ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สาขาวิชา คณะ สถานศึกษา
1
55120605241
Mr.Seng Xiong Chunou การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
55241151272
นายศุภกร ไชยหงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
55041151101
นายสุบรรณ เงินงอก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
55040427157
นายอัครวัฒน์ ชัยมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
55040001104
นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
55040420102
นางสาวพรทิพย์ ประทุมศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
55040428107
นายสิทธิกร งอยหล้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
55040422102
นางสาวนภาพร ยศติวงษ์ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
55040420105
นางสาวนภาลัย พรหมแสงใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
55040427101
นางสาวเปรมกมล โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
55040409103
นางสาววาสนา เสวาภพ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
55040409204
นางสาวนิยุตา วงษ์ศรีจันทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
55040427119
นางสาวโสภิชา แสนสุริวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
55040428125
นางสาวนุจเรศ ชำนิโลก การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
55040420110
นางสาวปนัดดา ปัสสีแก้ว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
55040427118
นางสาวพรรณิภา ภักดีศรีพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
55040409118
นางสาววิมลสิริ วิภาตนาวิน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
55040427113
นางสาวมณีรัตน์ เล่ห์มนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
55040427114
นายรพีพล รวมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
55040249101
นายปรีชาพล กลั่นกุ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
55040420111
นางสาววารุณี สุวรรณศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
55040002128
นายพิพัฒน์ จันทร์แซม นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
55041273111
สิบเอกปรัชญ์ปริญญ์ โพธิ์คล้าย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
55040421141
นางสาวสุพรรณนิกา บุญเกตุ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
55000501203
นายยอด เอกนุ่ม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
55040427150
นางสาวพิมประภา ลวงงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
55040428316
นางสาวณิชนันท์ พุทธเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
55040427211
นางสาววาสนา เพ็ชรจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
55040409225
นางสาวจิตติมา พรมสอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
55040428247
นางสาวศดานันท์ พิมพ์พรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
55040427203
นายมังกร ภูสิงหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
55100141110
นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
55100105108
นางสาวทับทิม ประชาชิตร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
55100105113
นางสาวภัคจิรา อักษร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
55040428311
นางสาวนารีรัตน์ มัชฌิมพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
55100102122
นางสาวปวีณา บุญประมุข อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
55040409243
นายเจตนรินทร์ สมสาย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
55100147113
นายทำธรรม นิลสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
55040423150
นางสาววราภรณ์ คำหงษา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
55040427204
นายชาย เจือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
55040428306
นางสาวพัชรี มุงคุณแสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
55100105102
นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
55040421138
นางสาวกันยรัตน์ สายสิงห์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
55040428312
นายพิชิตชัย กุลวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
55040427219
นางสาววันนิสา สังสีโว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
55100141104
นางสาวศิริลักษณ์ ทุมสิงห์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
55040427215
นางสาวบัณฑิตา สืบแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
55040428307
นางสาวมัณฑนา ฉายมณีรักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
55040427216
นางสาวปภัสสร ดิ่งรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
55100145133
นางสาวนิศากร สมบัติกำไร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
55100104106
นางสาวณัฎฐารมย์ หล้ามุงคุณ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
55040235101
นายจักรกฤษณ์ ไชยวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
55000427140
นางสาวอรทัย ใจเอื้อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
55000421114
นายวุฒิชัย โคตรเสนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
55000427142
นางสาวชุติมณฑน์ คำผง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
55100104102
นางสาวนาตยา พิมทา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
55100145216
นางสาวพรพรรณ วันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
55100145110
นายอภิชา หาญละคร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
55040428324
นางสาวสุพัฒตรา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
55040409233
นางสาวจรรยา สรรพอาษา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
55100102147
นางสาวกนกวรรณ อุทุมทอง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
55100105121
นางสาวปัทมา วงค์จันทร์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
55100189213
นางสาวนภาพร พิมสาน พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
55040427217
นางสาวกนกวรรณ มณีแฮด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
55040428321
นายพัทธพงศ์ โคธิเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
55040421140
นางสาวพรพนม เวระสุระ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
55040421137
นางสาวอรวรรณ แสงรส บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
55100145219
นางสาววรรษมน แซ่แต้ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
55040420101
นางสาวชฎาพร หัสดี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
55100145147
นางสาวสุกัญญา ภูเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
55100110209
นางสาววิลาสินี บุญจำนงค์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
55100103108
นางสาวขนิษฐา นาทันลิ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
55040428105
นางสาวภัททิรา พึ่งพานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
55100145142
นายชัยนิยม เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
55040427103
นายจักรพงษ์ ไชยเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
55040409111
นางสาวธิฉัตรา สุขสนวน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
55000427101
นางสาวปิยะนุช โป้ปัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
55040409114
นางสาวเบญจรัตน์ พลลาป การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
55100103153
นางสาวสุปาณี อาโปร์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
55040001105
นางสาวชุมนุมพร บุญยัง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
55041273104
นายกรกฏ ศรีหะไตร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
55040428110
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
55040002106
นายฉัตรฐนพล บัวจันทร์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
55040409104
นางสาวกัลยา ภูละคร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
55040424118
นางสาวสุธิดา สมหวาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
55040420107
นางสาวรัชชนันท์ บุญชาญ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
55040427128
นายกิตติภพ เสริมชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
55040424119
นางสาวทิยานันท์ จันทร์อ้วน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
55040427120
นายจิรวัฒน์ แก้ววิเชียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
55040427107
นางสาวปิยฉัตร คำคูณเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
55040423102
นางสาวขวัญฤทัย โชปัญญา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
55040409205
นางสาวกรินนา ปันดอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
55040420121
นางสาวลลิตา ป่าลัั่นทม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
55040427147
นายทรงเกียรติ วังมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
55040424121
นางสาวปภัสสโรปณ แดงนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
55040424111
นางสาวจิรนันท์ เรียงวัน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
55040423132
นางสาวกันตา เชียงสาพันธ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
55041274102
นายพลวัฒน์ วรรณาหาร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
55040428132
นางสาวสุภาพร ยุระตา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
55040001111
นางสาวณัฏฐรี บุญสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
55040001101
นางสาวขวัญใจ โชปัญญา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
55040428210
นางสาวสุพรรณี มีศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
55040423123
นางสาวขนิษฐา จันทวงษ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
55040427139
นางสาวทิพย์สุดา นนทะการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
55040428244
นายสหรัฐ ศรีเบญจวรรณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
55040001115
นางสาวกุหลาบ อุดมพงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
55040428230
นางสาวเมรินทร์ สี่เหลี่ยม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
55040428235
นายทศพร บัวโสภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
55040427142
นางสาวสุวนันท์ จันทะกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
55040409150
นางสาวมานิดา เรืองประเสริฐ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
55040409202
นางสาวปิยนุช ธรรมนูญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
55040409214
นางสาวปวิดา แถลงคำ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
55040427115
นางสาวอัญชุลีพร ฤทธิ์ผาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
55040424109
นางสาวพนิดา ศรีนุกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
55040337132
นางสาวนครินทร์ ลูกภูเขียว Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
55041274109
นางสาวปทุมมา ศรีจันทร์แก้ว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
55040428206
นางสาวณัฐชา ขมิ้นเขียว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
55040428227
นางสาวปิยะดา คำพันธ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
55040420125
นางสาวประภาพร สอนนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
55040302137
นางสาวฐาปนี พลทรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
55041151223
นางสาวธิดารัตน์ เกษจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
55041273139
นายจิรายุทธ รูปสอาด ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
55041276109
นางสาวรัตน์ติยา พุทธบูรณ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
55041273125
นายกิตติกร ทองชาติ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
55120702120
นางสาววัลย์ลดา บุญจันทร์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
55041274117
นายอรรถพล ขันอาสา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
55040305201
นางสาวจิรชยา สีชมภู ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
55041276133
นางสาวพิมชนก ห่มขวา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
55100145253
นายชัชกรณ์ ก่านพรมมา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
55041279125
นางสาวนงณภา คำหารพล ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
55041279126
นางสาวธิดา ภักตะไชย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
55041151247
นางสาวรุ่งนภา นรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
55040240101
นางสาวจันทิมา ลุขะวัน สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
55120702121
นางสาวกุหลาบ วังโพธิ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
55041273134
นางสาววราภรณ์ มะณีสา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
55040249114
นางสาวอรณี พัดเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
55041273108
นายกิตติพงษ์ โนวฤทธิ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
55040325124
นางสาวปัญจภรณ์ มงคลกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
55041278119
นางสาวสุทธิดา ใจซื่อ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
55040249225
นายมาร์ค โฟรนฮอนเซอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
55040235112
นายยุทธศาสตร์ พงษ์สิทธิศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
55040249122
นายพงษ์เทียร ขาวพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
55040230105
นางสาวจิตติมา เบ้าทองหล่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
55040249137
นางสาวชนัฏตา ธรรมกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
55040220105
นายยอดยิ่ง สุริยะ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
55040231109
นางสาวเมทินี เสนานาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
55040249224
นายวัฒนา กุลชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
55040249226
นางสาวภัสรา แพงงอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
55040235125
นางสาวชลธิชา วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
55040249227
นายฤกษ์ชาย หงษ์ขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
55040249213
นายคเชนทร์ อนุฤทธิ์ประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
55040248123
นางสาวชลดา ม่วงผุย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
55040248122
นางสาวขนิษฐา พิมพ์ภูคำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
55041274113
นางสาวศิริขวัญ โพธิ์ธัง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
55040235124
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
55040245112
นายทวีพร เขียวศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
55040245113
นางสาวชุติพันธุ ไขแสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
55040259113
นางสาวพัชรี ปะละทัง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
55040248128
นายสุริยา ไชยสีลา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
55041274115
นางสาวกรรณิการ์ คำแสน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
55040234103
นางสาววรรณนิภา ยืนสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
55040235102
นายรตภพ สืบโมรา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
55040248132
นายณัฐพันธ์ วงษ์คำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
55040235107
นายณัฐพล เสียงล้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
55040240103
นางสาวประภัสสร พรมสิงห์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
55040249229
นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์ก้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
55040249230
นายวิทวัส ศรีชุม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
55040249144
นายภาณุพงศ์ วิเศษศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
55040249210
นายวราพล แสนสง่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
55100189251
นายสัตตยา อรบุตร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
55041273141
นายนิวัฒน์ หว้านเครือ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
55040249124
นายวัฒนา บุญประคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
55040325220
นายนิติพงษ์ ชาวพ่อค้า พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
55041273148
นายดนัย นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
55041273140
นายสุดสยาม เว้นบาป ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
55040325215
นางสาวอารีย์รัตน์ วิทยกิตติกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
55041273142
นางสาวจริยา คำโคกกลาง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
55040245116
นางสาวอังคณา ตาปราบ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
55040259115
นางสาวพรพิญญา ชุซายสงค์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
55040249307
นายศราวุธ เที่ยงอารมณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
55040249109
นายอิสระ บุญพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
55040249313
นายชัยวัฒน์ โคตรสมบูรณ์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
55040234205
นายวันเฉลิม ธรรมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
55040235204
นางสาวอนุสรา ศรีนะอารัง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
55041279124
นายวศิน ทะสา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
55040249318
นายนิธิภัทร์ สีเชียงพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
55040240128
นางสาวฉัตรติพร สมบูรณ์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
55040254110
นางสาวจิราภัทร ลักกอก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
55041022108
นางสาวปวีณา แซ่เอี้ย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
55040001127
นายวรนาถ อำนาจเจริญ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
55040264110
นายธีระพงษ์ ศรีวงษ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
55100186141
นางสาวธนาพร จ้อยภูเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
55100186146
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
55100104131
นายพิทักษ์ หาฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
55040427220
นายวัชรพล แสงโฮง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
55100189145
นายวรวุฒิ ทาแก้ว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
55100189150
นางสาวมาลีวัลย์ ครองยุทธ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
55100145127
นายธีรณัฏฐ์ มั่นคงพูนสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
55100110231
นางสาวยุภา มีตา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
55040305107
นางสาวศิริญา ถิ่นไกล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
55100141120
นางสาวนัฎ นาคเกี้ยว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
55041273102
นางสาวมนทกานต์ อุทธา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
55100104134
นายศุภวิชญ์ แพงตาวงศ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
55040302110
นายฤทธิรงค์ กัลพัตร์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
55040337104
นางสาวเดือนมนัส ผาระสิทธิ์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
55040305111
นายธนะชัย ศรีชมชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
55100186222
นางสาวจุฑามาศ มงคลสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
55041276108
นายศิริศักดิ์ บุตรอินทร์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
55100141154
นางสาวธัณย์จิรา วรโชตน์จินดา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
55100189245
นายวงศกร วิยะกุล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
55100104139
นายลิขสิทธิ์ พลทัศสะ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
55100110228
นางสาวอุมาพร ประชุมชัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
55100145152
นายคมสันต์ ไชยบุบผา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
55100143156
นายสายฟ้า ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
55040249305
นายคณพศ จูลนันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
55100104140
นายไสว แซ่แต้ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
55100102246
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
55100140158
นางสาวปทุมรัตน์ จรัสแผ้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
55041273101
นายสุเมธ บงแก้ว ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
55040305115
นางสาวพรรณวดี สโรบล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
55100189154
นายนัทธพงศ์ พรหมราช พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
55100101249
นางสาวกนกอร แถนสีแสง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
55040325104
นายภูริณัฐ นิตุธร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
55040305102
นายอมรรัตน์ ทองน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
55041273109
นายธเนศวร์ โทวันนัง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
55040272131
นายฤทธิเดช ฤทธิมาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
55040334126
นางสาวอริสตรา พรมที ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
55100104146
นายวีรยุทธ น้อยโสมศรี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
55040337112
นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
55041276112
นางสาวภัสรารัตน์ เมืองรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
55041276118
นางสาวนิสาชล แสนศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
55041274105
นายไชโย ตรีรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
55040305150
นางสาวสุรีพร ชาวเหนือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
55041273110
นางสาวรสสุคนธ์ ทิมินกุล ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
55041276126
นางสาวสุกัญญา สีอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
55041276110
นายพีรยากร พวงรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
55041279116
นางสาวพัชรี บัวทัน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
55040423224
นางสาวขนิษฐา ชาดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
55041278114
นางสาวพรนิภา ทัตตินาพานิช ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
55041273128
นายสุทธินันท์ สุวรรณวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
55041273130
นายณัฐวุฒิ วันทอง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
55041273116
นายนิวัฒน์ ด้วงชะรา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
55040302143
นางสาวชฎาภา ชนะสงคราม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
55040901204
นายสถาพร รักษาภักดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
55041278122
นายไพโรจน์ มณีวงศ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
55040337134
นางสาวเกษมศรี จิตติเคนา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
55040325138
นายชัยวัฒน์ บิดานารา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
55040257123
นางสาวนันทวรรณ เรืองประดับ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
55041276120
นายกมลลักษณ์ ใจไชสง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
55040901211
นายวรินทร์ ศิริสิมะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
55041273122
นายนพรัตน์ เกษหอม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
55040901243
นางสาวอภิญญา สุนันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
55041273135
นายวรายุ นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
55041273136
นายทรงสิทธิ์ แก้ววิเศษ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
55041278124
นายพงษ์เศรษฐ ละอองพันธุ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
55040302212
นางสาวพรจรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
55041276125
นางสาวแสงมะณี ปินะกาลัง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
55040339117
นางสาวจันจิรา หนองคูน้อย ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
55041273107
นายสุภวัฒน์ เครือด้วง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
55100110238
นางสาวปรารถนา สาอุบล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
55041276122
นายอาชาคิน พลวาปี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
55041151213
นายสุริยา กาโยดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
55041274111
นายอภิชาติ สีตองอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
55041151240
นายโกเมนทร์ มาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
55040334204
นางสาววันวิสา อินทร์พามา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
55041151217
นางสาวปทิตตา ศิรัชยานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
55041273120
นายณัฐพล เยี่ยนทรง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
55040428348
นางสาวปภัสร สวัสดิพิพัฒน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
55040325234
นางสาวทิพวรรณ์ เอกสัตย์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
55040281127
นางสาวสุภารัตน์ สีภูธร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
55041273117
นายอดิศักดิ์ อินทร์นอก ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
55041276131
นางสาวอารีย์รัตน์ นาโควงค์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
55040901212
นายศุภณัฐ ดวงพิมพ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
55040901234
นายณัฐพล ห้าวหาญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
55000428139
นายอนุวัฒน์ ชัยลิ้นฟ้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
55040901409
นายธวัชชัย นันทะสิงห์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
55041279134
นางสาวจรัสศรี พ้นภัย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
55040249344
นายสุเมธ อันทะปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
55040427228
นางสาวพัตรพิมล โกนากัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
55040332132
นายสิทธิพร ผันพลี สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
55040332133
นางสาววลัยลักษณ์ ด้วงดุสัน สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
55040272137
นายธีรวัฒน์ ซ้ายสุพันธ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
55040428407
นายประดุงสิทธิ์ ธรรมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
55040424214
นางสาวเกสรา ภรศศิร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
55040259140
นางสาวหทัยชนม์ แง่พรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
55040427244
นางสาวอภิญญา เมืองราชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
55040427245
นางสาววิราพร สังญวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
55040424257
นายธนวัต วงศ์ศิริยานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
55240901128
สิบโทพุฒิพงษ์ พิมพา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
55240325124
นายแทนไท หลักศรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
55040427250
นางสาวปัทมาภรณ์ ทองตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
55040337149
นางสาววัชรเนตร ใจบุญ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
55040245125
นางสาวจิราภรณ์ ดวงปาโคตร เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
55040249339
นางสาววัลภา ใบกนทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
55040501307
นางสาวมณีรัตน์ ดีสิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
55040428349
นางสาวกัลยาลักษณ์ ซ้อนจันทร์ดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
55040325238
นางสาวอมรรัตน์ อินทสร้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
55040427235
นางสาวเสาวลักษณ์ พิลาเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
55041276146
นางสาวชลลดา บุญพึ่ง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
55040427249
นางสาวพนิดา ศฤงคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
55040337148
นางสาวสุจิตรา โคตรภูธร Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
55041276147
นางสาวภัทรพร พงษ์สุพรรณศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
55040001135
นายนฤเบศร์ แพงวงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
55000421117
นายศุภชัย เหล่ามะโฮง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
55041273157
นายณัฐวุฒิ ทาให้งาม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
55000428134
นางสาวพรสุดา วังคีรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
55040427230
นางสาวกิตติยา เทศจำปา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
55040409349
นางสาวอาทิตยา มูลศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
55040901340
นางสาววรรณนิภา นาคม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
55040302152
นางสาวประภาพิศ ก้องอนันต์พงศ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
55041279137
นางสาวชุตินันท์ หนุมาน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
55001303113
นายชาติพิชิต คำพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
55040249403
นายวราพล ป้อมสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
55000424124
นายภวัต กีนิน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
55040424219
นางสาวขวัญฤดี วงสุวรรณ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
55040428351
นางสาวมัณฑนา ผิวดำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
55040501155
นายพิษณุ ภูงามนิล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
55040409153
นายสุริยันต์ โยวบุตร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
55041022126
นายธนวุฒิ ศิริแก้วเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
55040249407
นางสาวสาวิตรี กางเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
55040258120
นางสาวภัทรวรรณ กันธิยะ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
55040427154
นางสาวภัสสร ไวยวรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
55040001143
นายปัญจพล ศรีวานิช นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
55040901442
นางสาวศจีภัทร นาชัยคูณ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
55040423243
นางสาวณัฐชบา บุญสืบมา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
55040240136
นางสาวพัชนี ฤทธิรอน สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
55040901440
นางสาวสุนทรี สิงห์โมลี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
55040220146
นายบูรศักดิ์ มากซุง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
55040409330
นายธีราวัต สติโรจน์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
55040409328
นางสาววราภรณ์ นาบุญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
55040428434
นางสาววิไลวรรณ วรรณขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
55040420136
นางสาววิชุดา ฮามใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
55040428436
นายบัณฑิต สะวิสัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
55040428437
นางสาวรุ่งรวิน พรภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
55040245129
นายสิทธิพงษ์ คำบุญเรือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
55040409331
นางสาวอังคณา พิเนตรเสถียร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
55040423239
นายทีปกร พิมพ์ดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
55040409340
นางสาวทักษิณา เอกกันหา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
55040255135
นายจรงกรณ์ พันธ์มุง เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
55040231145
นายปิยะณัฐ คำพอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
55040428450
นางสาวเพชราพรรณ หาญเชิงชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
55040256106
นายวิศว โรจนสโรชน์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
55040248135
นางสาวจุฑารัตน์ ภูพื้น ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
55041024107
นางสาวดวงเดือน สุบิล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
55240325141
นางสาวปาริชาติ สีเมยดง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
55040428448
นายสุพัฒน์ คงประกอบ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
55040265122
นางสาววิภาพร คำบ้านไร่ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
55041274119
จ่าสิบเอกพิชัย จารีต ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
55041151255
นางสาวพาฝัน ราชสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
55040501329
นางสาวไพรรัตน์ โอ้อุ้ย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
55040501330
นางสาวนภาพร ภูแข็ง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
55040257106
นายปฐวี ดีวะลา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
55040258104
นางสาวสิรินยา ทุยเวียง เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
55040264102
นายธนพงษ์ วงษ์ประชุม การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
55040249234
นางสาวเขมินทรา ด้วงกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
55040220119
นางสาวปรียานุช บุตรลี วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
55040265112
นางสาวอาภัสรา นานาวัน อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
55200427244
นางสาวนิยากรณ์ คนหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
55240901148
นางสาวธัญลักษณ์ ภูศรีฐาน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
55040265123
นางสาวศุจินธร ผงจันทร์ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
55040272105
นายอาทิตย์ พลคะชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
55041273151
นายกฤษณะ หลวงใหญ่ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
55040249243
นายธนพล คุณโบราณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
55040255108
นายชัยพิชิต เชิดทอง เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
55041302104
นายพีระพงษ์ บุญยวด วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
55040255119
นายธวัช รัตนะคุณ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
55040339127
นางสาววิลัยพร พรมนอก ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
55040264120
นางสาวธนาภรณ์ เพชรศรีกอง การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
55041022113
นางสาวประภาพร พลอำนวย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
55041400211
นายธัญญนัฐ อู่๋สูงเนิน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
55040234202
นายอนุศักดิ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
55040220120
นายอนันต์ กองแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
55040220125
นางสาวมุฑิตา รัตนประเสริฐ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
55040249236
นายปรัชญา สีอาษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
55040249240
นายอำนาจ โพนนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
55041151321
นายมุนินทร์ พลท้าว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
55040235143
นายณัฐวุฒิ บุญธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
55040235139
นายการันต์ สุทธิบริบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
55040220130
นายณัฐพร วิวาจารย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
55001303104
นายพัฒนพงษ์ ชมภู วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
55040428331
นางสาววรัญญา จันทร์นาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
55041302123
นายสมบุญ บุญเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
55040249249
นายณัฐพงษ์ วงษ์เชียงยืน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
55040428332
นางสาวเจนจิรา ปัตทุมมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
55040003138
นางสาวสุนีย์ หนูมอ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
55041273154
นายพีรพัฒน์ สิตวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
55040325225
นางสาวจุฑามาศ จันทะแสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
55100102252
นางสาวอรัญญา ภูนาแก้ว อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
55040901309
นายจำลอง ศรีพันดอน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
55040302240
นางสาวสวยตา วงษ์ชมภู ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
55240901110
นายสัญชัย อุตโรกุล นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
55040257133
นางสาวศรัญญา แสนโสภา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
55041151337
นางสาวภัทรวดี มงคลช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
55040264132
นายธเนศ ถาราชแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
55041278143
นายนฤเบศร์ สุริยันต์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
55040249330
นางสาวจุไรรัตน์ จิตนาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
55040427221
นายประสิทธิ์ สราญรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
55041279130
นายยุรนันท์ พุทชัยสงค์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
55040427227
นางสาวพัชญานันท์ โสโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
55041151308
นายเจริญพร กานานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
55040427222
นายกันย์ เตรียมตัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
55040409306
นางสาวประภัสสร เนตรทอง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
55041400226
นางสาวสุภาดา บัวผัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
55100189156
นายวิษณุพงษ์ วิเศษทอง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
55041302127
นายธนากร ทุมวัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
55040420132
นางสาวปริณทร์ญาดา รวมทอง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
55201303104
นายพิเชษฐ์ เทศารินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
55121152109
นางสาวสุตชาดา ดีสัตถา การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
55041278146
นางสาวธัญญาพร พลศิลา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
55040325222
นายภฤศ ไร่ไสว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
55041151324
นางสาวธิดาพร แพนชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
55040334242
นางสาวชิดทรวง ชาวชายโขง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
55040280134
นางสาวเสาวลักษณ์ โสชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
55040501226
นางสาวจิราภา ขัติยวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
55100189155
นายนฤนาท คูณมี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
55040254122
นางสาวปิยะนุช บุตยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
55040272122
นายปกรณ์ กันหา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
55040257117
นายจิระศักดิ์ ไชยคำ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
55041022120
นายฤทธิ์ไกร ชัยเพชร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
55040259141
นางสาวหทัยชนก แง่พรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
55040501318
นางสาวอุมาพร นามวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
55040427251
นางสาวบุญวิรัก แดนชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
55040423233
นายศราวุฒิ ลิมิดี การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
55040272117
นายวชิระ ปัตถาวะโร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
55041303108
นายสุริยา อินสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
55121152111
นางสาวประภัสสร ธุลารัตน์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
55200428116
นางจารุวรรณ ถนอมพลกรัง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
55241151101
นายปัญณะวัตร แสนอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
55041022114
นายนวพล พัฒนชีวกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
55040334232
นางสาวรมินตาร์ รัตนโกเมศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
55041302121
นายปิยวัฒน์ แดงประคำ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
55041276151
นางสาวสุพรรณา บุญแย้ม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
55040501315
นางสาวปณิตา สุโพธิ์นอก บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
55040325248
นางสาวสตรีรัตน์ ศรีสำราญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
55240901104
นายธนิต อุปวันดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
55040257138
นางสาวภรณ์ทิพย์ โคสอน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
55041303111
นายนริศร ศรีเหลี่ยมงาม วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
55041151305
นายสุธิ ขันตีกลม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
55100189153
นายวุฒินันท์ หัตถีจร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
55040272119
นายจักรพงษ์ คงระกำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
55040254121
นางสาววรนิษฐา พรหมเศรษฐา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
55041022122
นางสาวสุพิชชา มาตะรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
55040265140
นางสาวธีรนุช บริบูณ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
55040428402
นายพันกร คันธี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
55040272134
นางสาวชาวินี ธาตุชัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
55000272120
นายสถาพร สถานเมือง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
55041024108
นางยุภาวดี แม็ทไทจ์เซ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
55040002138
นายภาคย์พิสิฐ ลาภบรรจบ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
55040427236
นางสาวสุดารัตน์ ขุนใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
55041151252
นายธวัช อุดตะมะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
55040281129
นางสาววิจิตรา หาญธงชัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
55040325245
นางสาวฤทัยวรรณ โลหะทิน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
55040901347
นางสาวเนตรนภิส มะลิวัลย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
55140802108
นายยุทธนา วงศ์โสภา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
55121152117
นายสมหวัง ปูนกลาง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
55040272144
นายมงคลชัย ไชยเวช เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
55200427113
นายพลวัต สิทธิวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
55200427114
นายทรงศักดิ์ เชื้อกลางใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
55121152104
นายเสกสรรค์ เขียวอ่อน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
55121152106
นายอำนาจ โคตรคำ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
55200325111
นางสาวยุพารัตน์ พรมคำน้อย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
55200427112
นางสาวนาถยา เกราะชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
55200427117
นางสาวกนกพิชญ์ จันทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
55241151110
นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
55200421104
นางสาววชิราภรณ์ กาศลุน บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
55040255143
นายศิริวัฒน์ บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
55240302105
นายวรรณพงศ์ พรหมกูล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
55240901102
นายปฐวี มิตภาพ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
55041022151
นายเอกชัย ล้ำเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
55241151125
นายชลอ แก้วมหาดไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
55200501148
นางสาวถวิกา นวลสว่าง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
55200428136
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
55200501149
นางสาวพัชราภรณ์ ตาลอิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
55241151126
นางสาวไพริน วงศ์อุดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
55241151130
พันจ่าอากาศเอกจุมพล ไชยมาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
55040420149
นางสาวพนิดา วันทาพงษ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
55040244142
นางสาวยลดา เดชโยธา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
55121152101
นางสาวฐิติพร จิรัฐิติภัทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
55121152102
นายนพรุจ สรวมศิริ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
55200427118
นางสาวอริศรา ศรีสอนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
55240428116
นางสาวเสาวภาคย์ ศรีสกุลฉั่ว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
55240501104
นางสาวสุพรรษา มาตรา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
55040249435
นายศิรายุทธ ลอยนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
55041151357
นายมนัส พรมรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
55200325119
นางสาวสาริกา เหล็กทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
55200427121
นางสาวณัฏฐา จันทร์หีบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
55200334117
นางสาวธนาพร ทิพนัส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
55240325125
นายเปรมณัช แจ้งจันทร์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
55200501150
นางสาวคชาภรณ์ หาญณรงค์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
55200427202
นางสาวระพีพรรณ โพพะนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
55040249155
นางสาวรพีพร ดอนวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
55240424102
นางสาวนุสรา ถมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
55041302144
นายณัฐพงษ์ สาชัยยัน วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
55041022132
นายกฤษฎ์ เสมอภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
55200427102
นางสาวจุลีพร สีม่วงงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
55240302107
นางศุภรัตน์ พานแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
55040420151
นายจักริน แสงสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
55200302102
นายชัยวัชร อาษานอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
55200427106
นางสาวจิราพร บุราณคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
55040424156
นางสาวมินตรามาศ วงษ์เจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
55241151104
นายโกวิทย์ ใจสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
55200427141
นายศักดิ์มงคล ผองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
55240325122
นางสาวสุภานันท์ สาชนะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
55200427133
นางอรอนงค์ เสนาเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
55200427134
นางสาวปรียานุช อุ้ยปัชชาวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
55200501127
นางสาวสาวิตรี เหง้ามูล บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
55240234108
นางสาวจีระนุช จงพัธนะโชติกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
55200334118
นางสาววันวิสาข์ วงษ์ปัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
55040245144
นางสาวพัชรี ยอดย้อย เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
55040334157
นางสาวขวัญจันทร์ เสนาช่วย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
55200427104
นายปริญญา หอระตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
55240427106
นางสาวรุ่งทิพย์ พินิจมนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
55041024111
นางสาวหนึ่งฤดี อินทร์งาม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
55200501120
นางสาวเยาวภา พิลาวัลย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
55240501115
นางสาวสุภาภรณ์ ภู่พงษ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
55240427101
นายชุติมันต์ วรวิทย์ศรางกูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
55240302103
นายศราวุธ อินทะวงษ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
55240427102
นายธนพนธ์ แสนโภชน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
55200325118
นายธีระยุทธ์ แอดไธสง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
55200427204
นายจารุพงศ์ สายอ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
55200428132
นางสาวทิพย์วดี แก้วศรีคราม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
55240427122
นายพิพัฒน์พงษ์ เหมะธุลิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
55240427127
นายนิมิตร ยงไชยสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
55240302121
นางสาวภัทรวดี อาลม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
55040235225
นายอนุชิต งามชมภู เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
55240325115
นางสาวศิรินภา สมรูป พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
55240302114
นายภูรีพัฒน์ ราชคม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
55240302115
นางสาวอริสรา แพนลิ้นฟ้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
55200427131
นายอัครเดช ไชยวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
55240427119
นายชาคริต มานพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
55040249449
นางสาวกรวิกา ชาววาปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
55040272148
นายอภิสิทธิ์ ศรีหาคำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
55040249454
นางสาวจิรภา ภูมิมะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
55240427126
นายธีระพันธ์ ศรีชมชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
55041279151
นายอนวัช ช่างยา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
55200427201
นางสาวณัฐธยาน์ ใจปิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
55200427122
นายนิมิต สินธ์ภมร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
55041024112
นางสาวสาริณี แก้วเชียงหวาง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
55040235228
นางสาวปิยมาภรณ์ อำพานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
55200427203
นางสาวแววตา บุญเพ็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
55240234107
นายนิติวัฒน์ ไพรตื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
55240428129
นางสาวบุษบา สีดาคาน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
55240428130
นางสาวเอื้อมพร ชำมะลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
55240325123
นายไปรยวุฒิ ประชาพาณิชย์กุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
55200501134
นางสาวศุภรักษ์ เครือเนตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
55040235232
นางสาววราภรณ์ ชาวทองหลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
55241151128
นางสาวนิตยา ม่วงชะคร่ำ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
55200427136
นางสาวฐิติยา กันสีชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
55200427139
นายนัฐกานต์ เชียงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
55200334112
นางสาวณัฐกาณต์ หลวงหลาก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
55240325136
นายปฏิพัทธ์ กองวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
55121152122
นางสาวเขมนิตร เคนวันดี การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
55200424104
นางสาวแก้วภวณัฐ กุลถิรธนาปิยะชัย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
55200421105
นางสาวณัฏฐนันท์ คุณธะรักษี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
55200428121
นางสาวสุภาพร สีงามเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
55240428123
นางสาวปฐมา ศิรินุพงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
55121152119
นายนราชิตย์ โคตรโสภา การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
55121152120
นายอัศวินต์ พิมานเมฆินทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
55121152121
นางสาวกุสุมาลย์ มาระวัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
55241151113
นายไชยา คำเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
55200325120
นางวิภารัตน์ ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
55200325121
สิบเอกอนาวิล ดาวสกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
55241151114
นางสาวตวงพร ภวภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
55240424106
นางสาวสุดาลักษณ์ สุขหุ้ม การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
55240302118
นางสาวเพ็ญพร แสวงวงษ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
55041279152
นางสาวดวงตา พาสัญจร ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
55200424102
นางสาวสุทาสินี ริยะบุตร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
55240424109
นางสาวมนัสวี สร้างคอมพัฒนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
55201303105
นายวิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
55200424103
นางสาวชมพูนุท ศรีนาดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
55241151136
นายนวพล ศรีษะพล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
55200325114
นางสาวพรทิพย์ บุตตะพรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
55240901115
สิบเอกธนากร สารสวัสดิ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
55240901116
สิบเอกเอกลักษณ์ ยงอุ่น นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
55200427126
นางเลไล ภาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
55200427205
นางสาวนิภาพร สีดารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
55240409112
นายพราหมณ์ภัทร จันทะผอง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
55200427129
นายจำลอง เสริมใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
55041022139
นางสาวศศิธร ศรีกงพาน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
55200427128
นางสาวณัฐพร แต้มวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
55040263154
นางสาวภัททิยา แวงวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
55240427136
นายสุรเดช จันทสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
55240409119
นางสาวศิริรักษ์ เครืออ้น การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
55200427140
นางสาวกนกพร คำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
55240302133
นายวิศวะ เกษตรเวทิน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
55040245143
นางสาวกาญจนา ไชยหาญ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
55040264145
นางสาวจันทร์จิรา สาระพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
55240427115
นายสมัชญ์พล เอื้อกูลวราวัตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
55201303107
นายปิติพงษ์ จันทะวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
55040244153
นางสาวเอื้องฟ้า พลหล้า เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
55240901113
นายโชคชัย โมทนา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
55040249448
นางสาวรุ่งอรุณ บุตรโคตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
55240325116
นายชนายุทธ ธนพรโกศล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
55200427125
นางสาวจินตนา รัตนวงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
55241151115
นางสาวปวีณา คำวันดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
55200501135
นางสาวจิรชยา หล้าสวย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
55040272145
นายณัฐวัฒน์ ยอดบุญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
55200427137
นางสาวผกากาญจน์ วาดวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
55240325117
นายกิติศักดิ์ หล่มศรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
55041022138
นายนิติกร ศิริบุตร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
55200427148
นายพิศาล โยธินทะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
55200427149
นายศรัญญู เหมัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
55200427127
นายอรุณ ดาบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
55200334108
นางสาวนิภาพร เกตุแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
55240409113
นางสาวตริตาภรณ์ ทองสังวรณ์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
55040272146
นายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีทอง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
55200278108
นายเอกชัย กองแพงคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
55201303108
นายคมกฤษณ์ โทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
55240428125
นางสาวนุสรา วุฒิวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
55040423153
นางสาวอริศรา สิงห์ไชย การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
55240234115
นายฐากูล ทองมีหลาก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
55200427243
นางสาวจิตตรา หาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
55200325127
จ่าเอกศังขทัต คำสิงห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
55040272152
นางสาวลัดดาวัลย์ หลานวงษ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
55040265156
นางสาวอารยา ซื่อตรง อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
55200501141
นางสาวกนกวรรณ สิงห์ภูมี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
55200428125
นางปรียารัตน์ จันทะไหม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
55200501142
นายปราโมทย์ เบ้าหล่อเพชร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
55200427242
นายกิตติชัย ชุมคำน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
55241151120
นายวิศิษฏ์ ตึกสุอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
55240325118
นางสาวนัททพัทธ์ สีขาว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
55200427130
นางสาวละมัย คำจำปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
55200428119
นางสาวโยษิตา มีธรรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
55200428120
นางสาวพรรณพร เปดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
55240901120
นายสมาน ยาล้อม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
55240409114
นางสาวชมพูนุท สิงห์ศิลป์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
55240428135
นางสาวศรัญยา พิทักษ์สฤษดิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
55240325120
นางสาวนฤมล ศรีเมืองแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
55200325125
นายจักรกฤษณ์ ทองดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
55240302123
นางสาวอริยาภรณ์ รุจิราทวีพัฒน์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
55200427135
นางสาววนิดา สุโพธิแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
55200427147
นายอธิวัฒน์ บุญสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
55240427135
นางสาวลักษิกา พิลาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
55201303119
นายชัชธนา แพงศรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
55040258146
นางสาวสุกัญญา วระยศ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
55240427134
นางสาวนิราภรณ์ คำแสงทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
55200421109
นางสาววราภรณ์ วงคำจันทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
55200427237
นางสาววาสนา นิระเคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
55201303117
นายเกรียงไกร ประกอบนัน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
55240424113
นายอลงกรณ์ วงษ์ดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
55200427231
นางสาวสุประภา สระบัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
55200427232
นางสาวสุภาวรรณ สาหัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
55041022144
นายนฤพัทธ์ พลไพร่ฟ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
55200325122
นายสุรินทร์ ยิ้มอยู่ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
55200427229
นายวรวุฒิ ศิริสถิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
55040258145
นางสาวนฤมล พิมพ์ศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
55041303124
นายสิทธิศักดิ์ อุตทัยแสง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
55240424116
นายอานันท์ สกุลวานิชเจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
55040272149
นางสาวทิพย์ธิดา บุญมาน้อย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
55240234116
นายบพิธ สนั่นเอื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
55201303118
นายกรกฤช นันทะศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
55040255151
นายปฏิวัติ คำใบ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
55241151214
นางสาวธัญธร ผจงศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
55121152124
นายทวีป เหลือจันทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
55241151217
นายสายันต์ จันทะจร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
55200424110
นางสาวชลดา นามศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
55200427234
นายธรรมรงค์วิทย์ เวทย์จรัส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
55200427238
นายปิยฉัตร โพธิสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
55200325123
นายเยี่ยมสุริยา สุริยะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
55040235155
นางสาววรรณิสา ใสหล้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
55200334141
นางสาวนุชนารถ ทองสีสุก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
55240424125
นางสาวศศิภรณ์ เชิดทอง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
55240501136
นางสาวนันทิดา สุริยเพ็ญ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
55040235217
นายฐานันดร ทองวาส เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
55241151226
นายแสนลาภ กุประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
55201303121
นายอภิศักดิ์ โพนหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
55200427246
นางสาวรดารัตน์ จันทรเสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
55040272153
นายอนุสรณ์ กวีพิชชาพัชร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
55200427245
นางสาวเจนจิรา ผาจวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
55040339147
นายณาชิน จันทนมูลตรี ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
55241151225
นายเจนภพ อุดมวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
55200325126
นายกฤต ยอแสงรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
55200427219
นายกิติกร ขันติยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
55241151229
นายณรงค์ จ่าหนองหว้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
55200427247
นางสาวหนูเจียง บังศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
55240302141
นายณัฐพล สาระทนงค์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
55200427215
นางสาวพวงพยอม สีสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
55200427235
นางสาวอริษรา สงวนนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
55200427236
นายอนันต์ นักเทศน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
55241151153
นายศุภกร สาเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
55200424123
นายอนุชา แก้วกรด การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
55040265144
นายอภิวัฒน์ คุ้มโภคา อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
55040234236
นายวีระชัย ขันตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
55200427239
นางสาววารี วงษ์ช่างชื่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
55200427241
นายสวัสชัย สวัสดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
55240501125
นางสาวศิรินญา พาหิรัญ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
55200427233
นายพิเชษฐ์ โคตรแสนลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
55241151209
นางสาวลิสิตา กันหาลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
55200427211
นางณัฐกานต์ ไชยคำแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
55200428138
นางสาวจีราพร วงค์ไชยา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
55040421159
นางสาวอาริยา ร้อยดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
55200427153
นางสาวเดือนเพ็ญ สุขใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
55041022127
นางสาวเมรินทร์ เอี่ยมสาย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
55041279140
นายพลลพ ทับทิม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
55040001155
นายพนมกร เปี่ยมชาคร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
55040001150
นายปรัชญาวัต อ่างคำ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
55040428354
นางสาวไพลิน สุวรรณวงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
55040245134
นางสาวกิตติยา อัครจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
55200427155
นายกิตติศักดิ์ สิงหะไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
55200421115
นายเชิดศักดิ์ ศรีอินทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
55040420140
นางสาวอรอนงค์ นามขัน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
55040249416
นายธนากร เข็มกลัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
55000428234
นางสาวธัญพิชชา แสนพรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
55040332147
นางสาวพรประภา ตันนารัตน์ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
55041022130
นายนฤพล พงษ์สถิตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
55040244137
นางสาวชนิตา โนนทิง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
55040258130
นางสาวมัสยา สุประเก เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
55040001149
นางสาวปาริษา หุตินนุ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
55200334131
นางสาวพิพรรษพร เสนาโยธี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
55200325128
นายภูมิดนัย ศรีสุโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
55200501211
นางสาววิชุตา คำพิไสย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
55200427109
นางสาวเกศมณี กองมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
55241151105
นายโกวิทย์ คำเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
55201303102
นายวันชนะ ภักดีราช วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
55040424249
นางสาวปทุมพร แสนเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
55000424131
นางสาวประนมวัน ภาระพงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
55040249421
นางสาวยุพิน พลมนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
55040424250
นางสาวสุกัญญา ปิ่นคำ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
55040424239
นางสาวสุดารัตน์ ชาติแพงตา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
55120609113
นางสาวสุพรรณี นามดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
55120603102
นางสาวธิดารัตน์ โม้แก้ว ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
55040258132
จ่าสิบเอกหญิงสมฤดี ชุมพล เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
55240409157
นางสาวพรพิมล ไผ่ล้อมทำเล การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
55240234103
นายศุภกร มีศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
55040270120
นายเอกพันธ์ ขาวประภา เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
55121152112
นางสาวพรรณิภา วงษ์เสียงดัง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
55240428108
นายณัฐพล อ่อนศรีชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
55200428109
นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
55240424103
นางสาวพัชรินทร์ นาแข็งฤทธิ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
55200325109
นายอเนกศักดิ์ ศรีระษา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
55000428218
นางสาวอรอุษา สุขวงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
55040255138
นางสาวอุทุมพร ราชคำ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
55201303101
นายธีระพร ศรีแสงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
55120609122
นางสาวชลดา บุญสวัสดิ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
55040423156
Mr.Nguyen Khoi Vu การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
55040249436
นายวรธัช ชัยประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
55240302109
นางสาวสายแพร คนยืน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
55240325110
นางสาววรารัตน์ ฤทธิ์มนตรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
55040220153
นายอากร ปิ่นคำ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
55040901155
นางสาวพัชรินทร์ ศรีเชียงสา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
55240427110
นายนิพนธ์ อุ่นแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
55240427111
นายณัฐวุฒิ สุภเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
55240427103
นางสาวดวงกมล วาทบัณฑิตกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
55200428101
นางสาวอรทัย วงศ์ชื่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
55040249438
นางสาวกรุณรัตน์ บุญธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
55200325107
นายชวลิต รัตนวิโรดม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
55240501110
นายอัฏฐพล แต้ภิรมย์รัตน์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
55041022136
นายทศพล พุ่มทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
55200428110
นายทนงศักดิ์ กงพลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
55240409105
นางสาวจิรนันท์ ประทุมเขตต์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
55240901107
นายจำรอง ประทุมพันธ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
55240428112
นางสาวพรทิภา อ.ท.ชม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
55200427116
นายวชิระ พิลาแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
55240428157
นางสาวกิตติกานต์ บุญเกาะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
55240424136
นางสาววรรณิสา คำโสภา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
55201303143
นายทศพล อนุกูลวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
55200501105
นางสาวปิยวรรณ ดีงามเลิศ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
55240325101
นางอุดมพร ยอดคีรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
55240424108
นายธาฎากุล ศิริกุลพานิช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
55200427103
นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
55240428249
พระวัลลพ ปัญญานุวงศ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
55240424153
นางสาวมินตรา วิหาร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
55240325231
นางสาวเพียงรวี เวฬุนารักษ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
55240428251
นางสาวศรัญญา สมขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
55240428248
นางสาวรัตนาวดี พรรณารักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
55240302249
นางสาวโชติกา ทองปนมณีเพชร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
55040428258
นายปฏิวัติ ผาพิมพ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
55120702112
นายณรงค์เดช ปลื้มจิตต์มงคล บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
55120702113
นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
55240325228
นางสาวจิราภรณ์ สุขสมร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
55240427154
นายสฤษดิ์ สมเชียงคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
55240302226
นางสาวปิยะนุช สุทธิสา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
55241400116
นางสาวเพียงใจ ไชยเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
55240325230
นายกฤตยชญ์ จันทร์โคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
55240428160
นายสุริยา โพธิกมล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
55240428164
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณบุตร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
55200501235
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
55200501237
นางสาวกลอยใจ ศิริทน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
55200501239
นางสาวอนงค์นุช อนุยาง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
55240325229
นางสาวชุลีพร มหาโยธี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
55240325224
นางสาวพรวิไล ไชยวงศ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
55240424147
นางสาวชนิสรา กาลวิบูลย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
55241400113
นางสาวเจนจิรา ลำเต็ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
55040002159
นายสุพจน์ เลขยัน นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
55121152129
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
55121152130
นางสาวพนิดา ฟองสมุทร์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
55200278138
นายธนากร ดีมาก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
55240302230
นายจรรญากร หนูยอด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
55241400119
นางสาววรางคณา เหลาแตว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
55240302232
นางสาวปรียานุช นนท์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
55240302234
นางสาวอัญชลี พุทโธ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
55120803106
นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
55240234147
นายทรงพล เนตรโสม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
55240325253
นายณัฐวุฒิ แสงลี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
55200334150
นางทิพย์สุดา นิมาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
55120702101
นางสาวLUONG THI AI VAN บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
55120702103
นางสาวสุวรรณี พุทธเสน บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
55120702110
นางสาวพฤกษา มะลิซ้อน บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
55120702111
นางสาวชุติมา อิงคณะองอาจ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
55140601104
นายร่วม ค้าเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
55120609114
นายมานพ หงษาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
55240424157
นางสาวณัฐกานต์ เทียมทะนงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
55240424158
นางสาวธรพรหมพร เหง้าพรหมมินทร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
55120609119
นางสาวสุรีรัตน์ เนาวดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
55240302228
นายอนุวัฒน์ แสงดอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
55241400145
นางสาวฐิตาภา สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
55241400141
นางพรรณิภา ดอนอ่อนเบ้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
55041274136
นางสาววาลิณี ขวัญดี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
55240424148
นางสาวเบญจมาศ คุรุบาศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
55120603112
นางสาวน้ำฝน พรมประราบ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
55120702115
นางสาวTRAN THI HAI THUY บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
55241400109
นางสาวปะการัง วัฒนวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
55241400110
นางสาวขนิษฐา โคตรวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
55121152127
นางสาววราภรณ์ ศรีแสง การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
55121152128
นางนิตยา ระดากรณ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
55200501251
นายพิษณุ รูปใหญ่ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
55240424143
นายวัฒนชัย ศรีต้นวงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
55201303139
นายอรรถสิทธิ์ ทวีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
55240427161
นายฐากูร บุญประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
55040424258
นางสาววรียา ใจขาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
55241400122
นางสาวนัฐนีย์ ปริญญา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
55120609101
นางสาวอภินันท์ นาดี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
55240234141
นายก้องเกียรติ วงษ์ชารี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
55240302246
นางสาวชไมพร นามหล้า ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
55201303138
นายรัชพงษ์ บุดดาน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
55200325140
นายจักรพงษ์ ไชยภักดี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
55120201105
นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
55200278140
นายพิสิฏฐ์ เรืองสิวะกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
55120702117
นายวิทวัส มณีวงศ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
55120603116
นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
55200427164
นายอุรทิตย์ แก้วเกิดมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
55240234145
นายณัฐวุฒิ วงษ์ธร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
55240234146
นางสาวน้ำค้าง คงคะปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
55040305256
นางสาวดวงสมร หมู่แก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
55200325151
นายเดชา แสนใจวุฒิ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
55240325164
นายกิตติชัย พนมศักดิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
55040325258
นางสาวกมลเนตร อุดชุมพิสัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
55240302245
นายราเมศ พรหมโคตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
55120803123
นางพัชนี จำปี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
55120603101
นายศุภโชค สารพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
55241400126
นายธีระกริช ชาวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
55240325234
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
55241151169
นายอิศรา กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
55200302154
นายวิเชียร การะแสง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
55240427156
นายธีรศักดิ์ นาเมืองรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
55240427157
นางสาวสุรีฉาย โคตชมภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
55200325152
นายวรกร ชินชัยรัตน์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
55040421161
นางสาวณิชา ปิตะกาศ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
55040421162
นางสาวโบว์ประกาย หงษาพุฒ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
55240428167
นางสาวศุภนันท์ มีลา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
55240428242
นางสาววันวิสา สัญญะงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
55240428244
นายรังสิต โคตรสมุทร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
55241400142
นางสาวทิพย์สุดา สาจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
55241400144
นางสาวพัชราพร บุตรกันหา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
55120605112
นายทองพาส บุดดา การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
55120609105
นางสิริพร ศรีจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
55120804101
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวาลัย เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
55120609108
นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
55241400133
นายยุทธภูมิ มาศขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
55200325144
นายเอกพจน์ สุทธิบุญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
55200278141
นายสนามชัย อามาตสมบัติ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
55120609118
นางสาวนาฏอนงค์ ศรีเชีีีีียงสา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
55120803107
นางสาวดวงเดือน คำนวลอินทร์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
55240302256
นายรัชนัย ไชยนา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
55140601102
นายประกาศิต สายธนู การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
55130702105
นางสาวภาณุบล บุตรสาระ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
55130702106
นายญาณุพัฒน์ ธรเสนา บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
55120202103
นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
55240424174
นางสาวปัทมา คงประเสริฐ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
55120803126
นางสาวอุ่นเรือน ศรีทับทิม การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
55241400132
นางสาววรรณี ชาวสระใคร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
55241400137
นางสาวอรุณนี จ้อยจีด วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
55200428189
นางสาวรัชดาพร ทองปั้น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
55240424160
นายสุริเยนทร์ จิตมงคล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
55120605106
นายปิโยรส โลหพรหม การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
55120609104
นางสาววิภาภรณ์ ศรีระสาร หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
55240424134
นางสาวณัฐวิภา ภวภูตานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
55240424144
นางสาวสุกัญญา พรหมดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
55200270134
นายวุฒิษณุ คำยงค์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
55140601105
นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
55120603113
นางสาวบุษดี สาระคำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
55120603114
นางสาวดวงฤดี ประสมศรี ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
55120603115
นางสาวลินดา กองพันธ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
55040901356
นางสาวนิภาภรณ์ ยางศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
55120609115
นางสาววนิดา ทับทิมแสน หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
55120603104
นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
55200325148
นางสาวอนงนาฎ กุลชริต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
55240424165
นางสาวนุชธิดา พลวันดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
55120603109
นางสาวคัมภีรพรรณ ลิ่มบริบูรณ์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
55121152133
นางเอมอร หัตถสงเคราะห์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
55140802103
นางสาวอรณิชชา สามเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
55240424175
นางสาวชมพูนุช พิเคราะห์ภูมิ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
55120804104
นายวริฑ โสตถิปิณฑะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
55130702109
นายธีระวัฒน์ เทียงบุญ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
55120605162
นายจิตติพงษ์ สุริยะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
55200428214
นางสาวจินตนา สุรัตนะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
55200428216
นางสาววิชุดา อนุสรณ์คำนึง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
55200428218
นางสาวพรพิรุณ ช่างสี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
55240325239
นางสาวธนาพร โพธิ์เงิน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
55240325241
นางสาวศิริญญา ปัญญาใส พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
55240325243
นายวีรวัฒน์ ม้าวมงคล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
55040257150
นายสิทธินันท์ บานชน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
55040501309
นางสาวสุชาวดี แมนระจิตร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
55040423261
นางสาวพลอยไพลิน ไฟใหล การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
55200428254
นางสาวนันทกาญจน์ มาลาศิลป์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
55200428208
นางสาวพรทิพย์ ไชยคำภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
55200428210
นางสาวกนกวรรณ แลบัว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
55200428211
นางสาวสุดารัตน์ วานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
55200428213
นางสาวจรวยพร แก่นท้าว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
55240424154
นายเอกชัย ฮามคำฮัก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
55040409156
นายLE HOANG DUY การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
55120609110
นางสาววัฒนารมย์ พรหมมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
55120201108
นางสาวรจนา เพ็งเก่ง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
55041278155
นายทวีวุฒิ ทองตีบ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
55120803109
นายอดิศร แดนแสนศรี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
55120605116
นายอดิศร ภาโนชิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
55120609112
นางสาวสุวรรณี ประสารพานิช หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
55130702101
นางสาวสุปรียา สีเงิน บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
55120603103
นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
55040409157
Mr.Le Duc Hanh การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
55120803129
นางสาวปัทญาภรณ์ กาหลง การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
55240424173
นายกิตติศักดิ์ พลซา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
55040423263
นายVO NHU THANH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
55241151142
นายยงยุทธ โคตรสีทา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
55041302115
นายสมพร เมืองผุย วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
55200427224
นางสาวอภิญญา งามหนัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
55241151148
นายโชควัฒนา สวัสดิ์ชัยธานี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
55040424233
นายคุณนิธิ สุดสกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
55120202102
นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
55120803118
นายณัฐเศรษฐ จันศิริสา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
55120803120
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
55120803122
นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
55120605163
นายคม ราชคำ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
55120804105
นางสาวสาวิตรี อุตมะ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
55241151143
นายคมสันต์ ศรีชัยมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
55200427220
นางสาวละออ โคตรมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
55200427218
นางสาวสุกัญญา บุรุษภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
55200427221
นายชัยณรงค์ เชื้อกุณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
55240234109
นายอริญช์ เชื้อคำเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
55240427130
นางสาวปานฤทัย พันธ์ณวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
55040235254
นายปราโมทย์ สุดาทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
55241151204
นายนิคม สีมะชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
55200421107
นางสาวอรพินท์ จันทศร บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
55200428137
นางสาววัลยา จับมั่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
55200427212
นางสาวปิยะนุช มูลปลัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
55200427213
นางสาวนฤมล คำสีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
55200427210
นางสาวเบญจพร สีเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
55200334123
นายษิปปกร ศรีนามโหน่ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
55200427228
นายพิชัย พลตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
55041302148
นายธีรศานต์ สีบุรมณ์ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
55240325134
นางสาวกมลวรรณ นิธิธนาโชค พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
55040270125
นายครรชิต สมฤทธิ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
55200421108
นางสาวกาญจนา ผิวเกิด บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
55240325132
นายอธิวัฒน์ รำงาม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
55200427262
นายประวิท อินทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
55200325135
นางสาวสุกัญญา บุญมาก พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
55241151163
นายพงษ์พัฒน์ นามหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
55200421129
นายสันทัด บุญพุ่มพวง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
55240428211
นางสาวศิวพร สุพรมอินทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
55200334119
นางสาวนวลละออง พุทธา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
55240424111
นางสาวเมธาวี สุระคาย การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
55241151150
นางสาวพรรณวิภา ศรีสมพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
55200427226
นายครรชิต วิเศษโพธิ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
55041024114
นางสาวศรารัตน์ ศรีตา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
55200270112
นายจตุพล หาสอดส่อง เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
55200501228
นางสาวกัญชพร เหล่าหมวด บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
55200278130
นายอาทิตย์ เอี่ยมเพ็ญแข เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
55200424122
นายกิตติศักดิ์ เหล็กกล้า การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
55240428221
นายธนดล หมื่นรัตน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
55200325139
นายพชรศาสตร์ พินิจธรรมการ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
55200428201
นางสาวธมลวรรณ เชิดในเมือง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
55240901163
จ่าอากาศเอกณัฐพล ขอนพวง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
55200424121
นางสาววนิดา พรศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
55200421127
นายณรงค์ชัย นามมนตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
55200278126
นายศุภชัย แฝงสูงเนิน เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
55240234122
นายพงษ์ปัญญา มหาโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
55240234124
นายโอฬาร นาคสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
55200325137
จ่าอากาศตรีชัยรัตน์ ทองลึม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
55200428202
นายชยพล เที่ยงภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
55200421112
นางเย็นฤดี จันทะชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
55240424121
นางสาวเกตุมณี อรรถโยโค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
55241151237
นางพิฐชญาณ์ เรืองกิจวัฒนาพร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
55140802107
นายBOUNTHONG SENGVILAYKHAM ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
55200501215
นางสาวชนกพร นาทสีทา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
55040254142
นางสาวพีรยา บุญมาก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
55241151156
นายสรศักดิ์ บัวพรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
55200325134
นายสถิตย์ จันทะนุเคราะห์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
55040257145
นางสาววิจิตรกร สมต้น ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
55200424120
นางสาวธวัลรัตน์ สร้อยสนู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
55200421118
นายกฤษณะ เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
55200278127
นายปิยะพงษ์ มาบจะบก เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
55200501222
นางสาวบังอร คำแพะ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
55240424120
นายปฏิพล คูณทา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
55200424113
นางสาวบุศยรินทร์ หิรัญณ์ธนภัทร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
55240234123
นายจักรพงษ์ พรชัยสุรีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
55200427248
นายจเด็ด ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
55200427249
นางสุไพรพร ศุภเมธี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
55200501229
นางสาวประภาพร ทับวงษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
55240428219
นางสาวญานรา บัวขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
55240424119
นายณภัทร์ โสรมรรค การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
55200427252
นายสาคร ประทาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
55240234118
นายเผ่าทอง ทองอร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
55200501205
นางสาวบัณฑิตา ศาลาธิคุณ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
55241151240
นางอริศรา ระบาเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
55200424118
นายพิสิฐ ศิริธนานันท์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
55200424124
นางสาวอุษณีย์ พงษ์ภักดี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
55240424130
นายอนุพงษ์ เฟื่องสกุลกิจ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
55200501231
นางสาววราภรณ์ ม่วงซอง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
55241151265
นายอภินันท์ ช่วยแสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
55240428223
นางสาวขวัญดาว ดิษยทัต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
55040264151
นางสาวอภิญญา พิทักชาติ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
55040257144
นายธนพล วะบุตร ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
55241151262
นางสาวศุภลักษณ์ ขาวขำ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
55200427151
นายวิระศักดิ์ สารกาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
55240901161
ดาบตำรวจสมพล ขำผิวพรรณ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
55200501225
นางสาวอรอุมา ศรีสวัสดิ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
55200334136
นางสิรินทรา กิจชนะการ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
55200278122
นายอภิรัฐ อเวรา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
55200427256
นางสาวสุนิษา จันทะสีใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
55200427254
นายยอดชาย ขันทะมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
55201303136
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิรงค์ วรยศ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
55200501213
นายสถิตย์ ช่างสงวน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
55200501230
นางสาวพิศมัย คำแพงตา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
55200427255
นายนิสสัน โพธิ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
55240409129
นางสาวศุภิสรา ม่วงมนตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
55040001113
นางสาวปาจรีย์ จันทร์ศรีรัตน์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
55200427257
นางสาวระพีพรรณ กระทุ่มขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
55201303134
นายสมปอง ไชยนามน วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
55200424115
นางสาวนันท์นภัส มณีเนตร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
55200427157
นายเอกภพ โจยะกุลเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
55200421117
นางศิรวดี เพชรนาดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
55200421119
นางนิรัตดา พระชัย บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
55041022149
นางสาวมลฤดี เบญจวนิช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
55201303126
นายธีรพันธ์ ศรีตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
55240234121
นายมานิตย์ พระวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
55200270122
นายฤทธิพร สาวาโย เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
55200421124
นางสาวกรวิมล หนึ่งโคกสูง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
55200427258
นางสาวทิพย์สุดา โคตรปะโค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
55240424122
นางวีณารัตน์ จันทรเสนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
55200427259
นางสาวแพรวภัสรา พิสัยกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
55040264148
นางสาวจันทราทิพย์ คำกอดแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
55120603118
นางสาวรุจิรา สมภาร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
55130702113
นายสยมพล จันทะแจ้ง บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
55240501132
นางสาวรัตนา สิงขรอาจ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
55120603119
นางสาวจริยา โนนทะแสง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
55121152135
นางสาวปวีณา สุกัน การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
55240428203
นายเกิดกนก ปุรสาชิต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
55200427264
นางสาวปาริชาติ สิมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
55200501208
นายวสันติ์ อนันเอื้อ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
55241151232
นายจตุพล เวียงอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
55200427253
นางสาวบุษยรัตน์ อุดมเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
55201303124
นายณัฐวุฒิ ปัญญาวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
55201303132
นายกิติศักดิ์ เหลาบับภา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
55200501214
นางสาวสรชา ศรีบุญเรือง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
55240428205
นายธนธรณ์ มาศยคง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
55200427260
นางสาววิรวรรณ ผาสีกา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
55200501206
นายวีระชัย เริ่มศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
55200501207
นางสาวอรอุมา ฉายา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
55120803103
นางสาวอรทัย เพียศรี การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
55240234148
นายศักรินทร์ ชิณแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
55120805104
นายศุภากร แสนทำพล ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
55120605121
นางณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
55120609121
นางสาวสุกัญญา บูรณะ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
55130702103
นางสาวณัฐธยาน์ พันธะณีย์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
55120603107
นางสาวประทุมรัตน์ พากุล ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
55120603108
นางสาวชาลิณีย์ ศรีเฮือง ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
55120605128
นางรสรินทร์ ล่ำลือ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
55120201102
นางสาวจารุชา สุสุวรรณ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
55120201103
นางสาวศุภากร บุบผามาตานัง วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
55120202101
นางสมจิตร พลสง่า การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
55120803121
นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์ การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
55140802104
นายวีระเดช วงศ์สูงเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
55140802105
นางสาวน้ำค้าง กาลวิบูลย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
55120605164
นายเดชา สมคะเณย์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
55120702118
นายวรวัตร ชาตะรักษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
55140802106
นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
55130702111
นางสาวจีรภา ศรศักดา บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
55120805102
นายปริญญา รัตน์ศรี ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
55120805103
นางวาสนา ลาดสุวรรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
55130702112
นางสาวปริยากร วรรณคีรี บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
55200325157
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็งธรรม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
55240325254
นางสาวชนิตรา พูสีโสม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
55240325256
นางสาวศิริกัลยากร ยาโย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
55120202104
นางสาวกชกร สายพัฒน์ การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
55200278128
นางจันทร์ทิพย์ หุ่นทอง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
55240424124
นางสาวชิษณุนันท์ ปัทมะอาณันย์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
55240325205
นายสถาพร พึ่มชัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
55200424116
นายมนูญ เจียมสายวงศ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
55200428221
นางสาวพิราวรรณ พลมีเดช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
55200428222
นายวีรวัฒน์ สิงห์ทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
55200428223
นางสาวภาวิณี เหล่าโสด การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
55200428226
นายอัศม์กร ชยุตวรเศรษฐ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
55200428227
นายณัฐวัตร ถนอมชาติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
55120605104
ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
55140601108
MR.SOMPHONE KANTHAVONG การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
55040409155
นางสาวจรรยา กล้าหาญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
55240234135
นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
55200325146
นางสาวนิตยา มุงคุณ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
55240234143
นายพิสิษฐ์ ปกป้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
55120804102
นายกีรติ โทอึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
55120609128
นางสาวราตรี ชัยชนะ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
55040423163
นางสาวชนิดาภา อันไฮ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
55120603105
นางสาวดารนี สบายสุข ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
55120803119
นายศุภชัย ศรีหาตา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
55200428231
นายนพรัตน์ ประวัติกลาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
55120603111
นางสาววันทนา สิงห์นา ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
55140601103
นายวุฒินัย วังหอม การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
55130702108
นางสาวอรนุช อุปนันท์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
55120202106
นายวิพัฒน์พงศ์ เยี่ยมเวหา การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
55040281156
นางสาวสายฝน โพธิกุดไสย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
55041302149
นายศินะ แก้วงาม วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
55040409353
Mr.Le Phu Gia การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
55241400138
นางสาวสุนารี ทิพย์พะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
55241400139
นางสาวภัสสร บุญเสริฐ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
55200428247
นายรัตนะ เสือพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
55120201101
นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
55120609124
นางสาววรรณิศา ผาคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
55120605122
นางสาวศศิวิมล พันชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
55140802101
นายสิทธิชัย ศรีวะอุไร ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
55130702107
นางสาวดารณี อุตรักษ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
55120803131
นางสาวนุชนาถ นะคะจัด การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
55120202105
นายนิพนธ์ คุยบุตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
55130702110
นางสาวมธุริน โพนหลวง บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
55120201107
นางสาววรนุช บัณฑิตย์ วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
55200325155
นางสาวพรรณทิวา ขุนทุม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
55120803136
นางไอลดา คิตาสาวา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
55120605170
นางสาวญาดา จิตธรรมมา การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
55040001159
นายกิติภูมิ ปรีชาสมบัติ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
55120804103
นางสาวนัยน์ปพร สุภา เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
55130702104
นางสาวปักกีระนำ ปุณริบูรณ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
55200428230
นายวิษณุ มุ่งงาม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
55200428234
นางสาวสุมาลี พิลากุล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
55200428235
นายประเสริฐศักดิ์ เจริญสุข การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
55200428251
นางสาวณิชารัตน์ ถิ่นปากมาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
55120605113
นายณัฐวุฒิ แพงสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
55200325141
นายสุทธิศักดิ์ พรหมโคตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
55240325222
นายณัฐพงษ์ กินเสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
55240325223
นางสาวทัศยา หงษ์ทอง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
55200428203
นางสาววรรณวิศา สิทธิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
55240302211
นางสาวสริตา เพอร์ดี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
55040231157
นางสาวพัชรี เสนสี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
55240901173
นางสาวจุฑาทิพย์ ชาประดิษฐ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
55200325154
นางสาวจอมใจ จันทัย พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
55130702102
นายอรรถพล สนธิหา บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
55040002160
นางสาวกมลมาศ มากสุริยวงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
55120603106
นางสาวแจ่มจันทร์ สอนราษฎร์ ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
55121152134
นายชาญณรงค์ พงษ์ภักดิ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
55120201104
นางสาวนีรนุช สลอดสุข วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
55120609126
นางสาวภาวิณี สารีวงษ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
55140601107
นางภัทรนิษฐ์ แดงสี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
55040259154
นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์โก่ย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
55000424147
นางสาวกันนิกร คำกันยา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
55040423257
MissNguyen Thi My Linh การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
55200334144
นางญาดา เห็มทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
55041278154
นายอำนวย ชาวงษ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
55200270127
นายวัชระพล ศรีบุตรวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
55240325214
นายชวลิต ปานทะเล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
55240501145
นางสาวสรานันท์ เยื่อใย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
55200334142
MR.PETER LLOYD FERRIE ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
55200501243
นางสาวเจษฎาภรณ์ จันมะโฮง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
55200501244
นางสาวพยอม มนต์ชัยภูมิ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
55200501247
นางสาวลภาภัทร ปาโม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
55241400102
นางสาวจริยาภรณ์ ศรีหาวงศ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
55240428162
นายวนัส สะพังเงิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
55241400120
นายอาทิตย์ จูมดอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
55240428228
นางสาวณัชชา โพธิ์สว่าง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
55240428229
นายรชตะ ประดิษฐ์ด้วง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
55200428240
นายธวัชชัย เพียผือ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
55200428241
นางสาววิภาศิณี บุตรอุดม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
55200428242
นางสาวจริยา รองคำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
55200428243
นายสถาพร ถาวรศิริ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
55200428244
นายสุนทร เจียรวาปี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
55040423256
นายNGUYEN DUC VINH การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
55040254148
นางสาวนิสากร ชูรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
55240302205
นางสาวสกาวกาญจน์ สาวาปี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
55040244157
นายชนวิทย์ คูณเมือง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
55240409139
นางสาวณปภัช ตรีพิพิธ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
55200421136
นางสาวจันจิรา ฐานธุดง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
55200421102
นางสาวขวัญพิชชา คำภากุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
55241151157
พันจ่าอากาศเอกฉลาด นามมนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
55041276130
นางสาวปารณัท กัปโก ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
55200427225
นายวีระยุทธ กระทุ่มนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
55041400102
นายวิทวัช ไกรรัตน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
55040409351
นางสาวมะลิวัลย์ สกุลรักษ์รัศมี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
55040258126
นางสาวรัตติกาล พิมพ์หนองเรือ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
55200501203
นางสาววิลาสินี เกียรตินอก บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
55200334127
นางสาวปวีณา ป้องนางไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
55241400147
นางสาววันวิสา ยวดยาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
55100145124
นายธนากร ฉวีเวช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
55240325107
นายพีระพงษ์ บรรเลง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
55200421121
นายวทานัย ไกรสกุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
55200428238
นายฉัตรมงคล สุขมานพ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
55040409249
นางสาวยุริวรรณ พันอินทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
55200428185
นางสาวลลิดา เหง้าจันทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
55040240119
นางสาวภัสราภรณ์ เศวตวงค์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
55200427208
นายวิศรุจน์ เถาว์ชาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
55240901180
นางสาวสุพินดา บุญแย้ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
55241400127
นายสุรศักดิ์ ก้านสารไชย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
55140601109
นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
55140601112
Mr.Khamphao Chanphengxay การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
55120605239
MRS.CHANTHAKONE MIXAYKONE การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
55240325143
นายมนัส สาระโพธิ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
55040305245
นางสาวศิรัญญา ศรีสุขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
55240427128
นางสาวภัทรา นิตะพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
55120805105
พระวิริยะ ธานีกุล ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
55120805106
นายเกรียงไกร ศรีเสนพิลา ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
55040230149
นายธนาพัฒน์ ศรีโคตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
55040278118
นายวีระพงษ์ พิมเมือง เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
55120702119
นางสาวจิรนันท์ ตะพิมพ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
55100143132
นายพงศกร โสลุน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
55040235119
นายนภนต์ ซุยดัม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
55100140161
นางสาวนิศารัตน์ เอกตาแสง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
55100102107
นายวุฒิชัย ชอนพา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
55200270119
นายเทอดศักดิ์ จันชารี เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
55120605203
นางสาวพัชรนันท์ ลอยเมืองกลาง การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
55120605204
นางสาวขวัญใจ โพธิ์สัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
55120605206
นายอาทิตย์ นรินทร์รักษ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
55120605218
นายอัชลีย์ งอสอน การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
55120605219
นายสุริยา คำบุญ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
55040258129
นางสาวปรารถนา คำวงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
55240427158
นายยิ่งยศ ดงสันนิวาส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
55040427149
นางสาวปิ่นสุดา พลเยี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
55200325132
นางสาวณัชชารินทร์ พาอ้ม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
55040235111
นางสาวณัฐธิดา พรหมแพง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
55240325102
นางสาวศิริญา วรบัณฑิต พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
55040249244
นางสาวสุวนันท์ เกาะษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
55140601101
นายทัศนะ เกตุมณี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
55121152138
สิบตำรวจโทเอกรินทร์ สิทธิโชติ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
55040259105
นางสาวสุพัตรา บุญพร้อม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
55120702109
นายธีรศักดิ์ สวนสุวรรณ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
55120609102
นางสาวพรชนก ภูขะมา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
55140601110
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
55121152139
นางศรีไพร กล้าหาญ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
55130702114
นางสาวดฤภรรษ แข็งขัน บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
55120605215
นางอรวรรณ หล้าบุตรศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
55120605220
นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
55120605221
นางสาวภาวิณี มูลศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
55241151140
นางสาวจุฑามาศ คำละมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
55120605213
นายสุบิน คำมุลนา การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
55241151201
นายกุลฤทธิ์ จำปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
55120702105
นางสาวฤทัยรัตน์ บุรุษภักดี บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
55040245108
สิบเอกหญิงนภาพร สิทธิเสนา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
55240501139
นางสาวพรสุดา เหลาพร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
55201303109
นายนเรศ อินทร์ม่วงไทย วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
55120605208
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย โสมาศรี การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
55120605210
นายประทีป คนเพียร การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
55120605211
นายศราวุธ วุฒิเสน การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
55120605212
นายสมพร พูดเพราะ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
55120605226
นายบันฑิตย์ ทองดอนดู่ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
55041022152
นางสาวไพจิตร ธาตุไพบูลย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
55040272150
นางสาวนิชานันท์ บุดดีคำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
55240424135
นางสาวธีรารัตน์ หงษ์กัณหา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
55240234138
นายยุทธพงษ์ สารีอาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
55200334115
นายเพ็ชร สู่สุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
55040337146
นางสาวธิดา อินทะเกตุ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
55240234120
นายวสันต์ เบ้าหล่อเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
55041279108
นายศตวรรษ กุลกั้ง ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
55240424123
นางสาวจิรนัย เมืองใต้ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
55041276113
นางสาวนันทิพร เสียงไสย์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
55120609116
นางพัฒนียา พัดประดิษฐ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
55120702108
นายวสันต์ คำแดงใส บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
55120605224
นายสาธุคุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
55120605231
นางสาวธนาพร ภักดีพันดอน การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
55041022137
นางสาวธิดารัตน์ มาลาพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
55200424108
นางสาววิลาสินี โทราช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
55200427142
นายพิพัฒน์ อินทะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
55120609117
นายไคลด์ ตั้งสุวรรณดำรง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
55241151139
นายทวีป กุลเมืองโดน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
55040427234
นางสาวมนฤดี ปัทวาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
55040420153
นางสาวพิณณพัสตร์ อินทชัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
55041279101
นางสาววิมลวรรณ ผงอ้วน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
55040409215
นางสาววัชรีพร ตอนสุข การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
55120605229
นายวิชาติ สุวรรณไชยรบ การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
55120605232
พระมหาบัณฑิต แสงวิชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
55120605234
นางสาวริญญารัศมิ์ พิมพ์ศร การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
55120605235
นางสาวจิรัชยา ฝอดสูงเนิน การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
55120609201
นางสาวเทียนฉาย เด็จใจ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
55240428110
นายชัยมงคล แก้วกำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
55040281125
นายกฤษดา สาลีสุข ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
55120609203
นางสาวประทุมมา แสนเทพ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
55120609204
นางสาวชิดชนก ปรีจำรัส หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
55120609209
นางสุพันยา สายคง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
55120609210
นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
55120609208
นางเบ็ญจวรรณ ป้องสวย หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
55040249204
นายวิวัฒนชัย อินทะนู วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
55041279121
นายไกรวิชญ์ แซ่ตั้ง ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
55040428222
นางสาวนีรนุช อุตมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
55120609211
นางสาวกาญจนา โพธินาม หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
55120609213
นายพูลสวัสดิ์ มาลา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
55120609214
นางสาววราภรณ์ กองจันทร์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
55120609219
นางสาวรัชนีกร สะอาด หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
55120609220
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
55120609221
นางสาวจริยา กองคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
55240234104
นางสาวชุรีภรณ์ เชิงค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
55241151158
พันจ่าอากาศเอกอนุชา เชียงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
55040257147
นายอาทิตย์ ศรีชัยลา ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
55120609217
นางสาวมณีรัตน์ สุจริต หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
55120609218
นางสาววรรณภา เกียงคำ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
55120609223
นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรี หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
55120609226
นางสาวภัทรจิตรา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
55120609227
นางพัชรี สิมสีพิมพ์ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
55120609228
นางสาวพันธิดา ภาสว่าง หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
55040325147
นายอธิวัฒน์ มีพรหม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
55240302253
นางสาวอนุสรา บ่อทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
55041273123
นายณัฐพล โพธิจร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
55240427112
นางศิริลักษณ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
55240325108
นายสันติ พลแก้ว พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
55120609224
นางจรรยา ศรีมังคละ หลักสูตรและการสอน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
55040427152
นายณัฐพล บุญชูสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
55201303114
นายยุทธนากรณ์ ทานอุทิศ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
55240325109
นายจำนงค์ ยวดยาน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
55041024104
นายกิตติ สมใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
55240302134
นางสาวอัจฉรา ทาแท่งทอง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
55040255104
นางสาวปิยาภรณ์ เหง้าสีไพร เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
55100141119
นางสาวจงจิตร ผมประทุม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
55200501132
นางสาวสุรีรัตน์ ถิ่นพลวัว บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
55200427123
นายสมพงษ์ ตาตะมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
55040001138
นายภณัฎ สัจจมาศ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
55240234130
นายวิรุทฬ์ คำทะริ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
55240234128
นายอันพระยากฤตสิงห์ อินทักษิณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
55040422160
นางสาวคนิสาณ์ นินทะการ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
55041151220
นายศักดา ปาสา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
55041276154
นางสาวเสาวนีย์ อินทร์สงเคราะห์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
55040001114
นางสาวธมลวรรณ ปาละทา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
55240302198
นางสาวกัญญาณัฐ โทวันนัง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
55100102215
นางสาวพรทิวา ด้วงกลาง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
55200427124
นายธนาเนตร สัพโส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
55200428229
นางสาวกมลรัตน์ เสือน้อย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
55240428255
นายอนุชิต สมภาร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
55121152140
นายพัทธนันท์ พิมพ์วงศ์ การปกครองท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
55240427109
นายภาณุ บงบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
55040423161
นางสาวพัชราภรณ์ หุ่นศิริ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
55240424171
นางสาวมัสลิน คำพู การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
55240234111
นายณัฐวุฒิ เทศศรีเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
55040234144
นายชนินทร์ เนื่องละออ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
55040337138
นางสาวอรชัญญา จอมทอง Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
55040257127
นายธนโชติ ศรีมงคล ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
55100145129
นายกฤตพจน์ พลยศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
55041400258
นางสาวภัทราพร สารกรณ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
55040220159
นายจีรภัทร สาทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
55140601106
นายวิจิตร นารอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
55041274126
นายปฏิเวช บุญรักษา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
55240302212
นางสาวนพรัตน์ สีรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
55041022141
นายศิวัชพล สิงหา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
55040423141
นายโฆษิต บุตรอินทร์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
55040272106
นายภูมิบดี เชาว์ขุนทด เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
55040302257
นางสาวครีภัทรตราภรณ์ ยี่ดวง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
55240409155
นายกัมปนาท กนิษฐชาต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
55200427165
นายพงษ์์พันธ์ หาญชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
55240424177
นางสาวเรวดี ธนกาญจน์ตระกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
55040220160
นายราเชนทร์ เตชะผล วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
55240424178
นายเฉลิมพล อุดมกรสิทธิกุล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
55240302258
นางสาวณิภารัตน์ พนาลิกุล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
55240428256
นางสาวชลนที หมั่นพลศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
55241151273
นางธัญญลักษณ์ บัวจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
55240901181
นายสิทธิพล ไชยนิตย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
55240901182
นายศุภเชษฐ์ นวนลม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี