รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสเข้าสอบ ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ
1
60540000004
นางสาวกัญญา โยธะกาลี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
2
60540000003
นางสาวสุกัญญา ชารี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
3
60540000002
นางสาวพิศมัย พื้นชมภู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
4
60540000005
นางสาวภัทรา พระภูมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
5
60540000001
นางสาวจิราวรรณ โตมาชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
6
60540000011
นายทักษิณ โฮมภิรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
7
60540000010
นางสาวน.ส.ศิริลักษณ์ สุภาปุ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
8
60540000009
นางสาวนันทิดา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
9
60540000008
นางสาวเพชรวิลัย ทิพเนตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
10
60540000007
นางสาวสุพรรณี เถาว์เบา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
11
60540000006
นายศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นจะโป๊ะ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
12
60540000019
นางสาวฐานิดา คณะวาปี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
13
60540000018
นางสาวนพมาศ โพธิ์ขาว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
14
60540000017
นางสาวเกศินี ติยะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
15
60540000016
นางสาวภัชชนก ดาววี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
16
60540000015
นางสาวญาตาวี มะณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
17
60540000014
นางสาวอริสรา พระสว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
18
60540000013
นางสาวชนพัฒน์ รัฐธทานนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
19
60540000012
นางสาวนันฐิตา โคตรตาแสง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
20
60540000032
นางสาวสุภาภรณ์ ไขแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
21
60540000031
นางสาวปัฐมาพร จู่มา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
22
60540000036
นายวิธวัต คตภูธร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
23
60540000030
นางสาวรัตน์ติมา ผ่านสำแดง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
24
60540000029
นายวุฒิชัย ถานผดุง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
25
60540000028
นางสาวอรอุมา พุดธาอามาตย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
26
60540000027
นางสาวแขนภา เห็มลม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
27
60540000026
นายจิรานุวัฒน์ ปิยะราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
28
60540000025
นางสาวภิญญดา สาสุด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
29
60540000024
นายวิศรุต ทีสุกะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
30
60540000023
นางสาววชิราพร หัตถกอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
31
60540000022
นางสาวสาวิกร เนาวนิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
32
60540000021
นายสัจธรรม ผ่านชมภู รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
33
60540000020
นายวัชรากรวัชรากร โพธิ์สาราช รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
34
60540000033
นางสาวอภิญญา หอมหวน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
35
60540000052
นางสาวอาทิตยา จำเริญใจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
36
60540000038
นายธนาวุฒิ เวชสิทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
37
60540000051
นางสาวนัยปริญญา เรืองธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
38
60540000037
นางสาวศิรินทร รวมธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
39
60540000039
นางสาวปาริฉัตร์ จันทะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
40
60540000040
นางสาวสกุลกาญจน์ สาวะริพล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
41
60540000053
นางสาวมณฑกานต์ สิงห์สำราญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
42
60540000041
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสวัสฉิม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
43
60540000042
นายสิปปวุฒิ ฮวดคันทะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
44
60540000056
นางสาวมณฑิณี วอล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
45
60540000055
นางสาวฐิตาพร แก้วชิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
46
60540000061
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสุทอ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
47
60540000060
นางสาวธัญญารัตน์ แสงใส บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
48
60540000059
นางสาวญาณิศา คำสี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
49
60540000058
นางสาวจิราวรรณ จันทร์แดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
50
60540000057
นางสาวมินตรา ชมภูประเภท รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
51
60540000062
นายเทิดทรัพย์ อนุสุริยา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
52
60540000066
นางสาวภัสสร อุปพงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
53
60540000067
นางสาวกรกพร ศิริโยธา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
54
60540000065
นางสาวระพีพรรณ สมหวัง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
55
60540000049
นางสาวธิดารัตน์ แพนสมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
56
60540000054
นางสาวศุภมาศ ช่อขาว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
57
นางสาวมินตรา พุทธิชัยพาณิช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
58
60540000074
นางสาวปวีณา นามดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
59
60540000073
นางสาวเพ็ญนภา สมบัติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
60
นางสาวลลิตวดี เพ็ชรหงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
61
60540000095
นางสาวอารีย์ นิงคะดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
62
60540000086
นายชาคริต หมอผึ้ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
63
นายนนทนันต์ บุญมานาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
64
นายวิทยา อินทิวงศา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
65
นางสาวอรอุมา ไชยเดช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
66
นางสาวประภัสรา วุฒิอุดมพงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
67
นางสาวนิตยา อินทร์สด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
68
นางสาวจิราวรรณ มะลิงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
69
นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
70
นางสาวกนกวรรณ มะโนเกลือ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
71
นางสาวนฤภร ปัญญาคุณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
72
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์บึงกาฬ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
73
นางสาวสิริวิภา ชารินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
74
นางสาวภัทรวดี ช่างทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
75
60540000080
นางสาวสิรินยา มิ่งแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
76
60540000083
นางสาวพัชรพร อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
77
นายศราวุธ ผดาเวช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
78
นางสาวนลินี ทองจันทร์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
79
นายพรทวี ชุยเสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
80
60540000094
นายศราวุฒิ บุญประสิทธิ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
81
60540000047
นางสาวชัชวาลย์ คำตา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
82
นายอภิวัฒน์ วารีย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
83
60540000076
นางสาวพัชรินทร์ สานิพันธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
84
60540000077
นายอิสระพงษ์ เรียมแสน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
85
60540000081
นายจิระ ศรีโคตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
86
60540000092
นายสิทธิชัย ขานทา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
87
นางสาวรจนา จินดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
88
60540000089
นางสาวศุภาระดา มาละ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
89
นายวสัน คำผาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
90
นางสาวปิยะนุช บุญเกณฑ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
91
60540000085
นางสาวสิริอาภา ติดงาม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
92
60540000075
นายศุภฤกษ์ วิณโรจน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
93
60540000087
พัชรพร อารีรมย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
94
นางสาวเกศินี วุฒิทา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
95
นางสาวธนาพร นามวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
96
นายพงษ์ประพันธ์ แสงชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
97
60540000082
นายธนาดร แข็งขัน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
98
นายระวิน สินธพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
99
นายชาญวิทย์ สุระพันธุ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
100
นางสาวปวีณา วงศ์ทองดี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
101
60540000088
นางสาวอมิตา บุญวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
102
60540000046
นางสาวอรประภา โพธิ์แสง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
103
60540000071
นายภัทรกร ขวาอุ่นหล้า รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
104
60540000072
นายนิรุตต์ ขาวนอก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
105
60540000050
นายธีรวัฒน์ บุญรักษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
106
นางสาวศิริตา อุตมะยาน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
107
นายญาณวุฒิ คุณธรรม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
108
นายสุริยา วรรณพฤกษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
109
นายอธิป จำปาแดง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
110
นายจิตรเทพ สุวรรณเทพ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
111
นายชัชวาลย์ แก้วนอก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
112
นายศุภชัย แก้วขุมเหล็ก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
113
นายพงศ์พันธุ์ ่วงเผือก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
114
นายฉัตรชัย สายสี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
115
นางสาวณัฐณิชา ศรีจันดา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
116
60540000068
นางสาวอรรณพร ชัยทาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
117
60540000069
นางสาวอาทิตยา อุนาสี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
118
60540000070
นายพงศธร คงแดง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
119
นายจีระศักดิ์ บุญมีบุตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
120
นางสาวประกายดาว ไชยทองศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
121
นางสาวมะลิวัลย์ มะละเขต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
122
นางสาววาสนา ทัพแสนลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
123
60540000090
นางสาวอังคณา กานุสนธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
124
60540000091
นายจิระศักดิ์ สะดวก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
125
นางสาวจินตนา ศรีสมโภชน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
126
60540000096
นางสาวนิภาพร สุนารักษ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
127
นายพงษ์พัฒน์ โสตาวัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึงกาฬ
128
60440002254
นายวีรยุทธ วรรณพราหมณ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
60440004573
นายเจมศักดิ์ มาดี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
60440002224
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
60440002225
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
60440008167
นางสาวศิวพร มีเพียร วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
60440006597
นางสาวศศิพร หาญธงชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
นางสาวรัตนงค์ ดาสุโพธิ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
60440000084
นายจตุรภุช ด่านพงษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
60440000215
นายนิธิพงษ์ บัวจำนงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
60440006669
นางสาวสิริญญา เชิดรัมย์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
60440008996
นางสาวอริศรา ดีระสา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
60440000240
นางสาวธนัชญา เขตวิจารย์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
60440003539
นางสาวนัฐกานต์ โคตรทา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
60440001738
นางสาววีรดา ว่องไว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
60440005657
นายวรวิทย์ รัตโนวาทสถิตย์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
60440003943
นางสาวอรวรรณ ธัญญเจริญ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
60440003942
นางสาวอรวี ธัญญเจริญ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
60440006427
นางสาวมณีรัตน์ หินกอง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
60440004938
นางสาวภัทรวดี บรรเทา วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
60440004606
นางสาวสุวนันท์ อักคัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
60440006670
นางสาวรุ่งนภา บุญเทพงษ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
60440002540
นายนนธวัช พลศรีดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
60440002863
นายธนพนธ์ คำเหลือง วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
60440002750
นางสาวชฎาวรรณ แก้วมงคล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
60440001107
นางสาวอรณัส สุขผดุง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
60440004374
นางสาวชลธิชา จันทธรรม วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
60440005446
นางสาวมัณฑนา วรยศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
60440004216
นายวิษณุ สวดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
60440001536
นายศิริพิพัฒน์ โพธิพรม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
60440003166
นายพรมพัฒน์ อาจหาญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
60440003335
นายศาสตรา เกิดบ้านเป้า วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
60440003814
นางสาวชนิสรา ไตรยางค์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
60440005368
นายจักรพรรณ์ จังพล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
60440003181
นางสาวรัชสุดา ศรีเมือง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
นางสาววรัชยา งามศักดิ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
60440005867
นางสาวจุฑานันท์ โคตรชมภู ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
60440006003
นางสาวจีรภัทร ลัดทิพย์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
นายชัยชรัช ซื่อรัตนกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
นายเสรี รองสี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
นายธรณินทร์ มีพลงาม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
นางสาวรักษ์สุดา ไชยราชา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
นายชัยกิจ วัชระเอนกกูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
นายชาคริต มีรัตน์ วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
60440006493
นางสาวรุจีรัตน์ รัตนมงคล นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
นางสาวชลลดา อิ่มทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
นางสาวรัตติยา สนทาธร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
นางสาวกัลยรัตน์ สารีโท ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
นางสาวจุติมา ติใจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
นางสาวจุฑมาศ สีดาพรม บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
นางสาวโสภาพรรณ แสนปอพาน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุรา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
60440009808
นายนัทธพงศ์ นาพรม บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
นางสาวจุพารัตน์ หารจำปา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
60440007339
นางสาวรุจิรา หงษ์ทอง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
นางสาวบุศราคัม แฮนสัน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
นายสุวสันต์ ทองสืบ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
นางสาวจุฑามาศ ไชยศรีฮาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
60440008104
นางสาวฐิติชญา จันที วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
60420000162
นายธนวัฒน์ สะสิกุล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
นายนนทวรรษ ดวงมาลัย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
นางสาวชูติมา เวียงพัฒน์ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
60440007860
นางสาววรณันท์ เสมอวัน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
นายชาตรี จิณารักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
นายนวคม เสมา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
นางสาวชลธิชา บุญดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
นางสาวลักษิกา ศรีวรขันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
Mr.Robert Klukken ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
นายนันทวัฒน์ ชาวพ่อค้า วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
นายนพรัตน์ พันทา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
นางสาววารุณี กิมเจริญรุ่งเรือง บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
นายมารวย คุณล้าน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรหาญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
นางสาวนิภาพร สีแจ่ม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
นางสาวCao La Quynh Anh บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
นางสาวHoang Thi Khanh Van บธ.บ. การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
นายHan Ky Dinh ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
นางสาวดวงพร วรรณอุดม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
นางสาวบุษญาพร แดงซิว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
นายอัครพล ชาไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
นายTran Quoc Thai วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
นางสาวศิรินันท์ โชตะศรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
นางสาวประภัสสร แสงศีลา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
นางสาวพัทธ์ธีรา ทุมพุทธา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
นางสาวจุราวัลย์ อินทศิลา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
นายชนาธิป ฮวดเส็ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
นางนพรัตน์ มุงคุณแสน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
นางสาวมนทกานติ สิมมาคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
นายสาธิต สีสันต์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
นางสาวรัตนพร อ่อนบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
นายภาคิน หงษ์ทอง วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
นางสาวนุชธิดา คุณพระเมือง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
นางสาวอาทิตยา ถาอุปชิต บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
นางเย็นจิตร ทาแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
นางสาวปิยพร แก้วอินทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
นายการัณย์ มานะโส วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
นายประสิทธิ์ชัย ด้วงสีทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
นางสาวศิรินทิพย์ พานิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
นายอานนท์ แก้วอุดมผล ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
นายคมกฤษ บัวลอย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
นางสาวพัชรีรัตน์ สุวรดี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
นายศุภชัย โพธิราชา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
นายอิสระพงศ์ ชินวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
นางสาวจีรพร นันทราช วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
นายรัฐนิติ แสงสุวรรณ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
นางสาวไอริณ อุดมสินธุวัฒน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
นางสาวเนตรชนก เรียงวัน บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
นายธนวัฒน์ ดงทอง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
นายนิติรัฐ พรหมทะสาร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
นายวิศรุต เคหาใส วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
นายปารเมต ทองคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
นางสาวชนันท์ญา สังขฤกษ์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
นายเสนาะ สาลีกงชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
นายอริธัช วัดเวียงคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
นางสาวพรสุดา แสนสุข บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
นางสาวนิสาชล เอ้มะราช บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
นางสาวอุไรพร ทุยไธสง วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
นางสาวณัฐนิชา จำเริญพักตร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
นายชิตวัน คำดวง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
นางสาวศุภรัตน์ สิงห์ทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
นางมนัสวินี ณรงค์ชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
นางสาวสุภาภรณ์ พิลาแก้ว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
นางวรัชญา มีนา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
นางสาวรัมณีย์ ศรีราช น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
นางสาวสุวรรณรัตน์ ทันธรรม วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
นางสาวสุวนัน อุ่นผาง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
นายพลสินธุ์ ศรีนาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
นางสาวอารยา อัมภวา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
นายวีรภัทร บุญแสนแผน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
นายอุมทรัพย์ บัณฑิต บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
นายนพจร เจริญศิลป์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสืบสาย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
นายกัลป์ชนะ สิงห์สัตย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
นายอักษร อยู่อ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
นายชัยอนันต์ สมจิตร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
นายศตวรรษ อินทรเกษม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
นายธนภัทร บัวคอม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
นายธณาวินทร์ จันทร์เพ็ญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
นางสาวนัทรียาพร ห่วงเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
นายวชิรวิทย์ สงค์จันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
นายทักษิณ ทองสีเหลือง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
นางสาวปุณฑริก บุตรโคตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
นายดำรงเกียรติ พิมเภา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
นายนนทวัฒน์ ประกอบสี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
นายสรายุทธ พาโนมัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
นางสาวสุดารักษ์ วิเศษเพ็ง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
นางสาวสายสุนีย์ แรกเลียง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
นายจักรพงษ์ แก้วประเสริฐ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
นายณัฐดนัย ฮามคำไพ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
นางสาวยุรีภรณ์ สกุนี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
นายอัยการ บุญอาจ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
นางสาวสกาวเดือน หาญธงชัย ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
นายสุพัฒน์ คงประกอบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
นายอมรเทพ เรืองศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
นายพลวัต พ่อค้าช้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
นางสาวเบญจวรรณ โพธิสาราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
นายณพสิทธิ์ อาชวเมธีกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
นายภีรพัทร ส่องแสง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
นางสาวนัฏฐาพร สายจันยูร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
นางสาวภัทราวดี เดชบดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
นายถิรายุ อาจนวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
นางสาวศินีนาถ กองสะดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
นายณพคุณ พิทยสุขสันต์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
นายวิภูษิต อาจพรหม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
นางสาวมนธิชา เหง้าพรหมมินทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
นายอภิสิทธิ์ จันทร์เกตุ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
นางสาวกัญญาภัทร กองสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
นายวรัญญู พรมเลิศ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
นางสาวณิชากร ขันอาษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
นางสาวรจนา พรมหมอก ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
นางสาวเจนจิรา ศรีวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
นางสาวประภาวรินทร์ ภาคะ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
นางสาวเจนจิรา สกุลโรจน์วิกรัย บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
นายกิตติพศ วงศ์ทองเหลือ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
นางสาวชนิดาภา บัวทองคงภัค ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
นายชัยวัฒน์ ไกรษร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
Mr.Akkaphon Vangvilachit ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
นางสาวอัญชลี ยิ้มเสงี่ยม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
นางสาวนิภาพร เนื่องสมศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
Mr.Nguyen Van Truong บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
นางสาวเบญจพร สุวรรณเลิศ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
นายพิภพ วงษ์ปัตตา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
นางสาวเมธิกา ลำพองพวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
Mr.Nguyen Truong Thi ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
นางกิริตา สาสีมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
นายนพรัตน์ เพ็งวงค์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
นางสาวเกตน์นิภา สำราญจิตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
นายฤทธิเกียรติ จำนงค์นิจ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
นายนัธทวัฒน์ บุตรดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
นายศุภกิจ ดีเจริญ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
นางสาวเจนจิรา สมตา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
นางสาวประภาสิริ พงษ์สาโรจน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
นางสาววารุณี โฮมชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
นางสาวแววตา โพธิงาม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
นางสาวกฤติกา เขื่อนพิมพ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
นางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ศรีชา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
นางสาวนันทิดา เชือกทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
นางสาวปรางปรียา ดรไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
นายนัฐวุฒิ โห้เฉี่อย ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
นายธีรวัฒน์ วิเศษสุนทร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
นางสาวอารีญา กาชัย บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
นายพรเพชร กุลสงคราม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
