ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สาขาวิชา คณะ สถานศึกษา
1
55120605241
Mr.Seng Xiong Chunou การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
55241151272
นายศุภกร ไชยหงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
55040427157
นายอัครวัฒน์ ชัยมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
55040001104
นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
55040428107
นายสิทธิกร งอยหล้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
55040420105
นางสาวนภาลัย พรหมแสงใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
55040409103
นางสาววาสนา เสวาภพ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
55040409204
นางสาวนิยุตา วงษ์ศรีจันทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
55040428125
นางสาวนุจเรศ ชำนิโลก การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
55040427118
นางสาวพรรณิภา ภักดีศรีพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
55040427113
นางสาวมณีรัตน์ เล่ห์มนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
55040420111
นางสาววารุณี สุวรรณศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
55041273111
สิบเอกปรัชญ์ปริญญ์ โพธิ์คล้าย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
55040421141
นางสาวสุพรรณนิกา บุญเกตุ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
55000501203
นายยอด เอกนุ่ม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
55040409225
นางสาวจิตติมา พรมสอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
55040428247
นางสาวศดานันท์ พิมพ์พรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
55040427203
นายมังกร ภูสิงหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
55100105113
นางสาวภัคจิรา อักษร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
55040428311
นางสาวนารีรัตน์ มัชฌิมพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
55040409243
นายเจตนรินทร์ สมสาย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
55100147113
นายทำธรรม นิลสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
55040423150
นางสาววราภรณ์ คำหงษา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
55040427204
นายชาย เจือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
55040428306
นางสาวพัชรี มุงคุณแสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
55100105102
นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
55040421138
นางสาวกันยรัตน์ สายสิงห์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
55040428312
นายพิชิตชัย กุลวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
55040428307
นางสาวมัณฑนา ฉายมณีรักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
55100145133
นางสาวนิศากร สมบัติกำไร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
55000421114
นายวุฒิชัย โคตรเสนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
55100104102
นางสาวนาตยา พิมทา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
55100145110
นายอภิชา หาญละคร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
55040428324
นางสาวสุพัฒตรา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
55040409233
นางสาวจรรยา สรรพอาษา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
55100105121
นางสาวปัทมา วงค์จันทร์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
55040428321
นายพัทธพงศ์ โคธิเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
55040421140
นางสาวพรพนม เวระสุระ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
55100145219
นางสาววรรษมน แซ่แต้ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
55040420101
นางสาวชฎาพร หัสดี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
55100145147
นางสาวสุกัญญา ภูเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
55100103108
นางสาวขนิษฐา นาทันลิ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
55040428105
นางสาวภัททิรา พึ่งพานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
55100145142
นายชัยนิยม เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
55040427103
นายจักรพงษ์ ไชยเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
55040409114
นางสาวเบญจรัตน์ พลลาป การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
55100103153
นางสาวสุปาณี อาโปร์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
55041273104
นายกรกฏ ศรีหะไตร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
55040428110
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
55040002106
นายฉัตรฐนพล บัวจันทร์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
55040424118
นางสาวสุธิดา สมหวาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
55040427128
นายกิตติภพ เสริมชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
55040424119
นางสาวทิยานันท์ จันทร์อ้วน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
55040423102
นางสาวขวัญฤทัย โชปัญญา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
55040409205
นางสาวกรินนา ปันดอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
55040427147
นายทรงเกียรติ วังมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
55040424121
นางสาวปภัสสโรปณ แดงนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
55040424111
นางสาวจิรนันท์ เรียงวัน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
55040423132
นางสาวกันตา เชียงสาพันธ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
55041274102
นายพลวัฒน์ วรรณาหาร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
55040428132
นางสาวสุภาพร ยุระตา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
55040428210
นางสาวสุพรรณี มีศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
55040423123
นางสาวขนิษฐา จันทวงษ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
55040428244
นายสหรัฐ ศรีเบญจวรรณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
55040428230
นางสาวเมรินทร์ สี่เหลี่ยม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
55040428235
นายทศพร บัวโสภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
55040409202
นางสาวปิยนุช ธรรมนูญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
55040409214
นางสาวปวิดา แถลงคำ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
55040427115
นางสาวอัญชุลีพร ฤทธิ์ผาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
55040428206
นางสาวณัฐชา ขมิ้นเขียว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
55040428227
นางสาวปิยะดา คำพันธ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
55040302137
นางสาวฐาปนี พลทรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
55041151223
นางสาวธิดารัตน์ เกษจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
55041273139
นายจิรายุทธ รูปสอาด ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
55041276109
นางสาวรัตน์ติยา พุทธบูรณ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
55041273125
นายกิตติกร ทองชาติ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
55120702120
นางสาววัลย์ลดา บุญจันทร์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
55041274117
นายอรรถพล ขันอาสา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
55040305201
นางสาวจิรชยา สีชมภู ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
55041276133
นางสาวพิมชนก ห่มขวา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
55100145253
นายชัชกรณ์ ก่านพรมมา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
55041279125
นางสาวนงณภา คำหารพล ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
55041151247
นางสาวรุ่งนภา นรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
55120702121
นางสาวกุหลาบ วังโพธิ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
55041273134
นางสาววราภรณ์ มะณีสา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
55040249114
นางสาวอรณี พัดเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
55041273108
นายกิตติพงษ์ โนวฤทธิ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
55040325124
นางสาวปัญจภรณ์ มงคลกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
55041278119
นางสาวสุทธิดา ใจซื่อ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
55040249122
นายพงษ์เทียร ขาวพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
55040230105
นางสาวจิตติมา เบ้าทองหล่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
55040220105
นายยอดยิ่ง สุริยะ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
55040231109
นางสาวเมทินี เสนานาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
55040235125
นางสาวชลธิชา วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
55040249227
นายฤกษ์ชาย หงษ์ขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
55040248123
นางสาวชลดา ม่วงผุย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
55040245112
นายทวีพร เขียวศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
55040259113
นางสาวพัชรี ปะละทัง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
55040248128
นายสุริยา ไชยสีลา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
55041274115
นางสาวกรรณิการ์ คำแสน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
55040248132
นายณัฐพันธ์ วงษ์คำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
55040240103
นางสาวประภัสสร พรมสิงห์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
55100189251
นายสัตตยา อรบุตร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
55041273141
นายนิวัฒน์ หว้านเครือ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
55040325220
นายนิติพงษ์ ชาวพ่อค้า พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
55041273148
นายดนัย นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
55041273140
นายสุดสยาม เว้นบาป ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
55040325215
นางสาวอารีย์รัตน์ วิทยกิตติกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
55040245116
นางสาวอังคณา ตาปราบ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
55040249313
นายชัยวัฒน์ โคตรสมบูรณ์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
55040234205
นายวันเฉลิม ธรรมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
55041279124
นายวศิน ทะสา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
55040240128
นางสาวฉัตรติพร สมบูรณ์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
55040254110
นางสาวจิราภัทร ลักกอก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
55041022108
นางสาวปวีณา แซ่เอี้ย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
55040001127
นายวรนาถ อำนาจเจริญ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
55040264110
นายธีระพงษ์ ศรีวงษ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
55100186141
นางสาวธนาพร จ้อยภูเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
55100186146
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
55100104131
นายพิทักษ์ หาฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
55040427220
นายวัชรพล แสงโฮง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
55100189145
นายวรวุฒิ ทาแก้ว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
55100189150
นางสาวมาลีวัลย์ ครองยุทธ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
55100110231
นางสาวยุภา มีตา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
55040305107
นางสาวศิริญา ถิ่นไกล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
55041273102
นางสาวมนทกานต์ อุทธา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
55100104134
นายศุภวิชญ์ แพงตาวงศ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
55040337104
นางสาวเดือนมนัส ผาระสิทธิ์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
55040305111
นายธนะชัย ศรีชมชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
55041276108
นายศิริศักดิ์ บุตรอินทร์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
55100141154
นางสาวธัณย์จิรา วรโชตน์จินดา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
55100145152
นายคมสันต์ ไชยบุบผา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
55100143156
นายสายฟ้า ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
55100102246
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
55100140158
นางสาวปทุมรัตน์ จรัสแผ้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
55041273101
นายสุเมธ บงแก้ว ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
55040305115
นางสาวพรรณวดี สโรบล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
55040325104
นายภูริณัฐ นิตุธร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
55040305102
นายอมรรัตน์ ทองน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
55041273109
นายธเนศวร์ โทวันนัง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
55040272131
นายฤทธิเดช ฤทธิมาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
55100104146
นายวีรยุทธ น้อยโสมศรี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
55041276112
นางสาวภัสรารัตน์ เมืองรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
55041276118
นางสาวนิสาชล แสนศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
55041274105
นายไชโย ตรีรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
55041276126
นางสาวสุกัญญา สีอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
55041279116
นางสาวพัชรี บัวทัน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
55040423224
นางสาวขนิษฐา ชาดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
55041278114
นางสาวพรนิภา ทัตตินาพานิช ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
55041273130
นายณัฐวุฒิ วันทอง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
55041273116
นายนิวัฒน์ ด้วงชะรา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
55040302143
นางสาวชฎาภา ชนะสงคราม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
55041278122
นายไพโรจน์ มณีวงศ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
55040337134
นางสาวเกษมศรี จิตติเคนา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
55040257123
นางสาวนันทวรรณ เรืองประดับ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
55041273122
นายนพรัตน์ เกษหอม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
55040901243
นางสาวอภิญญา สุนันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
55041273136
นายทรงสิทธิ์ แก้ววิเศษ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
55041278124
นายพงษ์เศรษฐ ละอองพันธุ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
55040339117
นางสาวจันจิรา หนองคูน้อย ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
55041273107
นายสุภวัฒน์ เครือด้วง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
55100110238
นางสาวปรารถนา สาอุบล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
55041276122
นายอาชาคิน พลวาปี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
55041151213
นายสุริยา กาโยดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
55041274111
นายอภิชาติ สีตองอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
55041151240
นายโกเมนทร์ มาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
55041273120
นายณัฐพล เยี่ยนทรง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
55040428348
นางสาวปภัสร สวัสดิพิพัฒน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
55040281127
นางสาวสุภารัตน์ สีภูธร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
55040901409
นายธวัชชัย นันทะสิงห์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
55041279134
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
55040427228
นางสาวพัตรพิมล โกนากัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
55040272137
นายธีรวัฒน์ ซ้ายสุพันธ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
55040428407
นายประดุงสิทธิ์ ธรรมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
55040424214
นางสาวเกสรา ภรศศิร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
55040427244
นางสาวอภิญญา เมืองราชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
55040427245
นางสาววิราพร สังญวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
55040424257
นายธนวัต วงศ์ศิริยานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
55240901128
สิบโทพุฒิพงษ์ พิมพา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
55240325124
นายแทนไท หลักศรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
55040337149
นางสาววัชรเนตร ใจบุญ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
55040501307
นางสาวมณีรัตน์ ดีสิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
55040428349
นางสาวกัลยาลักษณ์ ซ้อนจันทร์ดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
55040325238
นางสาวอมรรัตน์ อินทสร้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
55040427235
นางสาวเสาวลักษณ์ พิลาเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
55041276146
นางสาวชลลดา บุญพึ่ง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
55040427249
นางสาวพนิดา ศฤงคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
55041276147
นางสาวภัทรพร พงษ์สุพรรณศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
55000421117
นายศุภชัย เหล่ามะโฮง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
55041273157
นายณัฐวุฒิ ทาให้งาม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
55040427230
นางสาวกิตติยา เทศจำปา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
55040409349
นางสาวอาทิตยา มูลศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
55040901340
นางสาววรรณนิภา นาคม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
55040302152
นางสาวประภาพิศ ก้องอนันต์พงศ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
55041279137
นางสาวชุตินันท์ หนุมาน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
55001303113
นายชาติพิชิต คำพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
55000424124
นายภวัต กีนิน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
55040424219
นางสาวขวัญฤดี วงสุวรรณ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
55040428351
นางสาวมัณฑนา ผิวดำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
55040501155
นายพิษณุ ภูงามนิล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
55040409153
นายสุริยันต์ โยวบุตร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
55040258120
นางสาวภัทรวรรณ กันธิยะ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
55040001143
นายปัญจพล ศรีวานิช นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
55040240136
นางสาวพัชนี ฤทธิรอน สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
55040220146
นายบูรศักดิ์ มากซุง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
55040409330
นายธีราวัต สติโรจน์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
55040409328
นางสาววราภรณ์ นาบุญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
55040428434
นางสาววิไลวรรณ วรรณขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
55040420136
นางสาววิชุดา ฮามใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
55040428436
นายบัณฑิต สะวิสัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
55040428437
นางสาวรุ่งรวิน พรภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
55040245129
นายสิทธิพงษ์ คำบุญเรือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
55040409331
นางสาวอังคณา พิเนตรเสถียร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
55040423239
นายทีปกร พิมพ์ดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
55040248135
นางสาวจุฑารัตน์ ภูพื้น ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
55041024107
นางสาวดวงเดือน สุบิล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
55240325141
นางสาวปาริชาติ สีเมยดง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
55040428448
นายสุพัฒน์ คงประกอบ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
55040265122
นางสาววิภาพร คำบ้านไร่ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
55041151255
นางสาวพาฝัน ราชสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
55040501329
นางสาวไพรรัตน์ โอ้อุ้ย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
55040501330
นางสาวนภาพร ภูแข็ง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
55040258104
นางสาวสิรินยา ทุยเวียง เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
55040265112
นางสาวอาภัสรา นานาวัน อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
55200427244
นางสาวนิยากรณ์ คนหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
55040272105
นายอาทิตย์ พลคะชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
55041273151
นายกฤษณะ หลวงใหญ่ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
55040255119
นายธวัช รัตนะคุณ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
55040339127
นางสาววิลัยพร พรมนอก ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
55040264120
นางสาวธนาภรณ์ เพชรศรีกอง การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
55041022113
นางสาวประภาพร พลอำนวย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
55041400211
นายธัญญนัฐ อู่๋สูงเนิน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
55040234202
นายอนุศักดิ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
55040249236
นายปรัชญา สีอาษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
55041151321
นายมุนินทร์ พลท้าว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
55040235139
นายการันต์ สุทธิบริบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
55001303104
นายพัฒนพงษ์ ชมภู วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
55040428331
นางสาววรัญญา จันทร์นาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
55041302123
นายสมบุญ บุญเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
55040428332
นางสาวเจนจิรา ปัตทุมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
55040003138
นางสาวสุนีย์ หนูมอ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
55041273154
นายพีรพัฒน์ สิตวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
55040325225
นางสาวจุฑามาศ จันทะแสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
55100102252
นางสาวอรัญญา ภูนาแก้ว อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
55040901309
นายจำลอง ศรีพันดอน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
55040302240
นางสาวสวยตา วงษ์ชมภู ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
55040257133
นางสาวศรัญญา แสนโสภา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
55041151337
นางสาวภัทรวดี มงคลช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
55040264132
นายธเนศ ถาราชแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
55041278143
นายนฤเบศร์ สุริยันต์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
55040427221
นายประสิทธิ์ สราญรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
55041279130
นายยุรนันท์ พุทชัยสงค์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
55040427227
นางสาวพัชญานันท์ โสโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
55041151308
นายเจริญพร กานานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
55040427222
นายกันย์ เตรียมตัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
55041400226
นางสาวสุภาดา บัวผัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
55041302127
นายธนากร ทุมวัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
55201303104
นายพิเชษฐ์ เทศารินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
55041278146
นางสาวธัญญาพร พลศิลา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
55040325222
นายภฤศ ไร่ไสว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
55041151324
นางสาวธิดาพร แพนชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
55040280134
นางสาวเสาวลักษณ์ โสชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
55040501226
นางสาวจิราภา ขัติยวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
55040254122
นางสาวปิยะนุช บุตยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
55040257117
นายจิระศักดิ์ ไชยคำ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
55041022120
นายฤทธิ์ไกร ชัยเพชร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
55040259141
นางสาวหทัยชนก แง่พรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
55040427251
นางสาวบุญวิรัก แดนชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
55040423233
นายศราวุฒิ ลิมิดี การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
55040272117
นายวชิระ ปัตถาวะโร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
55041303108
นายสุริยา อินสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
55121152111
นางสาวประภัสสร ธุลารัตน์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
55200428116
นางจารุวรรณ ถนอมพลกรัง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
55241151101
นายปัญณะวัตร แสนอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
55041022114
นายนวพล พัฒนชีวกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
55040334232
นางสาวรมินตาร์ รัตนโกเมศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
55041276151
นางสาวสุพรรณา บุญแย้ม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
55240901104
นายธนิต อุปวันดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
55040257138
นางสาวภรณ์ทิพย์ โคสอน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
55041303111
นายนริศร ศรีเหลี่ยมงาม วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
55041151305
นายสุธิ ขันตีกลม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
55100189153
นายวุฒินันท์ หัตถีจร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
55041022122
นางสาวสุพิชชา มาตะรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
55040265140
นางสาวธีรนุช บริบูณ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
55040428402
นายพันกร คันธี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
55040272134
นางสาวชาวินี ธาตุชัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
55000272120
นายสถาพร สถานเมือง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
55041024108
นางยุภาวดี แม็ทไทจ์เซ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
55040002138
นายภาคย์พิสิฐ ลาภบรรจบ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
55040427236
นางสาวสุดารัตน์ ขุนใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
55041151252
นายธวัช อุดตะมะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
55040281129
นางสาววิจิตรา หาญธงชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
55140802108
นายยุทธนา วงศ์โสภา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
55121152117
นายสมหวัง ปูนกลาง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
55040272144
นายมงคลชัย ไชยเวช เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
55121152104
นายเสกสรรค์ เขียวอ่อน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
55121152106
นายอำนาจ โคตรคำ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
55200325111
นางสาวยุพารัตน์ พรมคำน้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
55200427117
นางสาวกนกพิชญ์ จันทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
55200421104
นางสาววชิราภรณ์ กาศลุน บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
55040255143
นายศิริวัฒน์ บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
55240302105
นายวรรณพงศ์ พรหมกูล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
55240901102
นายปฐวี มิตภาพ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
55041022151
นายเอกชัย ล้ำเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
55241151125
นายชลอ แก้วมหาดไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
55200501148
นางสาวถวิกา นวลสว่าง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
55200428136
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
55200501149
นางสาวพัชราภรณ์ ตาลอิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
55241151126
นางสาวไพริน วงศ์อุดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
55241151130
พันจ่าอากาศเอกจุมพล ไชยมาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
55040244142
นางสาวยลดา เดชโยธา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
55121152101
นางสาวฐิติพร จิรัฐิติภัทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
55121152102
นายนพรุจ สรวมศิริ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
55200427118
นางสาวอริศรา ศรีสอนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
55240501104
นางสาวสุพรรษา มาตรา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
55041151357
นายมนัส พรมรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
55200325119
นางสาวสาริกา เหล็กทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
55200334117
นางสาวธนาพร ทิพนัส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
55240325125
นายเปรมณัช แจ้งจันทร์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
55200501150
นางสาวคชาภรณ์ หาญณรงค์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
55200427202
นางสาวระพีพรรณ โพพะนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
55040249155
นางสาวรพีพร ดอนวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
55240424102
นางสาวนุสรา ถมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
55041302144
นายณัฐพงษ์ สาชัยยัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
55041022132
นายกฤษฎ์ เสมอภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
55040420151
นายจักริน แสงสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
55200302102
นายชัยวัชร อาษานอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
55200427106
นางสาวจิราพร บุราณคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
55040424156
นางสาวมินตรามาศ วงษ์เจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
55241151104
นายโกวิทย์ ใจสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
55200427141
นายศักดิ์มงคล ผองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
55240325122
นางสาวสุภานันท์ สาชนะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
55200501127
นางสาวสาวิตรี เหง้ามูล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
55240234108
นางสาวจีระนุช จงพัธนะโชติกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
55200334118
นางสาววันวิสาข์ วงษ์ปัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
55040245144
นางสาวพัชรี ยอดย้อย เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
55200427104
นายปริญญา หอระตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
55041024111
นางสาวหนึ่งฤดี อินทร์งาม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
55200501120
นางสาวเยาวภา พิลาวัลย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
55240501115
นางสาวสุภาภรณ์ ภู่พงษ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
55240427101
นายชุติมันต์ วรวิทย์ศรางกูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
55240302103
นายศราวุธ อินทะวงษ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
55200325118
นายธีระยุทธ์ แอดไธสง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
55200427204
นายจารุพงศ์ สายอ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
55200428132
นางสาวทิพย์วดี แก้วศรีคราม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
55240427127
นายนิมิตร ยงไชยสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
55240302121
นางสาวภัทรวดี อาลม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
55240325115
นางสาวศิรินภา สมรูป พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
55240302114
นายภูรีพัฒน์ ราชคม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
55240302115
นางสาวอริสรา แพนลิ้นฟ้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
55240427119
นายชาคริต มานพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
55040249449
นางสาวกรวิกา ชาววาปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
55040272148
นายอภิสิทธิ์ ศรีหาคำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
55040249454
นางสาวจิรภา ภูมิมะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
55240427126
นายธีระพันธ์ ศรีชมชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
55041279151
นายอนวัช ช่างยา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
55200427201
นางสาวณัฐธยาน์ ใจปิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
55240234107
นายนิติวัฒน์ ไพรตื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
55240428129
นางสาวบุษบา สีดาคาน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
55240428130
นางสาวเอื้อมพร ชำมะลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
55240325123
นายไปรยวุฒิ ประชาพาณิชย์กุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
55200501134
นางสาวศุภรักษ์ เครือเนตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
55241151128
นางสาวนิตยา ม่วงชะคร่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
55200427139
นายนัฐกานต์ เชียงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
55200334112
นางสาวณัฐกาณต์ หลวงหลาก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
55240325136
นายปฏิพัทธ์ กองวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
55121152122
นางสาวเขมนิตร เคนวันดี การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
55200424104
นางสาวแก้วภวณัฐ กุลถิรธนาปิยะชัย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
55200421105
นางสาวณัฏฐนันท์ คุณธะรักษี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
55200428121
นางสาวสุภาพร สีงามเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
55240428123
นางสาวปฐมา ศิรินุพงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
55121152119
นายนราชิตย์ โคตรโสภา การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
55121152120
นายอัศวินต์ พิมานเมฆินทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
55121152121
นางสาวกุสุมาลย์ มาระวัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
55241151113
นายไชยา คำเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
55200325120
นางวิภารัตน์ ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
55200325121
สิบเอกอนาวิล ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
55241151114
นางสาวตวงพร ภวภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
55240424106
นางสาวสุดาลักษณ์ สุขหุ้ม การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
55041279152
นางสาวดวงตา พาสัญจร ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
55200424102
นางสาวสุทาสิณี ริยะบุตร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
55240424109
นางสาวมนัสวี สร้างคอมพัฒนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
55201303105
นายวิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
55241151136
นายนวพล ศรีษะพล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
55200325114
นางสาวพรทิพย์ บุตตะพรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
55240409112
นายพราหมณ์ภัทร จันทะผอง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
55040263154
นางสาวภัททิยา แวงวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
55240427136
นายสุรเดช จันทสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
55200427140
นางสาวกนกพร คำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
55040245143
นางสาวกาญจนา ไชยหาญ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
55040264145
นางสาวจันทร์จิรา สาระพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
55240427115
นายสมัชญ์พล เอื้อกูลวราวัตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
55201303107
นายปิติพงษ์ จันทะวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
55040244153
นางสาวเอื้องฟ้า พลหล้า เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
55240901113
นายโชคชัย โมทนา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
55040249448
นางสาวรุ่งอรุณ บุตรโคตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
55240325116
นายชนายุทธ ธนพรโกศล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
55241151115
นางสาวปวีณา คำวันดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
55200501135
นางสาวจิรชยา หล้าสวย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
55040272145
นายณัฐวัฒน์ ยอดบุญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
55200427137
นางสาวผกากาญจน์ วาดวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
55200427127
นายอรุณ ดาบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
55200334108
นางสาวนิภาพร เกตุแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
55040272146
นายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีทอง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
55200278108
นายเอกชัย กองแพงคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
55240428125
นางสาวนุสรา วุฒิวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
55040423153
นางสาวอริศรา สิงห์ไชย การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
55240234115
นายฐากูล ทองมีหลาก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
55200427243
นางสาวจิตตรา หาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
55200325127
จ่าเอกศังขทัต คำสิงห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
55040272152
นางสาวลัดดาวัลย์ หลานวงษ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
55040265156
นางสาวอารยา ซื่อตรง อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
55200501141
นางสาวกนกวรรณ สิงห์ภูมี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
55200428125
นางปรียารัตน์ จันทะไหม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
55200501142
นายปราโมทย์ เบ้าหล่อเพชร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
55200427242
นายกิตติชัย ชุมคำน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
55241151120
นายวิศิษฏ์ ตึกสุอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
55240325118
นางสาวนัททพัทธ์ สีขาว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
55200428119
นางสาวโยษิตา มีธรรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
55200428120
นางสาวพรรณพร เปดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
55240901120
นายสมาน ยาล้อม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
55240409114
นางสาวชมพูนุท สิงห์ศิลป์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
55240428135
นางสาวศรัญยา พิทักษ์สฤษดิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
55240325120
นางสาวนฤมล ศรีเมืองแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
55200325125
นายจักรกฤษณ์ ทองดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
55240302123
นางสาวอริยาภรณ์ รุจิราทวีพัฒน์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
55200427135
นางสาววนิดา สุโพธิแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
55201303119
นายชัชธนา แพงศรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
55040258146
นางสาวสุกัญญา วระยศ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
55200421109
นางสาววราภรณ์ วงคำจันทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
55201303117
นายเกรียงไกร ประกอบนัน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
55240424113
นายอลงกรณ์ วงษ์ดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
55200427231
นางสาวสุประภา สระบัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
55200427232
นางสาวสุภาวรรณ สาหัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
55041022144
นายนฤพัทธ์ พลไพร่ฟ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
55200325122
นายสุรินทร์ ยิ้มอยู่ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
55200427229
นายวรวุฒิ ศิริสถิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
55040258145
นางสาวนฤมล พิมพ์ศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
55041303124
นายสิทธิศักดิ์ อุตทัยแสง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
55240424116
นายอานันท์ สกุลวานิชเจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
55040272149
นางสาวทิพย์ธิดา บุญมาน้อย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
55240234116
นายบพิธ สนั่นเอื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
55201303118
นายกรกฤช นันทะศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
55040255151
นายปฏิวัติ คำใบ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
55241151214
นางสาวธัญธร ผจงศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
55121152124
นายทวีป เหลือจันทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
55241151217
นายสายันต์ จันทะจร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
55200424110
นางสาวชลดา นามศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
55200427238
นายปิยฉัตร โพธิสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
55200325123
นายเยี่ยมสุริยา สุริยะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
55200334141
นางสาวนุชนารถ ทองสีสุก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
55241151226
นายแสนลาภ กุประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
55201303121
นายอภิศักดิ์ โพนหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
55200427246
นางสาวรดารัตน์ จันทรเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
55040272153
นายอนุสรณ์ กวีพิชชาพัชร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
55200427245
นางสาวเจนจิรา ผาจวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
55040339147
นายณาชิน จันทนมูลตรี ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
55241151225
นายเจนภพ อุดมวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
55200325126
นายกฤต ยอแสงรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
55200427219
นายกิติกร ขันติยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
55241151229
นายณรงค์ จ่าหนองหว้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
55200427247
นางสาวหนูเจียง บังศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
55240302141
นายณัฐพล สาระทนงค์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
55200427215
นางสาวพวงพยอม สีสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
55200427235
นางสาวอริษรา สงวนนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
55200427236
นายอนันต์ นักเทศน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
55241151153
นายศุภกร สาเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
55200424123
นายอนุชา แก้วกรด การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
55040234236
นายวีระชัย ขันตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
55200427239
นางสาววารี วงษ์ช่างชื่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
55200427241
นายสวัสชัย สวัสดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
55240501125
นางสาวศิรินญา พาหิรัญ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
55200427233
นายพิเชษฐ์ โคตรแสนลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
55241151209
นางสาวลิสิตา กันหาลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
55200427211
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
55200428138
นางสาวจีราพร วงค์ไชยา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
55040421159
นางสาวอาริยา ร้อยดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
55041022127
นางสาวเมรินทร์ เอี่ยมสาย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
55041279140
นายพลลพ ทับทิม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
55040001155
นายพนมกร เปี่ยมชาคร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
55040001150
นายปรัชญาวัต อ่างคำ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
55040428354
นางสาวไพลิน สุวรรณวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
55040245134
นางสาวกิตติยา อัครจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
55200427155
นายกิตติศักดิ์ สิงหะไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
55000428234
นางสาวธัญพิชชา แสนพรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
55041022130
นายนฤพล พงษ์สถิตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
55040244137
นางสาวชนิตา โนนทิง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
55040258130
นางสาวมัสยา สุประเก เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
55040001149
นางสาวปาริษา หุตินนุ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
55200325128
นายภูมิดนัย ศรีสุโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
55200501211
นางสาววิชุตา คำพิไสย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
55200427109
นางสาวเกศมณี กองมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
55241151105
นายโกวิทย์ คำเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
55201303102
นายวันชนะ ภักดีราช วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
55040424249
นางสาวปทุมพร แสนเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
55000424131
นางสาวประนมวัน ภาระพงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
55040249421
นางสาวยุพิน พลมนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
55040424250
นางสาวสุกัญญา ปิ่นคำ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
55040424239
นางสาวสุดารัตน์ ชาติแพงตา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
55120609113
นางสาวสุพรรณี นามดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
55120603102
นางสาวธิดารัตน์ โม้แก้ว ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
55040258132
จ่าสิบเอกหญิงสมฤดี ชุมพล เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
55240234103
นายศุภกร มีศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
55121152112
นางสาวพรรณิภา วงษ์เสียงดัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
55240428108
นายณัฐพล อ่อนศรีชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
55200428109
นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
55240424103
นางสาวพัชรินทร์ นาแข็งฤทธิ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
55200325109
นายอเนกศักดิ์ ศรีระษา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
55000428218
นางสาวอรอุษา สุขวงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
55040255138
นางสาวอุทุมพร ราชคำ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
55201303101
นายธีระพร ศรีแสงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
55120609122
นางสาวชลดา บุญสวัสดิ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
55240302109
นางสาวสายแพร คนยืน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
55240325110
นางสาววรารัตน์ ฤทธิ์มนตรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
55040220153
นายอากร ปิ่นคำ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
55040901155
นางสาวพัชรินทร์ ศรีเชียงสา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
55240427110
นายนิพนธ์ อุ่นแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
55240427111
นายณัฐวุฒิ สุภเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
55200428101
นางสาวอรทัย วงศ์ชื่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
55200325107
นายชวลิต รัตนวิโรดม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
55121152107
นางสาวจินตะหรา ทองประเทือง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
55041022136
นายทศพล พุ่มทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
55200428110
นายทนงศักดิ์ กงพลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
55240409105
นางสาวจิรนันท์ ประทุมเขตต์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
55240901107
นายจำรอง ประทุมพันธ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
55240428112
นางสาวพรทิภา อ.ท.ชม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
55240428157
นางสาวกิตติกานต์ บุญเกาะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
55240424136
นางสาววรรณิสา คำโสภา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
55201303143
นายทศพล อนุกูลวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
55200501105
นางสาวพัชร์ธนัตถ์พร ดีงามเลิศ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
55240325101
นางอุดมพร ยอดคีรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
55240424108
นายธาฎากุล ศิริกุลพานิช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
55240424153
นางสาวมินตรา วิหาร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
55240325231
นางสาวเพียงรวี เวฬุนารักษ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
55240428251
นางสาวศรัญญา สมขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
55240428248
นางสาวรัตนาวดี พรรณารักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
55240302249
นางสาวโชติกา ทองปนมณีเพชร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
55120702112
นายณรงค์เดช ปลื้มจิตต์มงคล บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
55120702113
นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
55240325228
นางสาวจิราภรณ์ สุขสมร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
55240427154
นายสฤษดิ์ สมเชียงคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
55240302226
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
55241400116
นางสาวเพียงใจ ไชยเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
55240325230
นายกฤตยชญ์ จันทร์โคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
55240428164
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณบุตร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
55200501235
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
55200501237
นางสาวกลอยใจ ศิริทน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
55200501239
นางสาวอนงค์นุช อนุยาง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
55240325229
นางสาวชุลีพร มหาโยธี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
55240325224
นางสาวพรวิไล ไชยวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
55240424147
นางสาวชนิสรา กาลวิบูลย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
55241400113
นางสาวเจนจิรา ลำเต็ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
55040002159
นายสุพจน์ เลขยัน นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
55121152129
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
55200278138
นายธนากร ดีมาก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
55240302230
นายจรรญากร หนูยอด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
55241400119
นางสาววรางคณา เหลาแตว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
55240302232
นางสาวปรียานุช นนท์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
55240302234
นางสาวอัญชลี พุทโธ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
55240234147
นายทรงพล เนตรโสม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
55240325253
นายณัฐวุฒิ แสงลี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
55200334150
นางทิพย์สุดา นิมาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
55120702101
นางสาวLUONG THI AI VAN บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
55120702103
นางสาวสุวรรณี พุทธเสน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
55120702110
นางสาวพฤกษา มะลิซ้อน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
55120702111
นางสาวชุติมา อิงคณะองอาจ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
55140601104
นายร่วม ค้าเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
55120609114
นายมานพ หงษาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
55240424157
นางสาวณัฐกานต์ เทียมทะนงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
55240424158
นางสาวธรพรหมพร เหง้าพรหมมินทร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
55120609119
นางสาวสุรีรัตน์ เนาวดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
55240302228
นายอนุวัฒน์ แสงดอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
55241400145
นางสาวฐิตาภา สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
55241400141
นางพรรณิภา ดอนอ่อนเบ้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
55041274136
นางสาววาลิณี ขวัญดี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
55240424148
นางสาวเบญจมาศ คุรุบาศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
55120702115
นางสาวTRAN THI HAI THUY บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
55241400110
นางสาวขนิษฐา โคตรวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
55121152127
นางสาววราภรณ์ ศรีแสง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
55200501251
นายพิษณุ รูปใหญ่ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
55240424143
นายวัฒนชัย ศรีต้นวงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
55240427161
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
55040424258
นางสาววรียา ใจขาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
55120609101
นางสาวอภินันท์ นาดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
55240234141
นายก้องเกียรติ วงษ์ชารี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
55240302246
นางสาวชไมพร นามหล้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
55200325140
นายจักรพงษ์ ไชยภักดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
55120201105
นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
55200278140
นายพิสิฏฐ์ เรืองสิวะกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
55120702117
นายวิทวัส มณีวงศ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
55240234145
นายณัฐวุฒิ วงษ์ธร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
55240234146
นางสาวน้ำค้าง คงคะปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
55040305256
นางสาวดวงสมร หมู่แก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
55200325151
นายเดชา แสนใจวุฒิ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
55240325164
นายกิตติชัย พนมศักดิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
55040325258
นางสาวกมลเนตร อุดชุมพิสัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
55240302245
นายราเมศ พรหมโคตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
55120603101
นายศุภโชค สารพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
55241400126
นายธีระกริช ชาวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
55240325234
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
55241151169
นายอิศรา กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
55200302154
นายวิเชียร การะแสง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
55240427156
นายธีรศักดิ์ นาเมืองรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
55200325152
นายวรกร ชินชัยรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
55040421161
นางสาวณิชา ปิตะกาศ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
55040421162
นางสาวโบว์ประกาย หงษาพุฒ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
55240428167
นางสาวศุภนันท์ มีลา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
55240428242
นางสาววันวิสา สัญญะงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
55241400142
นางสาวทิพย์สุดา สาจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
55241400144
นางสาวพัชราพร บุตรกันหา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
55120605112
นายทองพาส บุดดา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
55120609105
นางสิริพร ศรีจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
55120804101
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวาลัย เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
55120609108
นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
55241400133
นายยุทธภูมิ มาศขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
55200325144
นายเอกพจน์ สุทธิบุญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
55200278141
นายสนามชัย อามาตสมบัติ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
55120609118
นางสาวนาฏอนงค์ ศรีเชีีีีียงสา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
55120803107
นางสาวดวงเดือน คำนวลอินทร์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
55240302256
นายรัชนัย ไชยนา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
55130702105
นางสาวภาณุบล บุตรสาระ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
55130702106
นายญาณุพัฒน์ ธรเสนา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
55241400132
นางสาววรรณี ชาวสระใคร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
55200428189
นางสาวรัชดาพร ทองปั้น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
55240424160
นายสุริเยนทร์ จิตมงคล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
55120605106
นายปิโยรส โลหพรหม การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
55120609104
นางสาววิภาภรณ์ ศรีระสาร หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
55240424134
นางสาวณัฐวิภา ภวภูตานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
55240424144
นางสาวสุกัญญา พรหมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
55200270134
นายวุฒิษณุ คำยงค์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
55140601105
นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
55120603113
นางสาวบุษดี สาระคำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
55120603114
นางสาวดวงฤดี ประสมศรี ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
55120603115
นางสาวลินดา กองพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
55040901356
นางสาวนิภาภรณ์ ยางศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
55120609115
นางสาววนิดา ทับทิมแสน หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
55120603104
นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
55200325148
นางสาวอนงนาฎ กุลชริต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
55240424165
นางสาวนุชธิดา พลวันดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
55120603109
นางสาวคัมภีรพรรณ ลิ่มบริบูรณ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
55121152133
นางเอมอร หัตถสงเคราะห์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
55140802103
นางสาวอรณิชชา สามเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
55240424175
นางสาวชมพูนุช พิเคราะห์ภูมิ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
55120804104
นายวริฑ โสตถิปิณฑะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
55130702109
นายธีระวัฒน์ เทียงบุญ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
55120605162
นายจิตติพงษ์ สุริยะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
55200428214
นางสาวจินตนา สุรัตนะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
55200428216
นางสาววิชุดา อนุสรณ์คำนึง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
55200428218
นางสาวพรพิรุณ ช่างสี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
55240325239
นางสาวธนาพร โพธิ์เงิน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
55240325241
นางสาวศิริญญา ปัญญาใส พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
55240325243
นายวีรวัฒน์ ม้าวมงคล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
55040257150
นายสิทธินันท์ บานชน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
55040501309
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
55040423261
นางสาวพลอยไพลิน ไฟใหล การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
55200428254
นางสาวนันทกาญจน์ มาลาศิลป์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
55200428208
นางสาวพรทิพย์ ไชยคำภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
55200428210
นางสาวกนกวรรณ แลบัว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
55200428211
นางสาวสุดารัตน์ วานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
55200428213
นางสาวจรวยพร แก่นท้าว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
55240424154
นายเอกชัย ฮามคำฮัก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
55040409156
นายLE HOANG DUY การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
55120609110
นางสาววัฒนารมย์ พรหมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
55120201108
นางสาวรจนา เพ็งเก่ง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
55041278155
นายทวีวุฒิ ทองตีบ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
55120803109
นายอดิศร แดนแสนศรี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
55120605116
นายอดิศร ภาโนชิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
55120609112
นางสาวสุวรรณี ประสารพานิช หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
55130702101
นางสาวสุปรียา สีเงิน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
55120603103
นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
55040409157
Mr.Le Duc Hanh การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
55240424173
นายกิตติศักดิ์ พลซา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
55040423263
นายVO NHU THANH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
55241151142
นายยงยุทธ โคตรสีทา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
55200427224
นางสาวอภิญญา งามหนัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
55241151148
นายโชควัฒนา สวัสดิ์ชัยธานี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
55040424233
นายคุณนิธิ สุดสกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
55120202102
นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
55120803118
นายณัฐเศรษฐ จันศิริสา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
55120803120
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
55120803122
นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
55120605163
นายคม ราชคำ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
55120804105
นางสาวสาวิตรี อุตมะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
55241151143
นายคมสันต์ ศรีชัยมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
55200427220
นางสาวละออ โคตรมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
55200427218
นางสาวสุกัญญา บุรุษภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
55200427221
นายชัยณรงค์ เชื้อกุณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
55240234109
นายอริญช์ เชื้อคำเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
55240427130
นางสาวปานฤทัย พันธ์ณวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
55040235254
นายปราโมทย์ สุดาทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
55241151204
นายนิคม สีมะชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
55200421107
นางสาวอรพินท์ จันทศร บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
55200428137
นางสาววัลยา จับมั่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
55200427212
นางสาวปิยะนุช มูลปลัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
55200427213
นางสาวนฤมล คำสีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
55200427210
นางสาวเบญจพร สีเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
55200334123
นายษิปปกร ศรีนามโหน่ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
55200427228
นายพิชัย พลตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
55040270125
นายครรชิต สมฤทธิ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
55200421108
นางสาวกาญจนา ผิวเกิด บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
55240325132
นายอธิวัฒน์ รำงาม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
55200427262
นายประวิท อินทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
55200325135
นางสาวสุกัญญา บุญมาก พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
55241151163
นายพงษ์พัฒน์ นามหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
55200421129
นายสันทัด บุญพุ่มพวง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
55200334119
นางสาวนวลละออง พุทธา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
55240424111
นางสาวเมธาวี สุระคาย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
55241151150
นางสาวพรรณวิภา ศรีสมพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
55200427226
นายครรชิต วิเศษโพธิ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
55041024114
นางสาวศรารัตน์ ศรีตา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
55200270112
นายจตุพล หาสอดส่อง เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
55200501228
นางสาวกัญชพร เหล่าหมวด บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
55200278130
นายอาทิตย์ เอี่ยมเพ็ญแข เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
55200424122
นายกิตติศักดิ์ เหล็กกล้า การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
55240428221
นายธนดล หมื่นรัตน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
55200325139
นายพชรศาสตร์ พินิจธรรมการ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
55200428201
นางสาวธมลวรรณ เชิดในเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
55240901163
จ่าอากาศเอกณัฐพล ขอนพวง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
55200424121
นางสาววนิดา พรศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
55200421127
นายณรงค์ชัย นามมนตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
55200278126
นายศุภชัย แฝงสูงเนิน เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
55240234122
นายพงษ์ปัญญา มหาโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
55240234124
นายโอฬาร นาคสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
55200325137
จ่าอากาศตรีชัยรัตน์ ทองลึม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
55200428202
นายชยพล เที่ยงภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
55200421112
นางเย็นฤดี จันทะชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
55240424121
นางสาวเกตุมณี อรรถโยโค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
55241151237
นางพิฐชญาณ์ เรืองกิจวัฒนาพร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
55140802107
นายBOUNTHONG SENGVILAYKHAM ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
55200501215
นางสาวชนกพร นาทสีทา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
55040254142
นางสาวพีรยา บุญมาก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
55241151156
นายสรศักดิ์ บัวพรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
55200325134
นายสถิตย์ จันทะนุเคราะห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
55040257145
นางสาววิจิตรกร สมต้น ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
55200424120
นางสาวธวัลรัตน์ สร้อยสนู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
55200421118
นายกฤษณะ เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
55200278127
นายปิยะพงษ์ มาบจะบก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
55200501222
นางสาวบังอร คำแพะ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
55240424120
นายปฏิพล คูณทา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
55200424113
นางสาวบุศยรินทร์ หิรัญณ์ธนภัทร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
55240234123
นายจักรพงษ์ พรชัยสุรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
55200427248
นายจเด็ด ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
55200427249
นางสุไพรพร ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
55200501229
นางสาวประภาพร ทับวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
55240428219
นางสาวญานรา บัวขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
55240424119
นายณภัทร์ โสรมรรค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
55200427252
นายสาคร ประทาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
55240234118
นายเผ่าทอง ทองอร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
55200501205
นางสาวบัณฑิตา ศาลาธิคุณ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
55241151240
นางอริศรา ระบาเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
55200424118
นายพิสิฐ ศิริธนานันท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
55200424124
นางสาวอุษณีย์ พงษ์ภักดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
55240424130
นายอนุพงษ์ เฟื่องสกุลกิจ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
55200501231
นางสาววราภรณ์ ม่วงซอง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
55240428223
นางสาวขวัญดาว ดิษยทัต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
55040264151
นางสาวอภิญญา พิทักชาติ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
55040257144
นายธนพล วะบุตร ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
55200427151
นายวิระศักดิ์ สารกาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
55240901161
ดาบตำรวจสมพล ขำผิวพรรณ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
55200501225
นางสาวอรอุมา ศรีสวัสดิ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
55200334136
นางสิรินทรา กิจชนะการ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
55200278122
นายอภิรัฐ อเวรา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
55200427256
นางสาวสุนิษา จันทะสีใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
55200427254
นายยอดชาย ขันทะมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
55200501213
นายสถิตย์ ช่างสงวน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
55200501230
นางสาวพิศมัย คำแพงตา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
55040001113
นางสาวปาจรีย์ จันทร์ศรีรัตน์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
55200427257
นางสาวระพีพรรณ กระทุ่มขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
55201303134
นายสมปอง ไชยนามน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
55200427157
นายเอกภพ โจยะกุลเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
55200421117
นางศิรวดี เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
55200421119
นางนิรัตดา พระชัย บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
55041022149
นางสาวมลฤดี เบญจวนิช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
55201303126
นายธีรพันธ์ ศรีตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
55240234121
นายมานิตย์ พระวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
55200421124
นางสาวกรวิมล หนึ่งโคกสูง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
55200427258
นางสาวทิพย์สุดา โคตรปะโค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
55240424122
นางวีณารัตน์ จันทรเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
55040264148
นางสาวจันทราทิพย์ คำกอดแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
55120603118
นางสาวรุจิรา สมภาร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
55130702113
นายสยมพล จันทะแจ้ง บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
55240501132
นางสาวรัตนา สิงขรอาจ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
55120603119
นางสาวจริยา โนนทะแสง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
55121152135
นางสาวปวีณา สุกัน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
55240428203
นายเกิดกนก ปุรสาชิต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
55200427264
นางสาวปาริชาติ สิมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
55200501208
นายวสันติ์ อนันเอื้อ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
55241151232
นายจตุพล เวียงอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
55200427253
นางสาวบุษยรัตน์ อุดมเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
55201303124
นายณัฐวุฒิ ปัญญาวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
55200501214
นางสาวสรชา ศรีบุญเรือง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
55240428205
นายธนธรณ์ มาศยคง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
55200427260
นางสาววิรวรรณ ผาสีกา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
55200501206
นายวีระชัย เริ่มศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
55200501207
นางสาวอรอุมา ฉายา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
55120805104
นายศุภากร แสนทำพล ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
55120605121
นางณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
55120609121
นางสาวสุกัญญา บูรณะ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
55130702103
นางสาวณัฐธยาน์ พันธะณีย์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
55120603107
นางสาวประทุมรัตน์ พากุล ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
55120603108
นางสาวชาลิณีย์ ศรีเฮือง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
55120605128
นางรสรินทร์ ล่ำลือ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
55120201102
นางสาวจารุชา สุสุวรรณ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
55120201103
นางสาวศุภากร บุบผามาตานัง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
55120202101
นางสมจิตร พลสง่า การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
55120803121
นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
55140802104
นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
55140802105
นางสาวน้ำค้าง กาลวิบูลย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
55120605164
นายเดชา สมคะเณย์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
55120702118
นายวรวัตร ชาตะรักษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
55140802106
นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
55120805102
นายปริญญา รัตน์ศรี ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
55120805103
นางวาสนา ลาดสุวรรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
55200325157
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็งธรรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
55240325256
นางสาวศิริกัลยากร ยาโย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
55120202104
นางสาวกชกร สายพัฒน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
55200278128
นางจันทร์ทิพย์ หุ่นทอง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
55240424124
นางสาวชิษณุนันท์ ปัทมะอาณันย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
55240325205
นายสถาพร พึ่มชัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
55200424116
นายมนูญ เจียมสายวงศ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
55200428221
นางสาวพิราวรรณ พลมีเดช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
55200428222
นายวีรวัฒน์ สิงห์ทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
55200428223
นางสาวภาวิณี เหล่าโสด การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
55200428226
นายอัศม์กร ชยุตวรเศรษฐ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
55200428227
นายณัฐวัตร ถนอมชาติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
55120605104
ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
55040409155
นางสาวจรรยา กล้าหาญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
55240234135
นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
55200325146
นางสาวนิตยา มุงคุณ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
55240234143
นายพิสิษฐ์ ปกป้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
55120804102
นายกีรติ โทอึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
55040423163
นางสาวชนิดาภา อันไฮ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
55200428231
นายนพรัตน์ ประวัติกลาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
55140601103
นายวุฒินัย วังหอม การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
55130702108
นางสาวอรนุช อุปนันท์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
55120202106
นายวิพัฒน์พงศ์ เยี่ยมเวหา การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
55040281156
นางสาวสายฝน โพธิกุดไสย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
55041302149
นายศินะ แก้วงาม วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
55241400138
นางสาวสุนารี ทิพย์พะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
55200428247
นายรัตนะ เสือพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
55120201101
นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
55120609124
นางสาววรรณิศา ผาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
55140802101
นายสิทธิชัย ศรีวะอุไร ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
55120803131
นางสาวนุชนาถ นะคะจัด การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
55120202105
นายนิพนธ์ คุยบุตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
55120201107
นางสาววรนุช บัณฑิตย์ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
55200325155
นางสาวพรรณทิวา ขุนทุม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
55120605170
นางสาวญาดา จิตธรรมมา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
55040001159
นายกิติภูมิ ปรีชาสมบัติ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
55120804103
นางสาวนัยน์ปพร สุภา เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
55130702104
นางสาวปักกีระนำ ปุณริบูรณ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
55200428230
นายวิษณุ มุ่งงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
55200428234
นางสาวสุมาลี พิลากุล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
55200428235
นายประเสริฐศักดิ์ เจริญสุข การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
55200428251
นางสาวณิชารัตน์ ถิ่นปากมาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
55120605113
นายณัฐวุฒิ แพงสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
55200325141
นายสุทธิศักดิ์ พรหมโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
55240325222
นายณัฐพงษ์ กินเสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
55240325223
นางสาวทัศยา หงษ์ทอง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
55200428203
นางสาววรรณวิศา สิทธิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
55240302211
นางสาวสริตา เพอร์ดี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
55040231157
นางสาวพัชรี เสนสี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
55240901173
นางสาวจุฑาทิพย์ ชาประดิษฐ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
55200325154
นางสาวจอมใจ จันทัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
55130702102
นายอรรถพล สนธิหา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
55120603106
นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
55121152134
นายชาญณรงค์ พงษ์ภักดิ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
55120609126
นางสาวภาวิณี สารีวงษ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
55140601107
นางภัทรนิษฐ์ แดงสี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
55040259154
นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์โก่ย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
55000424147
นางสาวกันนิกร คำกันยา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
55040423257
MissNguyen Thi My Linh การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
55200334144
นางญาดา เห็มทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
55041278154
นายอำนวย ชาวงษ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
55200270127
นายวัชระพล ศรีบุตรวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
55240325214
นายชวลิต ปานทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
55200334142
MR.PETER LLOYD FERRIE ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
55200501243
นางสาวเจษฎาภรณ์ จันมะโฮง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
55200501244
นางสาวพยอม มนต์ชัยภูมิ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
55200501247
นางสาวลภาภัทร ปาโม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
55240428162
นายวนัส สะพังเงิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
55241400120
นายอาทิตย์ จูมดอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
55240428228
นางสาวณัชชา โพธิ์สว่าง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
55240428229
นายรชตะ ประดิษฐ์ด้วง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
55200428240
นายธวัชชัย เพียผือ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
55200428241
นางสาววิภาศิณี บุตรอุดม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
55200428242
นางสาวจริยา รองคำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
55200428243
นายสถาพร ถาวรศิริ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
55200428244
นายสุนทร เจียรวาปี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
55040423256
นายNGUYEN DUC VINH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
55240302205
นางสาวสกาวกาญจน์ สาวาปี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
55040244157
นายชนวิทย์ คูณเมือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
55240409139
นางสาวณปภัช ตรีพิพิธ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
55200421136
นางสาวจันจิรา ฐานธุดง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
55200421102
นางสาวขวัญพิชชา คำภากุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
55241151157
พันจ่าอากาศเอกฉลาด นามมนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
55041276130
นางสาวปารณัท กัปโก ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
55200427225
นายวีระยุทธ กระทุ่มนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
55040409351
นางสาวมะลิวัลย์ สกุลรักษ์รัศมี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
55200501203
นางสาววิลาสินี เกียรตินอก บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
55200334127
นางสาวปวีณา ป้องนางไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
55241400147
นางสาววันวิสา ยวดยาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
55100145124
นายธนากร ฉวีเวช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
55200421121
นายวทานัย ไกรสกุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
55200428238
นายฉัตรมงคล สุขมานพ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
55040409249
นางสาวยุริวรรณ พันอินทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
55200428185
นางสาวลลิดา เหง้าจันทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
55200427208
นายวิศรุจน์ เถาว์ชาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
55240901180
นางสาวสุพินดา บุญแย้ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
55241400127
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
55140601109
นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
55140601112
Mr.Khamphao Chanphengxay การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
55120605239
MRS.CHANTHAKONE MIXAYKONE การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
55240325143
นายมนัส สาระโพธิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
55040305245
นางสาวศิรัญญา ศรีสุขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
55240427128
นางสาวภัทรา นิตะพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
55120805106
นายเกรียงไกร ศรีเสนพิลา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
55040230149
นายธนาพัฒน์ ศรีโคตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
55040278118
นายวีระพงษ์ พิมเมือง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
55120702119
นางสาวจิรนันท์ ตะพิมพ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
55200270119
นายเทอดศักดิ์ จันชารี เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
55120605203
นางสาวพัชรนันท์ ลอยเมืองกลาง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
55120605204
นางสาวขวัญใจ โพธิ์สัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
55120605206
นายอาทิตย์ นรินทร์รักษ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
55120605219
นายสุริยา คำบุญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
55200325132
นางสาวณัชชารินทร์ พาอ้ม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
55240325102
นางสาวศิริญา วรบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
55040249244
นางสาวสุวนันท์ เกาะษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
55140601101
นายทัศนะ เกตุมณี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
55121152138
สิบตำรวจโทเอกรินทร์ สิทธิโชติ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
55120609102
นางสาวพรชนก ภูขะมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
55140601110
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
55130702114
นางสาวดฤภรรษ แข็งขัน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
55120605215
นางอรวรรณ หล้าบุตรศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
55120605220
นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
55120605221
นางสาวภาวิณี มูลศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
55241151140
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
55120605213
นายสุบิน คำมุลนา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
55241151201
นายกุลฤทธิ์ จำปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
55120702105
นางสาวฤทัยรัตน์ บุรุษภักดี บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
55040245108
สิบเอกหญิงนภาพร สิทธิเสนา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
55240501139
นางสาวพรสุดา เหลาพร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
55201303109
นายนเรศ อินทร์ม่วงไทย วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
55120605208
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย โสมาศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
55120605211
นายศราวุธ วุฒิเสน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
55120605212
นายสมพร พูดเพราะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
55041022152
นางสาวไพจิตร ธาตุไพบูลย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
55240424135
นางสาวธีรารัตน์ หงษ์กัณหา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
55240234138
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
55200334115
นายเพ็ชร สู่สุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
55240234120
นายวสันต์ เบ้าหล่อเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
55240424123
นางสาวจิรนัย เมืองใต้ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
55041276113
นางสาวนันทิพร เสียงไสย์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
55120609116
นางพัฒนียา พัดประดิษฐ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
55120702108
นายวสันต์ คำแดงใส บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
55120605224
นายสาธุคุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
55120605231
นางสาวธนาพร ภักดีพันดอน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
55041022137
นางสาวธิดารัตน์ มาลาพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
55200424108
นางสาววิลาสินี โทราช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
55200427142
นายพิพัฒน์ อินทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
55120609117
นายไคลด์ ตั้งสุวรรณดำรง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
55241151139
นายทวีป กุลเมืองโดน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
55041279101
นางสาววิมลวรรณ ผงอ้วน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
55040409215
นางสาววัชรีพร ตอนสุข การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
55120605229
นายวิชาติ สุวรรณไชยรบ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
55120605232
พระมหาบัณฑิต แสงวิชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
55120605234
นางสาวริญญารัศมิ์ พิมพ์ศร การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
55120605235
นางสาวจิรัชยา ฝอดสูงเนิน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
55120609201
นางสาวเทียนฉาย เด็จใจ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
55240428110
นายชัยมงคล แก้วกำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
55040281125
นายกฤษดา สาลีสุข ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
55120609203
นางสาวประทุมมา แสนเทพ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
55120609204
นางสาวชิดชนก ปรีจำรัส หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
55120609209
นางสุพันยา สายคง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
55120609210
นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
55041279121
นายไกรวิชญ์ แซ่ตั้ง ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
55040428222
นางสาวนีรนุช อุตมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
55120609214
นางสาววราภรณ์ กองจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
55120609219
นางสาวรัชนีกร สะอาด หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
55120609220
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
55120609221
นางสาวจริยา กองคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
55241151158
พันจ่าอากาศเอกอนุชา เชียงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
55040257147
นายอาทิตย์ ศรีชัยลา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
55120609217
นางสาวมณีรัตน์ สุจริต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
55120609218
นางสาววรรณภา เกียงคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
55120609223
นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
55120609226
นางสาวภัทรจิตรา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
55120609227
นางพัชรี สิมสีพิมพ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
55120609228
นางสาวพันธิดา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
55040325147
นายอธิวัฒน์ มีพรหม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
55240302253
นางสาวอนุสรา บ่อทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
55041273123
นายณัฐพล โพธิจร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
55240427112
นางศิริลักษณ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
55240325108
นายสันติ พลแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
55120609224
นางจรรยา ศรีมังคละ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
55201303114
นายยุทธนากรณ์ ทานอุทิศ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
55240325109
นายจำนงค์ ยวดยาน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
55041024104
นายกิตติ สมใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
55240302134
นางสาวอัจฉรา ทาแท่งทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
55040255104
นางสาวปิยาภรณ์ เหง้าสีไพร เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
55200501132
นางสาวสุรีรัตน์ ถิ่นพลวัว บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
55200427123
นายสมพงษ์ ตาตะมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
55040001138
นายภณัฎ สัจจมาศ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
55240234130
นายวิรุทฬ์ คำทะริ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
55240234128
นายอันพระยากฤตสิงห์ อินทักษิณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
55040422160
นางสาวคนิสาณ์ นินทะการ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
55041151220
นายศักดา ปาสา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
55240302198
นางสาวกัญญาณัฐ โทวันนัง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
55200428229
นางสาวกมลรัตน์ เสือน้อย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
55240428255
นายอนุชิต สมภาร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
55121152140
นายพัทธนันท์ พิมพ์วงศ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
55240424171
นางสาวมัสลิน คำพู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
55240234111
นายณัฐวุฒิ เทศศรีเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
55040257127
นายธนโชติ ศรีมงคล ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
55041400258
นางสาวภัทราพร สารกรณ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
55140601106
นายวิจิตร นารอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
55041274126
นายปฏิเวช บุญรักษา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
55240302212
นางสาวนพรัตน์ สีรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
55040423141
นายโฆษิต บุตรอินทร์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
55040272106
นายภูมิบดี เชาว์ขุนทด เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
55240409155
นายกัมปนาท กนิษฐชาต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
55200427165
นายพงษ์์พันธ์ หาญชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
55240424177
นางสาวเรวดี ธนกาญจน์ตระกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
55040220160
นายราเชนทร์ เตชะผล วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
55240424178
นายเฉลิมพล อุดมกรสิทธิกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
55240302258
นางสาวณิภารัตน์ พนาลิกุล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
55240428256
นางสาวชลนที หมั่นพลศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
55241151273
นางธัญญลักษณ์ บัวจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
55240901181
นายสิทธิพล ไชยนิตย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
55240901182
นายศุภเชษฐ์ นวนลม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี