ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สาขาวิชา คณะ สถานศึกษา
1
55040255152
นายอัครเดช ดาโสม เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
55120605241
MR.SENG XIONGCHUNOU การบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
55241151272
นายศุภกร ไชยหงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
55041151101
นายสุบรรณ เงินงอก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
55040427157
นายอัครวัฒน์ ชัยมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
55240302257
นางสาวพิมพ์มาดา ตอพล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
55040427134
นางสาวจิราภรณ์ กิตติิอาสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
55040421126
นางสาวกรรณิการ์ เสนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
55100147121
นางสาวพิไลพร สาริมาตย์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
55100101201
นางสาวพาณิภัค ชนเวียน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
55100103122
นางสาวสรินยา บุญกาญจน์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
55100145144
นายพีระพงษ์ กิติราช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
55100110140
นางสาวนิลวรรณ คะศรีทอง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
55100103123
นายอภินนท์ สีใส ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
55040001104
นางสาวสุพัตรา แก้วสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
55040420102
นางสาวพรทิพย์ ประทุมศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
55040428107
นายสิทธิกร งอยหล้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
55040422102
นางสาวนภาพร ยศติวงษ์ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
55040501106
นางสาวสุนันทา ขุนน้อย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
55100140101
นายวัชรพล สาระกูล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
55040001106
นางสาววรัชญา มาพงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
55040420105
นางสาวนภาลัย พรหมแสงใส เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
55040428101
นางสาวจีรพรรณ จักรากรธนวัฒน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
55040427101
นางสาวเปรมกมล โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
55040501102
นางสาวพรรณธิดา บาทชารี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
55040409103
นางสาววาสนา เสวาภพ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
55040501104
นายอภิสิทธิ์ กันยาบัณฑิตย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
55040002104
นายชินดนัย เรืองสินศักดิ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
55040002120
นายภานุพงษ์ บุญญรังษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
55040002121
นางสาวเกษราภรณ์ กะกุลพิมพ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
55040423140
นางสาวทัศนีย์ จันเส การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
55100102101
นายตรีเพชร กว้างขวาง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
55040409204
นางสาวนิยุตา วงษ์ศรีจันทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
55100189101
นายธีรพล บุราณเดช พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
55100145101
นายวราวุฒิ บุตรศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
55040421130
นายอดิศร จันทหงษ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
55040409143
นางสาวจีรภา จันทร์ศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
55040501135
นางสาวจุฬาลักษณ์ กุตเสนา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
39
55040427133
นายนรังสรรค์ เพชรสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
40
55100110101
นายอภิสิทธิ์ พาไหม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
41
55040421124
นางสาวไอรดา ไชยสงคราม บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
42
55040409139
นางสาวอรรถยา ไทยภักดี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
43
55040427130
นายชาญเดช คำทวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
44
55040427119
นางสาวโสภิชา แสนสุริวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
45
55040428125
นางสาวนุจเรศ ชำนิโลก การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
46
55040501113
นางสาวเพ็ญนภา เหล่าทัพ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47
55040420108
นางสาวจันทร์ประภา ตัน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
48
55000501112
นางสาววาสนา สีทาไข บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
49
55040002107
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญสืบมา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
55040420110
นางสาวปนัดดา ปัสสีแก้ว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
55040501120
นางสาวจุฑามาศ เสวตวงษ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
55000427109
นายอณุชา หอมพรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
55040423110
นางสาวสุภาวดี บุตรธนู การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
54
55040427118
นางสาวพรรณิภา ภักดีศรีพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
55040424132
นางสาวอัญชลีพร มณีแสงศิริ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56
55040427207
นางสาวจีรนันท์ จันโทแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
55040409118
นางสาววิมลสิริ วิภาตนาวิน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
58
55040427111
นางสาวแพรวพรรณ เหมคำภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59
55040427113
นางสาวมณีรัตน์ เล่ห์มนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
55040427114
นายรพีพล รวมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
61
55040428129
นางสาวจิรภา ศรีจันทรา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
55040423117
นางสาวลัดดา ภาวงค์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
55040501118
นางสาวเฟื่องฟ้า สิงห์สาร์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
55100145116
นางสาวจีรนันท์ ล้อดงบัง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
55100110115
นางสาวปัทมา สาระบรรณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
66
55040249101
นายปรีชาพล กลั่นกุ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67
55040422106
นางสาวทิพยรัตน์ โนนทัน การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
55040420111
นางสาววารุณี สุวรรณศรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69
55040501206
นางสาวแสงระวี ไพโสภา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
55040501214
นางสาวมินตรา แย้มศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
55040422128
นางสาวพรนิภา สุวรรณธัมมา การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
72
55040002128
นายพิพัฒน์ จันทร์แซม นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
55040501213
นางสาวสุชาดา นาแพงหมื่น บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
55040428320
นางสาวภิรฌา หงษ์คำ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
55100102109
นางสาวนิรันรัตน์ โพธิ์มูล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
76
55100186103
นางสาวนริสา ศิลาทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
55100102128
นางสาวทิพวรรณ แสงโยธา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
78
55100140111
นายอลงกรณ์ โรหิตาคนี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
55040325125
นางสาวอรพรรณ ปัญญารส พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
80
55041273111
สิบเอกปรัชญ์ปริญญ์ โพธิ์คล้าย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
81
55040424112
นางสาววรากุล เนตรคุณ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
55040422109
นางสาวนิตยา มุลตรี การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
55040428147
นางสาวยุวดี วงศ์ชารี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84
55040428221
นางสาวรินทร์ลิตา บุญชื่น การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
85
55040424115
นางสาวอัญชนา จวงโส การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
86
55040428229
นางสาวจันทร์เพ็ง ขันภิบาล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
87
55040501140
นางสาวมัณฑนา ท้าวบุปผา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
88
55040501141
นางสาวผกาวรรณ์ ทุยโพธิ์ชัย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
55040428220
นางสาวรัตนาวดี อ้วนอินทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
55040423107
นางสาวอรวรรณ ไชยสัตย์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91
55040427135
นางสาวชไมพร พลราษฎร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
92
55040428208
นางสาวจุฑารัตน์ รักษาภักดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
55040428209
นางสาวสุดธิดา สมวงค์ษา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
94
55040501143
นางสาวสายฝน พิมสะกะ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
95
55040003102
นางสาวพาขวัญ ตะโนนทอง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
96
55000501120
นางสาวคณิตตา ศรีแสง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
97
55040428119
นางสาวเมธิกา ศึกรัมย์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
55040427117
นางสาวกิตติยา บุญอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
99
55040423213
นางสาวมินตรา สุวรรณโคตร การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100
55040428315
นางสาวจีรนันท์ บุญทน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
101
55040421141
นางสาวสุพรรณนิกา บุญเกตุ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
102
55000501203
นายยอด เอกนุ่ม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
103
55040002125
นางสาวชุลีพร วาจารัตน์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
104
55040428246
นางสาวสุนิษา ถิ่นปากมาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
105
55040427150
นางสาวพิมประภา ลวงงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
106
55040424131
นายวรวุฒิ สุวรรณวลัยกร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
107
55040409244
นางสาวดาวเรือง สายสุทธิ์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
55040428316
นางสาวณิชนันท์ พุทธเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
55100101120
นางสาวพรวิภา ชาวดร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
55100104112
นายธนกร ฟองสิินธุ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
111
55040427211
นางสาววาสนา เพ็ชรจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
55040423215
นางสาวชฎาพร เสโส การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
55040428317
นางสาวอภิญญา อ้วนคำจันทร์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
55040427214
นายอลงกรณ์ กุดเขียวอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
115
55100105116
นายอัครชัย ศรีเชียงขวาง นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116
55100103106
นางสาวธันยาภรณ์ บุตรภู ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
55040427201
นางสาววิภาวรรณ คำภาพงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
118
55040421132
นางสาวบุศกร ศักดิ์ดีศรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
55040409225
นางสาวจิตติมา พรมสอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120
55100105111
นางสาวพัชรี สารสุข นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
121
55100105112
นางสาววรรณธิดา ภูมี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
122
55100145117
นางสาวอภัสรา วงศรีจันทร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123
55100101119
นางสาวสินีนาฏ นาสีแสน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
124
55100145120
นางสาวทิพย์สุดา นาสีแสน คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
125
55100189115
นายธีระวัฒน์ อุดมวรรณ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
55100143110
นายธานินทร์ งามสลวย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
127
55100186102
นางสาวสุภาวรรณ ศรีเลิศ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
128
55100110113
นายจักรดุลย์ แก้วพะเนาว์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
129
55100140112
นายอำนาจ แก้วอำไพ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130
55100189112
นางสาวสะไบพร ศรีวิรัตน์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131
55040501210
นางสาวสกุลรัตน์ สารุ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
132
55040424135
นางสาววรนิษฐา บัณฑิต การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
133
55040409218
นางสาวจันทร์จิรา มูลนิทา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
55040428247
นางสาวศดานันท์ พิมพ์พรม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
135
55040428148
นางสาวพวงผกา บทมูล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
136
55040428149
นางสาวอรณี เงินไทยสง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
137
55040001107
นายสุวิชชา ชาวชายโขง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
55040409120
นางสาวสุกัญญา สาวิสัย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
139
55040501108
นางสาวสุวนันท์ จันทร์แดง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
140
55040428123
นางสาวศิริพร ละครพล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
55040428126
นางสาววิราพร ศิลพร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
55040001109
นางสาวธัญญา แจ่มจำรัส นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
143
55040428117
นางสาววรรณนิศา จันดาหาร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
55040423106
นางสาวพูนสิริ พรหมเกตุ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145
55040427203
นายมังกร ภูสิงหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
55040423209
นางสาวดวงจันทร์ โพธิ์ศรี การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147
55100141110
นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
148
55100102111
นายเจนภพ ด่านไธสง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149
55100102112
นางสาวจริญญา รบศึก อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
55040421143
นางสาวอภิญญา พานทอง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151
55100110103
นางสาวรจริน พลลาภ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
55100105106
นางสาววิจิตรา แก่นพุฒ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
153
55100105108
นางสาวทับทิม ประชาชิตร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
55100145111
นางสาวจงรัก ธุระพระ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
55100140130
นางสาวสุทธิดา บัวทัน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
55100101118
นางสาวจิราภรณ์ มิสา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
55100103107
นายธีรวุฒิ บุญฤทธิ์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
55100110116
นายธนะรัตน์ ดูวิเศษ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
159
55040003133
นางสาวศิริกาญน์ อุดชาชน นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
160
55040421142
นางสาวศิรประภา แสงจันทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
55100145109
นางสาวนิภาพร ทองคำสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
55100101111
นางสาวสุดารัตน์ พันธวงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
163
55100145105
นางสาวจุฑามาศ มุธุตา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
164
55100189111
นางสาวพนิดา บุตรโยธี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
165
55100186109
นางสาวกมลวรรณ ดีแป้น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
166
55100105113
นางสาวภัคจิรา อักษร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
167
55100102113
นางสาวสุนิษา บุดดีคำ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
168
55100105109
นางสาววาสนา แสงไสย์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
169
55100189114
นางสาวทิพวรรณ จันทรเสนา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
170
55100105110
นางสาวกรกนก เกตุศิริ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
171
55040428311
นางสาวนารีรัตน์ มัชฌิมพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
55000427139
นางสาวอุมารินทร์ ศิริบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
55100104109
นางสาวกมลชนก นาหนองตูม ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
55100102122
นางสาวปวีณา บุญประมุข อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
55100101116
นางสาวอรพิน คำแถม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
176
55100102110
นายนิรุติ เนตรโสภา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
177
55100140118
นางสาวอุทัยกาญจน์ บุญศิริชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
55100102119
นายศุภักษร ตาสว่าง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
179
55100186112
นางสาวณัฐธิดา พันธุวาสิฎฐ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
55100103103
นางสาวศรัญญา พูดเพราะ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
181
55100105114
นายนภัทรศิลป์ คุณศักดิ์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
182
55100141112
นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
183
55040409234
นางสาวนฤพร บุญวัง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
184
55040501211
นางสาวญารวี จันทร์ทัง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
185
55040501212
นายพรชัย ยาพุทธา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
55040409243
นายเจตนรินทร์ สมสาย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
187
55040409248
นางสาวนัฐดาวรรณ ศรีสังข์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
188
55100102108
นางสาวอุราวรรณ ดวงมาลย์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
189
55100145104
นางสาวอรดา สงจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
190
55040423204
นางสาวมาริสา โยวาศรี การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
191
55040428309
นายนวพล ศรีคุณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
192
55100189102
นายอาคม ศรีเชียงสา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
193
55100147113
นายทำธรรม นิลสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
194
55100145122
นายศราวุธ สีขว่าง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
195
55040002127
นางสาววรรณิภา ทราบรัมย์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
196
55040428250
นางสาวเอื้อมพร โหราฤทธิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
197
55040423150
นางสาววราภรณ์ คำหงษา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
198
55040427204
นายชาย เจือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
199
55040423220
นางสาววริศรา ศรีเมือง การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
200
55100104101
นายคมสัน น้อมหรรษา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
201
55040423222
นางสาวปิยนุช นุชนารถ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
202
55040409246
นางสาวทิพวรรณ สมัย การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
203
55100186117
นางสาวกานต์พิชชา สอนใจ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
204
55100101117
นางสาวกมลทิพย์ ไชยวาน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
205
55040420127
นางสาวพรพิมล เชื้อศรีนนตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
206
55100189110
นายณัฐพล ณ หนองคาย พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
207
55100186108
นางสาวพรพรรณ สาระชัย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
208
55040428306
นางสาวพัชรี มุงคุณแสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
209
55100140108
นางสาวศุภกานต์ โสภาวนัส คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210
55100141108
นางสาวจิรนุช วินทะไชย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
211
55100101102
นางสาวบุษยมาส ทุมหนู ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
212
55100189108
นางสาวเกศแก้ว ภักดี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
213
55100110105
นายณัฐวุฒิ บุราโส สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
214
55100105102
นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
215
55100101101
นายธนดล ชาวหันคำ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
216
55100102117
นางสาวสุภาพร สันจรโคกสูง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
217
55100105105
นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
218
55100140123
นางสาวหญิงไทย วงค์ธรรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
219
55100145114
นายดำรัส หอมสมบัติ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
220
55100110112
นางสาวปาริชาติ พิกุลศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
221
55040423210
นางสาวพัสรา บุตรพรหม การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
222
55100140124
นางสาวอารีรัตน์ แข็งสง่า คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
223
55000427138
นางสาวนภาพร ลุนสแกวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
224
55040423207
นางสาวสุภาณี สีดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
225
55040421138
นางสาวกันยรัตน์ สายสิงห์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
226
55040428312
นายพิชิตชัย กุลวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
227
55040001123
นางสาวเอมมิกา บุญเพลิง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
228
55000424115
นางสาวอโนชา ตัณณารัตน์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
229
55040427219
นางสาววันนิสา สังสีโว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
230
55000427134
นางสาวสุภิญญา สินพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
231
55100189105
นางสาวพรรนิษา ไพรสณฑ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
232
55100143107
นายพงศธร สรภูมิ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
233
55100186111
นางสาวชลิตา มัชปะโม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
234
55100141104
นางสาวศิริลักษณ์ ทุมสิงห์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
235
55040422125
นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งเรือง การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236
55040409241
นางสาวมัณฑณา พร้อมใจ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
237
55000428125
นางสาวปรารถนา กะกุลพิมพ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
238
55040422126
นางสาวกุลธิดา คำพะแย การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
239
55040427215
นางสาวบัณฑิตา สืบแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
240
55040428304
นางสาวทวินันท์ ใหญ่ปราม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
241
55040428307
นางสาวมัณฑนา ฉายมณีรักษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
242
55100189202
นางสาวอรอนงค์ วงศรี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
243
55040421136
นางสาวสุจิตรา แก้วภา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
244
55040409229
นางสาวศิริขวัญ พลสวัสดิ์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
245
55040427216
นางสาวปภัสสร ดิ่งรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246
55100145133
นางสาวนิศากร สมบัติกำไร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
247
55040428248
นางสาวสุพัตรา ยะหัวดง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
248
55040428249
นางสาวปิยะมาศ กุลาศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
55100140114
นางสาวกัญญารัตน์ คำหวาน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
250
55100145113
นายรวี เวธิตะ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
251
55100104110
นายภัทรพงศ์ ขัติยะมาตย์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
252
55100110111
นายวชิระ นิลโสม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
253
55100101109
นางสาวชนากานต์ บุญกาล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
254
55100186106
นางสาววราภรณ์ ภูพานเพชร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
255
55100101110
นางสาวอนงค์นาถ ลุนสะแกวงษ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
256
55100140122
นางสาวเกษราวรรณ มหาพงษ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
257
55100145108
นายเกียรติชัย กุลกั้ง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
258
55100141109
นายณัฐพงค์ พูนเทกอง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
259
55100105104
นางสาวนงนุช เพชรหึง นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
260
55040424136
นางสาวพัฒน์สุดา สารู้ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
261
55040501216
นางสาวกุนนารี ทองตื้อ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
262
55100102124
นางสาววิชชุดา ลั่นทมเหลือง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
263
55100110104
นางสาวสุนิสา คำวันสา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
264
55100102125
นางสาวสุทธิพร เวสน์ไพบูลย์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
265
55100102126
นางสาวจริญญา หาพรหม อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
266
55100145118
นางสาวปริศา โรมพันธุ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
267
55100140117
นางสาวนันทิชา โภคสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
268
55100104106
นางสาวณัฎฐารมย์ หล้ามุงคุณ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
269
55040235101
นายจักรกฤษณ์ ไชยวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
270
55040002129
นางสาวนฤมล ผ่านไชย์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
271
55040423221
นางสาวเนตรกนก จิตเจริญ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
272
55100105103
นางสาววิมลรัตน์ บุญยืน นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
273
55100110110
นางสาวอรัญญา วงละคร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
274
55100101108
นายสุวัฒน์ โพธิ์ทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
275
55100102103
นางสาวณัฐธิดา แสนสมบัติ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
276
55100186101
นางสาววิชุดา ศรีบุดดา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
277
55100143101
นางสาวมิลนิสา ภูงามเชิง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
278
55100145102
นางสาวพิกุล เล่ห์กล คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
279
55100141103
นางสาววิมลรัตน์ ลิตรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
280
55100102106
นางสาวธัญวรรณ รามคำ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
281
55040409238
นางสาววิกานดา กองจุ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
282
55040427210
นายฐาปกรณ์ พานุรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
283
55000427140
นางสาวอรทัย ใจเอื้อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
284
55000421114
นายวุฒิชัย โคตรเสนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
285
55040423212
นางสาวฉวีวรรณ วังพรม การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
286
55000427142
นางสาวชุติมณฑน์ คำผง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
287
55100189201
นางสาวจริตตา แสงมณี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
288
55100110149
นางสาวอรุณวตรี พลยางนอก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
289
55040423202
นางสาวมุทิตา ฐานะ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
290
55040427205
นางสาวไพลิน วงษ์ใสย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
291
55100189106
นายภาณุวัฒน์ จึงไกรสีห์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
292
55100147101
นางสาวภาวิณี สุวรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
293
55100145103
นางสาวพรพิมล ยอดดงบัง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
294
55100104102
นางสาวนาตยา พิมทา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
295
55100145213
นางสาวกรกนก อาวะสานต์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
296
55100101214
นางสาวพัณณิดา อันศรีแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
297
55040422123
นางสาวรจนา ทาโสม การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
298
55100102142
นางสาวพิชชาภา สมบูรณ์พร้อม อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
299
55100104121
นางสาวสุธิดา ชนะพาล ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
300
55100103118
นางสาวนิลาวรรณ จันทร์ทรา ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
301
55100101212
นายพลวัฒน์ จันทะแสง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
55100103127
นางสาวน้ำทิพย์ อินทรรักษ์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
55100110202
นายภานุสรณ์ แก้วลอดหล้า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
55100105129
นางสาวจุฑามาศ พรเติม นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
305
55100101213
นางสาวกัณฐิกา มุงคุณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
306
55100140231
นายกิตติภพ สกุลฮูฮา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
307
55100143124
นางสาวเมธาวี คำภูลา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
308
55100110131
นายณัฐพล รัตโน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
309
55100140233
นายเบญจพล บุญเรือง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
310
55100145136
นางสาวศุภากรณ์ จันทจร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
311
55100103120
นายสุริยัน คำภีศร ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
312
55100145215
นางสาวโสรยา นาเมืองรักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313
55100145216
นางสาวพรพรรณ วันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
314
55100140228
นางสาวนันทิยา แสนวันดี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
315
55100101145
นางสาวลลิตา รสธรรม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
316
55100104111
นายสุขเกษมกุล เจริญคุณ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
317
55040002126
นายนักรบ ภูมิชัย นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
318
55040001121
นางสาวไพลิน พิมพ์วาปี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
319
55040501209
นางสาวนลินี สีขาว บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
320
55100145110
นายอภิชา หาญละคร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
321
55100147109
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริโย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
322
55100147110
นางสาวกุณฑลี ศิริธร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
323
55100189113
นางสาวชฎาภา ปัญญาวงค์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
324
55100104103
นายมงคล วงษ์วังทอง ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
325
55100105101
นางสาวนัตติยา บึงไสย์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
326
55100104104
นางสาวจุรีรัตน์ นนทะชัย ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
327
55100147104
นางสาวสายธาร ล้านพลแสน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
328
55100101105
นางสาววัชรีภรณ์ เทพศรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
329
55100140115
นายปรีชา บุญจิตร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
330
55100102115
นายพลรัตน์ ราชวงค์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
331
55100140127
นางสาวปิยะนุช ปานิเสน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
332
55100101106
นางสาวสุริตา ศรีศักดิ์ดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
333
55040409245
นางสาวกาญจนวดี สุขาวงศ์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
334
55040428322
นางสาวลลิตา ชินทับ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
335
55040428324
นางสาวสุพัฒตรา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
336
55040427206
นางสาววิภาณี นันทะขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
337
55040409233
นางสาวจรรยา สรรพอาษา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
338
55100104108
นายก้านแก้ว อุ่นใจ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
339
55100189104
นางสาวเยาวลักษณ์ นามแก้ว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
340
55100102104
นางสาวเมวดี สุขใจ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
341
55100110128
นางสาวสาธิกา ปัญญาดี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
342
55100110203
นายฤทธิไกร สุวรรณไสย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
343
55100143135
นายณัฐดนัย มูลฉวี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
344
55100141132
นางสาวนิภาพร อุ่นวิเศษ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
345
55100186201
นางสาวณัฐชยา นามเสน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
346
55100186203
นางสาวศิรกาญจน์ พันธุ์ดารัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
347
55100103116
นางสาวจิราวัลย์ ตำตาด ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
348
55100104118
นายสุวิทย์ บริบูรณ์มังษา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
349
55100140144
นายวิษณุวัตร สุวรรณราช คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
350
55100103126
นางสาวสุธัญญา สายสมคุณ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
351
55100140222
นายยศกร เหมือดเขื่อนขันธ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
352
55100104122
นายธานินทร์ เทียนคำ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
353
55100103131
นางสาวจินตนา ชาวดร ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
354
55100102147
นางสาวกนกวรรณ อุทุมทอง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
355
55100101138
นางสาวชุติมา กิ่งนอก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
356
55100105119
นายคฑากร แก้วอุ่น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
357
55100189204
นางสาวพรนิภา นาโฮม พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
358
55100145214
นางสาวชนกนันท์ ลิ้มพานิชย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
359
55100147129
นางสาวเพ็ญนภา ดีโว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
360
55100101215
นางสาวนาตยา ปิยะขาม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
361
55100141134
นางสาวอินธุอร ปุนากรณ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
362
55100101133
นายอนุชา สายพิณ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
363
55100101134
นางสาวสิริลักษณ์ พรมเลิศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
364
55100101136
นางสาวสาวิตรี อาษาวิเศษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
365
55100189133
นายธนกร จันทกล่ิน พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
366
55100104124
นายภาณุวัฒน์ สมนึก ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
367
55100102204
นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนชัย อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
368
55100186207
นางสาวจิราภรณ์ วรามิตร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
369
55040424145
นายพงศธร เอื้อกิจ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
370
55100145224
นายปิยะวัฒน์ ขันธพัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
371
55100143138
นายศรัณย์ โพธิ์บาย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
372
55100189208
นายธนภัทร มุงคุณ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
373
55100105121
นางสาวปัทมา วงค์จันทร์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
374
55100189128
นางสาวดลฤดี โนนสุรัตน์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
375
55100186130
นางสาวเทียมฤทัย พรมคำมูล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
376
55100186131
นางสาวฉัตรพรรณ ภามี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
377
55100186138
นางสาวกิตติยา สุ่มมาตย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
378
55100145226
นางสาววิปัศยา ลายแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
379
55100189209
นายภูวดล คำสงค์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
380
55100101221
นายอานนท์ โชคนันทนา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
381
55100189211
นายอนุชา แก่นภูเขียว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
382
55100189213
นางสาวนภาพร พิมสาน พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
383
55100103109
นายชุติไชย ศรีพลไกร ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
384
55100102129
นางสาวเสาวลักษณ์ นามมนตรี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
385
55040427217
นางสาวกนกวรรณ มณีแฮด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
386
55040428321
นายพัทธพงศ์ โคธิเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
387
55100145112
นางสาวปรียาพร วีระชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
388
55100110108
นางสาวรังสินี อบชัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
389
55040421140
นางสาวพรพนม เวระสุระ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
390
55040420129
นางสาวปณิสรา กิตติโชติศักดา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
391
55100105115
นายเอกสิทธิ์ แดงนา นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
392
55100110114
นางสาวสุนิสา นิลแสง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
393
55100186113
นายวิวัฒน์ ค่ามาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
394
55100145115
นางสาวสุมิตรา นันบุญ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
395
55040003128
นางสาวอภิญญา ขามธาตุ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
396
55040423206
นางสาวภัสสร เครือแสง การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
397
55040421137
นางสาวอรวรรณ แสงรส บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
398
55040428310
นางสาวทิพวัลย์ ศรีชัยมูล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
399
55100101211
นายต่อลาภ วงเวียน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
400
55100105128
นางสาวสุนิสา จำปาหอม นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
401
55100110109
นายวิษณุ วงศ์อุ่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
402
55100140121
นายชนปกรณ์ ภูกองชนะ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
403
55100110148
นางสาวปัทมา อินธิเสน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
404
55100147127
นางสาวสำอาง หมายมี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
405
55100110124
นางสาวมะลินดา สมศรีงาม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
406
55100102144
นายศุภศร อุสุพานิชย์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
407
55100141131
นางสาวกนิษฐา ศรีถาพร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
408
55100186128
นางสาวยุภาวดี มั่นคง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
409
55100189127
นางสาวกัญญารัตน์ หาญทา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
410
55100102217
นางสาวนฤมล อาจสอน อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
411
55100101216
นางสาวเบญจมาศ ผาบุญมี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
412
55100101217
นายธีระพงษ์ ธรรมกิจ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
413
55100140229
นางสาวรุ่งนิรันดร์ โพธิ์เพชรเล็บ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
414
55100145137
นางสาววิจิตรา ป้องเรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
415
55100186132
นางสาวสุภาวิตา ผาวัง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
416
55100189129
นายวีระพงษ์ ติดมา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
417
55100140207
นายอิสระ ธุระพล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
418
55100189130
นายวุฒิชัย มูลน้อย พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
419
55100145219
นางสาววรรษมน แซ่แต้ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
420
55100140230
นายจักรดาว ทวีนันท์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
55100145220
นายพรเทพ นนทะนำ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
55100110205
นายณรงค์ฤทธิ์ แสนสุริวงค์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
423
55100189206
นางสาววิสุดา ชัยจันทรา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
424
55100101142
นางสาวพรศิริ ชานกัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
425
55100140205
นายปฏิวัติ สามารถ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
426
55100143139
นายจักรกฤต กุนเสน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
427
55100101224
นางสาวพิมพ์พิไล เหล่าพิมพ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
428
55100105120
นางสาวณัฏฐ์กฤตา โภคาพานิชย์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
429
55100102202
นางสาวปิยธิดา รินทอง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
430
55100102220
นางสาววิริญญา ศรีเกื้อกลิ่น อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
431
55100103124
นางสาววลัยรัตน์ พรหมโคตร ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
432
55100145222
นายวิศวะ ห้าวหาญ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
433
55100110206
นายอิสระ ดอนหลักคำ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
434
55100110136
นางสาวละอองดาว แสนบุญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
435
55100110210
นางสาวธิติยา แจ่มวรรณ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
436
55100141125
นางสาวมินตรา พรมชินวงษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
437
55100101147
นางสาวอาภากร สุโพธิ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
438
55100140208
นายขจรศักดิ์ คำมุงคุณ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
439
55100141126
นางสาวเสาวลักษณ์ เฒ่าอุดม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
440
55100143127
นายจักรพันธ์ บุญฑล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
441
55100143111
นางสาวจารวี สงศรีอุดร วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
442
55100103111
นางสาววิชุดา มะโฮงคำ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
443
55100104114
นายธนัญชัย ชมภูธร ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
444
55100147114
นางสาวณัฐกาล แสงกล้า วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
445
55100147122
นางสาวทิพวรรณ อยู่มั่น วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
446
55100186140
นางสาวสุภัทรา สีลาขวา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
55100145148
นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
448
55100104129
นายอนุศักดิ์ ยอดคีรี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
449
55100101207
นางสาวเสาวนีย์ สุริยสาร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
450
55100140132
นางสาวรติพร นครเขตร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
451
55100102132
นางสาวดลญา ประสาร อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
452
55100110120
นางสาวชลิตา วรสิทธิ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
453
55040264101
นางสาวเพชรลดา วงษ์นุรักษ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
454
55100145217
นางสาวนันทวรรณ บุตรรส คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
455
55100105131
นางสาวผาณิตา สีหาโคตร นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
456
55100105132
นางสาวชุรีพร ศรีมานพ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
457
55000424106
นายพิษณุ ทุยหุ่น การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
458
55100110132
นางสาวมณีรัตน์ เทพธานี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
459
55100110133
นางสาววรวรรณ สงชุม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
460
55040428245
นางสาวผกาวัลย์ คำโพน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
461
55040423149
นางสาวปิยาพร มีเพียร การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
462
55040409232
นางสาวเบญจมาศ มะเดื่อป้อง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
463
55100140202
นางสาวกฤติยา สุวอ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
464
55100104132
นางสาวอรพรรณ พิมดา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
465
55100141129
นางสาวยุพาวรรณ แก้วดวงตา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
466
55100104133
นายกิตติศักดิ์ คเนเร็ว ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
467
55100145135
นางสาวจิตติพรรณ์ จันทร์ขาว คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
468
55100143137
นายพงศกร ปัญญาโอภาส วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
469
55100143121
นายธนะศานต์ มาตรเลี่ยม วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
470
55100103130
นางสาวรุ่งทิวา แคล่วคล่อง ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
471
55100141133
นายณัฏฐชัย ซ่อมเซียง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
472
55100140201
นางสาวนิตติยา ไกรกลาง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
473
55100101140
นางสาวศิริวิมล แสนคำ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
474
55100101141
นางสาววิภาพร ประวิเศษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
475
55100105130
นายทนงค์ ประโพธิ์สังข์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
476
55100104113
นายภาสกร พรรณรังษี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
477
55100145123
นายศราวุฒิ ทองรัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
478
55100140235
นายศรายุทธ ไชยตะมาตย์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
479
55100189134
นายธนพล ชาญสูงเนิน พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
480
55100110137
นายคฑาวุธ บุญรัตน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
481
55100189135
นายวุฒิธร อินทราภา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
482
55100145141
นางสาวกนิษฐา สายคำกอง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
483
55100102205
นางสาวปภัสวัน สุขขา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
484
55100101149
นางสาวชไมพร แสนทัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
485
55100102222
นางสาวสุนทรีย์ เพชรกิ่ง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
486
55100101222
นางสาวจีราภรณ์ ใบบัว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
487
55100189210
นางสาวนิภาพร เข็มงามดี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
488
55100145229
นางสาวสุกัญญา จุลบุรมย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
489
55100101205
นางสาวสุภัทรา มหาไชย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
490
55100140212
นางสาวจริยา ประวันไว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
491
55100145146
นางสาววิภาวรรณ จันทา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
492
55040420101
นางสาวชฎาพร หัสดี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
493
55100145147
นางสาวสุกัญญา ภูเดช คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
494
55100105123
นางสาวศศิธร ชื่นใจ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
495
55100105124
นางสาวกานติมา นิลวารี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
496
55100110209
นางสาววิลาสินี บุญจำนงค์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
497
55100143140
นางสาวธนัฎฐา พรหมสุขันธ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
498
55100145232
นายอนุรักษ์ จันทะสอน คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
499
55100110211
นางสาวนริษรา สามารถ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
500
55040325101
นางสาวขนิษฐา ยกซื้อ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
501
55100145143
นายฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
502
55100102206
นายนิตินัย อิสรานุกูล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
503
55100140210
นางสาวนภาพร แก้วอุดม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
504
55100103108
นางสาวขนิษฐา นาทันลิ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
505
55040428105
นางสาวภัททิรา พึ่งพานิช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
506
55040427105
นางสาวอารยา สืบอุทัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
507
55040409113
นางสาววราภรณ์ ไชยเคน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
508
55040265106
นางสาวเสาวลักษณ์ สาราษฎร์ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
509
55040265107
นางสาวมินตรา เดชะ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
510
55100143133
นางสาวกาญจนา นามวงษ์ษา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
511
55000427145
นายไพรนิคม หาชนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
512
55100145227
นางสาวเนาวนิต บุญภึก คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
513
55100145228
นายธนพล ฝั่งซ้ายนพกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
514
55100145142
นายชัยนิยม เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
515
55100104126
นายชนะชล บัวพล ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
516
55100140209
นางสาวนันทพร บุญประถม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
517
55100143125
นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
518
55100147124
นางสาวกนกกาญจน์ สุดใด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
519
55100104127
นางสาวพิจิตรา ผมอินทร์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
520
55100102207
นางสาวธิติมาพร บัวลอย อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
521
55100141135
นายอนันต์ ไมยะปัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
522
55100110146
นายวรภัทร คำหาญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
523
55100103128
นางสาวสุพัตรา ศิริบุตร ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
524
55100140226
นางสาวมนุชยา พรมเทวา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
525
55100186204
นางสาวพีระดา กุดแถลง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
526
55100186127
นางสาวรัชนิดา รัชโน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
527
55100103121
นายณัฐดนัย ชูแก้ว ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
528
55100110135
นางสาวจุฑามาศ ทองชำนาญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
529
55100102203
นางสาวจีระนันท์ หอมชื่น อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
530
55100104135
นายอนุวัฒน์ อินทรักษา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
531
55100102219
นายภานุพงษ์ คงดี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
532
55100102201
นายอภิชาติ หมวกหมื่นไวย์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
533
55100101203
นางสาวแพรววนิด บุตดามา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
534
55100189136
นางสาววราภรณ์ แก่นท้าว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
535
55100105134
นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กลิ่น นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
536
55040428102
นางสาวกมลชนก ประสิทธิ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
537
55040428103
นายศุภโชค ศรีภิรมย์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
538
55040427103
นายจักรพงษ์ ไชยเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
539
55040409111
นางสาวธิฉัตรา สุขสนวน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
540
55000427101
นางสาวปิยะนุช โป้ปัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
541
55000427102
นางสาวปภัสรา บุญมีบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
542
55040428104
นางสาวกันตนา โซ้สามขา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
543
55040409114
นางสาวเบญจรัตน์ พลลาป การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
544
55040409116
นางสาวรัชนก คันทจันทร์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
545
55040409107
นางสาวปาจรีย์ ศรีชัยมูล การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
546
55100189149
นางสาวสุพัตรา พิมพันธ์ุ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
547
55100140134
นายอิสระ อิภิโซ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
548
55100105117
นางสาวอารีรัตน์ อุปพงศ์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
549
55100110139
นางสาวสายสุดา ซุยใจทัศน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
550
55100101122
นางสาวนันทิดา จิตนิยม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
551
55100101123
นางสาวธัญลักษณ์ เขียวสด ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
552
55100102130
นายภาณุวัฒน์ เผ่าบ้านฝาง อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
553
55100102131
นางสาวสรัญญา กียะกูล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
554
55100145225
นางสาวพรสุดา ธรรมเกษร คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
555
55100186208
นางสาวปาริชาติ ขอรสกลาง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
556
55100110207
นางสาวแสงเดือน สมผล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
557
55100140234
นางสาวมนชยา มงคลคำซาว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
558
55100101146
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทูลมี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
559
55100189132
นายนฤดม หนุนวงษ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
560
55100101223
นางสาวสุดารัตน์ นนทะนำ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
561
55100189212
นายอิสระ ทุยเวียง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
562
55100189215
นายวรศักดิ์ ระลี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
563
55100189216
นายอาคม ยุพานิชย์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
564
55100101202
นางสาวจรัญญา โพธิราช ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
565
55100102209
นางสาวกันทิมา โคดม อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
566
55100145145
นางสาวนุสบา คัลโส คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
567
55040427102
นายสถาพร พรมกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
568
55040427109
นางสาวรสรินทร์ ปุริธรรมเม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
569
55040002105
นางสาวอนุสรา ติโทกุล นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
570
55040428112
นางสาวนุสรา พรหมพินิจ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
571
55040409109
นางสาวนิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
572
55040422101
นางสาวณัฐนันท์ ธนกัญญา การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
573
55100104147
นางสาวชุรีพร จ่าสอน ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
574
55100103153
นางสาวสุปาณี อาโปร์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
575
55040334105
นางสาวดารุณี น้อยมนตรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
576
55041279103
นางสาวสุกานดา เศษท้าว ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
577
55041151106
นางสาวเบ็ญจลักษณ์ แก้วมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
578
55040305106
นางสาววิภาพร อึ้งสกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
579
55041151111
นายสุริยะ เอี่ยมทุ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
580
55100101126
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
581
55040420103
นางสาวสุจิตรา ล้ำเลิศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
582
55040428106
นายจักรพงศ์ ถาวร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
583
55040001105
นางสาวชุมนุมพร บุญยัง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
584
55040421102
นางสาวมนัสวี ข้อจักร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
585
55040421103
นางสาวชุติกาญจน์ หนองหารพิทักษ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
586
55040501105
นางสาวจิราพร ลีพฤติ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
587
55040409102
นายธีระพงษ์ แก้วเชียงหวาง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
588
55040501101
นางสาวอุษามณี ฐาโอษฐ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
589
55040002102
นายศุภสิทธิ์ สายธิไชย นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
590
55040423101
นายศิริศักดิ์ บัวสอน การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591
55040409110
นางสาวบานเย็น ตาลโยธา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592
55040003108
นางสาวผุดผ่อง วงศ์อนุ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593
55040428145
นางสาววิภาวดี เพียศร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
594
55041273104
นายกรกฏ ศรีหะไตร ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
595
55041276106
นางสาวชนานันท์ มงคลศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
596
55040302112
นางสาวศรานันท์ ตระกูลดี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597
55041276107
นางสาวนิยากร จันทาฟ้าเลี่ยม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598
55040428110
นายภานุพงศ์ โคตรสมบัติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599
55040409115
นางสาวกรวิกา นนท์ปัญญา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
600
55000427104
นางสาวกิ่งกาญจน์ ดุงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
601
55040422104
นางสาวทิพยา เชื้ออุ่น การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
602
55040424103
นางสาวนิสาชล บุปผา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
603
55040409117
นางสาววิยุดา สระทองอยู่ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
604
55040002106
นายฉัตรฐนพล บัวจันทร์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
605
55040428109
นางสาวรสริน ศรีษะโคตร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
606
55040409104
นางสาวกัลยา ภูละคร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
607
55040002103
นางสาวปรียานันท์ เจริญคุณวิวัฏ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
608
55040409101
นางสาวสราญรัตน์ อินทร์มะโรง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
609
55040428144
นางสาวจุฑารัตน์ ทองสีขาว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
610
55040003109
นางสาววรกาญจน์ ดงไมตรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
611
55000428101
นายณัฐวุฒิ สินโสภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
612
55040428113
นางสาวปรัชญานีย์ ปราชญาวิริยะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
613
55040427110
นางสาววันเพ็ญ โกษาเกศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
614
55040409221
นางสาวจันทินี จันทร์ศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
615
55040423115
นางสาวจิราภรณ์ ทวีกุล การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
616
55040409127
นางสาวเกษร แก้วรัชช่วง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
617
55040501128
นางสาวพิรัญญา มูลรัตดา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
618
55040423121
นางสาวพนิดา เกตุไสย์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
619
55040428202
นางสาวเจนจิรา ไชยช่วย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
620
55040428242
นางสาวสาวิตรี เรียบทวี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
621
55040002113
นายพิสิทธิ์ มัชปะโม นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
622
55040423125
นางสาวณัฐกานต์ แน่นหนา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
623
55040409140
นางสาววรรณิกา สุวรรณศรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
624
55040305119
นางสาวผกาวรรณ บุญประเสริฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
625
55040901127
นางสาวสมฤทัย โพธิ์ศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
626
55100102241
นางสาวธิดารัตน์ เป็นมงคล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
627
55100101240
นางสาวชุติมา ขันทะชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
628
55100143147
นางสาวนันธิดา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
629
55040427106
นางสาวเสาวภา เสถียรเขต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
630
55040002101
นางสาวศิริพรรณ ศรีสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
631
55040428231
นายอนุกูล พรมไชยะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
632
55040428232
นางสาวเรณุกา อาบจะบก การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
633
55040424118
นางสาวสุธิดา สมหวาน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
634
55040001108
นางสาวจุฑามาศ ประดุงศิลป์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
635
55040428122
นางสาวอรอนงค์ กุลชาติ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
636
55040428124
นางสาวชนิตา เดือนกอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
637
55040423112
นางสาวศิริลักษณ์ ดงใหญ่ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
638
55040428127
นางสาวชนินทร วิชัยศร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
639
55040420107
นางสาวรัชชนันท์ บุญชาญ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
640
55040428139
นายชัยมงคล ศรีสำราญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
641
55040409131
นางสาวมัลนิภา พงษ์พัง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
642
55040501203
นางสาวกัญญารัตน์ จันคำ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
643
55040409134
นางสาวเนตรชนก บัวบาน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
644
55040427128
นายกิตติภพ เสริมชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
645
55040409220
นางสาวจิราภรณ์ แก้วสีโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
646
55040427144
นายชัยณรงค์ ไทยอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
647
55040428234
นางสาวปรียนันท์ มหาชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
648
55040424119
นางสาวทิยานันท์ จันทร์อ้วน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
649
55040003122
นางสาววิไลพรรณ สุดบับ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
650
55040501114
นางสาวน้ำฝน เบ้ารักษา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
651
55040428128
นางสาวลลิตา จันทะเกษ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
652
55040427120
นายจิรวัฒน์ แก้ววิเชียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
653
55040002124
นางสาวจรินภรณ์ อุดมผุย นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
654
55040428238
นางสาวศศิธร เพียชิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
655
55040428240
นายต่อศักดิ์ นคะจัด การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
656
55040427127
นางสาววรัญญาพร พรมสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
657
55040501130
นางสาวธนิตา ราชป้องขันธ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
658
55040428150
นางสาวรัศมี แสนศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
659
55040427129
นายชาตวิทย์ ทับเกตุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
660
55040428201
นายภุมรินทร์ วงศ์เรณู การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
661
55040001117
นางสาวอรลณา ดงประจำ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
662
55040428223
นางสาวกรรณิกา จันทร์วิเศษ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
663
55040249102
นายปรัชญา ชื่นใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
664
55040003113
นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
665
55040409213
นางสาวจันทร์นิภา ไชยคำ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
666
55100189233
นายสังวาลย์ รักธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
667
55100189234
นายบรรลือศักดิ์ อำนวยการ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
668
55100145248
นางสาววนิดา กระต่ายจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
669
55040325103
นางสาวจิตติมา เหง่านางาม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
670
55040409106
นางสาวดวงพร ศิระพัฒน์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
671
55040427107
นางสาวปิยฉัตร คำคูณเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
672
55040422103
นางสาวชัญญา ชูชิตร์ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
673
55040423102
นางสาวขวัญฤทัย โชปัญญา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
674
55040428233
นางสาวสุดาพร ไชยเลิศ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
675
55040409201
นางสาวเพิ่มพูน เลพล การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
676
55040409205
นางสาวกรินนา ปันดอน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
677
55040420121
นางสาวลลิตา ป่าลัั่นทม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
678
55040427147
นายทรงเกียรติ วังมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
679
55040423142
นางสาวสุนารี ศรีบุรินทร์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
680
55040501204
นางสาวรัชนีกร สร้อยเสนา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
681
55040424121
นางสาวปภัสสโรปณ แดงนา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
682
55040422121
นางสาวอาภรณ์ พุทธคุณ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
683
55040003114
นางสาวสกุลรัตน์ สิงห์สีดา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
684
55040501126
นางสาวศิรินภา หอมสิน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
685
55040501127
นางสาวธันยกานต์ โชคบัณฑิต บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
686
55040428146
นางสาวอุบลรัตน์ เรียวกลาง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
687
55040423122
นายภิญโญ ไก่เครื่อง การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
688
55040409211
นางสาวนิตยา แสนบุญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
689
55040501137
นางสาววิสุดา ศรีออน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
690
55040428211
นางสาวกนกกาญจน์ พลแสง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
691
55040420119
นายคุณากร คะสีทอง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
692
55040421118
นางสาวนริศชา ยอดช้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
693
55040501133
นางสาวนิยากร บุญหลาย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
694
55040424111
นางสาวจิรนันท์ เรียงวัน การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
695
55040423132
นางสาวกันตา เชียงสาพันธ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
696
55040423133
นางสาวสุภารัตน์ แก้วชิน การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
697
55040423134
นางสาวสามินี สีลาแดง การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
698
55040428217
นางสาวกุลสุดา นามเคน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
699
55040420124
นางสาวกรรณิการ์ แสงขาน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
700
55040421115
นางสาวกนกพร เสียงล้ำ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
701
55040420118
นางสาวปวีณา คำมูล เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
702
55040424122
นางสาวไอรยา วะสีแดง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
703
55040423146
นางสาวเกษริน บุญบาล การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
704
55040409224
นางสาวพรพิมล สีม่วง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
705
55040421129
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณศรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
706
55100140103
นายประสพโชค สู่สุข คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
707
55040423108
นางสาวผกาวดี ร่มรื่น การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
708
55041274101
นายธีระเดช ศรีชัย ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
709
55041274102
นายพลวัฒน์ วรรณาหาร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
710
55040901134
นางสาวอรทัย เวทมนู นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
711
55040302118
นางสาวสุกัญญา คำดีบุญ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
712
55000501139
นางสาวรัชฎาพร ชัยอามาตย์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
713
55040409128
นางสาวเอมมิกา เวียนพิษ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
714
55040428132
นางสาวสุภาพร ยุระตา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
715
55040001111
นางสาวณัฏฐรี บุญสุวรรณ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
716
55040428203
นางสาวนิสากร วิบุลย์กุล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
717
55040409108
นางสาววิภาวดี ใหญ่โสมานัง การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
718
55040001101
นางสาวขวัญใจ โชปัญญา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
719
55040428210
นางสาวสุพรรณี มีศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
720
55040501202
นางสาวมลิวรรณ บุญศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
721
55040501122
จ่าสิบเอกหญิงอาภัสรา ไสยสุทธิ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
722
55040428141
นางสาววิลาสินี แผ้วชมภู การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
723
55040002108
นายเกียรติศักดิ์ บัวโคกรัง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
724
55040501125
นางสาวปวีณา ศรีนนคำ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
725
55040428237
นางสาวภัทรณิชานัน บุญไชย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
726
55040002112
นางสาวสุนิสา ถิ่นกมุท นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
727
55040423123
นางสาวขนิษฐา จันทวงษ์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
728
55040428216
นายภูมินทร์ พรรคทิง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
729
55040001116
นางสาวชญานี พงศ์สัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
730
55040409209
นางสาวดลยา ทองปัญญา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
731
55040409210
นางสาววรรณิสา อุ่นทานนท์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
732
55040428138
นางสาวปณัฐดา แก้วพล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
733
55040423135
นายอนุชา ภวภูตานนท์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
734
55040428218
นางสาวปัญญาวรรณ เพ็ชรหงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
735
55040427139
นางสาวทิพย์สุดา นนทะการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
736
55040501142
นางสาวนิสายชน ขันศรี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
737
55040428244
นายสหรัฐ ศรีเบญจวรรณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
738
55040424124
นางสาวน้ำฝน โยจำปา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
739
55000427128
นายชาญชัย ยิ้มแย้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
740
55040423147
นางสาวสุวรรณี สวนสะอาด การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
741
55040423148
นางสาวเบ็ญจมาศ กรุงกระโทก การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
742
55100141101
นายทิวา ทับศรีรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
743
55040501134
นางสาวพูนพิศ เพ็ชรไชย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
744
55040001115
นางสาวกุหลาบ อุดมพงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
745
55040409142
นางสาวกรรณิการ์ ชนะกาลี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
746
55040409207
นางสาวโมโม่ พรมพุทธา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
747
55040428230
นางสาวเมรินทร์ สี่เหลี่ยม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
748
55040422108
นางสาวภัทราภรณ์ ปรีชา การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
749
55040501123
นางสาวปิยนุช แซ่ลิ้ม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
750
55040003112
นางสาวสุวิภา มงคล นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
751
55040428212
นางสาวทัตพิชา บรรหาร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
752
55040428213
นางสาวภาวิณี เพ็งจันดา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
753
55040409122
นางสาวณัฎฐณิชา บุตรคุณ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
754
55040424107
นางสาวพรพิมล เต็งเมืองปัก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
755
55040424108
นางสาวมาริสา พรมสมบัติ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
756
55040424106
นางสาวนัฐธิดา เสียงใส การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
757
55040501111
นางสาวปาลรวี สร่างนิทร บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
758
55040428120
นางสาวณัฏฐาเนตร ชัยสุวรรณ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
759
55000501229
นางสาวขนิษฐา จำปาศักดิ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
760
55040334144
นางสาวมัณฑนา พุ่มคง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
761
55100147147
นางสาวมลฤดี ใต้วารินทร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
762
55041151229
นางสาวชมพูนุช รังกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
763
55040325150
นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
764
55041279122
นางสาวพัชณิดา แก้วประทุม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
765
55040423118
นางสาวมาลัย ตาลห่อ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
766
55040423119
นางสาวดาหวัน มุสิกบุญเลิศ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
767
55040409129
นางสาววทันยา ชะนะมาร การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
768
55040002109
นางสาวสุวนันท์ แก้ววิเชียร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
769
55040427132
นางสาววิชุดา เสริฐพานิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
770
55040265101
นางสาววิชุดา เจริญสุข อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
771
55040002122
นายชัชวาล ด้วงศาลา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
772
55040501139
นางสาวแพรวนภา ดอนกลาง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
773
55040422114
นายธันวา ชารี การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
774
55040420112
นางสาวณัฐธิดา ปริยาจารย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
775
55040409132
นางสาวม่านฟ้า มะโยลา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
776
55040002118
นางสาววิภารัตน์ ไชยแพทย์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
777
55040428235
นายทศพร บัวโสภา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
778
55040003120
นายอภิชาติ บุญครอบ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
779
55040421125
นางสาวชัญมน วิวัน บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
780
55040409216
นางสาวเบญญาภา ว่องไว การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
781
55040427142
นางสาวสุวนันท์ จันทะกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
782
55040428131
นางสาวทิพยา ซิวสารี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
783
55040428137
นางสาวจริยา พิมมะทา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
784
55040423127
นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์สันต์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
785
55040421113
จ่าสิบเอกหญิงณัฐชยาพร ประกอบศรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
786
55040409150
นางสาวมานิดา เรืองประเสริฐ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
787
55040423109
นางสาววรัญญา คำมะหลี่ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
788
55040409202
นางสาวปิยนุช ธรรมนูญ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
789
55040501146
นางสาวดวงกมล ชุมแวงวาปี บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
790
55040409214
นางสาวปวิดา แถลงคำ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
791
55040423111
นายธานี ศรีบุญเรือง การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
792
55040427143
นางสาวฉัตรฑริกา เรืองประทีป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
793
55040427115
นางสาวอัญชุลีพร ฤทธิ์ผาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
794
55040409123
นางสาวรัชนีกร โคตรจันทา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
795
55040501121
นางสาวพันณิดา หุติพรม บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
796
55040422107
นางสาวณัฐชา ปริยาจารย์ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
797
55040420109
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ชาลี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
798
55040427123
นายพิริยพงษ์ ผลจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
799
55040428142
นางสาวมานิตา แก้วตันตะ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
800
55040427125
นางสาวประภัสสร ศรแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
801
55040424109
นางสาวพนิดา ศรีนุกูล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
802
55040501112
นางสาวสุกัญญา ยิ่งยอด บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
803
55000501111
นางสาวสุณิสา ไมสุวรรณ์ บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
804
55040001110
นางสาวนนทรี ศักดิ์สร้อย นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
805
55000501232
นางสาวสุวรรณี กุตัน บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
806
55041279123
นางสาวพรพิมล แฝงสีพล ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
807
55040337132
นางสาวนครินทร์ ลูกภูเขียว Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
808
55040901233
นางสาวจันทร์ศิริ สวัสดิ์จีน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
809
55041274109
นางสาวปทุมมา ศรีจันทร์แก้ว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
810
55040305149
นางสาวสุพัตรา ยะสะกะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
811
55040423144
นางสาวชาลินี แก้วอินทร์ การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
812
55040428206
นางสาวณัฐชา ขมิ้นเขียว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
813
55040428207
นางสาวบุญญานี พ่อค้า การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
814
55040422117
นายเอกสิทธิ์ มายา การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
815
55040422118
นางสาวลักขณา บุญสงค์ การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
816
55040002110
นายสถาพร ชาวสุรินทร์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
817
55040428219
นางสาววิชุดาวดี ศรีสุทัศน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
818
55040002111
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธา แสนทวีสุข นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
819
55040421111
นางสาวพฤดี ศรีจันทรักษ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
820
55040428214
นายณัฐพงษ์ ตุ่นขาวมะดัน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
821
55040428227
นางสาวปิยะดา คำพันธ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
822
55040421117
จ่าสิบเอกหญิงศิริวรรณ พลขยัน บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
823
55040003116
นางสาวอัจฉราภรณ์ ลือเลื่อง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
824
55040003118
นางสาวดวงกมล แก้วรอด นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
825
55040501147
นางสาวสุวนันท์ กาหวาย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
826
55040428228
นายนฤดล ดวงจันทร์ศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
827
55040409146
นางสาวนิตยา ลับภู การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
828
55040409147
นางสาวมลธิยา พิมพ์จำปา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
829
55040420125
นางสาวประภาพร สอนนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
830
55040428224
นางสาวธนารัตน์ นวลคำสิงห์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
831
55040423136
นางสาวน้ำอ้อย ศรีหาโคตร การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
832
55040334205
นางสาวธนิฐา คำจันทร์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
833
55040305140
นางสาวนงนุช ศรีขี ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
834
55041151211
นางสาวจุฑามาศ สีดาช่วย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
835
55040302137
นางสาวฐาปนี พลทรักษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
836
55040339115
นางสาววราพร พลอยพุฒ ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
837
55040901220
นายปิยะพงษ์ กาโยดม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
838
55040302149
นางสาวจาริยา ชานอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
839
55041151223
นางสาวธิดารัตน์ เกษจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
840
55040302202
นางสาวพัชพร โพธิ์ชัยยา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
841
55040302203
นายธีระพล ชัยจิตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
842
55041273138
นายศิวาวุธ วิเวก ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
843
55041273139
นายจิรายุทธ รูปสอาด ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
844
55041276134
นางสาวเกศรินทร์ ดีสิน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
845
55040901248
นายณัฐกฤษณ์ หมื่นชนะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
846
55040302145
นางสาวดวงใจ เอื้อกูลวรารัตน์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
847
55040334208
นางสาวดารณี ชัยเชียงพิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
848
55040302116
นางสาวจิราภรณ์ เนียมอุ๊น ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
849
55041276109
นางสาวรัตน์ติยา พุทธบูรณ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
850
55040334123
นางสาวธนาพร หาสอดส่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
851
55040302120
นายอิสรา หวาจ้อย ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
852
55041022101
นายธวัชชัย กุตัน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
853
55041273149
นายจิรายุส ไขแสงจันทร์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
854
55040334211
นางสาววรรณิภา โนนทิง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
855
55041273125
นายกิตติกร ทองชาติ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
856
55040337129
นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษสังข์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
857
55040337133
นางสาวพรภิรมย์ แคนติ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
858
55040339121
นางสาวสุภาพร ชัยสอน ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
859
55040325206
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมมานอก พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860
55040305120
นายชาตรี เดชบรรทม ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
861
55040280102
นางสาววัลลี ยาลัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
862
55040244105
นางสาววิไลภรณ์ รูปเหมาะ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
863
55120702120
นางสาววัลย์ลดา บุญจันทร์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
864
55040334121
นางสาวกฤษติยา ประภาการ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
865
55040337113
นางสาวชุตินันท์ ชำนาญกุล Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
866
55041151126
นายอภินันท์ แก้วบับภา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
867
55040337114
นางสาวกนกวรรณ ดีทองหลง Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
868
55041151133
นางสาวมธุรส บุญตา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
869
55040334129
นางสาวเจนจิรา บรรจบพุดชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
870
55040265103
นางสาวปิยาพัชร์ นิตยราช อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
871
55041151134
นายกฤษณะ ลิขิตกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
872
55040501322
นางสาวอาภาวรรณ นิลทอง บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
873
55041274117
นายอรรถพล ขันอาสา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
874
55040337150
นางสาววริศรา โยธา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
875
55040305143
นางสาวนันธิดา ศรีสองเมือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
876
55040339116
นางสาวจุฑารัตน์ คำเสมอ ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
877
55041151216
นางสาวจารุวรรณ สุระการ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
878
55040325126
นางสาวเจนพิลา ศุภศร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
879
55040305201
นางสาวจิรชยา สีชมภู ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
880
55040305202
นายวีระพงค์ พลสุด ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
881
55041273119
นายปิยวัช คามตะศิลา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
882
55040901244
นายสถาพร สิงห์สาธร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
883
55040337135
นางสาวมิ่งทิวา ถ่องตะคุ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
884
55041151221
นายธีระพงษ์ วงหาจักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
885
55040901226
นายอนวัช พรหมสุข นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
886
55040334209
นางสาวกรรณิกา ไชยอุตตมะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
887
55040302147
นางสาวพันยรัตน์ พิลึกไพ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
888
55040305209
นางสาวสุดารัตน์ ภูนาชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
889
55041276133
นางสาวพิมชนก ห่มขวา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
890
55040334216
นางสาวชาลิตา ชานนท์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
891
55040305210
นางสาวเสาวภาคย์ ดวงแก้ว ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
892
55040302141
นายมีลาภ พลทุ้ย ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
893
55040302142
นางสาวนิราชน ฮวดศรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
894
55040325143
นายมณเฑียร นามไฟ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
895
55041279119
นางสาวอรอุมา สิงห์อ่อน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
896
55040334203
นางสาวเจนจิรา รัตนพลแสน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
897
55040901231
นางสาวเบญจมาศ เนาใน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
898
55040302204
นางสาววิรัญญา แถมศิริ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
899
55040901241
นางสาวนิตยา กองทอง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
900
55040302217
นางสาวบุษมาศ พันธ์แก่น ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
901
55040305121
นางสาวสุพัตรา สะเทิงรัม ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
902
55041151125
นางสาวนิชธาวัลย์ จันทร์มาลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
903
55100145253
นายชัชกรณ์ ก่านพรมมา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
904
55040305125
นางสาวปิยาภัทร สิตวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
905
55040334218
นางสาววรรณวิศา วรสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
906
55041151245
นายวีรพงษ์ พันธวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
907
55041279125
นางสาวนงณภา คำหารพล ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
908
55041279126
นางสาวธิดา ภักตะไชย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
909
55041151247
นางสาวรุ่งนภา นรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
910
55040305219
นายไตรภพ ฮว่างวัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
911
55040302226
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
912
55040334228
นางสาวไอลดา คงเจริญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
913
55040332126
นางสาววิชญาดา ดวงดุ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
914
55041151248
นายจงสนั่น ไวยวรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
915
55040240105
นางสาวอังคณา นิสัญตา สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
916
55041400106
นางสาวอังคณา สีหา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
917
55040230107
นางสาวนิศาชล เฉื่อยมะเริง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
918
55040249132
นายสันติ สมบูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
919
55040245104
นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
920
55040325214
นางสาวเพ็ญรัตน์ หลักคำพันธ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
921
55040270101
นายพลากร บุญส่ง เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
922
55040240101
นางสาวจันทิมา ลุขะวัน สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
923
55040231104
นางสาวสินใจ สุขรมย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
924
55120702121
นางสาวกุหลาบ วังโพธิ์ บริหารธุรกิจ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
925
55040259101
นางสาวแววตา หลวงบุญ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
926
55040220102
นายสิริศิลป์ ขุนทา วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
927
55040231103
นางสาวศศิธร ไชยวรรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
928
55040245105
นางสาวจิราวรรณ ศรีชุยชาย เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
929
55040334223
นายณพงศ์ธนัช สิริโสภากูล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
930
55040334224
นางสาวชุตินันท์ สันทะสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
931
55040302223
นางสาวจิราพร ชมมณี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
932
55040325217
นายชิราวุธ เฒ่าอุดม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
933
55040259103
นางสาวทิพย์สุดา บัวภารังษี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
934
55041276115
นายจิรายุทธ ราศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
935
55040249112
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
936
55040305212
นางสาวธิดารัตน์ สิงหา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
937
55041273134
นางสาววราภรณ์ มะณีสา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
938
55040231107
นางสาวชุดาภรณ์ เกษนัส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
939
55040249114
นางสาวอรณี พัดเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
940
55040234113
นายโชคชัย เกตุแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
941
55040305122
นางสาวมลิดา โพธิ์วงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
942
55041273108
นายกิตติพงษ์ โนวฤทธิ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
943
55041400107
นางสาวฐิตาภา ชุมพร วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
944
55040249120
นายอนุชา ปิ่นกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
945
55040334124
นางสาวผกาพร แสงไว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
946
55040325124
นางสาวปัญจภรณ์ มงคลกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
947
55040901139
นางสาวอรวรรณ ป้องเรือ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
948
55000325101
นางสาวมัลลิกา จันทะเสน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
949
55041278119
นางสาวสุทธิดา ใจซื่อ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
950
55040334140
นางสาวจีรพร ขาวสนิท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
951
55040305147
นางสาวรลิตา บรรเทาพิษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
952
55041278129
นางสาวปภัสนันท์ สีน้ำเงิน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
953
55040280103
นางสาวสุภาพร มะสีโย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
954
55040235116
นางสาวนภาพร จันทร์แดง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
955
55040235117
นายกิตติพันธ์ เข็มทีชินศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
956
55040230106
นางสาวณิรมล บัวละคร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
957
55040248109
นางสาวประภาพร บุสุวะ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
958
55040281109
นายธาดาพงศ์ คณะวาปี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
959
55040235110
นางสาวศศิวรา ทับทิมใส เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
960
55040249118
นางสาวฐิตาภา เหลืองพล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
961
55040249225
นายมาร์ค โฟรนฮอนเซอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
962
55040235112
นายยุทธศาสตร์ พงษ์สิทธิศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
963
55000270102
นายนิรันดร์ ไลวงษ์ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
964
55040235114
นางสาวสุภาพร เยาวลา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
965
55040249122
นายพงษ์เทียร ขาวพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
966
55040231111
นางสาวนิรมล ศรีกุลวงษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
967
55040231112
นางสาวศรินลักษณ์ ซุยสียา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
968
55040259110
นางสาวเกศกนก พละสุ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
969
55040235127
นางสาววชิราภรณ์ ชาวสุรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
55041400122
นางสาวนริศรา แดนหงษ์ศรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
55040220107
นายอานุภาพ วงศาโรจน์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
55040248114
นางสาววราภรณ์ แสงกุดเรือ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
973
55040249135
นางสาวยุภาพร กงเพชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
974
55040280111
นางสาวสรัญญา ภักดีราช ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
975
55100186239
นางสาววิสุดา ภาโนมัย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
976
55041279129
นายจักรพันธ์ ผาสุข ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
977
55041400117
นางสาวสุจิตรา เจริญเพ็ง วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
978
55040230102
นางสาวผกามาศ ณรงค์ชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
979
55040230103
นางสาวคณิตา หอมพรมมา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
980
55040280104
นางสาวณัฐพร สมดี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
981
55040245107
นายจีรพัฒน์ คำเจริญ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
982
55040230105
นางสาวจิตติมา เบ้าทองหล่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
983
55040259106
นางสาวเบญจวรรณ กองจันทร์ดี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
984
55040234118
นายชัยนรินทร์ วิจารณรงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
985
55040231115
นางสาวสุรีรัตน์ ภู่สกุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
986
55040230108
นางสาวอินทุอร อันประเสริฐ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
987
55040245109
นางสาวนิลาวัลย์ วงค์คำจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
988
55040249137
นางสาวชนัฏตา ธรรมกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
989
55040280105
นางสาวณัฐวรรณ อาษานาม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
990
55041400133
นางสาวกิติยา บุญสา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
991
55040235108
นางสาวพรพิมล ชิวะกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
992
55040234109
นายกิตติพัฒน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
993
55040234139
นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
994
55040234140
นายรัฐศาสตร์ ศรีหริ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
995
55040234116
นายธนวัฒน์ นันธานี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
996
55040234117
นายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
997
55040231105
นางสาวทิพวรรณ พันธุมา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
998
55100145154
นายธเนศ พะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
999
55040231110
นางสาวนพรัตน์ คำมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1000
55041400109
นางสาวศศิธร บุรารมณ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1001
55040248116
นายพงศกร โคตรแก้ว ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1002
55040334226
นางสาวรัชฎาภรณ์ ดีแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1003
55040235109
นางสาวมยุรา เผ่าบ้านฝาง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1004
55040220105
นายยอดยิ่ง สุริยะ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1005
55040249117
นางสาวธัญญาเนตร ชัยพล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1006
55040248108
นายชัยยศ พรมจักร ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1007
55040245106
นางสาวศิริวรรณ โอราชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1008
55040231109
นางสาวเมทินี เสนานาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1009
55040235115
นางสาวพูนทรัพย์ พาจันดี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1010
55040249133
นายธนกร ศรีสุทธิธาดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1011
55040249134
นายธนวัฒน์ สรรพโส วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1012
55040244107
นางสาวบุสรา โคตรสีพรม เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1013
55040249224
นายวัฒนา กุลชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1014
55040230112
นางสาวพรพิรุณ นิโรจน์รัมย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1015
55040249226
นางสาวภัสรา แพงงอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1016
55040259109
นางสาวอัจฉรา สมตา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1017
55040231117
นางสาวกมลชนก พลศิลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1018
55041400116
นางสาววราภรณ์ ฉายรัศมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1019
55040235125
นางสาวชลธิชา วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1020
55040235126
นางสาวภัชรา ขันเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1021
55040249211
นางสาวรัตนาภร อินโสภา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1022
55040240112
นางสาวธิดารัตน์ นนทะสุด สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1023
55041400127
นางสาวเมวดี ภูศรีฤทธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1024
55040249227
นายฤกษ์ชาย หงษ์ขาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1025
55040240110
นางสาวพรรณวิภา ประเสริฐสังข์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1026
55040249213
นายคเชนทร์ อนุฤทธิ์ประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1027
55040249228
นางสาวมลุลี เจริญสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1028
55040280108
นางสาวนุชรี ทองดี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1029
55040248123
นางสาวชลดา ม่วงผุย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1030
55040248122
นางสาวขนิษฐา พิมพ์ภูคำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1031
55040231119
นางสาวจันทร์จิรา หอมแพงไว้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1032
55041400112
นางสาวอนันตญา พลชัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1033
55040249136
นางสาวพิจิตตรา ทองหอม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1034
55040231102
นางสาวปุยฝ้าย คำมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1035
55040235122
นางสาวนงลักษณ์ แสนอุบล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1036
55040259119
นายธรณิศวร์ จันทรมะณี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1037
55040234135
นางสาวภัณฑิลา โชปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1038
55041274113
นางสาวศิริขวัญ โพธิ์ธัง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1039
55040334229
นางสาวพรนภา สดใส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1040
55040249138
นางสาวขนิษฐา สอนวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1041
55040249139
นางสาวชุติพร จันทร์มาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1042
55040248127
นางสาววาสนา พิมมะทา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1043
55040249205
นายประสงค์ เกษแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1044
55040235124
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1045
55040234122
นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1046
55040245112
นายทวีพร เขียวศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1047
55040245113
นางสาวชุติพันธุ ไขแสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1048
55040231116
นายวิทวัส สีขาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1049
55040249207
นางสาวกนกวรรณ ใจช่วง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1050
55040259113
นางสาวพัชรี ปะละทัง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1051
55040245118
นางสาวนุศรา รักษาสระ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1052
55041400135
นางสาวสุทธิดา จันทร์แจ้ง วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1053
55040281115
นางสาวพรทิพย์ ศรีสอนดี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1054
55040245120
นางสาวธัญญลักษณ์ พลหนองหลวง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1055
55040249206
นายเกียรติศักดิ์ กลางบุญเฮือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1056
55040220118
นางสาววรรณิษา มะลัยเค วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1057
55041301101
นายสุพัฒพงศ์ แนนดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1058
55040244109
นายอธิวัฒน์ แฝงเมืองคุก เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1059
55040220111
นายณรงค์ โบราณกุล วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1060
55040281114
นายอิทธิกร บัวสาลี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1061
55040230113
นางสาวสุนิสา กองฆ้อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1062
55041400130
นางสาวสิรินทิพย์ ชัยชนะแสง วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1063
55040220114
นางสาวสุนิสา เศษวิสัย วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1064
55040231120
นางสาวอรปรียา สีใคร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1065
55040248128
นายสุริยา ไชยสีลา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1066
55040281101
นางสาวสุมาภรณ์ ศรีลุ่มไต้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1067
55100110239
นายอาทิตย์ ชานนตรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1068
55041274115
นางสาวกรรณิการ์ คำแสน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1069
55041151302
จ่าสิบเอกหญิงพิชาพร นามอาษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1070
55041400131
นางสาวรัตนา จันทาศรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1071
55040249208
นางสาวกันยารัตน์ สุขรี่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1072
55040234126
นางสาววาสินี เพียช่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1073
55041400118
นางสาวอมรรัตน์ ธาตุวิสัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1074
55040302220
นางสาวนฤมล คำบรรเทา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1075
55040281111
นางสาวเบญจพร เนตรไทสงค์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1076
55041400119
นางสาวปริดา สีส่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1077
55040249203
นางสาวขนิษฐา ทะคะลิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1078
55040234103
นางสาววรรณนิภา ยืนสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1079
55040234105
นายณัฐพล เสนาสุนทร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1080
55040235102
นายรตภพ สืบโมรา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1081
55040248132
นายณัฐพันธ์ วงษ์คำ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1082
55040280110
นางสาวนุชริน ฤทธิบุญ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1083
55040230118
นางสาวปิยะนุช โมชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1084
55040220101
นายสุรัฐ วิชัยรัตน์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1085
55040281112
นางสาวภาลิดา เหลาเกิ้มหุ่ง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1086
55040244110
นางสาวรัชฎาพร พิมพ์สำราญ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1087
55040280109
นายอนุชิต ศรีสุนาครัว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1088
55040220117
นายพงศ์ธร พัสดร วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1089
55041400104
นางสาวนงลักษณ์ วิชัยวงศ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1090
55040235107
นายณัฐพล เสียงล้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1091
55040249111
นายอรรถพล ซ้ายสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1092
55041400105
นางสาวกมลชนก เถาโต วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1093
55040240103
นางสาวประภัสสร พรมสิงห์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1094
55040245115
นางสาวพรรณราย สีมีวอ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1095
55040244111
นายณัฐกานต์ พิลาอุ่น เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1096
55040220103
นายจตุชัย ชาโท วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1097
55040234107
นางสาวเพ็ญนภา พึ่งกลิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1098
55040259102
นางสาวณัฐพร ศรีพินิจ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1099
55040249229
นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์ก้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1100
55040249108
นางสาวพรทิพย์ อันอามาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1101
55040281113
นางสาวเจนจิรา อินยาศรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1102
55040249230
นายวิทวัส ศรีชุม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1103
55040259121
นางสาวศิริรัตน์ กงซุย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1104
55040249144
นายภาณุพงศ์ วิเศษศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1105
55040220110
นายอธิพันธ์ บุตรดาวาปี วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1106
55040230110
นางสาวกุลธิดา ด่านหนา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1107
55040235120
นายณัฐดนัย อุปทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1108
55040249201
นางสาวอภิญญา แขนสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1109
55040249210
นายวราพล แสนสง่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1110
55041400121
นายปรีชา นาไชยเวียง วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1111
55040259114
นางสาวสราญจิต หาญรบ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1112
55040409302
นางสาววาสนา สีสังข์ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1113
55041400123
นางสาววิชชุกาญจน์ สุขแสน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1114
55040234127
นายจตุรงค์ โคตรทองทิพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1115
55040339123
นางสาววัชราภรณ์ ชาวเวียง ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1116
55100189251
นายสัตตยา อรบุตร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1117
55040302219
นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1118
55040334219
นางสาววนิดา โพธิ์สุวรรณพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1119
55040337139
นางสาวจามจุรี โปร่งพรมมา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1120
55040337140
นางสาวภัทราพร อาจหาญ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1121
55041273141
นายนิวัฒน์ หว้านเครือ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1122
55040334222
นางสาวนิลาวัน เผ่าม่วง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1123
55040231108
นางสาวเอมอร ธวัชเมธี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1124
55040244106
นางสาวปรียาภรณ์ ปัดธรรมมา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1125
55040249124
นายวัฒนา บุญประคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126
55040901305
นางสาวจีรนันท์ แสงนาโก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1127
55040334231
นางสาวเพ็ญนภา ดวงขวาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1128
55040325220
นายนิติพงษ์ ชาวพ่อค้า พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1129
55041273148
นายดนัย นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1130
55040332124
นางสาวภัทรภร ตรีกาลนภา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1131
55041273140
นายสุดสยาม เว้นบาป ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1132
55041151246
นางสาวชนานา อัมพรมหา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1133
55040325215
นางสาวอารีย์รัตน์ วิทยกิตติกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1134
55040325216
นางสาวอรุณพร กองกะมุด พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1135
55041273142
นางสาวจริยา คำโคกกลาง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1136
55041274114
นางสาวกัลยาณี คำพรม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1137
55040235128
นางสาวจุฑารัตน์ โภคา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1138
55040245116
นางสาวอังคณา ตาปราบ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1139
55040259115
นางสาวพรพิญญา ชุซายสงค์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1140
55040248141
นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141
55041400150
นางสาววิศัลย์ศยา ศรีสารคาม วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1142
55041400201
นางสาวพัชรศรี กีรติพงศ์ศักดา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1143
55040245123
นางสาวณัฐโลบล นาคนิ่ม เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1144
55041022107
นายกิตติศักดิ์ ปัณฑารีย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1145
55041400218
นางสาวกนกอร สอนโพธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1146
55040249307
นายศราวุธ เที่ยงอารมณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1147
55041400209
นายสรจักษ์ สีต่างคำ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1148
55040249308
นายธุมากร สุมาทัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1149
55040231126
นางสาวอธิชา เชียงชุม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1150
55040248144
นางสาวยุภาดา คณะโจทย์ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1151
55040256109
นายพงษ์อนันต์ นามวงศ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1152
55040258107
นางสาวกัญญารัตน์ โกสีย์นิมิตร เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1153
55040258108
นายวัฒนพงษ์ มีธรรม เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1154
55040256110
นายณัฐพล แก้วกาหลง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1155
55040264109
นางสาวอลิษา คำวันดี การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1156
55040249109
นายอิสระ บุญพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1157
55040248103
นายอนุชา ภูศรีไม้ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1158
55040263105
นางสาวเจนจิรา ภิญโญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1159
55040259128
นายวัชระ ล่ำสัน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1160
55040240125
นางสาววารุณี กองคำ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1161
55040249313
นายชัยวัฒน์ โคตรสมบูรณ์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1162
55040234205
นายวันเฉลิม ธรรมกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1163
55040235204
นางสาวอนุสรา ศรีนะอารัง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1164
55040245102
นางสาวณัฐพร จันทรักษ์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1165
55040281102
นายวศิน ศรีเมืองบุญ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1166
55040231121
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์คำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1167
55040240127
นางสาวจิรัญญา สมศรีลัย สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1168
55040259123
นางสาวณัฐธิดา พิลาบุตร คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1169
55040231122
นางสาวอาภัสรา อุ่ยตระกูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1170
55040249231
นางสาววนัสนันท์ กองสุวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1171
55040280113
นางสาวฉายนภา จวนกระโทก ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1172
55040220104
นายอภิสิทธิ์ สุทธิวงศ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1173
55040281103
นางสาวอาภาพร สุทธิบุญ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1174
55040281105
นางสาววราภรณ์ สระศรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1175
55041279124
นายวศิน ทะสา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1176
55040332123
นางสาวพิจิตรา สอนวงษ์แก้ว สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1177
55040337137
นางสาวณภัทร เจริญโชติอมร Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1178
55040334217
นางสาวเบญญทิพย์ มหัตกุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1179
55040305217
นางสาวลักษมี สร้อยสำโรง ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1180
55040337142
นางสาวเพียงตะวัน อินทะสร้อย Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1181
55040231129
นางสาวชุติมา จันทะวงษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1182
55040280125
นางสาวชนนิกานต์ บุแก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1183
55040281123
นางสาวลักษิกา จิตมาตย์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1184
55040280127
นางสาวจุฑามาศ พรหมจอม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1185
55041276139
นางสาวนิลสุดา รัตนธรินทร์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1186
55040254107
นางสาวสุรีย์พร อุตโรกุล เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1187
55040278102
นายทรงเดช สมบูรณ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1188
55040334230
นางสาวเฉลิมวรรณ ธนนุกูลกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1189
55040422131
นางสาวปัทมวรรณ อนุกูล การสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1190
55041400217
นางสาวศิริพร คำเห็น วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1191
55040220127
นายชนาธิป สุวรรณเขต วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1192
55100101206
นางสาวมะลิวัลย์ มะรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1193
55040249316
นายศราวุฒิ พิมพากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1194
55040280124
นางสาววราภรณ์ จันทร์พินิจ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1195
55040249318
นายนิธิภัทร์ สีเชียงพิมพ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1196
55040270103
นายวุฒิชัย โคตะมี เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1197
55041302102
นายปิยชาติ ภูมินันท์ วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1198
55040270104
นายทรงพล สุทธิบ่าว เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1199
55040257103
นางสาวอรพรรณ จันนาวัน ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1200
55040278101
นายศรราม ตุ่นลำ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1201
55100145205
นายอภิเดช มงคลกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1202
55040240128
นางสาวฉัตรติพร สมบูรณ์ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1203
55040258101
นางสาวสุทธิพร โชคนาฮี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1204
55040257102
นางสาวพรพรรณ หอมสมบัติ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1205
55001303102
นายอนันต์ ผุดผ่อง วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1206
55040265117
นางสาวศิราพร โซ่เงิน อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1207
55040265119
นางสาวเบญจมาศ นาออน อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1208
55100189140
นางสาวแสงเทียน กล้าหาญ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1209
55041400219
นายสิทธิพงศ์ แสนบุญศิริ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1210
55040258113
นางสาวเพ็ญพิลัย แสนโคตร เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1211
55040255121
นางสาวขวัญวิมล สาระสินธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1212
55100103115
นางสาววนิดา ไชยรัตน์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1213
55100186122
นางสาวสุชาดา เถาโต การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1214
55040501221
นางสาวณัฐกฤตา แสงวิชัย บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1215
55040270111
นายอธิบดี พัชรภูษิตสกุล เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1216
55040254110
นางสาวจิราภัทร ลักกอก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1217
55041022108
นางสาวปวีณา แซ่เอี้ย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1218
55040254102
นางสาวเกษมณี มูลสาร เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1219
55040255102
นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วสรภูมิ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1220
55041400216
นางสาวกัญญาณัฐ โคตรชัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1221
55041400220
นางสาวอริสา ดงท่า วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1222
55100189142
นางสาวรุ้ง อันสีละ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1223
55100189144
นางสาวจาระวี ทานิล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1224
55100140215
นางสาวศิรินทรา บุตรดาวาปี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1225
55100102211
นางสาวลักขณา ธิวาศรี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1226
55040240126
นางสาวกมลชนก สากลาง สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1227
55100103113
นางสาวอัญชลี วงษ์พุฒ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1228
55040220128
นายรุ่งโรจน์ สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1229
55040001127
นายวรนาถ อำนาจเจริญ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1230
55040270109
นายสุวิจักขณ์ แวงวรรณ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1231
55040270110
นายวิธวัช ต้นไทร เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1232
55040264110
นายธีระพงษ์ ศรีวงษ์ การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1233
55040230121
นางสาวอริสา กงเพชร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1234
55040249315
นายปรีดา มหาชุติกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1235
55040234208
นางสาวกรชนก สุยบุดดา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1236
55100145203
นายประณพ บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1237
55100105127
นายกัมปนาท ภานนท์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1238
55100104120
นางสาวเขมวิกา สุนะไตร ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1239
55100102143
นางสาวน้ำเพชร ภูมูลนา อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1240
55100101135
นางสาวพรธิรัตน์ ใจทัด ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1241
55100110127
นางสาวพรรณภัทร แสนสระดี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1242
55100110129
นางสาวพัชราภรณ์ ทานิดา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1243
55100110130
นางสาวพิชชาพร วรสารศิริ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1244
55100140150
นายจิตวิรุฬห์ แก้วบุญศรี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1245
55100140213
นายพิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1246
55100140214
นายจิรพงศ์ ชนะสะแบง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1247
55100186139
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเถิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1248
55100186141
นางสาวธนาพร จ้อยภูเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1249
55100140139
นายณัฐพงษ์ จันทะพรหม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1250
55100110201
นางสาววิภาวี มณีโสม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1251
55100189121
นายพิษณุกรณ์ ชนะพจน์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1252
55100103114
นายพรชัย นนท์เข็มพรหม ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1253
55100145128
นางสาวกุ้งนาง อุเหล่า คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1254
55100186144
นางสาวอุไร ไชยสีหา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1255
55100101129
นางสาวนุชธิดา เผ่าทองงาม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1256
55100186145
นางสาวปิยะนันท์ คำหาญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1257
55100186146
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1258
55100189118
นายศรราม ทิพย์มงคล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1259
55040424144
นางสาวเจนจิรา บุตรกัณหา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1260
55100110118
นางสาวจรวยพร บุญสิทธิ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1261
55100101124
นางสาวธัญลักษณ์ เกษหอม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1262
55100145125
นางสาวจุฑาลักษณ์ ใจชื่น คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1263
55100143112
นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญมนต์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1264
55100186142
นางสาวสุวนันท์ มณีพันธ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1265
55100189247
นางสาวจามจุรี เคนวงศ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1266
55100104130
นายพงศธร สมบุตร ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1267
55100101208
นายพฤศจิ มาตรมูล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1268
55100186143
นางสาวขนิษฐา แซ่เยี้ยบ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1269
55100189143
นางสาวณัฐภัทร พันพรม พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1270
55100104131
นายพิทักษ์ หาฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1271
55100140216
นายธีรพงศ์ เต็มใจ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1272
55100101236
นางสาวสุพิทยา ราชาทุม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1273
55100110122
นางสาวจันทร์ศิริ ศรีสะอาด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1274
55100101132
นางสาวนิราวัลย์ ถาโคตร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1275
55040901104
นางสาวอภิชญา ยงบรรทม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1276
55040325105
นางสาวอาภาพร อุทะบุตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1277
55100110119
นางสาวอังคนา ปัญจสันต์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1278
55100102134
นางสาวกิติพร โศกสี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1279
55100104123
นางสาวแพรวพรรณ แจ่มจันทร์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1280
55040002155
นายวิทวัส รัตนนันท์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1281
55041303106
นายรวิพล ลือศักดิ์ศิริวัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1282
55100143114
นางสาวณัฐนิช ฤทธิ์เทพ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1283
55100102135
นางสาวปารวี ชำนิยันต์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1284
55040427220
นายวัชรพล แสงโฮง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1285
55100140217
นางสาวพิไลวรรณ ดวงคำน้อย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1286
55100110143
นางสาวนาฏลดา แก้ววิเศษ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1287
55100140218
นางสาวพิมพิกา สิมสินธุ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1288
55100189145
นายวรวุฒิ ทาแก้ว พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1289
55100110144
นางสาวปรียาดา นามธรรม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1290
55100104117
นายอนุชา โนนหิน ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1291
55100140140
นายปิยะราษฎร์ ดาสมกุล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1292
55100186124
นางสาววาสนา คำเกษ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1293
55100102210
นางสาวปรียานันท์ ยิ่งเชิดชู อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1294
55100189137
นายทิวากร อุปไมยาราม พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1295
55100186136
นางสาวเล็กพิไร ค้าสุกร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1296
55100189138
นายภาณุพงศ์ ทองประเสริฐ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1297
55100104128
นางสาวสุรีรัตน์ ปัตตเน ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1298
55100189119
นางสาวพรพรรณ พาเสน่ห์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1299
55100101127
นางสาววจิรา สุวรรณะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1300
55100102136
นายชาคร กิตติวราพงศ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1301
55100105118
นางสาวอุทุมพร ศรีเชียงสา นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1302
55100145150
นางสาวนภาพร พุทธวงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1303
55100145201
นางสาวเมตตา ชัยธรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1304
55100145202
นางสาวสุนิสา หมั่นเก็บ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1305
55100189146
นายสุรเชษฐ์ สมบูรณ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1306
55100143131
นางสาวพัชรี สุภาฤกษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1307
55100145131
นางสาวสุวิมล จันทรเสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1308
55100145132
นายกาจพล อุ่นสา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1309
55100140146
นายภาณุพงศ์ หล้าแหล้ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1310
55100140147
นายณัฐพงศ์ ทักษะวรบุตร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1311
55100189150
นางสาวมาลีวัลย์ ครองยุทธ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1312
55100186150
นางสาวทิพวรรณ มลามล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1313
55100143134
นายสุรพงศ์ อำมุกคะ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1314
55100140223
นายวงศกร นาเมืองรักษ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1315
55100145127
นายธีรณัฏฐ์ มั่นคงพูนสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1316
55100143116
นายเอกราช พาชัย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1317
55100102141
นายชยังกูร ภูริศรี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1318
55041151109
นายธนพงษ์ บุพศิริิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1319
55100101130
นางสาวจุฑามาศ คงสิน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1320
55100140142
นางสาวสาวิตรี จ้อยจีด คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1321
55100189148
นางสาววรรณิภา สามะหาดไทย พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1322
55100102214
นางสาวบุษบา ชมที อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1323
55100145206
นางสาวอติกานต์ บรรณศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1324
55100101210
นางสาวภัสนี มุนทานี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1325
55100102240
นางสาวศุมาภร รัตนพันธ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1326
55100141155
นางสาวจันทร์จิรา พรหมอารักษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1327
55100105151
นางสาวสุจิตรา นางสะอาด นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1328
55100110231
นางสาวยุภา มีตา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1329
55100101246
นายชัชวาลย์ โชตมลทิน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1330
55040424146
นางสาวสุดาพร สารีวงษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1331
55100145245
นางสาวรัชนีวรรณ วงษ์น้อย คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1332
55040305112
นางสาวลักขณา พิมพ์แดง ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1333
55100103147
นางสาวสาวิตรี บุญตาท้าว ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1334
55100102234
นางสาวปาริฉัตร สมหมาย อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1335
55100101239
นางสาวนิศาชล แพงตาแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1336
55100110226
นางสาววิชุดา จันทร์โสม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1337
55100147138
นางสาวสมหฤทัย ทุมคำ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1338
55040305104
นางสาววันวิสา สุขวาปี ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1339
55040302105
จ่าสิบเอกหญิงชลธิชา ไชยโส ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1340
55040305105
นางสาวมาริษา วารสิทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1341
55041274103
นางสาวสีวิกา สุ่มมาตร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1342
55040302106
นางสาวกัญญารัตน์ นิติธรรม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1343
55040302113
นางสาวปรียานัส แสงม่วง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1344
55100147133
นางสาวอรสา สูงสันเขต วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1345
55100103138
นางสาววิไลลักษณ์ ไชยเมือง ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1346
55100140241
นางสาวสุจิตตรา ชัยเลิศ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1347
55100104137
นางสาวเทวารินทร์ ไชยนาพันธ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1348
55100140260
นายนุชิต พุตเขียว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1349
55040257113
นายพนมศักดิ์ ชาภักดี ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1350
55040254116
นางสาวสุชาดา โม้วงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1351
55100105125
นางสาวพรสุดา ประทุมรัตน์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1352
55040305107
นางสาวศิริญา ถิ่นไกล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1353
55100141148
นางสาวภัทรสุดา หล้าสา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1354
55100186226
นางสาวอรุณรัตน์ สุกค้า การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1355
55100140219
นางสาวอภิญญา กุลนรัตน์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1356
55100110123
นางสาวกฤติยา ประเทศเสนา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1357
55100143118
นางสาวอมรรัตน์ โง้นแดง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1358
55100189235
นายอนุชิต ปรางชาติ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1359
55100105149
นางสาวโยธกา จันทร์ว่องกิจ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1360
55041151107
นายปฏิพัทธ์ ชำนิยา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1361
55100141120
นางสาวนัฎ นาคเกี้ยว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1362
55100141121
นางสาวปาริสา ชอบตรง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1363
55100186125
นางสาวลัดดาวรรณ คำใบสี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1364
55100145208
นายพสิษฐ์ธน พรมแดง คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1365
55041273102
นางสาวมนทกานต์ อุทธา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1366
55100103125
นางสาวชมพูนุท ศรีเทา ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1367
55100186147
นางสาวจุฑารัตน์ โยเรือง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1368
55100104134
นายศุภวิชญ์ แพงตาวงศ์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1369
55100145209
นางสาวศุภรัตน์ ต่างโอษฐ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1370
55100102137
นางสาวภัทรวดี จอมศรีประเสริฐ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1371
55100104116
นายมนตรี ว่องไว ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1372
55100110121
นางสาวบุษกร ภูสงัด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1373
55100186121
นางสาวจันทร์จิรา จำปาน้อย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1374
55040901106
นายวุฒิเกียรติ แสนบุญศิริ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1375
55100140141
นายปรีชา ศรีหาบุตร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1376
55100110147
นางสาวพรประภา สอนไตรแก้ว สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1377
55040332105
นางสาวนิยะดา สุกทน สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1378
55040302110
นายฤทธิรงค์ กัลพัตร์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
55040901113
จ่าสิบเอกศุภนันท์ จันทร์เพ็งเพ็ญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
55040337104
นางสาวเดือนมนัส ผาระสิทธิ์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1381
55100189222
นางสาวพรรณกร บุญมี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1382
55100189224
นายศุภวัฒน์ ศรีสุข พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1383
55100145238
นายสาวิตร โคตรสุโน คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
55100145239
นางสาวสรญา หอมทุมมา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1385
55040334110
นายนัฐชัย ริ้วทวี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1386
55041151110
นางสาวกันตนา ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1387
55040325108
นางสาวจาระวี วรรณกุล พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1388
55040305111
นายธนะชัย ศรีชมชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1389
55100140155
นางสาวจอมขวัญ อินทะชุบ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1390
55100101243
นางสาวจินต์จุฑา ศรีสงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1391
55100186230
นางสาวขัติยา พงษ์แสนพัน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1392
55100110229
นางสาวสุพัตรา รัศมี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1393
55100141146
นางสาวพัชรา สายมนตรี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1394
55040305110
นางสาวจิราภรณ์ โคตนะกูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1395
55040325107
นางสาวศุวลักษณ์ แสงคำ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1396
55040334114
นางสาวสุภาภรณ์ ธิมะสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1397
55100102227
นางสาวยุพา สิมลี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1398
55100186218
นางสาวทิพย์สุดา โสดาบุตร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1399
55100186219
นางสาวสุธาสินี บุรี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1400
55100186222
นางสาวจุฑามาศ มงคลสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1401
55100145241
นางสาวพัชรี กีตา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1402
55040337105
นางสาวอรณี หงษาคำ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1403
55041151113
นางสาววริยาภา บุญมี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1404
55041276108
นายศิริศักดิ์ บุตรอินทร์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1405
55040337102
นางสาวพัทธ์ธีรา มิตมาต Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1406
55040339104
นางสาวสุธากร จันทะยาง ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1407
55100145250
นางสาวจันทร์จิรา สุรันนา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1408
55041151121
นายธีรยุทธ เหลาแตว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1409
55040305114
นางสาวณิชา นวะสิมมา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1410
55100147144
นางสาวปิยนุช โคตรเมือง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1411
55100141154
นางสาวธัณย์จิรา วรโชตน์จินดา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1412
55100189245
นายวงศกร วิยะกุล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1413
55040901114
นายขจรศักดิ์ หาญเพชร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1414
55040255114
นายสรศักดิ์ แกล้วกล้า เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1415
55041301105
นายเกียรติศักดิ์ วิเชียร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1416
55040256111
นายวรรณชัย วรรณสา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1417
55100147142
นางสาวพรพิมล ดาคำ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1418
55100101241
นางสาวอริสสา นานอก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1419
55100104139
นายลิขสิทธิ์ พลทัศสะ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1420
55100189226
นายจิรศักดิ์ สำโรง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1421
55100141144
นายสุริยา นามราช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1422
55100189227
นางสาวอรัญญา ศรีคุณน้ำเที่ยง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1423
55041151108
นางสาวขวัญตา พิมพ์วาปี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1424
55100104141
นายสุทธิศักดิ์ แซ่โง้ว ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1425
55041151122
นางสาววิรารัตน์ จันทบาล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1426
55040901122
นางสาวดวงพร ภูปุย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1427
55100140243
นางสาวชนันยา บุตรรอด คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1428
55100186216
นางสาวพรภัสสร กงสีหา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1429
55100105142
นางสาววิลัยพรรณ์ ขันตรีกรม นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1430
55040325115
นายมนัส แก้วเมือง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1431
55100143142
นางสาวชลิดา วิเศษจุมพล วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1432
55100140245
นายรัฐนุมินทร์ แก้วแสนสินธ์ุ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1433
55040305108
นางสาวอโนชา มังษาอุดม ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1434
55040325106
นางสาวมาลินี จันทะเกษ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1435
55041276104
นางสาวสุวพร เมืองสิทธิ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1436
55040334108
นางสาวยุวดี อินทร์อุดม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1437
55041279105
นายภาณุ สุวรรณรินทร์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1438
55100141152
นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1439
55100101242
นางสาวอนุสา ทองวงค์ษา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1440
55040325113
นางสาวมณฑิรา แสนศรี พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1441
55100189238
นางสาวนันท์นภัส ขุนรักคำ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1442
55100143151
นายวีรวิทย์ ทันแล้ว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1443
55100147143
นางสาวจุฑาทิพย์ โสมชัย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1444
55100110228
นางสาวอุมาพร ประชุมชัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1445
55041279107
นางสาววินัส พรมนาม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1446
55040332106
นางสาวศิริรัตน์ พิเนตรเสถียร สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1447
55040901119
นายวศิน ดวงประภา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1448
55040325114
นางสาวนรีรัตน์ โต๊ะศิลา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1449
55100145152
นายคมสันต์ ไชยบุบผา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1450
55040337101
นายอนาวิน รูปสอาด Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1451
55040334102
นางสาวตุลย์ลดา มุงคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1452
55040339101
นางสาวอัญชลี คร่องก่ำ ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1453
55040901124
นางสาวจารุวรรณ นันตะริ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1454
55040337108
นางสาวพัชรา ใจเปรียว Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1455
55040305118
นางสาวสุภรัตน์ พาพันธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1456
55040337110
นางสาวธิดารัตน์ จิตภาค Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1457
55041279112
นายชาญวัฒน์ เมืองผุย ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1458
55100140152
นางสาวชรินทา ธรรมจิตร์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1459
55100189228
นางสาวเสาวรัตน์ โพธิ์ศรี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1460
55100145243
นางสาวดุจฤดี หลักหนองบุ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1461
55100145244
นายพงศกร พลโรม คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1462
55100189230
นายอภิสิทธิ์ จันโฮง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1463
55100140153
นางสาวกรรณิการ์ ดำเกลี้ยง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1464
55100145252
นายวัชรพงษ์ อ่อนแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1465
55040325110
นายกฤษณะ รัญระนา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1466
55041278103
นายทินกร ธงศรี ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1467
55040334116
นางสาวพรศิริ ศูนย์ประทุม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1468
55041278104
นางสาวมยุรี เมธาวงษ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1469
55100189250
นายอนุชา ไชยขันธ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1470
55040339102
นางสาวพนารัตน์ มูลนิบาล ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1471
55040901103
นายนันตระการ จันสว่าง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1472
55040305103
นายกรกนก ภูคำนวน ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1473
55100110222
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1474
55100104143
นายการุณ กีฬารัต ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1475
55100189237
นายรัชนัย บุญสุภา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1476
55041303101
นายชะนกนันท์ แก้วมา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1477
55041279111
นางสาวนวลฉวี เพ็ชร์พูลมา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1478
55041273106
นายธนพร พาจันทร์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1479
55100140253
นายณัฐวุฒิ คำมูล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1480
55100101235
นางสาวชนิสรา แสนทิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1481
55100103146
นางสาวเพ็ญนภา สิงลี ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1482
55100104144
นางสาวสมฤทัย มีแคน ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1483
55100186225
นางสาวศริญญา ศรีวรษา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1484
55100143156
นายสายฟ้า ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1485
55040325118
นางสาวสุกัญญา พิมพ์ภูคำ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1486
55040249305
นายคณพศ จูลนันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1487
55040265114
นายขวัญเมือง ใจกล้า อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1488
55100101232
นางสาวอำภา กู่แก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1489
55041279104
นายชาญณรงค์ อุปสาร ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1490
55040334117
นางสาวสุกัญญา แทนพลกรัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1491
55041151123
นายพิทักษ์ เชิดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1492
55041151118
นางสาวกรกนก อินทะสร้อย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1493
55041273105
นายอนุวัฒน์ ชนาราษฎร์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1494
55040325116
นายเพชรประกาย ธรรมประทีป พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1495
55040325117
นายอภิสิทธิ์ สุราช พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1496
55100189240
นายชาญณรงค์ เติมชาติ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1497
55100102242
นายอดิศร ระนาด อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1498
55100186228
นางสาวศิริลักษณ์ วีระพัง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1499
55100102245
นางสาวอริศรา หนันสุข อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1500
55100103150
นางสาวสมหญิง แข็งขัน ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1501
55040334115
นางสาววนิดา แก่นบุดดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1502
55041151114
นางสาววนิดา สุนทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1503
55040339103
นางสาวอริสา สิทธิโชติ ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1504
55041151120
นางสาวนฤมล ศรีษามิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1505
55040337107
นางสาวปราณี โคตรโสภา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1506
55000427146
นายวิทวัส เทียนหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1507
55040901110
นายณัฐพงษ์ ประธานี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1508
55100105145
นางสาวเกศริน คำวันดี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1509
55100143146
นายวชิระ อ้วนสอาด วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1510
55100103145
นางสาวกุหลาบ ว่องไว ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1511
55100140251
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1512
55041151112
นายอดิศักดิ์ หงษ์โง่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1513
55041151117
นางสาวอลิสา วังสงฆ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1514
55100186220
นางสาวอลิสา ชวนจิตร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1515
55100141142
นายทัพพ์เทพ สุดาเดช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1516
55100104140
นายไสว แซ่แต้ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1517
55100140151
นางสาวฐิตนิภา เหล็กกล้า คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1518
55100141138
นายฐานันดร แสงสุวัน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1519
55100105138
นายชัยธวัช ทัพธานี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1520
55100105139
นางสาวจิถิรวัลย์ บุญชารี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1521
55100143141
นางสาวดารารัตน์ เกื้ออนันต์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1522
55100189220
นางสาวกรกนก โทเวียง พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1523
55100186234
นางสาวสุดารัตน์ หมายมั่น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1524
55100140257
นายสุธินันท์ กันหาชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1525
55100102246
นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1526
55100147134
นางสาวอลิษา วงศ์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1527
55100110234
นางสาวอัจฉรา มุทนาเวช สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1528
55100140158
นางสาวปทุมรัตน์ จรัสแผ้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1529
55100105153
นางสาวจินตนาพร ทองสี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1530
55100105154
นางสาวพรนภา สีสมรส นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1531
55100102249
นางสาวธิติภา คำชารี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1532
55040325109
นางสาวชลิตา นามบุญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1533
55100189229
นายอภิสิทธิ์ สิทธิชินวงษ์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1534
55100140252
นางสาวเวณิกา ใชจอกแก้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1535
55100103144
นางสาวรินรดา บุดดาคำ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1536
55100105147
นายพัลลภ รักษาพล นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1537
55100101237
นางสาวยุพิน วงษ์กัณหา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1538
55041273101
นายสุเมธ บงแก้ว ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1539
55040302102
นายเกียรติศักดิ์ วงค์อุคะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1540
55100189223
นายอำนาจ ราษฎร์สะอาด พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1541
55100104138
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1542
55100141140
นางสาวจินตนา นวลคำสิงห์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1543
55100140239
นางสาวยลลดา ทำมาน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1544
55100189249
นายสุจินดา จันทวัฒน์ พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1545
55040302114
นางสาวพรรณรมณ ชูบัว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1546
55041278106
นายธเนต ป้องปิด ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1547
55040334120
นางสาวรัชตวรรณ ศิลาเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1548
55040305115
นางสาวพรรณวดี สโรบล ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1549
55040256101
นางสาววัชราภรณ์ เภาวนะ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1550
55040270113
นางสาวพัชรี แก้วนพ เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1551
55041022117
นางสาวพัชรี ศรีปิตา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1552
55100189154
นายนัทธพงศ์ พรหมราช พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1553
55100145240
นางสาวกนกวรรณ โหศิลา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1554
55100103141
นายสัณฐาน แก้วแจ่มจันทร์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1555
55100103142
นางสาวอรชา ขันติโก ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1556
55100189225
นายธนญชัย ทัศธรรม พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1557
55040901118
นางสาวสุพัตรา โสภาพ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1558
55100147141
นางสาวศิริพร แจ้งไชยศรี วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1559
55100102229
นางสาวศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1560
55100102247
นางสาวคณารักษ์ เสียงเลิศ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1561
55100141149
นางสาววิมลสิริ กงซุย วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1562
55100101227
นางสาวพุทธิชา ลาสิทธิ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1563
55100105135
นางสาวรัสนิกา ปลายแดง นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1564
55100105136
นายพัฒนพิศิษฏ์ พรมเทศ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1565
55100145233
นายธีระชัย ใจใส คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1566
55100145234
นายธนพล แพงศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1567
55100110213
นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1568
55100103136
นายพิชพงศ์ ชุมนา ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1569
55041279106
นางสาวอรอนงค์ โยธาศรี ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1570
55040305109
นางสาวรุ่งระพี จันทะวัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1571
55040901111
นางสาวพัชรินทร์ ขันติกุล นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1572
55040302109
นายสิทธิพร สมแสน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1573
55040334109
นางสาวชลิดา แจ้งสว่าง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1574
55040337103
นางสาววิชุดา เว้นบาป Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1575
55100104145
นางสาวสุภิชฌาย์ ศิริโรจน์ ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1576
55100189248
นายธนดล เกษตร พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1577
55100101249
นางสาวกนกอร แถนสีแสง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1578
55100186236
นางสาวฐิตินันท์ กุลศรีนอ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1579
55100103152
นางสาวปลายฝัน ศรีโลห้อ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1580
55100104148
นายธีรนัย อุสุนทร ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1581
55040409251
นางสาวณัฏฐินี สุขจินดา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1582
55100189151
นางสาวสุกัญญา ทาบิดา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1583
55040302104
นางสาวศิริลักษณ์ ภูหลวง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1584
55040325104
นายภูริณัฐ นิตุธร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1585
55100102224
นายชาญวิทย์ ศรีสิงห์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1586
55100105137
นางสาวช่อฟ้า เหลือดี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1587
55100103134
นางสาวหงษ์นภา วิโย ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1588
55100110214
นายวันเฉลิม โคลิตร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1589
55100140237
นางสาวสุทารา คุ้มครอง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1590
55100186214
นางสาวชุลีพร อุ่นศิริ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1591
55100103137
นางสาวกมลพรรณ บุตรเต ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1592
55100143153
นายถาวร ศรีบุญเรือง วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1593
55100186231
นางสาวชลธิดา น้อยโฮม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1594
55100110230
นางสาวภาวิณี ผิวกระจ่าง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1595
55100110218
นางสาวพนิดา ราชคามินทร์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1596
55100145242
นางสาววรรณวิศา กายสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1597
55100101233
นางสาวศุทธินี ทีหอคำ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1598
55100110220
นางสาวปัทมภรณ์ แสงเลข สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1599
55100105144
นางสาวธิดารัตน์ บุญลาศรี นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1600
55100101234
นางสาวนิภาดา พังฆะโส ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1601
55041276117
นางสาวรุ้งตะวัน วงษา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1602
55040305102
นายอมรรัตน์ ทองน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1603
55040334103
นางสาวอรนุช สุขนิล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1604
55041151103
นางสาวศวิตา สนสายสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1605
55041279102
นางสาวพรรนิดา ศรีจันทร์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1606
55041273109
นายธเนศวร์ โทวันนัง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1607
55041279113
นายอภิวัต บุตรศรี ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1608
55040332102
นางสาวจิราวรรณ กรมวังก้อน สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1609
55100140238
นางสาวกาญจนา ทองใบ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1610
55100103139
นางสาวสุภาพร สุขทองสา ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1611
55040325148
นางสาวอารีรัตน์ ไชยพิม พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1612
55100141141
นางสาวพนัฐดา จิตมาตย์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1613
55100101244
นางสาวบุษดี แก้วอินทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1614
55100189242
นายสุริยา พลหลวงศรี พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1615
55040332108
นางสาวสุธิตา อุ่นแสนสุข สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1616
55100103149
นายนฤสรณ์ หงษ์โต ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1617
55100189244
นางสาววิชุดา อุปัชสีดา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1618
55100102230
นางสาวศิริกัญญา เหลาพรม อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1619
55100102231
นางสาวอำไพภรณ์ อารีรักษ์ อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1620
55100102232
นางสาวศิริพร เดชะกุล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1621
55100110223
นางสาวกาญจนา ธุระพะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1622
55100189231
นายนฤดล อาษาสนา พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1623
55100105146
นางสาวบุษยา วิเศษ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1624
55040325102
นางสาวพรพิมล ส้านมา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1625
55041278101
นางสาวณัฏฐา พูลจนะกิจ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1626
55040302103
นางสาวรุจิรา พินิจมนตรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1627
55041400249
นางสาวกมลชนก กำไลนาค วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1628
55040272131
นายฤทธิเดช ฤทธิมาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1629
55100103143
นางสาวสุกัลยา เทพวงศ์ ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1630
55100186221
นางสาวศศิธร พลาปัญญากูล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1631
55040325123
นางสาววราภรณ์ พรมมัชชะ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1632
55040305126
นางสาวเจนจิรา รัตนแมนสรวง ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1633
55040334126
นางสาวอริสตรา พรมที ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1634
55041151131
นางสาวกุมาลา เลิศสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1635
55041279114
นางสาวขนิษฐา เมืองราชา ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1636
55100110236
นางสาวณัฐวดี อัศวภูมิ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1637
55100104146
นายวีรยุทธ น้อยโสมศรี ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1638
55100141160
นายกิตติพงษ์ ภูวงษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1639
55040332107
นายธนกฤต ยงยืน สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1640
55041278112
นายวิชากร ประเทศสิงห์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1641
55100145153
นางสาวพัชรินทร์ พิสัยพันธ์ุ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1642
55100110212
นางสาวปนัดดา พรมภา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1643
55100101228
นางสาวชฎาพร ไชยเชษฐ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1644
55100189217
นายวายุภักดิ์ สีจูมพล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1645
55040337112
นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1646
55040325120
นางสาวปวีณา วงษ์ปัตตา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1647
55100103135
นายนนทนันท์ ศรีภา ทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1648
55100186212
นางสาวภัทราภรณ์ แสนพันนา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1649
55100186213
นางสาวปวีนุช ช้างป่าดี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1650
55100189236
นายธนวัฒน์ จำปานิล พลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1651
55100110227
นายเจตริน สิงห์กัญญา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1652
55100141150
นางสาวหทัยรัตน์ ปาระพิมพ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1653
55100141151
นางสาวสิรินาถ พานิช วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1654
55100143149
นางสาววินัดดา คำสาว วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1655
55100143150
นางสาวสุพัตรา แก้วคำสอน วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1656
55100110216
นางสาวนุจรินทร์ สายพิณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1657
55100141143
นางสาวสาวิตรี สร้างโสก วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1658
55100143144
นายวิศรุต ศรีลาวงษ์ วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1659
55100186223
นางสาวรัญชนา สีดามาตย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1660
55100140250
นางสาวจริญยา พั้วมณี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1661
55100186224
นางสาวกนกวรรณ ชาวประชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1662
55100186237
นางสาวสุพรรณี กิระชาติ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1663
55040302127
นางสาวจิตราภา การวิลัย ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1664
55040302130
นางสาวนิภาพร เทพมามัง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1665
55040334145
นางสาวรุ่งอรุณ สุปัญญา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1666
55041279115
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ จันทะพรหม ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1667
55040302132
นายชุติพนธ์ สีปานแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1668
55041151150
นางสาวปรียาภรณ์ หุ่งเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1669
55040339112
นางสาวกนกพร ปักเหนือ ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1670
55040334128
นายธนกร สุวรรณศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1671
55041276112
นางสาวภัสรารัตน์ เมืองรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1672
55040305132
นายสุวรรณ ดวงมาลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1673
55041151141
นายณัฐพล พรมแสงใส รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1674
55041276118
นางสาวนิสาชล แสนศรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1675
55040334141
นางสาวอริสรา อัมรปาล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1676
55040325132
นายกรกฎ ฟูมบุญ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1677
55041151146
นางสาวลลิดา ศรีจันทรา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1678
55040302117
นางสาวจุฑามาศ เพ็ญศรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1679
55040305124
นางสาวพัทธ์วิรา รักมิตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1680
55040334125
นางสาวศรัญญา ผันผ่อน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1681
55041274105
นายไชโย ตรีรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1682
55040302206
นางสาวศศิธร ชลประเสริฐ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1683
55041151203
นางสาวยิ่งจิรา ภาโนมัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1684
55040305150
นางสาวสุรีพร ชาวเหนือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1685
55040302208
นางสาวสุนิสา พิลาหลวง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1686
55041276129
นางสาวนุจรี จำปาโพธิ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1687
55041276111
นางสาวสุภัสสร ใหม่วงษ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1688
55041276128
นายเอกพันธ์ หนองหารพิทักษ์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1689
55041273110
นางสาวรสสุคนธ์ ทิมินกุล ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1690
55041278116
นางสาวธนาภรณ์ สรวงศิริ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1691
55040337122
นางสาวประภัสสร วรรณฤกษ์ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1692
55041273121
นายอุรุพงษ์ ปาระศรี ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1693
55040302146
นางสาวจันจิรา แสนสวาท ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1694
55041276126
นางสาวสุกัญญา สีอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1695
55040305145
นางสาวนนทินี บุรีเพีย ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1696
55100102251
นางสาวขวัญฤทัย ชัยภิบาล อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1697
55040302121
นายกันต์พัศ อัจฉริยะพัชร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1698
55040901136
นางสาววิลาภรณ์ สุระเสียง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1699
55040305127
นางสาวภิรดา เทนอิสระ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1700
55041151132
นางสาวกิติยา พานเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1701
55041276110
นายพีรยากร พวงรัตน์ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1702
55100105159
นางสาวฐิตาพร อุตส่าห์ นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1703
55041400237
นางสาวบุญพิทักษ์ เกียรติเภรีศัพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1704
55040334240
นางสาวรัชนี คล้ายคลึง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1705
55040264124
นางสาวพัชรา แฮตอินทร์ตอง การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1706
55040334127
นางสาวนัฐพร ชมภูนิมิตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1707
55040302122
นางสาวปิยะพร ช้างสาร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1708
55041279116
นางสาวพัชรี บัวทัน ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1709
55040337120
นายเฉลิมเกียรติ ภาพพา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1710
55040325122
นายเดวิทย์ เวียงวงษ์ พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1711
55040334122
นางสาวสุภวรรณ เหล่าศรีชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1712
55040325145
นางสาวจุรีภรณ์ ลีนาราช พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1713
55040334131
นางสาวนีรภา เนตรเขียน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1714
55040901140
นางสาวชฎาพร ยุบลวัฒน์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1715
55040423224
นางสาวขนิษฐา ชาดา การเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1716
55041278114
นางสาวพรนิภา ทัตตินาพานิช ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1717
55040265104
นางสาวลักขณา นารินนท์ อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1718
55041274107
นางสาววิชญาพร แจ่มใส ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1719
55041151138
จ่าสิบเอกหญิงชนิสร ขนุนใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1720
55041151140
นางสาวมริสา ศรีธรรมโม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1721
55041278117
นางสาวศรัญญา จำรูญศิริ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1722
55041276114
นายฐิติชญา ภูมิโชติ ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1723
55040901146
นางสาวพรสุดา ภัคดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1724
55041151143
นายฉัตรพล หลักชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1725
55040337121
นางสาวปนัดดา นันทะภา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1726
55041151144
นางสาวกรกมล สราพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1727
55040332115
นางสาวอภิญญา บุญหล้า สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1728
55040334210
นางสาวณิชา วิเศษสุนทร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1729
55040901229
นายพีระพล จันทะแจ่ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1730
55040901148
นายนัฐพงษ์ นามโฮง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1731
55040901149
นายธีระศักดิ์ เกษมจิต นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1732
55040325131
นางสาวพันทิวา จันทวัง พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1733
55041273128
นายสุทธินันท์ สุวรรณวงศ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1734
55040302215
นายปิยะพงษ์ แก้วมุงคุณ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1735
55041273130
นายณัฐวุฒิ วันทอง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1736
55041273116
นายนิวัฒน์ ด้วงชะรา ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1737
55040901207
นางสาวปรารถนา กุลาศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1738
55040901209
นายศิริพงษ์ ติวงค์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1739
55040325136
นางสาวปานทิพย์ สรรพอาษา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1740
55100186238
นางสาวกาญกนก ภูมิขันธ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1741
55040305148
นางสาวสุดารัตน์ รัตนะศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1742
55041151226
นายพิทักษ์ ชูศรีโสม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1743
55040302205
นางสาวอรอุมา ใจกว้าง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1744
55040302143
นางสาวชฎาภา ชนะสงคราม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1745
55040337130
นางสาววีรยา ศรีทัตธิ Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1746
55040325133
นางสาวนิจรินทร์ อิงภู พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1747
55040901204
นายสถาพร รักษาภักดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1748
55040325134
นางสาวรุ่งนภา สีอาษา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1749
55040332112
นางสาวพรทิวา ภูแชมโชติ สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1750
55040325212
นางสาวณัฐธยาน์ สุภาวัน พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1751
55041278122
นายไพโรจน์ มณีวงศ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1752
55040302214
นางสาวผานิต ศรีบุญรอด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1753
55040325210
นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิมิตร พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1754
55041151214
นางสาววัชราพร แมงกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1755
55040337134
นางสาวเกษมศรี จิตติเคนา Chinese Language and Literature คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1756
55040325138
นายชัยวัฒน์ บิดานารา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1757
55040305137
นางสาวมลวิภา กัลยาไสย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1758
55041151207
นางสาววิไลพร นพพิบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1759
55040325139
นางสาวเกศมณี ศรีสุด พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1760
55040302134
นางสาววิริยาพร วุฒิเสน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1761
55040302135
นายวัชระ แสงหาร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1762
55041151228
นางสาวเปรมฤดี คำสุขดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1763
55040257119
นายณฐกร ไตรฆ้อง ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1764
55040257123
นางสาวนันทวรรณ เรืองประดับ ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1765
55100102151
นางสาวพรทิพา ภาภักดี อังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1766
55041276120
นายกมลลักษณ์ ใจไชสง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1767
55040901211
นายวรินทร์ ศิริสิมะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1768
55040302148
นางสาวณัฏฐนันท์ มหัทธนินท์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1769
55040302201
นางสาวประภัสสร มูลมาตย์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1770
55040302210
นางสาวมัลลิกา แข็งแรง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1771
55041273122
นายนพรัตน์ เกษหอม ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1772
55041151137
จ่าสิบเอกหญิงดวงใจ สายพิณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1773
55041151235
นางสาวเสาวณีย์ พลชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1774
55040334134
นายพลวัฒน์ คำแพงราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1775
55040334136
นายพงศกร คำมุกชิก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1776
55040334137
นางสาวสุธัญญา สีสว่าง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1777
55040325128
นางสาวพิชญา โสภา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1778
55040901243
นางสาวอภิญญา สุนันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1779
55041273135
นายวรายุ นามแสง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1780
55041273136
นายทรงสิทธิ์ แก้ววิเศษ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1781
55040302126
นางสาวอุทุมพร ทาสีแสง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1782
55041276119
นางสาวจุฑามาศ ม่วงมนตรี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1783
55040302128
นางสาวกฤตภรณ์ มิลินทร์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1784
55041273113
นายกรณ์ ศรสุทธิ์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1785
55041151202
นางสาวปิยวรรณ ฝางแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1786
55040325203
นางสาวจิราวรรณ สนลา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1787
55041151232
นางสาวขวัญฤทัย พาภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1788
55040305141
นางสาวมิ่งขวัญ โคตรจรินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1789
55040901214
นายศาสตรา สุดตา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1790
55040334149
นางสาวอินทิรา พลตรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1791
55040901216
นายนิรันดร์ชัย วันทา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1792
55041278124
นายพงษ์เศรษฐ ละอองพันธุ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1793
55041278125
นายวุฒิชัย วิเชียรเครือ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1794
55040339113
นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1795
55040302212
นางสาวพรจรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1796
55041151225
นางสาวนิตยา ชัยสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1797
55041278132
นายศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์ ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1798
55040334214
นางสาวน้ำฝน ปัญญาใส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1799
55040334215
นางสาวอรวรรณ โทฮาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1800
55041151236
นางสาวอภิญญา มุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1801
55041151215
นางสาวนราทิพย์ เกิดไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1802
55041276125
นางสาวแสงมะณี ปินะกาลัง ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1803
55040334202
นางสาวอรพรรณ อุดชาชน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1804
55040339117
นางสาวจันจิรา หนองคูน้อย ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1805
55041151201
นายทศพล อุตตะพุทธ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1806
55040305214
นางสาววารี นารีรัตน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1807
55041273107
นายสุภวัฒน์ เครือด้วง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1808
55100110238
นางสาวปรารถนา สาอุบล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1809
55041151212
นางสาวจิระภา พงษ์ประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1810
55041276122
นายอาชาคิน พลวาปี ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1811
55041276123
นายกิตติชัย ปีณะสา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1812
55041151213
นายสุริยา กาโยดม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1813
55040901218
นายวีระพล พังน้อย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1814
55041274111
นายอภิชาติ สีตองอ่อน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1815
55041151240
นายโกเมนทร์ มาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1816
55040302216
นางสาวดุจเดือน มาอาษา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1817
55040302213
นางสาวปิยวดี เหลานาคำ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1818
55041276132
นางสาวเทวา แก้วอุดม ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1819
55040339122
นางสาวณิชกานต์ จันทะโสม ภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์