันธ์ หนักเเน่น วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
58440007061
นางสาวเนาวรัตน์ พื้นชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
58440007864
นางสาวพิชชาภา เชื้อมณทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
58440007273
นางสาวอินทราณี พาโคกทม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
58440002682
นางสาวธัญญารัตน์ ชัยภูมิ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
58440003013
นางสาวนนฑริกา ชนะธร ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
58440010720
นางสาวนุชนาฎ แก้วจันทร์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
58440000806
นายอดิศร ทองเพ็ญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
58440010717
นางสาวอลิตา เลิศสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
58440000829
นางสาวสุพรรษา คำซองเมือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
58440007870
นางสาวสุดารัตน์ พิลาเทศ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
58440007872
นางสาวบุญธิดา พูลสุข บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
58440005610
นายจิราพงษ์ ราชจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
58440002572
นายปรัชญา มะลุลี ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
58440005070
นางสาวไอลดา อัคสาร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
58440003500
นางสาวอภิญญา สุขจันโท ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
58440006189
นางสาวสุธิตา วาระสิทธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
58440007270
นางสาวเจนจิรา ลือชาโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
58440003641
นายชัยวัฒน์ ตันชาลี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
58440003041
นางสาวศิริวรรณ กุลจันทะ ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
58440006716
นางสาวกมลพรรณ วงค์ปา ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
58440004393
นางสาวกนกวรรณ เศิกศิริ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
58440000686
นางสาวกิตติยา เกษต้น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
58440000689
นางสาวนภัทร ไชยรัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
58440002250
นายณัฐสิทธิ์ อิ่มเจริญ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
58440000669
นางสาวอัจฉราวดี เมืองโคตร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
58440005767
นางสาวเนตรนภา ยวนหมื่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
58440000766
นางสาวปรัชญาวดี สีพล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
58440014121
นางสาววนิดา รุ่งเเจ้ง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
58440007275
นางสาวกัญญารัตน์ ปลัดครบุรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
58440000867
นางสาวกนกอร โกศิยะกุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
58440000618
นายพิสิษฐ์ ศรีหลิ่ง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
58440013112
นางสาวอรยา สิงวงษา ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
58440001023
นายวัชรพล จำปาสิทธิ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
58440000805
นายขรรค์ชัย วรราช วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
58440004269
นางสาวอรฤดี บัวระพา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
58440000596
นายอภิวัฒน์ โพธิ์สิม ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
58440000603
นางสาวชนาพร หงษ์ทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
58440001496
นางสาวทัดดาว คลังกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
58440000897
นางสาวนุชบา อ่อนคำวงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
58440002457
นางสาวสุคนธภรณ์ แสนโคตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
58440000690
นายวชรพล วงศ์สินธน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
58440003503
นางสาวจุฬารัตน์ จรทะผา ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
58440004443
นายสถาพร อินทรีย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
58440003212
นางสาวสิริรัตน์ ภูวิชิต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
58440000563
นางสาวกาญจนา มูลกาย ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
58440000612
นางสาวพนิดา ศรีโดวัน วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
58440000621
นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์ ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
58440000734
นายศิริศักดิ์ ศรีสอนมณี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
58440005870
นางสาวสุดธิดา สารีโท บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
58440004392
นางสาวเจนจิรา วงษาบุตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
58440001400
นางสาววนิดา บุตรศรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
58440005766
นางสาวไอยรดา ปอยยิ้ม ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
58440001151
นางสาวสุพาพร นะวะสิมมา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
58440006715
นายอภิรักษ์ สารุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
58440000678
นางสาวฤทัยทิพย์ พงษ์บุปผา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
58440000680
นางสาวอุบลวรรณ บุดสีสวย วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
58440007232
นายสุุริยา สุวานิช วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
58440013109
นางสาวรัสวดี แก้วโก ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
58440004673
นางสาวนุสรา ปู่วัง บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
58440007084
นางสาวณัฐธิดา ย่อดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
58440003640
นางสาวปรียธิดา นิลนะมะ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
58440001555
นางสาวกมณชนก ชาวเหนือ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
58440007883
นางสาวปิยะนันท์ กองแก้ว ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
58440000710
นายมนตรี เพ็งพรหม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
58440006107
นายกฤติน ขันละ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
58440004541
นายศักดา พรมจันทร์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
58440004444
นางสาวสุภาพร โสบรรเทา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
58440013053
นายธราธร มะโนรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
58440007065
นายวัฒนา ราษี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
58440005149
นางสาวเกศสุดา พรมประภาจิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
58440003034
นางสาววงศ์นภา ใจหาญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
58440003035
นางสาวสุวนันท์ บ่อแตน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
58440008523
นางสาวปฐมพร สุขกระจ่าง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
58440014123
นางสาวอัจฉราภรณ์ รูปต่ำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
58440014120
นางสาวอารีรัตน์ ผิวบัวเผื่อน วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
58440002395
นางสาวกฤษตยพร ศรีหริ่ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
58440000568
นายสกรานต์ อาษานาม วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
58440000598
นางสาวกิตติภรณ์ ขุนพรม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
58440002360
นางสาวมนทการ ควันโคตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
58440010532
นางสาวลัดดาวรรณ วรรณพฤติ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
58440010533
นางสาวรัศมี นิลหล้า วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
58440013103
นายวรากร ยังอยู่ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
58440002066
นางสาวเจนจิรา สุวรรณมามูล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
58440003575
นางสาวจรัสพร บุญสมร ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
58440015520
นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
58440000721
นางสาวปวีณา คำพอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
58440005148
นางสาวพัชรินทร์ ศิริคุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
58440001026
นายกนต์ธีร์ อัตรสาร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
58440004058
นางสาวน้ำฝน มูลโคตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
58440001763
นางสาวทิพวรรณ โสภาบุตร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
58440007066
นายอานนท์ วงษ์จันดี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
58440004562
นางสาวดาราวรรณ ศรีเพลีย วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
58440000597
นางสาวพรทิพย์ โสภา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
58440003172
นายกิตติชัย มังสุไร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
58440001342
นางสาวณัฐณิชา ํชาวโพธิ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
58440002189
นางสาวเบญจวรรณ ศรีประเสริฐ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
58440006341
นางสาววรรณมณี สาครเจริญ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
58440008243
นายอนุวัตร สาระพันธ์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
58440007231
นางสาวอาฏชา เคณาอุประ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
58440004802
นายทศพล หมื่นเร็ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
58440010531
นางสาวรสสุคนธ์ ชุมอภัย ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
58440000564
นายปณิธาน ทิพย์สนเท่ห์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
58440000600
นางสาวอมรรัตน์ ต้นกันยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
58440000613
นายอนุพงศ์ แสนโบราณ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
58440002359
นายธิติวุฒิ ดาบสมศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
58440001200
นางสาวเพ็ญประภา เกษดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
58440000878
นายนนทวัฒน์ พรหมศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
58440007871
นางสาวอภัสรา หล้าสวย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
58440001203
นางสาวลัดดา เผ่าศิริ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
58440001340
นางสาวกนกพร บุญลอด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
58440003708
นายอนิวรรต สินทิพลา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
58440000665
นางสาวมินทร์ฑิรา วงษ์ภูธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
58440000834
นางสาวศิริรักษ์ เพ็งเจริญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
58440004207
นางสาวธัญธิกา ขุนตัน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
58440002361
นางสาววิภารัตน์ โถตันคำ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
58440012096
นางสาวสุธิตรา ลาหิบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
58440008238
นางสาวน้ำฝน ผิวจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
58440000623
นางสาวศรัญญา อ่วมงามทรัพย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
58440014112
นางสาวปาลิตา หอมดวงศรี ค.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
58440007624
นายเสาวภา ซื่อสัตย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
58440001364
นางสาวปภัสสร แก่นคำ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
58440009894
นายสิทธิพงษ์ สำราญเอื้อ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
58440007085
นายณัฎฐา ราชาทุม ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
58440013111
นางสาวพัชรินทร์ ไกยะฝ่าย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
58440000560
นายศิริศักดิ์ หลวงเพชรชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
58440000652
นางสาวสรวงสุดา ชาไมล์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
58440007623
นางสาวนฤมล แก้วปัจจิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
58440012587
นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
58440003936
นางสาวนิภาพร สุขศรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
58440000793
นายธาดาพงษ์ จิรภาสสกุลชัย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
58440008242
นางสาวปนิดา แก้วคำมิ่ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
58440004803
นางสาวชาตยา ปลั่งกลาง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
58440000642
นางสาวนัทมล ชาวดอน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
58440005487
นางสาวศิรินทิพย์ อุฎะมาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
58440009890
นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
58440001184
นางสาวสุนิภา กินรีโดน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
58440001513
นางสาวธัญลักษณ์ โกสูงเนิน วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
58440002945
นางสาวสุวนันท์ วิชาทา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
58440001517
นายพงศกร ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
58440008527
นางสาวคิดสุดา พระโคตร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
58440000723
นางสาวเมทินี สีจันทวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
58440012696
นางสาวกมลทิพย์ ศรีละพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
58440001706
นางสาวสุธิตา วิเศษดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
58440013710
นางสาวอภิญญา ไชยเบ้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
58440001514
นายจุฑาวุฒิ โนนทิง บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
58440001845
นายมงคล ภาชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
58440011622
นายฉลองบุญ จันทะวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
58440005486
นายศุภชัย โสมปิตะ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
58440006362
นางสาวปิยนาถ ศรีแก้ว ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
58440006872
นายธนากรณ์ เสนหาร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
58440004504
นายเอกภาพ โพธิ์แข็ง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
58440005483
นางสาวจิรวรรณ ติยะประวัติ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
58440000561
นายนพนันท์ นุ่นนาแซง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
58440006077
นางสาวกัญญาลักษณ์ พันธ์วงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
58440005872
นางสาวณัฐพัชร์ เชื้อศิริขวัญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
58440005611
นายกิตตินนท์ ประชามาตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
58440001354
นายจีรศักดิ์ ดวงสงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
58440002564
นายสุรชัย รู้ยืนยง ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
58440014130
นางสาวเยาวลักษณ์ ปาธิกานัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
58440014139
นางสาวสุรีฉาย ไชยมาตย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
58440011127
นางสาวศิรประภา ราชชมภู ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
58440001429
นางสาวศิริรัตน์ ครสวรรค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
58440010304
นางสาวรัชดาพร โชสูงเนิน วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
58440005399
นางสาวสุกัญญา แสนสีใส บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
58440006622
นายชยานนท์ สุทธิอาจ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
58440003196
นางสาวณัฐธยาน์ คันทะภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
58440004608
นายนพรัตน์ ฉายประดับ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
58440000726
นางสาวอลิตตา คตสีทา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
58440000727
นางสาวหัทยา เพียรไธสงค์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
58440000742
นายศุภวิชญ์ ศรีธรรมมา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
58440000750
นางสาวกมลเกียรติ เหล่าประเสริฐ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
58440000786
นางสาวอมร แผ่นทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
58440000787
นางสาวลาวัลย์ศิริ สวัสดี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
58440000812
นางสาวกรรนิการ์ ปราบพาล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
58440005157
นางสาวอินทิรา ขันทะม่วง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
58440006719
นายปฏิพล เข็มมาหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
58440005400
นางสาววิยะดา เวชวงษ์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
58440001851
นายจัตตุพล ดุพงศ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
58440004394
นางสาวนัฐมน วจีประศรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
58440010535
นางสาวสุกัญญา สายพัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
58440004809
นายสุพัฒน์ มุงแสน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
58440000728
นางสาววัชราภรณ์ พิทักษ์วาปี วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
58440000759
นางสาวปวีณา สายกำธร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
58440001206
นางสาววิกันดา หอมลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
58440011892
นายบัญญวัต บุญหนา วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
58440001669
นางสาวณีรานุช ภูวะสี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
58440001793
นายวุฒิชัย แสงโรชา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
58440010911
นางสาวพรปวีณ์ สายบัวกฎ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
58440010912
นางสาวรัชนีกร สุดาเดช วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
58440001027
นายโชติวัฒน์ อำมุกคะ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
58440001789
นายศราวุฒิ ราชคต วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
58440004395
นางสาวอารียา อุภัยพรม วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
58440002462
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วคำแสน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
58440003162
นางสาวพัชรีภรณ์ ศิริเชษฐ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
58440000814
นายณัฐนันท์ โคตรศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
58440008250
นายวัชรพงษ์ ธรรมจิตร์ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
58440005401
นางสาวกันนิกา พ่วงจีน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
58440004049
นางสาวเยาวลักษณ์ ลิ้มภูมิณรงค์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
58440000859
นางสาวสิริมา สมานแก้ว บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
58440000822
นางสาวศรัณย์พร ศิริเชียงพิณ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
58440000825
นางสาวสุชัญญา คำสุข วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
58440005163
นายปฏิมากร สุปัญญา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
58440004674
นางสาวจุฬารัตน์ นันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
58440013723
นางสาวอรวรรณ ปัจฉิม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
58440002465
นางสาวจุฑามาศ ชำนาญศรี วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
58440003171
นางสาวขจีวรรณ มูลดี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
58440004130
นางสาวจุฑาธิป ปกป้อง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
58440001852
นายธวัชชัย จ่าบุญ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
58440001036
นางสาวปทุมวิไล วงแต้ม บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
58440010886
นางสาวอุไร สุราช ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
58440002844
นายรัชนัย ดงแสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
58440014144
นางสาวศิริลักษณ์ คงสมมาตย์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
58440005006
นางสาวศิริยากร แก้วกงพาน วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
58440008301
นายเกียรติยศ ศรีทิพย์ป้อม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
58440013725
นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์เกตุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
58440008589
นายสิทธิชัย โตไธสง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
58440004808
นางสาวธนาภรณ์ บุพศิริ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
58440007885
นางสาวสุกัญญา ม่วงวันดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
58420000095
นางสาวจาริยา กาทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
58440002679
นางสาวอารีรัตน์ แขกลังกา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
58440007234
นางสาวอรชุณ บุษบา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
58440000857
นางสาวกุลณัฐ พรมวงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
58440002845
นายพิชิตชัย ผาจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
58440000919
นายรัชชานนท์ ศรีเสมอ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
58440000714
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เพ็ญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
58440000717
นางสาวขนิษฐา ศิริวารินทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
58440000754
นางสาวปราณปรียา คำปลิว นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
58440000756
นางสาวลัดดาวรรณ สุขิตา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
58440003756
นางสาวกาญจนา กาญบุตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
58440010541
นางสาวเยาวลักษณ์ พิรุณ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
58440003391
นางสาวรัตนาภรณ์ ธีระพาพงษ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
58440002296
นางสาวจินดารัตน์ ต่างสี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
58440002152
นางสาวเบญจมาศ พลดงนอก วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
58440011125
นางสาววิรัญชนา นครชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
58440013119
นางสาวกรรณิการ์ คำคนซื่อ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
58440003849
นางสาววิภาภรณ์ คุ้มโนนชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
58440000732
นางสาวชลธิชา ประกอบสำเนียง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
58440003161
นางสาวนันทิยา ต่างสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
58440005160
นางสาวสุชานาถ จันนา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
58440007092
นางสาวสิลิลทิพย์ เหมือนหัวหนอง ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
58440000824
นางสาวจุฬารัตน์ ศรียัง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
58440000826
นางสาวจิราวรรณ วิลัยใส บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
58440002090
นางสาวปิยธิดา ไชยภูมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
58440013115
นางสาวเจนจิรา ศิริไป วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
58440011753
นายจีรพล มุสิกบุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
58440006314
นางสาวโสภาพร แก่นพ่อ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
58440002229
นายรัชชานนท์ สุขรักษา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
58440002471
นางสาวสุพรรณษา สุริโย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
58440001495
นางสาวกาญจนา พิมบุญ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
58440002293
นางสาวจุฬารัตน์ มาลี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
58440004999
นางสาวพัชราภรณ์ คุ้มครอง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
58440011126
นางสาวกรกมล พุทธมา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
58440001121
นางสาวดวงใจ ศรัทธาคลัง วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
58440015531
นายวัฒนะ ซาเสน ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
58440001333
นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
58440010170
นางสาวจิราภรณ์ ชวนรัมย์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
58440005873
นางสาวปานานนท์ กุลราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
58440010538
นางสาวณัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
58440007212
นางสาวสุภาพรรณ ศรีโททุม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
58440001964
นางสาวระพีพรรณ ไผ่ล้อมทำเล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
58440001965
นางสาวปวีณา กลมเกลียว วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
58440003526
นางสาวธิติมา จันทวฤทธิ์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
58440001493
นางสาวสุณิตรา พะชะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
58440002135
นางสาวกนกพร สืบมา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
58440000780
นายสุรัตน์ ปัดถาวะโร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
58440011120
นางสาวรังสิยา แก้วไทรนัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
58440001683
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
58440003055
นายทัตพงศ์ ศรีหงษ์ทอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
58440007564
นายกิตติภพ หมั่นการ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
58440002574
นางสาวณันฑการณ์ เบิกศรีใส ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
58440002187
นายรุ่งโรจน์ วรชินา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
58440001197
นางสาวไอลดา วงษาวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
58440001196
นางสาวนิศาชล สีเพียแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
58440005373
นางสาวกฤษณา จันทรเสนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
58440003800
นางสาวอัจฉราพร พลลาภ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
58440014132
นางสาวสุลิตา ภูมิชูชิต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
58440000735
นางสาวยลดา ประกอบสำเนียง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
58440005162
นางสาวจุทาพร การสร้าง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
58440001482
นายเมธี ใหญ่โสมานัง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
58440004084
นางสาวกัลยรัตน์ ขาวภูเขียว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
58440014135
นางสาวประภากร บรรจง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
58440004161
นางสาวนุจรินทร์ โคตะมี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
58440004812
นางสาววรรณณิภา ราชโคตร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(มลพิษสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
58440001516
นางสาวปวีณ์ธิดา ภูอารีย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
58440004815
นางสาวนัจนันท์ รัชฎา บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
58440002274
นางสาวขนิษฐา หวานแท้ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
58440000785
นางสาวภิรมย์พร ตรีศาสตร์ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
58440000840
นางสาวจามจุรีย์ คำผอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
58440008295
นางสาวดาราวดี พิมพ์ศรี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
58440008511
นางสาวอารีรัตน์ จันทา ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
58440012748
นายสุรชัย ถกลกิจสกุล ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
58420000045
นายธราดล เกษทองมา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
58440006654
นายวุฒิพงษ์ ฝ่ายชาวนา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
58440000928
นายวรเดช ปินะสา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
58440007093
นายณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
58440001413
นายถิรวุฒิ วิรุณพันธ์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
58440000838
นางสาวสินจัย คำภาพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
58440007886
นางสาวฉันท์ชนก ชาลวันกุมภีร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
58440003454
นางสาวอาทิตยา ภิรมณ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
58440003483
นางสาวอัยลดา ผจงศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
58440003556
นางสาวจุฑามณี โคคำ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
58440007887
นายศรายุธ หนูมอ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
58440004678
นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
58440009998
นางสาวฐิตารีย์ ตะไก่แก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
58440003625
นางสาวธนพร มั่งมูล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
58440000828
นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์กิตต์วิริยะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
58440000904
นางสาวนฤมล นพคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
58440008264
นายสราวุฒิ กิมฮวย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
58440000794
นางสาวอภิญญา คนพรหม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
58440005617
นางสาวนิธิชา ผะสมพืช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
58440001204
นางสาวอักษรสวรรค์ อินทร์พิมพ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
58440004397
นางสาววรรณิภา อัครบุตร วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
58440010730
นางสาวเปรมฤดี เศรษฐรักษา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
58440000876
นางสาวรจนา ภูมิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
58440015528
นางสาวสุจิตรา สุริยเย็น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
58440004543
นางสาวพรพิมล อุ่นสนอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
58440000797
นางสาววลัยพรรณ ทวีชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
58440005155
นางสาวกนกวรรณ ปะวะโน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
58440010540
นายชินกร แสงเงินยอด ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
58440000839
นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
58440003757
นางสาวธัญพร กิ่งแก้ว วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
58440000817
นางสาวพัชรินทร์ นาเมืองรักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
58440011119
นางสาวสุจิตรตา สุขเจริญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
58440000715
นางสาวพรรณประภา ภูลายดอก ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
58420000004
นางสาวพัชรินทร์ เทวงศา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
58440000804
นายพัชร พันอินากูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
58440002188
นางสาวสิริวิมล วัจนสุนทร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
58440002480
นางสาวอรญา รำไพ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
58440006727
นางสาวพลอยไพลิน เสาสมภพ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
58440010172
นางสาวอรอนงค์ บุญคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
58440005075
นางสาวธิติญา คุณละ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
58440001408
นางสาวอรทัย ชาภักดี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
58440008900
นางสาวกานต์ธิดา บุญลอด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
58440002712
นางสาวณัฐวดี ศรีวัฒนทรัพย์ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
58440004831
นางสาวนัฏฐารุจา สร้อยกุดเรือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
58440001345
นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
58440008908
นางสาวศศิพร ไชยวัน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
58440000909
นายณัฐพงศ์ นามะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
58440013121
นางสาวอรวรรณ แห่งภูเขียว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
58440000901
นายอัจฉริยะ พงษ์สวัสดิ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
58440008317
นายณรงค์ วงศรีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
58440001105
นายจักรพงษ์ เทพกัน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
58440005375
นายชนะพล โคตรสีทา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
58440004270
นางสาวศิริรัตน์ ศรีหานารถ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
58440007099
นางสาวชัชดาพร ติดมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
58440007525
นางสาวณัฐริกา พันโภคา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
58440004399
นางสาวจันทร์จิรา น้ำก่ำ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
58440011131
นางสาวเบญจมาศ เขตสมัคร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
58440011132
นางสาววรรณิสา เนตรคุณ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
58440001859
นายรัฐพงษ์ ลือชาขันธ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
58440001213
นางสาวปิยธิดา แสงบัวท้าว ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
58440002163
นางสาวสุภารัตน์ จันสมุทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
58440013730
นางสาวเจนจิรา โคตรทิพย์ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
58440002300
นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
58440008901
นางสาวอัจฉราณี ศิริโยธา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
58440002302
นายณัฐวุฒิ ยศติวงษ์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
58440003440
นายนลธวัช พงษ์ปวน วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
58440013738
นางสาวกฤษณา สำรวมใจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
58440006233
นายวัชระ เฮียงโป้ง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
58440010306
นายณรงค์ฤทธิ์ แหล้จันทร์คำ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
58440003271
นางสาวศรุดาวรรณ พร้อมพวก ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
58440000922
นายชัยวัฒน์ เนินทราย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
58440007489
นายวชิระ สุนทรวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
58440005877
นางสาวสมัญญา กียะกูล ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
58420000027
นางสาวหยกทอง กองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
58420000026
นางสาววิภาดา โพธิ์พระ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
58440001355
นายวิทย์สรัช วรวิทย์ศรางกูร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
58440007892
นายรวินันท์ จันปุย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
58440003268
นางสาวจิรนันท์ ยุติพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
58440013056
นายเจษฎา พวงชมภู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
58440010547
นายมลทิตา แก้วจันดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
58440002307
นางสาวภัทรา ชัยเนตร ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
58440013039
นางสาววราภรณ์ สอนลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
58440002128
นางสาวกนกวรรณ อิงสา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
58440003088
นางสาวรวีวรรณ วักชัยสงค์ วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
58440011138
นางสาวสุธิดา จำปาทอง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
58440003958
นายรุ่งสิทธิ์ คะอะรัญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
58440001195
นางสาวรัชนีกร ปิงตา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
58440001871
นายสมบัติ สมคำศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
58440003477
นางสาวอรวรรณ นาหัวนิล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
58440003647
นางสาวอรสา นนทะคุณ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
58440001350
นางสาวสุพัตรา มาลี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
58440007896
นายปรัชญากรณ์ ไม่เศร้า บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
58440001102
นางสาวนิตยา ตาลน้อย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
58440001497
นางสาวจรรษะณัย ธุระธรรม ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
58440001030
นายนัทธวัช เครือจันผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
58440006149
นางสาวทิพย์กมล พิมทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
58440008528
นางสาวชุติมา เตชะนอก วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
58440001101
นางสาวนุชจรี พันธฤทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
58440001872
นางสาวภาวิกา โจณสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
58440003175
นายธนวุฒิ สุกรีฑา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
58440001131
นางสาวอรัญญา สารบัน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
58440004628
นายคงเดช ตาลหยง วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
58440001995
นางสาวกาญจนา หลาทอง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
58440012296
นายเจตริน ชมมี วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
58440004836
นางสาววาสนา โสภาพันธ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
58440006991
นางสาวพิชญา แก้วปัตตา ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
58440000964
นางสาวศิริวรรณ กิ้วภาวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
58440001699
นายเนติพงษ์ เเดงดี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
58440001137
นางสาวลลิดา บาลไทสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
58440001700
นายณัฐพล ไพพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
58440005079
นางสาวศศิมาพร ครองยุทธ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
58440001083
นางสาวนุชนาถ เจริญศรี ค.บ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
58440001087
นายเอกวิน เรียนพิด วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
58440001086
นางสาวอัจฉรา โพธิสม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
58440000974
นางสาวนฤมล เจริญชนม์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
58440012297
นางสาวอมรรักษ์ แสนคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
58440001040
นายสุรพัฒน์ รักษาภักดี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
58440011141
นางสาวนันทวัน พันธ์เทพ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
58440002308
นายศุภลักษณ์ ใจขาน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
58440015533
นางสาวนิดานุช พุทธจักร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
58440002213
นางสาวกนกวรรณ วงคำ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
58440001114
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
58440007174
นางสาวปาวีณา หนูป้อง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
58440003880
นายอาทิตย์ ศรีเพชร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
58440001175
นางสาววภาภรณ์ ลีบาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
58440001127
นางสาวณัฐวรรณ พุทธะครู บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
58440000967
นางสาวนันธิญา จิตรจักร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
58440000970
นางสาวจุฑามาศ สิงห์สู่ถ้ำ วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
58440001039
นายชัยณรงค์ สารีโส วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
58440001746
นางสาววิชุดา นามมนตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
58440014164
นางสาววิชุดา ลารัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
58440006234
นางสาว ฐิติวรรณ ดวงบุบผา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
58440003645
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งกลาง ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
58440001873
นายปรัชญา โสภา ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
58440001079
นายสหภาพ ดอนโอภาส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
58440001085
นายอนุชา ชัยราช วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
58440006730
นายวันเฉลิม แก้วศิริ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
58440001383
นางสาวธิดาวรรณ หนูยศ ค.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
58440000887
นายฑศชนะ ริกำแง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
58440000917
นายบุญญรัตน์ พิมพ์วัน วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
58440001107
นางสาวมลิวรรณ ผลอินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
58440001116
นางสาวอรวรรณ เนื่องอาชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
58440007176
นายภาณุวัฒน์ ประทีป วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
58440008911
นายตะวัน วิเศษศักด์ ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
58440003102
นายภาณุวัฒน์ จวงทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
58440004092
นางสาวกานต์ดา สาริบูรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
58440013741
นางสาววนาลี คินธร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
58440001388
นางสาววิสุดา อุทัยบาล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
58440001861
นางสาวณัฐทิชา อู่จอหอ ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
58440005880
นางสาวชลธิชา พุทธวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
58440010307
นางสาวมนทิชา ไชยมี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
58420000007
นายสิทธิศักดิ์ เหอ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
58420000035
นางสาวอทิตา เหล่าฮ้อ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
58440002487
นางสาวดวงดาว บรรดาตั้ง ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
58440008111
นางสาวศรีประภา วังคะวิง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
58440001536
นางสาวน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
58420000037
นายอภิสิทธิ์ ธาตุไพบูลย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
58440001149
นางสาวสุดารัตน์ จันทะเทพ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
58440006879
นายนันทปรีชา ฤาชากูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
58440007632
นางสาววิจิตรา ชอกลม วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
58440001104
นางสาวลำดวน สร้อยจิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
58440001115
นางสาวกานต์ศิตา ชัยมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
58440007237
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมพิลา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
58440001165
นายวีระยุทธ ซิสวัสดิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
58440000930
นายอมรเทพ จันทะพล ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1426
58440010545
นางสาวสรัญญา ลากลาง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1427
58440002481
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1428
58440002194
นายมาวิน กองสีทา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1429
58440001865
นายสมชาย ทองคำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1430
58440012053
นางสาวอุ้มบุญ พระราช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1431
58440006178
นางสาวณิชากรณ์ งามชมภู ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1432
58440002958
นางสาวพรสวรรค์ รัตนะสิมากูล ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1433
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1434
58440014151
นายกมล สินเทา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1435
58440002603
นายอธิปดี วีระชาติ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1436
58440001588
นางสาวสายใจ พิมดา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1437
58440001422
นางสาวกิริยา ลคร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1438
58420000036
นายพิชิตพล ดาวเศรษฐ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1439
58440001150
นายพงษ์ศธรณ์ สิมมาเต่า ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1440
58440007629
นางสาวจารุวรรณ บุญหล้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1441
58440014147
นายพิชิตชัย เที่ยงทำ ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1442
58440001525
นายพรรษวรรษ ลุนละวงษ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1443
58440004091
นางสาวสลิลทิพย์ เจริญไชย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1444
58440001063
นายชัชวาล ระหันสิม ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1445
58440001347
นางสาวนุศรา วัลลา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1446
58440001870
นายวัชระ พรหมกุล วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1447
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1448
58440000842
นางสาววิชุรดา ไชยนาค ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1449
58440000844
นายวรวุฒิ วงษ์สวรรค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1450
58440000869
นายอธิราช จันทร์แทน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1451
58440000929
นายณัฐวุฒิ เป็นมงคล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1452
58440002830
นางสาวอินทิรา พากุล ศล.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1453
58440000890
นางสาวศิรินภา คำโมง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1454
58440000908
นายศิริวัตร บุญชาญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1455
58440011828
นายฐิตวันต์ บุดดีคำ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1456
58440004833
นางสาวบัญจมาภรณ์ สร้อยกุดเรือ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1457
58440010174
นางสาวช่อผกา จันทำ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1458
58440007155
นายชาญชัย สิทธิโชติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1459
58440000913
นางสาวแพรวนภา สุทธิสาร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1460
58440007891
นางสาวทักษิณา ชาวพงษ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1461
58440001684
นางสาวอรินดา ธงชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1462
58440001574
นายนิลทวัฒน์ อันทะสา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1463
58440011797
นางสาวจิตรา วันสวัสดิ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1464
58440010305
นายกฤษฎา เอกวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1465
58440002483
นางสาวพิชนันท์ กะการดี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1466
58440008479
นางสาววรินทร แท่นวัฒนกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1467
58440001349
นางสาวหัทยา บุตรสิม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1468
58440004271
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ดาเบ้า ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1469
58440003129
นางสาวสุมินตรา วรสุทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1470
58440006396
นายศรายุทธ พรหมแสงสิงห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1471
58440008909
นางสาววิภา ปงกองแก้ว บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1472
58440013867
นางสาวสุรินทร รัตนภักดี วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1473
58440003824
นางสาววิกานดา รัตนไตรศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1474
58440000843
นางสาวกัณฐิกา สาริสี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1475
58440000856
นางสาวพรประภา เหลืองอร่าม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1476
58440000861
นางสาวอณิชนันท์ เพชรนาดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1477
58440000858
นางสาววิไลวรรณ สิทธิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1478
58440005771
นางสาวนิสาชล ใบใหญ่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1479
58440002808
นายนวมินทร์ เตชะมโนดม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1480
58440000946
นางสาววรรณภา ภูเงิน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1481
58440005875
นางสาวอุทัยทิพย์ พรมะดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1482
58440004401
นางสาวขจีวรรณ นามมะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1483
58440013737
นางสาวศศิธร แฝงสีคำ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1484
58440005624
นางสาวศศิปรียา บุญมี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1485
58440002023
นางสาววรัชยา สุวรรณสอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1486
58440001113
นายศตวรรษ ทองประทัด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1487
58440004198
นายภูวดล โฆสิต วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1488
58440002306
นายอภิสิทธิ์ มาตะวงษ์ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1489
58440007096
นางสาวอรอุมา หัดคำหมื่น วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1490
58440013731
นางสาวรัชนีกรณ์ บุญประคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1491
58440010490
นายอภิรักษ์ ทองทิพย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1492
58440004829
นายกรรชัย พระราช ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1493
58440004400
นางสาวสิริยากร หล่อนจำปา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1494
58440001546
นายนิรัตน์ เลขกระโทก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1495
58440011129
นางสาวสาวิตรี บุญประคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1496
58440000924
นายทิวา สีดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1497
58420000028
นางสาววนิดา มีศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1498
58440005879
นางสาวสุพิชชา กริชแก้ว ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1499
58440002207
นายกฤษดา โพธิ์สนธิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1500
58440011569
นางสาวภัทรียา ประทุมชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1501
58440011810
นางสาวศจีย์ สันทะรักษ์ ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1502
58440012956
นางสาวกนกพร วิเชียรชัย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1503
58440005769
นางสาวอุไรพร คำจันทร์ ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1504
58440011133
นางสาวธัญญเรศ งาหอม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1505
58440011134
นางสาวจารุวรรณ บุญประคม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1506
58440001889
นายอัคนี ทบสน วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1507
58440003154
นางสาวอนันตญา วงศ์ประทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1508
58440003541
นางสาวกาญจนาพร ไชยรา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1509
58440003441
นายณัฐพล บรรเทา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1510
58440006403
นางสาวศิริรัตน์ มาลาหอม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1511
58440001321
นายสกลกาล ยิ่งกำปั่น ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1512
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1513
58440002392
นายบุญญากร ศรีมันตะ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1514
58440001428
นางสาวเจนจิรา ศรีจำปาน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1515
58440001442
นายชุมพล ไชยสาคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1516
58420000015
นางสาวปวีณา หวังค้ำกลาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1517
58440006316
นางสาวชาลิณี เนียนไธสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1518
58440001917
นายธนวัฒน์ ทรงถิ่น ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1519
58440001657
นายสุรพงษ์ พักวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1520
58440001430
นายศักดิ์ชัย กอเขียวหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1521
58440001431
นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1522
58440003884
นายพีรวัฒน์ ผ่องแผ้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1523
58420000017
นายธีระชัย แสงโสดา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1524
58440001900
นางสาวจิรพรรณ ยะสาธะโร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1525
58440001770
นางสาวนิตยา ปัญญาวงศ์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1526
58420000025
นางสาวชลีพร แทบทาม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1527
58440005639
นายกฤษปภัส ไพโรจน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1528
58440006117
นางสาวชลิตา ภูมิเพ็ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1529
58440002195
นางสาวกฤตยา ผ่องใส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1530
58440004446
นางสาวฤทัย จันมาลา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1531
58440005300
นางสาวยมรา มะณีแสง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1532
58420000016
นายนรินทร์ เชื้อบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1533
58440001155
นางสาวสุทธิดา ชาญศึก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1534
58440001627
นางสาวณัฐธิดา กระโจมทอง วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1535
58440002235
นางสาวฟ้ารุ้ง ซื่อสัตย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1536
58440004844
นางสาวประติภา สุทธิแพทย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1537
58440004845
นางสาวศรัญธร ฝอยทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1538
58440005885
นางสาววิยดา บุตรน้อย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1539
58440014187
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองยอด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1540
58440005404
นางสาวแพรวนภา สีหันต์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1541
58440012794
นางสาวศศิญาพร สีดาวัด บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1542
58440007636
นางสาวอรณิช จิตงาม วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1543
58440001515
นายอมรเทพ สัสดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1544
58440001523
นางสาววิภาวดี กวีกรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1545
58420000018
นางสาวสุวนันท์ วิบูลกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1546
58440001532
นางสาวกฤษณา สิงห์ทอง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1547
58420000019
นางสาวจุฑาทิพย์ อินศร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1548
58420000022
นางสาววิไลวรรณ สุนิติโส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1549
58440004854
นางสาวบุษบา ไชยบุบผา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1550
58440004847
นายกิตติศักดิ์ สิงหบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1551
58440005637
นายภูธเนศ เพ็งสกุล วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1552
58440001540
นางสาวนพพร ในจิตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1553
58440003278
นางสาวณัฏฐา พลมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1554
58440002132
นางสาวสายฝน ชลเพชร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1555
58440001157
นางสาวนันทวิกา ร่วมจิตร วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1556
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1557
58440001167
นางสาวอรอุมา นามวิเศษ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1558
58440001417
นายธัชพล สีมาแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1559
58440001448
นางสาวสุภัสสร พั่วแพง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1560
58440001433
นางสาววราภรณ์ คำแสน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1561
58440001443
นางสาวขวัญจิรา แก้วระเวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1562
58440001463
นายณัฐวุฒิ พลเยี่ยม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1563
58440001667
นายคามิน ลำสมุทร ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1564
58440014182
นายเจริญศักดิ์ จิตมาต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1565
58440002347
นางสาวบุษดี โนนทิง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1566
58440006342
นางสาววิยะดา เบิกบานดี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1567
58420000023
นางสาวปัทมา มะไลทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1568
58420000024
นายศตวรรษ มะณี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1569
58440001547
นายธีรวัตร์ สินเนตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1570
58420000055
นางสาวศิริรัตน์ พัดฐาน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1571
58420000049
นางสาวสุนิดา ชะนะมาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1572
58440001675