ใบสมัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
รหัสบัตรประชาชน
ให้ใส่ตัวเลขติดกัน ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ขีด (-) หรือ เว้นช่องว่าง เช่น 3544001122334
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
เพศ
สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา

สถานศึกษา
   
สาย
ได้เกรดเฉลี่ย
     
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
โทรศัพท์
   
จังหวัด
เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล  
อำเภอ
       
ตำบล
       
ข้อมูลการทำงาน
ปัจจุบันทำงานที่
ตำแหน่งงาน
จำนวนปีที่ทำงาน
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
โทรศัพท์
   
จังหวัด
เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล  
อำเภอ
       
ตำบล
       
ข้อมูล Email
Email
 
ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษา
อันดับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน
1
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  สำเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ   รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป   สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบรายงานผลการเรียน   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ   หนังสือรับรอง