ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สาขาวิชา คณะ สถานศึกษา
1
55120605241
Mr.Seng Xiong Chunou การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
55241151272
นายศุภกร ไชยหงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
55040427157
นายอัครวัฒน์ ชัยมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
55040001104
นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
55040420102
นางสาวพรทิพย์ ประทุมศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
55040428107
นายสิทธิกร งอยหล้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
55040420105
นางสาวนภาลัย พรหมแสงใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
55040427101
นางสาวเปรมกมล โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
55040409103
นางสาววาสนา เสวาภพ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
55040409204
นางสาวนิยุตา วงษ์ศรีจันทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
55040427119
นางสาวโสภิชา แสนสุริวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
55040428125
นางสาวนุจเรศ ชำนิโลก การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
55040420110
นางสาวปนัดดา ปัสสีแก้ว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
55040427118
นางสาวพรรณิภา ภักดีศรีพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
55040427113
นางสาวมณีรัตน์ เล่ห์มนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
55040427114
นายรพีพล รวมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
55040249101
นายปรีชาพล กลั่นกุ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
55040420111
นางสาววารุณี สุวรรณศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
55041273111
สิบเอกปรัชญ์ปริญญ์ โพธิ์คล้าย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
55040421141
นางสาวสุพรรณนิกา บุญเกตุ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
55000501203
นายยอด เอกนุ่ม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
55040428316
นางสาวณิชนันท์ พุทธเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
55040409225
นางสาวจิตติมา พรมสอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
55040428247
นางสาวศดานันท์ พิมพ์พรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
55040427203
นายมังกร ภูสิงหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
55100105113
นางสาวภัคจิรา อักษร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
55040428311
นางสาวนารีรัตน์ มัชฌิมพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
55100102122
นางสาวปวีณา บุญประมุข อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
55040409243
นายเจตนรินทร์ สมสาย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
55100147113
นายทำธรรม นิลสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
55040423150
นางสาววราภรณ์ คำหงษา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
55040427204
นายชาย เจือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
55040428306
นางสาวพัชรี มุงคุณแสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
55100105102
นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
55040421138
นางสาวกันยรัตน์ สายสิงห์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
55040428312
นายพิชิตชัย กุลวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
55040427215
นางสาวบัณฑิตา สืบแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
55040428307
นางสาวมัณฑนา ฉายมณีรักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
55040427216
นางสาวปภัสสร ดิ่งรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
55100145133
นางสาวนิศากร สมบัติกำไร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
55100104106
นางสาวณัฎฐารมย์ หล้ามุงคุณ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
55000421114
นายวุฒิชัย โคตรเสนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
55100104102
นางสาวนาตยา พิมทา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
55100145216
นางสาวพรพรรณ วันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
55100145110
นายอภิชา หาญละคร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
55040428324
นางสาวสุพัฒตรา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
55040409233
นางสาวจรรยา สรรพอาษา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
55100105121
นางสาวปัทมา วงค์จันทร์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
55100189213
นางสาวนภาพร พิมสาน พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
55040427217
นางสาวกนกวรรณ มณีแฮด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
55040428321
นายพัทธพงศ์ โคธิเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
55040421140
นางสาวพรพนม เวระสุระ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
55100145219
นางสาววรรษมน แซ่แต้ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
55040420101
นางสาวชฎาพร หัสดี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
55100145147
นางสาวสุกัญญา ภูเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
55100103108
นางสาวขนิษฐา นาทันลิ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
55040428105
นางสาวภัททิรา พึ่งพานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
55100145142
นายชัยนิยม เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
55040427103
นายจักรพงษ์ ไชยเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
55040409114
นางสาวเบญจรัตน์ พลลาป การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
55100103153
นางสาวสุปาณี อาโปร์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
55041273104
นายกรกฏ ศรีหะไตร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
55040428110
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
55040002106
นายฉัตรฐนพล บัวจันทร์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
55040424118
นางสาวสุธิดา สมหวาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
55040420107
นางสาวรัชชนันท์ บุญชาญ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
55040427128
นายกิตติภพ เสริมชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
55040424119
นางสาวทิยานันท์ จันทร์อ้วน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
55040427120
นายจิรวัฒน์ แก้ววิเชียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
55040423102
นางสาวขวัญฤทัย โชปัญญา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
55040409205
นางสาวกรินนา ปันดอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
55040420121
นางสาวลลิตา ป่าลัั่นทม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
55040427147
นายทรงเกียรติ วังมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
55040424121
นางสาวปภัสสโรปณ แดงนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
55040424111
นางสาวจิรนันท์ เรียงวัน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
55040423132
นางสาวกันตา เชียงสาพันธ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
55041274102
นายพลวัฒน์ วรรณาหาร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
55040428132
นางสาวสุภาพร ยุระตา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
55040001111
นางสาวณัฏฐรี บุญสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
55040001101
นางสาวขวัญใจ โชปัญญา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
55040428210
นางสาวสุพรรณี มีศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
55040423123
นางสาวขนิษฐา จันทวงษ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
55040427139
นางสาวทิพย์สุดา นนทะการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
55040428244
นายสหรัฐ ศรีเบญจวรรณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
55040428230
นางสาวเมรินทร์ สี่เหลี่ยม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
55040428235
นายทศพร บัวโสภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
55040409202
นางสาวปิยนุช ธรรมนูญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
55040409214
นางสาวปวิดา แถลงคำ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
55040427115
นางสาวอัญชุลีพร ฤทธิ์ผาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
55040424109
นางสาวพนิดา ศรีนุกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
55040428206
นางสาวณัฐชา ขมิ้นเขียว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
55040428227
นางสาวปิยะดา คำพันธ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
55040420125
นางสาวประภาพร สอนนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
55040302137
นางสาวฐาปนี พลทรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
55041151223
นางสาวธิดารัตน์ เกษจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
55041273139
นายจิรายุทธ รูปสอาด ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
55041276109
นางสาวรัตน์ติยา พุทธบูรณ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
55041273125
นายกิตติกร ทองชาติ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
55120702120
นางสาววัลย์ลดา บุญจันทร์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
55041274117
นายอรรถพล ขันอาสา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
55040305201
นางสาวจิรชยา สีชมภู ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
55041276133
นางสาวพิมชนก ห่มขวา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
55100145253
นายชัชกรณ์ ก่านพรมมา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
55041279125
นางสาวนงณภา คำหารพล ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
55041279126
นางสาวธิดา ภักตะไชย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
55041151247
นางสาวรุ่งนภา นรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
55120702121
นางสาวกุหลาบ วังโพธิ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
55041273134
นางสาววราภรณ์ มะณีสา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
55040249114
นางสาวอรณี พัดเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
55041273108
นายกิตติพงษ์ โนวฤทธิ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
55040325124
นางสาวปัญจภรณ์ มงคลกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
55041278119
นางสาวสุทธิดา ใจซื่อ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
55040235112
นายยุทธศาสตร์ พงษ์สิทธิศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
55040249122
นายพงษ์เทียร ขาวพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
55040230105
นางสาวจิตติมา เบ้าทองหล่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
55040220105
นายยอดยิ่ง สุริยะ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
55040231109
นางสาวเมทินี เสนานาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
55040235125
นางสาวชลธิชา วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
55040249227
นายฤกษ์ชาย หงษ์ขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
55040248123
นางสาวชลดา ม่วงผุย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
55040235124
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
55040245112
นายทวีพร เขียวศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
55040245113
นางสาวชุติพันธุ ไขแสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
55040259113
นางสาวพัชรี ปะละทัง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
55040248128
นายสุริยา ไชยสีลา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
55041274115
นางสาวกรรณิการ์ คำแสน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
55040248132
นายณัฐพันธ์ วงษ์คำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
55040240103
นางสาวประภัสสร พรมสิงห์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
55100189251
นายสัตตยา อรบุตร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
55041273141
นายนิวัฒน์ หว้านเครือ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
55040325220
นายนิติพงษ์ ชาวพ่อค้า พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
55041273148
นายดนัย นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
55041273140
นายสุดสยาม เว้นบาป ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
55040325215
นางสาวอารีย์รัตน์ วิทยกิตติกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
55040245116
นางสาวอังคณา ตาปราบ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
55040259115
นางสาวพรพิญญา ชุซายสงค์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
55040249313
นายชัยวัฒน์ โคตรสมบูรณ์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
55040234205
นายวันเฉลิม ธรรมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
55041279124
นายวศิน ทะสา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
55040249318
นายนิธิภัทร์ สีเชียงพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
55040240128
นางสาวฉัตรติพร สมบูรณ์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
55040254110
นางสาวจิราภัทร ลักกอก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
55041022108
นางสาวปวีณา แซ่เอี้ย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
55040001127
นายวรนาถ อำนาจเจริญ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
55040264110
นายธีระพงษ์ ศรีวงษ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
55100186141
นางสาวธนาพร จ้อยภูเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
55100186146
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
55100104131
นายพิทักษ์ หาฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
55040427220
นายวัชรพล แสงโฮง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
55100189145
นายวรวุฒิ ทาแก้ว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
55100189150
นางสาวมาลีวัลย์ ครองยุทธ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
55100110231
นางสาวยุภา มีตา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
55040305107
นางสาวศิริญา ถิ่นไกล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
55041273102
นางสาวมนทกานต์ อุทธา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
55100104134
นายศุภวิชญ์ แพงตาวงศ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
55040337104
นางสาวเดือนมนัส ผาระสิทธิ์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
55040305111
นายธนะชัย ศรีชมชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
55041276108
นายศิริศักดิ์ บุตรอินทร์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
55100141154
นางสาวธัณย์จิรา วรโชตน์จินดา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
55100104139
นายลิขสิทธิ์ พลทัศสะ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
55100145152
นายคมสันต์ ไชยบุบผา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
55100143156
นายสายฟ้า ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
55100102246
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
55100140158
นางสาวปทุมรัตน์ จรัสแผ้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
55041273101
นายสุเมธ บงแก้ว ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
55040305115
นางสาวพรรณวดี สโรบล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
55040325104
นายภูริณัฐ นิตุธร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
55040305102
นายอมรรัตน์ ทองน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
55041273109
นายธเนศวร์ โทวันนัง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
55040272131
นายฤทธิเดช ฤทธิมาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
55100104146
นายวีรยุทธ น้อยโสมศรี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
55041276112
นางสาวภัสรารัตน์ เมืองรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
55041276118
นางสาวนิสาชล แสนศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
55041274105
นายไชโย ตรีรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
55041276126
นางสาวสุกัญญา สีอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
55041279116
นางสาวพัชรี บัวทัน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
55040423224
นางสาวขนิษฐา ชาดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
55041278114
นางสาวพรนิภา ทัตตินาพานิช ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
55041273128
นายสุทธินันท์ สุวรรณวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
55041273130
นายณัฐวุฒิ วันทอง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
55041273116
นายนิวัฒน์ ด้วงชะรา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
55040302143
นางสาวชฎาภา ชนะสงคราม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
55041278122
นายไพโรจน์ มณีวงศ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
55040337134
นางสาวเกษมศรี จิตติเคนา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
55040325138
นายชัยวัฒน์ บิดานารา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
55040257123
นางสาวนันทวรรณ เรืองประดับ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
55040901211
นายวรินทร์ ศิริสิมะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
55041273122
นายนพรัตน์ เกษหอม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
55040901243
นางสาวอภิญญา สุนันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
55041273135
นายวรายุ นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
55041273136
นายทรงสิทธิ์ แก้ววิเศษ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
55041278124
นายพงษ์เศรษฐ ละอองพันธุ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
55040339117
นางสาวจันจิรา หนองคูน้อย ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
55041273107
นายสุภวัฒน์ เครือด้วง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
55100110238
นางสาวปรารถนา สาอุบล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
55041276122
นายอาชาคิน พลวาปี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
55041151213
นายสุริยา กาโยดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
55041274111
นายอภิชาติ สีตองอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
55041151240
นายโกเมนทร์ มาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
55041273120
นายณัฐพล เยี่ยนทรง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
55040428348
นางสาวปภัสร สวัสดิพิพัฒน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
55040281127
นางสาวสุภารัตน์ สีภูธร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
55040901234
นายณัฐพล ห้าวหาญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
55000428139
นายอนุวัฒน์ ชัยลิ้นฟ้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
55040901409
นายธวัชชัย นันทะสิงห์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
55041279134
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
55040427228
นางสาวพัตรพิมล โกนากัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
55040332132
นายสิทธิพร ผันพลี สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
55040332133
นางสาววลัยลักษณ์ ด้วงดุสัน สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
55040272137
นายธีรวัฒน์ ซ้ายสุพันธ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
55040428407
นายประดุงสิทธิ์ ธรรมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
55040424214
นางสาวเกสรา ภรศศิร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
55040259140
นางสาวหทัยชนม์ แง่พรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
55040427244
นางสาวอภิญญา เมืองราชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
55040427245
นางสาววิราพร สังญวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
55040424257
นายธนวัต วงศ์ศิริยานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
55240901128
สิบโทพุฒิพงษ์ พิมพา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
55240325124
นายแทนไท หลักศรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
55040427250
นางสาวปัทมาภรณ์ ทองตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
55040337149
นางสาววัชรเนตร ใจบุญ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
55040501307
นางสาวมณีรัตน์ ดีสิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
55040428349
นางสาวกัลยาลักษณ์ ซ้อนจันทร์ดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
55040325238
นางสาวอมรรัตน์ อินทสร้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
55040427235
นางสาวเสาวลักษณ์ พิลาเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
55041276146
นางสาวชลลดา บุญพึ่ง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
55040427249
นางสาวพนิดา ศฤงคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
55041276147
นางสาวภัทรพร พงษ์สุพรรณศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
55000421117
นายศุภชัย เหล่ามะโฮง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
55041273157
นายณัฐวุฒิ ทาให้งาม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
55000428134
นางสาวพรสุดา วังคีรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
55040427230
นางสาวกิตติยา เทศจำปา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
55040409349
นางสาวอาทิตยา มูลศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
55040901340
นางสาววรรณนิภา นาคม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
55040302152
นางสาวประภาพิศ ก้องอนันต์พงศ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
55041279137
นางสาวชุตินันท์ หนุมาน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
55001303113
นายชาติพิชิต คำพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
55040249403
นายวราพล ป้อมสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
55000424124
นายภวัต กีนิน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
55040424219
นางสาวขวัญฤดี วงสุวรรณ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
55040428351
นางสาวมัณฑนา ผิวดำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
55040501155
นายพิษณุ ภูงามนิล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
55040409153
นายสุริยันต์ โยวบุตร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
55041022126
นายธนวุฒิ ศิริแก้วเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
55040258120
นางสาวภัทรวรรณ กันธิยะ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
55040427154
นางสาวภัสสร ไวยวรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
55040001143
นายปัญจพล ศรีวานิช นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
55040240136
นางสาวพัชนี ฤทธิรอน สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
55040220146
นายบูรศักดิ์ มากซุง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
55040409330
นายธีราวัต สติโรจน์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
55040409328
นางสาววราภรณ์ นาบุญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
55040428434
นางสาววิไลวรรณ วรรณขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
55040420136
นางสาววิชุดา ฮามใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
55040428436
นายบัณฑิต สะวิสัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
55040428437
นางสาวรุ่งรวิน พรภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
55040245129
นายสิทธิพงษ์ คำบุญเรือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
55040409331
นางสาวอังคณา พิเนตรเสถียร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
55040423239
นายทีปกร พิมพ์ดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
55040255135
นายจรงกรณ์ พันธ์มุง เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
55040231145
นายปิยะณัฐ คำพอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
55040248135
นางสาวจุฑารัตน์ ภูพื้น ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
55041024107
นางสาวดวงเดือน สุบิล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
55240325141
นางสาวปาริชาติ สีเมยดง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
55040428448
นายสุพัฒน์ คงประกอบ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
55040265122
นางสาววิภาพร คำบ้านไร่ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
55041151255
นางสาวพาฝัน ราชสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
55040501329
นางสาวไพรรัตน์ โอ้อุ้ย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
55040501330
นางสาวนภาพร ภูแข็ง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
55040258104
นางสาวสิรินยา ทุยเวียง เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
55040265112
นางสาวอาภัสรา นานาวัน อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
55200427244
นางสาวนิยากรณ์ คนหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
55040272105
นายอาทิตย์ พลคะชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
55041273151
นายกฤษณะ หลวงใหญ่ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
55040255119
นายธวัช รัตนะคุณ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
55040339127
นางสาววิลัยพร พรมนอก ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
55040264120
นางสาวธนาภรณ์ เพชรศรีกอง การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
55041022113
นางสาวประภาพร พลอำนวย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
55041400211
นายธัญญนัฐ อู่๋สูงเนิน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
55040234202
นายอนุศักดิ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
55040220125
นางสาวมุฑิตา รัตนประเสริฐ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
55040249236
นายปรัชญา สีอาษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
55040249240
นายอำนาจ โพนนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
55041151321
นายมุนินทร์ พลท้าว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
55040235143
นายณัฐวุฒิ บุญธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
55040235139
นายการันต์ สุทธิบริบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
55040220130
นายณัฐพร วิวาจารย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
55001303104
นายพัฒนพงษ์ ชมภู วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
55040428331
นางสาววรัญญา จันทร์นาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
55041302123
นายสมบุญ บุญเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
55040249249
นายณัฐพงษ์ วงษ์เชียงยืน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
55040428332
นางสาวเจนจิรา ปัตทุมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
55040003138
นางสาวสุนีย์ หนูมอ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
55041273154
นายพีรพัฒน์ สิตวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
55040325225
นางสาวจุฑามาศ จันทะแสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
55100102252
นางสาวอรัญญา ภูนาแก้ว อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
55040901309
นายจำลอง ศรีพันดอน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
55040302240
นางสาวสวยตา วงษ์ชมภู ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
55040257133
นางสาวศรัญญา แสนโสภา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
55041151337
นางสาวภัทรวดี มงคลช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
55040264132
นายธเนศ ถาราชแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
55041278143
นายนฤเบศร์ สุริยันต์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
55040427221
นายประสิทธิ์ สราญรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
55041279130
นายยุรนันท์ พุทชัยสงค์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
55040427227
นางสาวพัชญานันท์ โสโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
55041151308
นายเจริญพร กานานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
55040427222
นายกันย์ เตรียมตัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
55041400226
นางสาวสุภาดา บัวผัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
55041302127
นายธนากร ทุมวัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
55040420132
นางสาวปริณทร์ญาดา รวมทอง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
55201303104
นายพิเชษฐ์ เทศารินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
55041278146
นางสาวธัญญาพร พลศิลา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
55040325222
นายภฤศ ไร่ไสว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
55041151324
นางสาวธิดาพร แพนชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
55040280134
นางสาวเสาวลักษณ์ โสชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
55040501226
นางสาวจิราภา ขัติยวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
55040254122
นางสาวปิยะนุช บุตยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
55040257117
นายจิระศักดิ์ ไชยคำ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
55041022120
นายฤทธิ์ไกร ชัยเพชร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
55040259141
นางสาวหทัยชนก แง่พรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
55040501318
นางสาวอุมาพร นามวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
55040427251
นางสาวบุญวิรัก แดนชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
55040423233
นายศราวุฒิ ลิมิดี การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
55040272117
นายวชิระ ปัตถาวะโร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
55041303108
นายสุริยา อินสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
55121152111
นางสาวประภัสสร ธุลารัตน์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
55200428116
นางจารุวรรณ ถนอมพลกรัง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
55241151101
นายปัญณะวัตร แสนอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
55041022114
นายนวพล พัฒนชีวกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
55040334232
นางสาวรมินตาร์ รัตนโกเมศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
55041276151
นางสาวสุพรรณา บุญแย้ม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
55040501315
นางสาวปณิตา สุโพธิ์นอก บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
55240901104
นายธนิต อุปวันดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
55040257138
นางสาวภรณ์ทิพย์ โคสอน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
55041303111
นายนริศร ศรีเหลี่ยมงาม วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
55041151305
นายสุธิ ขันตีกลม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
55100189153
นายวุฒินันท์ หัตถีจร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
55041022122
นางสาวสุพิชชา มาตะรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
55040265140
นางสาวธีรนุช บริบูณ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
55040428402
นายพันกร คันธี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
55040272134
นางสาวชาวินี ธาตุชัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
55000272120
นายสถาพร สถานเมือง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
55041024108
นางยุภาวดี แม็ทไทจ์เซ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
55040002138
นายภาคย์พิสิฐ ลาภบรรจบ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
55040427236
นางสาวสุดารัตน์ ขุนใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
55041151252
นายธวัช อุดตะมะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
55040281129
นางสาววิจิตรา หาญธงชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
55040901347
นางสาวเนตรนภิส มะลิวัลย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
55140802108
นายยุทธนา วงศ์โสภา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
55121152117
นายสมหวัง ปูนกลาง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
55040272144
นายมงคลชัย ไชยเวช เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
55200427113
นายพลวัต สิทธิวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
55200427114
นายทรงศักดิ์ เชื้อกลางใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
55121152104
นายเสกสรรค์ เขียวอ่อน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
55121152106
นายอำนาจ โคตรคำ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
55200325111
นางสาวยุพารัตน์ พรมคำน้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
55200427112
นางสาวนาถยา เกราะชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
55200427117
นางสาวกนกพิชญ์ จันทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
55241151110
นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
55200421104
นางสาววชิราภรณ์ กาศลุน บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
55040255143
นายศิริวัฒน์ บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
55240302105
นายวรรณพงศ์ พรหมกูล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
55240901102
นายปฐวี มิตภาพ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
55041022151
นายเอกชัย ล้ำเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
55241151125
นายชลอ แก้วมหาดไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
55200501148
นางสาวถวิกา นวลสว่าง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
55200428136
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
55200501149
นางสาวพัชราภรณ์ ตาลอิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
55241151126
นางสาวไพริน วงศ์อุดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
55241151130
พันจ่าอากาศเอกจุมพล ไชยมาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
55040420149
นางสาวพนิดา วันทาพงษ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
55040244142
นางสาวยลดา เดชโยธา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
55121152101
นางสาวฐิติพร จิรัฐิติภัทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
55121152102
นายนพรุจ สรวมศิริ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
55200427118
นางสาวอริศรา ศรีสอนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
55240501104
นางสาวสุพรรษา มาตรา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
55040249435
นายศิรายุทธ ลอยนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
55041151357
นายมนัส พรมรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
55200325119
นางสาวสาริกา เหล็กทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
55200427121
นางสาวณัฏฐา จันทร์หีบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
55200334117
นางสาวธนาพร ทิพนัส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
55240325125
นายเปรมณัช แจ้งจันทร์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
55200501150
นางสาวคชาภรณ์ หาญณรงค์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
55200427202
นางสาวระพีพรรณ โพพะนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
55040249155
นางสาวรพีพร ดอนวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
55240424102
นางสาวนุสรา ถมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
55041302144
นายณัฐพงษ์ สาชัยยัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
55041022132
นายกฤษฎ์ เสมอภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
55200427102
นางสาวจุลีพร สีม่วงงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
55040420151
นายจักริน แสงสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
55200302102
นายชัยวัชร อาษานอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
55200427106
นางสาวจิราพร บุราณคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
55040424156
นางสาวมินตรามาศ วงษ์เจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
55241151104
นายโกวิทย์ ใจสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
55200427141
นายศักดิ์มงคล ผองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
55240325122
นางสาวสุภานันท์ สาชนะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
55200427133
นางอรอนงค์ เสนาเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
55200427134
นางสาวปรียานุช อุ้ยปัชชาวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
55200501127
นางสาวสาวิตรี เหง้ามูล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
55240234108
นางสาวจีระนุช จงพัธนะโชติกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
55200334118
นางสาววันวิสาข์ วงษ์ปัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
55040245144
นางสาวพัชรี ยอดย้อย เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
55200427104
นายปริญญา หอระตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
55041024111
นางสาวหนึ่งฤดี อินทร์งาม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
55200501120
นางสาวเยาวภา พิลาวัลย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
55240501115
นางสาวสุภาภรณ์ ภู่พงษ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
55240427101
นายชุติมันต์ วรวิทย์ศรางกูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
55240302103
นายศราวุธ อินทะวงษ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
55240427102
นายธนพนธ์ แสนโภชน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
55200325118
นายธีระยุทธ์ แอดไธสง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
55200427204
นายจารุพงศ์ สายอ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
55200428132
นางสาวทิพย์วดี แก้วศรีคราม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
55240427122
นายพิพัฒน์พงษ์ เหมะธุลิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
55240427127
นายนิมิตร ยงไชยสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
55240302121
นางสาวภัทรวดี อาลม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
55240325115
นางสาวศิรินภา สมรูป พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
55240302114
นายภูรีพัฒน์ ราชคม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
55240302115
นางสาวอริสรา แพนลิ้นฟ้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
55200427131
นายอัครเดช ไชยวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
55240427119
นายชาคริต มานพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
55040249449
นางสาวกรวิกา ชาววาปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
55040272148
นายอภิสิทธิ์ ศรีหาคำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
55040249454
นางสาวจิรภา ภูมิมะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
55240427126
นายธีระพันธ์ ศรีชมชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
55041279151
นายอนวัช ช่างยา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
55200427201
นางสาวณัฐธยาน์ ใจปิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
55200427122
นายนิมิต สินธ์ภมร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
55041024112
นางสาวสาริณี แก้วเชียงหวาง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
55200427203
นางสาวแววตา บุญเพ็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
55240234107
นายนิติวัฒน์ ไพรตื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
55240428129
นางสาวบุษบา สีดาคาน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
55240428130
นางสาวเอื้อมพร ชำมะลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
55240325123
นายไปรยวุฒิ ประชาพาณิชย์กุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
55200501134
นางสาวศุภรักษ์ เครือเนตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
55241151128
นางสาวนิตยา ม่วงชะคร่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
55200427136
นางสาวฐิติยา กันสีชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
55200427139
นายนัฐกานต์ เชียงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
55200334112
นางสาวณัฐกาณต์ หลวงหลาก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
55240325136
นายปฏิพัทธ์ กองวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
55121152122
นางสาวเขมนิตร เคนวันดี การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
55200424104
นางสาวแก้วภวณัฐ กุลถิรธนาปิยะชัย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
55200421105
นางสาวณัฏฐนันท์ คุณธะรักษี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
55200428121
นางสาวสุภาพร สีงามเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
55240428123
นางสาวปฐมา ศิรินุพงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
55121152119
นายนราชิตย์ โคตรโสภา การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
55121152120
นายอัศวินต์ พิมานเมฆินทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
55121152121
นางสาวกุสุมาลย์ มาระวัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
55241151113
นายไชยา คำเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
55200325120
นางวิภารัตน์ ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
55200325121
สิบเอกอนาวิล ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
55241151114
นางสาวตวงพร ภวภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
55240424106
นางสาวสุดาลักษณ์ สุขหุ้ม การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
55240302118
นางสาวเพ็ญพร แสวงวงษ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
55041279152
นางสาวดวงตา พาสัญจร ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
55200424102
นางสาวสุทาสินี ริยะบุตร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
55240424109
นางสาวมนัสวี สร้างคอมพัฒนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
55201303105
นายวิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
55241151136
นายนวพล ศรีษะพล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
55200325114
นางสาวพรทิพย์ บุตตะพรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
55200427126
นางเลไล ภาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
55200427205
นางสาวนิภาพร สีดารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
55240409112
นายพราหมณ์ภัทร จันทะผอง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
55200427129
นายจำลอง เสริมใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
55041022139
นางสาวศศิธร ศรีกงพาน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
55200427128
นางสาวณัฐพร แต้มวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
55040263154
นางสาวภัททิยา แวงวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
55240427136
นายสุรเดช จันทสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
55240409119
นางสาวศิริรักษ์ เครืออ้น การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
55200427140
นางสาวกนกพร คำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
55040245143
นางสาวกาญจนา ไชยหาญ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
55040264145
นางสาวจันทร์จิรา สาระพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
55240427115
นายสมัชญ์พล เอื้อกูลวราวัตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
55201303107
นายปิติพงษ์ จันทะวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
55040244153
นางสาวเอื้องฟ้า พลหล้า เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
55240901113
นายโชคชัย โมทนา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
55040249448
นางสาวรุ่งอรุณ บุตรโคตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
55240325116
นายชนายุทธ ธนพรโกศล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
55200427125
นางสาวจินตนา รัตนวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
55241151115
นางสาวปวีณา คำวันดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
55200501135
นางสาวจิรชยา หล้าสวย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
55040272145
นายณัฐวัฒน์ ยอดบุญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
55200427137
นางสาวผกากาญจน์ วาดวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
55041022138
นายนิติกร ศิริบุตร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
55200427127
นายอรุณ ดาบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
55200334108
นางสาวนิภาพร เกตุแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
55040272146
นายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีทอง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
55200278108
นายเอกชัย กองแพงคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
55240428125
นางสาวนุสรา วุฒิวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
55040423153
นางสาวอริศรา สิงห์ไชย การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
55240234115
นายฐากูล ทองมีหลาก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
55200427243
นางสาวจิตตรา หาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
55200325127
จ่าเอกศังขทัต คำสิงห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
55040272152
นางสาวลัดดาวัลย์ หลานวงษ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
55040265156
นางสาวอารยา ซื่อตรง อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
55200501141
นางสาวกนกวรรณ สิงห์ภูมี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
55200428125
นางปรียารัตน์ จันทะไหม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
55200501142
นายปราโมทย์ เบ้าหล่อเพชร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
55200427242
นายกิตติชัย ชุมคำน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
55241151120
นายวิศิษฏ์ ตึกสุอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
55240325118
นางสาวนัททพัทธ์ สีขาว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
55200428119
นางสาวโยษิตา มีธรรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
55200428120
นางสาวพรรณพร เปดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
55240901120
นายสมาน ยาล้อม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
55240409114
นางสาวชมพูนุท สิงห์ศิลป์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
55240428135
นางสาวศรัญยา พิทักษ์สฤษดิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
55240325120
นางสาวนฤมล ศรีเมืองแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
55200325125
นายจักรกฤษณ์ ทองดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
55240302123
นางสาวอริยาภรณ์ รุจิราทวีพัฒน์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
55200427135
นางสาววนิดา สุโพธิแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
55201303119
นายชัชธนา แพงศรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
55040258146
นางสาวสุกัญญา วระยศ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
55200421109
นางสาววราภรณ์ วงคำจันทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
55201303117
นายเกรียงไกร ประกอบนัน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
55240424113
นายอลงกรณ์ วงษ์ดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
55200427231
นางสาวสุประภา สระบัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
55200427232
นางสาวสุภาวรรณ สาหัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
55041022144
นายนฤพัทธ์ พลไพร่ฟ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
55200325122
นายสุรินทร์ ยิ้มอยู่ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
55200427229
นายวรวุฒิ ศิริสถิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
55040258145
นางสาวนฤมล พิมพ์ศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
55041303124
นายสิทธิศักดิ์ อุตทัยแสง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
55240424116
นายอานันท์ สกุลวานิชเจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
55040272149
นางสาวทิพย์ธิดา บุญมาน้อย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
55240234116
นายบพิธ สนั่นเอื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
55201303118
นายกรกฤช นันทะศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
55040255151
นายปฏิวัติ คำใบ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
55241151214
นางสาวธัญธร ผจงศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
55121152124
นายทวีป เหลือจันทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
55241151217
นายสายันต์ จันทะจร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
55200424110
นางสาวชลดา นามศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
55200427234
นายธรรมรงค์วิทย์ เวทย์จรัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
55200427238
นายปิยฉัตร โพธิสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
55200325123
นายเยี่ยมสุริยา สุริยะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
55200334141
นางสาวนุชนารถ ทองสีสุก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
55240424125
นางสาวศศิภรณ์ เชิดทอง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
55240501136
นางสาวนันทิดา สุริยเพ็ญ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
55241151226
นายแสนลาภ กุประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
55201303121
นายอภิศักดิ์ โพนหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
55200427246
นางสาวรดารัตน์ จันทรเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
55040272153
นายอนุสรณ์ กวีพิชชาพัชร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
55200427245
นางสาวเจนจิรา ผาจวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
55040339147
นายณาชิน จันทนมูลตรี ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
55241151225
นายเจนภพ อุดมวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
55200325126
นายกฤต ยอแสงรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
55200427219
นายกิติกร ขันติยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
55241151229
นายณรงค์ จ่าหนองหว้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
55200427247
นางสาวหนูเจียง บังศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
55240302141
นายณัฐพล สาระทนงค์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
55200427215
นางสาวพวงพยอม สีสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
55200427235
นางสาวอริษรา สงวนนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
55200427236
นายอนันต์ นักเทศน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
55241151153
นายศุภกร สาเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
55200424123
นายอนุชา แก้วกรด การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
55040265144
นายอภิวัฒน์ คุ้มโภคา อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
55040234236
นายวีระชัย ขันตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
55200427239
นางสาววารี วงษ์ช่างชื่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
55200427241
นายสวัสชัย สวัสดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
55240501125
นางสาวศิรินญา พาหิรัญ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
55200427233
นายพิเชษฐ์ โคตรแสนลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
55241151209
นางสาวลิสิตา กันหาลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
55200427211
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
55200428138
นางสาวจีราพร วงค์ไชยา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
55040421159
นางสาวอาริยา ร้อยดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
55200427153
นางสาวเดือนเพ็ญ สุขใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
55041022127
นางสาวเมรินทร์ เอี่ยมสาย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
55041279140
นายพลลพ ทับทิม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
55040001155
นายพนมกร เปี่ยมชาคร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
55040001150
นายปรัชญาวัต อ่างคำ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
55040428354
นางสาวไพลิน สุวรรณวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
55040245134
นางสาวกิตติยา อัครจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
55200427155
นายกิตติศักดิ์ สิงหะไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
55040420140
นางสาวอรอนงค์ นามขัน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
55000428234
นางสาวธัญพิชชา แสนพรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
55041022130
นายนฤพล พงษ์สถิตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
55040244137
นางสาวชนิตา โนนทิง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
55040258130
นางสาวมัสยา สุประเก เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
55040001149
นางสาวปาริษา หุตินนุ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
55200325128
นายภูมิดนัย ศรีสุโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
55200501211
นางสาววิชุตา คำพิไสย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
55200427109
นางสาวเกศมณี กองมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
55241151105
นายโกวิทย์ คำเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
55201303102
นายวันชนะ ภักดีราช วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
55040424249
นางสาวปทุมพร แสนเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
55000424131
นางสาวประนมวัน ภาระพงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
55040249421
นางสาวยุพิน พลมนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
55040424250
นางสาวสุกัญญา ปิ่นคำ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
55040424239
นางสาวสุดารัตน์ ชาติแพงตา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
55120609113
นางสาวสุพรรณี นามดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
55120603102
นางสาวธิดารัตน์ โม้แก้ว ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
55040258132
จ่าสิบเอกหญิงสมฤดี ชุมพล เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
55240409157
นางสาวพรพิมล ไผ่ล้อมทำเล การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
55240234103
นายศุภกร มีศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
55121152112
นางสาวพรรณิภา วงษ์เสียงดัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
55240428108
นายณัฐพล อ่อนศรีชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
55200428109
นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
55240424103
นางสาวพัชรินทร์ นาแข็งฤทธิ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
55200325109
นายอเนกศักดิ์ ศรีระษา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
55000428218
นางสาวอรอุษา สุขวงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
55040255138
นางสาวอุทุมพร ราชคำ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
55201303101
นายธีระพร ศรีแสงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
55120609122
นางสาวชลดา บุญสวัสดิ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
55040423156
Mr.Nguyen Khoi Vu การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
55040249436
นายวรธัช ชัยประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
55240302109
นางสาวสายแพร คนยืน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
55240325110
นางสาววรารัตน์ ฤทธิ์มนตรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
55040220153
นายอากร ปิ่นคำ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
55040901155
นางสาวพัชรินทร์ ศรีเชียงสา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
55240427110
นายนิพนธ์ อุ่นแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
55240427111
นายณัฐวุฒิ สุภเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
55200428101
นางสาวอรทัย วงศ์ชื่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
55200325107
นายชวลิต รัตนวิโรดม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
55041022136
นายทศพล พุ่มทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
55200428110
นายทนงศักดิ์ กงพลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
55240409105
นางสาวจิรนันท์ ประทุมเขตต์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
55240901107
นายจำรอง ประทุมพันธ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
55240428112
นางสาวพรทิภา อ.ท.ชม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
55200427116
นายวชิระ พิลาแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
55240428157
นางสาวกิตติกานต์ บุญเกาะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
55240424136
นางสาววรรณิสา คำโสภา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
55201303143
นายทศพล อนุกูลวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
55200501105
นางสาวปิยวรรณ ดีงามเลิศ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
55240325101
นางอุดมพร ยอดคีรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
55240424108
นายธาฎากุล ศิริกุลพานิช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
55200427103
นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
55240428249
พระวัลลพ ปัญญานุวงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
55240424153
นางสาวมินตรา วิหาร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
55240325231
นางสาวเพียงรวี เวฬุนารักษ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
55240428251
นางสาวศรัญญา สมขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
55240428248
นางสาวรัตนาวดี พรรณารักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
55240302249
นางสาวโชติกา ทองปนมณีเพชร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
55120702112
นายณรงค์เดช ปลื้มจิตต์มงคล บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
55120702113
นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
55240325228
นางสาวจิราภรณ์ สุขสมร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
55240427154
นายสฤษดิ์ สมเชียงคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
55240302226
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
55241400116
นางสาวเพียงใจ ไชยเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
55240325230
นายกฤตยชญ์ จันทร์โคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
55240428164
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณบุตร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
55200501235
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
55200501237
นางสาวกลอยใจ ศิริทน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
55200501239
นางสาวอนงค์นุช อนุยาง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
55240325229
นางสาวชุลีพร มหาโยธี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
55240325224
นางสาวพรวิไล ไชยวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
55240424147
นางสาวชนิสรา กาลวิบูลย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
55241400113
นางสาวเจนจิรา ลำเต็ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
55040002159
นายสุพจน์ เลขยัน นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
55121152129
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
55121152130
นางสาวพนิดา ฟองสมุทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
55200278138
นายธนากร ดีมาก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
55240302230
นายจรรญากร หนูยอด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
55241400119
นางสาววรางคณา เหลาแตว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
55240302232
นางสาวปรียานุช นนท์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
55240302234
นางสาวอัญชลี พุทโธ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
55240234147
นายทรงพล เนตรโสม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
55240325253
นายณัฐวุฒิ แสงลี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
55200334150
นางทิพย์สุดา นิมาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
55120702101
นางสาวLUONG THI AI VAN บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
55120702103
นางสาวสุวรรณี พุทธเสน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
55120702110
นางสาวพฤกษา มะลิซ้อน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
55120702111
นางสาวชุติมา อิงคณะองอาจ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
55140601104
นายร่วม ค้าเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
55120609114
นายมานพ หงษาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
55240424157
นางสาวณัฐกานต์ เทียมทะนงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
55240424158
นางสาวธรพรหมพร เหง้าพรหมมินทร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
55120609119
นางสาวสุรีรัตน์ เนาวดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
55240302228
นายอนุวัฒน์ แสงดอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
55241400145
นางสาวฐิตาภา สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
55241400141
นางพรรณิภา ดอนอ่อนเบ้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
55041274136
นางสาววาลิณี ขวัญดี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
55240424148
นางสาวเบญจมาศ คุรุบาศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
55120603112
นางสาวน้ำฝน พรมประราบ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
55120702115
นางสาวTRAN THI HAI THUY บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
55241400109
นางสาวปะการัง วัฒนวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
55241400110
นางสาวขนิษฐา โคตรวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
55121152127
นางสาววราภรณ์ ศรีแสง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
55121152128
นางนิตยา ระดากรณ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
55200501251
นายพิษณุ รูปใหญ่ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
55240424143
นายวัฒนชัย ศรีต้นวงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
55201303139
นายอรรถสิทธิ์ ทวีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
55240427161
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
55040424258
นางสาววรียา ใจขาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
55120609101
นางสาวอภินันท์ นาดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
55240234141
นายก้องเกียรติ วงษ์ชารี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
55240302246
นางสาวชไมพร นามหล้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
55200325140
นายจักรพงษ์ ไชยภักดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
55120201105
นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
55200278140
นายพิสิฏฐ์ เรืองสิวะกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
55120702117
นายวิทวัส มณีวงศ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
55120603116
นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
55240234145
นายณัฐวุฒิ วงษ์ธร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
55240234146
นางสาวน้ำค้าง คงคะปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
55040305256
นางสาวดวงสมร หมู่แก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
55200325151
นายเดชา แสนใจวุฒิ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
55240325164
นายกิตติชัย พนมศักดิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
55040325258
นางสาวกมลเนตร อุดชุมพิสัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
55240302245
นายราเมศ พรหมโคตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
55120603101
นายศุภโชค สารพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
55241400126
นายธีระกริช ชาวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
55240325234
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
55241151169
นายอิศรา กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
55200302154
นายวิเชียร การะแสง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
55240427156
นายธีรศักดิ์ นาเมืองรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
55240427157
นางสาวสุรีฉาย โคตชมภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
55200325152
นายวรกร ชินชัยรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
55040421161
นางสาวณิชา ปิตะกาศ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
55040421162
นางสาวโบว์ประกาย หงษาพุฒ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
55240428167
นางสาวศุภนันท์ มีลา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
55240428242
นางสาววันวิสา สัญญะงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
55241400142
นางสาวทิพย์สุดา สาจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
55241400144
นางสาวพัชราพร บุตรกันหา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
55120605112
นายทองพาส บุดดา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
55120609105
นางสิริพร ศรีจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
55120804101
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวาลัย เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
55120609108
นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
55241400133
นายยุทธภูมิ มาศขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
55200325144
นายเอกพจน์ สุทธิบุญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
55200278141
นายสนามชัย อามาตสมบัติ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
55120609118
นางสาวนาฏอนงค์ ศรีเชีีีีียงสา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
55120803107
นางสาวดวงเดือน คำนวลอินทร์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
55240302256
นายรัชนัย ไชยนา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
55130702105
นางสาวภาณุบล บุตรสาระ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
55130702106
นายญาณุพัฒน์ ธรเสนา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
55120202103
นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
55120803126
นางสาวอุ่นเรือน ศรีทับทิม การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
55241400132
นางสาววรรณี ชาวสระใคร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
55200428189
นางสาวรัชดาพร ทองปั้น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
55240424160
นายสุริเยนทร์ จิตมงคล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
55120605106
นายปิโยรส โลหพรหม การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
55120609104
นางสาววิภาภรณ์ ศรีระสาร หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
55240424134
นางสาวณัฐวิภา ภวภูตานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
55240424144
นางสาวสุกัญญา พรหมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
55200270134
นายวุฒิษณุ คำยงค์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
55140601105
นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
55120603113
นางสาวบุษดี สาระคำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
55120603114
นางสาวดวงฤดี ประสมศรี ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
55120603115
นางสาวลินดา กองพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
55040901356
นางสาวนิภาภรณ์ ยางศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
55120609115
นางสาววนิดา ทับทิมแสน หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
55120603104
นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
55200325148
นางสาวอนงนาฎ กุลชริต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
55240424165
นางสาวนุชธิดา พลวันดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
55120603109
นางสาวคัมภีรพรรณ ลิ่มบริบูรณ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
55121152133
นางเอมอร หัตถสงเคราะห์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
55140802103
นางสาวอรณิชชา สามเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
55240424175
นางสาวชมพูนุช พิเคราะห์ภูมิ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
55120804104
นายวริฑ โสตถิปิณฑะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
55130702109
นายธีระวัฒน์ เทียงบุญ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
55120605162
นายจิตติพงษ์ สุริยะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
55200428214
นางสาวจินตนา สุรัตนะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
55200428216
นางสาววิชุดา อนุสรณ์คำนึง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
55200428218
นางสาวพรพิรุณ ช่างสี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
55240325239
นางสาวธนาพร โพธิ์เงิน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
55240325241
นางสาวศิริญญา ปัญญาใส พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
55240325243
นายวีรวัฒน์ ม้าวมงคล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
55040257150
นายสิทธินันท์ บานชน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
55040501309
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
55040423261
นางสาวพลอยไพลิน ไฟใหล การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
55200428254
นางสาวนันทกาญจน์ มาลาศิลป์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
55200428208
นางสาวพรทิพย์ ไชยคำภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
55200428210
นางสาวกนกวรรณ แลบัว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
55200428211
นางสาวสุดารัตน์ วานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
55200428213
นางสาวจรวยพร แก่นท้าว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
55240424154
นายเอกชัย ฮามคำฮัก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
55040409156
นายLE HOANG DUY การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
55120609110
นางสาววัฒนารมย์ พรหมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
55120201108
นางสาวรจนา เพ็งเก่ง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
55041278155
นายทวีวุฒิ ทองตีบ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
55120803109
นายอดิศร แดนแสนศรี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
55120605116
นายอดิศร ภาโนชิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
55120609112
นางสาวสุวรรณี ประสารพานิช หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
55130702101
นางสาวสุปรียา สีเงิน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
55120603103
นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
55040409157
Mr.Le Duc Hanh การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
55240424173
นายกิตติศักดิ์ พลซา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
55040423263
นายVO NHU THANH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
55241151142
นายยงยุทธ โคตรสีทา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
55200427224
นางสาวอภิญญา งามหนัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
55241151148
นายโชควัฒนา สวัสดิ์ชัยธานี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
55040424233
นายคุณนิธิ สุดสกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
55120202102
นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
55120803118
นายณัฐเศรษฐ จันศิริสา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
55120803120
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
55120803122
นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
55120605163
นายคม ราชคำ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
55120804105
นางสาวสาวิตรี อุตมะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
55241151143
นายคมสันต์ ศรีชัยมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
55200427220
นางสาวละออ โคตรมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
55200427218
นางสาวสุกัญญา บุรุษภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
55200427221
นายชัยณรงค์ เชื้อกุณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
55240234109
นายอริญช์ เชื้อคำเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
55240427130
นางสาวปานฤทัย พันธ์ณวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
55040235254
นายปราโมทย์ สุดาทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
55241151204
นายนิคม สีมะชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
55200421107
นางสาวอรพินท์ จันทศร บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
55200428137
นางสาววัลยา จับมั่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
55200427212
นางสาวปิยะนุช มูลปลัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
55200427213
นางสาวนฤมล คำสีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
55200427210
นางสาวเบญจพร สีเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
55200334123
นายษิปปกร ศรีนามโหน่ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
55200427228
นายพิชัย พลตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
55240325134
นางสาวกมลวรรณ นิธิธนาโชค พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
55040270125
นายครรชิต สมฤทธิ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
55200421108
นางสาวกาญจนา ผิวเกิด บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
55240325132
นายอธิวัฒน์ รำงาม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
55200427262
นายประวิท อินทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
55200325135
นางสาวสุกัญญา บุญมาก พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
55241151163
นายพงษ์พัฒน์ นามหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
55200421129
นายสันทัด บุญพุ่มพวง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
55200334119
นางสาวนวลละออง พุทธา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
55240424111
นางสาวเมธาวี สุระคาย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
55241151150
นางสาวพรรณวิภา ศรีสมพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
55200427226
นายครรชิต วิเศษโพธิ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
55041024114
นางสาวศรารัตน์ ศรีตา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
55200270112
นายจตุพล หาสอดส่อง เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
55200501228
นางสาวกัญชพร เหล่าหมวด บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
55200278130
นายอาทิตย์ เอี่ยมเพ็ญแข เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
55200424122
นายกิตติศักดิ์ เหล็กกล้า การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
55240428221
นายธนดล หมื่นรัตน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
55200325139
นายพชรศาสตร์ พินิจธรรมการ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
55200428201
นางสาวธมลวรรณ เชิดในเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
55240901163
จ่าอากาศเอกณัฐพล ขอนพวง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
55200424121
นางสาววนิดา พรศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
55200421127
นายณรงค์ชัย นามมนตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
55200278126
นายศุภชัย แฝงสูงเนิน เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
55240234122
นายพงษ์ปัญญา มหาโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
55240234124
นายโอฬาร นาคสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
55200325137
จ่าอากาศตรีชัยรัตน์ ทองลึม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
55200428202
นายชยพล เที่ยงภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
55200421112
นางเย็นฤดี จันทะชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
55240424121
นางสาวเกตุมณี อรรถโยโค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
55241151237
นางพิฐชญาณ์ เรืองกิจวัฒนาพร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
55140802107
นายBOUNTHONG SENGVILAYKHAM ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
55200501215
นางสาวชนกพร นาทสีทา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
55040254142
นางสาวพีรยา บุญมาก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
55241151156
นายสรศักดิ์ บัวพรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
55200325134
นายสถิตย์ จันทะนุเคราะห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
55040257145
นางสาววิจิตรกร สมต้น ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
55200424120
นางสาวธวัลรัตน์ สร้อยสนู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
55200421118
นายกฤษณะ เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
55200278127
นายปิยะพงษ์ มาบจะบก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
55200501222
นางสาวบังอร คำแพะ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
55240424120
นายปฏิพล คูณทา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
55200424113
นางสาวบุศยรินทร์ หิรัญณ์ธนภัทร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
55240234123
นายจักรพงษ์ พรชัยสุรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
55200427248
นายจเด็ด ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
55200427249
นางสุไพรพร ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
55200501229
นางสาวประภาพร ทับวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
55240428219
นางสาวญานรา บัวขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
55240424119
นายณภัทร์ โสรมรรค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
55200427252
นายสาคร ประทาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
55240234118
นายเผ่าทอง ทองอร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
55200501205
นางสาวบัณฑิตา ศาลาธิคุณ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
55241151240
นางอริศรา ระบาเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
55200424118
นายพิสิฐ ศิริธนานันท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
55200424124
นางสาวอุษณีย์ พงษ์ภักดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
55240424130
นายอนุพงษ์ เฟื่องสกุลกิจ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
55200501231
นางสาววราภรณ์ ม่วงซอง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
55241151265
นายอภินันท์ ช่วยแสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
55240428223
นางสาวขวัญดาว ดิษยทัต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
55040264151
นางสาวอภิญญา พิทักชาติ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
55040257144
นายธนพล วะบุตร ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
55200427151
นายวิระศักดิ์ สารกาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
55240901161
ดาบตำรวจสมพล ขำผิวพรรณ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
55200501225
นางสาวอรอุมา ศรีสวัสดิ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
55200334136
นางสิรินทรา กิจชนะการ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
55200278122
นายอภิรัฐ อเวรา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
55200427256
นางสาวสุนิษา จันทะสีใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
55200427254
นายยอดชาย ขันทะมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
55200501213
นายสถิตย์ ช่างสงวน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
55200501230
นางสาวพิศมัย คำแพงตา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
55040001113
นางสาวปาจรีย์ จันทร์ศรีรัตน์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
55200427257
นางสาวระพีพรรณ กระทุ่มขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
55201303134
นายสมปอง ไชยนามน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
55200427157
นายเอกภพ โจยะกุลเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
55200421117
นางศิรวดี เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
55200421119
นางนิรัตดา พระชัย บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
55041022149
นางสาวมลฤดี เบญจวนิช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
55201303126
นายธีรพันธ์ ศรีตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
55240234121
นายมานิตย์ พระวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
55200270122
นายฤทธิพร สาวาโย เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
55200421124
นางสาวกรวิมล หนึ่งโคกสูง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
55200427258
นางสาวทิพย์สุดา โคตรปะโค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
55240424122
นางวีณารัตน์ จันทรเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
55200427259
นางสาวแพรวภัสรา พิสัยกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
55040264148
นางสาวจันทราทิพย์ คำกอดแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
55120603118
นางสาวรุจิรา สมภาร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
55130702113
นายสยมพล จันทะแจ้ง บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
55240501132
นางสาวรัตนา สิงขรอาจ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
55120603119
นางสาวจริยา โนนทะแสง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
55121152135
นางสาวปวีณา สุกัน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
55240428203
นายเกิดกนก ปุรสาชิต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
55200427264
นางสาวปาริชาติ สิมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
55200501208
นายวสันติ์ อนันเอื้อ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
55241151232
นายจตุพล เวียงอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
55200427253
นางสาวบุษยรัตน์ อุดมเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
55201303124
นายณัฐวุฒิ ปัญญาวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
55201303132
นายกิติศักดิ์ เหลาบับภา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
55200501214
นางสาวสรชา ศรีบุญเรือง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
55240428205
นายธนธรณ์ มาศยคง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
55200427260
นางสาววิรวรรณ ผาสีกา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
55200501206
นายวีระชัย เริ่มศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
55200501207
นางสาวอรอุมา ฉายา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
55120803103
นางสาวอรทัย เพียศรี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
55120805104
นายศุภากร แสนทำพล ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
55120605121
นางณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
55120609121
นางสาวสุกัญญา บูรณะ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
55130702103
นางสาวณัฐธยาน์ พันธะณีย์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
55120603107
นางสาวประทุมรัตน์ พากุล ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
55120603108
นางสาวชาลิณีย์ ศรีเฮือง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
55120605128
นางรสรินทร์ ล่ำลือ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
55120201102
นางสาวจารุชา สุสุวรรณ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
55120201103
นางสาวศุภากร บุบผามาตานัง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
55120202101
นางสมจิตร พลสง่า การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
55120803121
นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
55140802104
นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
55140802105
นางสาวน้ำค้าง กาลวิบูลย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
55120605164
นายเดชา สมคะเณย์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
55120702118
นายวรวัตร ชาตะรักษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
55140802106
นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
55120805102
นายปริญญา รัตน์ศรี ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
55120805103
นางวาสนา ลาดสุวรรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
55130702112
นางสาวปริยากร วรรณคีรี บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
55200325157
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็งธรรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
55240325254
นางสาวชนิตรา พูสีโสม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
55240325256
นางสาวศิริกัลยากร ยาโย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
55120202104
นางสาวกชกร สายพัฒน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
55200278128
นางจันทร์ทิพย์ หุ่นทอง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
55240424124
นางสาวชิษณุนันท์ ปัทมะอาณันย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
55240325205
นายสถาพร พึ่มชัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
55200424116
นายมนูญ เจียมสายวงศ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
55200428221
นางสาวพิราวรรณ พลมีเดช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
55200428222
นายวีรวัฒน์ สิงห์ทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
55200428223
นางสาวภาวิณี เหล่าโสด การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
55200428226
นายอัศม์กร ชยุตวรเศรษฐ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
55200428227
นายณัฐวัตร ถนอมชาติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
55120605104
ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
55040409155
นางสาวจรรยา กล้าหาญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
55240234135
นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
55200325146
นางสาวนิตยา มุงคุณ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
55240234143
นายพิสิษฐ์ ปกป้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
55120804102
นายกีรติ โทอึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
55120609128
นางสาวราตรี ชัยชนะ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
55040423163
นางสาวชนิดาภา อันไฮ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
55120603105
นางสาวดารนี สบายสุข ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
55120803119
นายศุภชัย ศรีหาตา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
55200428231
นายนพรัตน์ ประวัติกลาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
55120603111
นางสาววันทนา สิงห์นา ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
55140601103
นายวุฒินัย วังหอม การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
55130702108
นางสาวอรนุช อุปนันท์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
55120202106
นายวิพัฒน์พงศ์ เยี่ยมเวหา การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
55040281156
นางสาวสายฝน โพธิกุดไสย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
55041302149
นายศินะ แก้วงาม วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
55040409353
Mr.Le Phu Gia การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
55241400138
นางสาวสุนารี ทิพย์พะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
55200428247
นายรัตนะ เสือพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
55120201101
นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
55120609124
นางสาววรรณิศา ผาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
55120605122
นางสาวศศิวิมล พันชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
55140802101
นายสิทธิชัย ศรีวะอุไร ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
55120803131
นางสาวนุชนาถ นะคะจัด การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
55120202105
นายนิพนธ์ คุยบุตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
55130702110
นางสาวมธุริน โพนหลวง บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
55120201107
นางสาววรนุช บัณฑิตย์ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
55200325155
นางสาวพรรณทิวา ขุนทุม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
55120803136
นางไอลดา คิตาสาวา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
55120605170
นางสาวญาดา จิตธรรมมา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
55040001159
นายกิติภูมิ ปรีชาสมบัติ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
55120804103
นางสาวนัยน์ปพร สุภา เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
55130702104
นางสาวปักกีระนำ ปุณริบูรณ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
55200428230
นายวิษณุ มุ่งงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
55200428234
นางสาวสุมาลี พิลากุล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
55200428235
นายประเสริฐศักดิ์ เจริญสุข การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
55200428251
นางสาวณิชารัตน์ ถิ่นปากมาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
55120605113
นายณัฐวุฒิ แพงสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
55200325141
นายสุทธิศักดิ์ พรหมโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
55240325222
นายณัฐพงษ์ กินเสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
55240325223
นางสาวทัศยา หงษ์ทอง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
55200428203
นางสาววรรณวิศา สิทธิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
55240302211
นางสาวสริตา เพอร์ดี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
55040231157
นางสาวพัชรี เสนสี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
55240901173
นางสาวจุฑาทิพย์ ชาประดิษฐ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
55200325154
นางสาวจอมใจ จันทัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
55130702102
นายอรรถพล สนธิหา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
55040002160
นางสาวกมลมาศ มากสุริยวงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
55120603106
นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
55121152134
นายชาญณรงค์ พงษ์ภักดิ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
55120609126
นางสาวภาวิณี สารีวงษ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
55140601107
นางภัทรนิษฐ์ แดงสี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
55040259154
นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์โก่ย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
55000424147
นางสาวกันนิกร คำกันยา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
55040423257
MissNguyen Thi My Linh การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
55200334144
นางญาดา เห็มทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
55041278154
นายอำนวย ชาวงษ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
55200270127
นายวัชระพล ศรีบุตรวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
55240325214
นายชวลิต ปานทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
55200334142
MR.PETER LLOYD FERRIE ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
55200501243
นางสาวเจษฎาภรณ์ จันมะโฮง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
55200501244
นางสาวพยอม มนต์ชัยภูมิ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
55200501247
นางสาวลภาภัทร ปาโม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
55240428162
นายวนัส สะพังเงิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
55241400120
นายอาทิตย์ จูมดอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
55240428228
นางสาวณัชชา โพธิ์สว่าง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
55240428229
นายรชตะ ประดิษฐ์ด้วง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
55200428240
นายธวัชชัย เพียผือ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
55200428241
นางสาววิภาศิณี บุตรอุดม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
55200428242
นางสาวจริยา รองคำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
55200428243
นายสถาพร ถาวรศิริ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
55200428244
นายสุนทร เจียรวาปี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
55040423256
นายNGUYEN DUC VINH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
55240302205
นางสาวสกาวกาญจน์ สาวาปี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
55040244157
นายชนวิทย์ คูณเมือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
55240409139
นางสาวณปภัช ตรีพิพิธ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
55200421136
นางสาวจันจิรา ฐานธุดง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
55200421102
นางสาวขวัญพิชชา คำภากุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
55241151157
พันจ่าอากาศเอกฉลาด นามมนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
55041276130
นางสาวปารณัท กัปโก ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
55200427225
นายวีระยุทธ กระทุ่มนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
55040409351
นางสาวมะลิวัลย์ สกุลรักษ์รัศมี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
55200501203
นางสาววิลาสินี เกียรตินอก บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
55200334127
นางสาวปวีณา ป้องนางไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
55241400147
นางสาววันวิสา ยวดยาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
55100145124
นายธนากร ฉวีเวช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
55200421121
นายวทานัย ไกรสกุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
55200428238
นายฉัตรมงคล สุขมานพ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
55040409249
นางสาวยุริวรรณ พันอินทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
55200428185
นางสาวลลิดา เหง้าจันทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
55200427208
นายวิศรุจน์ เถาว์ชาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
55240901180
นางสาวสุพินดา บุญแย้ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
55241400127
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
55140601109
นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
55140601112
Mr.Khamphao Chanphengxay การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
55120605239
MRS.CHANTHAKONE MIXAYKONE การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
55240325143
นายมนัส สาระโพธิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
55040305245
นางสาวศิรัญญา ศรีสุขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
55240427128
นางสาวภัทรา นิตะพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
55120805105
นายวิริยะ ธานีกุล ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
55120805106
นายเกรียงไกร ศรีเสนพิลา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
55040230149
นายธนาพัฒน์ ศรีโคตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
55040278118
นายวีระพงษ์ พิมเมือง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
55120702119
นางสาวจิรนันท์ ตะพิมพ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
55100102107
นายวุฒิชัย ชอนพา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
55200270119
นายเทอดศักดิ์ จันชารี เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
55120605203
นางสาวพัชรนันท์ ลอยเมืองกลาง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
55120605204
นางสาวขวัญใจ โพธิ์สัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
55120605206
นายอาทิตย์ นรินทร์รักษ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
55120605219
นายสุริยา คำบุญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
55040258129
นางสาวปรารถนา คำวงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
55240427158
นายยิ่งยศ ดงสันนิวาส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
55040427149
นางสาวปิ่นสุดา พลเยี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
55200325132
นางสาวณัชชารินทร์ พาอ้ม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
55240325102
นางสาวศิริญา วรบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
55040249244
นางสาวสุวนันท์ เกาะษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
55140601101
นายทัศนะ เกตุมณี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
55121152138
สิบตำรวจโทเอกรินทร์ สิทธิโชติ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
55120609102
นางสาวพรชนก ภูขะมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
55140601110
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
55121152139
นางศรีไพร กล้าหาญ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
55130702114
นางสาวดฤภรรษ แข็งขัน บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
55120605215
นางอรวรรณ หล้าบุตรศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
55120605220
นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
55120605221
นางสาวภาวิณี มูลศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
55241151140
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
55120605213
นายสุบิน คำมุลนา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
55241151201
นายกุลฤทธิ์ จำปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
55120702105
นางสาวฤทัยรัตน์ บุรุษภักดี บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
55040245108
สิบเอกหญิงนภาพร สิทธิเสนา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
55240501139
นางสาวพรสุดา เหลาพร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
55201303109
นายนเรศ อินทร์ม่วงไทย วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
55120605208
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย โสมาศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
55120605211
นายศราวุธ วุฒิเสน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
55120605212
นายสมพร พูดเพราะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
55120605226
นายบันฑิตย์ ทองดอนดู่ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
55041022152
นางสาวไพจิตร ธาตุไพบูลย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
55240424135
นางสาวธีรารัตน์ หงษ์กัณหา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
55240234138
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
55200334115
นายเพ็ชร สู่สุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
55040337146
นางสาวธิดา อินทะเกตุ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
55240234120
นายวสันต์ เบ้าหล่อเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
55240424123
นางสาวจิรนัย เมืองใต้ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
55041276113
นางสาวนันทิพร เสียงไสย์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
55120609116
นางพัฒนียา พัดประดิษฐ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
55120702108
นายวสันต์ คำแดงใส บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
55120605224
นายสาธุคุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
55120605231
นางสาวธนาพร ภักดีพันดอน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
55041022137
นางสาวธิดารัตน์ มาลาพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
55200424108
นางสาววิลาสินี โทราช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
55200427142
นายพิพัฒน์ อินทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
55120609117
นายไคลด์ ตั้งสุวรรณดำรง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
55241151139
นายทวีป กุลเมืองโดน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
55040427234
นางสาวมนฤดี ปัทวาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
55040420153
นางสาวพิณณพัสตร์ อินทชัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
55041279101
นางสาววิมลวรรณ ผงอ้วน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
55040409215
นางสาววัชรีพร ตอนสุข การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
55120605229
นายวิชาติ สุวรรณไชยรบ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
55120605232
พระมหาบัณฑิต แสงวิชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
55120605234
นางสาวริญญารัศมิ์ พิมพ์ศร การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
55120605235
นางสาวจิรัชยา ฝอดสูงเนิน การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
55120609201
นางสาวเทียนฉาย เด็จใจ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
55240428110
นายชัยมงคล แก้วกำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
55040281125
นายกฤษดา สาลีสุข ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
55120609203
นางสาวประทุมมา แสนเทพ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
55120609204
นางสาวชิดชนก ปรีจำรัส หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
55120609209
นางสุพันยา สายคง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
55120609210
นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
55041279121
นายไกรวิชญ์ แซ่ตั้ง ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
55040428222
นางสาวนีรนุช อุตมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
55120609214
นางสาววราภรณ์ กองจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
55120609219
นางสาวรัชนีกร สะอาด หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
55120609220
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
55120609221
นางสาวจริยา กองคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
55240234104
นางสาวชุรีภรณ์ เชิงค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
55241151158
พันจ่าอากาศเอกอนุชา เชียงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
55040257147
นายอาทิตย์ ศรีชัยลา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
55120609217
นางสาวมณีรัตน์ สุจริต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
55120609218
นางสาววรรณภา เกียงคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
55120609223
นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
55120609226
นางสาวภัทรจิตรา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
55120609227
นางพัชรี สิมสีพิมพ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
55120609228
นางสาวพันธิดา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
55040325147
นายอธิวัฒน์ มีพรหม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
55240302253
นางสาวอนุสรา บ่อทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
55041273123
นายณัฐพล โพธิจร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
55240427112
นางศิริลักษณ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
55240325108
นายสันติ พลแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
55120609224
นางจรรยา ศรีมังคละ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
55040427152
นายณัฐพล บุญชูสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
55201303114
นายยุทธนากรณ์ ทานอุทิศ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
55240325109
นายจำนงค์ ยวดยาน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
55041024104
นายกิตติ สมใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
55240302134
นางสาวอัจฉรา ทาแท่งทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
55040255104
นางสาวปิยาภรณ์ เหง้าสีไพร เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
55200501132
นางสาวสุรีรัตน์ ถิ่นพลวัว บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
55200427123
นายสมพงษ์ ตาตะมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
55040001138
นายภณัฎ สัจจมาศ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
55240234130
นายวิรุทฬ์ คำทะริ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
55240234128
นายอันพระยากฤตสิงห์ อินทักษิณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
55040422160
นางสาวคนิสาณ์ นินทะการ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
55041151220
นายศักดา ปาสา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
55040001114
นางสาวธมลวรรณ ปาละทา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
55240302198
นางสาวกัญญาณัฐ โทวันนัง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
55100102215
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
55200428229
นางสาวกมลรัตน์ เสือน้อย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
55240428255
นายอนุชิต สมภาร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
55121152140
นายพัทธนันท์ พิมพ์วงศ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
55240427109
นายภาณุ บงบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
55240424171
นางสาวมัสลิน คำพู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
55240234111
นายณัฐวุฒิ เทศศรีเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
55040257127
นายธนโชติ ศรีมงคล ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
55041400258
นางสาวภัทราพร สารกรณ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
55140601106
นายวิจิตร นารอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
55041274126
นายปฏิเวช บุญรักษา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
55240302212
นางสาวนพรัตน์ สีรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
55041022141
นายศิวัชพล สิงหา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
55040423141
นายโฆษิต บุตรอินทร์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
55040272106
นายภูมิบดี เชาว์ขุนทด เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
55040302257
นางสาวครีภัทรตราภรณ์ ยี่ดวง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
55240409155
นายกัมปนาท กนิษฐชาต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
55200427165
นายพงษ์์พันธ์ หาญชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
55240424177
นางสาวเรวดี ธนกาญจน์ตระกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
55040220160
นายราเชนทร์ เตชะผล วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
55240424178
นายเฉลิมพล อุดมกรสิทธิกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
55240302258
นางสาวณิภารัตน์ พนาลิกุล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
55240428256
นางสาวชลนที หมั่นพลศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
55241151273
นางธัญญลักษณ์ บัวจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
55240901181
นายสิทธิพล ไชยนิตย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
55240901182
นายศุภเชษฐ์ นวนลม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี