รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
นายธนวัฒน์ วิรัตติยา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
58440006671
นางสาวยุวกาญจน์ สุริบุตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
58440000020
นายทนงกุล คำมุกชิก ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
58440011860
นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
58440000711
นางสาวยูมินา คำใสสุข ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
58440002159
นายนทีชา โพธิ์แข็ง วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
58440002137
นางสาวกฤษฎีรัตน์ แง่พรหม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
58440007822
นางสาวกิ่งกมล สิงคลีบับภา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
58440015841
นางสาวอรอนงค์ สร้อยณรงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
58440004778
นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
58440007603
นางสาวกิติยา นันทขันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
58440000656
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลัยลัก วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
58440007606
นางสาวณิชา ธีระสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
58440001071
นายชัชวาลย์ แสนบุดดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
58440000141
นางสาวกนกพร พายศรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
นายศักดา พิมคีรี วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
58440007604
นายเอกราช คนกลาง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
58440002444
นายเจษฏา ตาสุติน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
58440010786
นางสาวศศิรัศมี เข็มทีชินศรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
58440000450
นายทนง จันทุมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
58440002190
นางสาวผ่องใส ศรีพิทักษ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
นางสาวศิริรัตน์ หมีกุละ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
58440000641
นางสาววรนันท์ ศรีรัตนนาม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
58440015521
นางสาวอรอุมา วิริกิจ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
58440002703
นางสาวขวัญชนก หวาวันจารย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
58440006078
นางสาววรัญญา จันทะโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
58440001451
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ศรีดา บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
58440000823
นายธนกร เล้งสมบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
58440004398
นางสาวสุขศรีพร ลีงอย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
58440003743
นางสาวณัฐกาน วรรณพราหมณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
58440001391
นายปฏิวัติ สิทธิโชติ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
58440001061
นายสามารถ ขันธ์ซ้าย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
58440001322
นางสาวธนัญญา จำปาทอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
นายสิรภพ พรหมโคตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
58440001160
นางสาวสุธินันท์ โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
58440002565
นายพีระพล สังข์ไชย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
58440001276
นางสาวภรทิพย์ ฤทธิ์ชัย วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
58540000004
นางสาวกนกกาญจน์ ยืนยง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
58440005402
นางสาวเฟื่องฟ้า สายที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
58440003342
นายนัฐวุฒิ มูลแอด วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
58440008915
นางสาวอตินุช สารีบุตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
58440001974
นางสาวจริญญา ชาญบุพ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
58440001753
นายณัฐพล ทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
58440002398
นางสาวรัชฎาภรณ์ ยศปัญญา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
58440003618
นายภานุวัฒน์ กันยะพิลา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
58440001795
นางสาวอภิญญา วรรณพฤกษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
58440002608
นางสาวสุกัญญา อุปโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
58440002106
นางสาวนิตยา เจริญผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
58440002087
นางสาวชุติมา คำภูมี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
58440002088
นายทวีศักดิ์ เฮียงราช บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
58440002704
นางสาวศศินา เหมือยพรหม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
58540000061
นางสาวณัฐธิดา จันทะลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
58440004292
นางสาวภาวิณี สามิตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
58440002715
นายณัฐวุฒิ อุ่นคำ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
58440002710
นางสาวปุณณ์ภัสสร บุญโชติ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
58440005756
นางสาวอรชา ทาแหยม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
นายสนั่น ศรีโพธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
58440006642
นางสาวสุพัตรา แสงสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
58440003894
นางสาวเจนจิรา รัฐวานิช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
58540000006
นางสาวอริสา คำพิพากษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
58540000005
นายเจษฎา รสชุ่ม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
58440006368
นางสาวพิมลพรรณ พันลำ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
58440003455
นางสาวศิญาณี เบ้าคำ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
58440003452
นางสาววนิดา โสมศรีแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
58440003591
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
58540000013
นางสาวหัสนี รอบรู้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
58440005948
นางสาวธณันญา บุตโคต วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
58540000067
นางสาวเพชรทิพย์ จันมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
58440010635
นายวุฒิไกร สีชัยกร ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
58440008610
นายอติชาติ ขุนปากดี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
58440011556
นายอริย์ธัช บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
58440006852
นางสาวจริยา มูลเสนา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
58440007350
นางสาวกาญจนา พยุงดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
58440004033
นายภูมิศักดิ์ อินทร์สะอาด วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
58440004495
นายราชันย์ มนตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
58420000096
นายทรงศักดิ์ คะดาจิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
58540000007
นายพุธพงษ์ ดอกไม้ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
79
58440004299
นายศิริพงษ์ ยนต์ลอย วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
58440006853
นายปฏิภาณ พื้นพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
58440008037
นายจักรกฤษณ์ บูญศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
58440007305
นางสาวอนุตรา เศษจำปา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
58440006828
นางสาวอภิญญา อินลา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
58440007196
นายธีรภัทร ทิพเสน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
58440007298
นางสาวฐิตาภา ฐานะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
58440008050
นางสาวปณิตา โพนกลางสี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
58440014679
นางสาวเสาวภาคย์ มาลิจันทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
Mr.Amphayvanh Oudomdeth วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
58440013350
นายธนกร เดชขันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
58440006572
นางสาวนันนิภา หอมสมบัติ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
นายณัฐพล ชุมพล ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
นายชนกชนม์ ศรีบูจันดี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
58440006330
นางสาวดารารัตน์ ประเสริฐสัง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
58440006357
นางสาวศิริพร ก้อนทองดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
58440006358
นางสาวเกศกานดา สารีแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
58440006356
นางสาวธนพร ศรีคราม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
58440007152
นายธนเสฎฐ์ ต้นธีรพัฒน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
58540000010
นางสาวเบญจมาศ มิระสิงห์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
58540000009
นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
58440007167
นางสาวศุทธินี จันทรเสนา วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
58440008149
นางสาวพรพิมล ราชบัณฑิต วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
58440008454
นางสาวรัชนีกร จันทมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
58440013803
นายธีรพงศ์ หอระตะ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
58540000011
นางสาววิระดา ทองอุ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
58440008447
นางสาวนิภาพร ศรีระวงษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
58440008664
นางสาวธิดารัตน์ ฐานะ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
58420000151
นายนัฐพงษ์ รังษีสม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
58440010199
นางสาวชนิภา พัฒนสามารถ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
58440009956
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
58440008611
นางสาวดารารัศมี ดีมิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
58440012885
นางสาวสุวิตา ศรีจันทรา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
58440011742
นางสาวสิริลักษณ์ ราชวงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
58440010904
นางสาวสุพรรษา แสนตะรัตน์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
58540000095
นางสาวอุไลรักษ์ สุริวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
58440013846
นางสาวกัญญารัตน์ พันสอน ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
58440015047
นางสาวรัตติกาล ผิวอ่อน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
58440010053
นายนฤพนธ์ วงค์กวานกรม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
58440010054
นางสาวนุชนาฏ ชัยจันทา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
58440010955
นางสาวทัศนีย์ เมืองขวา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
นางสาวปรียาพร อินทนาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
นางสาวสุพรรณี นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
นางประภาภัทร เทพดุลยพัฒน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
นายอัษฎาวุธ ขันแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
นายภาสุ อามาตย์มนตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
นายเนติพงษ์ โยคันชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
นายนภวิชญ์ ภูมูลนา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
นางสาวอภิญญา ชาญฉลาด ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
นางกาญจนา โคตรโยธา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
นายปราโมทย์ มังควัฒน์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
นางสาวสายธาร คำมุงคุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
นางสาวกุลธิดา ลำเต็ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
นายวันวิสุทธิ์ แก้วมุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นายเสถียร ทะส่วย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
นางสาวจุฬารัตน์ เคธรรมมะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
นายอิสระพงศ์ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
นางสาวสลิลธาร ดวงอาจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
นางสาวจิราภรณ์ ภูนาแวง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
139
สิบเอกศิลป์ชัย แสนศิริ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
นายพงศกร เขียวคำ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
นายภูมินทร์ สีพิมสอ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
นายมาณพ บุษราคัม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
นายนิรพล พิลาทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
นางสาวชนาภา โคตะมะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
นายจารุวิชญ์ ประภูชะเนย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
นางสาวอุไรวรรณ คำขวา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
นางสาวเนตรนภา รัตนเพิ่มพูนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
นายศิริพัฒน์ สุทธาศวิน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
นางสาวจุฬา นาคเสน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
นางสาวสุธิดา เขียวใบไม้ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
นายอัครินทร์ แสงสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
นายธนาคาร โสดา วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
นายวชิรัตน์ เรืองสิทธิ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
นางสาววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
นางสาวอภิญญา คันธารส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
นายภัสภูมิ กองตัน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
นายกิดาการ สามา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
นายศราวุธ ดวงภักดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
นางสาวชฎารัตน์ แสงวรรณา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
นางสาวธิมาพร มาลาศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
นายณัฐพล เริ่มศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นายชำนาญ เชิงกาญจน์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
นายพีระพงค์ เคนอุทุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
164
นายธนเนตร โพธิสว่าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
165
นายกฤษฎา แก้วท่าไม้ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
166
นายธวัชชัย แก้วเคนมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
167
นายณฐพล ละเลย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นายเหมันต์ ถิ่นไกล บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นางสาวกานต์พิชชา อาทิตย์ตั้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
นางสาวณัฐริกา ปาเป้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นายจักรรินทร์ เลียวนรเศรษฐ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางบุญญาพร บุสดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวเจษฎาภรณ์ กลางราช วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวสุปราณี โจมแก้ว ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางสาวอรอนงค์ พุธชัยสงค์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
นางสาวอภิญญา คุณความเชื่อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวนัฐธิยา พูลอินทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
นางสาวยุวรี ลุล่วง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นายชัชวาลย์ แขครรไล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นางสาวรุ่งฤดี ศรีสมบิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
184
นางสาวสุพัฒตรา มาทาจันทึก วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
นางสาวแก้วตา บุญรักษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
นายสมรัก แสงรักษา วท.บ. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นางสาวชลธิชา ชื่นชม วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นายรักพงษ์ ชัยพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
นายพัฒนพงษ์ อุตะมะยาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
190
นางสาวปสุดา พลทะจักร ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายสัตยา บุญชัย วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นายชาติเชื้อ พื้นสมุทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเสริฐ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
นายวุฒิชัย ศรีบุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นางสาวเพียงฟ้า วรศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายธีรพงศ์ ธีระแนว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นายกรีต้า อาจวิชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นายอนนท์ ชัยจันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวกิตติมา จำปาหอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นายภาณุวัฒน์ นนทะนี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นางจิรัชญา โภคา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นายธีรพล ไกลจัตุรัส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นางสาวสิริพร ศรีแนน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวจุฑามาศ นาเมืองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวน้ำทิพย์ เชี่ยวชาญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายภาณุวัฒน์ พุทธเสน วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นางสาวอรกมล บุดดีคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นางสาวดารุณี สุโอษฐ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นายปิยะณัฐ ตราชู ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวอุมาพร น้อยมณี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวฉัตรนภา สงวนวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นางสาววาสนา ยานสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นายประเสริฐ สียางนอก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวบังอร สุครีพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสายฝน วิจิตรจันทร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นางสาวอภิสุนันท์ ตวงจงราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวศรวณีย์ ธระคำหาญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นางสาวพรรณปพร รังนาแพง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาวสุภาพร สุขราษฎร์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวดาวรักขณา วรรณวงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางสาวจิราภรณ์ วิณะโรจน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
222
นางสาวฉัตรชุดา ไชยรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นางสาววันวิสา จันทวัตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นางสาวจตุพร อุประโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวเบญยาภรณ์ นามวงค์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นางสาวลลิตา คำอุ่น บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นางสาววรินทร์ เพียจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นายจักรพล อินทร์จงล้าน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นายนริศ ไกรกลิ่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นายอนุลักษณ์ เปลือยหนองแข้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นางสาววรรณา เลิศมีนัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวธนิตา ฤาชากุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาวนริสา อินทะศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นายวรนนท์ ผิวดำ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นางสาวณัฐรมณ ภาโสภะ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นางสาวจริยา กองตัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นางสาวศศิมาภรณ์ อ้อนนวล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวพรวิมล วงค์เพ็ญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายบูรพา ธรรมโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางกิตติยา ผาเงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นายดวงพิชิต ไชโสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นายกฤษฎา ชาวดร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นายประจักร ดอนพล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายณฐาภพ สารีโพธิ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นายกิจจา เหาะเหิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
248
นางสาวปรียานุช พันธัง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นายสัตยา อินทร์หาญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางสาวพรพิมล กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นายภาณุพงศ์ เสนารักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
Mr.LE QUANG LONG ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นายพลภัทร์ แพะขุนทด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นางสาววิลาวัลย์ วรวิเศษ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวภาชิตา สงไชย บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
Mr.Benoit Grenoilleau ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายอนุชิต พรหมประสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
258
นางสาวพรเพ็ญ อุทธบูรณ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวจามจุรี จันทจร บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นายวัชรพงศ์ จตุรพรภัทรา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายวีระพงษ์ ศิริเชษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นางสาวช่อผกา อารีวรพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นายเฉลียว พินิจมนตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นางสาวชุลีพร หมู่บ้านม่วง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นางสาวฐิติพร ตามบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นายอานนท์ ขจรฤดีกรกุล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายศรันย์ ศรีทุมสุข นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
นายเนรมิต นาคเป้า ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นางสาวยุพวรรณ บุญซ้อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นายจักษพันธ์ ขุริดี วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นางสาวนันทิยา พลบูรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายพิชิตชัย พันธ์หลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นางสาวเมทินี รอดพ้นภัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นายวีระพล รัตนอุดม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นายคมกฤช บัวลอย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายสุริยา แสงมุกดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายคาเชนทร์ คำเพชร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวฐาณัชชา กฤตบวรวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นางสาวอาทิตยา ลาภากิจ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
สิบโทประวิทย์ คำวันดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นางสาวสาริตา ฮังกาสี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นายสุรชาติ ประสมศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นางสาวรัตติยากร วังภูมิใหญ่ วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นายทรงวุธ จันทมูล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายปัญจพร จิตรตั้ง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นางสาวนัฏฐาพร สายจันยูร วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
58540000071
นายอภิชาติ เหล่าแสลง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
288
นายศิวะ มาศแสนสุข วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นางสาวพิศมัย แสนสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นายนรากร วิชัยวงษ์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายบันเทิง ทองอุทััยศรี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นางอัฐกร คะประสงค์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นายตันติกร ศรีสมศักดิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นางสาวสุนิษา ปาประเส บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวรัชฎากรณ์ วรขัตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นางสาวเพ็ญศิิริ จันสุกใส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวนภาพร สาริสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์สินธุ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวสายนที คัดตะโล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นายทศพร ภูชัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายวุฒิชัย ราชไมตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นางสาวจิตรานุช อินทรสูต บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
58540000042
นางสาวสุนิสา ยืนนาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
306
นางสาววิสาขา คันทะมาตร บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวกัลยรัตน์ ลำทอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
นางสาวหัยทยา กาญจนโอฬารศิริ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นางสาวภัทราพร สีน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวาน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
นายอาทิตย์ ชุมโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นายสนธยา ฉายาภักดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นางสาวอัมภาภัทร ปังคะบุตร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นายโกศล เพราะภูมิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นางสาวศิริวรรณ ถีระสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายวุฒิชัย จันทะแจ้ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นายศรัญยู แก้วศรัทธา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นายธงชัย พุทธาผา วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาวดลนภา เว้นบาป บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวนงนุช วงษ์สิงห์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุทธิ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวนันทนัช จิมขนทด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นายจีระศักดิ์ คลังบรบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นายอิสรพงษ์ กุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาวนัยนา วรรณดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นางสาววธัญญา ศรีหริ่ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
58440011939
นางสาวรัชนีกร อุรามา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
58440011954
นางสาวสุภานิตย์ สาริโก วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายชยิน อรุณธิพัฒเดชากร บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวมัญธิญา เดชแพง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นางสาววิมล ศรีขาว ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นางสาวรมยกร โสสิงห์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นางสาวกนกอร จำใบ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นายVangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
MissNouthao Xengnhiachongkhue บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวจิราภรณ์ เตนาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวนัฐาภรณ์ โสภี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นายอิสระ หวังดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นายกฤษฎา บัวระพา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นายภานุสิทธิ์ ศิลารัตน์ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
จ.ส.ต.อภิชาติ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
จ.ส.ต.ประชา วัจนามัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
58540000017
นายวรวุฒิ จันทร์อ้วน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
349
นางสาวสาวิตรี โรจนปาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวอภิญญา ผิงเหลือง วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นายสุวิทย์ ชาวสวน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาววิภารัตน์ แก้วภูบาล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางสาวปิยพร โสใหญ่ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายสุรเดช ถนอม ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นางสาวพิมพ์ชนก สงฆ์มา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวจารุรัตนา ถาวงษ์กลาง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นางสาวภาวิดา ขวาของ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวนงคราญ คำเลิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายศุภสิน วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
นางสาววิไลพร คำมุกชิก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นางสาววันวิสา นันทไสย์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวปวีณา เประกันยา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นางสาวลลิดา พิกุลศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
นางสาวศิริญาพร มาพันธ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นายชีวะ คูณทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นางสาวกัลยา ไชยเพ็งจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
นางสาวธัญพร เกลี้ยงกลม บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาวชื่นนภา วณิชปัญจพล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นายธวัชชัย ประเทศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวชญาดา สุนา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวพรนิภา ไชยสงโท บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวสุนิสา มูลทะศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นางสาวรัศมี บัวฮมบุรา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
58440011940
นายรณชัย อินทะนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
58540000030
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
381
58540000085
นางสาวเบญจวรรณ ลีลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
382
58540000083
นางสาววิไลลักษ์ ทันวงษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
383
58440012247
นางสาวภาวินี คคนะกันต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
58540000062
นายเกียรติพงษ์ วิยะโส รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
385
58540000063
นางสาวกาญจนา ภูวังมน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
386
58540000066
นายปฏิภาณ ร่องนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
387
58540000064
นายขัตติยะ ลอยศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
388
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นางสาวนารินทร์ มีแสนสัตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นางพราวนภา ชาติภูธร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นางสาวกาญจนา ศรีษา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
MissDonekeo Manivong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวมัลลิกา จ่าไธสง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาววันวิสา สงครินทร์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายเจริญพงศ์ วิเศษศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นายอดิศร ดอนพล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นางสาวอัญธิกา มั่นเพียรจิตต์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นายคัมภีร์ อุปแสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นายชัยภิเษก ดอกพุฒ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นายเมฆอานนท์ แพงด่าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นายอุเซคิ โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นายชุน โอโตโมะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวจุฑามาศ คำดีบุญ วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นายอภิสิทธิ์ มีพรหม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
58440012873
นางสาวจุฑารัตน์ รอดรักษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นางสาวปิ่นเพชร บุตรเจริญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
407
58540000070
นางสาวนภวรรณ แท่นทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
408
58540000060
นางสาวประภัสสร พลดงนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
409
58440012828
นายธานี พันทอง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
58440012829
นายคมกริช ด่วนชล บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
58440015820
นายฤทธิพงษ์ นารินรักษ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นางพรพิมล สาระคำ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางฐานิตา ภูมิเทศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นายสิทธิเดช โตสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าอินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
Mrs.EMALYN CHAIVIRATHPONG ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
58540000028
นางสาวปาณิสรา สุวรรณสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
419
58540000029
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
420
58540000023
นายพัฒนพงษ์ สุพร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
421
58540000025
นางสาวสุจิตรา คำอ้อ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
422
58540000050
นางสาวนุชจรี ศรีพันดอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
423
58540000081
นางสาวกมลพรรณ พันธ์ณวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
424
58540000087
นางสาวอุทุมพร พวงไธสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
425
58440015831
นายพัฒน์สิน บัวจำนงค์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
58540000053
นางสาวช่อผกา ศรีจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
427
58540000056
นางสาวเอมอัชณา หงษ์คำเมือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
428
58540000072
นางสาวณัฐมล ไกรศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
429
58540000073
นายณัฐศักดิ์ ชัยสุบรรณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
430
นายจุฑาธวัช แสงวิจิตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
Mr.Elton John Pi-ig ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นางสาวสุนิสา คำไพเราะ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นายณพวัฒน์ สกุลสุขวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวศศิธร เมืองคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
58440012656
นางสาววรรณวิภา ชินบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวญาติมา ปัญญาธร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
58440013061
นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
58540000019
นางสาวรุ้งฟาง พินัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
440
58540000020
นางสาวนิพาพร ลมวิชัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
441
58540000039
นายอภินันท์ หอมสมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
442
58540000041
นางสาวสุมาลี ไทยแสนทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
443
58540000037
นายวิธวัต คตภูธร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
444
58540000036
นายอนุวัต สุดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
445
58540000024
นางสาวสุปาณี พรมคุณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
446
นางสาวรัตนาวลี ถียัง ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
58540000089
นายธัญธร ภูชนิด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
448
นางสาวศศิธร คุณพาที บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
58440015836
นางสาวมลทิพย์ ราชนอก บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
58440015837
นายณฤทธิ์ พงษ์ปิติธนโชค บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นายศุภชัย พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นายพีรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
454
58440012838
นางสาวสุพัตรา ศรีหะ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
58440012872
นายพงศภัค ลาหมัน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
58440012212
นายสรายุทธ โลหะเวช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายสหวัชร์ สายสมอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาววิภาวรรณ์ ถาบุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นายชัยวัตร ชัยจำรัส ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
58540000069
นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรณยงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
461
58540000047
นางสาวจริยา ชนะมัจฉา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
462
58440015821
นางสาวเบญจมาศ หน่อสุริวงศ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
58540000049
นางสาวสุกัญญา ชาวัด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
464
58540000093
นางสาววราภรณ์ สารีโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
465
58540000094
นางสาววิมล เสตพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
466
นางสาวดวงใจ วรรณกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์มหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาวเสาวภา ใจแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
469
นายเฉลิมหล้า วัฒนวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นางสาวอนงค์ จันทรเสนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นายจิระ ชนาสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นางสาวสุวินญา จรโคกกรวด นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
นางสาวสุรีวัลย์ กรแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นางสาวขวัญชนก จันทร์ชนะ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นายจัตุมงคล แพงสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นายชาญชัย พิริโยดม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
นางสาวสุดาวรรณ ประดิษฐ์แจ้ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นายชูเกียรติ ขวัญสุวรรณ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
58540000059
นางสาวนุชสรา สุขวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
480
58540000043
นางสาวสะรุตา สุบิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
481
นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นายวรรธนัย แสนโยธา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นายสืบพงศ์ พูลศิริวิไล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวปิยธิดา สัพโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
58540000026
นางสาวสุนิตา บุบผาพอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
486
นางสุพัตรา พรหมฝาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นายยุทธนา สอนสาระ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
MissLyra Bello ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
58540000021
นางสาวมณีชญา ชัชวาลย์ปรีชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
490
นายชัชวาลย์ จันทราช บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวประพาฬภรณ์ เอ้งฉ้วน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวธิตินันท์ กัญญานาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นางสาวนุชิดา สาระดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นายอานันท์ ไวยวรณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
495
นางสาววามรินทร์ อรรถเสนา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายสิทธิชัย สุนทรวิสัย วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นางสาวพลอยไพลิน พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
58440015833
นางสาวณัฐมล แก่นแก้ว บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นางสาววนัชพร ไชยปาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
58440015834
นางสาวขวัญดาว จันทาสี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวหัสญา สิงห์เสนา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสุรีรัตน์ เพชรฤาชัย บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
Mr.Vangkueyang Yonglor บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นางสาวกัลยาณี เนื่องอาชา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวอาภิญญา น้อยแสงศรี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นายโชติชนิต คำมุง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นายณัฐพล เหงียนวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
นางสาวชุดาภา ปรีชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นายกานต์ หมวดใหม่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาววาสิฏฐี ภูแช่มโชติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
511
พระเกษชฎา อำภวา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นางสาวอัจฉรา ทองโพช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นายภาคภูมิ จันทาพูน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นายกรกฎ เพ็ญภักดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นายกฤษฎา พรมสีหา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาวประกายแก้ว ไชยชาติ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นางสาวศุภรัตน์ ขอบชัยแสง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวรัศมี อะภัยโส บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นางสาวศรีสุดา โสภา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นางสาวนันท์ภัสร พรมสุทธิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
58540000052
นายวันเฉลิม แก้วศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
522
58440015816
นางสาวปัทมาวรรณ พรมแพง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
58540000079
นางสาวพาณี พิมท่าโพธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
524
58540000080
นางสาวสุพิตรา มุ่งงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
525
58540000084
นางสาวประภัสสรา จันทร์อ้วน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
526
58440015835
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นางสาวสุดารัตน์ โพธิพรม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นายศิวรักษ์ ผ่องโชค บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นายสุประวิชย์ ปัดจังหรีด วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นายชิงชัย ศิริวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
58440015845
นางสาวสฤทัย สวัสดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
58440015847
นางสาวอารียา หนูพิศ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นายธีระพล วงษาบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
534
นายธีระพงษ์ สินธุเทา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวนิศาชล มูลมาตร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
ร้อยตำรวจโทสมพงษ์ พบวันดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ สีหานาท น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
สิบตำรวจตรีชาญยุทธ จันทร์เหนือ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
สิบตำรวจตรีรุ่งสุริยา สีนาทนาวา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
สิบตำรวจตรีวรนัญ วรวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
สิบตำรวจตรีสุริยา โพธิ์ศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
สิบตำรวจตรีวีรพล มูลกัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
สิบตำรวจตรีเบิร์ด ศรีวิบูลย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
สิบตำรวจตรีสิริวัฒน์ โพธิ์จันทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
สิบตำรวจตรีทนงศักดิ์ เหมือนแสงศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
สิบตำรวจตรีประภัสร์ สรรเกียรติกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายณภคดล สดกลาง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวจิรารัตน์ พันศรีเลา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
นางสาวศิริพร ชาภักดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสาวเปรมกมล สงเสด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นางสาววารุณี คำโส ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นายภีรวุฒิ มณีทร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางสาววราภรณ์ สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นางสาวเมธาวดี สาริโท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นายสมพงษ์ สารีโท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นายบุญญฤทธิ์ อุดมบัว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายนิพิชิต สิทธิศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นางสาวปัทมาพร เฉียบแหลม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวยุพาพักตร์ บุตตะโยธี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายธรรมรัตน์ ขินาวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายสุรไกร แก้วแสนเมือง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
58540000076
นางสาวลลิตา ผากาเกต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
563
58540000077
นายประชา พลบุบผา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
564
58540000078
นายนายศุภชาติ แสนสุข รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
565
58440015818
นางสาวชนานันทน์ สร้างเบญจพล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
58540000086
นางสาวศิริพร ปริตแจ่ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
567
นางสาวชานดา จิตต์อำมาตย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
58540000091
นางสาวเสาวณีย์ ภาคพรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
569
58540000092
นางสาวสุนิสา บุญชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
570
58440015838
นายฐานันดร มนุษย์สม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
58440015839
นางสาวกนกพร สิงหาศิลป์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาววนิดา อุตรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นายรัชพล ลอยบัง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นางสาวรวิพันธุ์ รัตนชาติวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นายธนะพล หอนงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นายกิตติพัฒน์ สุทัศน์ ณอยุธยา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวปิยะนันต์ อิ่มเรือง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นายมนัส มั่นแถม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายยุทธชัย บุตรอินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นางอภิญญา ดวงเงิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางจินตหรา สุมะลัด ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางสาวรุ่งนภา อ่างมัจฉา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นายธนะชัย สุวรรณรงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นางสาวภวจันทร์ เจือจันอัด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวสุนทรีพร นิโม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นางสาวอุไรพร หินอ่อน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นายอุทิศ ไกรยะแจ่ม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสรัลชนา บุญเลิศ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวพรรณงา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นายปัญญา ภักดีราช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
58540000075
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
594
นางสาวจรินทร์พร ทวีทรัพย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาวจิระภา อุปชัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
596
นายกิตติภัค เรืองเดช ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายวันเฉลิม พงษ์พัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นายอภินัน อุไร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นางสาวสุภาวิตรี บุญเวิน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นายชลัมพล ธูปกระแจะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวนันธิดา ขันเดช ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นายขจรเกียรติ วันสืบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นางสาวผรุสดี ดาโสภา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
Mr.NGUYEN THANH CONG บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นางสาวกรรณิกา โคตะมา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นายธีรพงศ์ พลศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นางสาวสุนิษา กองทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นางสาวกิติยา กล้าหาญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นางสาวกนกวรรณ ทุมจันทึก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
58540000033
นายชัยวัฒน์ เนินทราย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
613
นางสาวอัญชนา ภูริศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
58440015817
นางสาววาสนา จันทะศิริศักดิ์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวสุรีพร สุขเจริญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
58440015829
นายอัษฎา เดือนกอง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาวผกามาศ กองกุล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นายภัสธิยะ ลีบาง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นายอนุชา ทิพย์วงษ์ษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
58440015848
นางสาวกนกวรรณ อุปศรี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาววรรษมน สิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
58540000051
นางสาววิภารักษ์ ฤทธิธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
624
58540000065
นายนันทวัฒน์ กิ่งชุม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
625
นายภูวนิช คงเจริญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
นางสาวนริศรา โอชารส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวเนียรนภา เวียงสมุทร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นายพชร รอดสว่าง วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
Mr.Phougern Khoonpasirt บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางสาวอาภาพร โคตรหานาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
633
นางสาวปรารถนา ยกเทพ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
นายณัฐพล สวยวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นายจักรพล กาฬสินธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวพรทิพา ปัดชาชม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
637
สิบตำรวจตรีเทพพิมาน เมืองพร้อม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
สิบตำรวจตรีเฉลิม เพชรบูรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
สิบตำรวจตรีวิทวัส แก้วประภา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ ทองสม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
สิบตำรวจตรีอานนท์ หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
สิบตำรวจตรีนภดล เพ็งทัพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
สิบตำรวจตรีศักดิ์ชัย พิมพ์เหมือน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
สิบตำรวจตรีสุรเดช อินทนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
สิบตำรวจตรีคชพล พิลาวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
สิบตำรวจตรีอภินันท์ พลดงนอก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
สิบตำรวจตรีธีระวัฒน์ มูลเพีย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
สิบตำรวจตรีอาณาจักร ศิริศิลป์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
สิบตำรวจตรีฐิติพลธ์ พลายระหาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
สิบตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ ไวยวรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
สิบตำรวจตรีพัทธพล แซ่ตั้น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
สิบตำรวจตรีอนุพงษ์ เจริญภูมิ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
สิบตำรวจตรีธวัชชัย สุกสด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
สิบตำรวจตรีวีระชาติ ทิพย์โชติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
สิบตำรวจตรีธนากร น้อยหมอ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ มะรังศรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
สิบตำรวจตรีนพรัตน์ อิสระบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
สิบตำรวจตรีจิรเมธ อายุยืน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
สิบตำรวจตรีเบญพล ดวงพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
สิบตำรวจตรีกิตติพล คนมาก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
สิบตำรวจตรีจตุภูมิ ภุมรินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
สิบตำรวจตรีเจษฎา ไชยวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
สิบตำรวจตรีปวนัฐ มาเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
สิบตำรวจตรีศาสตรา หนูกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
สิบตำรวจตรีพงศกร ไชยพร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
สิบตำรวจตรีลือชัย ปินะถา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
สิบตำรวจตรีเจษฎา มาตย์วิเศษ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
สิบตำรวจตรีชลาวุฒิ กาทองทุ่ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
สิบตำรวจตรีพฤฒพงศ์ สมทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
สิบตำรวจตรีศุภชัย ประทุมอรุณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
สิบตำรวจตรีอัชมี หมัดอะดัม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
สิบตำรวจตรีจิตรเทพ สุวรรณเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
สิบตำรวจตรีอธิบดี คณพระ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
สิบตำรวจตรีพิชญ ปัญญาสี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
สิบตำรวจตรีธีรนนท์ นามอุตวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
นายภัทรพงษ์ ดาราเพ็ญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวธีราภรณ์ สิทธิศักดิ์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางสาวอริญา โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นางสาวพันธ์ทิพย์ วงค์วิลาศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางสาวช่อผกา อินทร์จงล้าน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นางสาวจิดาภา บุญเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นางสาวนุสรา ทุมรินทร์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นายพงษ์ทวี เงินพัก วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นายสิทธิพล ชินบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
685
นางสาวนุชนาถ ศิมมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายศาสตรา มาทะยัพ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นางสาวจริยา ดวงหาโคตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวอรญา โหมดม่วง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นางสาวจิติมา แซ่ลิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นางสาวพิมพิกา อายุวัฒน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นางสาวจินตปาตี สินลม วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นางสาวจุฑารัตน์ โยธี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวภัทรพร ศรีสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นางสาวชนม์นิภา เหล่าสูงเนิน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายสถาปนิก วิไลกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นางสาวปิยฉัตร ไทธานี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นางสาวธีรภรณ์ ภักดี ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นายนิธิกร พรหมเจริญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นางสาวศริญญา ชมซา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นางสาวจิราพร โสดา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นางสาวศุภธิดา ศรีอำไพวราภรณ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นายเจษฎา สิงหศิริ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นายอภิรักษ์ เกิดสวัสดิ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นายปริญญา เข็มรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาวขวัญเรือน ชินบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นางสาวอมรรัตน์ พรมประเสริฐ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นางสาวกัลยา เอียสกุล1439900225885 บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวน้ำฝน จันทะเหล็ก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นายเชาวรักษ์ ชัยชนะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
710
นายชัยพงษ์ ภูด่านวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
711
นางสาวสายรุ้ง ฤาชัย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นางสาวพัชรินทร์ พาลาศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นางสาวสะกาวเดือน แก้วเชียงหวาง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดแก่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นายกษมา ไพสิฐชูวงศ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นายประชา พลบุบผา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
717
นางสาวลลิล สืบสิงห์ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นายเศรษฐวัฒน์ บุญไตรย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นายปฐมพร ทองคำ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวรัชดาภรณ์ คำมี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายศิริโชติ พจนสุนทร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางมุทิตา แสนบัว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวพวงพร จันทรเสนา วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นางสาวณภัสชล บุญลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายศิลป์ชัย พระภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นางสาวสุมิตรา บาบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวชบาไพร ธีระพาพงษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาวชฎาพร โสภาคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาววรรษิษฐา รักธง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นายจตุรงค์ อุดชาชน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวเกศินี โล่ห์คำ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นายชิตพล วิไลงาม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาววงษ์วรรณ นาคพรม วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาววรรธนีย์ ศิริแสง บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นางสาวกรวิภา ทองสุขดี บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาวสุรีย์พร ชาววัง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวบุณยนุช อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นายพัชรพล โพกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
741
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาวจุฑารัตน์ สุระคาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาวรัตน์ชนก ผาสุข บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวภาวิณี โชคดี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นางสาวสุพัฒตา โคตรสะขึง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
746
นายวธัญญู มั่นบำรุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
747
นายวารวัต ชมภูจันทร์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นางสาวจิรัธยา แก้วภิรมย์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นางสาวรัชนก ผาคำ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวอรทัย มะโนระกร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวยุพาพันธ์ สาขา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นางสาวนุจรี วงศ์ตาพรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นางสาวกรานต์ศิริ บริบูรณ์มังสา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นายพฤกษชัย ตระกูลแสงอุษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นายอนุชิต แก้วจำรอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นายพงศธร โมรา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายธีระยุทธ คานทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นางสาวอรญา แสนสุโพธิ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาวปารณีย์ สีพฤติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวจีรพร วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นางสาวศรีสุดา ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นายภากรณ์ ทาทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นายเสกสรร เรืองประทีป วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นางสาวศุภเจต ศรีพาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นางสาวศิริฝัน แก้วมูลตรี วท.บ. ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นายศุภวิชย์ วิเศษแก้ว วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาวเบญจมาศ ศรีบุญเรือง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวศิรินทรา พาเฮือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นายศุภกาญจน์ ศรัทธาธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นางสาวสุวนันท์ ธุระพระ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวอนัญญา คำสิงห์ศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นายเขตต์ตวัน อันบุรี ศล.บ. ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นางสาวเพชร์วรินทร์ เรืองแสน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นางสาวนิสาชล ราชบรรเทา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
นายธรณินทร์ เหง้าน้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
นายปรมินทร์ นาคเสน วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นายณัฐพล ชิยางคะบุตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นางสาวกาญจนา นรากร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นายประวิทย์ สีสวาท ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นายทวีป แก้วไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวสิโรธร จันทร์เรือง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวเพชรมณี แฝงเมืองคุก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นายรัฐพันธ์ วงศ์สุรีย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายศรายุทธ จันทาทอง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นายฉัตรชัย สกุลคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
58440015850
นางสาวยุพิน แก้วสุพรรณ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
58440015851
นายพฤหัส เขียงรื่นรมย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
58440015852
นางสาวศศิประภา แก้วเชื่อม บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นางจิรารัตน์ สมชาย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นายเจษฎา สุวรรณ์จักร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นายบุญเรียบ สีลาแดง วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วีระนูวานิชย์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาวหทัยทิพย์ กตสิริย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
798
นางสาวพัชรีพร นามบุญลือ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นายธวัชชัย สุวรรณราช บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นางสาวมลดา เมืองสีมาตย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นายฆนภัส สิงห์สาร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นางสาวฐิติพร วังวงค์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวเจนภา ดาทอง วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวสุนิดา คำประเทือง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
58440015825
นางสาววิภาวี ดาวเชิญ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายศุภชัย ปัดภัย บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
58440015853
นายจีรพัฒน์ สท้านพบ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นางสาวหัสญา แสงโคตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
809
นางสาวอริศรา อรกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นายศิวราม นรินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
58540000099
นางสาวกัญญาณัฐ ทิพสุภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
812
นายสุรพล รัศมี ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวสิริกมล สีหา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นายสุขสันต์ สิงห์ทองชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นายวชิรวิชญ์ ผาดำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวพิรัญญา พันธุศิริ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางสาวเมวิกา ศรีสง่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นายพีรเดช มีเพ็ชร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
สิบตำรวจตรีมานะศักดิ์ อิ่มยิ้ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
สิบตำรวจตรีพิเชษฐ์ หลวงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ โตเร็ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
สิบตำรวจตรีรุจธร ดานนธิสรณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
สิบตำรวจตรีพิษณุ รูปปิยะเวชน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
สิบตำรวจตรีพีระเชษฐ์ สุทธิชาติ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
สิบตำรวจตรีพิเนตร อาบูวะ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
สิบตำรวจตรีสิทธิโชค ยิ้มขลิบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
สิบตำรวจตรีอรรถชานนท์ สิกขา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
สิบตำรวจตรีอุกฤษฎ์ เซ่งเข็ม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
สิบตำรวจตรีอลงกรณ์ หงโสดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
สิบตำรวจตรีสมพงศ์ ดอนตาเหล็ก น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
ดาบตำรวจวัชรธร ด้วงคำ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
ร้อยตำรวจตรีจีระศักดิ์ คำวะเนตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
สิบตำรวจตรีปรวัฒน์ สวนยศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ รักษ์สุข น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
สิบตำรวจตรีสุพพิต นันทชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
สิบตำรวจตรีวิทยา ฤทธาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
สิบตำรวจตรีเสรี ศรีอุบล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นางสาวธิดารัตน์ สังศินะ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นายสุรินทร ศาลางาม วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางสาววนิดา ม่วงท่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวปัญญ์ชลี ถิตย์ฉาย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาวกรรวี อ่อนสีทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
843
นายณัฐวุฒิ เขตบุรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
844
นายจารุวัฒน์ พรมหา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
845
นายกัมพล พันธ์ละออ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
846
นางสาวพรพิมล จำปาหอม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
847
นางสาวกฤษณา คะณานันท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
848
นายชัยรัตน์ เชษฐสุราษฎ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
849
นายรพีพัฒน์ อินทอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นางสาวรภีพร ละออจิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
นายนิคม ช่องบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาววนิดา มีศิลป์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นางสาวหยกทอง กองสุข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นายอัฐพล วงษ์ปัดตา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นางสาวลินดา เหมือดอดทน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวพรนิภา สุริยะขันธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นายธีระรัตน์ วัชรพงษ์เทวัญ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นายวชิรศักดิ์ สาสุนทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นายอรรถพล ทิพย์โสติ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นางสาวมุทิตา วรนาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นายสยาม กะมุทะเสน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นายชนาธิป ศรีทุม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวจิราพร พิมพ์ศรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวสิริพร แสงตา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นางสาวรัชนีกร ชัยมูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นายชนุดม หามวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นายปรัชญา ภู่ชาวนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
จ่าอากาศเอกนันทชัย จุลเนียม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
สิบเอกนันทวุฒิ เหล่าผักสาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายนิติรัฐ ศรีสุเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวพิตติยานัน จิราณิวัฒน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นางสาวชณิกา เสนายอด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวกานต์ธิดา ภูมิวงษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นายนิติพัฒน์ พจนา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
สิบตำรวจตรีภูวดล เสนารักษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นายนพรัฐ พาที รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ขาลมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวบุษบา สารพันธ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
58540000027
นางสาวศิริลักษณ์ ประจงบัว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
882
58540000038
นางสาวชิดชนก สาระวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
883
58540000040
นางสาวศิริขวัญ จันทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
884
58440015819
นางสาววิจิตรา นาหัวนิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นางสาวกาญจนา อุประถา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นายจักรวาล วงษ์คาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
MrFrancesco Ekachai Ferri ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวณัฏฐา ศรีบุญนาค สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวพิชญาภา กายะชาติ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางรจนา สุโพธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นายธนภัท กันต์พิทยา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวภัชราภรณ์ สุปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นายอภิสิทธิ์ นันบุญ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นางสาวสุขณิษา ระวิชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางสาวสุภัสสร ตุงกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
897
นางสาวรัชฎากร พงษ์ฤทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นายศุภการ สารกอง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
นางรุจิรา โพธิ์ไพร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นางสาวธัญพร กุลชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นายอดุลย์ ร่มศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
นางสาวมินตรา พิริยชนานันท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางสาวณัฐภัสสร ศรีสร้างคอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นายอภินันท์ หิรัญวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
906
นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
907
นางสาวเสาวลักษณ์ องอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
908
นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
909
นางสาวศุภลักษณ์ เหล่าเขตกิจ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวนริศรา สิทธิมาตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นางสาวลักษณาวดี โสภาพ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นายอธิพัทธิ์ ไตรยวงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาวสุภาวดี พรหมศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นางสาวฤทัยรัตน์ พิศเพ่ง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายเอกพงษ์ คนแรง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นางสาวนุจรีย์ ป้านภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายศรลิขิต แห้วโสม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นายพีระพล คำมงคล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางสาวระพีพรรณ แสงศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นายเทิดพงษ์ พิมยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
Mr.Sayouty Somsuliwong บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวประภาพร ดีเลิศ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นางสาวสุนิษา แก้วพิลา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวนิศานาถ ชาวกะมุด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นางสาวกุลธิณี ลุคเซซี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นางสาวสัญระญา จำปานิล บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นายเจษฎา ภูทองตา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นายอภิวิชญ์ สร้องโสม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นายอุษณากร อุปสัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นางสาวรัตนาภรณ์ นาเวียง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นายวุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นายชาญชัย ฝ้ายสีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวพรชนก คำศักดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นายสิทธิโชค วงศ์สามาถ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายสุเทพ พิทักษ์กุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวทัศนีย์ ชาตรีเจริญ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวจิตรทิวา ลอนยุด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาววรรฤดี ลาวัลย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวดรุณี เวฬุวนาธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นายดนัย สัจจานนท์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นางสาวสุภาภรณ์ สุตะนนท์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นางสาวอภิญญา ด้วงโคตะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางสาวสาวิกา ภูริศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นายนนท์ ทิพย์เสถียร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นายยุทธศักดิ์ ทานอุทิศ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นายปิยพัทธ์ ชมพุฒ บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นายฤทธิรงค์ ชาวเกวียน ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาววิชชุดา จันทะราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นายณัฐพล สิรโชติจิราเจต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปฟา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นางสาวจริยา กองคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาวปานระวี บุญนันตศาสตร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นางสาวสุมนา เอาโอษฐ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางสาวจุฑามาศ ตาดี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นางสาวนิโลบล มุนิวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายรัชนัย ดงแสนสุข วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นายหนึ่งอาทิตย์ ปานสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นายอภิชาติ ขุนปากี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
MissHua Thi Mai Hung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
Mr.Nguyen Thanh Cong บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
Mr.Phan Thanh Vinh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
MissVo Ha Khanh Linh บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
Mr.Hoang Khanh Doung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นายธนาธิป พรพันธ์นุกูล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นางสาวพีชญาดา อภิเษกมงคล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นายวีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นางสาวชมพูนุท อมรรัตนพงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวปภัชญา เสมาเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นายพรชัย นาทา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นายประมวล บุญพา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวนภาพร วงศ์เอาะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวหัทยา หาญธงไชย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุ้ยแป ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นางสาวอลิษา สีไชย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นางสาวกรวิภา สีหาพันธ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นางสาวรัชนีพร ดวงพิมพ์หาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวทาริกา หนาแน่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นางสาวลัดดาวัลย์ ละอองเดช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสาวอารียา นนท์ปัญญา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นางสาวจินตนา โพธิ์แก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวศยามล ทาแก้ว บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นางสาวศศิธร มธุวร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นายประวิทย์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นายปัฐม์ ประวัติศรีชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสาววาสนา บัวสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวมนธนา คำชู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายจิรายุ พลพุทธา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นางสาวพิชฌ์ภางค์ สมบูรณ์พร้อม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาวแพพร แสงฤทธิ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายนราธิป ครองยุติ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวอัจฉรา กองมณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นางสาวสุจิตรา หิรัญมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นางสาวณฤมล สีส่อง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวธนาภรณ์ ทองพระจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวสุพัตรา ศิริเกตุ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวภรณ์ผกา โฮคาริ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นายเชิดศักดิ์ ปักสังขาเนย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นายอนุวัฒน์ โสภา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นางสาวนัตยา เข็มปัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาวกานต์ จิตรประสงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นายพิเชษฐ์ แสนงาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นายสัญญา น้อยทองสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวศุทธินี ศรีภูพาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นางสาวสุพัตรา พีชานนท์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นายเสรี ศรีภูธร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นายปฏิภาณ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นายอภิเชษฐ แพงคำฮัก วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวรุ่งนภา ช้างน้ำ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นายจตุพล สีดาโชติ วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นายโชคชัย โชตะสี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นายวรวิช ศรีปัดษา วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นายอภิชิต บุญสีทานี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นายกนกพล ชัยมัง วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวกรณิศ คมเกษมกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาววราภรณ์ มีแก้ว วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นายพงศกร คันธะชาติ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
พระมหาเกริกเกียรติ ไพศาลเจริญลาภ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
58540000097
นางสาวสุพัตตรา หนองคู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1023
นายมงคล อินทร์ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นางกรองแก้ว พาพินิจ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุวงค์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางสาวรัตน์ฌากานต์ บรรณาลักษณ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นายวีระศักดิ์ ลักขษร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นางสาวชญานิศ ภูมิ่งศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นางสาวศิริพร ภาชนัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นายสันติ ปู่ทา วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นายศรุต พิลาวัลย์ บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นายชูชาติ เป็นมงคล ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
นางสาวทิพาวรรณ ศรีชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นายอนิวัฒน์ โคกเสนา วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นายศราวุธ คำแสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นางสาวฉันทนา ไวยะราบุตร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นางสาวปรารถนา พรมศร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายจตุพล ยะเพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวกัญฐิกา เกษานุช ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวลลนา มะหัตกุล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
Mr.Anongsone Phommachanh ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นางสาวสุดารักษ์ กุลวงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1045
นายกรกฤต นนทะรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
นางสาวขนิษฐา บุญคาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายสิงหนาท เชื้อมณฑา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาวปณิดา เชิดทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นางสาวพิสมัย พิมพล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นายณัฐวุฒิ ขิระทาน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นายอุทัย พรหมสุรินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นางสาวพนิดา ทบวัน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวณัฏฐ์ชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวปิยาภรณ์ ยศสงคราม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นายพงศธร นามสุโพธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวมัลลิกา ภักดีวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นางสาวอังคณา เขียวน้ำชุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นางสาวอลิศรา วงค์กันยา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวชมพูนุช เรืองสุที ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1061
นางสาววิภาดา มุทาพร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1062
นายสุเมธี โคตรแสนลี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นางสาวธัญรัตน์ จันโทพลัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นางสาวพรธิดา สารโยธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นางสาวสุภานัน จันทร์ดี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวศกลวรรณ อินทร์เสมียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นางสาวสุขาดา แก้วงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวอัญญาดา ทันปัญญา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาววัตนา สีดามาตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์แสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวเทวินทร์ตา พลสิมมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นางสาวกชพรรณ โคตรปะโค วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายเรศวร หล้าสุพรหม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นางสาวโชติกา สังโวลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
สิบเอกรุ่งไพรวัลย์ ไชยโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวนิภาภรณ์ บุราชกัง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวปวีณา รัตนคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวอรทัย อ่อนดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวปิยนาถ ทับทิมแสน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นางสาวศิริวรรณ สารราช บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นายศตคุณ ชูตระกูล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาวลักขณิชย์ บุญกว้าง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นายชัยยง พลเยี่ยม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวธาริณี จันทะนา วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นางสาวรัตนาทิพย์ บัณฑิตพุฒิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายไตรภพ ยอโง้ง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
นางสาวสร้อยสุดา พิมใจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวสุกันยา บุญชาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1090
นางสาวจิรานันท์ อ่อนสีดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1091
นางสาวสุพัตรา ทองอิ้ม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวทิพวรรณ ทองสุโข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นางสาววิริยา สุภา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นางอมรรัตน์ มีมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายพลวัฒน์ ปัสสาพันธ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นายเจนภพ มณีกานนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นายขวัญ สืบสวน บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายชณธิป พังพี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นายธีระพงษ์ น้ำทิพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวสุพินญา ศรีดารักษ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นายชัยธนันท์ วงศ์วัชรากรนิธิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นางสาวพรทิพย์ สิงห์สัตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นางสาวละอองรุ่ง บุญเกิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวพนิดา สารผล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวศิริสุข หนูช้างเผือก บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวชนน์ชนก เม้าสูงเนิน ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นางสาวนัฐสุดา เพ็ชรคง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวสุกัญญา โชติประชุมทรัพย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นางสาวกุลจิรา บรรณาลัย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นายกชกร ประฏิสุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวติยาภรณ์ แสงบุดดา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นางสาวธนาพร สำเภา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ธรรมวงศ์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
นางสาวอริศรา เพ็ญสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นางสาวนันทพร ปัตถาวะโร ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นางสาวเมธิณี คำแพงศรี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นายไคลด์ แซ่ตั้ง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวพรทิวา ชาติวงษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
นางสาวธันย์พิชา กมลสุริยะศิริ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นายยุทธนา บัวจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวนัตธชา หมีกุล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นางสาวสายฝน พรหมจักร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นายชันวัตร พันธนา วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นางสาวอรยา บุตรีวงษ์ ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวมนต์จันทร์ จิตจักร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นางสาวกนกรัตน์ แสนสีลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวกรวิภา บูรณสรรค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาววรรณศิริ พุทธมา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นางสาวอารีรัตน์ แสนโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นางสาววิจิตรา แซ่โง้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นางสาวชลิตา หาญวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวชนิดา อินหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
นางสาวรัชนีกร พุฒซ้าย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นายอมรพล พลอยอำศรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นางสาวปาริฉัตร กัปโก วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นางสาวธันยานี เว็งอาจ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นายธนา โคตรสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นายอมรเทพ สูตรสุคนธ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวประภัสรา ขันธีวิทย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางแสงเทียน ลอร์ด ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นายชัยรบ ไชยวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1145
นายชัยวิชิต ทุมหนู วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นางสาวอรสา ราชาวงษ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายวัชรา ศรีมุงคุณ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายชัยณรงค์ บุญยุทธ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
นายวรวุฒิ ศรีกงพาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นายปิยะณัฐ โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายวุฒิกร โคตรชมภู วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นายธนากร ทองนาค วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นายประเจตน์ มีเดช วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางสาวจันทร์ประภา ชัยหงษา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นายวิมล พลทะอินทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นายอานนท์ พรมแพง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นางสาวสุพัตรา แก้วคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นางสาวช่อผกา ไฮงาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวณัฏฐ์นรี นันไชย วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสุภาภร์ นิลคูหา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายลิขสิทธิ์ ชมภูทัศน์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นายสราวุธ โภคชัย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายณรงค์ศักดิ์ เขียวชะอุ่ม ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวดฤพร ริยะบุตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวชนิตา โคตรปัญญา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวประภาพร สีปราบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวจิราภรณ์ ไชยไข บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นางสาวริศรา ธงภักดิ์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์หมื่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นางสาวยุวดี ใจบุญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
นางสาวณัฐกานต์ ลายทิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นายอนุชัช ตุยรัมย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
Mr.Chu Ngoc Duc บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
Mr.Nguyen Quang Tung บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
MissTran Huong Quynh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
Mr.Len Am Binh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
Mr.Nguyen Van Dat บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
MissNguyen Thi My Phoung บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
MissTran Thi Thu Ha บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
MissNguyen Thi Suan บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
MissLe Thi Hai Van บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
Mr.Nguyen Ngoc Anh Khoa บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
Mr.Pham Dinh Sang บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
Mr.Nguyen Van Hao ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาวพันธกานต์ นันทะผา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายวงศกร สีลาวงศ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นางสาวจันทร์ฉาย ทองยา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางสาวชฎาพร หาบุญมี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นางสาวทิชา อินทร์อำคา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวปาริกา ดวนดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นายจิรวัฒน์ ระหาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นางสาวจิลลาภัทร ภูมิสัตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวอาทิตติยา ดังกิจเจริญ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวกรวิกา ชิ้นสุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายนพเดช บัวพิษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นายเจษฎา ราษฎรอุส่าห์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นางสาวนภาพร สกุลวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นางสาวทิพยรัตน์ โฮมซ้าย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นางสาวสุพัตรา อุดทะบุตร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวกัญชบา ศรีโบราณ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นายอภิวัฒน์ พลชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวภคพร ชาวสุรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นางสาวอรพินท์ สาเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางวรรณา พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นายธีรภัทร์ โคตรประทุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายจรัสเชาว์ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นางสาวรำไพ วรรณกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นายเจตวัน อินทสร้อย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นายรักอนันต์ สมคำ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางไพรินทร์ สร้อยวิทยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวจิราพร ดวงอ่อน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นายกฤษฎา วิเศษ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นางสาวตุลลดา เหง้าพรหมมินทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางสาวเรวดี ศรีพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางกชพร เบิกบานดี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวพีรดา บุญเชิด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นายไพรัช จันทร์แสง สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
Mrs.Phouvieng Khounpaseuth ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
Mrs.Southanom Phinsavath ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
Mr.Hung Mai Xuan ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
Mr.Thanongsong Morakoth บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายสิทธิเดช ผันผ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นางสาวมะลิวัลย์ สว่า ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นางสาวสุภาพร สอนสกุล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นางสาวปานทิพย์ ดานจง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นางสาวเกษรา พิมพา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นายเรวัตร ปานช้าง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางสาวปาริชาติ นามบุญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นางสาวขวัญแก้ว ชัยมูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวจุฬารัตน์ เปาริสาร วท.บ. เคมี(เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นางสาวณัฐวรรณ มันปาฏิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวอรนภา สารีโท ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นางชุรีพร โอชาลด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาวสุพัตรา ตันเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นางสาวธัญญาภรณ์ นราพล ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นางสาวมยุรี ศรีเมือง ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นายโชติวัชร หล้ามาชน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นายสุริยง น้อยกัลยา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
นายเทอญชัย โพธิ์พระ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นายมหาราช คำมันตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายจีรพันธุ์ สงวนศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นายฤทธิเกียรติ ฉันท์มิตร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวกัญญาณัฐ ลุนบับภา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นางสาวโชติมา ณิยกูล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นางสาวอังคณา โตภูเขียว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นางสาวกันทิมา ธนะบริหาร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
Miss Nguyen Thanh Thuy ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นายพรมทนนชัย ศรีน้ำอ้อม ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นางสาวรวีวรรณ ไสบาล ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นางสาวธันยพร จิตตฤทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นายปวิชชาติ ปราชกระโทก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวอุษญาณีย์ วงศ์ใหญ่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเจริญ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวจันทร์นิภา ดาทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นายศุภสิน วิเศษแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นายบดินทร์ นามโส ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นายปัญจพล ไพรหลวง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายมนตรี โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นายกิตติ ตึกสุอินทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวอารยา ตุ้มมี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นายฉัตรชัย ดอนโคตรจันทร์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาวนฎาประไพ ภานุรักษ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นางสาวสุภาวดี เคนวงศ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางสาวพัชริดา สิมารักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นางสาวขนิษฐา บุญคาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นายอัษฎาวุธ ลักษณะสกุลชัย ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวจิรัชญา เงินขวด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นายญาณวรุตม์ ปุริมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
Mr.Tomasz Klaudiusz Kamienik ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
Mr.Nguyen Ky Quan ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นายพิเชษฐ์ ศรีทับ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นางสาวจิราภรณ์ พิลาวัลย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นายปิยะพงษ์ คำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นายอนุวัฒน์ ลีวัฒนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นางสาวทิพย์สุดา สมหา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นางสาวอุมาพร รัตนะชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวนลิษา ชาลีกุล ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายบูลณ์พิภพ อัครนันทศักดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นางสาวศิรินภา ชัยสาลี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นางสาวปรียาพร ภูกองไชย ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
58440004720
นางสาวสุพัฒตรา อุปติ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
58440003954
นายนิรุช คำแก้ว วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางสาวลลัลลลิล อันธิรส บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาวดาริน สรวงศิริ สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นายวัจนนท์ จันสด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1299
นางสาวนิศาชล ไชสุรีย์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายชัชวานนท์ ยะวงษ์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นางสาวเจมิกา ขันลุย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์เดช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นางสาวพฤกษา สิงห์ทองชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นางสาวกนกรัตน์ อรัญมาลา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นางสาวปวีณา ขาวสอาด บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นางสาวกัญชพร คำหล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นายพชร คงทัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายสงคราม วงษ์ไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นางสาวทิพรดา ชูลูเปียง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นายสถาปนิก หาระคุณโน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นายสุรชาติ สาชิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นายโกสินทร์ โชติพินิจ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นายกัมปนาท โสมสิทธิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นายอนุพงษ์ ทองเหลือง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นายพัฒนศักดิ์ บุระวัด ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวสุรีย์ฉาย จันทึก นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวลัลน์ลลิน หันจางสิทธิ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวเจนจิตร สายเย็น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นายพงษ์นิกร เทวภูมิ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
นายศราวุฒิ ไชยโกฏ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นางสาวอารยา ศรีวัฒนา ศศ.บ. ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นายธีระวัฒน์ วระรักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาววัชรินทร์ พรมสาร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวธนาภรณ์ เครางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นางสาวกรชวัล มาตะยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นายกิตติภัค อินทะกนก วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
Miss La Huynh Phuong Uyen บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นายสุทธิพงษ์ ยศสา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นายการกฤศ นราธิปชยาภร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวนวพร แสงมณี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1331
นางสาวสมลักษณ์ ภูผิวเงิน วท.บ. เคมี(สหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นายเชาวนันต์ ทองทิพย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นางสาววราลักษณ์ คัดวงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นางสาวยอดหญิง ทองสีดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางกนกวรรณ ประกอบศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นายสิรดนัย ดำรงฉายายน ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นายชาตรี ชมภูนิมิตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นายทศพร ลาวัณย์พร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นางสาวณัชชา นวลลม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นายรัตน์ พันธษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นายศราวุธ ยั่งยืน ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางสาวนฤมล แข็งแรง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวอรัญญา นามวงษา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นายณัฐสิทธิ์ เวียงนนท์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นายอริยะ โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นายปฐมพงษ์ วิรุณพันธุ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวลัลน์ณภัทร โสทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นางสาววิไลวรรณ นามโคตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นางสาวมณีนุช บุญชูวิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
นางสาวจิราพร ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นางสาวณัฐพร พลชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นายเศารยะ กังแฮ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายศุภฤกษ์ ศรีสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1356
นางสาวพภัสสรณ์ วรานพจิรานนท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1357
นายสุวัฒน์ ใจอ่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1358
นายศัตวรรษ วิเศษสุนทร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1359
นายภานุวัฒน์ พรมมาหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1360
นางสาวณพีชญ์ ปอศิริ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1361
นายอำนาจ คำมูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1362
นายมนตรี ศรีอาจ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1363
นายชัยวัฒน์ กุดสระน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1364
นายทองจันทร์ ศิริแก้วเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายกิตติภูมิ แม้นศิริ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวพรทิพย์ จึงศักดิ์สิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
นางสาวขนิษฐา เรืองสา บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
นางสาวจันจิรา เกษางาม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นางสาวสุชานันท์ ศรทอง บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นายศุภชัย แฝงสมศรี บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวกาญจนา สูรย์ศร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นางสาวศิริพร ศรีวาโย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นายวิทวัส ภูละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาวธิดาพร คงมั่น บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
สามเณรจักรพันธ์ คำใสแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นายณัฐวุฒิ สินทรโก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นางสาวพรพรรณ จันทะพงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นางสาวชนันญา พิมพ์วัฒน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นายอานนท์ กอแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นายอิทธิโชติ จันทร์ดาเบ้า ศล.บ. ทัศนศิลป์(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
นายธนวรรธน์ โล่งจิตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นายฉัตรชัย รอบคอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นายจักรพงศ์ สายนาโก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวชุติมา แก้วอุดม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
58540000090
นายณัชพงศ์ บังฒะฮาด น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1388
58440015832
นางสาวพนิดา พรหมมา บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
MissLe Thuy Kieu Anh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
Mr.Vo Chi Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
Mr.Nguyen Mai Hanh Nguyen ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
Mr.Ta Phi Duy วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
Mr.Nguyen Van Phuoc วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
Mr.Nguyen Van Thanh วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
Mr.Nguyen Xuan Phu ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
MissDoung Thi Hoai Thuy วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
นายรุจ พิมพิสณฑ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นายประวิทย์ ทุมลา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวณัฐริญา อาจสุวรรณ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นายจารุกิตต์ เสาสมพบ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นายคมกฤษณ์ บุตรมาร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายสุชาติ นึกชอบ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นางสาวจิราภรณ์ กฤษคม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นางสาวปุณณมี มีบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาววารุณี สีค้อ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นางสาวแคทรียา ไกสอน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นางสาวธีรารัตน์ บุญกอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นายพัฒนสิทธิ์ อุ่นเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1409
นางสาวอิฏฐจริณ ชินรัตน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นายมงคล ไชยคำหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นางสาววลัยกร กองแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นางสาวจารุวรรณ คุยบุตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นายวุฒิพงษ์ พรอภัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นายธวัชชัย เติมประชุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1415
ร.ต.ต.สุทธิพงษ์ ประเสริฐทรง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
1416
นายพุพุ กุลรัตถ์นาม บธ.บ.