นายมิตรแมน ดาสีวังปา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
นายอภิสิทธิ์ มีธรรม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
นางสาวเอมวิภา กัญรัตน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
นายฐิติวุฒิ ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
นายณัฐจักร์ ฐิรศิริชวเลิศ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
นายภิเษก จันทร์หยวก ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
นายกฤตวิทย์ เสนาวัง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
นางสาววนิดา ไชยะวงษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
นายสัตยา สังมอ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีประภา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
นางสาวชลาธาร ฤทธิ์มหา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
นางสาวอภิญญา จตุเทน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
นางสาวเจนจิรา นามมาลา ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
นางสาวนันทิตา แคนติ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
นางสาวกรกนก พุดน้อย ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
นางสาวพัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
นางสาวศรัญญา ชูศรีโสม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
นางสาวอารีรัตน์ ชนะโยธา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
นางสาวกชพร ชลธาร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
นางแววตา นาคประสิทธิ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
นายนพพร ลิ้มตระกูล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
นายพิริยะ ดวงจันทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
นางสาวเจนจิรา โชคโปรด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
นางสาวประกายฟ้า แก้วมาลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
นางสาวรัตนบุตร อองกุลนะ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
นายเวสารัช ล้ำลอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
Mr.Ho Manh Huy วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
Mr.To Bach Khoa บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
นายจิตรเทพ จันทร์ศรีนวล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
นางสาวชาลินี กอผจญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
นางสาวสุธิมา วงศ์คำพระ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
นายชัยวัฒน์ ชาดวง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
นายอชิระ คุนุ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
Mr.Andrew Maxwell Padwick ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
นายอนุชา สุครีพ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
นายนิพิฐพนธ์ ศิริบุตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
Mr.Yu-Chung Yin ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
นายกิตติชัย ประสมศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
นางสาวพรชนัน อธิชาพิพัฒน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
นางสาวณิชารี อนันต์สิริภิญโญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
นางสาวศิริพร กุพันลำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
นางสาวจรินทร จุลพันธ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
นางสาวฐิติรัตน์ พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
นายธีรพงษ์ เพลิดพราว รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
นางสาวเพียงดาว บูรณถาวร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
นางสาวทิพย์เทวี ภูมิเวท บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
นายอรรณพ แพงไทสง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
นายมลฑล ปู่บุตรชา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
นางสาวอารวี เทียนอ่อน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
นายเจษฎา คำแสนกุล น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
นางสาวธิติสุดา กรมน้อย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
นายธีรศักดิ์ เสมอบุญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
นายสิทธิชัย แสงพา ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
นายจักรกฤษณ์ ฟุ้งกลิ่น ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
นางสาวพิมพ์กานต์ คงแสงชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
นายยุทธนา ราชแดง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
นายพิชัยรักษ์ พิมลมาส น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
นายวิญญู อุดมเด่น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
นายธวัชชัย แผลงฤทธิ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
นางสาวศรสรรค์ น้อยนิล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
นางสาวพนิตตา บรรจงจิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
นายอานนท์ พิพัฒนมงคลกิจ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
นายณัฐดนัย สกุลหรัง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
นายเจษฎา พันธุ์วงษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
นางสาวปัชชากร ศักดิ์วงษ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
นายปริวรรต วังคำแหง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
นางสาววมิลตรา วงษาบุตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
นายชำนาญ กองคำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
นางสาวพิมพ์นารา พันธุ์คำภูแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
นางสาวธัญวลัย คณายงพิบูลย์ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
นางสาวธัญชนก พิลาโสภา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
นางสาวสุนันทา โพธิ์ขาว ศล.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
นายนรวีร์ ดีทรวง ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
นางสาวธารทิพย์ ราชชมภู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
นางสาวรุ่งฤดี แก้ไข บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
นายศราวุธ ร่มวาปี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
นางสาวจุฑามาศ เชื้อบุญมา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กูล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
นายธนดล หนองนงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
นางสาวกาญจนา นวนศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
นางสาวกันติมา วิริยะ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
นางสาวสรวงสุดา หลักคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
นายดลภพ อุดมกุล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
นายณัฐวัฒน์ ศรีโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
นางสาวประไพรพร โคตพิมพ์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
นางสาวภัทราภรณ์ ทรงภักดี วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
นางสาวจิราพร ชะฎาวงศ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
นายระพีพัฒน์ พรหมบุตร วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
นายประเสริฐ คุณโดน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
นายรัฐศาสตร์ พานนนท์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
นางสาวโสมประภา คำสีสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
นายคุณวุฒิ คชสาร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
นายวรายุส มูลคำสุข วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
นายสถาปัตย์ ประพรหมมา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
นายวิศุทธิ์ ชฎาวงค์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
นางสาวพรรทิพย์ ทั่วสูงเนิน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
นางสาวปิยะพจน์ แรมจบก ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
นางสาวณัฐฐา จันทร์เทียน ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
นางสาวปฐมา ศิลาชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
นางสาวศศิวิมล บุญมา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
นางสาวยุภาพร มหานาม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
นางสาวหทัยรัตน์ บรรณบดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
นายพัทธดนย์ นิลพัฒน์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
จ่าอากาศเอกธีรวัฒน์ แก้วกู่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
นางสาวชลธิลดา โพธิ์กด ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
Miss Nguyen Thi Anh Minh ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
นายเรืองฤทธิ์ กองสุวรรณ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
นายสันติ ป้อมสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
นายชัยวีร์ เมืองผาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
นายสถาพร บัวชม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
นายกิตติพล ศรีสมบูรณ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
นางสาวชลธิชา เพียเทพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
นายสุวรรณ ดวงมาลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
นายปิยะพงษ์ โสนะโชติ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
นางสาวชลทิพย์ เชิดทอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
นางสาวพันธิตรา เชียงน้อย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
นายสุวิทย์ โคตรล่ามแขก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
นสางสาวจิราภรณ์ สีทน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
นางสาวธิดา ไชยคำจันทร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
นางสาวดวงใจ เวียงนนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
นายภัควัต แสงศรีภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
นางสาวกัลยา จันทร์ศรีเสาร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
นายภาคภูมิ แซ่จึง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
นายทวีศักดิ์ ปัญญาคุณ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
นายธนกร ไชยเชษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
นายนนทนันท์ พลนิกร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
นางสาวศันสนีย์ จิตธรรม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
นางสาวอารยา จันทร์สุวรรณ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
นายนนท์นรัฐ เพ็ชรภูมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
นายวัฒนพงษ์ มีธรรม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
นางสาวประภัสสร กรณวงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
นางสาววิไลวรรณ อักคังนาราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
นางสาวธริศรา วงศ์ฟ้อ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
นายวัชรกรณ์ ทองก้านเหลือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
นางสาวอาภาศิริ ชินวัฒนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
นายเอกลักษณ์ วงศ์ดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
จ่าอากาศโทจักรกฤษณ์ ทามาศ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
นายเอกวัฒน์ แสงทอง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
นางสาวพิชญานิน ตันนารัตน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
นางสาวธดากรณ์ สีหไตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
Mr.Seungmoo Jung ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
นายอนุวัฒน์ พานิพัฒน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
นายนันทวัฒน์ ฉันทกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
นางสาวเจนจิรา พิมพ์บูลย์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
นายอนุรักษ์ สมเด็จ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
นางสาววัฒนาภรณ์ วัฒพจน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
นางสาวจิราภรณ์ ชาวสวน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
นางสาวเจนจิรา แสนสีแก้ว วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
นายวสันต์ สุขุม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
นางสาวเจนจิรา แสนแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
นางสาวมินิญญา สาระบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
นางสาวมัณฑนา นารี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
นางสาววาทิณี อริยวงศ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
นางสาวชณิชากร อ่อนบุญมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
นางสาวชัญญานุช เพชรแท้ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
นางสาวธันย์ชนก ปัญญากุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
นายธนากร ธิตะปัน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
นางสาวเพ็ญวิญา ข้อสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
นายก้องเกียรติ แก่นนาคำ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
นายคัคนินท์ ทิพชัย น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
นายวันเฉลิม กองทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
นางสาวอุไรพร วิโย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
นางสาวภาณุมาส สายสิงห์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
นายกฤษณะ แสนนา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
นางสาวจุฑามาศ พลนันท์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
นางสาวสิวาภรณ์ มีทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
นายปัญญา ไชยแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
นายฐาปกรณ์ สมบัติกำไร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
นางสาวจิตวรรณ ยางศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
นายธนกร ศรีไทย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
นายสุจินดา จันนาหว้า บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรดา ปานสุวรรณ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
นายอรรถพล อินทริง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
นางสาววิภารัตน์ วัฒนวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
นายจรูญวิทย์ ปัดสาร วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
นายธนชัย เละสูงเนิน วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
นายอนันต์ยศ คนยืน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
นางสาวสกาวเดือน รอดขันเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
นางสาวอมรรัตน์ นวะศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
นางสาวจาริยา หมื่นรัตน์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
นายเทพฤทธิ์ แก้วถาวร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
นางสาวพัชรพร จุระนัน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
นายอนุพงษ์ ทิพยวิสุทธิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
นายอภิสิทธิ์ บรรณสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
นายสันติภาพ บุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
นายธนาวุธ โรหิตเสถียร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
นางสาวรัตนาพร ดอกชะบา นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
นางสาวสุนันพร ผาจวง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
นายธีระเชษฐ์ หอมสมบัติ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
นางสาวประมาพร บุตรโยธี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
นายทวีพงษ์ จวงสมุทร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
นางสาวบลสิการ ดอนโสภา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
นายปิติพันธ์ หารปรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
นายปฏิวัติ พิณพงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
นางสาวพรวลัย พรมแสงใส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
นางสาวนริศา นาพูล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
นางสาวพัชรี สุุภรมย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
นางสาวเยาวรัตน์ ปานแสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
นางสาวไปรยา กองสุวรรณ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
นายทศพล ธรรมาอ่อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
นางสาววัชราภรณ์ บุญธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
นางสาวปรารถนา ศรีวัง บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
นางสาวธนิตรา ไตรมาศ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
นายอิทธิพัทธ์ เกษสาลี บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
นางสาววาสนา ไชยศาสตร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
นางสาวกมลรัตน์ พันธุ์จำปา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
นางสาววรัสยา พรมจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
นางสาวปรางทิพย์ คันธชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
นายสุรชัย ผาบุลาน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
นางสาวอมรลักษณ์ ท้าวสนิท ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
พันจ่าอากาศตรีกฤษณ อรชุม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
นางสุปรานี วงศ์ใหญ่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
นายตุลชัย ศิริบุตรวงษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
นายตะวัน รวมธรรม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
นางจรินรัตน์ แซ่ตั้ง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
นายวิทยา อรัญสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
นางระพีพรรณ ทิพย์บุญชู ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
นางสาววิไลลักษณ์ ประเสริฐแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
นายธีรวัฒน์ ป้านภูมิ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
นายธีรวุฒิ กลางแสง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
นางสาวอรภิญญ์ญา สัตย์ซื่อ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
นายปรีดา บุญจิตร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
นายจิรพงศ์ ชนะสะแบง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
นางสาวณัฐพิชา คเณสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
นายศักดิ์ชัย ศรีแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
นางสาวณัฐพร นาคสวาท ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
นายสมานพล ผลาสิงห์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
นายธนาธิป มีสิงห์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
นายสันติราช ทากุ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
นางสาวภัสสรา พรอินทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
นางสาวเบญจวรรณ บุญชื่น รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณน้อย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
นางสาวดวงหทัย นามทองใบ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
นางสาวโชษิตา เตียวตระกูล วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
นางสาวสุกัญญา ตะนัยศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
นายภูม์รินทร์ เอ็งพรมมา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
นางสาวอรสา โพสาราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
นางสาวจริยา ดอนนางภา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
นางสาวณัฐพร ชิณภา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
นายภูเบศก์ นิลเกต บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
นายระพีพันธ์ สิมสินธุ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
นางฝัน นาคหฤทัย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
นางสาววราภรณ์ เขจรวงษ์ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
นางสาวชลธิชา ทับทิมดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
นางสาวนันทนา ชายทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
นายเรวุฒิ ศรีโมลี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
นางสาวปิยนันท์ นนตะพันธ์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
นายเอกพล จิตตะโส ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
นางสาวกนกวรรณ เคหะนันท์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
นางสุภาพ ศรีหานิล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
นางสาวคุณัญญา ชูอิฐ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
นางวาสนา จันทร์เพ็ง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
นางสาวปวีณา ยาวาปี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
นางสาววิภาดา รันระนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
นางสาวอรวรรณ สมบัติ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
นายพิทักษ์เขต ภูมิ่งศรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
นายภัทรพงศ์ นุ่นจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
นางสาวพรพิมล เชื่อชน วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
นางสาวมัทนา ประทุมวัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
นางสาวเจนจิรา ละศรีจันทร์ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
นางสาวอรญา กองวงศ์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
นายอธิคม เพ็งถาวร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
นางสาวจุฑามาศ แสนสกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
นายกีรติ การะเกษ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
นายวีระพัฒน์ แสงศาลา วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
นายวัชระ ศรีสงภา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
นางสาวLe Nhat Linh บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
นางสาวกรองแก้ว แก้วสะอาด บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
นายวรวิทย์ สิทธิ์ทองหลาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
นายเสฏฐวุฒิ สุดสอาด วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
นายกิตติภัฎ ธรรมวรรณ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
นางสาววารุณี มีหิม ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
นายศตวรรษ วารี ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
นางสาวสุธิตา ไพชยนต์ ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
นายจิตรากร ธรรมจินดาศักดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
นางสาววนิดา ชารีงาม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
นางสาวจินตนา หาญณรงค์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
นางสาวกัญฐิมา ขามก้อน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
นางสาวสุจิตรา อนันเอื้อ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
นางสาวไอริส จันทร์เจริญศิริ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
นางสาวกนกวรรณ มาตมูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
นางสาวกษมน พาณิชกระจ่าง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
จ่าอากาศตรีภูวสิษฐ์ เกริกพงศ์รัตน์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
นางสาวกนกอร กาญจนะกัณโห ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
นางสาวพีรดา ภวภูตานนท์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
นายวีระวิทย์ ผาอำนาจ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
พระมหาเกรียงไกร พงษ์ศาสตร์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
นางสาวรัชนีกร คำศรีพล วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
นายณัฐพงษ์ ห้าวหาญ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
นายสถาปัตย์ วรวิเศษ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
นางสาวชญานิษฎ์ ชัยเชียงพิณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
นายอภิวัฒน์ อินทิสาร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
Mr.Souksamone Pathammavong ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
นายชิน ชีพคุณโชติวงศ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
นางสาวอัจฉราพรรณ พรหมสิทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
นางสาวยุพเรศ ชมภูแดง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
นายพัชรพงศ์ อุดมกัน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
นางสาวบงกช โมทะจิตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
นางสาวงามงอน เมืองซอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
นายรังสรรค์ บุญคาร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
นางสาวพิมพ์ชนก แก่นท้าว วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
นางสาวปิยาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
นางณัฐวดี นนทโคตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
นายนิธิ อ่อนศรีชัย บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
นางสาวไพลิน ศรีสกุล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
นางสาวนงค์นภา จำปาเรือง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
นางสาวอนุรักษ์ สุนะเทพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
MrMacro Antonio Sydock ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
นางสาวชุติมา แสงสอดแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
นางสาวกนกวรรณ แสงเพชร น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
นางสาวอลิศิรา ณ นคร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
นางสาวชไมพร บุตรดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
นายปุณกร มีทิพย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
ดาบตำรวจภีรยศ อินทรเลิศ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
นายนวพล ไมยะปัน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
นางสาวพันธุ์นิกา สีกวนชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
นายเปรมศักดิ์ ศรีลือ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
Miss Pham Thi Thuy ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
นายกฤษดา สุดทวี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
6040000001
MissHuang Hui-Ting ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
นายกิตติพงษ์ สุธรรมราช วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
นายศรัณย์ จันทรัตน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
นางสาววราพร เชื้อคุณมั่น วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
นางสาวนลินรัตน์ ทุ่งหลวง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
นางสาวพรวิภา โพธิวรรณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
นางสาวน้ำทิพย์ พรมรักษา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
นายระพีพัฒน์ สุขมะโน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
นายสุขตระกูล กองมณี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
นางสาวพรญาดา ขันทะชา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
นางสาวจริญญา เดชอาจ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
นางสาวอุทิศาวดี คำจุมพล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
นางสาวปาลิดา เนื่องทะบาล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
นางสาวปริมพิกา ด้วงเฮี้ยม นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
นางสาวจุฑารัตน์ ทองสีดา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
จ่าสิบเอกหญิงวาทินี แสนแก้ว บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
นางสาวบัวหลวง สัจจะ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
นางสาวสุพัตรา ผิวขาว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
นายธนสาร สว่าง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
นางสาวรุ่งนภา หาดนิล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
นางสาวศศิธร แสงลี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
นางสาววารุวรรณ ภัทรขจี วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
นางสาวลีลาวดี แป้นพยอม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
นางสาวสุภารัตน์ เหลือขัน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
นางสาวณัฐภรณ์ ศิริธร ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
นางสาวณัฐสุรางค์ ชาภักดี ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
นางสาวชลิตา บรรเทา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
นายวงศกร ทองเกรียว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
นายวัชรินทร์ แก้วสีโท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
นายธัญทัต นาฤทธิ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
นายพิสรรค์ แก้วมโน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
นางสาวอรยา ศรีเวียง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
นายยุทธศาสตร์ ปักกาโล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
นายกานต์ รัตนะ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
นางสาววิภาวดี สระทองชัง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
นางสาวจินตนาการ อินทร์สำราญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
นายวันเฉลิม วรรณไชย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
นายกิตติพงษ์ คำยอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
นายราชภัฏ จันทรโณทัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
นายอิศรา ผาภูธร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
นายกฤษฎา ศรีประจง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
นางสาวศิรินทิพย์ ประกอบศรี ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
นายเทพบัญชา โพธิ์แข็ง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
นางสาววิลาสินี สุขสบาย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
นายจีรศักดิ์ ตะแก้ว ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
นายอานนท์ บุญยก รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
นางสาวภคกุล เกวียนนอก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
นายธีรภัทร จันทรเสนา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
นายไชยยศ ข้องชัยภูมิ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
นายจรัญธร บุญเชิญ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
นายปวรัญชน์ ทองแท่ง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
นายบริวัตร ฤทธิ์เดช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
นางสาวกมลวรรณ ละลี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
นางสาวนนท์ธิณี ไชยชมภู บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
นางสาวณัฐวรรณ ปัสวาส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
นายพิชิตพล ดาวเศรษฐ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
นายพชรพล ทวีสุข ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
นางสาวมณธกานต์ สาธารณะ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
นางสาวกัลยา รัตประทุม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
นายภูริชญ์ อัคราช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
นางสาวจิรประภา ไชยหาญ บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
นางสาวตวงรัตน์ จันทร์แก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
นางสาวเตือนจิต อวนศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
นายวริศ ชัยสุภิธนรักษ์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
นายพีระยุทธ สุดงาม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
นางสาวเจศิตรา มาลาศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
นางสาวอัญมณี กิ่งชา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
นางสาววนิดา ผิวผ่อง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
นางสาวจิริยา ศรีประสงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
นางสาวรพีพร พลดงนอก ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
นางสาวกนิษฐา บุตรลี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
นางสาวทิพย์สุดา วรพิมพ์รัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
นางสาวเพ็ญพลอย ทัศจันทร์สวัสดิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
นางสาวยุวดี อุปการ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
นายภานุวัฒน์ แสนชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
นางสาวธันย์สิตา สิริเศรษฐชัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
นางสาววิยะดา สายเมือง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
นางสาวศศิภรณ์ เชิดทอง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
นายพงศธร บรรจบ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
นายขยัน ไกรศรีพบสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
นางสาวสุภัทรา ทองศรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
นางสาวนิตยา จันทสงเคราะห์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
นางสาวลำเลียง อยู่เย็น ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
นายทรงวุฒิ ชูติด ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
นางสาวยุพิน สังข์ญวน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
นางสาวปริยา ภูมิเพ็ง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
นายธนพล บัวบาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
นายพงษ์ธวัช สิทธิไช วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
นางสาวสุชาดา จันทวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
นางสาวชนันรัตน์ สนั่นก้อง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
นายสุรชัย บัวใหญ่รักษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
นางสาวนัยนา ต่างโอฐ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
นางสาวอารีรัตน์ แสงเพ็ชร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
นางสาววณิชญา พรหมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
นายณัฐธนันท์ มลิวัลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
นางสาวดวงฤทัย จรรโลงศิลป์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
นางสาวจิราเจตน์ ชาวนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
นางสาวนัทธรี สุโอษฐ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
นายกฤติพงษ์ บุญมี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
นายปภังกร แดงน้อย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
นางสาวจุพารัตน์ ทองสีดา ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
นางสาวเสาวลักษณ์ ญาติกระจาย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
นายณัฐพล ชารีนิวัฒน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเหล็ก บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
นางสาวกาญจนา กำสุนทร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
นางสาวธิชาพร ดาบโสมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
นายศตวรรษ โคตรธิสาร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
นายณัฐพงษ์ มะโนใหม่ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
นางสาวอังสนาภรณ์ ศรีสุธรรม ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
นางสาววลัยพร นิตลักษณ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
นางสาวภัสชญา ใจน้ำ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
นางสาวสิริกร อนุมาตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
นายมานะชาติ แก้วสีฟอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
นางสาวอารยา - ศรีหล่มสัก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
นายสัณห์ พงศ์ธำรง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
นายไมตรี จันทวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
นายอภิสิทธิ์ จ่าทัพ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
Mr.Yonguk Shin ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
Mr.John Robert Lahiff ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
นางสาวณัฐลดา สระศรี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
นางสาวญาสุมินทร์ หนองภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
นายพงษ์พีระ สุทธิพันธ์ตระกูล รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
นางสาวณภัทร โชตน์โทกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
นางสาวสิริกุล มีศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
นางสาวนฤตย์พร สงคำภา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
นายเนื่องหนึ่ง ทันโหศักดิ์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วอุ่น น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
นางสาวไอริณ อุดมสินธุวัฒน์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
นายจักรชัย สิงห์อ่อน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
นางสาวตฤณระพี วรรณรส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
นายการุณ ศิลชัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
นายณัฐพงษ์ นาดี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
นายอธิวัฒน์ เกียรติสิทธิชัย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
นางสาวสวลี ขันทอง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
นางสาววนิดา สิทธิพรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
นางสาวนิภาพร ประเสริฐสุข บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
นางสาวอรสา ผาจันทร์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
นายปฤษดา แสงคำมา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
นางสาวณิชาภัทร เรืองศิลป์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
นางสาวศันสนีย์ ก่ำเสริฐ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
นางสาวนุชพร บัวสอน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
นางสาวสุภาพร ทักขินัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
นางสาวปิ่นอนงค์ แสนธานี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
นายพสิษฐ์ สิทธิพูนอนุภาพ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
นายชัชวาลย์ บุดดีคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
นายอัมรินทร์ บุญเพชร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
นางสาวอาทิตยา ไชยศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
นางสาวกชามาส สมสนุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
นายพงศ์พณิช ตันนารัตน์ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
นายณัฐวุฒิ กองรักษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
นางสาวแพรวพรรณ มูลแก้ว ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
นางสาวศิรินาท สวนเถื่อน บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
นายคมกริช ฉายาอนุกูลวัฒน์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
นางสาวรุจิราภรณ์ หาชะนนท์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
นางวราภรณ์ ฟานเปลท์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
นางสาวลลิดา ไสยสัตย์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
นางสาวภาวิณี นามทวย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
นายวิษุวัต ใจตรง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
นางสาววรุณยุภา หาญศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
นางสาวพิศมัย ชินบาล บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
นายธีระพงษ์ พิทักษ์กุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
นางสาวชมพูนุช ศรีงาม ศล.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
นางสาวนวพร พลเยี่ยม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
นางสาวธิดารัตน์ ศรีชัยมูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
นางสาวพัชราภรณ์ ประวรรณา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
นายสมบูรณ์ ศรีพิทักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
นายจารุวิทย์ พระเรียง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
นางสาวชนิกานต์ วงษ์ศิลป์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
นายปฏิพัทธ์ ประพฤติชอบ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
นางสาวมัสลินภร จู่มา สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
นายบุญประกร พันธุ์พูล ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
นางสาวปิยวรรณ พระภิเภก ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
นายอนุวัฒน์ อินทรักษา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
นางสาวชลธิชา ศรีคุณลา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
นายอำนาจ ศรีอัมพร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
นายบัญชา วงศ์คำภา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
นางสาวเพ็ญประภา นาลาด ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
นางรุ่งฤดี นาสมใจ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
นางสาวอารยา สีเคนา ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
นางสาววิทัญญา แสงชาติ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
นายวุฒิกร บุตรโพธิ์ศรี ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
นายกฤษณะ ทุมซ้าย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
นางสาวจุฑามาศ นาพา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
นางสาวเบญจพร ผลผดุง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
นางสาวรจนา โหตาชัย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิกร พรหมเจตน์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
พันเอกหญิงทรงสุดา ขวัญประชา ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
นายธวัชชัย สีลาโส ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
Mr.Phetsamone Souliyaseng ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
นางสาวแพรพลอย เบญจจินดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
นายธิติวัฒน์ ลินกลาง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
นางสาวจิราพร ขันชาลี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
นายธนายุต กุลถวายพร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
นางสาวดวงกมล สมบัติกำไร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
นางสาวศรันญา เลิศวิเศษธีรกุล ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
นางสุวณี ชะนะไล ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
นางสาวนวรัตน์ สุวรรณไตร สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
นางสาวพิไลวรรณ สีประสม ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
นายจิตรกร จันทร์สุข ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
นางสาวเจนจิรา คานเพชรทา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
นายณัฐกิจ ศรีสุโคตร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
นางสาวหทัยรัตน์ วิโย ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
นางสาวสายไหม พากุล ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
นายณรงฤทธิ์ ณะศรี ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
นางสาวปัทมานันท์ ปะมะโน ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
นางสาวกนกพร รักเมือง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
นางสาวสาวิตรี ศรีบัวน้อย ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
นางสาวกีรติกา ขุลีดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
นายพงษ์ชัย ไชยา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
นางสาวกัญญาณัฐ เพียรไทยสงค์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
นายศิริศักดิ์ วงศ์สายเชื้อ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
นางสาวกาญจนา จันดา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
นางสาวอภิญญา หล้าก่ำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
นายอติเทพ เพ็งสวัสดิ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
นางสาวศิริวรรณ อ่อนละมูล บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
นางสาวศศิธร ผาใต้ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
นายสัณหวัช วิชิตนนทการ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
นางสาวณัฐริกา สมกล้า ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
นางสาวกิติยา วงษ์คำพร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
นางสาวอุษณีย์ ศรีอุดร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
นายกิตติ ศรีภูมิสุริยกานต์ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
นายกาญจนชัย พรหมโคตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
นายชัยวัฒน์ น้ำเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
นางสาวณัฐธิดา เศรษฐ์วงค์แสน วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
นางสาวจุฑาวรรณ ลี้สมบัติวัฒนะ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
นางสาวพรพิณ อาทิเวศ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
นางสาวสุรีทิพย์ อุปพระจันทร์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
นางสาวกัญญาณัฐ จันทสอน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
นางสาวมรินดา ราษฎร์กฐิน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
นางสาวศิรภัทรฐิชา บ้านกลาง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
นางสาวประกายพร แก้วอุดร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
นายอธิปกรณ์ วิไลลักษณ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
นางอรพรรณ เจริญสุข ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
นางสาวกมลชนก นามมาลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
นางสาวอัญชลี อินสมบัติ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
นายจักรกฤษณ์ จันชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
MissJeraissa Olivares ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
นายสมภพ เพชรวิชิต ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
ว่าที่ร้อยตรีกิจติ ทองมีขวัญ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
นางสาวสุชญา โกมลวานิช ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
นางสาวปริยพันธ์ สุทธิสาร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
นางปุษยา ไชยจักร ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
นายคุณากร น้อยแสงสี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
นางสาวนาตยา บัวใหญ่รักษา ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
Mr.Panomsone Louangsouvannavong ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
นางสาวปราณปรียา ขุลีหา ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
นายภาคภูมิ ปุผมาศ ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
นายเจษฎา พวงชมภู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
นางสาวนิรามัย สุตะนนท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
นายศราวุธ สีคันธรส์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
นายอิศรางกูล เกษสวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
นายศิริศักดิ์ ทิพรักษ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
นางสาวจิราพร ชาวกล้า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
นางสาววิลาวรรณ กาลวิบูลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นาม ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
นางสาววรรวิภา จิตต์เจริญ ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเถิน ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
นายฐากูร อาณารัตน์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
นางสาวประภารัตน์ โคตรยอด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
นางสาววิภาวี ไชยทองศรี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
นายเกียรติศักดิ์ ปรีแม้น บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
นางศศิวิมล ดอนจันทร์โคตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
นายยุทธภพ ศรีกงพาน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
นางสาวสไบพร จำปาพันธ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
นางสาวรัตนาวดี แสนยศ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
นางสาวพรวิลัย วิเชียรเครือ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
นางสาวเกวลิน บุญคง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
นางสาวอิศรา ปานิเสน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
นายชินกร สิงหาพรม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
นายศตวรรษ สุริยะ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
นางสาวสิรินาถ แสนสกุล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
นางสาวนรีรัตน์ รัตนมงคล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
นางสาวทิพย์ประภา เสน่ห์ดี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
นางสาวสุพัตรา แจ่มใสดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
นายสิทธิศักดิ์ โพธิ์เพชรเล็บ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
นายวิษณุ อินทร์หาญ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
นางสาวอนงค์นาถ ดวงแสงฤทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
นางสาวลภัสกร แดงพรวน ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
นางสาวอรวรรณ ผันสนาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
นางสาวอลิษา คำแพงเพชร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
นางสาวกัญญาพร ตำตาด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
นางสาวสุภาพร กิ้วรัดแยง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
นางสาวณัฐสุดา เอื้อมอุ่น ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบกราฟิก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
นงาสวพัชรียา น้อยหว้า น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
นายวรวุธ ภูดวง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
นายอังคลิตร ภูผิวผัน ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
นางสาววิไลวรรณ ไชยรา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
นางทัศนีย์ พงษ์สุวรรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
นายอนุวัฒน์ ดีอันกอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
นายพงษ์ระวี รีชัยวิจิตรกุล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
นายอาทิตย์ บุญเพลิง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
นางสาวสุพัตรา จันทะพันธ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
นางสาวทัศนีย์ วงค์ยา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
ว่าที่ร้อยตรีวิวรณ์ พรมบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
นางสาวรัฏ์ชฎาภรณ์ ภูตาเพลิด บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
นางสาววรามาศ สร้อยเพ็ชร บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
นางสาวณัฐชา ศรีชัยยศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
นางสาวจรรยาพร ธานีกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
นางสาวรักษ์สุดา ชาติมนตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
นายนันทวัฒน์ รังสร้อย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
นางสาวทิพกฤตา คำจันสี วท.บ. ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวดารารัตน์ ไทยะลา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นายธีรภัทร์ วิหะกะรัตน์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาวพัชรี กุลดวงจันทร์ บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
นางสาวนงรัตน์ ประทาสี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
นางสาวศราลีวัลย์ ศรีชาทุม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
นายภาณุพงศ์ เผ่าไพศาล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
นายภัทรวุธ ศรีสวัสดิ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
นางสาวเบญญาภา ไร่ไสว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
นายสิริพงศ์ ศุภรมย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
นางสาวรัตน์สุดา จันทร์รักษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
นายเริงฤทธิ์ แก้ววงศา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
นางสาวจินตนาภรณ์ มั่งมูล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
นางสาวจันทร์เพ็ญ ประการแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
นางสาวมุจลินท์ สิงพิมพ์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
นางสาวจิราวรรณ จันทร์เทาว์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
นางสิรินทรา ดีมาก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
นางสาวธิดารัตน์ นิกาพฤกษ์ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
นายเอกไทย ประเสริฐสังข์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
นายอดิเทพ ศรีวงษ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
นางสาววิชุดา พาโคกทม บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
นายวรวุฒิ บุดดีทน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
นางสาวอำไพ นันทเสนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
นางสาวชนาธิป สอนบุญมี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
นายภาณุ บุราณเดช วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
นางสาวนฤมล บวรศักดิ์ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
นางสาวพิมพ์ประไพ กุดวงค์แก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
นางสาวพรภิรมย์ แคนติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
นางสาวยลดา เกตุบุรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
นางสาวสุดาวัลย์ ภาวงค์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
นางสาวธารีรัตน์ ไตรยราช บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
นางสาวปัณพร บุรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
นางสาวสุรีรัตน์ พายนรินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
นางสาวนาตยา บุญสิทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
นายมานพ คล้ายแก้ว ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
นางสาวรัชฎาพร รัตนพลแสน บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
นางสาวกนกอร เชื้อเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
นางสาวชนาภา หมู่สูงเนิน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
นางสาวณัฐวรรณ แก้วแสนเมือง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
นางสาวกชกร ถามูลเลศ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
นางสาวอ้อมใจ ผิวบาง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
นายอนุชา ทรงทิพย์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
นางสาวสาวิตรี บุญตา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
นางสาวอมรพรรณ์ การค้า ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
นางสาววิลัยวรรณ อนันตโสภณ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
นางสาวธัญรดา หล้าบ้านโพน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
นางสาวประภาพร พรชัย บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
นางสาวอรอุมา เถาวัลย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
นางสาวยุธิดา แพงกัญญา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
นายทินบัติ ชาวหันคำ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
นางสาวนัฏติยาภรณ์ คำใบ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
นางสาวสุนิศา สีแพนบาล ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
นางสาวตรีรนันท์ คุ้มห้างสูง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
นายจิณณวัตร แก้วมหาวงค์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
นายณัฐวัฒน์ สีชาทุม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
นางสาวชนาธิป แสงสอดแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
นางสาวภัทรพิรุณฬ์ คัทธมารศรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
นายเอนก น้อยพิทักษ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
นายวิทวัส แฝงล้อม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
นางสาวกาญจนี ทองทิพย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
นางสาวสร้อยเพชร คำดวง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
นางสาวปวิชญาดา คำมะโนชาติ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
สิบตรีอัครากร สังฆะมณี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
นางสาวสุดารัตน์ วงค์ศรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
นายพิทวัส อุไร ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
นางสาวปวีณา แก้วกัญญา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
นายวงศกร จงพัฒนะสินสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
นายสิน ศรีสุนาครัว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
นายคัคนันท์ ไชยวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
นางสาวประวิตตา สุพรหมจักร์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
นางสาวประภาภรณ์ เกิ้มเหม็นบุญ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
นางสาวนลินี ทองจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
นายจักรพันธุ์ ศรีปราบหล่ม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
นายจักรรินทร์ ปังคะบุตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
นางสาวปัญญ์ชลี ถิตย์ฉาย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
Mr.Phayvanh Pathammavong ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
นายภานุมาศ สาวิสัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
นางสาวณัฐธิดา สมศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
นายวัชริศ คำสามารถ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
นางสาวศิริยุภา เหลาฉลาด รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
นายอภินันท์ อุดม วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
นายTran Dai Thanh ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
นางสาวพลอยไพลิน กาญจนวงกต ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
นางสาวณัฏฐริณีย์ พลเชียงดี บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
นางสาวกนกพร บัวชัย ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
นางสาวศิรินันท์ พรมวาส บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
นางสาวสมหญิง โพธิ์สวัสดิ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
นางสาวชนาภา จันทร์หอม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
นายปฐมพร เทพนา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
นางสาวประกายฟ้า รัดถาดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
นางสาวประกายฟ้า รัตถาดา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
นางสาวลัดดาวัลย์ ธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
นายปวรัญชน์ ทองแท่ง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
นางสาวประทานพร แก้วส่อน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
นายธีรภัทร พลขันธ์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
นางสาวจุฑารัตน์ นาสมชัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
นายสกุลชัย ธาตุวิสัย ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
นางสาวสุนิสา ศรีเชียงหวาง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
นางสาวศรัณยา ราชาฐา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
นางสาวปัทมา พากุล วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
นางสาวพรชนก วงษ์วิลาศ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
นายกุลชาติ เรืองเศรษฐี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
นายชัยธวัฒน์ นิธิเจษฎาวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
นางสาวปรางค์ทิพย์ พรหมพินิจ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
นางสาวพรพิมล ศรีลุนทอง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
นางสาวธัญลักษณ์ โสภาสร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
นางสาวเบญจพร โมครัตน์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
นางสาวชลธิดา เพียอินทร์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
นายอาทิวราห์ ไชยศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
นางสาวประภาพรรณ แสงลี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
นางสาวเบญจวรรณ เปรมประโยชน์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
นางสาวอารยา ศรีหล่มสัก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
นางสาวจุไรรัตน์ พานิพัฒน์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
นายจุฑาวุธ สีสวััสดิ์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
นายพสิษฐ์ - สิทธิพูนอนุภาพ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
Mr.jeewoong Heo ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
นางสาวอรุโณทัย ใจชื่น ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
นางสาวเฟื่องฟ้า สุ้ยสีแดง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
นายธนพล โสภณศีล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
นางสาวชนาธิป แสงสอดแก้ว บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
นายฤทธิเกียรติ *** จำนงค์นิจ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
นายธนพล จารุจิตร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
นายวัชระ ชมภูธร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
นายวรสิทธิ์ เอกตาแสง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
นายจีราภัทร คำวงษ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
นายชยุตม์ ฮุมโฮม ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
นางสุพรรณี ไรเชล บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
นางสาวสุภัชชา ศรีวรสาร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
นางสาวศศิธร โพธิจินดา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
นางสาวพรญาณี ศรีลารัตน์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
นายสมประสงค์ บุญประเสริฐ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
นายฐตพงศ์ มหาเสนา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
นางสาวธิดาทิพย์ นามวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
นางสาวทิพย์วัลย์ สิงหาพรม น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
นางสาวอุราวรรณ สะอาดภูมิ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
นายปฐมพร ทองคำ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
นางสาวศิริขวัญ นวมขำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
นางสาวชนะพร บัณฑิตย์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
นายสิทธิชัย สิทธิสินทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
นางสาวพรธิดา ไชยหานิตย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
นางสาวเพียงดารา เวียงโสม รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
นายเกียรติดำรงค์ ฤกษ์งาม บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
นางณัฐกาณต์ หลวงหลาก ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
ว่าที่รัอยตรีชาญวุฒิ หาแก้ว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
นายอิทธิกร จันทบุตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
นายสังหวุธ อ่อนสา ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
นางสาวสาริณี นาวาสิทธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
นางสาวชนารดี ศรีหามาตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
ว่าที่ร้อยตรีทินกร ป้องเทพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
นางสาวปิยรัชน์ ตราชู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
นายเฉลิมชัย เสนาสุข บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
นางสาวกมลชนก ชินวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
นายคฑาวุฒิ วงศ์เชียงขวาง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
นางสาวจุฑามณี ดุลยเกษม บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
นายอาทิตย์ แก้วศรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรแก้ว น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
นางสาวณภัทร เดชหามาตย์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
นายณัฐกุล ขอนพวง วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
นายพิมุกต์ ชัยศักดิ์กรีนนท์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
นายศิวภพ สุวรรณทรรภ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
นางสาวนิภาพร บุตระมะ ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
ร้อยเอกหญิงสมศุภางค์ ชัยปริญญา สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
นางสาวสโรชา ใหทอง วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
นายอักฎา ราชิวงค์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
นายโกสัย ไชยสิงห์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
นายอธิบดี คำสิงห์บับภา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
นายนำพล โชคศิริ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
นางสาวสุปรียา วงศ์ศรีรักษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
นางสาวศุรดา ดีสัตถา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
นางสาวจิราภรณ์ ชัยศรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
นางสาวพัชรา พวงดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
นายทศพล สาลีวงษ์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
นายณัฐวุฒิ วันเทาแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
นางสาวกษมาพร พิเดช วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
นายจักรพงษ์ ป้องคำไหล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทอง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพิมพรรณ แก้วสุวรรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
นางทองมณี ศรีชัยชนะ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
นายอธิวัฒน์ แฝงเมืองคุก ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
นางสาวปรียานุช แร่วงค์คต ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
นางจิราภรณ์ เข็มทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
นางณัฐรดา เรืองเดช ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
นางสาวอุทัยวัน โหม่งพุฒ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
นายอภิชาติ มีพรหม ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
นางสาวนิสา ภูอืด ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
นางสาวอารญา สุขรมย์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
นายศุภนัย ตานุชนม์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
นายฐากูร จุลลาบุตรดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
นายจิรายุ ไชยคำหาญ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
นางสาวภัทร์ธีรา น้อยตำแย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
นางสาวสิรินยา สิทธิคำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
นางสาวปัณฑิตา นาคสร้อย ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
นายธนาวัฒน์ แก่นดี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
นางสาวพีชเลขา เหง้าวิลา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
นางสาวพัชรินทร์ ดาน้อย ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
นายภาณุเดช แสนบุญเมือง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
นางสาวขวัญฤทัย จอมจันทร์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทอง ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
นางสาววิไลรัตน์ เพียงพันธ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
นางสาวกัญญารัตน์ สีเขียว ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นพื้นบ้านอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
นายวรวุฒิ ทากุ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
Mr.Phonepanya Sitthinonhthong ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุญยา ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
นางสาวเพียงพธู วงเจริญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
นางสาวกมลฉัตร สุขแสน สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
นางสาววรรณพร ผาอำนาจ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
นางสาวกนกวรรณ กลางหล้า ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
นางสาววิลาวัณย์ พันชน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
นางสาวเกศวรินทร์ ราชคำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
นางสาวเกศสุดาภรณ์ เถาว์ชาลี บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
นางสาววราภรณ์ กุศลยัง วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
นางสาวจุฑาภรณ์ บัณฑิตร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
นางสาวเนตรชนก พรมวัง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
นายคมสัน แข็งแอ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
นายพันธกาล ยศอ่อน ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
นางสาวธีร์จุฑา สิทธิวงษา บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
นายพศวีร์ ตรุษกุล บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
นายวีระพงษ์ ศักดาพิทักษ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
นางธนพรรณ หีบทอง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
นายณัฐภูมิ พรูแล่นเร็ว วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
นายวรชัย จำเริญโชค วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
นางสาวมัลลิกา รัตนวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
นายอโณทัย วรรณกุล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
นายคมสันต์ เทียบแสน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
นางสาวนิศาชล ทีภักดิ์ วท.บ. โยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
นางสาวจุฑาลักษณ์ ดวนลี นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
นายอิศราวุธ สรัลชนา ศศ.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
นางสาวมานัสนิตย์ มานิสสรณ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
นายพิทยา เรณูศรัณย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
นายพิชิต เห็นนุช ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
นายการุณ รังสร้อย ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
นายศักดินนท์ อริพงษ์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
นางสาวชฎาพร เคนคำ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
นายพิรัชต์ ปิยะมาตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
นางสาวปวีณา ทองสอนลอน บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
นางสาวกุณฑลี ศิริธร ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
นายติณณภพ ชัยขันธ์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
นางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
นางสาวพชรพร ไลเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
นายจุติโชค ยอดดี น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
นายนิติพงษ์ มณีทร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
นางสาวภัทรชนกพร เลิศวิเศษธีรกุล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
นางสาวสิราวรรณ สีอ่อน บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
นางสาวละอองดาว ผลบุญ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
นางสาวพุ่มพวง ทันทิมา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
นายชูเกียรติ นันทะกุล วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
นายจิรายุ สุขอุบล วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
นางสาวอรวรรณ ลุนบุดดา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
นางเย็นฤดี สิมมา บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
นางสาวพัชณี โยศรีคุณ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
นางสาวนฤมล อุดชุมนารี ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
นางสาวจิตติญา ไชยสิงห์ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
นายชัญวัตร ขอดคำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
นางสาววรรณวิภา หอมละออ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
นายภูริภัทร เพียรเสถียรชัย บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
นางสาวอภิญญา กุลนรัตน์ ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
นายชยางกูร หอมรอด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
นางสาวกัณฐิกา เกตุคำ ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์นอก ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
นายจิรายุทธ เสวตวงษ์ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
นางสาวลลิตา หวังดี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
นางสาววิราภรณ์ หาทนต์ วท.บ. เคมี(เน้นสหวิทยาการเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
นายอมรเทพ ศรีภิรมย์ ศล.บ. ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
นางสาวโชติรส สุวรรณพรหม ค.ม. การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
นายเมธาสิทธิ์ บุญยัง บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
นางสาวสุเพ็ญพรรณ น้อยน้ำคำ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
นายศตวรรษ โพธิ์สาวัง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
นางสาวปิยนุช ดีพรม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
นายพงษ์ดรินทร์ อุสุภราช ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
นายศาสตรกาญจน์ สินทร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
นายนฤชัย หาทรัพย์ นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
นางสาวนัฐกานต์ นินระผาย ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
นางสาววิภาวี มินตา บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์มหัทธนาธร นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
1นางสาวรุ่งฤดี ไกรลาสบวร ศล.บ. ศิลปะการแสดง(เน้นนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
นายรรงค์ฤทธิ์ นาพา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
นายณรงค์ฤทธิ์ นาพา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
นายกฤษดา โสภา ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
นางสาวสุกานดา ขานดี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
นายเฉลิมชัย อินธิจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
นางสาวพัชริน วงษ์พุฒ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
นางสาววิลาสินี สุขรมย์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
นายปรียเดช ฮังโยธา บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
นางสาวสาวิตรี ประทาน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
นางสาววรินยา วารีย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
นายทักษิณ ศักดิ์ภู่ น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
นายภูวรินทร์ มินชัยวงค์ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
นางสาวสกุลตลา แพงเพ็ง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
นางสาวติตภรณ์ ทะลา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
นายธนพล ครุฑละคร วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
นางสาวมาลิศา อินกอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
นางสาวศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
นายชาญชัย ระดาบุตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
นางสาวอัจฉราพร แสนสุภา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
นายอนุวัฒน์ น้อยวิรก ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
นางสาวษมาวีร์ เกตุโทคูณ วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
นางสาวฐิติชล มงคลศรี ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
นางสาวณัฐธิดา ทองจริง ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
นางสาววราภรณ์ นามศรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
นายเลิศฌาน น้อยเมือง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
นางสาวพิณทิพย์ กิจจงเจริญยิ่ง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
นางสาวปนัดดา บูระสิทธิ์ บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
นางสาวกุลกวิณ โสขันตี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
นางสาวนิญากร กุจนา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
นางสาวฑัณฑิกา จันทวงศ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
นายธิติพันธ์ รสร้าง ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
นายพีระพงศ์ พิมษร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
นายธิเบศ หาบุญมี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
นางสาวฐิติกานต์ ดอนชาไพร บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
นางสาวธิดารักษ์ กรุณานำ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
นางสาวอลิษา จันทร์ชา บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
นายประจักษ์ ล้วนผาลึก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
นายวิภาส สีลากลาง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
นางสาวมนตรา บุดดีคำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
นายอภิศักดิ์ แก้วชิน บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
นายบัณฑิตา รังคะวงษ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
นายอนุวัฒน์ สุพรรณภูวงศ์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
นางสาวจิราภรณ์ นากองศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
นางสาวอลิษา โยกมา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
นางภาวิณี นาคถมยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
นางสาววราภรณ์ ขันตีคำ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
นายสุวัฒน์ แพงศรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
นางสาวภัทราพร ศรีรักษา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
นายกิตติพงศ์ บุญธุโสภณ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
นางดาวใจ นันทจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
นายศุภชัย ปรางทอง นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
นายอภิสิทธิ์ เบ้าดอน นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
นายเฉลิม ชารี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
นายนิชากร วัฒนะชัย ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
นางสาววิชชุลดา อัมไพ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
นายเทวาพิทักษ์ พันอุด ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
นายรชพล สายจันทร์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
นายณัฐพงศ์ คำโคตร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
นางจุฑามาศ เปรมปรี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
นายอัครสิทธิ์ เวียนวัฒนา น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
นายจักราวุธ สุวัฒ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
นายอรรถชัย อุดรเขต ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
นางสาวจิราภรณ์ เพชรดี ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
นางสาวสุพัฒตรา เศรษฐวิบูลย์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
นางสาวพิมลวรรณ ทองทาบ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
นางสาวฝนทิพย์ อนุรักษ์พัฒนา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
นายอดิศักดิ์ สุชล้ำเลิศ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
จ่าอากาศโทธวัช เผ่ามงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
นายดาวยศ บุพสิงห์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
นางสาวนิภาวรรณ เยี่ยมรัมย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
นางสาวกมลชนก อรัญสาร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
นางสาวพัสตราภรณ์ อินสะอาด บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
นางสาวกมลมาศ ประการะโพธิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
นางสาวอุไรวรรณ สุรินราช บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
นางสาวสุภาวดี กุบแก้ว บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
นางสาวมานี มากคงดี บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
นางสาวประภัสสร แสนรัตน์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
นางสาวเบญจวรรณ อุ่นเรือน ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
นางสาวสุขใจ ใชยบุดดา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
นายณัฐวุฒิ เหง้าชัยภูมิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
นางสาวพัชชิรา สิงห์เสน บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
นายอนุวัฒน์ พรหมจักร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
นางสาวพรรณิภา รอดชมภู ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
นางสาวศันศนีย์ ปากคูณ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
นางสาวพิทยาภรณ์ จ่ายะสิทธิ์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
นางสาววรรณภา รัตนวิเศษ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
นายบัณฑิตพงศ์ ธีระสาร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
นางสาวอรพรรณ ผันสนาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
นายภาณุวัฒน์ ภูผาหลวง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
นางสาววณิชชา เกียรติสาร บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
นางสาวนัฐติมา ดงหงษ์ บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
นางสาวสิริพร ศิริบุตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
นางสาวสิริพร ศิริบุตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
นางสาวยุพา สุวรรณโคตร ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
นายณัฐพงษ์ พรมเทศ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
นางสาวดวงฤดี รัตนทิพย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
นายฐปวัชร์ แก้วจันทร์ททอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
นายธนพล คมสันต์ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
MissLe Thi Bich Ngoc บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
นายมุนินทร์ ทวีกุล บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
นายนนทรัตน์ คงประเสริฐ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
นายเสนาะ อุดเทพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
นายอชิระ รุ่งเรือง น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
นายฉัตรมงคล ศรีอนันต์ วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
นางสาวจิราภรณ์ ศรีภูธร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
นางสาวอนัญญา ทิพย์กำจร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
นายสนทะยา พะคะนิยม ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
นายปรมินทร์ ฤทธิธาดา วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
นายภานุ บุญเลิศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
นายพรวิชัย เทศารักษ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
นางสาวสร้อยจันทร์ ชมภูนุช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
นายจักรพงศ์ มณีรัตน์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
นายสินศักดา ภูธนภัทร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
นายรณภพ รงค์ทอง วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
นางสาวเกษศรินทร์ ลานจันทอง บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
Mr.Apichart Nueangmany ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
MissNguyen Thi Phuong ly สม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
นายกิตติ บุญชูหล้า น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
นางสาวภิญญดา เพ็งโสภา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
นางสาวอัจฉรา หาสอดส่อง บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
นางสาวณัฐกมล คงศรี วท.บ. อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
นางสาววรุณี แนววิเศษ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
นางสาวเมธาวี นิตยารส ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
นางสาวเพชราพรรณ หาญเชิงชัย นศ.บ. นิเทศศาสตร์(เน้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
นางสาวกันต์ฤทัย ณรงค์นภนันท์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นายมานิต อัตสาร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
นายธีรภัทร พลขันธ์ วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
นางสาวชนาพร เดชทันต์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
นางสาววรารัตน์ ภูสมจิตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
สิบเอกสุทธิชัย สีกุหลาบ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
นางสาวพรธิดา ธรรมราช ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
นางสาวสุนิษา บุญประคอง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
นางสาวเจริญรัตน์ พานะจันทร์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิศาสตร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
นางสาวปิยนุช แสงจันทร์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
นายพรพงศ์ หงษ์ชูตา ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
นางกรกมล แทรวิส บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
นางสาวณิชานันท์ จันทะสิงหาญ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
นางสาวกนกอร เลิศชนะ บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
นางสาววรรณภา ศรีพวง บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
นายธนวัฒน์ สุวรรณโคตร บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
นางสาววรรณภา วรจิตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
Mr.Kevin Forster ป. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
นางสาววัชรีภรณ์ อินธิแสน น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
นางสาวภัชทากร ชุมสีวัน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
นายธนากร ปานสุวรรณ ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
นางสาวกรรณิการ์ สิงห์สุข ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
นายทศพร สีอุปลัด วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
นายปวีณ สิงห์สถิตย์ ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
นายวิจิตร โคตะมี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
นางสาวสุดาพร ข้องนอก ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
นายวริทธิ์ธร นาที ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
นายวรินทร มาตะวงค์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
นายเจตริน จันทะมุด ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
นายประชารักษ์ อุประโคตร ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
นางสาวชลนิภา โกติรัมย์ บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
นางสาวแคทรียา สมศักดิ์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
นางสาวนิภาพร สมสนุก บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
นางสาวเพ็ญนภา อภัยโส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
นางสาวสุดารัตน์ จันทรเสนา ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
MissVixayya Kimalavong บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
นางสาวจิราพร โพธิจร บธ.บ. การตลาด(สหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
นายนพพล พรมมัชชะ ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
นางสาวศิริวิมล พนมเขต บธ.บ. การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
นายอดิศักดิ์ สร้อยธนู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
นายไพโรจน์ มณีวงศ์ น.บ. นิติศาสตร์